You are on page 1of 2

ANGELITO G.

GABALLO
MCT 21
Magnifico: Rebyu ng Pelikula
Kabuoang oras: 110 minuto
Direto: Mar!o ". De #os re!es
$ro%!user: &io#et 'e(i##a
$anu#at ni: Mi)*io +amamoto
Musia ni: Lutgar%o #aba%
E%itor: Manet Da!rit
Tema: Drama, tra*e%!a
-ating: $ara sa #a*at ng e%a%
TAGPUAN: Laguna
MGA TAUHAN:
A#bert Martine.
Lorna To#entino
Tonton Gutierre.
"iro Manio
G#oria -omero
Ce#ia -o%rigue.
Am! Austria
Dani#o Barrio
Mar Gi#
C*err! $ie $i)a)*e
Gir#ie 'e(i##a
"ose/* -ob#es
BANGHAY:
Isini#ang ang isang bata sa isang or%inar!ong /ami#!a. $inanga#anan s0!ang 0magni1i)o2
3"iro Manio4 *ango sa isang ma*iero sa /er!a. Norma# #ang ang bu*a! ni#a bagamat
ma*ira/.Nagsimu#a ang su#iranin ng /ami#!a nung magasait ang #o#a 3G#oria -omero4 ni
Magni1i)o. Na%isubreng meron s0!ang sait sa #a/a!. Naa%ag%ag /a sa su#iranin ng /ami#!a
ang /agatangga# ng an!ang u!a 3Dani#o Barrios4 sa scholarship sa Ma!ni#a at ang an!ang
a/ati% 3Isabe##e %e Leon4 na special at %i maa/agsa#ita. 'i Magni1i)o5 sa an!ang murang e%a%
a! unti,unting namu#at ang isi/an sa a*ira/an ng bu*a!.
Ma%a#as ni!ang naririnig ang an!ang magu#ang 3A#bert Martine. at Lorna To#entino4 na
nag,aa6a! %a*i# sa a*ira/ang %inaranas ng ani#ang /ami#!a5 #a#o na ang gastos sa na#a#a/it na
amata!an ng #o#a ni!a. Da*i# %ito5 *umana/ ng /araan ang batang Magni1i)o u/ang maaba6as
sa ani#ang /rob#ema. Nagtanong,tanong s!a ung gaano ba a#ai ang ginagastos sa
/ag/a/a#ibing. Da*i# sa ma*a# ng abaong5 guma6a na #ang si!a gamit ang mga sobrang a*o!
mu#a sa #i#uan ng aibigan ng an!ang ama 3Tonton Gutiere.4. Ini#ingi% n!a ito at tanging
aibigan n!ang mata#i 3"ose/* -ob#es4 ang naaaa#am sa ani!ang /#ano.
Guma6a si!a ng /araan u/ang masu#us!unan ang /rob#ema ng /ami#!a at inasiaso ang
#a*at ng %eta#!e sa amata!an ng #o#a. Magtatagum/a! a!a si Magni1i)o7 $a/aano n0!a
maaa/etu*an ang #a*at ng taong naa/a#igi% sa an!a.
REAKSYON:
Isa sa mga /e#iu#ang *in%i ma#i#imutan a/ag na/anoo% at a*it i#ang beses na /anoorin5
ma!roong baga! na %i mai/a#i6anag na #aging /umu/ua6 sa /uso ng nanonoo%. +an ang
Magni1i)o. Na/aagan%a ng istor!a ng magni1i)o at ta#aga namang sumasa#amin ito sa tuna! na
bu*a! ng or%inar!ong $i#i/ino.
'i Magni1i)o a! isang magan%ang re/resentas!on ung /aano bumabangon ang isang tao
at nag/a/atu#o! sa bu*a! sa abi#a ng maraming su#iraning inaa*ara/ sa bu*a!. Isang
mo%e#ong %a/at ga!a*in ng isang tao na sa an!ang ma#iit na magaga6a a! *uma*ana/ ng
/araan ung /aano si!a maaatu#ong ung *in%i man a! maaba6as sa mga /asanin ng
/ami#!a. #ara6an ng atatagan at ma! ma#aing /ag/a/a*a#aga sa /ami#!a si Magni1i)o.
Bi*ira ta!ong maaita ng mga ganitong /anoorin #a#o na sa /ana*on natin nga!on na
ang #a*at a! mas!a%ong naiisaba! sa mabi#is na %a#o! ng bu*a!. Independent film ang
Magni1i)o5 ibig sabi*in5 *in%i ganun a#ai ang /erang i/inu*unan suba#it ma/a/ansin natin na
*in%i naman naisari/is!o ang a#e%a% ng /e#iu#a.
Ang magni1i)o a! *in%i gumamit ng ma#a#as6ang mga scene o mga mabibigat na sa#ita
suba#it tumitimo sa /uso ang ba6at esena ng /e#iu#a. 8a#ang /ata! na oras5 at ba6at san%a#i
ng /e#iu#a a! %a/at na inaabangan. Magan%a ang /agaagana/ ng mga tau*an at ta#aga
namang %e,a#i%a% ang mga gumana/.
sa *u#i5 ung ao ang tatanungin ung i#ang /untos ang ibibiga! o5 sa sam/u bi#ang
/inaamataas5 si!am /unto s!am na /ut s!am ang ibibiga! o. Ia nga5 Two thumbs up.