You are on page 1of 29

1/29

Y BAN NHN DN THNH PH H CH MINH


CNG TY C PHN PHT TRIN NAM SI GN

C CH HI I N N L L C C P PH H T T T TR RI I N N N N N N M M 2 20 02 24 4 V V
K K H HO O C CH H S S N N X XU U T T K KI IN NH H D DO OA AN NH H 5 5 N N M M ( (2 20 01 14 4 2 20 01 18 8) )TP.HCM, THNG 12-2013

2/29
MC LC
CHNG I: PHN TCH THC TRNG HOT NG CNG TY
GIAI ON 2009 2013 ...................................................................................... 2
1. Gii thiu chung .................................................................................................. 2
2. Chc nng kinh doanh chnh ............................................................................... 2
3. Qu trnh hnh thnh v pht trin....................................................................... 2
4. Thnh tu ............................................................................................................ 3
5. H thng t chc hot ng ca cng ty ............................................................. 3
5.1 C cu t chc ........................................................................................ 3
5.2 C cu b my cng ty ........................................................................... 4
6. Nhn s cng ty ................................................................................................... 4
7. C cu c ng ca cng ty ................................................................................ 4
8. Cc d n do cng ty lm ch u t .................................................................. 5
8.1 D n do cng ty lm ch u t ........................................................... 5
8.2 D n cng ty hp tc, lin doanh .......................................................... 6
8.3 D n cng ty gp vn c phn .............................................................. 6
9. Kt qu hot ng SXKD ca cng ty ................................................................ 6
10. nh gi chung v thc trng hot ng .......................................................... 7
CHNG II: PHN TCH CC YU T TC NG CA MI
TRNG BN NGOI V NI TI CA CNG TY ........................................ 8
1. Bi cnh ca th trng v cc tc ng ca mi trng kinh doanh bt ng
sn nh hng trc tip n cng ty .............................................................................. 8
2. Phn tch cc yu t ni ti ca cng ty (SWOT) ..................................................... 9
2.1 Phn tch nhng im mnh - yu ca cng ty ...................................... 9
2.2 C hi v thch thc ca cng ty ......................................................... 11
2.3 Phn tch ma trn SWOT ...................................................................... 12
3. Chin lc ph qut ca Michael Porter (Generic Strategy) ............................. 14
CHNG III: CHIN LC PHT TRIN CNG TY N
NM 2024 ............................................................................................................ 15
1. nh hng mc tiu pht trin cng ty n nm 2024 .................................... 15
2. Cc chin lc c th ca Cng ty trong thi gian ti (2014 2024) .............. 15
2.1 Chin lc pht trin sn phm kt hp a dng ho cc sn phm
lin quan trong chui gi tr ....................................................................... 15
2.2 Chin lc hp tc, lin doanh ............................................................. 16
3/29
2.3 Chin lc cnh tranh da trn nhng li th ca cng ty .................. 16
2.4 Chin lc pht trin quy m thng qua tng vn iu l ................... 17
2.5 Chin lc pht trin ngun nhn lc .................................................. 18
3. Cc nhm gii php: ................................................................................................. 18
3.1 Ti c cu cng ty ................................................................................ 18
3.2 Qun tr ri ro ....................................................................................... 18
3.3 C cu t chc b my nhn s ........................................................... 18
3.4 Nhm gii php v qun tr .................................................................. 19
3.5 Gii php v d n, sn phm v tip th ............................................. 19
3.6 Gii php ti chnh ................................................................................ 20
CHNG IV: K HOCH SN XUT KINH DOANH (2014 2018) ..... 22
1. K hoch trin khai cc d n ........................................................................... 23
2. K hoch vn ..................................................................................................... 24
3. K hoch doanh thu li nhun ....................................................................... 24
CHNG V: THAY LI KT ......................................................................... 25


4/29
Y BAN NHN DN THNH PH H CH MINH
CNG TY C PHN PHT TRIN NAM SI GN

Tp.H Ch Minh, ngy thng 12 nm 2013

B B O O C C O O
C CH HI I N N L L C C P PH H T T T TR RI I N N C C N NG G T TY Y N N N N M M 2 20 02 24 4 V V
K K H HO O C CH H S S N N X XU U T T K KI IN NH H D DO OA AN NH H 2 20 01 14 4 2 20 01 18 8
C C A A C C N NG G T TY Y C CP PP PT T N NA AM M S S I I G G N N

Chin lc pht trin cng ty n nm 2024 v K hoch sn xut kinh
doanh 05 nm (2014-2018) ca Cng ty CPPT Nam Si Gn c Ban iu hnh
son tho di s ch o ca Hi ng qun tr trnh i hi ng c ng
nh hng ca cng ty trong 10 nm ti.
Cng ty C phn Pht trin Nam Si Gn (SADECO) c bit n l mt
trong nhng cng ty tin phong trong vic hnh thnh v pht trin Khu th Nam
Si Gn. Qua gn 20 nm pht trin, cng ty t nhiu thnh tu v ngy cng
khng nh thng hiu qua cc d n trin khai. Tuy nhin trc tnh hnh kinh t
y bin ng kh lng nh hin nay, vn t ra l: cn phi nh hng mt k
hoch di hn gip SADECO vng vng vt qua giai on khng hong, sn sng
ngun lc pht trin ngay khi th trng c du hiu hi phc, tin ti xc nh v th
ca cng ty l mt trong nhng cng ty bt ng sn hng u trn a bn khu Nam
Si Gn.
Ni dung xy dng chin lc:
- Phn tch v nh gi thc trng hot ng ca cng ty giai on 2009
2013 nhn nh cc im mnh, im yu ca cng ty.
- Phn tch nhng yu t tc ng ca mi trng bn ngoi, nhn nh cc c
hi v thch thc.
- Phn tch chin lc trn m hnh SWOT v Chin lc ph qut ca
Michael Porter, xc nh mc tiu di hn, xut chin lc pht trin cng ty
trong 10 nm ti (2014 2024) v phng hng k hoch 05 nm (2014 2018)
trc mt.
- L trnh v cc gii php thc hin.
Phng php nguyn cu:
- Vn dng nhng c s l lun v chin lc v cc nghin cu trc y.
- Thu thp v phn tch d liu th cp qua cc bo co ca cng ty.
- Thu thp d liu bn ngoi thng qua bo ch, internet, .
- Bo co, tho lun, xin kin ch o v ng gp kin ca Ban Tng
gim, Gim c cc Phng, Ban, cc chuyn gia, chuyn vin v ton th c ng.
D THO
5/29
CHNG I.
PHN TCH THC TRNG HOT NG
CA CNG TY C PHN PHT TRIN NAM SI GN
(GIAI ON 2009 2013)
1. Gii thiu chung:
Tn Cng ty Cng ty C phn Pht trin Nam Si Gn
Tn ting Anh SOUTH SAIGON DEVELOPMENT
CORPORATION
Tn vit tt SADECO
Biu tng ca Cng ty
Chc nng kinh doanh chnh Xy dng cng nghip, dn dng, c s h
tng. T vn lp d n u t. Kinh doanh bt
ng sn. Sn giao dch bt ng sn. Kinh
doanh c s lu tr du lch.
Khu hiu Cng ty a di do - c thanh tao.
Vn iu l 100.000.000.000 ng (Mt trm t ng).
Tr s chnh 29/1 Nguyn Bnh Khim, Qun 1, Tp. HCM.
Vn phng lm vic S 1, ng s 5, Khu bit th Sng ng Ln,
i l Nguyn Vn Linh, X Bnh Hng, Huyn
Bnh Chnh, Tp. HCM.
in thoi 08. 54.314.216. Fax 08.54.314.215.
Website www.sadeco.com.vn
Email namsaigon@sadeco.com.vn
2. Chc nng kinh doanh chnh:
Xy dng cng nghip, dn dng, c s h tng. T vn lp d n u t.
Kinh doanh bt ng sn. Sn giao dch bt ng sn. Kinh doanh c s lu tr du
lch.
3. Qu trnh hnh thnh v pht trin:
- Cng ty C phn Pht trin Nam Si Gn (SADECO) c thnh lp theo
Quyt nh s 934/GP-UB ngy 21/6/1994 ca UBND Tp.HCM, vi mc tiu t
chc sp xp li khu dn c, xy dng cc khu nh c mi, lm cng tc bi
thng gii phng 2.600ha, qun l s dng v ku gi u t, khai thc t theo
quy hoch v chnh sch ca UBND thnh ph.
- Vn c phn ca cng ty khi thnh lp l 41,2 t ng, n nm 2007 tng
ln 100 t ng.
6/29
- S mnh chnh tr: trong 05 nm u thnh lp t 1994 2000, vi nhim v
chnh tr m Thnh y UBND TP.HCM giao l xy dng cc khu ti nh c mi,
thc hin vic bi thng gii ta 2.600ha theo quyt nh ca UBND TP.HCM
trin khai xy dng tuyn ng Bc Nh B Nam Bnh Chnh v Khu th mi
Nam thnh ph, SADECO di di hn 3.000 h dn, gii phng 760ha mt bng.
Trong c 404ha dng xy dng trung tm th mi Ph M Hng, 194ha cho
tuyn ng huyt mch Nguyn Vn Linh thng xe vo ngy 31/12/2007. Nhng
nm sau cng ty thc hin chc nng kinh doanh bt ng sn v u t ti chnh.
Cng ty hin l ch u t ca nhiu d n vi tng din tch trn 100ha, tham gia
gp vn c phn vo mt cng ty hot ng trong lnh vc h tng khu cng nghip.
- Cng ty thc hin S mnh em li cht lng cuc sng cho khch hng
khng ch ni m cn l ni to dng cuc sng tng lai thn thin vi mi
trng, gn gi vi thin nhin v gn b vi cng ng.
4. Thnh tu:
Cc phn thng m cng ty t c:
- Hun chng lao ng hng III;
- Nhiu Bng khen ca Th tng Chnh ph, B Xy dng;
- Cc danh hiu Sao vng t Vit cc nm 2008, 2009, 2010;
- Top 1.000 Doanh nghip ng thu thu nhp ln nht 2010 (xp 445), Top
200 Doanh nghip Nh nc ng thu thu nhp ln nht 2010,
5. H thng t chc hot ng ca cng ty:
5.1 C cu t chc cng ty:


TR S CHNH
CHI NHNH
NGUYN VN LINH
BNH CHNH
BQL KHU LU TR
CNG NHN TN
THUN
SN GIAO DCH
BT NG SN
(SAREE)
7/29
5.2 C cu b my cng ty:

6. Nhn s cng ty:
Yu t S lng T l (%)
Phn theo trnh chuyn mn
- i hc v trn i hc 43/58 74,1
- Trnh Trung cp v Cao ng 04/58 6,9
- Lao ng ph thng 11/58 19

7. C cu c ng ca cng ty: (C cu c ng ti ngy 31/12/2013)
Stt C ng Vn gp (VN) T l s hu
1 Nh nc (IPC) 74.795.480.000 74,79%
2 VP Thnh y 16.647.260.000 16,64%
3 Cc t chc khc 3.995.940.000 3,99%
4 C nhn: 4.561.280.000 4,56%
- Cn b cng nhn vin 3.474.750.000 3,47%
- C ng ngoi 1.086.530.000 1,08%
HI NG QUN TR

TNG GIM C

BAN KIM SOT
VN PHNG
HQT

PHNG
TI V
K
TON

PHNG
KINH
DOANH -
TT

T
THI
CNG
XY
DNG


PHNG
K
THUT

PH TNG GIM C
THNG TRC
PH TNG GIM C
PH TNG GIM
C
PHNG
K
HOCH
U T

T
HU
MI

PHNG
QT-HC

PHNG
NH C
BAN
QUN L
KTX
PH TNG GIM
C

PHNG
QT-HC

PHNG
NH
C

BQL
KTX
I HI NG C NG
8/29
8. Cc D n do SADECO lm ch u t: (c tnh cht tham kho)
8.1 D n Cng ty lm ch u t:

Stt D n
Din
tch
(ha)
Vn u
t
(t VN)
Tnh hnh thc hin
1
Khu nh c Tn
Quy ng
18,36 78
hon thnh h tng v bn giao cho
cc c quan chuyn ngnh.
2
Khu bit th Sng
ng Ln
4,93 70
hon thnh h tng v bn giao cho
cc c quan chuyn ngnh.
3
Khu dn c Phc
Kin Giai on 1
22,25 208
c bn hon thnh h tng v
bn giao cho cc c quan chuyn
ngnh.
4
Khu nh c An Ph
Ty
46,70 463
c bn hon thnh h tng v
chun b bn giao cho cc c quan
chuyn ngnh. Chun b trin khai h
tng khu R2 thnh khu nh thp tng
theo iu chnh quy hoch c duyt.
5
Khu nh ngh ngi
gii tr Tn Phong
(giai on 1)
15,26 423
Bi thng gii phng mt bng t
khong 70% ton d n. Thi cng h
tng: hon thnh din tch 8,2ha.
6
Khu dn c Phc
Kin Giai on 2
40,44 1.696
Bi thng gii phng mt bng t
khong 70% ton d n. thi cng
san lp trn din tch 28ha. c
quyt nh ph duyt quy hoch 1/500
ang trnh UBND TP xin chp thun
u t.
7
Khu dn c
SADECO Phc
Kin
17,10 950
Bi thng gii phng mt bng t
khong 82% ton d n. D n
c UBND TP chp thun a im
u t, ang lp quy hoch 1/500.
8
K tc x cng nhn
Tn Thun.
1,50 100
a vo khai thc s dng 3 n
nguyn thuc s hu cng ty
9
Khu s II (thuc
Khu dn c Ven
Sng)
1,90 1.300
Bi thng gii phng mt bng t
86% ton d n; thi cng san lp
trn din tch bi thng.9/29
8.2 D n Cng ty hp tc, lin doanh:
Stt D n
Din
tch
(ha)
T l
s hu
Ni dung hp tc
1
Khu dn c Ven
Sng
28,32 50%
SADECO hp tc cng Cng ty TNHH
MTV u T v Xy Dng Tn Thun
trin khai thc hin v phn chia sn
phm theo t l 50%/50%.
2
Khu dn c Long
Hu
37,00 50%
SADECO hp tc cng Cng ty C phn
Long Hu pht trin d n phn chia sn
phm theo t l 50%/50%.

8.3 D n Cng ty gp vn c phn:
Stt Tn cng ty
VL
(t
VN)
T l
s hu
Tnh hnh thc hin
1
Cng ty C phn
Long Hu
260 10%
Cng ty c nim yt trn sn HOSE
t ngy 23/03/2010 vi m LHG.

9. Kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty:
(Bng kt qu kinh doanh 2009 2013)
vt: Triu ng
Ch tiu Nm 2009 Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013
Doanh thu thun 398.751 280.379 142.987 75.849 82.413
Gi vn 321.093 205.878 117.794 30.597 27.221
Li nhun trc thu 64.034 67.052 189.508 29.161 34.248
Li nhun sau thu 51.192 51.706 142.499 22.103 25.144
EPS 5.119 5.171 14.250 2.210 2.514
C tc (%VL) 16% 18% 21% 18% 18%

(Bng tnh cc ch tiu ti chnh giai on 2009 2013)

Cc ch tiu vt
Nm
2009
Nm
2010
Nm
2011
Nm
2012
Nm
2013
Tng ti sn Tr. 456.779 436.530 531.240 470.650 429.309
Vn iu l Tr. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Vn Ch s hu Tr. 188.639 193.787 313.170 293.193 297.140
10/29
Ch tiu v kh nng thanh ton
H s thanh ton ngn hn ln 1,7 1,8 2,44 2,65 3,25
H s thanh ton nhanh ln 0,11 0,23 0,65 0,39 0,29
Ch tiu v c cu vn
H s N/Tng ti sn ln 0,59 0,56 0,41 0,38 0,31
H s N/Vn ch s hu ln 1,42 1,25 0,69 0,61 0,69
Ch tiu v kh nng sinh li
H s LNST/Doanh thu thun
(ROS)
% 12,84 18,44 99,66 40,18 32,60
H s LNST/Vn ch s hu (ROE) % 27,1 26,7 45,5 7,5 8,5
H s LNST/Tng ti sn (ROA) % 11,2 11,8 26,8 4,7 5,1
Ch tiu lin quan n c phn
Thu nhp trn mi c phn (EPS) /cp 5.119 5.171 14.250 2.210 2.514
Gi tr s sch ca mt c phn
(BV)
/cp 18.415 19.262 30.786 29.319 29.714
(S liu SXKD v ti chnh nm 2013 l s liu bo co ca cng ty cha kim ton)

10. nh gi chung v thc trng hot ng:
Sau gn 20 nm xy dng v pht trin, cng ty to thng hiu, uy tn, v th
tin phong pht trin khu Nam Si Gn:
- Quy m trung bnh, sn xut kinh doanh hiu qu, t sut li nhun kh cao
so vi mt bng chung ca ton ngnh.
- Ti chnh lnh mnh khng vay mn ngn hng hoc vay mn t, nhiu ti
sn c tch ly, gi tr cao hn s sch. C sn phm kinh doanh.
- Nhiu d n tim nng, d tr nhiu t ai c bi thng vi gi r t
nhiu nm trc.
- T chc n nh vi i ng nhn vin gn b vi cng ty.
Tuy nhin cng ty ang ng trc thch thc:
- Quy m nh d b tn thng nu th trng a c tip tc suy thoi.
- Cc d n ca cng ty b vn u t nhiu nm u c vng mc, nu
khng tnh ton cn trng cn i khn ngoan dng tin, trin khai quyt lit trng
im to ra sn phm mi theo yu cu khch hng th cng ty d ri vo vng xoy
khng hong, n vay ngn hng, u t trn lan, sn phm d dang khng bn c
nh nhiu n v a c hin nay.
- Khi li th khng cn, qun tr cng ty phi c nng cao vi i ng nhn
vin gii mi sc cnh tranh trong th trng hin nay.
11/29
CHNG II.
PHN TCH CC YU T TC NG CA MI TRNG BN
NGOI V NI TI CA CNG TY
1. Bi cnh ca th trng v cc tc ng ca mi trng kinh doanh bt ng
sn nh hng trc tip n cng ty
Vit Nam c tc tng trng kinh t cao v n nh, chin lc pht trin
kinh t x hi ra mc tiu n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cng
nghip theo hng hin i. GDP bnh qun tng trng t 7-8%/nm. Thu nhp bnh
qun u ngi t 3.000 3.200 USD/ngi/nm. T l th ha t 45%, t l
nh kin c t 70%, bnh qun 25m
2
sn xy dng/ngi (CHIN LC PHT
TRIN KINH T - X HI 2011 2020 - Vn Kin i hi ng ln th XI).
- Thnh ph H Ch Minh l trung tm kinh t nng ng ca c nc, v
ang pht trin nhanh h thng h tng c s nh: ng hm Th Thim, cu Ph
M, ..., m mang thnh ph v bn o Th Thim, Nam Si Gn, Khu cng
nghip Hip Phc v gn vi cc vng kinh t trng im Bnh Dng, ng Nai,
B Ra Vng Tu, ..., to ra th trng bt ng sn v cng to ln.
- Hnh lang php l ngy cng hon chnh, to iu kin cho cc doanh nghip
cnh tranh bnh ng.
- i sng x hi ngy cng cao, nhu cu nh cng nh nh lm vic, vn
phng, khu cng nghip, khu dn c cho mi i tng ngy cng a dng, phong
ph theo phong cch sng v mc sng, c bit l tng lp tr.
Tuy nhin, phi d liu i mt vi nhng kh khn, thch thc:
- Kinh t suy thoi ko di, cha c du hiu hi phc vng chc.
- Th trng bt ng sn xung tn y, tnh thanh khon thp, hng tn
kho nhiu, u t d dang v n xu rt ln. Tuy Nh nc c chnh sch h tr
nhng phi mt nhiu thi gian mi hi phc.
- Tip tc chnh sch tht cht tn dng nn dng tin u t vo th trng
bt ng sn cn hn ch.
- Chnh sch v t ai, xy dng vn ang c tip tc hon chnh, nh
hng nhiu n thi gian lm cc th tc xy dng.
- Cng ty khng cn li th nh c giao d n, bi thng t ai gi r nh
trc y, cng kh khn hn khi phi cnh tranh vi nhiu cng ty, tp on ln k
c cc cng ty nc ngoi c vn ln ang thu tm t ai, d n chi phi th
trng.
12/29
2. Phn tch cc yu t ni ti ca cng ty (SWOT):
2.1 Phn tch nhng im mnh - yu (Strengths-Weaknesses)
Mnh Yu
2.1 T chc v nhn s
- Cng ty c phn c: 74% vn Nh
nc v 23% vn cc c ng thuc t
chc ng, TNXP, v mt s doanh
nghip c phn vn Nh nc.
- c s h tr ca cng ty m (IPC)
v h tr ca thnh ph trong vay vn,
giao t.
- B my t chc n nh, HQT, Ban
Tng gim c tm huyt, c tm nhn
chin lc, nng lc hon thnh nhim
v.
- C ng c trch nhim, gn b vi
cng ty.- H thng qun l cht ch. ng v
cc t chc on th hot ng theo
ng nh ch DNNN, bo m cng ty
vn hnh theo ng php lut.
- Mi trng lm vic ci m. Lng v
phc li tt. Chm lo tt i sng
CBNV. Tm l nhn vin thoi mi,
cng on kt xy dng cng ty.
- Trnh cn b nhn vin ngy cng
c nng cao, p ng yu cu nghip
v ca cng ty.
- ch trng xy dng vn ha cng
ty th hin qua l li tc phong lm vic
khoa hc, trch nhim, giao tip lch s
vi khch hng, gi gn pht huy truyn
thng cng ty.
- C mi quan h tt vi chnh quyn v
nhn dn a phng
2.2 V hot ng sn xut kinh doanh
- Nhiu d n tim nng c chun b
t cc nm trc nm trong quy hoch
pht trin thnh ph.- Hot ng ca cng ty theo Lut
Doanh nghip v b chi phi bi cc quy
nh i vi doanh nghip nh nc

- Cha c s tham gia ca cc c ng
chin lc ngoi x hi v c ng
CBNV chim t l thp (di 3%).
- Thiu linh hot trong xc nh tm
nhn v hoch nh chin lc.


- Thiu linh hot, i khi cc quyt nh
v SXKD, tng vn phi xin kin qua
nhiu tng lp nn chm tr, b l c
hi kinh doanh, chc nng ct li l
qun l v pht trin d n.
- Qun tr IT cha chuyn nghip, thiu
h thng. Cn cc l hng trong phn
cng trch nhim v qun l h s.

- Mt s nhn vin b ng vi cng
vic, thiu nng ng sng to.


- Phn cng trch nhim cng vic i
khi cn chng cho hoc b qun.

- Cc d n c bt u t nhiu nm
trc. D n ln vi tng vn u t
ln. Do kh khn v n b v th tc
nn thng ko di nhiu nm, trin
khai chm so vi tin . Mt s d n
13/29
Mnh Yu

- Sn xut kinh doanh t hiu qu cao
so vi cc n v cng ngnh. Li
nhun bnh qun trong 5 nm qua t
59% vn L. C tc bnh qun 20%.
- Cng ty c thng hiu v uy tn. C
truyn thng v th ng chn trn a
bn khu Nam Si Gn.

- Mt s sn phm to nn thng hiu
cng ty: Khu nh c Phc Kin giai
on 1, Khu dn c Tn Quy ng, Khu
nh Sng ng Ln, nh x hi (Khu
lu tr cng nhn Tn Thun) c
nh gi cao.
- Kinh doanh to li nhun cao l
chuyn nhng d n v kinh doanh nn
t c h tng c s.
- Tng bc nng cao tnh chuyn
nghip u t d n t cc khu: chun
b t sch (land developer), xy dng
v qun l d n (contruction and
management), kinh doanh - hu mi
(marketing - trading).
2.3 Ti sn ti chnh cng ty:
- Ti chnh lnh mnh, vay n t v c
kim sot tt.


- Ti sn bao gm t ai c bi
thng gi r trc y v bt ng sn
c nh gi cao hn gi s sch.
C sn phm kinh doanh gi u, c cc
phng n la chn huy ng vn nn
vn duy tr c hot ng cng ty
trong lc kh khn suy thoi hin nay.
b thu hi.
- Li nhun cao ch yu thu c t
kinh doanh chuyn nhng d n, vn
gp v kinh doanh nn, cha c nhiu
sn phm a dng, hon chnh.
- Thc hin ton b cc chc nng ca
d n t khu chun b t, n t vn
th tc xy dng, qun l thi cng xy
lp, hon chnh kinh doanh hu mi
Nhng tnh chuyn nghip v phi hp
cha cao gy ra nhng ch tc, nt tht,
phi gii quyt mt nhiu thi gian, nh
hng tiu cc n ton b cng trnh.
-Vn iu l t. Quy m cng ty trung
bnh nh nhng u t nhiu d n nn
rt nhy cm, ri ro trong tnh hnh suy
thoi hin nay.14/29
2.2 C hi v thch thc ca cng ty: (Opportunities Threats)
C hi Thch thc
1/ Mi trng php l iu tit ngnh
ngy cng c hon thin.2/ a bn kinh doanh truyn thng ca
cng ty l khu Nam vi v tr a l
thun li v h tng ngy cng hon
chnh.

3/ Nhu cu thc v nh l c thc v
ngy cng tng. Tim nng pht trin
ca ngnh bt ng sn cn rt ln.


4/ C hi pht trin cng ty khi gia nhp
th trng chng khon: v vn, m
rng thnh phn tham gia cng ty.
- Cng ty c nhiu ti sn, mt bng c
th khai thc kinh doanh theo nhiu loi
hnh khc nhau.
- C sn phm kinh doanh gi u v
ngay trong tnh trng tht cht tn dng
hin nay, cng ty vn c nhng phng
n la chn huy ng vn.
- Cng ty c thng hiu, uy tn, c th
trng quen thuc.
1/ Cnh tranh ngy cng khc lit vi
cc cng ty BS trong v ngoi nc.
Ngy cng kh khn khi cnh tranh vi
cc cng ty ln c tim lc v kh nng
thng tr, thu tm.
2/ Qu t ngy cng eo hp. Trong
thi gian ti Cng ty s khng cn
nhiu li th v t ai, kinh doanh s
kh hn, t sut li nhun/doanh thu
khng cao nh trc y.
3/ Thay i v chnh sch trong khu
bi thng, quy hoch, thit k ...
- Khu bi thng gii phng mt bng
ngy cng kh khn: chi ph bi thng
cao, vic thng lng vi cc h dn
khng d dn n vic khng th thc
hin cng tc xy dng, chm c sn
phm mi bn.
- Vic thm nh quy hoch d n ca
cc c quan chc nng cn kh khn v
ko di nh hng n tin thc hin
d n.
- Vn t, b chn trong cc d n d
dang, d b tn thng, mt gi nu suy
thoi ko di.
- Kh nng d bo, i ph v thch ng
ca cng ty cn hn ch. Cng ty phi
c nhng iu chnh, thay i kp thi
v t chc, u t, kinh doanh p
ng yu cu cnh tranh v qun tr ri ro
hin nay.
15/29
C hi Thch thc
- Nng lc iu hnh ca lnh o v
kh nng ca nhn vin c nng cao.
C s h tr ca cng ty m (IPC), mi
quan h truyn thng vi cc cng ty
bn v a phng.
2.3 Phn tch ma trn SWOT:
Phn tch cc im Mnh Yu C hi Thch thc theo m hnh ma trn
tm ra nhng chin lc c th:
Yu t bn ngoi
C hi
(Opportunities)
1. Php l hon
thin
2. V tr thun
li
3. Nhu cu nh

4. Th trng ti
chnh
Thch thc
(Threats)
1. i th c/
mi
2. Qu t hn
hp
3. Mt s chnh
sch cn bt
cp, cha thc
t.
Y

u

t

n

t
r
o
n
g

im mnh
(Strengths)
1. Nhiu d n, qu
t r
2. Nhn s v kinh
nghim
3. Ti chnh lnh
mnh
4. Thng hiu
5. H tr cng ty m
(IPC)
- Pht trin th
trng Khu
Nam/ Hip
Phc/ Long
Hu
- Tm kim
ngun vn t th
trng ti chnh.
- Hp tc u t

- Li th cnh
tranh v gi

- Pht trin dng
sn phm mi
im yu
(Weaknesses)
1. Ngun vn hn
ch
2. D n d dang,
dn tri
3. Dch v khch
hng thp
4. Qun l
5. C ch
Tm kim i
tc chin lc
trong/ ngoi
nc c tim
lc ti chnh/
kinh nghim
qun l, dch v
khch hng.

- Hp tc u t
- Tp trung d
n trng tm
- Tp trung
chnh sch
khch hng
- Pht trin
ngun nhn lc
xng tm
16/29
a) Kt hp gia im Mnh v C hi:
- Xc nh a bn kinh doanh: u th ca cng ty l nm gi nhiu qu t
vi n gi bi thng thp trn a bn khu Nam, kt hp vi iu kin v tr a l
ca khu Nam gn trung tm thnh ph v Khu th mi Ph M Hng, h tng kt
ni ngy cng pht trin hon thin. Cng ty cn tp trung pht huy khai thc trn a
bn truyn thng l khu Nam, ni m cng ty c nhiu li th cnh tranh hn. Ngoi
ra, vi li th t cng ty m (IPC) trong chin lc pht trin ra bin ng, cng ty
tm kim th trng t Khu th cng Hip Phc v Khu Long Hu.
- Trn c s nhng li th cnh tranh ca cng ty, s d dng hn trong vic
huy ng vn t th trng ti chnh (pht hnh c phn tng vn iu l, tm kim
i tc chin lc, hp tc u t ti cc d n, )
b) Kt hp gia yu t Yu v C hi: nhm khc phc nhng im yu ca cng ty,
trn c s nhng c hi, cng ty xc nh chin lc tm kim nhng i tc chin
lc c nng lc v ti chnh, qun l v c bit l giu kinh nghim trong qun l,
phc v khch hng.
c) Kt hp gia yu t Mnh v Thch thc: da trn nhng im mnh ca cng ty
d phng v vt qua nhng thch thc m cng ty s ng u, c th:
- Trc thch thc v qu t trn a bn khu Nam ngy cng hn hp, vic
cng ty nm gi qu t bi thng vi gi thp l mt li th trong kinh doanh
cng nh trong mi gi hp tc u t.
- Ngoi ra, cng ty cn nghin cu pht trin cc dng sn phm mi, ph hp
vi nhu cu thc t ca khch hng (nh/ cn h cho thu, nh/ cn h din tch nh
dnh cho nhng ngi mi t lp ), pht trin cc dng sn phm dch v khch
hng ti d n (xy nh, sa cha nh, cy xanh, )
- Trc thch thc t cc i th c v i th mi, cng ty la chn chin
lc hp tc u t.
d) Kt hp gia yu t Yu v Thch thc: tm kim nhng chin lc nhm gim
thiu nhng mt yu ca cng ty.
- Thch thc v i th cnh tranh c tim lc, kinh nghim trong lnh vc
khch hng, cng ty tm kim nh u t chin lc c kinh nghim.
- Khc phc im yu ca cng ty trong kh nng ngun lc cho php: tng
vn iu l theo l trnh, tp trung ngun vn u t ti cc d n trng tm sm
c sn phm u ra
- Pht trin chnh sch tp trung vo khch hng.
- Pht trin ngun nhn lc: o to ngun nhn lc hin c, thu ht ngi ti
v lm vic cho cng ty.


17/29
3. Chin lc ph qut ca Michael Porter (Generic Strategy):
Nguyn l ca Porter: Chin lc l tng hp cc la chn cc cch thc to
ra u th trong cnh tranh. Pht trin trn im mnh ca cng ty l iu tt, nhng
im mnh tht s l nhng g cng ty lm c c th tt hn so vi cc i th
cnh tranh khc. T nhng chin lc mang tnh ph qut: Chi ph thp (cost
leadership), khc bit ha (differentiation) v tp trung (focus), lin h vi cng ty
c chin lc c th v li th gi, to s khc bit trong cht lng sn phm, dch
v v trn hai yu t tp trung vo th trng phn khc c trng im hin nay.
18/29
CHNG III.
CHIN LC PHT TRIN CNG TY N NM 2024
1. nh hng mc tiu pht trin cng ty n nm 2024:
- Tp trung ng ph trc tnh hnh suy thoi kinh t v th trng ng bng
hin nay trong 02 nm 2014 v 2015; duy tr n nh cng ty; chun b cc iu kin
c s vt cht th trng bt dy, d on t nm 2016 tr i.
- m bo tc tng trng ca Cng ty trn cc ch tiu:
+ Doanh thu tng trng bnh qun (5 nm): t 15%/nm.
+ Li nhun sau thu tng trng bnh qun (5 nm): t 10%/nm.
+ T l chia c tc hng nm phn u: t 12%. tr ln
- Tip tc khng nh vai tr l nh u t tin phong, SADECO phn u tr
thnh mt trong nhng cng ty bt ng sn hng u trn a bn khu Nam Si Gn.
- Xy dng cng ty pht trin ton din, trn c s lnh vc kinh doanh ch yu
l u t kinh doanh bt ng sn v xy dng dn dng, khng ngng pht trin,
khng nh thng hiu gp phn p ng nhu cu nh ca khch hng. a dng
ha cc dng sn phm nhm n nhiu i tng khch hng, t khch hng cao
cp, bnh dn n i tng nh x hi, phc v tt vi khu hiu a di do -
c thanh tao. Tng bc chuyn dch c cu doanh thu, to ngun thu n nh
thng xuyn t xy lp, kinh doanh, cc loi nh cho thu v cc dch v khc.
- Tr thnh cng ty i chng, c c cu c ng hp l, nim yt trn th
trng chng khon, c thng hiu uy tn, h thng qun tr tin tin, c c phiu gi
tr v c tc cao. Nng cao trnh chuyn nghip qun l ti chnh, qun l kinh
doanh v cht lng phc v thng qua xy dng v pht trin ngun nhn lc c
trnh chuyn mn v o c ngh nghip.
- Vng mnh v t chc, pht huy cao mi ngun lc nng cao nng lc
cnh tranh v khng ngng nng cao i sng vt cht, tinh thn cho ngi lao ng.
Cng ty chn la chin lc tng trng tp trung, pht trin sn phm,
Chin lc ny t trng tm vo vic ci to, nng cao cc cht lng sn phm,
cc phng thc kinh doanh, m mang v pht trin th trng hin c.
2. Cc chin lc c th ca SADECO trong thi gian ti (2014 2024):
2.1 Chin lc pht trin sn phm kt hp a dng ha cc sn phm lin
quan trong chui gi tr:
Sn phm ch yu ca Cng ty hin nay n thun ch l sn phm t nn
v nh ring l. Trong tnh hnh qu t ngy cng eo hp, Cng ty cn pht trin
cc dng sn phm, dch v mi nhm p ng nhu cu khch hng ng thi c
th khai thc c lu di nh: nh cao tng, sn phm cho thu (cn h/nh/vn
phng ).
19/29
Ngoi ra, trong chui gi tr th khu hu mi c thu tin ca cng ty gn
nh b trng. Cng ty cn tp trung pht trin cc dng sn phm, dch v c thu
tin nhm chuyn dch c cu doanh thu, ng thi p ng nhu cu ca khch
hng ti cc d n nh: xy nh, sa cha nh, dch v cy xanh, dch v khch
hng khc c thu tin .
2.2 Chin lc hp tc, lin doanh:
Khi ngun lc (ti chnh, kinh nghim) ca cng ty cha th gii php
hp tc u t l gii php nhanh nht nhm sm a d n i vo hot ng, em
li hiu qu kinh t cao. Hp tc kinh doanh c th thng qua tha thun vi ngi
dn trong khu bi thng gii phng mt bng, hoc tm kim i tc c tim lc
ti chnh v kinh nghim cng hp tc u t d n.
2.3 Chin lc cnh tranh da trn nhng li th ca Cng ty:
a) Cnh tranh v gi:
Cng ty hin ang s hu qu t bi thng trn a bn khu Nam vi
chi ph bi thng thp, cng ty c li th v gi t. Tuy nhin, trong iu kin
pht trin nh ring l hoc chung c cao tng th yu t cnh tranh v gi xy
dng khng phi l th mnh ca cng ty. Trong trng hp ny, cng ty cn sm
hnh thnh v pht trin chui gi tr theo iu kin v kh nng ca cng ty,
ng b t khu u t h tng xy dng nh kinh doanh bn hng dch v
hu mi.
Cn tp trung hnh thnh v pht trin i xy dng vng mnh tin ti
thnh lp Cng ty c phn Xy dng, p ng nhu cu ph tr cho hot ng sn
xut kinh doanh chnh ca cng ty, tit kim gi thnh. Tuy nhin, hot ng xy
dng pht huy c hiu qu th cn mt khong thi gian nht nh. Do vy trong
thi gian trc mt, chin lc li th v gi xy dng khng phi l chin lc trng
tm ca cng ty, nhng cng ty c th tn dng c li th v gi t to ra sn
phm t nn c sc cnh tranh cao.
b) Cnh tranh v s khc bit:
b.1 To s khc bit v cht lng sn phm:
- Khc bit v sn phm i hi cng ty phi c b phn nguyn cu v pht
trin (R&D) mnh, qua lun to ra nhng dng sn phm mi, khc bit so vi i
th cnh tranh.
- Trong iu kin hin nay, s khc bit ca cng ty v dng sn phm cha c
g mi so vi cc i th cnh tranh. Tuy nhin, vi chnh sch cht lng hin nay
ca cng ty v qua nhng nt c trng ti cc d n trin khai, cng ty lun nhn
mnh n yu t mi trng sng, do vy cng ty cn phi tip tc duy tr v pht
huy:
Quy hoch gia tng mt cy xanh, ch trng cnh quan th v mi
trng sinh thi.
20/29
Thit k hi ha, m bo m quan v mi trng sng.
Xy dng h tng k thut v h tng x hi m bo cht lng, tin
ch.
S dng vt liu mi, thn thin vi mi trng.
- Ngoi ra, qua nhng d n cng ty trin khai, t hnh tng nhng hng
dng xanh ngt v vn cao, cng ty nn sng to pht trin thnh nhng hnh
tng tiu biu xanh-sch-p cho cc d n ca SADECO.
b.2 To s khc bit v cht lng dch v:
Quan tm n s tha mn khch hng qua cht lng dch v: vic chm
sc v tha mn khch hng qua cht lng dch v tn chi ph hn nhiu so
vi cc yu t khc (gi c, cht lng sn phm ). Hn na, theo thng k trong
nhiu nm qua ti cng ty, t l khch hng phn nn ghi nhn c ch yu tp
trung khu cht lng dch v (him khi phn nn v gi c hay cht lng cng
trnh). Qua cuc kho st khch hng nm 2008 ti cng ty, th cc yu t v cht
lng dch v cn quan tm nh: giao tip ca nhn vin, s tin cy ca khch
hng v c s vt cht khi khch hng ti giao dch (v tr i li thun li/tin nghi
ti phng khch hng ).
- Thnh lp Trung tm dch v hu mi: mt trong nhng yu t p ng s
tha mn ca khch hng l vic thnh lp Trung tm dch v khch hng thc
hin c dch v t vn u t xy dng trong v ngoi nc, qua khch hng c
th tm c cc dch v tin ch, gii p cc thc mc v th hin s quan tm,
chm sc ca cng ty i vi khch hng.
- Thng xuyn o to nhn vin phong cch lm vic chuyn nghip,
nht l nhn vin lm vic trc tip vi khch hng.
- To s tin cy t khch hng, cam kt v tin trin khai ti cc d n,
thi gian x l h s theo ng tin , .
2.4 Chin lc pht trin quy m thng qua tng vn iu l:
Ngun vn iu l hin nay ca cng ty (100 t ng) l kh thp so vi cc
cng ty i th trn a bn. Nhm tip tc duy tr li th cnh tranh, cng ty cn
tng vn iu l, nng cao nng lc ti chnh ca cng ty. Qua , Cng ty s ch
ng hn v ngun lc trong u t ti cc d n ang nm gi; chng minh nng
lc ti chnh khi tham gia u t ti cc d n mi v nng tm quy m cng ty l
mt trong nhng cng ty bt ng sn hng u trn a bn khu Nam.
Ngoi ra, thng qua qu trnh tng vn, cng ty s tm kim cc i tc chin
lc c nng lc ti chnh v giu kinh nghim qun l; kt hp chng trnh
ESOP nhm duy tr ngun nhn lc hin c gn b vi cng ty ng thi thu ht
thm ngi ti v lm vic cho cng ty.

21/29
2.5 Chin lc pht trin ngun nhn lc:
Nhm p ng nhu cu pht trin ln mnh ca cng ty, yu cu pht trin
ngun nhn lc l cc k cn thit. Chin lc pht trin ngun nhn lc cn tp
trung vo cht lng, khng ngng o to/o to li lc lng ti ch, xy dng i
ng k tha xng tm. Cng ty cn c nhiu chnh sch (ESOP, lng, thng, nh,
cn h ) nhm thu ht ngun nhn lc cht lng cao v lm vic cho cng ty. B
tr cng vic ng ngi, ng vic nhm khai thc ti a kh nng sng to ca ca
tng ngi lao ng. To mi trng lm vic chuyn nghip nhng khng thiu
phn thn thin, tp trung pht trin vn ha doanh nghip.
3 . Cc nhm gii php :
3.1 Ti c cu cng ty: Thc hin ch trng ti c cu cc doanh nghip Nh
nc hin nay, xc nh ni dung ti c cu ca cng ty bao gm :
- Ti c cu t chc b my, c cu c ng, nng cao nng lc lnh o
iu hnh v trnh chuyn mn ca nhn vin.
- Ti c cu u t, danh mc cc d n u t, xc nh cc d n trng
im, cc d n cha cn lm ngay hoc d n khng hiu qu cn loi b, cc d
n cn tm kim.
- Ti c cu v ti chnh, xc nh kh nng phn tch d bo th trng,
phn tch ti chnh v phng thc s dng hiu qu ngun lc ca cng ty, la
chn cc hnh thc huy ng vn v xc nh cc chi ph bo m hiu qu. Tnh
ton hiu qu ca tng d n xc nh phng thc mc u t hoc thoi
vn. Tnh ton cc phng thc kinh doanh sn phm, thi im kinh doanh thch
hp c li nhun tt nht.
3.2 Qun tr ri ro:
Mc ch nhm hn ch thp nht nhng tc ng tiu cc ca suy thoi
kinh t v th trng a c ng bng hin nay. Cc ri ro t tnh thanh khon
thp, sn phm khng bn c hoc bn l, u t d dang, d n ko di khng
tip cn c ngun vn tip tc thc hin, gi tr ti sn hoc gi tr c phiu
xung thp hn gi th trng.
Ni dung ca qun tr ri ro bao gm: nng cao kh nng d phng, cn
trng trong u t, tit kim trong chi ph, , linh hot trong vic huy ng vn
kinh doanh.
3.3 Nhm gii php v c cu t chc, b my nhn s:
- Xy dng c cu c ng hp l c s tham gia ca cc c ng mang tnh
chin lc, trong c c ng i din vn Nh nc gi chi phi trong nhng
nm u, m rng hn na s tham gia ca c ng l ngi lao ng.
- Cng ty hot ng theo Lut Doanh nghip, Lut Chng khon v cc quy
nh khc theo mi trng php l cnh tranh bnh ng.
22/29
- Sn sng tham gia cc chng trnh nh x hi nhng lun lun thc
hin mc tiu ha ti a ha li nhun.
- Xy dng, t chc b my khoa hc, nh gi, lm r, hon chnh m hnh
t chc Ban Tng gim c v Gim c b phn, phn cng trch nhim r rng,
c s phi hp ng b ca cc Phng, Ban chc nng nng cao tnh chuyn
mn, kh nng phn tch ca cc chuyn vin cng nhau thc hin chc nng
nhim v ct li ca cng ty l pht trin d n hiu qu, ng tin .
- Xy dng h thng lng, thng, phc li. H thng ny c xy dng
da trn nguyn tc cng bng v cng khai, cn c vo nng lc thc t ca nhn
vin c nhng i ng thch hp.
- Tip tc duy tr v pht huy tnh n nh ca b my t chc, lm tt cng
tc quy hoch cn b m bo thng nht v n nh ca b my.
- Xy dng v pht huy mi trng lm vic thn thin, c bn sc vn ha
ring.
- Xy dng h thng cng c qun l, nh gi, phn tch hiu qu cng vic
tng Phng, Ban cng nh tng nhn vin nh gi chnh xc, khch quan hiu
qu cng vic, ng thi thy r c im mnh, im yu ca tng cn b nhn
vin.
3.4 Nhm gii php v qun tr:
- Xy dng h thng qun tr minh bch theo nhng thng l tt nht ca
cng ty nim yt.
- Hon chnh v thc hin tt iu l v quy ch qun tr cng ty, p ng
nhng yu cu nghim ngt nh i vi cng ty nim yt.
- Hon chnh cc quy ch hot ng qun l, kim tra, gim st ni b. Thit
lp h thng qun l cng ngh thng tin IT hin i, nng cao hiu qu qun l
ca cng ty.
- Lun lun cp nht, b sung, vn hnh nghim tc quy trnh qun l cht
lng theo tiu chun ISO 9001:2008.
- Pht trin website phc v cho cng tc qung b thng hiu, sn phm
v cng b thng tin doanh nghip.
- Thnh lp x nghip xy lp nhn thu cng trnh ca cng ty nhm
nng cao cht lng v tit kim chi ph.
3.5 Nhm gii php v d n, sn phm v tip th:
- y nhanh vic thc hin cc quy trnh, th tc php l ca cc d n cng
ty ang thc hin u t, tp trung tho g nhng nt tht, a cc d n trng
im: Khu Phc Kin giai on 2, 3, Khu Ngh ngi gii tr Tn Phong thc hin
theo ng tin tin .
- a dng ha cc phng thc kinh doanh (chuyn nhng, bn s, bn l,
bn tr gp, cho thu, hp tc, lin kt, ...)
23/29
- a dng ha cc sn phm kinh doanh (nh cao cp, bnh dn, nh cho
ngi thu nhp thp, nh x hi, ...)
- Nghin cu phn khc th trng chn la sn xut cc sn phm theo
yu cu ca th trng cho tng i tng khch hng trong tng thi im,
tnh ton thit k cc loi nh c din tch v gi c ph hp vi tng i tng
nh: CBCNV, ngi thu nhp thp, v chng mi lp nghip, cho n nhng cn
nh, bit th cao cp tha mn cho i tng c yu cu cao.
- To ra s khc bit trong sn phm kinh doanh ca cng ty, mang du n
SADECO thu ht khch hng (thit k, mu m, trang tr ni tht, mi trng
sinh thi, cht lng phc v, ...). Xy dng mt s khu dn c nh: Khu Phc
Kin giai on 2, Khu Sadeco Phc Kin tr thnh hnh mu v quy hoch thit
k h tng, mi trng sinh thi, cht lng sng, c quy hoch p, ...
- M rng chc nng kinh doanh ca cng ty, khng nhng m rng bn sn
phm ca cc d n cng ty m cn tn dng c hi kinh doanh mua sn phm
hon chnh hoc d dang, quy m nh v va trn th trng bt ng sn vi gi
r hin nay kinh doanh to li nhun.
- Pht trin sn giao dch bt ng sn, tng cng tip th, m rng nhiu
hnh thc khuyn mi, hu mi thu ht, tng cng khch hng, nng cao cht
lng dch v. Cp nht, iu chnh, thay i kp thi thit k mu m, trang tr,
cng ngh, nguyn vt liu mi p ng yu cu ngy cng cao ca khch hng.
3.6 Gii php ti chnh:
a) m bo vn hot ng ca cng ty, tng xng vi quy m u t cc
d n bng cc gii php:
- Tp trung thu hi cng n.
- Tp trung vn cho cc cng trnh trng im to ra sn phm, sn sng
tung vo th trng vo thi im thch hp, c li.
- Pht hnh c phn tng vn iu l theo l trnh:
+ Nm 2015: tng vn ln 150 t ng.
+ Nm 2017 2024: tng t 150 t ln 250 t ng.
- Vic pht hnh c phiu theo cc phng thc:
+ Tr c tc bng c phiu.
+ Pht hnh cho c ng hin hu.
+ Pht hnh cho CBNV (ESOP).
+ Pht hnh cho cc c ng chin lc.
+ Pht hnh bng phng thc u gi.
Vic pht hnh c phiu phi t c mc tiu to ra c gi tr thng d
t tim nng, ngun lc ca cng ty.
- Pht hnh tri phiu cng trnh.
- Hp tc kinh doanh, lin doanh vi cc nh u t v i tc l ti chnh
ngn hng ti tr lu di cho cng ty. Cn m rng hp tc u t vi nhiu
hnh thc t gp vn bng t ca ch t, tham gia hp tc tng hng mc cng
trnh mt phn hoc ton b d n, n vic thnh lp cng ty lin doanh huy
ng vn. Cn coi y l gii php quan trng hn ch vay ngn hng, y
24/29
nhanh d n, gim thiu ri ro. Cng ty cn phi chun b tt cc d n v hnh
thc ku gi u t, t chc cc hi ngh khch hng.
- Vay ngn hng.
b) Tit kim chi ph, tng cng qun tr ri ro c th gy ra do n xu, li
sut ngn hng, ... D phng ngun vn cng ty n nh hot ng trong bt k
hon cnh no.
Tnh ton hiu qu ca tng cng vic, d n iu chnh kp thi vic u
t kinh doanh, bo m hiu qu tt nht.
c) Cn i dng tin: Lp bng cn i, k hoch ha thu chi cho tng d
n, tng qu, tng nm, bo m ch ng hiu qu v trnh c nhng ri ro bt
trc ca bin ng th trng.


25/29
CHNG IV.
K HOCH SN XUT KINH DOANH 2014 - 2018
K hoch sn xut kinh doanh trong 05 nm ti (2014 2018) ca cng ty
thuc vo c hai giai on ca chin lc 10 nm (2014 2024), c th:
Giai on 1 (2014 2015): Duy tr, vng vng vt qua thi k suy thoi,
chun b ngun lc sn sng ngay khi th trng hi phc.
Giai on 2 (2016 2024): Pht trin nhanh, bn vng khi th trng bt
ng sn hi phc.
K hoch 2014 2018 c xy dng trn c s v s d bo sau:
- Theo d bo kch bn kinh t ni chung v th trng bt ng sn nc ta
c du hiu m ln cui nm 2014 v u nm 2015.
- Tim lc v ti chnh, ti sn v cc sn phm sn c ca cng ty hin nay
c th bo m duy tr hot ng kinh doanh trong 03 nm ti.
- Cc d n trng im ca cng ty nh khu Phc Kin giai on 2 v khu
Sadeco Phc Kin phi t c mc tiu to ra sn phm kinh doanh vo
nm 2015 v 2016.
- Trong trng hp th trng bt ng sn vn ko di suy thoi, cng ty
vn c gng duy tr sn xut, u t v kinh doanh sn phm mt cch cn trng,
bo m li nhun cn thit v c tc cho c ng, xem xt iu chnh mc d
tng trng cho thch hp.
- Cng ty xy dng k hoch 05 nm chi tit n tng con s c c s
xem xt vi quan im l tnh ton u t cn thit nht v gi bn sn phm bo
m chp nhn c trong th trng hin nay. Tuy nhin, k hoch s lun c
iu chnh thch ng vi tnh hnh nhm t mc tiu cao nht l hiu qu ca
cng ty.
- K hoch sn xut kinh doanh 05 nm ny ch l mt trong nhng kch bn
nhm minh ha cho cc bc trin khai chin lc cng ty, qua nu ln tnh kh
thi ca chin lc ra. Ngoi ra, ty vo tnh hnh thc t s iu chnh k hoch
tng nm sao cho va ph hp vi tnh hnh chung, va m bo nh hng chin
lc cng ty.26/29
CNG TY CPPT NAM SI GN
K HOCH KINH DOANH NM 2014 - 2018
(nh km bo co s: )
VT: 1.000 ng
STT CH TIU
GIAI ON 1 GIAI ON 2
NM 2014 NM 2015 NM 2016 NM 2017 NM 2018
1 DOANH THU 88,844,300 103,616,005 171,185,886 211,061,356 245,767,372
T l tng doanh thu 108% 117% 170% 123% 116%
2 LI NHUN SAU THU
26,429,811 27,838,420 34,097,824 42,861,483 52,288,091

T l tng li nhun 105% 105% 129% 126% 122%
3 TY LE CHIA CO TC
15% 15% 15% 15% 15%
4 VN IU L
100,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
5 VN CH S HU
303,425,205 310,938,452 320,135,883 333,757,421 355,382,029

-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
NM
2013
NM
2014
NM
2015
NM
2016
NM
2017
NM
2018
GIAI ON 1 GIAI ON 2
C CU DOANH THU (2014-2018)
Kinh doanh dch v Kinh doanh chnh Tng cng


1. K hoch trin khai cc d n:
K hoch trin khai d n ca cng ty trong 05 nm ti (2014 2018): tp
trung vo cc d n c ngay sn phm k tha, sn sng bung ra th trng khi c
c hi, trong tp trung vo hai d n l Phn k 1 Phc Kin giai on 2 (22
ha) v khu Sadeco Phc Kin (17,1 ha) vi mc tiu :
- Nm 2014 hon thnh n b c bn 95% Phc Kin 2 Phn k 1 ( 22ha ) v
cc th tc xy dng c bn nm 2015 trin khai thi cng ng b h tng c s
- Nm 2015 hon thnh n b khu Sadeco Phc Kin nm 2016 khi cng
Ngoi ra, trong giai on 2014 2018, cng ty s tch cc tm kim cc d
n k tha nhm m bo pht trin bn vng trong cc giai on tip theo, c th:
27/29
- D n Sadeco An Ph (12,1 ha)
- D n Sadeco - Duyn Hi (Cn Gi).
- Kt hp vi Cng ty m (IPC), u t vo Khu dn c cng Hip Phc v
cc vng ln cn.
2. K hoch vn:
Trn c s k hoch trin khai d n, k hoch vn trong 05 nm ti (2014
2018) ca cng ty l lm sao p ng nhu cu vn cho hot ng u t ca
cng ty, ng thi m bo s tng trng vn ph hp vi quy m, tm c ca
mt trong nhng cng ty bt ng sn hng u ti a bn khu Nam. Cc gii
php u tin theo th t khi thc hin k hoch vn:
2.1 y mnh cng tc bn hng, tiu th sn phm khi th trng thun li.
2.2 Vay t cc t chc tn dng.
2.3 Pht hnh c phn, tng vn iu l theo phng n tng vn t 100 t
ng ln 150 t ng ( c thng qua). Trong , tp trung tm kim cc i
tc chin lc (trong v ngoi nc) c tim lc ti chnh v kinh nghim qun l,
dch v khch hng, .
2.4 Hp tc u t.
3. K hoch doanh thu li nhun:
K hoch doanh thu, li nhun trong 05 nm ti (2014 2018) phi m bo
tnh kh thi trn c s nhng sn phm c sn v sn phm mi theo tin trin
khai ti cc d n ca cng ty. Ngoi ra, k hoch doanh thu, li nhun ca cng ty
cn phi m bo cc tiu thc:
- Doanh thu: m bo nhu cu vn cho hot ng u t, cn i c dng
tin qua tng nin . Ngoi ra, cng ty c nhiu dng sn phm c t sut li
nhun khc nhau, do vy cn la chn sn phm kinh doanh nhm cn i hi ha
gia tc tng trng doanh thu v li nhun, ph hp vi tng thi k.
- Li nhun sau thu: m bo phn phi li nhun (chia c tc v trch lp
cc qu), khng phi dng n li nhun ca nhng nm trc phn phi. m
bo tc tng trng ph hp vi tng thi k.
D kin 2014-2015 tp trung bn sn phm ch yu ti d n Khu dn c
ven sng v Khu nh c An Ph Ty.
Nm 2016-2018 khai thc khu Long Hu v kinh doanh cc sn phm t khu
Phc Kin 2 v khu Phc Kin Sadeco. Cn khn trng hon chnh cc sn
phm sn sng ch ng linh hot kinh doanh khi th trng c gi.
28/29
CHNG V.
THAY LI KT
Chin lc ny c xy dng khi kinh t th gii v trong nc ang trong
thi k suy thoi v th trng a c ang khng hong trm trng m cha c d
bo chnh xc bao gi hi phc. Tuy nhin trong kh khn cng ty cng cn phi
xy dng chin lc xc nh tm nhn, hng i v cc gii php thc hin
trong 10 nm ti v k hoch 05 nm trc mt cng nhau tn dng tt nht
mi tim nng ca cng ty, hn ch cc ri ro c th gp phi, cm c vt qua
nhng thi k kh khn sn sng bt dy khi th trng phc hi.
Chin lc xc nh m hnh quy m pht trin cng ty trong 10 nm ti l
cng ty c phn c c cu c ng hp l, c trnh qun tr p ng nhng
thng l tt nht ca cng ty nim yt. Trong tng lai theo nh hng sp xp
doanh nhip Nh nc, nu cng ty m (IPC) c phn ha khng nm phn chi
phi th chng ta cn ch ng xy dng c cu c ng hp l, tranh th s tham
gia ca IPC, cc c ng sng lp, chin lc, gn b lu di v cng nhau hp tc
cho s pht trin lu di ca cng ty. Vic pht hnh c phn m rng cho CBNV
v c ng chin lc nn theo cc tiu ch trn.
Cng ty chn la chin lc tng trng tp trung, pht trin sn phm,
chin lc ny t trng tm vo vic ci to, nng cao cc cht lng sn phm,
m mang v pht trin th trng hin c. Thc hin chin lc ny chng ta
xut nhng chin lc c th v gii php cho tng lnh vc. i ph vi tnh
hnh, trong hai nm u cn tp trung cho cc gii php: ti c cu li cng ty c v
t chc, u t, ti chnh, v qun tr hn ch thp nht cc ri ro. Trong khi
ngun vn cng ty cn hn ch, nhiu d n d dang, gi bi thng li cao, cc
sn phm cng ty cng kh bn v bn khng c gi nh trc y, vic tnh
ton u t ci g bn ci g, thi im no c li nht l bi ton cc k kh, d
dn n sai mt ly i mt dm.
Phi t li nhun l mc tiu hng u, tng trng l mc tiu s 2.
Vic t ra mc tiu khng thc t v kh nng sinh li hoc tng trng c
nh hng xu n chin lc Michael Porter.
K hoch 5 nm (2014 2018) c xy dng chi tit c th n tng d n
sn phm, con s doanh thu li nhun nh: K hoch tng hp, K hoch u t,
K hoch vn, K hoch bn hng v K hoch kinh doanh, . y ch l phng
hng d bo, chc chn s cn nhiu thay i, o ln, cc k hoch ny c mi
quan h tng tc vi nhau.
K hoch u t khng ch a ra chi phi cho mi d n theo tng nm, m
cn t mc tiu c th cho tng d n, trong : Phc Kin giai on 2 t
nm 2015 v Khu dn c Sadeco Phc Kin nm 2016 phi c sn phm kinh
doanh v to c doanh thu.
Thun li cho cng ty cn lng hng tn kho kh ln c th tiu th c,
nhng bn lc no va c gi, va bo m vn hot ng v kh nng ti
to c ngha quan trng
29/29
K hoch bn hng ca cng ty d kin tng loi sn phm cho tng nm
va c gng bo m vn hot ng ca cng ty, va cn i gia li nhun v
doanh thu, bo m c tc cho c ng v tch ly cho cc nm sau.
Nhim v ct li ca cng ty l u t d n bao gm t vic bi thng
mua li t ai, lm d n quy hoch thit k, b vn u t xy dng, qun l,
tip th, kinh doanh sn phm, hu mi, Quy trnh mang tnh khp kn, i hi
tnh chuyn nghip trong tng ngnh ngh v iu hnh phi hp phi t hiu
sut tht cao. Cng ty ch trng m rng chc nng xy dng ph hp vi iu
kin hon cnh ca cng ty, ch yu cc hng mc cng trnh trong d n ca cng
ty nhm gim gi thnh, bo m thi gian, nng cao cht lng v to doanh thu
cho cng ty.
Ti c cu t chc b my v nng cao nng lc v tinh thn trch nhim
chung lng u ct ca i ng nhn vin l yu t quyt nh thnh cng ca
chin lc.
V cui cng cng ty phi c chin lc cnh tranh. Chin lc cnh tranh
cng ty phi tranh th li th v gi t, to ra s khc bit v cht lng sn phm
v cht lng dch v.
Nhng cng ty thnh cng l nhng cng ty bit to ra cc gi tr mi da
trn vic p ng tt hn cc nhu cu ca khch hng.
Bc chuyn tip:
Trn c s chin lc tng th ny, Ban iu hnh s trin khai n tng b
phn lin quan ca Cng ty xy dng chin lc chc nng lin quan cho ph
hp v thch ng nh t chc nhn s, u t d n, kinh doanh tip th, huy ng
ngun vn, hp tc u t. Bn chin lc ny c th cha bao qut y nht
nhng vn ni ti ca SADECO, cng nh nhn nh mi trng bn ngoi
cha c y . Trc mi trng kinh doanh lun bin ng kh lng nh
hin nay, chin lc hiu qu l chin lc thch ng vi s thay i ti tng
thi im, do vy i hi rt nhiu vo kh nng lo li ca Ban iu hnh v
khng ngng hiu chnh, cp nht chin lc cho ph hp vi tng thi k nhng
vn m bo mc tiu di hn ra.