You are on page 1of 4

Senaryo ()

Durum eitimi
1. Genel bilgiler
2. Tanmlama
Grev alan
Konu
Eitim hee!(ler)i
"er#onel ihtiya$
%ai ihtiya&
'er ( me)*n
+leti,im

Stanart grev urumu
-ygulama younluu

3. Durum. grev
Genel urum
/0el urum
Grev

1. D2,2n2len #2re&
Durum(Durum tanmlama# 3e)lenen tebirler "oli#le muhata4 )i,inin avran, (
5otlar

6. %uhtemel eerlenirme ve gr2,me i&eri)leri
+leti,im
Grev hu)u)u
Kenini emniyete alma)
( 0or )ullanm