You are on page 1of 14

1

CONTABILITATEÎntrebare :

1.O societate prezintă următoarele informaţii: profit înainte de impozitare 134.000 lei; cheltuieli
cu amortizarea 3.000 lei; sold iniţial clienţi 8.000 lei; sold final clienţi 2.400 lei;
sold iniţial stocuri 12.000 lei; sold final stocuri 15.600 lei;sold iniţial furnizori 2.400 lei; furnizori
sold final 33.600 lei; impozit pe profit de plătit 1.200 lei. cheltuielile cu dobânzile au fost de 4.000
lei, din care 1.700 lei au fost plătiţi în cursul perioadei. tot în cursul perioadei s-au plătit 1.000 lei
reprezentând cheltuieli cu dobânzile ale perioadei precedente.au fost încasaţi din emisiunea de
acţiuni 1.400 lei şi din împrumuturi pe termen lung 1.300 lei.de asemenea, au fost efectuate plăţi
pentru achiziţia unui teren în valoare de 10.200 lei şi s-au încasat 9.200 lei din vânzarea unui
utilaj. Care este mărimea fluxurilor de exploatare, investiţii şi finanţare?

Răspuns :

Pentru calculul fluxurilor de trezorerie se va folosi metoda indirectă . Fluxul din trezorerie net este
determinat prin ajustarea profitului sau pierderii cu :

- efectele modificărilor survenite pe parcursul perioadei , în stocuri și în creanțele și datoriile din
exploatare ,
- elementele nemonetare, cum ar fi amortizarea , ajustările , provizioanele , impozitele amânate ,
pierderile și câștigurile asociate valutelor ,
- tuturor celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxurile din investiții și
finanțare.

Dobânda plătită , dobânda și dividendele încasate , deși trebuie prezentate separat în situația fluxurilor
de trezorerie ( conform IAS 7) , sunt clasificate de instituțiile financiare drept fluxuri de trezorerie din
exploatare . În plus și dividendele plătite pot fi considerate drept compomentă a fluxurilor de trezorerie
în activități de exploatare. Dobânda plătită cât şi dobânda şi dividendele de încasate pot fi clasificate
drept fluxuri de trezorerie din exploatare, deoarece intră în calculul rezultatului net. Ca alternativă,
dobânzile vărsate şi dobânzile şi dividendele primite pot fi clasificate drept luxuri de finanţare şi
respectiv de investiţii, deoarece ele reprezintă costuri ale atragerii surselor de finanţare sau remunerarea
investiţiilor.

Fluxurile din impozitul pe profit trebuie prezentate separat , dar vor fi clasificate drept fluxuri de
trezorerie din activități de exploatare .


FLUX DIN EXPLOATARE VALOARE (U.M. )
Rezultat brut 134.000
+ cheltuieli cu amortizarea 3.000
+ clienți 5.600
- stocuri 3.600
+ furnizori 31.200
dobănzi plătite 1.700
Total 168.500

2

FLUX DE INVESTIȚII VALOARE ( U.M.)
plata achiziție teren 10.200
+ incasare vanzare utilaj 9.200
Total -1.000


FLUX DE FINANȚARE VALOARE (U.M. )
+ încasare din emisiuni de acțiuni 1.400
+ încasare imprumut pe termen lung 1.300
Total 2.700


Întrebare :

2.Dispuneţi de următoarele informaţii: încasări de la clienţi 400.000 lei;plăţi către furnizori
30.000 lei; plăţi către angajaţi 5.000 lei; dobânzi plătite legate de activitatea de exploatare 200 lei;
impozit pe profit plătit 12.000 lei; plăţi privind achiziţii de terenuri 200.000 lei, plăţi privind
achiziţii instalaţii 800.000 lei; încasări din vânzarea echipamentelor 100.000 lei; dividende
încasate 240.000 lei; încasări din creşteri de capital social 14.000 lei; încasări din împrumuturi pe
termen lung 3.000 lei. Să se determine prin metoda directă fluxurile de numerar din activităţile
de exploatare, investiţii şi finanţare. Ştiind că trezoreria la începutul exerciţiului era de 200.000
lei , să se determine trezoreria de la sfârşitul exerciţiului.

Răspuns :

Conform metodei directe, se operează cu încasări şi plăţi brute în numerar, pe total şi pe tipuri de
activităţi (exploatare, investiţii şi finanţare). Încasările în numerar sunt afectate cu semnul +, iar plăţile
efectuate în numerar pentru aceleaşi activităţi sunt afectate cu semnul - .


FLUX DE EXPLOATARE FLUX DE INVESTIȚII FLUX DE FINANȚARE
INDICATOR VALOARE
(Ron)
INDICATOR VALAORE
(Ron )
INDICATOR VALOARE
(Ron )
+Încasări
clienți
400.00 -plată achiziții
tern
200.000 + încasări
majorare
capital social
14.000
-plăți furnizori 30.000 -plată achiziții
intsalații
800.000 + încasări
împrumut pe
termen lung
3.000
-plăți angajați 5.000 + încasări
vânzare
echipamente
100.000 - -
-plăți dobânzi
exploatare
200 + încasări
dividende
240.000 - -
-plată impozit
profit
12.000 - - - -
Total 352.800 Total -660.000 Total 17.000
3Total Fluxuri : 352.800-660.000+17.000 = -290.000

Trezoreria la sfârșitul exercițiului : 200.000 – 290.000 = - 90.000


Întrebare :

3.În decembrie 2014, o entitate a achiziţionat un utilaj, valoarea de intrare fiind de 100.000 lei,
TVA 24%. Durata normală de utilizare a activului este de 10 ani. Costurile de demontare şi
mutare a activului sunt estimate şi actualizate la nivelul sumei de 44.000 lei. Presupunem că la
sfârşitul duratei de viaţă utilă a activului (ianuarie 2025), acesta trebuie demontat şi mutat în alt
loc, valoarea cheltuielilor efective de demontare şi mutare a activului fiind facturată de o firmă
specializată la nivelul sumei de 48.000 lei, TVA 24%. Prezentaţi înregistrările contabile efectuate
de entitate în perioada 2014-2025 şi explicaţi care este regimul fiscal al cheltuielilor cu
amortizarea în contextul dat.

Răspuns :

Cheltuielile cu demontarea și mutarea unui activ industrial, precum și cele cu restaurarea terenului pe
care a fost acesta amplasat, reprezinta costuri viitoare, a caror valoare și exigibilitate este incertă la
începutul perioadei de viața utila a unui mijloc fix. Astfel de cheltuieli sunt denumite generic "costul
viitor al dezafectării activelor".

O.M.F.P. nr. 3.055/2009 prevede referitor la evaluarea inițială a imobilizărilor corporale, la punctul
105, că "în costul unei imobilizări corporale sunt incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și
mutarea acesteia la scoaterea din funcțiune, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este
pozitionată imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil și entitatea are o obligatie
legata de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. "

Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea
amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondență cu un cont de provizioane (contul
1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea").

La realizarea cheltuielilor efective cu demontarea și mutarea activului, provizionul constituit rămâne
fără obiect și va fi anulat pe seama veniturilor.


În valoarea de intrare a activului au fost incluse costurile estimate pentru demontarea şi
mutarea activului, astfel:

La 01.12.2014- recunoaşterea imobilizării la valoarea de achiziţie plus valoarea estimată a costurilor
pentru demontarea şi mutarea activului, astfel:

% = 404 Furnizori de imobilizări 124.000. lei
2131 Echipamente tehnologice 100.000 lei
4426 Tva de plată 24.000. lei


2131 = 1513 44.000 lei
4

Echipamente tehnologice Provizioane pentru
dezafectare imobilizări
Înregistrarea amortizării anuale în valoare de 14.400 lei (144.000 lei/10 ani):

Lunar se va înregistra o amortizare de 14.400/12 luni = 1.200 lei

6811 = 2813 1.200 lei
Cheltuieli privind Amortizarea instalaţiilor
amortizarea imobilizărilor

La 01.01.2025 în bilanţ avem următoarele elemente:

- provizionul constituit este de 44.000 lei;

- utilajul este complet amortizat [144000 – (10 x 14.400)] = 0

Efectuarea în anul 2025 a cheltuielilor cu demontarea, mutarea activului şi cu restaurarea
amplasamentului, în sumă efectivă de 48.000 lei.

% = 401 59.520 lei
628 = 48.000 lei
4426 11.520 lei

Anularea provizionului înregistrat în valoarea iniţială a activului

1513 = 7812 Venituri din provizioane 44.000 lei
Provizioane pentru dezafectare
imobilizări corporale


Întrebare :

4. În luna mai N, entitatea X, deţinătoare a unui teren construibil, şi entitatea Y, deţinătoarea
unor imobile, au încheiat un contract de schimb la un birou notarial public, prin care entitatea X
cedează 10.000 m² de teren în schimbul primirii a 5 apartamente cu 3 camere în imobilele
deţinute de entitatea Y. Costul terenului deţinut de entitatea X este de 1.060.000 lei, iar
apartamentele primite vor fi închiriate terţilor pe termen lung. Pentru entitatea Y, apartamentele
reprezintă produse finite costul lor de producţie fiind de 680.000 lei. Prin contractul încheiat s-a
stabilit că preţul realizării tranzacţiei este de 1.400.000 lei, TVA 24%, fără ca vreuna dintre părţi
să suporte o sultă. Prezentaţi înregistrările contabile efectuate de cele două entităţi atât conform
OMFP nr. 3055/2009, cât şi în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale”.

Răspuns :
I. Conform punctului 45 din OMFP 3055/2009 schimbul de active se evidentiază distinct atât
operatiunea de vânzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenţă.
Astfel, în contabilitatea entităţii X se fac următoarele înregistrări:
- vânzarea terenuluicătresocietatea Y:
461 = % 1.736.000
7583 1.400.000
4427 336.000
- scoaterea din evidenta contabilă a terenului:
5

6583 = 2111 1.060.000
- înreg. achizitiei imobilelor de la societatea Y:
% = 404 1.736.000
212 1.400.000
4426 336.000
- închierea apartamentelor terţilor:
4111 = 706
Iar, în contabilitatea entităţii Y se fac următoarele înregistrări:
- vânzarea imobilelor către societatea Y:
4111 = % 1.736.000
701 1.400.000
4427 336.000
- descarcarea din gestiune a produselor finite:
711 = 345 680.000
- înreg achiziţiei terenului construibil de la societatea X:
% = 404 1.736.000
2111 1.400.000
4426 336.000
II. Conform IAS 16 costul noului activ este reprezentat de valoarea justa a activului cedat plătindu-se
doar diferenta, fiind recunoscuta in contabilitate ca si cheltuiala, in contul de profit si pierdere.Valoarea
justă reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părti aflate în
cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv.
Întrebare :

5.Entitatea X SA achiziţionează de la un producător intern un autoturism la preţul total de
66.960 lei (inclusiv TVA). Obligaţia faţă de furnizor se achită dintr-un credit bancar pe termen
lung.Autoturismul se transmite în regim de leasing financiar către SC Y SRL. Avansul plătit este
de 4.000 lei, iar dobânda aferentă contractului de leasing este de 4.320 lei. La scadenţa unei rate
contractuale, se facturează către client principalul în sumă de 1.800 lei, dobânda asociată în sumă
de 144 lei şi TVA 24%. La expirarea contractului de leasing, odată cu facturarea valorii
reziduale, în valoare de 2.000 lei, se consemnează şi transferul dreptului de proprietate.
Prezentaţi fluxul înregistrărilor contabile specifice atât în contabilitatea locatorului, cât şi în cea a
locatarului în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009.

Răspuns :


Înregistrările contabile conform OMFP 3055/2009 în contabilitatea locatorului X sunt:

- achiziția autoturismului:

% = 404 66.960
2133 54.000 (66.960/1,24)
4426 12.960

- achitarea furnizorului din creditul bancar pe termen lung:

404 = 1621 66.9606

- transmiterea autoturismului în regim de leasing financiar:

2678 = 2133 54.000

- facturarea principalului și a dobânzii la scadența unei rate:

461 = % 2.410,56
2678 1.800
766 144
4427 466,56 ((1.800 + 144)*24%)

Înregistrările contabile conform OMFP 3055/2009 în contabilitatea locatarului Y sunt:

- înregistrarea avansului achitat ptr autoturismul luat în leasing financiar:

% = 404 4.960
409 4.000
4426 960 (4.000 * 24%)

- înregistrarea autoturismului la valoarea capitalului de rambursat:

2131 = 167 54.000

Și dobânda evidențiată în conturi extrabilanțiere pentru total:

Debit 8051 Dobânzi de plătit 4.320 lei

- înregistrarea facturii la scadența unei rate contractuale:

% = 404 2.410,56
167 1.800
666 144
4426 466,56 ((1.800 + 144)*24%)

Concomitent, se diminuează dobânzile evidențiate extrabilanțier:

Credit 8051 Dobânzi de plătit 144 lei

- transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduală:

167 = 404 2.000

Întrebare :

6. În luna aprilie N, entitatea X (locatar) a încheiat un contract de leasing operaţional pe 5 ani cu
entitatea Y (locator), prin care a închiriat o clădire. Din conţinutul contractului reiese faptul că
valoarea contabilă a construcţiei este de 600.000 lei, iar chiria lunară este de 20.000 lei, plus TVA
24%. În luna mai N, locatarul a executat o serie de lucrări prin care a modernizat clădirea,
suportând următoarele cheltuieli: consum de materiale 40.000 lei şi cheltuieli cu forţa de muncă
12.000 lei. La începutul lunii iunie N, lucrările efectuate au fost recepţionate în baza unui proces
7

verbal de recepţie întocmit la nivelul entităţii. La sfârşitul contractului de închiriere clădirea va fi
predată proprietarului,
împreună cu investiţia realizată. Prezentaţi înregistrările contabile efectuate de societatea X.

Răspuns :

Conform IAS 17 înregistrările contabile sunt:

- în luna aprilie N se înregistrează în extrabilanțier valoarea de inventar a clădirii și valoarea totală a
chiriei aferentă contractului de leasing operational

Debit 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 600.000 lei

Debit 8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate 1.200.000 lei

- înreg. chiriei lunare aferente contractului de leasing operațional:

% = 401 24.800
612 20.000
4426 4.800 (20.000 * 24%)

Concomitent, lunar:

Credit 8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate 20.000 lei

- în luna mai N se inreg cheltuielile cu modernizarea clădirii:

231 = 404 52.000 (40.000 + 12.000)

- în luna iunie N se pune în funcțiune modernizarea efectuată la clădire:

212 = 231 52.000

- amortizarea lunară a cheltuielilor cu modernizarea clădirii pe durata rămasă a contractului de leasing
(iunie N – martie N+4):

6811 = 2812 52.000/58 luni = 896,55 lei

- la finalizarea contractului se predă proprietarului investiția:

2812 = 212 52.000

Concomitent, se scoate din extrabilanțier valoarea clădirii:

Credit 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 600.000 lei


Întrebare :

8

7. La data de 31 decembrie N o entitate efectuează inventarierea tuturor elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Cu ocazia inventarierii imobilizărilor corporale se
constată următoarele:
Nr. crt. Explicaţii Valoare contabilă netă Valoare de inventar
1 Clădire 1 520.000 480.000
2 Clădire 2 340.000 530.000
3 Strung CNUM 125 52.800 46.800
4 Sistem de calcul
Asus 54
5.600 5.600
5 Freză PE456 8.000 9.800

Comisia de inventariere mai cunoaşte în plus următoarele elemente cu privire la activele în
cauză: clădirea 1 este parţial distrusă, clădirea 2 nu este utilizată la capacitatea normală, iar
strungul CNUM 125 este uzat moral.Explicaţi cum se soluţionează din punct de vedere contabil
problematica deprecierii celor cinci active, în contextul OMFP nr. 3055/2009.

Răspuns :

Comisia de inventariere mai cunoaşte în plus următoarele elemente cu privire la activele în cauză:
clădirea 1 este parţial distrusă, clădirea 2 nu este utilizată la capacitatea normală, iar strungul CNUM
125 este uzat moral.

Explicaţi cum se soluţionează din punct de vedere contabil problematica deprecierii celor cinci active,
în contextul OMFP nr. 3055/2009.

Rezultatele inventarierii anuale sunt prezentate conducerii societăţii în vederea aprobării şi
înregistrării deprecierilor în contabilitate. Astfel, în situaţiile financiare anuale imobilizările corporale
se prezintă la valoarea pusă de acord cu cea rezultată la inventariere.

Acolo unde valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă, plusul rezultat nu
se înregistrează.

Pierderile din depreciere se înregistrează individual la activele imobilizate la care valoarea
contabilă netă depăşeşte valoarea de inventar.

Ca modalitate de înregistrare, deprecierile ireversibile se înregistrează în contabilitate pe
seama amortizării, iar deprecierile reversibile pe seama ajustărilor pentru depreciere.

Astfel, rezultă următoarele înregistrări:

a) Înregistrarea deprecierilor reversibile:

- Strung 03:
6813 = 2913 6.000 lei

Cheltuieli de exploatare privind ajustările Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor,

b) Înregistrarea deprecierilor ireversibile:

- Clădire 1
9


6811 = 2812 40.000 lei

Cheltuieli de exploatare cu amortizarea Amortizarea construcţiilor


Întrebare :

8. La sfârşitul exerciţiului N-1 se achiziţionează un utilaj al cărui cost este de 820.000 lei,
amortizat liniar în 10 ani. La finele exerciţiului N+1 valoarea recuperabilă este de 660.000 lei, iar
la sfârşitul exerciţiului N+4 de 466.000 lei. Explicaţi care este tratamentul contabil al deprecierii
utilajului în conformitate cu IAS 36.

Răspuns :

Cost 820.000 lei

Amortizare anuală = 820.000 lei/ 10 ani 82.000 lei

Amortizare cumulată pe 2 ani (N si N+1) 164.000 lei

Valoare netă contabilă la finele exercițiului N+1 656.000 lei (820.000 – 164.000)

Valoarea recuperabilă la finele exercițiului N+1 660.000 lei

La finele N+1 utilajul nu este depreciat întrucât valoarea recuperabilă este mai mare decât valoarea netă
contabilă.

Amortizarea cumulată pe 3 ani ( N+2, N+3 si N+4) 246.000 lei

Valoare netă contabilă la finele exercițiului N+4 410.000 lei (820.000 – 410.000)

La finele N+4 utilajul nu este depreciat întrucât valoarea recuperabilă este mai mare decât valoarea netă
contabilă. Deci, nu trebuie să se constituie nicio ajustare pentru depreciere.

Întrebare :

9. Există indicii că un echipament tehnologic a cărui valoare contabilă netă este de 700.000 lei sa
depreciat. Acesta face parte din aceeaşi UGN împreună cu un teren, a cărui valoare contabilă este
de 200.000 lei şi o clădire cu o valoare contabilă netă de 1.100.000 lei. Valoarea de utilitate a UGN
este estimată la 1.400.000 lei, iar valoarea justă netă la 1.000.000 lei. Nu există fond comercial
care poate fi ataşat raţional acestei UGN. Să se determine şi să se înregistreze în contabilitate
deprecierea echipamentului tehnologic în conformitate cu tratamentele specifice IAS 36.

Răspuns :

Conform IAS36 valoarea recuperabilă a unui activ este definită ca fiind cea mai mare valoare dintre
valoarea justă a unui activ minus costurile generate de vânzare și valoarea sa de utilizare.

Valoarea de utilitate a UGN = 1.400.000 lei

10

Valoarea justă netă a UGN = 1.000.000 lei

Valoarea recuperabilă a UGN = max (1.400.000 lei; 1.000.000 lei) = 1.400.000 lei

Valoarea de utilitate a UGN = echipamentul tehnologic + teren + clădire
1.400.000 lei = echipamentul tehnologic + 200.000 + 1.100.000

Valoarea recuperabilă a echipamentul tehnologic = 1.400.000 – 200.000 – 1.100.000 = 100.000 lei

Valoarea contabilă netă a echipamentului tehnologic = 700.000 lei

valoarea recuperabilă < valoarea contabilă netă ceea ce determină o depreciere a echipamentului
tehnologic in suma de 600.000 lei (700.000 – 100.000)

Înregistrarea reducerii valorii contabile nete la nivelul valorii recuperabile este:

Chelt. cu pierderi din depreciere = Echipamente tehnologice 600.000 lei

Întrebare :

10. În data de 15.06.2014, entitatea X a achiziţionat şi apus în funcţiune o instalaţie pentru care se
cunosc următoarele informaţii: preţ facturat de furnizor 600.000 lei, taxe vamale 26.000 lei,
cheltuieli de transport pe parcurs extern şi intern 16.000 lei, cheltuieli de instalare şi asamblare
8.000 lei şi cheltuieli de instruire a personalului în vederea utilizării instalaţiei 10.000 lei.
Entitatea a dat în folosinţă activul în data de 26.06.2014 şi a optat pentru o durată de utilizare de
3 ani, însă nu a luat o decizie cu privire la metoda de amortizare care ar trebui aleasă. Astfel,
aceasta poate alege între metoda liniară, accelerată sau cea în funcţie de numărul de unităţi
produse, estimat la: 10.000 buc. în
anul 2014; 50.000 buc. în anul 2015; 40.000 buc. în anul 2016; 20.000 buc. în anul 2017. În data de
14.01.2017, instalaţia este vândută unui terţ la preţul de vânzare de 280.000 lei, TVA
24%.Determinaţi valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite,
conform celor trei metode de amortizare şi stabiliţi impactul vânzării instalaţiei asupra
rezultatului aferent anului 2017.

Răspuns :
Costul de achiţie a instalaţiei = preţ facturat de furnizor (600.000 lei) + taxe vamale (26.000
lei) + cheltuieli de transport pe parcurs extern şi intern (16.000 lei) + cheltuieli de instalare şi asamblare
(8.000 lei) +cheltuieli de instruire a personalului în vederea utilizării instalaţiei (10.000 lei) = 660.000
lei
Înregistrările contabile conform OMFP 3055/2009 sunt:
- achiziţia instalaţiei la data de 15.06.2014:
2131 = % 660.000
404 600.000
446 26.000
401 34.000
a)METODA LINIARĂ:
- înregistrarea amortizării liniare în anul 2014 (660.000/3 ani*6/12luni):
11

6811 = 2813 110.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2014 este
660.000 lei – 110.000 lei = 550.000 lei
- înregistrarea amortizării liniare în anul 2015 (660.000/3 ani):
6811 = 2813 220.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2015 este
660.000 lei – (110.000 lei + 220.000 lei) = 330.000 lei
- înregistrarea amortizării liniare în anul 2016 (660.000/3 ani):
6811 = 2813 220.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2016 este
660.000 lei – (110.000 lei + 220.000 lei + 220.000) = 110.000 lei
- vânzarea instalaţiei în 14.01.2017:
461 = % 347.200
7583 280.000
4427 67.200
- scoaterea din gestiune a instalaţiei vândute:
% = 2131 660.000
2813 550.000
6583 110.000
Impactul vânzării instalaţiei asupra rezultatului aferent anului 2017 se va reflecta în contul de profit şi
pierdere, la poziţia “Alte venituri de exploatare” printr-un câştig de 170.000 lei (280.000 lei – 110.000
lei) rezultat din această tranzacţie.
b) METODA ACCELERATĂ:
- înregistrarea amortizării accelerate în anul 2014 (660.000*50%):
6811 = 2813 330.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2014 este
660.000 lei – 330.000 lei = 330.000 lei
- înregistrarea amortizării accelerate în anul 2015 după regimul liniar ((660.000-330.000)/2 ani):
6811 = 2813 165.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2015 este
660.000 lei – (330.000 lei + 165.000 lei) = 165.000 lei
- înregistrarea amortizării accelerate în anul 2016 ((660.000-330.000-165.000)/1 an):
6811 = 2813 165.000
12

Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2016 este
660.000 lei – (330.000 lei + 165.000 lei + 165.000) = 0 lei
- vânzarea instalaţiei în 14.01.2017:
461 = % 347.200
7583 280.000
4427 67.200
- scoaterea din gestiune a instalaţiei vândute:
2813 = 2131 660.000
Impactul vânzării instalaţiei asupra rezultatului aferent anului 2017 se va reflecta în contul de profit şi
pierdere, la poziţia “Alte venituri de exploatare” printr-un câştig de 280.000 lei (280.000 lei – 0 lei)
rezultat din această tranzacţie.
c) METODA ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE UNITĂŢI PRODUSE:
- înregistrarea amortizării în anul 2014 (660.000/120.000 u.p * 10.000u.p.):
6811 = 2813 55.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2014 este
660.000 lei – 55.000 lei = 605.000 lei
- înregistrarea amortizării în anul 2015 (660.000/120.000 u.p * 50.000 u.p.):
6811 = 2813 275.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2015 este
660.000 lei – (55.000 lei + 275.000 lei) = 330.000 lei
- înregistrarea amortizării în anul 2016 (660.000/120.000 u.p * 40.000 u.p.):
6811 = 2813 220.000
Valoarea la care activul trebuie prezentat în situaţiile financiare întocmite pentru anul 2016 este
660.000 lei – (55.000 lei + 275.000 lei + 220.000 lei) = 110.000 lei
- vânzarea instalaţiei în 14.01.2017:
461 = % 347.200
7583 280.000
4427 67.200
- scoaterea din gestiune a instalaţiei vândute:
% = 2131 660.000
2813 550.000
6583 110.000
13

Impactul vânzării instalaţiei asupra rezultatului aferent anului 2017 se va reflecta în contul de profit şi
pierdere, la poziţia “Alte venituri de exploatare” printr-un câştig de 170.000 lei (280.000 lei – 110.000
lei) rezultat din această tranzacţie.

Întrebare :

11. O entitatea achiziţionează la data de 10.03.2014 o linie tehnologică la costul de 260.000 lei.
Durata de viaţă utilă este de 5 ani, iar metoda de amortizare folosită este cea liniară. La sfârşitul
anului 2016 există indicii că activul ar fi depreciat. Valoarea de piaţă în acest moment pentru un
activ similar, cu aceeaşi vechime, este de 130.000 lei, iar costurile estimate a fi suportate în
vederea cedării acestuia sunt de 15.000 lei. Entitatea estimează că pe durata de viaţă utilă rămasă
a activului va obţine intrări de numerar atribuibile acestuia, astfel: în 2014 de 66.000 lei; în 2015
de 58.000 lei; în 2016 de 34.000 lei. Rata de actualizare utilizată pentru aceste fluxuri este de 10%.
Stabiliţi dacă la sfârşitul anului 2016 activul este depreciat sau nu, în conformitate cu
tratamentele contabile promovate de IAS 36.

Răspuns :

- achiziția liniei tehnologice la 10.03.2014

Echipamente = Furnizori de imobilizări 260.000 lei

- amortizarea liniei tehnologice în anul 2014 (260.000 lei / 5 ani * 8/12 luni)

Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea 34.667 lei

Echipamentelor echipamentelor

- amortizarea liniei tehnologice în anul 2015 (260.000 lei / 5 ani)

Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea 52.000 lei
Echipamentelor echipamentelor

- amortizarea liniei tehnologice în anul 2016 (260.000 lei / 5 ani)

Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea 52.000 lei

Echipamentelor echipamentelor

Valoarea contabilă netă la 31.12.2014 = 260.000 – 34.667 – 52.000 – 52.000 = 121.333 lei

Valoarea recuperabilă este cea mai mare valoare dintre valoarea justă minus costurile cedării și valoarea
sa de utilizare.

Estimarea valorii de utilizare a liniei tehnologice în funcție de rata de actualizare de 10%:

An Flux de numerar (lei) Rata de actualizare Flux de numerar actualizat (lei)
2014 66.000 1 / (1+10%)
1
60.000
2015 58.000 1 / (1+10%)
2
47.934
14

2016 34.000 1 / (1+10%)
3
25.545
Total valoare de utilizare 133.479

Valoarea recuperabilă = max (130.000 - 15.000; 133.479) = max (115.000; 133.479) = 133.479 lei

Linia tehnologică nu este depreciată la finele anul 2016 întrucât valoarea sa recuperabilă este mai mare
decât valorea sa contabolă netă.