You are on page 1of 12

ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No.

1 Juni 2012
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE EXAMPLES
NON EXAMPLES DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS VIII
SMP N 1 ARGAMAKMUR
Nurul Astuty Yesy! B
Program Stui P!nii"an #at!mati"a, Juru$an P!nii"an #IP%
&a"ulta$ '!guruan an Ilmu P!nii"an (ni)!r$ita$ *!ng"ulu
Jalan +a,a 'anang -imun *!ng"ulu
Email . nurula$tut,,!n$i/,a0oo.com
ABSTRAK
1u2uan 3!n!litian ini aala0 untu". 14 #!ning"at"an a"ti)ita$ 5!la2ar $i$6a "!la$ VIII S#P N 1
%rgama"mur m!lalui 3!n!ra3an mo!l 3!m5!la2aran Cooperative ti3! Examples Non Examples
!ngan m!ngguna"an alat 3!raga 3aa 3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo"7 24 #!ning"at"an 0a$il
5!la2ar $i$6a "!la$ VIII S#P N 1 %rgama"mur m!lalui 3!n!ra3an mo!l 3!m5!la2aran
Cooperative ti3! Examples Non Examples !ngan m!ngguna"an alat 3!raga 3aa 3o"o"
5a0a$an "u5u$ an 5alo". Su52!" 3!n!litian ini aala0 $i$6a "!la$ VIII 8 S#P N 1 %rgama"mur
ta0un a2aran 201092011 ,ang 5!r2umla0 2: $i$6a, ,aitu 14 la"i-la"i an 1; 3!r!m3uan. J!ni$
3!n!litian aala0 P1' !ngan tiga $i"lu$ !ngan alur 3!n!litian m!li3uti. r!ncana tina"an <
3!la"$anaan tina"an < o5$!r)a$i < r!=l!"$i < r!ncana tina"an $i"lu$ $!lan2utn,a. Ini"ator
"!5!r0a$ilan tina"an 2i"a nilai t!$ $i$6a rata-rata m!ning"at an minimal 60,07 "!tunta$an
5!la2ar "la$i"al > ?;@ $!rta 0a$il o5$!r)a$i "!a"ti=an $i$6a m!nca3ai "rit!ria 5ai". P!ngum3ulan
ata m!ngguna"an l!m5ar t!$ an l!m5ar o5$!r)a$i a"ti)ita$ $i$6a. Aa$il 3!n!litian
m!nun2u""an "!a"ti=an $i$6a m!ning"at !ngan nilai an "at!gori ma$ing-ma$ing $i"lu$ I, II an
III aala0 27 Bcu"u34, 31 B5ai"4 an 32 B5ai"4. Aa$il 5!la2ar $i"lu$ I untu" 3!ma0aman "on$!3
m!nun2u""an nilai rata-rata ;?,6? an "!tunta$an 5!la2ar ;1,72@. Si"lu$ II rata-rata 72,?1 an
"!tunta$an 5!la2ar 7:,31@. Si"lu$ III rata-rata ?2,34 an "!tunta$an 5!la2ar :6,;7@. Aa$il
5!la2ar $i$6a m!ning"at "ar!na !ngan i5!ri"ann,a -!m5ar 8i$"u$i untu" i"!r2a"an $!cara
5!r"!lom3o" $!rta iguna"ann,a alat 3!raga alam 3!m5!la2aran ,ang $!$uai !ngan 5a0an
a2ar an "om3!t!n$i a$ar. %"ti)ita$ $i$6a m!ning"at "ar!na aan,a 3!ng!lom3o"an ,ang
0!t!rog!n, i$"u$i "!lom3o" an 3!r$!nta$i, 3!ngara0an, 3!n,im3ulan $!rta !)alua$i ari guru.
Kata Kunci . #o!l P!m5!la2aran 'oo3!rati= 1i3! Example Non Example, %lat P!raga, Aa$il
*!la2ar, %"ti)ita$ *!la2ar
9. PENDAHULUAN
#at!mati"a m!ru3a"an $ala0 $atu 5iang $tui ,ang m!nuu"i 3!ranan 3!nting
alam unia 3!nii"an "ar!na mat!mati"a ia2ar"an i in$titu$i-in$titu$i 3!nii"an, 5ai"
iting"at S8, S#P, S#% 0ingga 3!rguruan tinggi. Namun "!5an,a"an $i$6a m!ra$a
"!$ulitan alam m!m3!la2ari mat!mati"a. Sala0 $atu =a"tor ,ang m!m5antu m!mua0"an
$i$6a alam m!ma0ami "on$!3 mat!mati"a aala0 guru imana guru mat!mati"a ,ang
5ai" aala0 guru ,ang mam3u m!ngata$i an m!n,!l!$ai"an ma$ala0 3!m5!la2aran i
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 24
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
alam "!la$ $!cara 5i2a"$ana. S!0ingga $!orang guru mat!mati"a tia" 0an,a
5!rgantung "!3aa $trat!gi an t!"ni" lama alam m!nga2ar mat!mati"a, t!ta3i
5i$a iguna"an cara lain untu" m!nari" 3!r0atian $i$6a $!0ingga a3at
m!ning"at"an int!n$ita$ 5!la2ar mat!mati"a BSari, 200?.14.
P!ning"atan int!n$ita$ 5!la2ar $i$6a a3at iu3a,a"an !ngan cara guru m!mili"i
$trat!gi m!nga2ar ,ang t!3at. Strat!gi m!nga2ar $!orang guru aala0 $trat!gi ,ang
iguna"an guru alam m!ngola0 mat!ri 5iang $tui untu" 3!nga2aran B+u$$!=!ni,
1::1.24:4. Strat!gi m!nga2ar ,ang i3ili0 $!orang guru 0aru$ i$!$uai"an !ngan
"!mam3uan, tu2uan an a3at m!n,!nang"an $i$6a, $!0ingga $i$6a l!5i0 a"ti=.
Sala0 $atu mo!l 3!m5!la2aran ,ang a3at m!nga"ti="an $i$6a aala0 mo!l
Cooperatif Learning B3!m5!la2aran "oo3!rati=4. P!m5!la2aran "oo3!rati= aala0
m!to! 3!m5!la2aran 5!r"!lom3o", $!0ingga a3at m!nga"ti="an $i$6a $!5a5 alam
"!lom3o" m!r!"a i0ara3"an a3at 5!"!r2a $ama an 5!ri$"u$i m!n,!l!$ai"an tuga$-
tuga$ ,ang i5!ri"an guru. Si$6a 3anai a"an m!m5im5ing t!mann,a ,ang l!ma0,
"ar!na "!5!r0a$ilan "!lom3o" it!ntu"an ol!0 "!5!r0a$ilan ma$ing-ma$ing anggota
"!lom3o" alam m!n,um5ang nilai untu" "!lom3o" BSu,atno, 200:. ;14.
Sala0 $atu 5!ntu" 3!m5!la2aran "oo3!rati= aala0 Examples Non Examples
Bmo!l 3!m5!la2aran m!ngguna"an conto0 an 5u"an conto04. #o!l
3!m5!la2aran ini m!n!m3at"an $i$6a "! alam "!lom3o"-"!lom3o" "!cil ,ang
0!t!rog!n, imana 3!m5!la2aran i$a2i"an alam 5!ntu" gam5ar, iagram atau
ta5!l ,ang $!$uai !ngan mat!ri 5a0an a2ar an "om3!t!n$i a$ar. S!lain itu $ala0
$atu cara 3!n,am3aian mat!ri ,ang a3at m!n2!m5atani antara "on$!3 ,ang
a5$tra" an r!al aala0 !ngan m!ngguna"an alat 3!raga BNurul %$tut,, 2011.64.
*!ra$ar"an 6a6ancara ,ang ila"u"an 3!n!liti t!r0aa3 $ala0 $!orang guru
mata 3!la2aran mat!mati"a i S#P N 1 %rgama"mur a3at i"!ta0ui 5a06a 0a$il
5!la2ar $i$6a ma$i0 t!rgolong r!na0. '0u$u$n,a i "!la$ VIII 8 !ngan nilai rata-
rata ;2,; $!rta $tanar "!tunta$an 5!la2ar $!5!$ar 6,00. S!lain itu, 3!m5!la2aran
mat!mati"a i $!"ola0 ma$i0 5!r3u$at 3aa guru. Si$6a m!n!rima 3!la2aran
mat!mati"a $!cara 3a$i=, an 0an,a m!ng0a=al rumu$-rumu$ mat!mati"a tan3a
m!ma0ami ma"na an man=aat ,ang i3!la2ari. %"i5atn,a 0a$il 5!la2ar mat!mati"a
i $!"ola0 ma$i0 r!lati= r!na0 an tia" m!ngalami 3!ning"atan ,ang 5!rarti.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 2;
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
#!nurut Di2a,a an +u$,an B1::4 . 1374 m!ia 5!r3!ran $!5agai 3!rang$ang
5!la2ar an a3at m!num5u0"an moti)a$i 5!la2ar $!0ingga $i$6a tia" m!n2ai
5o$an alam m!rai0 tu2uan-tu2uan 5!la2ar. Aal ini $!$uai !ngan 3!na3at $!orang
3$i"olog, AamEa0 B1:?1 . 124 5a06a F$!$!orang a"an m!m3!rol!0 3!ng!rtian ,ang
l!5i0 5ai" ari $!$uatu ,ang ili0at ari 3aa $!$uatu ,ang i!ngar atau i5acaG.
P!n!ra3an m!to! 3!m5!la2aran !ngan m!ngguna"an alat 3!raga "0u$u$n,a
5iang $tui mat!mati"a ia$ari "!n,ataan 5a06a 3aa 5iang $tui mat!mati"a
t!ra3at 5an,a" 3o"o" 5a0a$an ,ang m!m!rlu"an alat 5antu untu" m!n2a5ar"ann,a,
iantaran,a 3aa mat!ri "u5u$ an 5alo" ,ang m!ru3a"an $ala0 $atu mat!ri ,ang
ia2ar"an 3aa $i$6a S#P "!la$ ua $!m!$t!r ua. Paa $u5 3o"o" 5a0a$an ini
r!na0n,a 3r!$ta$i 5!la2ar $i$6a a3at i$!5a5"an $i$6a m!ngalami "!$ulitan "ar!na
o52!" ,ang i5icara"an m!ru3a"an 5!na-5!na ,ang "on$!3-"on$!3n,a 5!r$i=at
a5$tra", $!0ingga 3aa 6a"tu m!m5icara"an o52!" itu, mi$aln,a 5!ntu" "u5u$ an
5alo" $angat i3!rlu"an alat 3!raga. S!ang"an "!n,ataann,a $!lama ini alam
3!m5!la2aran "u5u$ an 5alo" guru 5!lum m!ngguna"an alat 3!raga $!0ingga 5an,a"
$i$6a ,ang "urang 2!la$ alam m!ma0ami "on$!3-"on$!3 "u5u$ an 5alo" t!r$!5ut.
1u2uan 3!n!litian ini aala0 untu" m!ning"at"an 0a$il 5!la2ar an a"ti)ita$ 5!la2ar
$i$6a "!la$ VIII S#PN 1 %rgama"mur m!lalui mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3!
Examples Non Examples !ngan m!ngguna"an alat 3!raga 3aa $u5 3o"o"
5a0a$an "u5u$ an 5alo".
35. TINJAUAN PUSTAKA
"!1 Pe#$el%&%r% K''(er%t)* T)(e Example Non Example
#o!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= aala0 "!giatan 3!m5!la2aran !ngan cara
5!r"!lom3o" untu" 5!"!r2a $ama $aling m!m5antu m!ng"on$tru"$i "on$!3, m!n,!l!$ai"an
3!r$oalan atau in"uiri. #!nurut t!ori an 3!ngalaman agar "!lom3o" "o0!$i= B"om3a"-
3arti3ati=4, tia3 anggota "!lom3o" t!riri ata$ 4-; orang, $i$6a 0!t!rog!n B"!mam3uan,
g!n!r, "ara"t!r4, aa "ontrol an =a$ilita$i, an m!minta tanggung 2a6a5 0a$il "!lom3o"
5!ru3a la3oran atau 3r!$!nta$i. BSu,atno, 200:. ;1-;24.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 26
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
#o!l P!m5!la2aran 'oo3!rati= ti3! Examples Non Examples aala0 mo!l
5!la2ar ,ang m!ngguna"an conto0-conto0 Bconto0 an 5u"an conto04. Honto0-
conto0 a3at i3!rol!0 ari "a$u$9gam5ar ,ang r!l!)an !ngan "om3!t!n$i a$ar
B(tri %, 2010.214. %a3un $inta"$ ari mo!l 3!m5!la2aran ti3! Examples Non
Examples a3at ili0at 3aa 1a5!l 1 5!ri"ut.
1a5!l 1. Sinta"$ #o!l P!m5!la2aran Examples Non Examples dengan Alat Peraga
FASE LANGKAH+LANGKAH PEMBELAJARAN
#!m3!r$ia3"an alat 3!raga Iuru m!m3!r$ia3"an alat 3!raga B5!na-5!na "ong"rit4 $!$uai
!ngan tu2uan 3!m5!la2aran.
#!n,a2i"an alat 3!raga Iuru m!nun2u""an alat 3!raga ,ang a"an iguna"an.
#!nc!rmati $a2ian alat 3!raga Iuru m!m5!ri 3!tun2u" an m!m5!ri "!$!m3atan "!3aa 3ara
$i$6a untu" m!m3!r0ati"an an m!nganali$a alat 3!raga ,ang
i3!r$ia3"an.
#!la"u"an i$"u$i "!lom3o". #!lalui i$"u$i "!lom3o" 4-; orang $i$6a, 0a$il i$"u$i ari
anali$a alat 3!raga t!r$!5ut icatat 3aa "!rta$9 l!m5ar "!r2a
#!m3!r$!nta$i"an 0a$il 1ia3 "!lom3o" i5!ri "!$!m3atan m!m5aca l!m5ar "!r2a9 0a$il
i$"u$i. i$"u$i.
#!m5im5ing 3!n,im3ulan #ulai ari "om!ntar9 0a$il i$"u$i $i$6a, guru mulai
m!n2!la$"an mat!ri $!$uai tu2uan ,ang ingin ica3ai. Iuru an
$i$6a m!n,im3ul"an mat!ri $!$uai tu2uan 3!m5!la2aran.
E)alua$i Iuru m!nilai 0a$il "!r2a "!lom3o". B3aa l!m5ar "!r2a "!lom3o"
!ngan nilai t!rtinggi i5!ri tana 5intang lalu it!m3!l i
ining "!la$4.
Sum5!r . (tri, % B2010.224
'!5ai"an ari mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Examples Non Examples aala0.
Ba4 Si$6a l!5i0 "riti$ alam m!nganali$a gam5ar atau alat 3!raga. B54 Si$6a
m!ng!ta0ui a3li"a$i ari mat!ri. Bc4 Si$6a i5!ri "!$!m3atan untu" m!ng!mu"a"an
3!na3atn,a. S!ang"an man=aat mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Examples Non
Examples antara lain. 3!n,am3aian mat!ri 3!m5!la2aran a3at i$!ragam"an, 3ro$!$
3!m5!la2aran m!n2ai 2!la$ an m!nari", 3ro$!$ 3!m5!la2aran l!5i0 int!ra"ti=, !=!$i!n$i
alam 6a"tu an t!naga $!rta a3at m!ning"at"an "ualita$ 0a$il 5!la2ar $i$6a.
"!" Al%t Per%,%
#!nurut Pu2iati B2004.34 alat 3!raga m!ru3a"an m!ia 3!nga2aran ,ang m!m5a6a"an
"on$!3-"on$!3 ,ang i3!la2ari. %lat 3!raga aala0 $!3!rang"at 5!na "on"rit
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 27
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
,ang irancang, i5uat atau i$u$un $!cara $!nga2a ,ang iguna"an untu"
m!m5antu m!nanam"an atau m!ng!m5ang"an "on$!3-"on$!3 $!rta 3rin$i3-3rin$i3
alam mat!mati"a. %lat 3!raga a3at m!n,a2i"an 0al-0al ,ang a5$tra" alam
5!ntu" 5!na-5!na atau =!nom!na-=!nom!na "ong"rit ,ang a3at ili0at,
i3!gang, iu5a0-u5a0 $!0ingga 0al-0al ,ang a5$tra" l!5i0 mua0 i3a0ami.
%lat 3!raga m!ru3a"an aala0 alat untu" m!m5antu 3ro$!$ 5!la2ar m!nga2ar agar
3ro$!$ "omuni"a$i a3at 5!r0a$il !ngan 5ai" an !=!"ti=. Aal ini $!$uai !ngan
3!na3at %mir AamEa0 Balam A!rlina, 200;.44 m!ngata"an 5a06a Fm!ia 3!nii"an
aala0 alat-alat ,ang a3at ili0at an i!ngar untu" m!m5uat cara 5!r"omuni"a$i
m!n2ai !=!"ti=G. S!ang"an ,ang ima"$u !ngan alat 3!raga m!nurut Na$ution
Balam A!rlina, 200;. 44 aala0 Falat 5antu alam m!nga2ar agar l!5i0 !=!"ti=G.
"!- H%s)l Bel%&%r
*!la2ar m!ru3a"an a$3!" ari 3!r"!m5angan ,ang m!nun2u" 3aa 3!ru5a0an
3!rila"u $!5agai 0a$il ari 3ra"ti" an 3!ngalaman. Aa$il 5!la2ar m!ru3a"an $uatu
0a$il ,ang i3!rol!0 $i$6a $!t!la0 m!ngi"uti 3ro$!$ 5!la2ar m!nga2ar. P!nam3ilan
,ang a3at iamati $!5agai 0a$il 5!la2ar i$!5ut !ngan "!mam3uan. '!mam3uan-
"!mam3uan itu imili"i ol!0 $i$6a $!t!la0 m!n!rima 3!ngalaman 5!la2ar alam
3ro$!$ 3!m5!la2aran 5!rlang$ung. *loom alam Su2ana B20004 m!ng"lari=i"a$i"an
0a$il 5!la2ar i5agi m!n2ai tiga a$3!" ,aitu a$3!" "ogniti=, a=!"ti=, an $3i"omotor.
Pro$!$ 5!la2ar a"an m!ng0a$il"an 0a$il 5!la2ar. Aa$il 3!nga2aran itu i"ata"an
5!tul-5!tul 5ai", a3a5ila m!mili"i ciri-ciri $!5agai 5!ri"ut. B14 Aa$il itu ta0an lama
an a3at iguna"an alam "!0iu3an ol!0 $i$6a "alau 0a$il 3!nga2aran itu tia"
ta0an lama an l!"a$ m!ng0ilang, 5!rarti 0a$il 3!nga2aran itu tia" !=!"ti=, B24 Aa$il
itu m!ru3a"an 3!ng!ta0uan a$li atau ot!nti". P!ng!ta0uan 0a$il 3ro$!$ 5!la2ar
m!nga2ar itu 5agi $i$6a $!ola0-ola0 t!la0 m!ru3a"an 5agian "!3ri5aian 5agi iri
$!tia3 $i$6a, $!0ingga a"an a3at m!m3!ngaru0i 3anangan an caran,a
m!n!"ati $uatu 3!rma$ala0an BSariman 200?.4:-;14.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 2?
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
2.4 A.t)/)t%s Bel%&%r
%"ti)ita$ m!ru3a"an 3rin$i3 atau a$a$ ,ang $angat 3!nting i alam int!ra"$i 5!la2ar
m!nga2ar. 8alam "!giatan 5!la2ar, $u52!" ii" atau $i$6a 0aru$ a"ti= 5!r5uat. 8!ngan "ata
lain, 5a06a alam 5!la2ar $angat i3!rlu"an aan,a a"ti)ita$. 1an3a aan,a a"ti)ita$,
3ro$!$ 5!la2ar tia" mung"in 5!rlang$ung !ngan 5ai" BSariman,200?. :;-:74.
%"ti)ita$ $i$6a tia" cu"u3 0an,a m!n!ngar"an an m!ncatat $!3!rti ,ang laEim
t!ra3at i $!"ola0-$!"ola0 trai$ional. Sariman B200?. 1014 m!m5uat $uatu a=tar ,ang
5!ri$i 177 macam "!giatan $i$6a ,ang antara lain a3at igolong"an $!5agai 5!ri"ut.
1. Visual activities, ,ang t!rma$u" i alamn,a mi$aln,a, m!m5aca, m!m3!r0ati"an
gam5ar !mon$tra$i, 3!rco5aan, 3!"!r2aan orang lain.
2. Oral activities, $!3!rti . m!n,ata"an, m!rumu$"an, 5!rtan,a, m!m5!ri $aran,
m!ng!luar"an 3!na3at, m!ngaa"an 6a6ancara, i$"u$i, int!ru3$i.
3. Listening activities,$!5agai conto0 m!n!ngar"an. uraian, 3!rca"a3an, i$"u$i,
mu$i", 3iato.
4. riting activities, $!3!rti mi$aln,a m!nuli$ c!rita, "arangan, la3oran, ang"!t, m!n,alin.
5. !ra"ing activities, mi$aln,a . m!nggam5ar, m!m5uat gra=i", 3!ta, iagram.
6. #otor activities, ,ang t!rma$u" ialamn,a antara lain . m!la"u"an 3!rco5aan,
m!m5uat "on$tru"$i, mo!l m!r!3ara$i, 5!rmain, 5!r"!5un, 5!rt!rna".
7. #ental activities, $!5agai conto0 mi$aln,a . m!nangga3i, m!ngingat,
m!m!ca0"an $oal, m!nganali$i$, m!li0at 0u5ungan, m!ngam5il "!3utu$an.
8. Emotional activities, $!3!rti mi$aln,a m!naru0 minat, m!ra$a 5o$an,
5!r$!mangat, 5!rgaira0, 5!rani, t!nang, gugu3.
61. METODE PENELITIAN
J!ni$ 3!n!litian aala0 P!n!litian 1ina"an '!la$ !ngan 3ro$!ur 3!n!litian $!5agai
5!ri"ut. 3!r!ncanaan tina"an < 3!la"$anaan tina"an < o5$!r)a$i < r!=l!"$i <
3!r!ncanaan tina"an $i"lu$ $!lan2utn,a.
Su52!" 3!n!litian ini aala0 $i$6a "!la$ VIII 8 S#P N 1 %rgama"mur ta0un a2aran
201092011 ,ang 5!r2umla0 2: $i$6a, ,aitu 14 $i$6a la"i-la"i an 1; $i$6a 3!r!m3uan.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 2:
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
S).lus I
P!r!ncanaan 1ina"an . m!n,u$un an m!rancang +PP untu" $i"lu$ I, m!n,u$un $"!nario
3!m5!la2aran untu" $i"lu$ I, m!rancang l!m5ar o5$!r)a$i $i$6a
$!rta m!rancang t!$t a"0ir $i"lu$ I an "unci 2a6a5ann,a.
P!la"$anaan 1ina"an.
1a0a3 3!la"$anaan ini m!ngacu 3aa S"!nario P!m5!la2aran Si"lu$ I m!lalui
3!n!ra3an mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Examples Non Examples !ngan
m!ngguna"an alat 3!raga 3aa 3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo".
J5$!r)a$i . 3ro$!$ o5$!r)a$i ila"u"an ol!0 3!ngamat t!r0aa3 3!la"$anaan
tina"an !ngan m!ngguna"an l!m5ar o5$!r)a$i $i$6a.
+!=l!"$i.
#!nganali$a an m!ngula$ ata m!li3uti 0a$il t!$ $!rta 0a$il o5$!r)a$i $i"lu$ I
untu" m!li0at a3a"a0 3!m5!la2aran ,ang ila"u"an a3at m!ning"at"an 0a$il 5!la2ar
an a"ti=ita$ $i$6a. '!muian ir!=l!"$i untu" m!li0at "!"urangan-"!"urangan ,ang
aa, m!ng"a2i a3a ,ang t!la0 an 5!lum t!r2ai, m!nga3a t!r2ai !mi"ian an lang"a0
a3a $a2a ,ang 3!rlu ila"u"an untu" 3!r5ai"an. Aa$il r!=l!"$i ini a"an iguna"an untu"
m!n!ta3"an lang"a0 $!lan2utn,a atau m!r!ncana"an tina"an untu" $i"lu$ II.
S).lus II
Si"lu$ II ila"$ana"an !ngan m!la"u"an 3!ru5a0an 3aa 5agian-5agian t!rt!ntu
,ang ia$ar"an 3aa r!=l!"$i $i"lu$ I, !ngan 3ro$!ur 3!n!litian $ama !ngan
ta0a3 3aa $i"lu$ I.
Te.). A%l)s% D%t%
1. -!m5ar J5$!r)a$i %"ti)ita$ Si$6a
-!m5ar o5$!r)a$i a"ti)ita$ $i$6a 5!r2umla0 12 5utir o5$!r)a$i, $"or t!rtinggi tia3 5utir
o5$!r)a$i aala0 3 Btiga4, ma"a $"or t!rtinggi aala0 3 x 12 K 36. S"or t!r!na0 tia3
5utir o5$!r)a$i aala0 1 B$atu4, ma"a $"or t!r!na0 aala0. 1 x 12 K 12.
'i$aran nilai
$"or t!rtinggi "!$!luru0an - 2umla0 5utir o5$!r)a$i 36 12 24
?
$"or t!rtinggi untu" tia3 5utir o5$!r)a$i 3 3
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 30
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
1a5!l 2. Int!r)al
'at!gori P!nilaian
%"ti)ita$ Si$6a
N)l%) Ret%,
Preset%s)
N)l%)
12 L 1: 'urang
20 L 27 Hu"u3
2? L 36 *ai"
Sum5!r. %ri"unto alam Sar=an B200?4
5. 1!$ Aa$il *!la2ar
P!nilaian t!$ 0a$il 5!la2ar iguna"an nilai rata-rata !ngan rumu$ $!5agai 5!ri"ut.
N$
'!t!rangan.
N+ K nilai rata-rata X K 2umla0 nilai N K 2umla0
$i$6a
%
BSu2ana alam
Sar=an, 200?.324
N
S!ang"an '!tunta$an
*!la2ar S!cara 'la$i"al
i0itung !ngan rumu$.
K&
NM

10
0@
B%r
i"u
nto
al
am
Sa
r=a
n,
20
0?.
334
N
'!t!rangan .
'* K "!tunta$an
5!la2ar $!cara
"!la$i"al
NN K 2umla0 $i$6a
,ang nilain,a >
60
N K 2umla0
$i$6a
"!$!luru0an
Ini"ator "!5!r0a$ilan
tina"an 2i"a nilai t!$
$i$6a rata-rata > 60,07
"!tunta$an
5!la2ar "la$i"al > ?;@ $!rta
0a$il o5$!r)a$i "!a"ti=an $i$6a
m!nca
3ai
"rit!ria
5ai".
IV!
HASIL
PENE
LITIA
N
DAN
PEMB
AHAS
AN
0!1
H%s)l
Peel)
t)%
A
a
$i
l
3
!
n
!
lit
a
n

a
3at
ili0at
3aa
ta5!l 3
an
ta5!l 4.
1a5!l 3. Aa$il
*!la2ar Si$6a
Si"lu$ I, II an
III
Kr)ter)%
R%t%+r%t%
Ketut%s%
.l%s).%l
Nurul %$tut,
C!n$,. *
Aalaman
31
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
1a5!l 4. Aa$il -!m5ar J5$!r)a$i %"ti)ita$ Si$6a Si"lu$ I, II an III
S).lus I S).lus II
S).lus
F%se
III
P
1
P
"
P
1
P
"
P
1
P
"
#!m3!r$ia3"an %lat P!raga 2 2 3 3 3 3
#!n,a2i"an %lat P!raga 3 2 3 3 3 3
#!nc!rmati $a2ian alat 3!raga 2 2 2 3 3 3
#!la"u"an i$"u$i "!lom3o" 10 11 11 10 11 11
#!m3!r$!nta$i"an 0a$il 2 2 2 2 2 2
"!lom3o"
#!m5im5ing P!n,im3ulan 4 4 ; ; ; 4
E)alua$i 4 4 4 6 ; 6
Ju#l%1 S.'r "2 "2 -3 -" -" -"
R%t%+r%t% s.'r 4.r)ter)%5 "2 -1 -"
46u.u(5 4B%).5 4B%).5
0!" Pe#$%1%s%
A.t)/)t%s S)s7%
Paa $i"lu$ I ma$i0 t!ra3at 5!5!ra3a "!"urangan ,ang 3!rlu i3!r5ai"i, $!0ingga
a"ti)ita$ $i$6a 5!lum m!nca3ai "at!gori 5ai" $!3!rti t!rli0at 3aa ta5!l 4 B$"or 27
"rit!ria cu"u34. *!5!ra3a "!"urangan t!r$!5ut antara lain. $!"itar 40@ $i$6a ma$i0 ri5ut
"!ti"a 3!la2aran $ua0 imulai, $!"itar 3;@ $i$6a tia" m!n!ngar"an 3!n2!la$an ari
guru "0u$u$n,a t!ntang alat 3!raga, 5!lum t!r2ai "!r2a$ama ,ang 5ai" antar anggota
"!lom3o", $!5agian $i$6a $ulit untu" m!m3!r$!nta$i"an 0a$il "!r2a "!lom3o"n,a $!rta
0an,a $atu $i$6a ,ang 5!r3!ran a"ti= m!m5!ri"an "!$im3ulan.
Paa $i"lu$ II, a"ti)ita$ $i$6a m!ning"at an $ua0 m!nca3ai "rit!ria 5ai" !ngan
$"or 31 B1a5!l 44. Si$6a l!5i0 $ia3 alam m!ngi"uti 3!la2aran $!rta 3!r0atian $i$6a l!5i0
=o"u$ i5aning $i"lu$ $!5!lumn,a. Namun ma$i0 aa $!"itar 20@ $i$6a tia"
m!n!ngar"an 3!n2!la$an guru $aat =a$! m!nc!rmati $a2ian alat 3!raga $!rta
"!r2a$ama antar "!lom3o" 5!lum t!r2ai i $!tia3 "!lom3o" $aat =a$! m!la"u"an i$"u$i
"!lom3o". 8!ngan !mi"ian 3aa $i"lu$ $!lan2utn,a i5!ri"an 3!ngara0an "!3aa
$i$6a t!ntang 3!ntingn,a "!r2a$ama alam "!lom3o" an m!ngara0"an m!r!"a agar
mam3u 5!r3!ran a"ti= m!la"$ana"an tuga$ ,ang i5!ri"an.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 32
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
Paa $i"lu$ III $!cara "!$!luru0an a"ti)ita$ $i$6a alam 3!n!ra3an mo!l
3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Example Non Example m!ngguna"an alat 3!raga 3aa
3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo" t!rma$u" alam "at!gori 5ai" !ngan $"or m!ning"at
,aitu 32 B1a5!l 44. Aal ini i"ar!na"an 3aa $i"lu$ III guru t!la0 m!m3!r5ai"i
"!"urangan-"!"urangan ,ang aa 3aa $i"lu$ $!5!lumn,a, ,aitu antara lain.
m!m5!ri"an 5im5ingan 3aa $!mua "!lom3o" $!rta ara0an "!3aa $i$6a $aat =a$!
m!la"u"an i$"u$i "!lom3o", m!m5im5ing $i$6a alam m!nari" "!$im3ulan $aat =a$!
m!m5im5ing 3!n,im3ulan, $!rta l!5i0 t!ga$ "!3aa $i$6a $!0ingga tia" aa lagi
$i$6a ,ang main-main ,aitu 3aa =a$! m!nc!rmati $a2ian alat 3!raga.
8!ngan aan,a 3!ning"atan a"ti)ita$ $i$6a ari tia3 $i"lu$, ma"a a3at
in,ata"an 5a06a $i$6a mam3u 5!raa3ta$i !ngan 5ai" t!r0aa3 3!n!ra3an mo!l
3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Example Non Example m!ngguna"an alat 3!raga 3aa
3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo" ,aitu !ngan i5!ri"ann,a conto0 an 5u"an conto0.
8ari 0a$il 3!nilaian 3!ngamat a3at i"ata"an 5a06a 3!n!ra3an mo!l 3!m5!la2aran
"oo3!rati= ti3! Example Non Example m!ngguna"an alat 3!raga 3aa 3o"o" 5a0a$an
"u5u$ an 5alo" a3at m!ning"at"an a"ti)ita$ $i$6a "!la$ VIII S#P N 1 %rgama"mur.
H%s)l Bel%&%r
*!ra$ar"an ta5!l 3 t!rli0at 5a06a 0a$il 5!la2ar $i$6a m!ning"at tia3 $i"lu$. Paa
$i"lu$ I i3!rol!0 nilai rata-rata ;?,6? an "!tunta$an 5!la2ar ;1,72@. S!cara "la$i"al 3ro$!$
3!m5!la2aran !ngan 3!n!ra3an 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Example Non Example
m!ngguna"an alat 3!raga 3aa 3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo" 3aa $i"lu$ I i"ata"an
5!lum tunta$ "ar!na ari 2: $i$6a 0an,a 1; $i$6a ,ang m!na3at nilai > 60,00.
S!ang"an untu" $i"lu$ II nilai rata-rata $i$6a m!ning"at m!n2ai 72,?1 an
"!tunta$an 5!la2ar 7:,31@. S!cara "la$i"al 3ro$!$ 3!m5!la2aran 3aa $i"lu$ II i"ata"an
5!lum tunta$ "ar!na ari 2: $i$6a ma$i0 t!ra3at 6 $i$6a ,ang m!na3at nilai O 60,00.
P!ning"atan 0a$il 5!la2ar ini t!r2ai "ar!na $i$6a $ua0 mulai 5!raa3ta$i !ngan mo!l
3!m5!la2aran ,ang it!ra3"an. '!tunta$an 5!la2ar $i"lu$ II ini 5!lum t!rca3ai "ar!na ma$i0
aa "!"urangan-"!"urangan ,ang 5!lum $!3!nu0n,a i3!r5ai"i 3aa $i"lu$ II.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 33
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
Paa $i"lu$ III, nilai rata-rata $i$6a m!ning"at m!n2ai ?2,34 an "!tunta$an
5!la2ar $!cara "la$i"al :6,;7@. S!cara "la$i"al 3ro$!$ 3!m5!la2aran 3aa $i"lu$ III
i"ata"an tunta$ "ar!na ari 2: $i$6a t!ra3at 2? $i$6a ,ang m!na3at nilai >
60,00. 1!r2ain,a 3!ning"atan 0a$il 5!la2ar 3aa $!tia3 $i"lu$ i$!5a5"an guru t!la0
m!ngu3a,a"an 3!r5ai"an-3!r5ai"an alam 3ro$!$ 3!m5!la2aran.
+!"a3itula$i 0a$il nilai t!$ $i$6a "!la$ VIII S#P N 1 %rgama"mur ari $i"lu$ I,
$i"lu$ II an $i"lu$ III m!nun2u""an 3!ning"atan 3aa 2umla0 $i$6a ,ang
m!na3at"an nilai > 60,00. Paa $i"lu$ I 0an,a 1; $i$6a alam "at!gori tunta$,
$i"lu$ II t!ra3at 23 $i$6a tunta$ an $i"lu$ III aa 2? $i$6a alam "at!gori tunta$.
Paa $i"lu$ I 5an,a"n,a $i$6a ,ang m!na3at nilai O 60,00 i"ar!na"an $i$6a
5!lum t!r5ia$a !ngan mo!l 3!m5!la2aran ,ang it!ra3"an ol!0 guru. Paa $i"lu$
II ma$i0 aa 5!5!ra3a $i$6a ,ang m!na3at"an nilai O 60,00 itu i"ar!na"an
5!5!ra3a $i$6a tia" 5!la2ar $!5!lum m!ngi"uti t!$, an 5!5!ra3a $i$6a ma$i0
m!ngalami "!$ulitan 5!la2ar !ngan mo!l ,ang it!ra3"an ol!0 guru. Paa $i"lu$
III 0am3ir $!mua $i$6a in,ata"an tunta$, ta3i nilai $i$6a 5an,a" ,ang m!nurun, ini
i"ar!na"an $i$6a m!ngalami "!$ulitan untu" mat!ri )olum! "u5u$ an 5alo".
Aa$il t!$ $!3!rti ta5!l 3 m!nun2u""an t!r2ain,a 3!ning"atan ,ang cu"u3 5!rarti.
8ili0at ari nilai-nilai $i$6a tia3 $i"lu$ an t!rca3ain,a "!tunta$an 5!la2ar "la$i"al ma"a
3!n!ra3an mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Example Non Example m!ngguna"an
alat 3!raga 3aa 3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo" a3at i"ata"an m!ning"at"an 0a$il
5!la2ar $i$6a "!la$ VIII S#P N 1 %rgama"mur. S!lan2utn,a i"ar!na"an nilai rata-rata
$i$6a $!tia3 $i"lu$ m!ning"at an "!tunta$an 5!la2ar $i$6a t!rca3ai ma"a 3!n!ra3an
mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Example Non Example ini i"ata"an 5!r0a$il.
22. KESIMPULAN
1. P!n!ra3an mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Example Non Example m!ngguna"an
alat 3!raga 3aa 3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo" a3at m!ning"at"an 0a$il 5!la2ar
$i$6a "!la$ VIII S#P N 1 %rgama"mur, ,aitu !ngan cara. $i$6a i5!ri"an -8S untu"
i"!r2a"an $!cara 5!r"!lom3o", 3ro$!$ 3!m5!la2aran m!ngguna"an alat 3!raga ,ang
$!$uai !ngan 5a0an a2ar an "om3!t!n$i a$ar. +ata-rata nilai t!$ $i"lu$ I, II an III
5!rturut-turut aala0 ;?,6?7 72,?1 an ?2,34. S!ang"an "!tunta$an 5!la2ar $i"lu$ I, II
an III aala0 ;1,72@7 7:,31@ an :6,;7@.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 34
ISSN 1412-3617 Jurnal Exacta, Vol. X No. 1 Juni 2012
2. P!n!ra3an mo!l 3!m5!la2aran "oo3!rati= ti3! Example Non Example
m!ngguna"an alat 3!raga 3aa 3o"o" 5a0a$an "u5u$ an 5alo" a3at
m!ning"at"an a"ti)ita$ 5!la2ar $i$6a "!la$ VIII S#P N 1 %rgama"mur, ,aitu !ngan
cara. 3!m5agian "!lom3o" ,ang 0!t!rog!n, i$"u$i "!lom3o", 3!r$!nta$i 0a$il
"!lom3o", 3!n,im3ulan, 3!ngara0an an !)alua$i. S"or rata-rata 3!ngamatan
a"ti)ita$ 5!la2ar $i$6a 3aa $i"lu$ I $!5!$ar 27 B"at!gori cu"u34, 3aa $i"lu$ II
$!5!$ar 31 B"at!gori 5ai"4 an 3aa $i"lu$ III $!5!$ar 32 B"at!gori 5ai"4.
DAFTAR PUSTAKA
%ri"unto, S. "". 200?. Penelitian 'inda(an Kelas) Ja"arta . P1 *umi %"$ara.
*. Sar=an. 200?. Pening(atan *asil &ela+ar ,isi(a #elalui Pende(atan #eta(o(nitif
dengan #etode E(sperimen pada Konsep -etaran dan -elom.ang !i Kelas V///
C 0#P N 11Kota &eng(ulu.. *!ng"ulu . &'IP (NI* B1ia" i3u5li"a$i"an4.
A!rlina, Hici. 200;. 2pa3a untu( #engu+i Efe(tifitas Penga+aran dengan
#engguna(an Alat Peraga 3ang a(an !i.anding(an dengan Penga+aran
'anpa #engguna(an Alat Peraga) S!marang . (NNES.
Nurul %$tut,. 2010. Penerapan 0trategi Pem.ela+aran Keong untu(
#engoptimal(an Penguasaan Konsep &ilangan /rrasional #a4asis"a
Pendidi(an #atemati(a 2niversitas &eng(ulu. Aa$il 3!n!litian. Jurnal Exacta
Vol. IX No. 1 Aal. 2:-37. JP#IP% &'IP (NI*. *!ng"ulu.
Pu2iati. 2004. Penggunaan Alat Peraga dalam Pem.ela+aran #atemati(a 0#P)
Cog,a"arta . 8!3i"na$.
Sariman. 200?. /ntera(si dan #otivasi &ela+ar #enga+ar. Ja"arta . +a2a Ira=ino P!r$aa.
Su2ana, Nana, an I5ra0im. 1:?:. Penelitian dan Penilaian Pendidi(an) *anung . Sinar
*aru *anung.
Su2ana, Nana, an +i)ai, %0ma. 1::1. #edia Pem.ela+aran) &andung 5 HV. Sinar
*aru *anung.
Su2ana, Nana. 2001. Penilaian *asil &ela+ar #enga+ar) *anung . +!ma2a +o$a 'ar,a.
Suma,ono. 2004. Kara(teristi( #atemati(a dan /mpli(asin3a 'er4adap Pem.ela+aran
#atemati(a) Cog,a"arta . 8!3ina$.
Su,atno. 200:. #en+ela+a4 Pem.ela+aran /novatif. Sioar2o . #a$m!ia *uana Pu$ta"a. (tri
%. 2010. Penerapan #odel Pem.ela+aran Example Non Example untu( #ening(at(an
*asil dan A(tivitas &ela+ar 0is"a di 0#P N 6 0eluma. S"ri3$i. 1ia"
8i3u5li"a$i"an. (ni)!r$ita$ *!ng"ulu. *!ng"ulu.
Nurul %$tut, C!n$,. * Aalaman 3;