You are on page 1of 42

Holisztika és reflexológia

Az emberi szervezet ökonómiai egyensúlyra és belső homeosztázisra törekszik.
A reflexológia segít, hogy a testrészek, szervek, funkiókörök elváltozásait a
helyes !iagnózis felállításához i!őt és felesleges vizsgálatokat takarítson meg.
A reflex"ké# az orvos számára !iagnosztikai értéket $elent. %z azonban sak
holisztikus szemlélet& orvos számára $elent hatásos eszközt.
'eflexológia⇒nagy szere#et $átszik a megelőzésben és az energetikai álla#ot
helyreállításában. A reflexmasszázs ol!$a a stresszt, a fesz(ltséget, a lelki
harmóniát fokozza, a #szihés ké#et ol!$a. )egíti a holisztikus szemlélet
kialakulását. A test, a lélek, a szellem harmóniá$át.
)egíti a vérkeringést, $avít$a a szervek, szövetek salaktalanítását és a
vérellátását.
A láb kezelésével az egész test harmonizálása érhető el.
Energetika és reflexológia
A reflex ter(leten érezhető álla#ot egyenes arányban áll az energiazavar
nagyságával, fennállásának i!őtartamával, és az általa okozott szervi elváltozás
mértékével.
A reflex"ter(let ingerlésével az energiaáramlási zavar normalizálható, a
következményes szervi elváltozás megsz(ntethető.
%gyes reflex #ontok érzékenysége, vagy fá$!alma $elzi, hogy a hozzátartozó
belső szervben funkionális zavar, vagy megbetege!és áll fenn.
A tal# reflexter(leteinek analizálása olyan ké#et a!, mint egy kom#uter
terminál$a, mely ké#et nyú$t a szervi és funkionális tevékenységek min!enkori
álla#otáról, a harmonikus összeren!ezésről és a homeosztázistól történő bármely
elváltozásáról.
'ehabilitáió * megelőzés+
,lyan elő"stá!ium, ahol még nins kimutatható szervi elváltozás, nins
szub$ektív #anasz, sak energiazavar, ami még nem tu!atosult, t(net még nem
észlelhető.
-etegség előfeltétele⇒energiazavar fellé#ése.
.gy egy reflex masszázs már ebben az álla#otban ké#es az energiazavart
harmonizálni és a betegséget megelőzni illetve elhárítani.
%nergia⇒sz(letéskor ka#ott életenergia.
)oha nem töltő!ik fel egészen. /nők * sz(lés, férfiak * szexuális aktivitás0
%gyrésze⇒ami föl!i, nagyrésze a tá#lálékból és a levegőből nyer$(k.
/reformkonyha, $óga0
1é!elem⇒az általános környezeti hatásoktól /!rog, alkohol, szél, hi!eg,
ne!vesség0
,#timális energiaáramlás+
⇒előfeltétele az életfunkiók folyamatos m&kö!ése, a kellő testmozgás /hatha
$óga0
2szihikai tényezők+ aggo!alom, gon!, szorongás, félelem, !(h, túl nagy öröm,
energiazavart keltő tényezők a betegséget létrehozzák.
3nuralom, me!itáió.
'eflexmasszázs+
A szervezet öngyógyítását in!ít$a el. 4ormalizál$a az energia viszonyait, ol!$a a
stresszt, a fesz(ltségálla#otot, o#timalizál$a a vérellátást, az i!egren!szert,
$avít$a a homeosztázis megvalósulását, a salakanyagok ki(rítését.
A reflexológia fogalma, történeti áttekintése
'eflexológia+
5a#asztalatokon ala#uló tu!omány.
-őrter(letek, #ontok, zónák ingerlése.
Az ingerre reflex, visszahatás keletkezik a hozzá tartozó szervben, testrészben.
A tal#ban közel 67.777 i!egvégző!és található.
8atása van+ a köz#onti i!egren!szerre, a vérkeringésre, a belső szervekre.
9 kis ter(leten t(kröző!ik az egész szervezet+ f(l, láb, kéz.
5örténeti áttekintés+
A lábak és a kezek reflexzóna masszázsát, mint természetes egészségmegőrzés
mó!$át már sok né# ősi!ők óta ismerik.
%re!etét nem ismer$(k, valószín& egyi!ős az aku#unktúrával.
%z azt $elenti, hogy a masszázsnak ez a formá$a :777 éves múltra tekint vissza.
Az ősi egyi#tomi kultúrákban is alkalmazzák a kéz és láb reflexzóna
maszírozását.
;<77 éves egyi#tomi síremlékeken fellelhető a reflexológia.
=>=6"ben $elent meg ?r. @itzgeral!+ Aóna terá#ia ím& könyve.
=>9B %nnie Cugham+ Dyógyító lábmasszázs * Avagy történetek, melyet lábak
beszélnek el.
⇒Ek évekig egy(tt !olgoztak, így több ezer emberen #róbálták ki a
tal#masszázst, így nagy ta#asztalatra tettek szert.
⇒%uró#ában+ 8e!i Fasafer!+ %gészség a $övőben /=>6G0
8anne FarHuar!t+ A láb reflexövezetének kezelése /=>6G0
?r. @rauz 1agner+ 'eflexzóna masszázs min!enkinek /=>B>0
A reflexológia hatásmehanizmusának elméletei:
'eflexológiában a reflexhatás a #erifériás ter(letek és a köz#onti ter(let között
fennálló ka#solatren!szerre é#(l.
8arma!ik ka#solatren!szer+ a meri!ián"ren!szer felhasználásával valósul meg.
8ologram elv+
Fin!en egyes rész egy"egy informáiós egységet, !e egyben az egész
informáiót is tartalmazza.
A kezek, lábak reflex #ont$aiban meri!iánok végző!nek, így k(lönböző
szervekkel, funkiókörökkel van ka#solatban.
A lábon a reflexhatás <,G"szer élénkebbek, mint a kézen. 8atással van még a
#szihés" szellemi régiókra is. 2szihés tevékenységre is $ótékony hatással van.
⇒A láb köz#onti ka#solóhelyet $elent, az egész emberi szervezetre távolhatást
lehet gyakorolni.
⇒8a elváltozás észlelhető, és a zóna reagál, akkor befolyásolható is.
⇒Iletenergiára hat, az energiatorló!ást és az energiahiányt egyensúlyba hozza.
⇒)zabályzó, kiegyenlítő és harmonizáló hatása van.
⇒3ngyógyító erőket mó!osít$a, aktivál$a az életenergiát.
⇒)erkenti a vérkeringést, se$tanyagsere felgyorsul, méreganyagok,
salakanyagok gyorsabban távoznak.
⇒)erkenti a nyirokkeringést. Jmmunerősítő.
⇒)zabályozza a hormontermelő mirigyeket.
⇒@á$!alomsilla#ító hatású.
⇒Kazító, testi"lelki fesz(ltséget ol!ó.
⇒8armonizáló hatású.
Reflexmasszázs azonnali hatásai
A reflexmasszázs alatt fellé#ő akut reakió⇒fá$!alom $elentkezése.
Az egészséges tal#on normális nyomással nem lehet fá$!almat elérni.
@unkiózavaroknál ⇒fá$!alom váltható ki.
⇒érintő szúró, hasító érzés
⇒nyomásérzékenység lé#het fel
⇒kellemetlenség érzés
⇒mély fá$!alomtól felszisszenés
⇒láb i$e!t visszarántása
⇒hangos felnyögés vagy felkiáltás
%zeknek a reakióknak nem szaba! túl gyenge masszázzsal ele$ét venni, hiszen
akkor nem ér(nk el gyógyhatást, úgy kell megválasztani az erősséget, hogy a
fá$!alom elviselhető legyen.
Celentkezhet még+
⇒izza!ékonyság
⇒hi!eg nyirkosság a láb felől /ezek elsősorban legyeng(lt szervezeteknél, rossz
vegetatív i!egren!szeri szabályozásnál0
⇒akut fára!ékonyság
⇒hi!eg érzet /meleg takaróval vé!ekezni0
'itkán erősebb reakiók+
⇒megfelelő testtá$ékon fellé#ő i!eggörs
⇒belső remegés, vaogás
⇒á$ulás
Jlyen helyzetekben nem szaba! azonnal folytatni a masszázst, hanem
nyugalomba helyezni, nyugo!t, mély levegővétellel ellazítani, míg a #anaszok el
nem t&nnek.
Fin!két láb lágy, simogató masszázs segíti a felé#(lést.
A reflexmasszázs későbbi hatásai
A kezelések között is fellé#nek reakiók, melyek a kívánt hatást $elzik. Cól
#rogramozott masszázs mellett ezek a reakiók veszélytelenek.
⇒)zéklet és vizelet abnormális megváltozása.
⇒A ki(rítő szervek m&kö!ése fokozó!ik, gyakori a rosszabb szagot árasztó,
nyálkás és elszínező!ő széklet. Aavaros, kellemetlen erős szagú vizelet.
%zek az öntisztulás természetes következményei.
⇒-őrön ki(tések $elentkezhetnek, gennyhólyagoskák, furunkulusok, ma$! a
bőr természetes rugalmassága megerősö!ik.
⇒Jzza!ságmirigyek kitágulnak, a test rossz szagot áraszthat.
⇒A h(vely vála!ékozhat /égő, sí#ő érzés0.
⇒,rr"garat fokozottan (ríti a vála!ékot.
⇒Ltmenetileg a testhőmérséklet megemelke!het, ez az ellenállóké#esség
megnöveke!ésének biztos $ele, és annak, hogy a szervezet öngyógyító
ké#essége bein!ult.
⇒2anaszmentes gyulla!ásos gó átmenetileg felerősö!het.
%zek a reakiók kívánatosak és egyben a gyógyulás feltételeit is ké#ezik.
%zt gyógyszeresen nem szaba! megaka!ályozni.
⇒Mihat a #szihés"szellemi reakiókra is.
2szihés zavarok testi funkiózavarokat okozhatnak.
-első fesz(ltség vagy konfliktus sírással vagy beszé!késztetéssel ol!ó!ik.
⇒%lőfor!ulhat átmeneti közérzeti zavar is.
%zek a t(netek, reakiók igen hevesek is lehetnek, ilyenkor lágyabb
masszázstehnikát kell alkalmazni. 4agyobb i!őközöket kell hagyni a kezelések
között.
@ellé#het egy kez!eti rosszabbo!ás.
Kehet kellemes reakió is, nyugo!tság, ellazultság, alvászavarok megsz&nnek,
testi"lelki tel$esítőké#esség fokozó!ik.
A reflexológia magarországi kialakulásának folamata, ké!viselői
8azánkban ?r. ,láh An!or és Ka$os atya voltak, akik megvalósították a
refelxológiai ismereteket.
=>B>"ben ⇒?r. @rauz Nagner+ 'eflexzóna masszázs min!enkinek ím&
könyve $elent meg a Fe!iina kia!ásában.
=>>6"ben ⇒?r. Osíkai %rzsébet+ 5al#ra"állított egészség
⇒?r. 8egyi Dabriella+ 5ermészetes gyógymó!ok, kom#lementer
me!iina
=>>="ben ⇒?r. Fótusz Cános+ 'eflexológia
⇒-ánszki Cu!it+ 'eflexológia elmélete és gyakorlata /$egyzet0
⇒Aolnay Antal+ 'eflexológia /$egyzet0
Reflexológia és az orvostu"omán ka!#solata
%lérkezett az az i!ő, hogy az orvosok is megismer$ék és tanulmányozzák a többi
ren!szert is, és beé#ítsék azt a sa$át ren!szer(kbe, egymás mellett kiegészítve
alkalmazzák.
Fin!ig a legnagyobb orvosok használták a legkevesebb gyógyszert.
A természet erői elősegítik az ember, az állat, és a növények egészségben
tartását.
Az egészséges követi a természet #aransát. Az igazi gyógyítást a szervezet
végzi, a természetes vé!ekezőké#ességét mozgósít$a.
Dörögök+ e természet a legfontosabb gyógyító erő. A betegség nagy része
életmó! f(ggvénye, előre látható és kik(szöbölhető.
%gyénileg felelős min!enki az egészségéért, !e ismerni kell a test és a lélek
ka#solatát.
P Az orvos nem ura, hanem sak szolgá$a
a természetnek. %zért úgy illik,
hogy az orvoslás tu!ománya
a természet akaratát kövesse.Q
/2araelsus0
A reflexmasszázs a természetes energiát felhasználó gyógymó!. %z az a
természetgyógyászati ágazat, amelyet a hagyományos orvoslás is elismer,
elfoga! és régóta használ$a is.
A reflexológiában ismert mikro$ter%leteken alkalmazható mó"szerek:
kö!öl, moxa, f%lgerta
Fikro reflexzónák+
szem, f(l, kéz, láb, ar, tenyér, skal#, tal#.
&ö!öl:
Esi gyógymó!ok közé tartozik, né#iesen nyuvasztás.
M(lönösen alkalmas köhögésnél, hátfá$ásnál, reuma, t(!őbetegségeknél.
%lőször krémmel vagy ola$$al ken$(k be a fel(letet, ma$! felrak$uk a harang
alakú (veg, vagy m&anyag kö#ölyt.
Az (veg alá lángot tesz(nk, így felmelegszik a levegő /vákum hatás0, így
tessz(k a bőrre.
A kö#öly súsztatható, ez $ó, ha a meri!iánok mentén történik.
Tilos!
A bőrön hegese!és, !aganat, seb, sér(lés, festékes anyag van.
'oxa:
Ca#án ere!et& * $elentése+ égő t&
%zt már az ősember is használta.
Jzzó fakérget, növényt, forró követ, t(zes fémeszközöket a testre helyez(nk.
Kényege+
A test k(lönböző #ont$ait égő moxa"gya#ottal kezelik.
%z általában fekete (röm.
Finél régebbi a f&, annál hatásosabb.
(irekt forma:
Az égő gyógynövényt közvetlen(l a bőrre helyezz(k.
⇒4em hegese!ő+ a!!ig mara! a bőrön, amíg a beteg fá$!almat nem $elez.
/Asztma, hasmenés0
⇒8egese!ő+ több moxa"kú#ot éget(nk ugyanazon a helyen, heggel gyógyul.
)n"irekt forma:
4em égetik, sak melegítik a bőrt.
⇒A moxa"kú# és a bőr közé valamilyen anyagot tesz(nk. Dyömbér * hányás,
hasmenés, iz(leti gyulla!ásR fokhagyma * reuma, allergiaR só * hányás,
hasmenés, iz(leti #roblémákR alma, burgonya * h(vely gyulla!ás, menses
zavarok.
⇒A moxamokat 9mm"nyire a bőr fölé tart$uk/iz(leti gyulla!ás, hasmenés,
hasfá$ás0
*%lgerta:
A f(lbe és a testre használ$uk.
A gyertya anyaga lenvászon, méhviasz, kurkua, k(lönböző illóola$ok lehetnek.
8ossza <9m"es, amely biztosít$a az o#timális égési i!őt.
@ormá$a tölséres, így fe$ti ki a vákuum"hatást, amely gyulla!ások kiszívását
segíti a testből.
A reflexológus ren"elő m+kö"ésének feltételei, felszerelése, higiénés
szabálok
⇒-arátságos környezet.
⇒8alk zene.
⇒'á!ió, 51, hangos beszé!, telefon, sengő ne legyen a helységben.
⇒)zínes falak, f(ggönyök.
⇒Dyertya, esetleg f(stölő /ha a #áiens kéri0.
⇒Cól szellőztetett, fertőtlenített, tiszta helység.
⇒Ményelmes testhelyzet+ (lve, félig (lve vagy fekve. )zerensésebb, ha lát$uk
az arát.
⇒'uházat legyen kényelmes.
⇒Ikszereket vetess(k le /energiaáralás0.
⇒Méz ne legyen keresztbe.
⇒)#ray"t, sminket ne használ$on.
⇒A beteg részére a tel$es lazulást kell boztosítani.
A reflexológiai kezelést befolásoló ténezők
A gyógyulás nagymértékben f(gg a beteg energetikai teltség álla#otától.
4agyságát mi magunk tu!$uk befolyásolni, #l.+ helyes tá#lálkozás, mozgás, $óga,
relaxáió, légzőgyakorlatok, me!itáiók, #ozitív gon!olko!ás.
4agymértékben lehet más természetgyógyászati mó!szerekkel segíteni a
terá#iát.
@ontosabb befolyásoló tényezők+
• Mlímaváltás.
• Itren!változás.
• Ibrenlét * alvás ritmusának megzavarása.
• )zervezetbe ker(lő méreganyagok /tisztító szerek, illatosítók, ki#ufogógáz,
gyógyszer, vegyszer, alkohol, !ohányzás0
• Az agy geo#atikus zárban van.
• 'öntgensugár.
• Kelki álla#ot.
• Osalá!i álla#ot változás.
• F&tét, foghúzás, gyökérkezelés.
• A beteg betegségéhez való viszony, gyógyuláshoz való hozzáállása.
,ltalános elsősegéln-.tási ala!ismeretek
/él.a:
-aleset vagy hirtelen egészségkároso!ás közvetlen következményeinek
elhárítása, illetve a további álla#otromlás megaka!ályozása.
Elv:
Kegalább ne ártsunk.
4em él a végleges ellátás, fela"ata viszont+
⇒Mlinikai halál esetén az ú$raélesztés megkez!ése.
⇒Mözvetlen életveszély elhárítása /szaba! légutak biztosítása, vérzés
silla#ítása0
⇒Az álla#ot"rosszabbo!ásának megaka!ályozása /fá$!alom"silla#ítás, törés
rögzítése, nyugalomba helyezés0
)oha ne tegy(nk többet, mint amire feltétlen(l sz(kség van. Amire sz(kség van,
azt i!őben és szakszer&en végezz(k.
Ala!fogalmak:
- Iletveszélyes álla#ot
- )(rgősségi beavatkozás
Életveszélyes állapot:
8a az álla#ot rövi! i!őn bel(l biológiai halállal végző!het, !e remény van az
elhárítására.
Biológiai halál:
Fin!en élet$elenség visszafor!íthatatlanul megsz&nik.
Klinikai halál:
Fegsz&nik a keringés és a légzés, károso!ik a köz#onti i!egren!szer, ami ;"G
#er múlva irreverzibilissé válik, vagyis törvényszer&en bekövetkezik a
biológiai halál.
Életveszély – közvetlen életveszély
Meringés, légzés elégtelenné válik. 2l.+ t(!ővizenyő.
Közvetlen életveszély: infarktus.
5örvényszer& életveszély+ #l. re$tett $elenség, mint a ukorbetegek
rosszulléte⇒halállal végző!het.
0%rgősségi beavatkozás:
8a nem avatkozunk be, vissza nem for!ítható álla#otváltozást ere!ményez.
@ontos a beavatkozás sorren!$e+ á$ult, kéztöröttnél fontos, hogy először a
légutakat tegy(k szaba!!á, ezután rögzíts(k a törést.
Lltalános szabályok+
• %lőzz(k meg az ú$abb balesetek keletkezését /$elzőtábla kitétele
• 8atározott fellé#és, biztosítsuk a helyszínen a ren!et.
• Dyorsan tá$ékozó!$unk, kér$(nk segítséget.
• )zeretettel nyugtassuk a beteget.
• 8ala!éktalanul végezz(k el a sz(kséges beavatkozásokat.
• @ektess(k vagy (ltess(k a beteget.
• )zoros ruha meglazítása, sak amennyire sz(kséges.
• 5öreke!$(nk a baleseti helyszín biztosítására.
• Osak olyan beavatkozást végezz(nk, amiben biztosak vagyunk.
Elsősegéln-.tás a reflexológiai !raxisban
A reflexológiai elváltozások !iagnosztikai értékét k(lönösen balesetek
alkalmával mérheti le az orvos.
A baleset után fellé#ő reflexter(leti elváltozások, már a tal#on álla#otké#et
mutatnak.
)vá$ban már egyes baleseti osztályokon a beérkezéskor reflexológiai felmérést
végeznek.
A reflexmasszázs i!e$én k(lönböző reakiókkal kell számolni+
⇒8i!egrázás+ abbahagyni a masszázst, míg a beteget felmelegít$(k takaróval,
megnyugtat$uk, és sak gyenge masszázs. A terhelés határát átlé#t(k.
⇒Felegség+ szellőztetni, kérésre vizet a!ni, sak lazító, tisztító masszázs.
⇒L$ulás+ lábat fel#okolni, szellőztetni.
⇒Jzza!ás+ gyengébb masszírozás, nyugtatás. 1egetatív !iszharmónia.
Jlyen esetekben lágyan, finoman simít$uk, masszírozzuk. )imítsuk le 9";x a
lábfe$et, ma$! finomabban folytathat$uk a kezelést, vagy átsimítással befe$ezz(k
azt. Alkalmazhat$uk még a nyugtató vasszéket, na#fonat átfogást.
1agy energia"áta!ással fe$ezz(k be.
A heles életmó"
Az életmó!, amely a sz(kségletek kielégítésére végzett tevékenység, belső és
k(lső tényezőkből tevő!ik össze.
-első⇒aktivitás * #asszivitás, #ozitív * negatív gon!olatok, m&veltség, életél.
M(lső⇒környezet, gyógyító mó!szerek és ren!szerek.
Az életmó! terá#ia tu!atos törekvés a sa$át testi, lelki, és tu!ati egység
fenntartására.
8azánkban⇒?r. ,láh An!or foglalta össze a természetes élet és gyógymó!
ren!szerét.
A természetes életmó! a betegség megelőzésére törekszik. Féregtelenítéssel,
természetes tá#lálkozással, mozgáskultúrával, $ógával, relaxáióval, kreatív
önmegvalósítással.
Egészség fogalma:
N8, szerint+
Az egészség nem su#án a betegség hiánya, hanem a tel$es testi * lelki és a
szoiális $ólét álla#ota.
Meleti filozófia szerint+
Az egészség a természettel harmonizáló testi, lelki, szoiális és életszemléleti
egyensúly álla#ota.
Az egészség az életerő"energia /SJ0 TJ4 és TA4D harmonikus egyensúlya.
?r. ,láh An!or természetes élet és gyógymó!ren!szere+
- Féregtelenítés.
- 8elyes tá#lálkozás.
- @itoterá#ia.
- %lem terá#ia /levegő, víz, t&z, föl!0.
- Fozgás, mozgatás.
- 2ihenés, alvás.
- Cóga.
- Kelki gyakorlatok.
- )zemélyiségfe$lesztés.
&áros szenve"élek hatása az emberi testre 1alkohol, kávé, "ohánzás, kóla,
#sokolá"é, mobiltelefon, szám2tógé!, 3alkman, "iskman stb45
2szihés betegségekben, szenve!élybetegségekben, !rogf(ggésben is $ól
használható a reflexmasszázs.
@elszaba!ít$a a szervezet sa$át erőit, lehetővé teszi az akaraterő érvényes(lését.
⇒Fegemeli a salak", és méreganyag ki(r(lését.
⇒Cavít$a a vérkeringést.
⇒2szihogén masszázs, fokozatosan a természetes és harmonikus egyensúlyt
állít$a helyre.
2szihogén masszázs+
⇒Agy, hy#ofízis, me!iantium, szolár #laxus
⇒Fellékvese, vese.
⇒Dyomor, nyombél, hasnyálmirigy.
⇒)zív.
⇒Fá$, e#ehólyag.
⇒1astagbél felszálló ága, …billenty&,
⇒Kégutak, egyensúlyren!szer.
⇒Osí#ő, tér!, végtagok.
⇒Derin.
⇒Fe!enei szervek.
%zek más"más, személyreszabott masszázs#rogramok.
Alkohol
)e$tölő méreg, a szervezetbe $utott alkohol >9U"a egy órán bel(l el$ut a köz#onti
i!egren!szer legfinomabb se$t$eibe, károsító és ronsoló hatása van.
Osökken a konentrálóké#esség, gátlások felol!ó!nak, agresszió, féltékenység,
!urvaság $elentkezik.
4yelőső megbetege!ése, szá$rák, gyomorhurut, bélhurut.
5önkremegy a má$, gyomor, vese, hasnyálmirigy.
)zemélyiség változás is bekövetkezhet.
)zexuális zavar, remegés, vérbőség, alkoholos elbutulás, !elerium tremens.
-&nselekmények, öngyilkosság, salá!i tragé!iák is nőnek alkoholos
befolyásoltság alatt.
&ávé
Lrtalmas a túlzott fogyasztása⇒heves szív!obogás, gyomorégés, alvászavarok a
!élutáni kávétól.
(ohánzás
⇒Kassan ölő méreg. A nikotin a vegetatív i!egren!szerre fe$ti ki a hatását,
k(lönösen a fe$lő!ő i!egren!szerre hat károsan, ellenálló"ké#ességet sökkenti.
⇒Fagas vérnyomás, menstruáiót zavar$a, álmatlanság, nyugtalanság, t(!őrák,
infarktust okoz, a vérukorszintet növeli, J!(lt gyomor és bélhurut,
gyomorfekély, hörghurut, szív és érren!szeri betegségek, ezáltal végtag"
am#utáió.
A #asszív !ohányzás szintén veszélyes.
&áb2tószerek
,lyan anyagok, amelyek megváltoztat$ák az ember közérzetét, érzéksaló!ást
okoznak, halluináiók lé#nek fel.
Kelki leé#(lés után bekövetkezik a tel$es testi leromlás.
V#ium, kokain, K)?, hasis, szi#ózás, gyógyszerekWalkohol.
6-lzott gógszerfogasztás
@ontos az orvos utasítását betartani.
A kor!orális reflexológia általános ala!elvei
A reflexológia során masszírozás hatására, reflexes úton aktivál$uk a szervezet
öngyógyító erőit. 4övekszik a véráram az egész testben, élszervben, inger(let
váltó!ik ki.
%zek a hatások a keleti orvoslásban a f(laku#unktúrából illetve a koreai kéz"
aku#unktúrából is ismert.
%gyes szervek ka#solatban állnak egymással.
.gy valamely bőrter(let masszírozása, mehanikus ingerlése hatást gyakorol a
vele reflex ka#solatban álló szervvel.
%zek a reflex zónák megtalálhatóak az egész testben.
Kegismertebb a tal#, !e hozzá hasonló leké#ező!ések vannak a f(lön, a
tenyéren, a fe$ bőrén, a szaruhártyán, aron stb.
A leké#ezés hasonlít a holografikus felvételhez, melynél a ké# egy kisebb
!arab$a is tartalmazza az egész ké#informáiót.
%zeken a helyeken a szervezet úgynevezett reflex#ont$ai megtalálhatók.
Jtt lerakó!ások keletkezhetnek, melyek fellazítása után a lerakó!ott
salakanyagok eltávoznak a szervezetből. .gy a szervezet visszaáll az egészséges
m&kö!ésre.
%lőnye+
-árki elsa$átíthat$a, nins sz(kség nagy beruházásra, lazító, #ihentető hatású,
fá$!alomsilla#ító, bármikor elvégezhető.
A refexológiai kezelések során használt mikro$ren"szerek ala!vető
ismeretei4
Az emberi szervezet olyan, mint egy holografikus ké#, hiszen a ké# egy kisebb
!arab$a is tartalmazza az egész ké#et.
A leké#ző!ések leggyakrabban használt ter(letei+
- tal#
- f(l
- kéz
- ar
- írisz
- fe$tető
A f%l
A f(lön is le van ké#ezve az egész test. A f(l is tartalmazza a testről a tel$es
informáiót. A f(lkagylóra fe$$el lefelé lera$zolható egy alak magzati tartásban.
A beteg #roblémás testek f(l#ont$ai érzékennyé, a gyógyítás után inaktívvá
válnak.
A kínaiak is alkalmazták. %uró#ában 4ogier frania orvos !olgozta ki.
A f(ltérké#en lévő #ontokat lehet u$$al nyomni, masszírozni, illetve t&vel szúrni,
ez aku#unktúra /4A?A0.
%z attól f(gg, hogy milyen terá#iás hatást kívánnak elérni. @(laku#unktúrát sak
orvosi !i#lomával lehet végezni, kivéve a 4A?A G #ontot. @(laku#resszúrát
viszont bárki végezhet.
A kéz
A kéz is felosztható =7 hosszanti irányú és 9 kereszt irányú övezetre, ugyanúgy,
mint a láb.
Fin!két kézen G"G hosszanti övezet van, amelyek min!egyike áthala! a fe$től a
kezekig, a törzsön át a lábakig min!en szerven. -eosztása az u$$aknak felel meg,
a h(velyku$$tól kifele a kisu$$ig.
1ízszintes irányú+ Mét vízszintes vonallal van a kéz és a láb is 9 részre osztva.
Az első zóna fölött a fe$en lévő szervek és a fe$ tartozik i!e, ez a vállöv felett
van. A #iramis #álya keresztező!ése itt is érvényes.
A máso!ik zóna+ az öv !erék vonal. %zen a ter(leten van a mellkas és a gyomor,
a kézen ez a kézközé#sontok ter(letei. 5(!ő, szív, gyomor zónák.
8arma!ik Aóna+ az öv !erékvonaltól lefele, itt helyezke!nek el a hasi *
me!enei szervek a kéztősontok ter(letén.
Mezelés+
A kéz masszírozását h(velyku$$al végezz(k, úgy, hogy az u$$hegy érintse a
zónákat. A nyomás olyan erős legyen, hogy az izmokat és a zónákat érezz(k, !e
elviselhetetlen fá$!almat ne okozzunk.
A!!ig masszírozzuk, amíg a kéz fá$!alma enyh(l⇒G"=7 #er betegségtől
f(ggően.
Akut #anaszoknál G": kezelés, míg a krónikus betegségeknél hosszabb, <"9
hóna#os kezelés is lehet. ="= kezelés általában 97";7 #eret vesz igénybe. %zt
lehet na#onta <"9 alkalommal is végezni. 5ermészetesen ezek a betegségtől
f(ggőek.
Az Ar#
A test legárulko!óbb része az ar. A fe$ a szervezet érzékelő köz#ont$a. Jtt
található az G érzékszervből ; /szem, orr, szá$, f(l0. %zek egy"egy szervnek a
be$áratát is $elöli.
Az ar kom#lett izomzatból áll, így nagy az ar rugalmassága és
kife$ezőkészsége.
A kínai !iagnosztika szerint ala#vető törvény, hogy a makro benne található a
mikroban.
AA ar a homlokra ker(l, a gerinnek az orrnyereg felel meg, a !erék a szá$ra
ker(l. A zsigereink a szá$unkon, a nemi szervek a szá$ fölött, ill. közvetlen(l
alatta, a lábak az állban futnak.
Az 7risz
Az írisz!iagnosztikában a szivárványhártya #ontosan meghatározott ter(letei a
test egyes részeinek felel meg.
%zeken a ter(leteken észlelt változásokból a tera#euta meg tu!$a mon!ani, hogy
a test és a lélek mely részeivel vannak ba$ok, illetve milyen $elleg&ek.
Xtalhat a leza$lott folyamatok nyomaira is, és az uralko!ó ten!eniákra, a
várható zavarokra. Fegtalálhatók az esetleges öröklött $egyek is.
Fagyarországon 2ézely Jgná /=B<:"=>==0 munkásságával kez!ő!ött /törött
lábú beteg0.
Az amerikai ?r. -ernar! Censen ki!olgozott egy részletes írisz térké#et.
A szaruhártya a test egyes részeihez vagy funkióköreihez ka#soló!ó
szeletekre, ill. :, az egyes szervren!szerekhez ka#soló!ó gy&r&re vagy zónára
tagoló!ik.
A bal ol!ali írisz a test bal ol!alával, míg a $obb ol!ali írisz a test $obb ol!alával
áll szoros ka#solatban.
A reflexmasszázs abszol-t kontrain"iká#iói
Abszolút kontrain!ikáió⇒Tilos reflexmasszázst alkalmazni.
⇒ %szméletlenség * okát sak orvos álla#íthat$a meg.
⇒ 8írtelen fellé#ő bénulás, beszé!zavarok. ,ka és terá#iá$a orvosi megítélést
igényel /érs#lazmus, "elzáró!ás, vérzés stb.0
⇒ Dyorsan kife$lő!ő gyulla!ásos álla#otok.
⇒ 1éres hányás, széklet /gyors elgyeng(lés, belső vérzés, belgyógyászati
ellenőrzés0
⇒ Férgezések, akut rosszullétek /gyors, gyakran intenzív ellátást igényel0.
⇒ 8eveny gyulla!ás a visszerekben /leszaka!hat egy !arab "embólia0
⇒ Dombás láb, mivel a masszázs során szétter$e!het a fertőzés.
⇒ ,rbános láb, égés, lábszárfekély, (szkösö!és vagy nyílt seb, törés.
⇒ @ertőző betegség, súlyos szívbetegség.
⇒ ,lyan betegségek, amelyek orvosi beavatkozást igényelnek.
⇒ 1eszélyeztetett terhesség.
⇒ Alkoholos, !rogos álla#ot.
⇒ 5erheseknél akkor, mikor még sosem masszírozták.
⇒ ?aganatos betegségeknél nagy szakértelemmel, általában szeretet masszázs.
⇒ %lmezavaroknál.
⇒ Fagas láz * 9BYO fölött.
A reflexológia relat2v kontrain"iká#ió.a
Relat2v⇒Azok a betegek, akikhez még hozzáérhet(nk.
⇒ Káza álla#ot * 9BYO alatt.
⇒ 5erheseknél, ha már volt masszírozva, sak a kisme!enei részre kell
vigyázni.
⇒ 2eaemaker"nél sak lazító, relaxáló masszázst lehet alkalmazni.
⇒ 1isszeres lábnál, ha nins gyulla!ásban.
⇒ @esz(lt, stresszes álla#otban⇒nyugtató, lazító, relaxáló masszázs.
⇒ ?aganatos betegeknél nagy szakértelemre van sz(kség, o!afigyelés,
szeretettel$es, óvatos masszázst kell alkalmazni.
⇒ Fenstruáiónál sak ha görsei vannak és azt masszírozzuk.
Reflexológus felelőssége
A reflexmasszőröknek tá.ékozottnak kell lennie a :
⇒'eflexológia ala#elveiről.
⇒Jsmernie kell a zónaelméletet és a reflex hálózat szere#ét.
⇒Jsmernie kell a reflex"#ontokat a reflex#ontokat és ter(letek elhelyezke!ését,
reflex"térké#et.
⇒5isztában kell lenni a fá$!almas #ontok $elentőségeivel.
⇒A reflexológusnak ismernie kell a kötelességeit, és a felelősségének határait, a
reflexmasszázs ellen$avallatait. %l kell sa$átítani a tehnikai ala#ismereteket,
ala#vető munkamó!okat és alkalmazási ter(leteit.
⇒Jsmernie kell a személyi", #szihés", higiénés", és környezeti feltétel
ren!szert.
⇒Fin!ezeket s#eiális reflexmasszőri tanfolyamokon, elméleti és gyakorlati
ké#zésen sa$átíthatók el.
⇒1égzettségről, vizsgá$áról !okumentumokkal ren!elkezik.
⇒8olosztikus szemlélet&.
⇒4em minősíti az e!!igi kezelőket és kezeléseket.
⇒8iteles személy legyen. )zemélyes $ó #él!amutatás, #ozitív gon!olko!ás.
⇒@olyamatosan fe$leszti elméleti és gyakorlati ismereteit.
⇒2ontos, #reíz, megbízható /megfelelő !okumentálással ren!elkezik.
⇒5isztában van ké#ességeivel.
⇒5evékenységét a szakma szabályai szerint végzi.
⇒%lfoga!$a a kezeltet, nins neme és kora.
0!e#ifikus .egek:
⇒8umán emberszeretet.
⇒-izalom felkeltése.
⇒2roblémaérzékenység * #roblémaértés.
⇒)zeretetáta!ás ké#essége.
⇒4yitottság a #robléma kezelésére.
⇒Montaktus teremtő ké#esség.
⇒3nismeret, szerénység.
⇒Kogikai látásmó!.
⇒@e$lett önuralom, amely min!en kör(lmények között megőrizen!ő.
A reflexológus kom!eten#iá.a
A természetgyógyászati tevékenységet sak az a személy folytathat, aki a
==Z=>>6./1.<B0 4F ren!eletben foglalt oktatási ill. vizsgakövetelményeknek
eleget tett.
A ren!elet értelmében Pa betegség megálla#ítása és a terá#iás terv elkészítése, a
beteg álla#otának figyelemmel kísérése orvosi fela!at.
Az orvos vagy a beteg kez!eményezésére, a tevékenység végzésére ké#esített *
nem orvos * személy is részt vehet a beteg ellátásában. Mezeléseket előzetes
orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után, vagy azzal #árhuzamosan a beteg
ren!szeres orvosi ellenőrzése mellett lehet végezni.Q
A reflexmasszázst foltató kötelességei általában:
⇒ 1égzettségéről és vizsgáiról !okumentumokkal ren!elkezik.
⇒ 8olisztikus szemlélet&+
4emsak a beteg t(netét, hanem az egész embert, " annak testi, lelki és
szoiális #roblémá$át * veszi figyelembe.
⇒ 4em erőszakosko!ik.
Aki igazán segíteni akar, aktív #artnerként kezeli a beteget. Mözrem&kö!ik,
tanásot a!, támogat a gyógyulás út$án.
⇒ 'es#ektál$a az egyetemi orvoslást.
5á$ékozó!ni kell, hogy milyen kezelésben részes(lt e!!ig a beteg. 4em
állít$a le a már megkez!ett kezelést. Az orvostu!omány tisztelete,
⇒ 4ins sz(ksége ön!isérő reklámra, nem keresi a felt&nést.
⇒ 8atározott hivatás és felelősség tu!at.
⇒ Mer(li a felesleges rizikót.
⇒ 5isztában van ké#ességei korlátaival.
⇒ @olyamatosan fe$leszti az elméleti és gyakorlati ismereteit. )zemélyes $ó
#él!amutatás, $ó gon!olko!ás.
⇒ 8iteles személyiség. /%rős, é#, normális i!egren!szer.0
⇒ 5evékenységét a szakma szabályai szerint végzi.
⇒ -eteg * gyógyító között nem lehet ka#solat.
⇒ 5itoktartás kötelező.
A reflexológus és a konzulens orvos ka!#solata, a reflexológus és a
háziorvos ka!#solata
A kúra"szer& reflexmasszázs soha nem tekinthető gyógyító tevékenységnek. 8a
valakinek orvosi #roblémá$a van /még nem látta orvos0, #anaszai vannak,
feltétlen(l $avasolni kell az orvos felkeresését.
A reflexológiai masszázs alatt kérésre sem a!$unk semmilyen utasítást,
$avaslatot, k(lönösen egyéb gyógyel$árásokra vagy gyógyszer használatra.
%zt kife$ezetten sak orvos teheti.
A reflexológus nem !iagnosztizálhat, sak a fá$!almas #ont régióit nevezheti
meg /fe$, mellkas, has, me!ene, végtagok0.
A kúra alatt sem lehet azt a látszatot kelteni, hogy gyógyítunk. A kúra kez!ete
előtt ezeket élszer& a beteggel nyomtatott tá$ékoztatóban közölni, és hogy nem
vagyunk orvosok, és m&kö!és(nk nem orvosi tevékenység, kivéve orvos "
reflexológus esetében.
A kúra elkez!ése előtt min!enké##en fontos a konzulens orvossal, vagy a
háziorvossal felvenni a ka#solatot.
A masszázs#rogram összeállításában nagy $elentőssége van az orvosi
!iagnózisnak. %zt a #rogramot élszer& orvos * reflexológussal összeállítani és
az ő fel(gyelete alatt végezni.
8rvos 9 reflexológus által ellen.avalt:
⇒ Kázas álla#ot.
⇒ Miter$e!t bőrgyulla!ás, fertőzés, ki(tés, égés, forrázás.
⇒ Miter$e!t ér " visszér " nyirokér gyulla!ás.
⇒ 1eszélyeztetett terhesség.
⇒ %rősen leromlott álla#ot /min!ig orvosi ellátást igényel0.
⇒ ?aganatos betegségek.
⇒ %lmezavarok * szakellátást igényel.
⇒ ; éven aluli életkor.
8rvos 9 reflexológus által kontrain"ikált álla!otváltozás:
⇒ %szméletlenség.
⇒ 8írtelen fellé#ő bénulások, beszé!zavar.
⇒ Dyorsan kife$lő!ő gyulla!ásos álla#ot.
⇒ 1éres hányás, véres széklet.
⇒ Férgezések, akut rosszullétek.
Fin!en esetben a, ha a reflexológus betegségt(netet észlel, azonnal orvoshoz
kell irányítani a $elentkezőt.
Osak orvos $avaslatára folytatható a kezelés.
A reflexológus magatartása, egészségét vé"ő mó"szerek, a reflexológus
energetikai és .ogi vé"elme
⇒Jgen fontos a masszírozó személyisége, gon!olko!ása, legyen tele szeretettel,
o!aa!ással, örömmel végezze munká$át.
⇒@eltétel nélk(l foga!$a el a #áiensét. 4e kényszerítse, hogy foga!$a el az ő
állás#ont$át, mon!$a el a lehetőségeket, és hagy$a, hogy a beteg !öntsön.
⇒A kezelő személy kiegyensúlyozott, nyugo!t legyen, ami a #áiensre is
hatással van.
⇒Mész(l$ön fel a masszírozásra, és hangoló!$on rá a momentumra.
⇒Feg$elenése t(krözze az á#olt, egészséges embert, tiszta vágott köröm, k(lső
* belső harmónia.
⇒Méz ne legyen hi!eg és ne!ves.
⇒Iletmó!$a #él!ás.
⇒Mezelés után hi!eg vízzel mosson kezet, főleg a sukló ter(letén, ma$! meleg
sza##anos vízzel.
⇒4e legyen zavaró tényező az i!ő.
⇒Kegyen hiteles.
⇒Ahol !olgozik, ott az energetikai tisztítás meglegyen.
Energetikai vé"elme:
A reflexológus (gyel$en a tel$es testi " lelki harmóniá$ára. A megfelelő energia
feltöltésre /légzésterá#ia, $óga, me!itáió, relaxáiós tehnikák0.
:ogi vé"elme:
⇒Fegfelelő ké#esítéssel ren!elkezzen.
⇒Lltalános szabályok betartására (gyel$en.
⇒5itoktartás.
(okumentá#ió: fontos, hogy írásban rögzíts(nk min!en fontos a!atot.
⇒4év, lakím, telefon, sz(letési i!ő, foglalkozás, iskolai végzettség.
⇒2anaszok, betegség megnevezése /ha van záró$elentése0
⇒Filyen gyógyszereket sze!, tu!"e érzékenységről.
⇒5al#térké# elkészítése.
⇒1isszaren!elés i!ő#ont$a.
⇒-eavatkozás mó!$a.
⇒Iletmó!beli tanások rövi! leírása /gyógynövény, étren!…0
⇒Visszarendeléskor kiegészteni:
- Dyógyreakiók /vizeletváltozás, hőemelke!és0.
- Mözérzet /$obb, rosszabb0.
- 1isszatérés az előzőleg megbeszélt életmó!"tanása!ásra.
- -eavatkozás mó!$a.
- 5al#térké# mó!osítása.
JJJ. Llla#otfelmérés ala#elvei és mó!szerei
=, A láb anatómiá$a
A láb fela!ata a test alátámasztása, a föl!ön történő $árás biztosítása, a
mehanikai hatások felvétele és silla#ítása. A láb részei+ lábtő, lábközé# és
lábu$$ak.
A lábtő /tarsus0 hét sontból áll, ezek szabálytalanul f&ző!nek egymáshoz. A
lábtősontok a legfe$lettebbek, mert erre neheze!ik a test súlya.
A lábközé# /metatarsus0 sont$ainak száma öt. A lábtősontokkal egy(tt
boltozatot ké#eznek.
A lábu$$ak száma szintén öt, sont$ai száma =;.
A láb iz(letei köz(l a bokaiz(let a két lábszársont végén található X alakú
bokavillából és az ebbe illeszke!ő ugrósont henger alakú iz(letéből áll, amit
erős ol!alszalagok rögzítenek. Fozgása ha$lítás és feszítés.
A boka ol!alirányú mozgását az alsó ugróiz(let biztosít$a, melyet az ugrósont
és a saroksont, valamint a sa$kasont ízfelszínei ké#eznek. A láb többi iz(lete
feszes iz(let, melyeknek minimális az elmoz!ulási lehetőség(k. A lábu$$aknál
ha$lítás és feszítés lehetséges, kivéve az öregu$$at, amely ol!alirányba is mozog.
A lábboltozat a test statiká$át biztosít$a, tom#ít$a a rázkó!ásokat, a $árást simává,
egyenletessé teszi. %gyúttal vé!i a tal#i ereket és i!egeket az összenyomó!ástól.
Alkotói az erős és feszes tal#i szalagok és a lábizmok. 8omorulatot ké#ez
hosszában és keresztben.
<, A kéz anatómiá$a
Az emberi kéz fela!ata a mani#uláió, amelyet sokféle mozgékony sont
biztosít. 'észei a kéztősontok, kézközé#sontok és az u$$#eresontok.
A kéztő nyol sontból áll, amelyek felső és alsó sorban helyezke!nek el.
%gy(ttesen a kézhát felé !omborulatot, a tenyér felé homorulatot ké#eznek.
%zen az ol!alon vannak az u$$ak ha$lítóizmai, míg kézháton a feszítő ínszalagok
futnak. %zeket erős ínszalag szorít$a a sontokhoz.
A kézközé#sontok száma öt. Osövessontok, amelyek között izmok és inak
fesz(lnek, egy(ttesen alkotva a kézháti boltozatot.
Az u$$ak száma szintén öt, míg sont$ainak száma =;. az u$$ak végén köröm
találhatő.
A kéztősontok felső sora az orsósonthoz, az alsó sora a singsonthoz
ka#soló!ik. A sukló iz(let fő mozgása a forgás. A kéztősontokat feszes
iz(letek tart$ák össze, így között(k ninsen mozgás, kivéve a h(velyku$$at,
melynek nyeregiz(lete van és így ren!kív(l mozgékony. Az u$$#ereek között
ha$lítás és feszítést biztosítanak az iz(letek.
9, A láb reflexzónák elhelyezke!ésének ala#elvei
Az övezeti felosztás megkönnyíti a szervek beazonosítását a lábon. @(ggőleges
övezetek a fe$től lefelé átvonulnak a testen és a lábon. )zámuk egyformán G"G a
test két ol!alán, a lábon és a kézen. A f(ggőleges felosztás megfelel a tal
u$$ainak, segít a tá$ékozó!ásban, mert testen található szerv ugyanabban a
hosszanti zónában van a lábon is.
A vízszintes övezetek száma három, azaz két vonallal oszt$uk fel a testet és a
lábat. Az első vonal a vállöv felső ter(letén húzó!ik, a máso!ik az öv !erék
vonalán.
J. övezet+ a lábon a $obb és bal láb ala#iz(letei és a lábu$$ak+ i!e tartozik a
fe$, a fe$en levő szervek. Jtt hasonlóan a #iramis #ályához
keresztező!és ta#asztalható.
JJ. övezet+ a vállöv alatt és a !erék öv feletti rész szervei, ez a lábon a
lábközé#sontoknak felel meg+ mell(reg, gyomortá$, t(!ő, szív,
má$, stb.
JJJ. övezet+ a gyomor öv alatti rész, ami a lábon a lábtő sontok ter(lete+
hasi me!ene szervei, nemi szervek.
A $obb testfélen levő szervek zónái a $obb lábon, a bal testfélen levő szervek
zónái a bal lábon találhatók. A közé#en elhelyezke!ő szervek zónái a tal# belső
ol!alán, illetve min!két tal#on helyzet(knek megfelelően megtalálhatók.
2él!ául a felszálló vastagbél a bal lábon, a haránt vastagbél min!két lábon, a
leszálló vastagbél a $obb lábon található meg.
Mivételt ké#ez a szív, amely a bal tal#on található, !e kiegészítő zóná$a a $obb
tal#on van. A #áros szervek min!két tal#on megtalálhatók+ vese, szem,
#etefészek. 1annak mélyebben fekvő és a felszínhez közelebbi zónák, így
alakulnak ki a zóna átfe!ések. A fe$en levő szervek zónái keresztező!nek a
tal#on is. A reflexzónák a bokasont fölött négy harántu$$nyira húzó!nak föl a
lábszáron+ alsó végtagok reflex zónái találhatók itt.
;, A kéz reflexzónák elhelyezke!ésének ala#elvei
Az övezeti felosztás megkönnyíti a szervek beazonosítását a lábon. @(ggőleges
övezetek a fe$től lefelé átvonulnak a testen és a lábon. )zámuk egyformán G"G a
test két ol!alán, a lábon és a kézen. A f(ggőleges felosztás megfelel a kéz
u$$aknak, segít a tá$ékozó!ásban, mert testen található szerv ugyanabban a
hosszanti zónában van a lábon is.
A vízszintes övezetek száma három, azaz két vonallal oszt$uk fel a testet és a
kezet. Az első vonal a vállöv felső ter(letén húzó!ik, a máso!ik az öv !erék
vonalán.
J. övezet+ a kézen a $obb és bal kéz ala#iz(letei és az u$$ak+ i!e tartozik a
fe$, a fe$en levő szervek. Jtt hasonlóan a #iramis #ályához
keresztező!és ta#asztalható.
JJ. övezet+ a vállöv alatt és a !erék öv feletti rész szervei, ez a kézen a
kézközé#sontoknak felel meg+ mell(reg, gyomortá$, t(!ő, szív,
má$, stb.
JJJ. övezet+ a gyomor öv alatti rész, ami a kézen a kéztősontok ter(lete+
hasi me!ene szervei, nemi szervek.
A $obb testfélen levő szervek zónái a $obb kézen, a bal testfélen levő szervek
zónái a bal kézen találhatók. A közé#en elhelyezke!ő szervek zónái a kéz belső
ol!alán, illetve min!két kézen helyzet(knek megfelelően megtalálhatók. 2él!ául
a felszálló vastagbél a bal kézenn, a haránt vastagbél min!két kézen, a leszálló
vastagbél a $obb kézen található meg.
A #áros szervek min!két kézen megtalálhatók+ vese, szem, #etefészek. 1annak
mélyebben fekvő és a felszínhez közelebbi zónák, így alakulnak ki a zóna
átfe!ések. A fe$en levő szervek zónái keresztező!nek a kézen is.
G, %lváltozások a lábon
A láb elváltozásainak oka legtöbbször a i#őben keresen!ő, amihez hozzá$árul,
hogy keveset $árunk mezítláb. A i#ő $ól szellőző, kényelmes, rugalmas tal#ú
legyen, természetes anyagból kész(l$ön. Az elváltozást okozó tényezők+
;4 A magas sarok !eformitást okoz a lábsontokban és a gerinben,
iz(leti betegségekhez vezet.
<4 =őrkeméne"és oka+ kemény, sz&k i#ő, hibás lábtartás. Kábat $ól
kiáztat$uk, habkővel meg!örzsöl$(k, bekrémezz(k és érna zoknit
húzunk rá.
>4 =%tök oka+ sz&k i#ő nyom$a az J. lábközé#sont fe$esét, a
nyomás miatt ismétlő!ő sonthártya"gyulla!ás, elsontoso!ás,
haránts(llye!és alakul ki. Feg kell előzni.
?4 6-kszem oka+ rossz i#ő, vitamin és ásványianyag hiányos
tá#lálkozás, szaru felhalmozó!ásból a szarusa# nyom$a a
sonthártya i!egvégző!ését. @okhagyma kezelés, ta#asz.
@4 Aábgomba oka+ rossz anyagsere, méreganyag felhalmozó!ás a
szervezetben, rossz i#ő, rosszul szellőző, m&szálas zokni, fertőzés,
energia hiány a meri!iánban. 5ölgyfakéreg és (röm főzettel na#onta
háromszor be!örzsöl$(k a lábat. 2ro#oliszos kenős, své! se##.
B4 A l-"tal! oka+ a lábközé#sontok és a láb szalag$ainak megnyúlása,
a lábszárizmok gyengesége, ennek következtében az egész test
statiká$a meg fog változni, ami elsősorban a gerinoszlo#
fer!(lésében, a !erékfá$ásban fog $elentkezni. Mezelésére nagyon
$ól alkalmazható a lábu$$hegyen való $árás, a mezítláb $árás, a
harmatos f&ben $árás,.
:, %lváltozások a kézen
A kéz elváltozásai nem olyan hangsúlyozottak, mint a lábnál. %nnek ellenére
fontosságuk nagy, mert aka!ályozzák a kéz mozgását, mani#uláió$át, valamint
a masszírozásnál is o!a kell figyelni rá$uk. A legfontosabb elváltozások+
;4 =őrkeméne"és oka+ az erős és egyol!alú fizikai munka. Mezeléséhez a
kézfel(letet $ól kiáztat$uk, habkővel meg!örzsöl$(k, bekrémezz(k és
érna zoknit húzunk rá.
<4 6-kszem oka+ vitamin és ásványianyag hiányos tá#lálkozás, szaru
felhalmozó!ásból a szarusa# nyom$a a sonthártya i!egvégző!ését.
@okhagyma kezelés, ta#asz.
>4 &örömgomba oka+ rossz anyagsere, méreganyag felhalmozó!ás a
szervezetben, rosszul szellőző, m&szálas vé!őfelszerelés, fertőzés,
energia hiány a meri!iánban. 5ölgyfakéreg és (röm főzettel na#onta
háromszor be!örzsöl$(k a lábat. 2ro#oliszos kenős, své! se##.
?4 C..!ere#, vag u.. hián oka+ munkahelyi baleset, főleg falun
$ellemző, hogy a f&részgé# több férfinak is levitte néhány u$$#ereét.
6, Az egyes kórké#ek reflexzónában meg$elenő ké#letei
A zónák a megfelelő szervek salakanyag lerakó!ásának helyei. %zek
keletkezése+
=, helytelen tá#lálkozás
<, testrész sér(lés
9, rossz i#ő
A lerakó!ások lehetnek+ homok, kristály, rizsszem, lágy rész, kemény rész,
sontoso!ás, bőrkeménye!és. A masszírozás él$a ezen lerakó!ások eltávolítása,
mivel a betegség összef(gg a #roblémás zóna elhelyezke!ésével, a lerakó!ások
nagyságával, milyenségével.
A kórké#eknek megfelelően a reflexzónákban az érintett szervekben
meg$elennek k(lönféle elváltozások. 2él!ául egy légzőren!szeri #robléma
esetén a t(!ő, az orr, a légső megfelelő ké#letei lesznek érzékenyek a lábon,
kézen. )úlyosabb esetben érezhetők nagyobb lerakó!ások is. 1astagbél
#roblémánál #él!ául az érintett vastagbél szakasz lesz keményebb, érzékenyebb.
A legtöbb esetben nem találunk nagyobb lerakó!ást, viszont a kezelt személy
fokozott érzékenységről, fá$!alomról #anaszko!ik az érintett testrész kezelése
során.
B, Dókutatás a szervezetben
A gókutatás elsősorban orvosi fela!at, mivel a természetgyógyász sak
álla#otfelmérést végezhet. A gókutatás elsőren!& fela!ata a betegséget kiváltó
t(neteket okozó #robléma megkeresése, #él!ául a szervezetben található
gyulla!ás helyének lokalizálása, a #ontos !iagnózis felállítása. %hhez az orvosok
ren!elkezésére állnak k(lönféle !iagnosztikai, vizsgálati mó!szerek.
A természetgyógyászat mó!szerei elsősorban a mikro!iagnosztikus ter(letek
vizsgálatára /f(l, láb, kéz, ar, hát, has, nyak, szem0 szorítkoznak, valamint a
kínai #ulzus !iagnosztikára, !e igénybe lehet venni a biorezonaniás eszközöket,
vagy #él!ául a homeo#átiás kér!éssorokat is.
>, A gókutatás reflexológiai mó!szerei
A gókutatás reflexológiai mó!szerei elsősorban a lábra szorítkoznak, a lábon
levő mikro!iagnosztikus ter(letek vizsgálatára. Ké#ései+
=. A kezelt személy megfigyelése+ $árás, beszé!, viselke!és.
<. A #áiens kikér!ezése+ betegség t(netek, kórelőzmények,
életkör(lmények, életvezetési mó!szerek
9. A láb szemrevételezése /sér(lések, fertőzések, bőrelváltozások,
tyúkszem, bőrkeménye!és, b(työk, lú!tal#, stb0 helyének beazonosítása,
szervi megfelelőinek felismerése.
;. A láb zónáinak finom átmasszírozása, az érzékeny helyeknek megfelelő
szervek beazonosítása.
=7, A betegségek lelki okairól általánosságban
A betegségekről elmon!ható, hogy a szervezet lelki, energetikai egyensúlyának
megbomlásából alakulnak ki, aminek oka a gon!olko!ási mó! helytelenségéhez
vezethető vissza, !e befolyásol$ák a magzati, sesemőkori és kisgyermekkori
traumák, lelki sér(lések is. Fin!enki úgy él, úgy érez, úgy selekszik, ahogy
gon!olko!ik. A gon!olatok meg$elenési helye a test. Akinek az egészsége
ren!ben van, annak a gon!olko!ása is normális, ami azt $elenti, hogy nem
szélsőséges. Fihelyt valami okból a gon!olko!ás kibillen az egységből, a
testben áramló energiák egyensúlya is megbomlik. %nnek hatására #e!ig a
se$tekben, a szervekben, az egész szervezetben eltérések alakulnak ki.
5ermészetesen vannak olyan munkahelyi kör(lmények, amelyek kihatással
vannak a szervezetre, így a kialakuló betegségben nem az érzelmeknek van fő
szere#e, #él!ául szilikózis, ela!ónál visszér, stb. a gon!olko!ás viszont itt is
szere#et $átszik, mert amikor elvállata a munkát tisztában volt annak káros
hatásával.
Xgyansak szere#et $átszik a betegségek kialakulásában az életmó!, az
elfogyasztott tá#lálék milyensége és az a tu!at, ahogyan azt megették, megitták[
5ehát a tu!atosság a tá#lálkozásra is kiter$e!, ahogyan a na#i életvitelre, a
személyre szabott mozgásra, me!itáióra, #ihenésre, alvásra, munkára és
legfőké##en tanulásra.
==, A méregtelenítő funkiók, /vizeletkiválasztó", emésztő", légzőren!szer0
betegségeinek lelki okai
A méregtelenítő ren!szer min!en egyes szervének más"más lelki, gon!olko!ási
#robléma a megfelelő$e. 3sszességében elmon!ható, hogy annak van ilyen
gon!$a, aki sokat mérgelő!ik és ezt az érzését nem tu!$a föl!olgozni, azaz vagy
állan!óan !(hös, vagy é##en elnyom$a magában ezt az érzést.
A légzőren!szernél #roblémát okozó lelki $elenségek+ szomorúság, bánat,
!e#resszió. A kér!ések, amivel erre rá lehet kér!ezni+ Fiért nins elég levegőm\
Mire, mire vagyok !(hös\ Fit nem tu!ok kibeszélni\ Fit nem tu!ok befoga!ni,
vagy é##en elenge!ni\
Az emésztőren!szer #roblémaköre részben hasonló, szintén a befoga!ás,
fel!olgozás és elenge!és tárgykörébe tartozik. Irzelmei a gon!osko!ás,
!e#resszió, aggó!ás. Mér!ései+ Fin rágó!ok\ Fi az amit nem tu!ok befoga!ni\
Fin emésztem magamat\
J!e tartozik a má$ és e#ehólyag, azaz az agresszió, a !(h, a harag, a mérgelő!és
fel!olgozásának #roblematiká$a. Mér!ései+ Fire vagyok !(hös\ Fiért nem
bízok a világban\
A hasnyálmirigy az élet é!ességének az élvezetéről beszél. Aki állan!óan
aggó!ik, mérgelő!ik, aki nem tu!$a a !olgokat megemészteni, az előbb"utóbb
szembeker(l ezzel a #roblémával.
A vékonybél az agyhoz hasonlóan m&kö!ik, sak anyagi szinten #róbál$a
megemészteni a !olgokat. Aki túlságosan elmer(l a részletekben, az nem lát$a át
az egészet. Az ilyen emberek ha$lamosak a túlzott kritikára, min!enben kivetni
valót találnak. A túlhangsúlyozott értékelés lesz a #roblémá$uk, miközben
elfele$tenek emészteni.
A vastagbél elsősorban az eleresztésről beszél. Aki nem tu! a!ni, aki nem meri a
#roblémáit elenge!ni, annál székszorulás lé# fel. )a$nos sok vastagbél
!aganatnak is #ont ez az oka, mert az emberek nem ké#esek elenge!ni a régi
érzelmi sér(léseiket.
A vesék leginkább a társas ka#solatokról beszélnek. Irzelme a félelem, a #ánik
és a szeretet, a szerelem. A $obb vese a férfias ol!al, a gyakorlatias, a bal vese a
nőies, az érzelmi. Jtt is #roblémát okoznak a gon!olko!ásunkban benn mara!t,
megkövese!ett érzelmek. Filyen #roblémáim vannak a #artnerka#solatomban\
A munkámban milyen megol!atlan érzelmi gon!$aim aka!tak\
A hólyag szintén az elenge!éssel van ka#solatban. Fegkér!ezhet$(k, hogy
miért érezz(k magunkat nyomás alatt\ Fitől kellene már szaba!ulnom\
=<, A szállító funkiók /vér", nyirokkeringés0 betegségeinek lelki okai
A vérkeringés egyik fő $ellemző$e a vérnyomás, ami $ellemző az emberre. %bből
megálla#ítható, ki mennyire fesz(lt, mennyire tu! rugalmas lenni a változó
#roblémákkal szemben. Akinek magas a vérnyomása, az rugalmatlan,
megkeménye!ett, állan!ó a stressz a szervezetében. A túl alasony vérnyomású
egyének viszont nem mernek szembenézni az élettel, kevés benn(k a t&z. 1an
aki annyira visszahúzó!ik a #roblémák elöl, hogy elveszíti az eszméletét.
A szív szállít$a a vért a szervezetben. A kínaiak szerint ez a szellem lakhelye, mi
inkább azt mon!$uk az érzelmeké. %rre utal, hogy valaki szívére veszi a
#roblémát, vagy é##en kemény a szíve. Xtóbbi esetben a koszorúerek
meszese!éséről van szó. Xgyansak erről szól, ha valakinek örömében ma$!
kiugrik a szíve, vagy é##en félelmében összeszorul. Fin!egyik arról beszél,
hogy a k(lső hatásokra szélsőséges érzelmekkel reagálunk, ami a szív
m&kö!ésére hat. A szív szab$a meg az ember életének egyik fontos ritmusát, aki
nem talál$a ezt meg, annak szívi!egessége, Pszív!obogásaQ lesz.
A nyirokren!szer a mozgáské#ességről, az elhárításról, vé!ekezésről beszél. Aki
nem tu! vé!ekezni, menek(lni, annak ö!émássá válik a lába. ,tt vannak az
érzelmi, gon!olati #roblémák előtte, !e nem mer seleke!ni, így azok sak
sza#oro!nak, és közben benne is gy&lik a víz. 4em tu! vé!ekezni sem, mert
ké#telen elmenek(lni !aga!t lábaival és érzelmileg fel!aga!t lelkével.
=9, A köz#onti irányítási funkiók /agy" és i!egren!szer, hormonren!szer0
betegségeinek lelki okai
Fin!en élet$elenség(nk mögött agyi funkiók találhatók. Az i!egren!szer
behálózza az egész szervezetet, így annak m&kö!ése kihat min!en egyes se$tre,
szervre. Aki sokat használ$a az agyát, azaz állan!óan agyal, töri a fe$ét, vagy
fe$$el megy a falnak, annak hamarosan kialakulnak azok a szervi #roblémák,
melyek a fe$hez köthetők. 4em véletlen, hogy mana#ság olyan gyakori a
fe$fá$ás, ami elválaszthatatlan a belső fesz(ltségtől, az érzelmi #roblémáktól,
mert akinek a homloka fá$, annak #él!ául a gyomrával van gon!, nem tu!
megemészteni !olgokat. Akinek a tarkó$a fá$, annál meg az állan!ó nyomás,
fesz(ltség miatt alakul ki ez a gon!.
Figrénnél az elfo$tott szexualitás okoz gon!ot. Jlyenkor a fe$ megfelel a nemi
szerveknek /h(velynek a szá$, #énisznek az orr0. A tu!attalan !olgokat, azaz az
altesti #roblémákat felhozza a fe$be, tu!atosít$a, hiszen azon rágó!ik, és így a
leblokkolt energiák a fe$ben okoznak gon!ot. Xgyanez érvényes az
agresszivitásra is. van olyan, aki viszont a selekvés helyett állan!óan
gon!olko!ik és ez vezet fe$fá$áshoz.
A hormonren!szer #roblémáinál a #a$zsmirigy betegségei nagyon $ellemzőek. Jtt
is két szélsőséges eset létezik, az egyik, amikor valakibe belefo$t$ák a szót, azaz
nem hallgat$ák meg, ami #árka#solatokban gyakran $ellemző. A másik #e!ig,
amikor túlzásba viszik a beszé!et, és ez is #árka#solati #roblémákhoz vezet.
5i#ikus betegség(k a strúma.
A nőiesség és a férfiasság megélésének #roblémái a #etefészkek és a #rosztata
hormontermelésének megváltozásához vezet. Kényegében a meno#ausa során is
ez $átszó!ik le. Attól f(ggően, hogy mennyire harmonikus a lélek okoz gon!ot.
)ok nőnél ta#asztalható, hogy a sz(lők fiút vártak és fiúként nevelik. %z a
viselke!ési mó! testi t(netekben $elentkezik, görsös, ren!szertelen menszesz,
mivel nem tu!$ák elfoga!ni sa$át nemség(ket.
=;, Az életminőséget $avító funkiók /érzékszervren!szer, mozgásszervren!szer,
nemiszervren!szer0 betegségeinek lelki okai
Az érzékszerveink a világgal történő ka#solatainkat szimbolizál$ák.
Kényegében arról beszélnek, hogy mit nem akarunk megérezni a világból,
mennyire vagyunk zárkózottak. A szemek az elfo$tott agressziót szimbolizál$ák,
azt hogy mennyit vagyok ké#es meglátni. A közellátó, sak maga kör(l ké#es
látni, míg a távollátó sak önmagát nem veszi észre. A hallásnál hasonló a
helyzet. @őleg i!őseknél $ellemző, hogy már nem akar$ák meghallani a !olgokat,
azaz nagyothallanak. A látásuk is a távoli, múltbéli !olgok felé for!ul,
megmereve!ik és ezért válnak távollátókká. ?e előfor!ulhat, hogy az agresszió
a szem(kre megy, azaz zöl!hályog borul rá$uk. A sz(rkehályog viszont egy rolót
$elent a beérkező ingerekkel szemben.
A gerin #roblémái hatalmas teret ölelnek fel. 'övi!en a tartásról beszélnek.
@első része elsősorban a szellemi, érzelmi terhek viseléséről, míg a !eréktá$ az
anyagi !olgok okozta #roblémákról. %zért van az, hogy sok férfinak fá$ a
!ereka, mert őket az anyagi $ólét megteremtése irányít$a, és ez sokszor
meghala!$a az ere$(ket, azaz belero##an a !erekuk. A nőknél viszont az érzelmi
egyensúlyozás, a salá! #roblémáinak teherként való i#elése $elent gon!ot, ami
elsősorban a vállaikra rak$a le terhét, ezért görnye!nek meg öregkorukra soka.
A testi aktivitás blokkoló!ása az izomren!szerben $elentkezik görsök,
i!egrángások formá$ában. Xgyansak i!e vezethet a méregtelenítés, az
önelhanyagolás is reuma, köszvény formá$ában. ?e i!e sorolhat$uk a töréseket
is, hiszen az illető a k(lönféle $elzések ellenére a végsőkig veszítette a !olgokat,
azaz valaminek törnie kellett.
A meno#ausáról és a menszeszről az előző tételben is volt szó. @ontos még a
frigi!itás és az im#otenia kér!ésköre, amikor a tu!at nem tu! ellazulni
közös(lés közben. A frigi! nő nem akar$a magát o!aa!ni a másik, nem akar övé
lenni, ezért alakul ki a h(velyszárazság is, mert számára fá$!almat $elent
tu!atilag is a közös(lés. Az im#otenia viszont a férfinak a nőiességtől való
félelmét mutat$a meg. fél önnön agresszió$ától, nem akar más intim ter(letébe
behatolni.
=G, A !okumentáió, álla#otfelmérés, a #áiens követése
Ahogy az ember egyre több embernek #róbál segíteni, rá fog $önni, hogy nem
fog emlékezni !olgokra, ezért fontos hogy önálló !okumentáiós ren!szert
alakítson ki magának. %zt igényli a felettes szervek ellenőrző tevékenysége is.
sa$át ta#asztalatom, hogy a természetgyógyásznak tel$es én$ével kell a #áiens
felé for!ulnia, ehhez ki kell magát (resítenie, hogy átérezze a másikat. Jgen ám,
!e a következő embernél #ont az előző esetet kell elfele!ni, hogy vele tu!$ak
foglalkozni. %zért vált számomra is fontossá a #ontos !okumentáió, ami áll egy
a!atla#ból, egy álla#otfelmérésből és az utánkövetésekből.
Az a!atla#nak tartalmaznia kell+ név, lakím, sz(letési i!ő#ont, telefonszám,
álla#otfelmérés na#$a, salá!i álla#ot, sze!ett gyógyszerek, orvos által
megálla#ított betegségek, m&tétek, gyermekkori betegségek. Có ha az ember
rákér!ez+ alvás, evés, ivás, mestruáió, vetélés, sz(lés menete, vere$tékezés, stb.
Az álla#otfelmérés min!ig a természetgyógyász sa$át mó!szerétől f(gg.
'eflexológiában ér!emes a két tal#ról térké#et készíteni, bera$zolva az érzékeny
#ontokat, az esetleges láb#roblémákat felírni. %nnek ala#$án az utánkövetésnél
már tu!$uk a változásokat észlelni.
=:, A mikroren!szerek ismereteinek felhasználása az álla#otfelmérés
folyamatában
A makro benne van a mikroban és for!ítva. Azaz az egész test le van ké#ezve
#él!ául a tal#ban, a kézben, a f(lben, a szemekben, !e megtalálhat$uk a hason, a
háton, a nyakon és a fe$tetőn is. a reflexológia önmagában is egy
mikroren!szernek felel meg, melynek mani#ulálásával hatunk az egész
szervezetre. Funkánkat $elentősen segíti, főleg ha bizonytalanok vagyunk egy"
egy helyen, ha ismer(nk más álla#otfelmérési mó!szert. Jlyen lehet #él!ául az
ar!iagnosztika, amikor a belé#ő emberről tu!unk informáiókat anélk(l, hogy
megszólalna. 2él!ául a homlok ránaiból következtetni lehet gyomorba$ra, a két
szemöl!ök közötti ránokból má$ és e#e #roblémákra. A szem alatti ter(letek a
vese álla#otáról (zennek, az orr a szívről, a gerinről, a szá$ a belekkről és a
nemiren!szerről. Az áll #e!ig az akaratosságról.
Xgyansak $ól használható a i#ő !iagnosztika, mert a i#ő ko#ása nem sak a
tartás milyenségéről, hanem viselő$ének lelki álla#otáról is árulko!ik. A tal# orra
ko#ott * t(relmetlenség. 5al# sarka ko#ott * vese #roblémák, fá$!alom a hát alsó
részén. A tal# belső ol!ala ko#ott * belek és nemi szervek #roblémá$a. A tal#
k(lső széle ko#ott * e#ehólyag, má$ gon!.
Xgyansak árulko!óak lehetnek a kéz u$$ai, a tenyéren levő !ombok méretei, a
vonalak hossza és mélysége. ?e figyelni kell a körmök álla#otára, felszínére is.
=6, A kezelési terv elkészítésének elméleti ismeretei
A kezelési terv min!ig egyénre szabott és nem betegségre. %zzel akarom
kife$ezni, hogy figyelemmel kell lenni a #áiens egészség(gyi előéletére, az
orvosi kezelésekre, a sze!ett gyógyszerekre, az életkör(lményeire és arra, hogy
mit ha$lan!ó elfoga!ni, és megtenni önmagáért. Fert hiába a kiváló gyógytea,
ha nem készíti el otthon senki.
A kezelési tervhez sz(kség(nk van a #áiens a!atla#$ára és az általunk felvett
álla#otfelmérő la#ra. %zek azok a kiin!uló #ontok, amelyek birtokában kezelési
tervet készíthet(nk. %z állhat+ a kezelen!ő reflex ter(letek megnevezéséből, a
kezelés menetéből, a kezelések számából, az otthoni terá#iákból /gyógytea,
a#iterá#ia, fizioterá#ia, me!itáió, mozgásterá#ia, stb0.
A kezelések száma az egyén reakió$ától, a betegség súlyosságától f(gg. %nnek
megfelelően G"=7 kezelést ér!emes $avasolni, !e igazi egészségmegőrző
#rogramnál heti ren!szeresség& tal#masszázst a$ánl$unk egy egész életen át.
/4ekem van olyan #áiensem, akinek ilyen heti masszázs sorozattal ma$! egy év
alatt siker(l a nyakát annyira kilazítani, hogy már sak ritkán fá$!ul meg és
akkor is könnyen kezelhető. A szerk.0
=B, Az esettanulmány elkészítésének követelményei
Az esettanulmány ala#$át ké#ezi a természetgyógyász által felvett
!okumentáió+ az a!atla#, az álla#otfelmérő la#, a kezelési" és utánkövetési la#.
%zekből tu!$uk felmérni, hogy honnan in!ultunk és mi változott a kezelések
hatására. Kényegében ez egy összegző tanulmány a kezelésnek a #áiens
életében bekövetkező hatásairól. %bből lehet lesz&rni a végső következtetést,
hogy mennyire volt hatásos a kezelés, min kell változtatni, vagy é##en milyen ú$
ta#asztalatokra tett(nk szert.
J1. 'eflexter(letek, masszázstehnikák, masszázs#rogramok
=, Az egészséges láb ismérvei
Az egészséges láb rátekintésre+ színe halvány rózsaszínes, látszik, hogy van
benne élet. A láb erei normálisak, nem !uzza!nak ki, ninsen ra$ta véraláfutás,
seb, nem ö!émás, nem !uzza!t, ninsen körömgombára utaló $el, nem találunk
ra$ta b(tyköt, tyúkszemet. @ormá$a normális, nem torzították el a !ivatos i#ők.
A tal# boltozata $ól látható. Az iz(letek nem !uzza!tak, vagy nem #irosak.
5a#intásra+ a tal# normális hőmérséklet&, nem hi!eg, nem nyirkos és nem
száraz. A tal# bőre erős, !e nem kemény, és nem száraz.
Fozgatásra+ a lábu$$ak könnyen mozognak, nem fesz(lnek meg. A körmök nem
érzékenyek. A lábfe$ is körkörösen mozgatható, laza, !e nem #etyh(!t.
<, Az egészséges kéz ismérvei
Az egészséges kéz rátekintésre+ színe halvány rózsaszínes, látszik, hogy van
benne élet. Az erek normálisak, nem !uzza!nak ki, ninsen ra$ta véraláfutás,
seb, nem ö!émás, nem !uzza!t, ninsen körömgombára utaló $el, nem találunk
ra$ta elváltozást. @ormá$a normális, az u$$#erekből nem hiányzik. Az iz(letek
nem !uzza!tak, vagy nem #irosak.
5a#intásra+ a kéz normális hőmérséklet&, nem hi!eg, nem nyirkos és nem száraz.
A tenyér bőre erős, !e nem kemény, és nem száraz.
Fozgatásra+ az u$$ak könnyen mozognak, nem fesz(lnek meg. A körmök nem
érzékenyek. A sukló is körkörösen mozgatható, laza, !e nem #etyh(!t. A
h(velyku$$ könnyen a többi elé helyezhető.
9, Az egészséges láb és kéz megőrzésének mó!szerei
@ára!t lábnak $ót tesz a lábf(r!ő. A f(r!ővízbe tegy(nk )árvári sót, vagy
gyógynövény forrázatot. %zzel a testi és a lelki fára!tságot tu!$uk sökkenteni.
Kábmosás után legalább G"G #erig masszírozzuk át a lábfe$et. 4a#onta
végezz(nk lábtornát+
=. Kábu$$ainkkal emel$(nk fel a #a!lóról eruzát, (veggolyót, vagy
zsebken!őt.
<. Kegalább tízszer egymás után emelke!$(nk lábu$$ra.
9. A szék keresztléét fog$uk meg néhányszor a lábu$$unkkal.
;. %rőtel$esen húzzuk össze többször egymás után lábu$$ainkat.
G. Mörözz(nk a lábfe$(nkkel.
:. 5er#essz(k szét, ma$! húzzuk össze ame!!ig tu!$uk lábu$$ainkat.
6. Jntegess(nk a lábfe$(nkkel.
A kéz masszírozása szintén fontos, főleg azoknál, akik masszíroznak, vagy
fizikai munkát végeznek. Akinek salá!$ában reumás megbetege!ésre való
ha$lam volt, ott is ér!emes reggelente egy kis kézmasszázzsal bemelegíteni az
iz(leteket. Fin! a kéz, min! a láb masszírozásához nagyon $ók a ?o"Jn és a
5hai masszázs megfelelő gyakorlatai, ha ren!szeresen na#onta végezz(k őket.
Fellette még ér!emes a Ohi Mung egész testet megmozgató gyakorlatait is
végezni.
;, A láb előkészítése masszírozáshoz. A láb előkészítésénél használható
anyagok, eszközök
A masszírozáshoz először ér!emes a lábakat lemosni testmeleg vízben. %z
egyrészt felmelegítia hi!eg lábat, másrészt tisztít$a, szagtalanít$a, vagy é##en
sökkenti a kóros mérték& izza!ást, násrészt el is lazít$a a #áiens izmait, azaz
relaxál. Mözben a masszírozó is megismerke!ik a lábakkal, annak formá$ával,
ta#intásával. %nergetikailag egy hullámhosszra ker(lnek, így könnyebbé válik a
kezelés. Mözben természetesen ki lehet kér!ezni a #áienst is.
Az előkészítéshez lábmeleg vizet, sza##ant és langyos tör(lközőt használ$unk.
Amennyiben nagyon kemény a bőr, G"=7 #eres áztatást ér!emes végezni a
masszírozás előtt. A vízbe taehet(nk gyógynövényeket, illóola$akat+ kakukkf&,
ikafark, menta, kamilla, leven!ula, zsálya. A lábáztatás alatt az esetleges
izomgörsök felol!ó!nak, a hi!eg láb felmelegszik, a bőr fel#uhul, ezek $avít$ák
a masszírozás hatékonyságát.
A lábmosás, vagy áztatás után langyos tör(lközővel tör(l$(k meg az egyik, ma$!
a másik lábat. Amelyiket nem masszírozzuk, savar$uk be a tör(lközőbe, hogy
ne fázzon.
G, A masszázsfogások elméleti tu!nivalói * ala#fogások
0im2tó masszázs+ a leggyakoribb fogás. A bemelegítés, a kezelés és a
levezetés során is használatos, !e alkalmazzuk a relaxáló kezelés
közben is. A nagy simítások a test felé irányulnak. 8atásuk lazító,
levezető, harmonizáló. Az érzékenyebb zónák masszírozása után is
mintegy levezetésként alkalmazzuk.
Dáltott fogás+ a két h(velyku$$al felváltva masszírozunk, mint #él!ául a
vese zónánál.
0zembe fogás+ h(velyk", vagy mutatóu$$ begyével végezz(k. A többi u$$ a
lábat alátámaszt$a, míg szemből a#ró kis mozgásokkal masszírozunk.
Lltalában kis ter(let& zónáknál alkalmazzuk, mint #él!ául e#ehólyag.
&örkörös$masszázs+ az u$$begy körkörös mozgást végez a kezelen!ő
ter(leten, #él!ául méh, #rosztata.
&ih-zó masszázs+ a h(velyku$$ ol!alával egy folyamatos moz!ulattal
húzunk végig a zónán, #él!ául húgyvezeték, nyelőső, suklyásizom.
D2zszintes o"a$vissza irán- masszázs+ h(velyk", vagy mutatóu$$al
masszírozzuk, #él!ául a torok, szem, f(l.
8l"alfogás+ h(velyku$$unk a tal#ra merőleges, széles, nagy fel(let&
zónáknál alkalmazzuk, mint #él!ául t(!ő, vékonybél. A mozgás a
nagy fel(let miatt lehet egymás melletti, mint a gyomornál is. !e így
masszírozzuk a szívet, a má$at.
:, A masszázsfogások elméleti tu!nivalói * s#eiálisfogások
Rezegtető masszázs+ min!két mutatóu$$unkat a kezelen!ő zónára tessz(k
és rezegtet$(k. Az altaest nyirok ter(leteinél lehet alkalmazni.
/s2!ő fogás+ a mutató és h(velyku$$ közé fog$uk a fe$ nyirokutainak
ter(letét, és sí#ésszer& moz!ulattal $obbra"balra elmoz!ulva kezel$(k.
'orzsolgatás+ a homlok(reg zónáinál alkalmazzuk az u$$hegyeken.
Aé!egető masszázs+ a vastagbél felszálló ágát szoktuk így masszírozni. Az
u$$beggyel egy kisit felfelé lé#(nk, lefelé nyomunk. A gerin
zóná$ánál is alkalmazható a faroksonttól in!ulva fölfelé.
Eomófogás+ erős fá$!alomnál, görsnél a fá$ó részre rányomunk a
h(velyku$$unkkal.
*e.ő masszázs+ a mutatóu$$unk be van húzva, míg a h(velyku$$unk
nyú$tva. A láb k(lső ol!alán levő zónákat /iz(letek0 tu!$uk így kezelni
egyszerre alulról és fel(lről.
6, A masszázs sorren!$e
=. bemelegítés
<. ala#szervren!szerek sorren!$e+ vizeletkiválasztó, emésztő, nyirok
9. láb ol!alak sorren!$e+ tal#i zónák, belső ol!al, k(lső ol!al, lábfe$ *
lábhát
;. kezelen!ő zónák sorren!$e+
;.=. na#fonat, vagy mellékvese zóná$a
;.<. vizeletkiválasztó ren!szer
;.9. emésztő ren!szer, vagy az agy zónái
;.;. érzékeny zónák, él"zónák
;.G. nyirokren!szer
G. befe$ezés+ simítás, energia"áta!ás
B, A masszázs iránya, erőssége, i!őtartama
A massz2rozás irána+ általánosságban min!ig a test felé irányuló mozgással
masszírozunk, azaz a lábu$$aktól a sarok felé, lábfe$en a boka felé. A felszálló
vastagbélnél viszont ellenkezőleg lentről fölfelé. A gerinet is masszírozhat$uk a
faroksonttól fölfelé hala!va.
A massz2rozás erősségét befolyásol$a a láb álla#ota, a masszírozott zóna
mélysége. Ala#szabály, hogy a fá$!alomk(szöböt enyhén meghala!ó
masszírozás a megenge!ett. ?e nem min!en zónánál kell elérni a
fá$!alomk(szöböt+ halánték, kisagy, szív, má$, gerin, nyirok,
vérnyomássökkentő zóna.
A massz2rozás ritmusa+ szintén a láb álla#otától f(gg. 5úlm&kö!ésnél lassú
nyugtató masszírozás * simítások, 97 m#"től egészen < #eres rányomások
alkalmazhatók. Alulm&kö!ésnél, energiahiánynál gyorsabb ritmusú a masszázs.
A massz2rozás i"őtartama+ szintén a beteg álla#ota szab$a meg. %gy zóna
masszírozása a #er táblázatból olvasható le+ általában fél és ="G #er között
mozog. A kezelés i!őtartama általában ;7":7 #er. A kezelés sorozat legalább ;"
G alkalomból áll$on. 4a#onta egy kezelést végezz(nk, vagy többszöri, !e
nagyon rövi! élzott kezelés egy a!ott ter(letre.
>, 3nmasszázs előnyei, hátrányai
%lőnyei+
=. Az önmasszázst reggel, vagy bármikor na#közben végezhet$(k,
amikor egy kis i!őnk van rá.
<. 4em kell alkalmazko!ni a kezelőhöz.
9. )a$át magunkat gyógyíthat$uk, megelőzhet$(k a nagyobb
#roblémákat.
;. Irezz(k a masszírozás erősségét, így a megfelelő erőt tu!$uk
kife$teni.
8átrányai+
=. 4em érvényes(l a gyógyító személyisége.
<. A sz(kséges ellazulás nehezebben valósul meg, mert
kényelmetlenebb a helyzet.
9. -izonyos helyek nehezen hozzáférhetőek és kezelhetőek.
;. 4em tu!unk olyan intenzitással rányomni egyes helyekre, mint
ahogy azt kellene.
=7, 2artnermasszázs előnyei, hátrányai
%lőnyei+
=. 8a a salá!ban többen is ismerik a masszírozást, tu!nak egymásnak
segíteni, ami erősíti az összetartozás érzést.
<. 5ermészetes gyógymó!, ezért, ha megfelelően végezz(k, ninsen
káros mellékhatása. Cobb, mint a gyógyszer.
9. A masszőrnek megfelelő elméleti és gyakorlati tu!ással kell
ren!elkeznie, legyen em#átiás készsége, így tu! segíteni a
#áiensnek.
;. )zéleskör& ismereteivel az otthoni gyógyuláshoz is tu! tanásot
a!ni+ gyógyteák, illóola$, f(r!ők, ásványvizek, borogatások, stb.
G. %nergetikailag ki tu!$a egészíteni a masszírozást, ezzel gyorsítva a
kezelést, hatékonyabbá is téve azt.
8átrányai+
=. 4em megfelelő elméleti és gyakorlati tu!ás esetén súlyosbo!hatnak
a t(netek, esetleg a fá$!almak is erősö!hetnek.
<. Amennyiben a kezelő szakmai kom#eteniá$án túllé# a betegen
nem tu! segíteni, sak áltat$a azt. %zzel egyrészt önmagának,
másrészt min!en természetgyógyásznak árt.
==, -evezető masszázs#rogram
A bemelegítés él$a a #áienssel való érintéses ka#solatfelvétel, benyomások
szerzése a lábról, az esetleges fesz(ltségek ol!ása, a #roblémás #ontok és zónák
megtalálása /lerakó!ások, fá$!almas #ontok, bőrkeménye!ések0. %zért a
bemelegítésnek határozottnak és mégis finomnak kell lennie, hogy érezze a
#áiens tel$es o!afigyelés(nket és meg is bízzon benn(nk. A kezelés i!őtartama
G"=7 #er a láb álla#otától f(ggően /hi!eg lábnál a hosszabb0. @ontos
o!afigyelni, hogy a masszőr kezén a köröm rövi!, a keze #uha és legyen. A
kezelés sorren!$e+
=. először a $obb, ma$! a bal lábat melegít$(k be, a nem kezelt lábat
letakar$uk, hogy ne fázzon
<. a tenyer(nkre ken$(k a krémet, ma$! ha felmelege!ett a lábfe$re ken$(k
hosszú, simító moz!ulatokkal
9. a lábu$$ak átmorzsolgatása
;. a lábu$$ak ol!alainak átmasszírozása
G. a lábu$$ak ha$lítgatása és kimozgatása, meghúzása
:. a lábu$$ak tövének át!örzsölése
6. a lábfe$ széthúzása alulról és fel(lről
B. a láb éleinek át!örzsölése
>. lábfe$ savarása
=7.sarok#árnák át!örzsölése
==. a tal# átgyúrása
=<.a saroksont k(lső és belső ol!alának átsimítása
=9.lábfe$ torna+ lábfe$körzés, integetés a lábfe$$el
=<, Kevezető masszázs#rogram
A masszázst simításokkal fe$ezz(k be.
=. általában a vizeletkiválasztó szervren!szer zónáival, !e #él!ául
légúti megbetege!éseknél a nyirokren!szerrel zárunk.
<. a na#fonat átfogása
9. energia áta!ás, vagy sere
;. a lábak letörlése a felesleges krémtől, ma$! a beteg önállóan
felöltözik
G. a masszírozó kezet mos, u$$ait kirázza, lazít$a
:. kezeit és önmagát, valamint a helyiséget energetikailag megtisztít$a
=9, 'elaxáló masszázs#rogram
%nnél a masszázsnál lágy, hosszú simításokat végz(nk, é##en sak érintve a
lábfe$et, annak zónáit. Keginkább a szeretetmasszázsra hasonlít, amikor a
#áiens energia testével !olgozunk.
=. ka#solat kialakítása a #áiens lábaival, szeretettel$es érintéssel
<. a lábfe$ simító masszázsa
9. a gerin reflexzónáinak masszázsa, kb G #erig
;. a tal# simító masszázsa
G. a rekeszizom zónáinak masszázsa
:. a na#fonat zóná$ának masszírozása
6. a me!ene nyirokmirigy zónáinak lassú masszírozása
B. a nyak, a tarkó és a vállöv lazítása
>. a lábu$$ak finom, lágy simogatása
=7.az egész láb simító, levezető masszázsa
=;, Féregtelenítő masszázs#rogram
A méregtelenítés az egész szervezet egészséges m&kö!ésének az ala#$a, ezért
elenge!hetetlen(l fontos, szinte min!en betegség kezelésénél valamilyen szint&
elvégzése.
=. bemelegítés
<. a vizeletkiválasztó ren!szer zónáinak masszírozása
9. a t(!ő zóná$ának masszírozása
;. a má$ és e#e szerveinek masszírozása
G. a vékony és a vastagbél ren!szer masszírozása, hangsúlyozottan a
leszálló vastagbél és a szigmabél
:. befe$ezésként ú$ból a vizeletkiválasztó ren!szer átmasszírozása
=G, Jmmunm&kö!ésre ható masszázs#rogram
Az immunren!szer m&kö!ése az egész szervezet vé!ekezőké#ességétől f(gg,
ami szoros összef(ggésben van a tá#lálkozással, a mozgással, a
méregtelenítéssel. A kezelés menete+
=. bemelegítés
<. a vizeletkiválasztó ren!szer zónáinak masszírozása
9. a szív és vérkeringés zóná$ának kezelése
;. a nyirokren!szer masszázsa
G. a vékony és a vastagbél ren!szer masszírozása, hangsúlyozottan a
leszálló vastagbél és a szigmabél
:. befe$ezés
=:, 8armonizáló masszázs#rogram
%zt a #rogramot akkor végezz(k, ha a #áiensnek ninsen #anasza, és mi sem
találunk semmilyen nagyobb eltérést a zónákban. Jlyenkor az egész
szervren!szert kezel$(k. Fenete+
=. bemelegítés
<. a vizeletkiválasztó ren!szer zónáinak masszírozása
9. emésztőren!szer
;. légzőren!szer
G. szív és vérkeringési ren!szer
:. fe$ és i!egren!szer
6. myirokren!szer
B. hormonren!szer
>. a gerin és az iz(leti ren!szer
=7.a vizeletkiválasztó ren!szer zónáinak masszírozása
==. befe$ezés
1. 'eflexológiai klinikum
=, A vizeletkiválasztó ren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai,
alternatív megol!ásai.
A vizeletkiválasztó ren!szer betegségei köz(l reflexzóna masszázzsal $ól
kezelhetők a k(lönféle gyulla!ásos #roblémák, a veseelégtelenség és a
kövességek. Xtóbbinál vigyázni kell, nehogy a megin!uló kő túl nagy legyen és
elaka!$on a vesevezetékben.
A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+ gyógynövények
/a#róbo$tor$án, bazsalikom, salán, é!esgyökér, é!eskömény törve, izsó#,
kakukkf&, körömvirág, mezei zsurló, szurokf&, zsálya, stb0, kristálylám#a,
infralám#a, infraszauna, #rána gyógyászat, bioenergetika, aku#unktúra,
fizioterá#ia /meleg (lőf(r!ő, kénes és konyhasós f(r!ő0, ásványvíz /alkalikus,
föl!es"meszes0, mágnesterá#ia, biorezonania
<, Az emésztőren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
%zeknél a betegségeknél min!en szinten, azaz valamennyi #robléma esetén
alkalmazható a reflexológia. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+
gyógynövények /lenmag#or, X vitamin tartalmú gyógynövények, virág#or, stb0,
kristálylám#a, #rána gyógyászat, bioenergetika, aku#unktúra, ásványvíz
/alkalikus, föl!es"meszes, kénes, konyhasós"$ó!os0, mágnesterá#ia,
biorezonania
9, A légző ren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
%zeknél a betegségeknél min!en szinten, azaz valamennyi #robléma esetén
alkalmazható a reflexológia. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+
gyógynövényteák /bo!za, hárs, menta, ökörfarkkóró, kakukkf&0, aku#unktúra,
kristálylám#a, infralám#a, infraszauna, #rána gyógyászat, bioenergetika,
barlangterá#ia, #akolás /túró, vöröshagyma0, gőzölés /kamilla, tengerisós0,
váltóf(r!ő, mágnesterá#ia, biorezonania
;, A nyirokkeringési ren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai,
alternatív megol!ásai.
A nyirokszervek gyulla!ásai, leukémiás elváltozásai esetén $ól használható a
reflexológia. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+
gyógynövényteák /borókabogyó, salán, fehér babhé$, mezei zsurló, nyírfalevél,
#etrezselyem gyökér, tövises iglie gyökér0, aku#unktúra, kristálylám#a,
infralám#a, infraszauna, #rána gyógyászat, bioenergetika, barlangterá#ia,
#akolás /túró, vöröshagyma0, f(r!ő /szénsavas, $ó!os"brómos0, ásványvíz
/föl!es"meszes0, mágnesterá#ia, biorezonania
G, A vérkeringési szervren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai,
alternatív megol!ásai.
%zeknél a betegségeknél min!en szinten, azaz valamennyi #robléma esetén
alkalmazható a reflexológia. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+
gyógynövények /fokhagyma, galagonya, fagyöngy, virág#or0, kristálylám#a,
#rána gyógyászat, bioenergetika, aku#unktúra, f(r!ők /szénsavas0, ásványvíz
/ra!onos, szénsavas0, mágnesterá#ia, biorezonania
:, Az agy és i!egren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
A súlyosabb #szihiátriai betegségek, agyi katasztrófák kivételével $ól
alkalmazható a reflexológia, !e ezeknél is lehetőség van rá, mint kiegészítő
kezelésre. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+ nyugtató teák
/itromf&, komló, maskagyökér, orbánf&0, aromaterá#iás f(r!ő /bazsalikom,
borsmenta, ylang"ylang0, mágnesterá#ia, kristálylám#a, #rána gyógyászat,
bioenergetika, aku#unktúra, lazító masszázs, mágnesterá#ia, biorezonania,
tánterá#ia
6, A hormonren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
Fin! az alul, min! a túlm&kö!ések, a gyulla!ások esetén alkalmazható a
reflexológia. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+
gyógynövényteák /kakukkf&, ikafark, fehér babhé$, fekete áfonya,
körömvirág, #ásztortáska, zsálya0, kristálylám#a, infralám#a, #rána gyógyászat,
bioenergetika, aku#unktúra, ásványvíz /konyhasós"$ó!os0, f(r!ő /kénes,
konyhasós0, mágnesterá#ia, biorezonania
B, Az érzékszervek betegségeinek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
Fin! az érzékszervek sökkent m&kö!ése, min! gyulla!ása, allergiás
megbetege!ése esetén alkalmazható a reflexológia. A masszázs mellett
alkalmazható kezelési mó!ok+ kristálylám#a, infralám#a, #rána gyógyászat,
bioenergetika, aku#unktúra, f(lgyertyázás, borogatás /kamilla, túró0,
mágnesterá#ia, szemmasszírozás, szemtornák, mágnesterá#ia, biorezonania
>, A nemi szervren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
A nemi szervren!szer valamennyi #roblémá$a esetén alkalmazható a
reflexológia. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+
gyógynövényteák /ikafark, zsálya, #ásztortáska, körömvirág, a#róbo$tor$án,
#ro#olisz0, kristálylám#a, infralám#a, infraszauna, #rána gyógyászat,
bioenergetika, aku#unktúra, ásványvíz /konyhasós"$ó!os0, f(r!ő /kénes,
konyhasós0, melegvizes félf(r!ő, testgyertyázás, mágnesterá#ia, biorezonania
=7, A mozgásszervren!szer betegségeinek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
Fin!en fa$ta mozgásren!szeri betegségnél alkalmazható, sak ö!émás láb
esetén tilos. A masszázs mellett alkalmazható kezelési mó!ok+ gyógynövények
/mezei zsurló, sarab, őszi kikeris, aranyvesszőf&0, kristálylám#a, infraszauna,
#rána gyógyászat, bioenergetika, reflexológia, aku#unktúra, masszázs /thai,
kínai, shiatsu, své!0, gyógyf(r!ő /kénes, $ó!os"brómos, $ó!os"konyhasós,
ra!onos0, ásványvíz /alkalikus, kénes0, #akolás /mézes ká#oszta0,
mágnesterá#ia, váltózuhany, helioterá#ia, biorezonania
==, A geriátriai betegségek refelexológiai vonatkozásai, alternatív megol!ásai.
A geriátriai betegségeknél elsősorban a klimax, a mozgásszerv"ren!szer, a szív
és érren!szer #roblémái $elentkeznek. A masszázs mellett alkalmazható kezelési
mó!ok+ gyógynövények /hormonren!szer+ ikafark, zsálya, #ásztortáska,
körömvirág, a#róbo$tor$án, #ro#olisz mezei zsurló, mozgásren!szer+ sarab, őszi
kikeris, aranyvesszőf&, szív+ fokhagyma, galagonya, fagyöngy, virág#or0,
kristálylám#a, infraszauna, #rána gyógyászat, bioenergetika, reflexológia,
aku#unktúra, masszázs /thai, kínai, shiatsu, své!0, gyógyf(r!ő /kénes, $ó!os"
brómos, $ó!os"konyhasós, ra!onos0, ásványvíz /alkalikus, kénes0, #akolás
/mézes ká#oszta0, mágnesterá#ia, váltózuhany, helioterá#ia, biorezonania
=<, Az onkológiai betegségek refelexológiai vonatkozásai, alternatív
megol!ásai.
,nkológiai betegségek esetén sak fokozott elővigyázattal szaba! reflexológiát
végezni, nehogy az esetleges áttétek tovább ter$e!$enek. %lsősorban a lazítás, az
immunren!szer aktiválása lehet él. A masszázs mellett alkalmazható kezelési
mó!ok+ gyógynövények /flavin 6, maskakarom, tahiti noni, ehinaia,
á#a#or0, hőterá#ia, kristálylám#a, #rána gyógyászat, bioenergetika,
aku#unktúra, biorezonania, mágnesterá#ia