You are on page 1of 3

แฉยาสมุนไพรอายุว ัฒนะปลอม

อย. แฉยายีห
่ ้อ “ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ” อันตราย เจอสารสเตียรอยด์ แถมติดฉลากปลอม
สง่ ข ้อมูลทุกจังหวัดเจอจับทันที พร ้อมเร่งหาต ้นตอแหล่งผลิต

วันนี้ (13 ส.ค.) ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และโฆษก อย. กล่าวว่า มีผู ้บริโภคร ้องเรียนผ่านสายด่วน อย. 1556 ให ้ตรวจสอบ

“ยาสมุนไพรอายุวฒ
ั นะ” ใชเลขทะเบี
ยนปลอม ซงึ่ ฉลากระบุสถานทีต
่ งั ้ อยู่ จ.นครสวรรค์ ทัง้ นี้
จากการให ้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
นครสวรรค์ตรวจสอบพบว่า ยาดังกล่าวเคยได ้รับการร ้องเรียนให ้ตรวจสอบอยูเ่ นืองๆ ซงึ่
“ยาสมุนไพรอายุวฒ
ั นะ” บรรจุอยูใ่ นกระป๋ องพลาสติก ฉลากระบุทะเบียนเลขที่ G 463/46
ผลิตโดยชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตาบลบ ้านใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ แต่สถานทีด
่ งั กล่าวไม่มอ
ี ยูจ
่ ริง และชมรมฯก็ไม่มต
ี วั ตน
ื ถึง
และไม่มก
ี ารขึน
้ ทะเบียนยาแต่อย่างใด สสจ.นครสวรรค์จงึ มีหนังสอ
สสจ.ทุกจังหวัดหากพบยาดังกล่าวให ้ดาเนินคดีได ้ทันที
ภก.ประพนธ์ กล่าวว่า ยาดังกล่าวพบจาหน่ายหลายจังหวัด โดยเฉพาะพืน
้ ทีภ
่ าคใต ้
ล่าสุดได ้รับแจ ้งจาก จ.ระนอง ว่า
โรงพยาบาลชุมชนตรวจพบสารสเตียรอยด์ในยาดังกล่าวทีไ่ ด ้จากผู ้ป่ วยด ้วย
ซงึ่ การปนเปื้ อนยาสเตียรอยด์ถอ
ื ว่ามีความผิด และเป็ นอันตรายต่อผู ้บริโภค

เนือ
่ งจากสเตียรอยด์ จัดเป็ นยาควบคุมพิเศษ ต ้องใชภายใต
้ความดูแลของแพทย์

เพราะมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย มีผลข ้างเคียงสูง เชน
ื้ แบคทีเรีย ไวรัส เชอ
ื้ รา ได ้ง่าย
ทาให ้เกิดการติดเชอ
เยือ
่ บุกระเพาะอาหารบางลงอาจถึงขัน
้ กระเพาะทะลุ กล ้ามเนือ
้ ลีบ กระดูกผุ ภูมค
ิ ุ ้มกันลดลง
บางรายอาจถึงขัน
้ ไตวายเป็ นอันตรายถึงชวี ต

ื้ ยาแผนโบราณ ขอให ้ซอ
ื้ ยาจากร ้านทีม
“หากผู ้บริโภคจะเลือกซอ
่ ใี บอนุญาตขายยาเท่านัน

ื่ ซอ
ื้ ยาจากแหล่งทีไ่ ม่น่าเชอ
ื่ ถือ เชน
่ ตลาดนัด ตามวัด รถเร่ขายยา แผงลอย
อย่าหลงเชอ
ื้ ยาผ่านทางอินเทอร์เน็ ต เฟซบุก
หรือซอ
๊ เป็ นต ้น
่ เตียรอยด์
เพราะอาจได ้รับยาทีม
่ ก
ี ารลักลอบใสส
ื้ ยาทีบ
และขอให ้ซอ
่ นฉลากมีเลขทะเบียนตารับยา ซงึ่ แสดงว่าได ้รับอนุญาตจาก อย. แล ้ว
โดยทะเบียนยาแผนโบราณกรณีทผ
ี่ ลิตในประเทศ ฉลากจะระบุตวั อักษร G ตามด ้วยลาดับที/่ ปี
่ ชอ
ื่ ผู ้ผลิต วันเดือนปี ทผ
พ.ศ. สองหลักสุดท ้าย และมีรายละเอียดอืน
่ ๆ ทีฉ
่ ลาก เชน
ี่ ลิต
เลขทีห
่ รือครัง้ ทีผ
่ ลิต ปริมาณยาทีบ
่ รรจุ รวมทัง้ ควรสงั เกตว่าหีบห่อต ้องอยูใ่ นสภาพดี
ื้ ” รองเลขาธิการ อย. กล่าว
ไม่เปี ยกชน

จับโกหก ยาลูกกลอนชมรมแพทย์แผนไทยนครสวรรค์

ระวังอันตรายทีม
่ าพร ้อมกับธุรกิจขายตรง ยาลูกกลอน สมุนไพร ยีห
่ ้อ
ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ เลขทีท
่ ะเบียนตารับยาปลอม อวดอ ้างสรรพคุณ รักษาโรคได ้ 108
ประการ นาเสนอโดยวิธก
ี ารขายตรง กิน 2-3 วัน จะทาให ้อาการปวดเมือ
่ ยหายเป็ นปลิดทิง้
แต่อาจนาอันตรายถึงตัวท่านผู ้บริโภคได ้
จากการที่
ั ในหลายอาเภอในจังหวัดสงขลาและมีการสอบถามเข ้ามาของผู ้บริโภคผ่าน
มีประชาชนทีอ
่ าศย
ั ท์ของศูนย์พท
ิ ธิผู ้บริโภคจังหวัดสงขลา เรือ
ทางโทรศพ
ิ ก
ั ษ์ สท
่ ง
ื่ ว่าผลิตโดยชมรมแพทย์นครสวรรค์ นัน
ยาลูกกลอนแผนโบราณทีก
่ ล่าวอ ้างชอ

จาการสอบสวนรายละเอียดแล ้ว พบว่า
เป็ นการกล่าวอ ้างทีไ่ ม่มต
ี วั ตนของผู ้ผลิตดังกล่าวแต่อย่างใด
พร ้อมกันนีไ
้ ด ้นาตัวอย่างยาลูกกลอนสมุนไพร ยีห
่ ้อ "ยาสมุนไพร" ยาอายุวัฒนะ
เลขทีท
่ ะเบียนตารับยา G 463/46 ฉลากระบุผลิตโดย ชมรมแพทย์ชนบท หมูท
่ ี่ 2
ตาบลบ ้านใหม่ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไปตรวจสอบทางเคมี พบว่า มีสารสเตียรอยด์
ประเภท เพรดนิโซโลนและเด็กซา่ เมททาโซน อันเป็ นควบคุมพิเศษ
มีฤทธิท
์ าให ้กดการทางานของภูมค
ิ ุ ้มกันของร่างกาย อาการปวดเมือ

่ กระดูกผุ
หายอย่างฉบับพลัน แต่ความเป็ นจริงจะสง่ ผลอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว เชน
ื่ และนามารับประทานเป็ นอันขาด
และไตวายได ้ วอนท่านผู ้บริโภคอย่าหลงเชอ
อนึง่ มีผู ้บริโภคบางท่านค ้นหาข ้อมูลในอินเอตร์เนท มักจะมีการอวดอ ้างสรรพคุณว่า
ื่ โดยเด็ดขาด
ดีมากดุจยาวิเศษ รักษาอัมพาต อัมพฤกต ได ้ ขออย่าหลงเชอ

นอกจากจะได ้รับอันตรายจากสารสเตียรอยด์แล ้ว
สง่ ผลให ้ผู ้ป่ วยดังกล่าวขาดโอกาสการเข ้ารับการรักษาอย่างถูกต ้องตามหลักวิชาการแพทย์
หากท่านพบการขายยาดังกล่าว กรูณาแจ ้ง อย.หมายเลข 1556 ได ้เลยครับ