You are on page 1of 4

1.

tétel
Hipotalamusz, hipofízis, perifériás mirigyek
Hypophysis:
Az agyalapi mirigy az agykoponya középső részén található csontos
reg!en, az "n. töröknyereg!en #sella turcica$ elhelyezke%ő, k!
nagy!orsónyi szer&, amely egy nyél segítségé&el a központi i%egren%szer
egyik fontos terletéről, a hipotalamuszról csng le. A sinus ca&ernosus
&eszi körl, mely egy szi&acsos csontos rész, ami!en fontos i%egek és
artériák futnak. #arteria carotis interna, ner&us oculomotorius, ner&us
a!%ucens, ner&us trochlearis, ner&us opthalmicus$
Az em!erek!en ' le!enye &an #ellső és hátsó$. ()kö%ésé!en,
elhelyezke%ésé!en és keringési ren%szeré!en szoros kapcsolat!an áll a
hipotalamusszal.
MŰKÖDÉS: Az elülső lebenyben (adenohipofízis) termelő%ő
hormonok főleg más en%okrin mirigyek m)kö%ését serkentik #"n.
trophormonok$. A hormonok kémiailag fehér*e természet)ek.
1. ACTH #a%renokortikotrop hormon$ + a mellék&esekéreg m)kö%ését
serkenti
'. TSH #thyreoi%ea stimuláló hormon$ + a pa*zsmirigy m)kö%ését
serkentő hormon
,-.. LH #luteinizáló hormon$, FSH #folliculus stimuláló hormon$ +
A nemi mirigyek m)kö%ését serkentik.
/. LTH #laktotrop hormon &agy prolaktin$ + a te*el&álasztást serkentő
hormon
0. STH #szomatotrop hormon$ + a nö&eke%ést serkentő hormon

1-' 1ela%atuk a megfelelő 2perifériás3 en%okrin mirigy m)kö%ésének
4H elsősor!an a nemi mirigyek
hormontermelését, 15H pe%ig az i&arse*tek
keletkezését sza!ályozza.
A prolaktin fő fela%ata az emlők kife*lesztése és a
te*el&álasztás megin%ítása szlés után
Az 56H főleg a fe*lő%ő kor!an a normális testfelépítés kialakításá!an &esz részt,
%e
!efolyásol*a a szénhi%rátok anyagcseré*ét is.
A hátulsó lebeny (neurohipofízis) tula*%onképpen nem termeli,
csak raktározza azokat a hormonokat, amelyek a hipotalamusz!an
keletkeznek, és a nyélen keresztl *utnak az agyalap mirigy!e.
Hormon*ai közl az antidiuretikus hormon (ADH=azopresszin) a
szer&ezet folya%ékháztartását sza!ályozza "gy, hogy a &esék!en
fokozza a folya%ék &isszaszí&ó%ást, azaz a %iuresis, a &ízkirlés ellen
hat. A azopresszin az érfalak összeh"zása által a &érnyomás
sza!ályozásá!an &esz részt, az o!ito"in pe%ig a zsigerek #főleg
anyaméh$ izomösszeh"zó%ásait fokozza.
7zen kí&l a hipotalamuszban termelő%nek azok az "n.
serkentő 8 2releasing3 hormonok, amelyek az agyalapi mirigy ellső
le!enyének hormontermelését sza!ályozzák. Az i%egren%szer és a
hormonális ren%szer szoros kapcsolata elsősor!an a hipotalamusz-
hipofízis közös m)kö%ése ré&én &alósul meg.
Pajzsmii!y: a nyak ellső részén, a gége pa*zsporcán található. 9is regek építik fel, ezek!en
termelő%nek a hormonok.
9ét fontos hormont termel:
- 6hyro;in #6.$: . *ó%atomos
- 6ri*ó%-thyronin #6,$: , *ó%atomos
<a*zsmirigy!en is raktározó%nak, 65H hatására sza!a%ulnak ki a &éráram!a. A szer&ezet &alamennyi
se*t*ének akti&itását sza!ályozzák. 7lősegítik a se*tek =' fel&ételét ezáltal az alapmeta!olizmust, a
se*t energiafelhasználását, &alamint nö&elik a hőtermelést.
5za!ályozása: #entrális ne$atí feed%ba"k: 4egfontosa!! sza!ályozó*uk az agyalapi mirigy!en
termelő%ő 65H. Amikor a pa*zsmirigy-hormonok koncentráció*a a &ér!en csökken, az agyalapi
mirigy tö!! 65H-t termel és így megnö&eli a hormon ki&álasztását. Ha a pa*zsmirigy-hormonok
koncentráció*a emelke%ik, a 65H termelés csökken. 7zzel a negatí& &isszacsatolással éri el a szer&ezet,
hogy a 6, és a 6. koncentráció*a !izonyos határok között állan%ó mara%.

M"ll#$pajzsmii!y: Hormon*a a parathormon. A &ér kálcium szint*ét nö&eli azáltal, hogy a csontok!ól
&aló kálcium felsza!a%ítást serkenti. >sökkenti a &ér foszfáttartalmát. 7llenhormon*a a
Ha ke&és: izomingerlékenység, izomgörcsök *elentkeznek, ha sok: csontritkulás.
Hasny%lmii!y: Hormon*ai az inzulin, #4angerhans szigeteken található !éta+se*tek által termelt
polipepti% hormon$ mely a szénhi%rátok és zsírok anyagcseré*ének sza!ályozásá!an &esz részt.
A szer&ezet se*t*ei csak inzulin *elenlété!en képesek fel&enni a &ér!ől a glkózt. 5erkenti a má*
glikogénraktározását és a se*tek glkózfel&ételét, ily mó%on csökkenti a &ércukorszintet.
7llenhormon*a a $lüka$on& 5erkenti a má*!an a glikogén glkózzá történő le!ontását, &alamint
a zsírok és fehér*ék glkózzá alakítását.
M"ll#$&"s": A kéregállomány hormon*ai:
- (ineralkortikoi%ok: 4egfontosa!! közlk az aldoszteron. A só és &ízháztartásra ható
hormonok. 1okozzák a nátrium és a &íz&isszaszí&ását. Hiánya sok ?a és H'= &esztéshez
&ezet, ami s)r) &ért ere%ményez. A hormonok termelését !efolyásol*ák a &ér!en lé&ő
nátrium és káliumkoncentrációk, &alamint a &esék!en termelő%ő klönleges hormon,
a "nin is.
- @lkokortikoi%ok: A szénhi%rát- #cukor-$ anyagcserét sza!ályozó hormoncsoport, %e
legalá!! ilyen fontos a zsír- és csontanyagcserére, a &érképzésre és a &érnyomásra gyakorolt
hatásuk. 4egfontosa!! közlk a kortizol. 7z a hormoncsoport legfontosa!! gyógyszereink
közé tartozik: gyulla%áscsökkentő és az immunren%szer m)kö%ését gátló hatása miatt. A
hormoncsoport legfontosa!!
sza!ályozó*a az agyalapi mirigy hormon*a, az A>6H.
- An%rogének: férAasító nemi hormonok, a nőknél ösztrogénné alakulnak át, fokozott
5erkentő hormonok:
@HBH #groCth hormon releasing hormon$- a nö&eke%ési hormon szekréció*át
serkenti
6BH #thyrotropin releasing hormon$ - a 65H szekréció*át serkenti
>BH #corticotropin releasing hormon$ - az A>6H szekréció*át serkenti
@nBH #gona%otropin releasing hormon$ + az 4H és az 15H szekréció*át
serkenti
@átló hormonok:
5zomatosztatin + a nö&eke%ési hormon szekréció*át gátol*a
izomfehér*e termelést ere%ményeznek. normális körlmények között fontosságuk eltörpl
a nemi mirigyek által termelt hormonok *elentősége mögött. 6"ltermelésk azon!an már
komoly gon%okat és tneteket okozhat. 5za!ályozásukat az agyalapi mirigy hormon*ai &égzik.
- A 5elye Dános magyar származás" &ilághír) or&oskutató által
ki%olgozott és leírt st"ssz"lm#l"t t%!yalja azokat a
mechanizmusokat, amelyek képessé teszik az egészséges
szer&ezetet klönféle nehéz Azikai és pszichés megterhelések
#EstresszekE$ lekz%ésére. 7zek!en a folyamatok!an %öntő szerepk
&an a mellék&esekéreg hormon*ainak.
A kéregállomány hormon*ai: A'"nalin &agy epinefrin, izgalom &agy &eszély esetén termelése fokozó%ik,
a glkóznak a má*!ól a se*tek!e *utását segíti, így emeli a &ércukorszintet, ezáltal lehető&é
té&e a nagyo!! energia termelést. @yorsít*a a légzést, emeli a &érnyomást.
@yógyszerként lokális érsz)kítőként alkalmazzák.
(oa'"nalin: 5tresszhormonként az agynak azt a részét érinti, amely a Agyelmet és a
&álaszreakciókat ellenőrzi. #@yógyszerként emeli a szisztolés és %iasztolés &érnyomást.
7z kompenzáló &agusreFe;et &ált ki, mely semlegesíti szí&gyorsító hatást.$
A nora%renalin *elentős a hangulat meghatározásá!an, illet&e a hangulatza&ar
#%epresszió, mánia$ hátteré!en a nora%renerg transzmisszió áll. A szinapszisokon a
nora%renalin min% az alfa1, min% az alfa' a%renoreceptorokon hat, melynek hatására
#alfa1$ az erek sz)klnek, a &érnyomás nő, &alamint a #alfa'$ !élizomzat elernye% és a
&ércukorszint emelke%ik.
A here hormon*a: t"sztoszt"on: kihat az anyagcserére és fokozza a fehér*ék szintézisét, főleg az i
zom!an.
A petefészek hormon*ai: Öszto!#n: peteéréskor termelő%ik, ami a női nemi szer&ek fe*lő%éséért,
illet&e a méh nyálkahártyá*ának meg"*ításáért felelős. 7gy másik női nemi hormon a po!"szt"on
ami a sárgatest!en termelő%ik és fela%ata a méh nyálkahártyá*ának előkészítése a petese*t
!efoga%ására. 7gy harma%ik hormon pe%ig a s%!at"st s"$"nt) n"mi homon, aminek pe%ig az
o&uláció!an &an fontos szerepe.
?egatí& fee%-!ack: