You are on page 1of 4

Apresiasi Karya Catan Barat.

Pendahuluan.
Vincent van Gogh
Vincent Willem van Gogh merupakan pelukis aliran post-Impressionist yang berasal dari
negara Belanda. Karya beliau berdasarkan luahan perasaan dengan menggunakan
sapuan berus yang kasar dan berani dengan penggunaan warna yang begitu
menyerlahkan luahan emosi. Karya beliau telah mempengaruhi pelukis-pelukis lain
sehinggalah abad ke-2.
Biodata ringkas.
Tarikh Lahir : ! "ac #$%!
Tempat Lahir : &undert' Belanda
Tarikh Meninggal : 2( )ulai #$(' *uvers-sur-+ise' ,erancis
Aliran/Era : ,ost-Impressionism
Ahli Keluarga : -heo van Gogh' Wil van Gogh
Pendidikan : .oyal *cademy o/ 0ine *rts 1#$$23#$$24'
Willem II 5ollege 1#$223#$2$4' *cad6mie .oyale des Beau7-*rts
8
Vinent !an "ogh
The #tarry $ight% &'('
8-he 9tarry :ight8 hasil karya Vincent van Gogh ini telah dihasilkan oleh beliau ketika
men;alani rawatan untuk pemulihan diri. 5atan yang dihasilkan berdasarkan
pemerhatian beliau pada waktu malam. Beliau melukis suasana persekitaran bandar
dan gere;a tempat di mana beliau men;alani proses tersebut.
5atan yang dihasilkan ini memaparkan suasana malam di mana langitnya
dipenuhi awan yang membentuk pusaran. Bintang-bintang berkilauan dan bulan sabit
memancar cerah. Ini menun;ukkan suasana pada malam itu amat baik. <igambarkan
;uga sebuah bandar kecil dan ia kelihatan begitu aman sekali. <i tengah-tengah lukisan
ini digambarkan sebuah gere;a yang mempunyai ceracak di atasnya iaitu merupakan
tempat pemerintahan. Ini secara langsung menun;ukkan bahawa pada ketika itu' rakyat
bandar itu menganut a;aran agama Kristian.
-erdapat beberapa unsur seni yang digunakan dalam karya ini. =nsur yang
paling menon;ol ialah penggunaan unsur garisan terutamanya pada bahagian langit di
samping titik-titik untuk menun;ukkan bintang. Garisan yang digunakan terdiri daripada
gabungan garisan melengkung' garisan berpusar dan ;uga garisan menegak. =nsur
;alinan ;uga banyak ditun;ukkan dalam karya ini kerana ia terhasil dari aktiviti sapuan
9
warna yang keras dan berani. *dalah sesuatu yang menarik kita dapat melihat unsur
;alinan ini dengan ;elas dalam karya van Gogh ini. )alinan tampak namun ;ika dapat
disentuh ia akan men;adi ;alinan sentuh disebabkan warna yang digunakan tebal dan
kasar. =nsur-unsur begini telah men;adi trade mark dalam setiap penghasilan karya
beliau.
,elukis telah menggunakan sapuan yang begitu agresi/ untuk meluahkan
perasaan yang dialaminya pada ketika itu. ,ada hakikatnya beliau ingin menun;ukkan
pergerakan awan namun disebabkan sapuannya yang begitu agresi/' pergerakan awan
tersebut begitu menon;ol sekali dengan menggunakan garisan berpusar. =nsur rupa
dan bentuk ;uga turut digunakan dibahagian kawasan rumah mahupun pada bintang
tersebut. <ari segi penggunaan unsur warna pula' warna yang asli serta bertindih
digunakan. Beliau menggunakan warna yang pekat bagi mewu;udkan kesan tekstur
1;alinan4 pada permukaan kanvas. Warna yang begitu ketara penggunaannya ialah
warna biru gelap. Gabungan warna biru gelap mahupun biru cerah pada bahagian
langit untuk mewu;udkan suasana diwaktu malam. "anakala warna kuning dan ;ingga
digunakan untuk bintang dan bulan untuk menampakkan cahaya yang memancar pada
waktu malam.
*ntara prinsip rekaan yang terdapat dalam hasilan karya ini adalah prinsip
penegasan di mana beliau ingin menun;ukkan perasaan yang dilaluinya ketika itu
walaupun suasana ketika itu aman dan tenteram. :amun di sebalik sapuan warna yang
keras dan berani menun;ukkan pergolakkan perasaan beliau pada ketika itu. *dalah
men;adi satu kebiasaan bagi pelukis aliran ini yang banyak menekan prinsip penegasan
dalam penghasilan karya kerana ia melibatkan luahan perasaan dan ;iwa seseorang
individu tersebut. ,rinsip ini amat menon;ol dalam setiap karya yang dihasilkan oleh
pelukis dalam aliran dan era ini.
Berdasarkan karya ini' aliran yang ditampilkan oleh pelukis adalah post
impressionisme. Ini kerana sememangnya pengkarya ini iaitu Vincent van Goh pelukis
terkenal pada ketika itu. 5iri lukisan pada aliran ,ost Impressionisme yang wu;ud pada
karya ini ialah penggunaan garisan kontur pada rupa yang ;elas dan ;uga sapuan berus
yang tepat. 9elain itu' pelukis pada alran ini menekankan penghasilan ime;-ime; yang
10
logik dan nyata. Ini sesuai dengan hasil karya ini di mana pelukis menghasilkan karya
ini berdasarkan pemerhatian terhadap keadaan sekeliling pada waktu malam.
Kebanyakan hasil karya yang dihasilkan dalam aliran ini ;uga merupakan
intrepretasi luahan hati yang menggambarkan perasaan beliau pada ketika itu. 9ebagai
contohnya hasil karya van Gogh' 8-he 9tarry :ight8 inilah yang menyebabkan lukisan
ini begitu kasar sedangkan hakikatnya pada waktu malam adalah suasana yang amat
nyaman dan damai. Ini dihasilkan ketika pengkarya ini sedang men;alani pemulihan dari
penyakit yang ada.
Walaupun ;ika diamati' terdapat tokok tambah dalam penghasilan karya ini ia
tetap mempunyai hubung kait dengan perasaan atau deria pelukis namun ia tetap
mempunyai nilai estetika yang tinggi. *da sesetengah karya yang dihasilkan ini menarik
atau sebaliknya. Ini kerana pelukis dianggap sebagai insan yang kurang waras ekoran
daripada kehidupan yang seringkali ditimpa kon/lik dalam kehidupan mereka.
9eorang pengkarya dan pelukis yang hebat namun tidak di/ahami oleh
masyarakat ketika itu. Ini ;uga merupakan penyebab di atas kesakitan dan
mempengaruhi perasaan beliau pada ketika itu. 9ungguh tragis kerana ketika hayatnya
tidak dipedulikan tetapi bila tiada' beliau diangkat sebagai salah satu tokoh dunia seni
catan malah hasil karya kini dipamerkan di tempat-tempat terbaik dan mempunyai nilai
yang tinggi. 9esungguhnya seni bersi/at global di mana ia dapat diamati oleh semua
peminat walaupun berbe>a latar belakang dan generasi yang ada.
11