You are on page 1of 1

MS ESPORT 29

LESPORTIU. DISSABTE, 18 DOCTUBRE DEL 2014


La candidatura per portar
la Ryder Cup del 2022 al
PGA de Caldes de Malave-
lla espera el pronuncia-
ment del govern de la Ge-
neralitat per tirar-la enda-
vant. El principal avalador
de la iniciativa s ngel
Gallardo, dissenyador del
camp de Caldes i vicepresi-
dent del Circuit Europeu
de golf. Gallardo fa anys
que intenta fer realitat el
projecte es va intentar
per a les edicions del 2010
i 2018 i assegura que hi
ha moltes possibilitats que
tingui xit si la Generalitat
hi dna el seu suport. El se-
cretari general de lEsport,
Ivan Tibau, ja va revelar
durant lltim obert dEs-
panya, celebrat la prima-
vera passada a Caldes de
Malavella, que hi tenien
inters, per encara falta
posar-se dacord amb un
tema clau: el monetari. El
projecte, que t el suport
de la federaci espanyola i
del propietari del PGA, ne-
cessita una quantitat de
diners no especificada. La
crisi ha deixat les arques
de la Generalitat eixutes,
per fonts del govern no
donen per tancada la pos-
sibilitat de fer laportaci
necessria. Tamb hi ha la
possibilitat de buscar fr-
mules alternatives que
passarien per aconseguir
un patrocinador privat.
Les negociacions conti-
nuen obertes, per el que
s segur s que sense
aquesta aportaci la viabi-
litat de tirar el projecte en-
davant cau en picat. Sen-
se aquest suport es veu
poc factible assolir lxit,
explica Gallardo. La inver-
si necessria serviria per
adequar el camp a una
competici com la Ryder
Cup, una de les ms im-
portants del mn, per se-
gons Gallardo, el retorn
podria ser de 10 milions
deuros per cada mili in-
vertit. Durant lesdeveni-
ment vindrien 170.000
persones, per desprs
tamb vindria molta gent
al camp.
El procs sobiranista
El que no genera cap pro-
blema s el procs sobira-
nista que viu Catalunya.
En els cercles en qu es
mou Gallardo no es veu
com a obstacle la possibili-
tat que Catalunya sigui in-
dependent: Lltima Ry-
der Cup es va fer a Esccia,
poc desprs de la celebra-
ci del referndum dinde-
pendncia. No he vist cap
preocupaci. A ms, es-
tem parlant del 2022, que
queda molt lluny. Les ne-
gociacions amb la Genera-
litat shan de tancar abans
de dos mesos, ja que entre
gener i febrer shauria de
formalitzar la candidatu-
ra. Sis pasos ms shan
mostrat interessats a re-
bre la Ryder Cup: Alema-
nya, Portugal, Turquia,
ustria, Dinamarca i It-
lia. Lelecci de la seu defi-
nitiva est prevista per a la
tardor que ve. La prxima
edici europea, el 2018, es
disputar a Frana.
Marc Salgas
CALDES DE MALAVELLA
Caldes, pendent del govern
Golf. Les negociacions amb la Generalitat de Catalunya per portar la Ryder
Cup del 2022 al PGA de Caldes de Malavella continuen obertes
Miguel ngel Jimnez, en lltim obert dEspanya, a Caldes, on va ser el vencedor LLUS SERRAT
Vilafranca viur avui una
festa de lhoquei sobre pa-
tins i de la catalanitat amb
motiu de la reedici de la
final del mundial B que
van jugar Catalunya i An-
glaterra 6-0 pels cata-
lans fa deu anys a Macau,
on aquell dia va sonar Els
segadors. Amb gaireb els
mateixos protagonistes
que llavors i amb la pre-
sncia a la llotja de Rafel
Niub, el secretari general
de lEsport aleshores, ses-
pera una gran entrada al
municipal, tot i que hores
abans ja hi haur tot un se-
guit dactivitats relaciona-
des amb el patinatge i lho-
quei sobre patins a la ram-
bla i al pavell per fer caliu
i arrodonir la jornada com-
memorativa.
Deu anys de lhimne
dEls segadors a Macau
J.M.
VILAFRANCA DEL PENEDS
Hoquei sobre patins. Catalunya senfronta avui amb Anglaterra a
Vilafranca en la reedici de la final del mundial B de lany 2004
Pavell de Vilafranca
(16.45 h-18.45 h)
Participaci de les escoles dhoquei
sobre patins dels clubs del Peneds.
Exhibici de grup de xou.
Exhibici castellera i escola de msi-
ca.
Rambla de Sant Francesc de
Vilafranca (16.45 h-18.45 h)
Curses de patinatge de velocitat:
participaci de patinadors federats
fins a la categoria jnior.
Exhibici de freestyle.
Circuit dhabilitats.
Classes gratutes diniciaci al pati-
natge en lnia.
Pavell de Vilafranca.
19.30 h Catalunya-Anglaterra.
Niub, Basiana, Tibau i Camps, en la gran rebuda de la
selecci a la plaa Sant Jaume del 2004 QUIM PUIG

Programa
La primera estatal es
posa en marxa. La
primera estatal es po-
sa en marxa aquest
cap de setmana. Ca-
torze equips lluitaran
per les tres places
dascens a lOK Lliga i
per evitar les tres dar-
reres posicions de des-
cens. El CP Vilanova, el
Blanes HCF i el Lloret
Vila Esportiva van ser
els equips que van bai-
xar de la mxima cate-
goria. Els dos conjunts
gironins han rejovenit
els seus equips i den-
trada no aspiren a pu-
jar. S que ho volen fer
el SHUM Grupo Maes-
tre o el CHP Sant Feliu,
que van quedar a prop
de lascens la tempo-
rada passada i el vol-
dran aconseguir en-
guany. Les novetats
sn lHC Burguillos, el
CP Mieres i el Caldes
Recam Laser.
Canvi en els grups
del mundial femen.
El Comit Internacio-
nal dHoquei sobre Pa-
tins (CIRH) ha fet mar-
xa enrere i ha canviat
els grups del mundial
femen. Diverses fede-
racions van denunciar
que la distribuci de
les seleccions en els
diferents grups incom-
plia la normativa i
shan tornat a fer. Es-
panya jugar en el
grup B contra lAr-
gentina, els Estats
Units i Sud-frica. En
total hi ha quinze se-
leccions distribudes
en quatre grups, el de
lamfitri, Frana, es
de tres equips. El mun-
dial femen es jugar
del 25 doctubre a l1
de novembre a la loca-
litat francesa de Tour-
coing.
BREUS
El jutjat mercantil nme-
ro 6 de Barcelona ha des-
estimat la impugnaci de
lAjuntament de Cerda-
nyola respecte del conveni
que la Federaci Catalana
dHandbol va signar amb
els seus creditors.
Daquesta manera, la fede-
raci sortir del concurs
de creditors i podr man-
tenir la seva activitat,
sempre que lAjuntament
de Cerdanyola no interpo-
si cap recurs contra la sen-
tncia durant els propers
20 dies.
La federaci, que la set-
mana passada va admetre
que podia tenir els dies
comptats, ha organitzat
per dilluns a la tarda una
jornada de protesta a la
plaa de lAjuntament de
Cerdanyola perqu lalcal-
dessa del municipi, Carme
Carmona, reconsideri la
situaci.
La federaci
catalana veu
la llum al final
del tnel
LEsportiu
BARCELONA
Handbol. Primera
victria judicial
contra lAjuntament
de Cerdanyola
Toms Moral, president de
la federaci Q. PUIG