You are on page 1of 5

ĐIỀU CHẾ SỐ ASK

COM 114
(AMPLITUDE SHIFT KEYING MODULATION)

Giới thiệu
I . Thông số kỹ thuật
1. Nguồn cung cấp : 230V AC, 50 Hz.
2. Xây dựng khối nguồn cơ bản cho IC.
I I . Cơ sở lý thuyết
1. Tín hiệu ASK trong miền thời gian

Amplitude
1 baud
1 second
1 baud 1 baud 1 baud 1 baud
1 bit
0
1 bit
1
1 bit
0
1 bit
1
1 bit
0
Bit rate : 5 Baud rate : 5
Time

 Các bit 0 và 1 làm thay đổi biên độ của tín hiệu sóng mang
 Bít 0 : X(t) =A cos(t + )
 Bit 1 : X(t) =B cos(t + )
(với B>A)
 Bit rate:5 và Baud rate:5
 Nhược điểm:
 Tín hiệu ASK bị giới hạn bởi đặc tính vật lý của đường
truyền
 Nhạy cảm với nhiễu.

2. Tín hiệu ASK trong miền phổ

Amplitude
Frequency
f
C
Minimum bandwidth
= N
baud
f
C
+ N
baud
/2 f
C
– N
baud
/2

 Băng thông cần thiết cho ASK được tính theo:
BW = (1+d) . N
baud
.
Trong đó:
BW: băng thông
N
baud
: tốc độ baud
d: là thừa số liên quan đến điều kiện đường dây (có giá trị bé nhất là 0)
I I I . Phân tích bộ thí nghiệm
Bộ điều chế và giải điều chế ASK gồm 5 khối cơ bản
 Khối phát dữ liệu số
 Khối dao động phát sóng mang RF
 Khối điều chế ask:
 Khối Giải điều chế ASK
 Khối nguồn


1. Khối phát dữ liệu số
Bộ phát dùng ic số để phát ra chuỗi NRZ.Khối này dùng để phát ra
xung bit,xung word, và dữ liệu NRZ.Ngõ ra NRZ có thể được lựa chọn
bằng cách đẩy những công tắc lựa chọn dữ liệu ở ngõ ra của ic số.Led
hiển thị ON tuơng ứng với bit 1, OFF tuơng ứng với bit 0.Công tắc S1
ở bên tay trái tương ứng với BIT MSB,còn công tắc S8 ở bên tay phải
tuơng ứng với bit LSB

2. Khối dao động phát sóng mang RF
Transistor BC548 thứ nhất được sử dụng để phát ra tín hiệu sóng
sin RF.POT 15k đuợc sử dụng để thay đổi tần số của nó. Tần số thay
đổi từ 100KHZ đến 1MHZ.Cặp transistor (BC558/BC548 và
BC558/BC548) được sử dụng để khuyếch đại biên độ của bộ dao
động RF này.Tín hiệu sóng sin RF đã khuyếch đại này thì sẵn dùng
tại cực phát của BC558/BC548 được lấy tại chốt” RF CARRIER”
sau khi tín hiệu đi qua POT và PRESET biên độ.có hai tín hiệu “RF
CARRIER”.Tín hiệu thứ nhất tại cực”RF I/P” của khối điều chế cân
bằng.Tín hiệu RF thứ hai được kết nối tại cực”RF I/P” của khối tách
sóng.POT 10k được sử dụng để thay đổi biên độ của tín hiệu sóng
sin.Biên độ ngõ ra thay đổi từ 0v đến 10Vpp

3. Khối điều chế ask:
IC1496 được sử dung như là bộ điều chế cân bằng.Tín hiệu NRZ
cần điều chế thì được kết nối tại chốt 1 thông qua transistor đệm
BC548B.IC này có hai ngõ vào mà hoạt động như bộ điều chế cân
bằng Ngõ vào thứ hai được kết nối tại pin 4 thông qua transistor đệm
BC548B.Tín hiệu song mang RF được kết nối tại chôt 8 thông qua hai
tụ điện tại khối dao động tần số sóng mang RF.Ngõ ra đã đựoc điều
chế thì ở tại chốt 12 và chốt 6 của ic này mà sau đó được khuyếch đại
cân bằng bởi cặp transistor BC548B và BC558B.Ngõ ra được điều chế
cân bằng cuối cùng thì hiện diện tại cực’ ASK O/P’. PRESET 100k
đuợc sử dụng để cân bằng tín hiệu AUDIO ngõ vàoPRESET 1K ngõ
ra được sử dụng để điều chình mưc dc ngõ ra.PRESET 2,2 K ngõ ra
thì để điều chỉnh mức tín hiệu ASK đã điều chế.
Điện áp DC +5v đến -5v được cung cấp cho ngõ vào thứ hai của bộ
điều chế cân bằng để chèn song mang vào ngõ ra ASK


4. Khối Giải điều chế ASK
Giải điều chế ASK bằng bộ tách sóng dùng diode.
Mạch này bao gồm diode OA79 và hai tụ điện C1,C2 và điện trở tải
R.Nó hoạt động như môt bộ tách sóng hình bao.Điện trở R và tụ điên
C hình thành nên một bộ lọc thông thấp nhằm làm giảm độ gợn sóng
của tín hiệu sóng mang ở ngõ ra.Giá trị của R và C được chọn để loại
bỏ những thành phần tần số tín hiệu cần điều chế. Độ lớn của địên áp
DC này sẽ thay đổi theo biên độ sóng mang của tín hiệu ngõ vào và sẽ
độc lập với độ rộng điều chế và tần số tín hịêu cần điều chế.C1 và C2
có thể được lựa chọn nhờ vào công tắc.

5. Khối nguồn
 +15v ,250mA sử dụng IC77805
 -15v,250mA sử dụng IC7915
 +5v,250mA sử dụng IC7805
 Những ic này được cấp nguồn DC thông qua cầu chỉnh lưu
diode.Những tụ địên tại ngõ vào và ngõ ra dùng với mục đich loc

I V. Trình tự và kết quả thực hiện
1. Kết nối kênh 1 CRO tại NRZ data của bộ phát dữ liệu số.Ta có dạng
sóng W1:
-Chuỗi dữ liệu NRZ tại cực NRZ của bộ phát dữ liệu số:

2. Kết nối kênh 2 CRO tại cực sóng mang RF của bộ dao độngRF. Điều
chình tần số dao động ngõ ra của bộ RF tới 455khz và biên độ là 10Vpp
waveform 2(W2):

3. tạo ra một vài chuỗi dữ liệu số bằng cách đẩy các công tắc.
4. bây giờ kết nối kênh 2 cro tại cực ask mod o/p của bộ điều chế
+trigger kênh 1 của cro
+sóng ask đã điều chế sẽ đươc quan sát: w3
W3: tín hiệu ask đã điều chế tại cực ask mod 0/p của bộ điều chế
Quan sát sự thay đổi của tín hiêu ask khi thay đổi chuỗi nrz bằng cách
nhấn các công tắc.

5. Thay đổi biên độ và tần số sóng mang của bộ dao động RF để quan sát
sự thay đổi của tín hiệu ASK
6. Ta có dạng sóng thô nrz đã giải điều chế tại ngõ ra của bộ tách sóng bằng
diode.
7. Thay đổi biên độ và tần số bộ dao động rf.ngoài rat hay đổi thời hằng rc
trong bộ tách sóng bằng diode bằng cách lựa chọn tụ địen c1 và c2 và
bằng cách thay đổi pot.
8. Quan sát chuỗi nrz thuần khiết tại ngõ ra bộ data squarer. W5

W5: Tín hiệu NRZ đã được khôi phục tại ngõ ra của bộ DATA SQUARER

V. Nhận xét và kết luận