You are on page 1of 2

Durum Eitimi

Eitici Deerlendirme Formu


Soyad: Ad: Sicili:
Grev yeri: Grev alan:
Eitim alan: Eitim No Younluk Derecesi G ullanma Ya!anc Dil
Evet "ayr Evet "ayr
Durum:
Durum ile il#ili Aklamalar:

Eki$ olu%turma:
ursiyer & 'Asl #revli(:
ursiyer ) 'Yardmc(:
*olis Eitmeni:
Senaryoda Grevli Eitmen:
Sonu : +a%arl +a%ars,
Aklama:
atlmc: -ari.:
G
e

e
r
l
i


d
e

i
l



Konu
Asl Grevli
Evet/Hayr
Yardmc
Evet/Hayr
Hazrlk aamasnda ekip iindeki iletiim
Durum ile ilgili d iletiim
Olay hakknda bilgi toplama
Ekip iinde uyum ve hareket tarz konusunda grev bilinci
Duruma uygun ilk yardm uygulamalar
kna edici gr!n!m
"or kullanma aralarnn g!venli bir ekilde kullanlmas
"or kullanma aralarnn yasaya uygun olarak kullanlmas
#endini koruma
$ Drt$el$kural
$ Olayda kullanlan ara ve gereler
$ Olay srasnda ve sonrasnda iletiim
$ Duruma uygun g!venli mesa%eyi koruma
&!t!n m!dahale nlemlerinin yasalara uygunlu'u
Hede%lenen amaca ulalmas
Hayr olarak iaretlenen alanlarn aklamalar
&aarl sonu elde edilmitir(

Not: &eyaz alandaki baarszlklar kabul edilebilir hatalardr ve e'iticinin de'erlendirmesine
tabidir( )ri alandaki bir baarszlk dahi tekrar sebebidir(