You are on page 1of 3

Dokumentasi : Cik Nor Azimah binti Ramli

En. Azhar bin Ahmad


Penginapan/ : En. Abd Halim bin Mahmud
Persediaan En. Ahmad Rais bin anan
!empat Pn. Ruziah binti Md umairi
!eknikal/ : En. Mohd. "audzi bin aad
iara#a En. Hilmi bin Hasan
En. Mohd hukri bin Abdullah
$eselamatan : En. aipul Azhar bin %dris
$e&emasan !uan Ha'i (an Abdul )asid bin Mis*an
En. Ahmad %zane# b. Abd. $adir
Pn. A+izah ,ee binti Abdullah
Ma'lis Penutup : En. Anuar bin H'. alimin
En. Azahar bin Abd. Malik
Pn. A+izah ,ee binti Abdullah
1 HINGGA 4 APRIL 2014
KEM TEKALI
PUSAT KOKURIKULUM NEGERI
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
PENGENALAN
Penubuhan Pusat $okurikulum Negeri memberi ruang
dan peluang kepada semua *arga pendidik menggunakan
kemudahan in+rastruktur- alatan- akti.iti dan kemudahan
tenaga 'urulatih pendidikan luar #ang mahir dalam
mengendalikan akti.iti. !anpa tenaga 'urulatih kemudahan
#ang lain tidak bererti dan oleh sebab #ang demikian pada
setiap tahun $ursus /urulatih Asas akan dilaksanakan.
$ursus ini merupakan salah satu Program $e'urulatihan
Pendidikan ,uar Pusat $okurikulum. Program ini bertu'uan
melahirkan kumpulan guru0guru #ang terlibat sebagai 'urulatih
Pusat $okurikulum Negeri. /urulatih akan membantu di dalam
melaksanakan program dan akti.iti pendidikan luar #ang
di'alankan di Pusat $okurikulum Negeri khasn#a dan di
ka*asan #ang dibenarkan.

MATLAMAT
Matlamat kursus ini ialah untuk melahirkan 'urulatih
Pusat $okurikulum Negeri #ang mempun#ai kemahiran dalam
ilmu pendidikan luar dan berupa#a mengendalikan akti.iti0
akti.iti pendidikan luar dengan berkesan.
.
OBJEKTIF
1.2. Melahirkan 'urulatih pendidikan luar #ang menguasai
kemahiran0kemahiran dalam pengurusan
pelaksanaan akti.iti teras dan akti.iti pilihan Pusat
$okurikulum.
1.3. Memberi peluang kepada peserta kursus memahami
peranan dan bidang tugas 'urulatih Pusat
$okurikulum.
1.1 Membolehkan peserta kursus memahami diri-
mengembangkan bakat dan potensi serta
mempertingkatkan martabat diri ke arah 'urulatih
pendidikan luar #ang bertara+ pro+esional.
1.3. Membolehkan peserta kursus berkenalan- mengikat
tali silaturrahim di kalangan mereka #ang berminat
dalam dunia pendidikan luar.
JAWATANKUASA INDUK
Pengerusi : Pengarah Pendiidkan
/abatan Pendidikan Negeri elangor
Naib : !imbalan Pengarah Pendidikan
Pengerusi /abatan Pendidikan Negeri elangor
etiausaha : $etua ektor
ektor Pembangunan $emanusiaan
/abatan Pendidikan Negeri elangor
Penolong : $etua 4nit
etiausaha Pusat $okurikulum Negeri
/abatan Pendidikan Negeri elangor
)endahari : $etua 4nit
4nit $e*angan
/abatan Pendidikan Negeri elangor
A/$ : emua Pega*ai PPD
JAWATANKUASA PELAKSANA
Penasihat : Dato5 H'. Mahmud bin $arim
Pengarah Pendidikan
/abatan Pendidikan Negeri elangor
Pengerusi : !n. H'. A. Rahman bin H'. Ngit
$etua ektor
ektor Pembangunan $emanusiaan /PN
etiausaha : !n. H'. %brahim )in aad
$etua 4nit
Pusat $okurikulum Negeri- /PN
Pen. : En. Ahmad Ridzuan bin H'. $adir
etiausaha $etua /urulatih
Pusat $okurikulum Negeri- /PN
)endahari : Cik Azlila binti Abdul /alil
Penolong Pengarah Pentadbiran
Pusat $okurikulum Negeri- /PN
A/$ : emua Pega*ai
Pusat $okurikulum Negeri- /PN
AHLI JAWATANKUASA KERJA:
Penasihat : !n. H'. A. Rahman bin H'. Ngit
$etua ektor
ektor Pembangunan $emanusiaan
Pengerusi : !uan Ha'i %brahim )in aad
$etua 4nit
Pusat $okurikulum Negeri- /PN
Pen#elaras : En. Ahmad Ridzuan bin H'. $adir
$etua /urulatih
Pusat $okurikulum Negeri- /PN
$omandan : !n. H'. Mohamad Almutangalli bin
Program !amami
!im. $om. : En. Azahar bin Abd Malik
Program
$etua /urulatih: En. Amaludin bin Mana+
Pen. $etua : En. 6urani bin As+ar
/urulatih
$etua Akti.iti : En. (an Abdul )asid bin Mis*an
!im. $etua : En. Nuras#id bin Noordin
Akti.iti
D7 2 : En. Hassanal 6airi bin Hassan )asri
D7 3 : En. Mohd hukri bin Abdullah
D7 1 : En. ubramaniam a/l Muniand#
D7 8 : En. !an $uan Peng
Penda+taran/ : Cik Azlila binti Abdul /alil
i'il/ Pn. Manisah binti Atan
Cenderamata Cik Norlela binti Nasir
,ogistik : En. Abd Aziz bin %brahim
En. azali bin ar*an
En. Mohd. (ahi bin H'. amad
En. Hassanal 6airi bin Hassan )asri
En. Mohd. 6ahril bin /aa+ar
Makanan : En. Mohd. %kmal bin Abdullah
En. !an $uan Peng
En. ubramaniam a/l Muniand#
Cik Rusni binti hamsudin
ATURCARA MAJLIS PENUTUP:
11.00 pagi : Ketibaan
Tuan Hj. Abdul Khalid bin Hj. Jaafar
Ketua Sektor ,
Sektor Pembangunan Kemanuiaan
!"an"ian #agu !egaraku $ #agu
!egeri Selangor
%&apan 'akil peerta kuru
%&apan alu(aluan oleh Ketua %nit
Puat Kokurikulum !egeri
Pen"ampaian Sijil Penghargaan $
Sijil Pen"ertaan Kuru
%&apan Penutupan )ami
oleh Ketua Sektor
Pen"ampaian *enderamata
Jamuan makan tengah hari
1+.,0 t-hari : .erurai
(Peserta kursus diminta berada di dewan untuk Majlis Bersurai)