You are on page 1of 24

STT Khi kin thc Bt buc t M hc phn

1 QPDL1104
2 QPCT1101
3 QPDL1103
4 QPCT1102
11 GDTC1101
12 GDTC1102
14 GDTC1110
16 GDTC1112
18 GDTC1114
19 LLDL1101
20 TOKT1106
21 LLNL1103
22 LLNL1104
23 LUCS1108
24 TIKT1109
25 TOCB1105
26 TOCB1106
27 LLTT1101
28 KHMI1101
29 KHMA1101
30 QLKT1101
31 QTTH1102
32 NNKC1101A
34 NNKC1102A
36 NNKC1103A
40 TOKT1101
41 NHLT1101
42 KTKE1101
TNG 71 69
Ngoi ng
Kin thc bt buc ca Trng
8
10
23
12
9
9
Gio dc quc phng
Gio dc th cht
Hc phn bt buc
Kin thc bt buc ca Trng
9
9
8
8
23
12
Tn hc phn S TC im Trng thi
Chin thut v k thut bn sng tiu lin AK 2 T 8 Done!
Cng tc quc phng an ninh 2 T 8 Done!
ng li qun s ca ng cng sn Vit Nam 2 T 7 Done!
Qun s chung 2 T 8 Done!
Gio dc th cht 1 2 T 6 Done!
Gio dc th cht 2 2 T 7 Done!
V 1 - TEAKOWDO 2 T 5 Done!
V 2 - TEAKOWDO 2 T 5 Done!
V 3 - TEAKOWDO 2 0 Cha hc
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam 3 3.0 8 Done! 9.00
L thuyt xc sut v thng k ton 1 3 3.5 8 Done! 10.50
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin 1 2 2.5 7 Done! 5.00
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin 2 3 4.0 9 Done! 12.00
Php lut i cng 2 2.5 7 Done! 5.00
Tin hc i cng 3 3.0 8 Done! 9.00
Ton cho cc nh kinh t 1 2 4.0 9 Done! 8.00
Ton cho cc nh kinh t 2 3 4.0 9 Done! 12.00
T tng H Ch Minh 2 2.5 7 Done! 5.00
Kinh t vi m 1 3 4.0 9 Done! 12.00
Kinh t v m 1 3 4.0 9 Done! 12.00
Qun l hc 1 3 3.5 8 Done! 10.50
Qun tr kinh doanh 1 3 3.5 8 Done! 10.50
ENGLISH 1 - LEVEL 1 3 4.0 9 Done! 12.00
ENGLISH 2 - LEVEL 1 3 3.0 8 Done! 9.00
ENGLISH 3 - LEVEL 1 3 3.0 8 Done! 9.00
Kinh t lng 1 3 4.0 9 Done! 12.00
L thuyt ti chnh tin t 1 3 3.5 8 Done! 10.50
Nguyn l k ton 3 4.0 10 Done! 12.00
53 185.00

STT Khi kin thc Bt buc t M hc phn
43 KTQT1101
44 KTQT1103
45 KTTC1106
46 KTTC1107
47 KTKI1101
48 TKKT1104
49 LUKD1118
50 NHTC1102
51 KTKE1102
52 NLDS1101
57 TKKD1105
58 PTKT1101
61 QTKD1102
63 MKMA1103
66 NHCO1101
67 NHQT1101
68 NHQT1103
69 KTTC1102
70 KTKE1103
71 KTQT1104
72 KTTC1108
73 KTKI1108
74 KTTC1111
75 KTQT1105
76 DTKT1114
77 NHCO1110
80 NHTM1101
81 KTKE1104
82 NHTM1106
83 KTKE1105
84 CHUYN THC TP 10 KTTC1101
TNG 70 4
66
T hp la chn 6
KIN THC BT BUC CHUYN NGNH
T hp la chn 1
2
0
0
T hp la chn 2
T hp la chn 3
27
2
2
15
2
2
Kin thc chung ca ngnh
T hp la chn 1
T hp la chn 2
T hp la chn 3
T hp la chn 4
T hp la chn 5
2
2
2
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
Tn hc phn S TC im Trng thi K ti
H thng thng tin k ton 3 0.0 0 Cha hc Khng 0
K ton qun tr 1 3 0.0 0 Cha hc Khng 0
K ton ti chnh 1 3 0.0 0 ang hc... 0
K ton ti chnh 2 3 0.0 0 Cha hc C 0 x
Kim ton cn bn 3 0.0 0 Cha hc C 0 x
Nguyn l thng k 3 0.0 0 ang hc... 0
Php lut kinh doanh 3 0.0 0 Cha hc C 0 x
Qun tr ti chnh 3 0.0 0 ang hc... 0
Ting Anh ngnh K ton 3 0.0 0 Cha hc C 0
Dn s v pht trin 2 4.0 9.3 Done! 8
Thng k kinh doanh 2 0.0 0 ang hc... 0
Kinh t pht trin 2 0.0 0 ang hc... 0
K nng qun tr 2 0.0 0 Cha hc C 0 x
Marketing cn bn 2 3.0 7.4 Done! 6
Ti chnh cng 2 0.0 0 Cha hc Khng 0
Ti chnh quc t 2 0.0 0 Cha hc C 0
Thanh ton quc t 2 0.0 0 Cha hc C 0
n mn hc - K ton tng hp 2 0.0 0 Cha hc Khng 0
K ton cng 3 0.0 0 Cha hc C 0
K ton qun tr 2 2 0.0 0 Cha hc C 0
K ton ti chnh 3 2 0.0 0 Cha hc Khng 0
Kim ton ti chnh 1 3 0.0 0 Cha hc C 0
Phn tch bo co ti chnh 3 0.0 0 Cha hc C 0
Phn tch kinh doanh 2 0.0 0 Cha hc C 0
Thm nh d n u t 2 0.0 0 Cha hc C 0
Thu 2 0.0 0 Cha hc C 0
Ngn hng thng mi 2 0.0 0 Cha hc C 0 x
K ton d n u t 2 0.0 0 Cha hc C 0
K ton ngn hng 2 0.0 0 Cha hc C 0
K ton quc t 2 0.0 0 Cha hc C 0
Chuyn thc tp - K ton tng hp 10 0.0 0 Cha hc Khng 0
14
STT Khi kin thc Bt buc t M hc phn
43 TKKT1101
44 KTTC1106
45 KHMI1102
46 KHMA1102
47 TKKD1101
48 TKKD1102
49 TKKT1110
50 TOKT1110
51 TKKD1106
52 NLDS1101
55 MKMA1103
59 TMKT1102
62 PTKT1101
66 NHTC1101
68 NHTM1101
71 TKKD1112
72 TKKD1116
73 TKKT1117
74 TKKT1118
75 TKKD1117
76 TKKD1109
77 TOKT1102
79 TOKT1123
81 TKKD1111
82 TKKD1114
86 CHUYN THC TP 10 TKKD1107
TNG 74 16
58
T hp 1 : La chn 2 hc phn
T hp 2 : La chn 2 hc phn
Kin thc chung ca ngnh
T hp la chn 1
T hp la chn 2
T hp la chn 3
T hp la chn 4
2
12
17
T hp la chn 5
KIN THC BT BUC CHUYN NGNH
27
2
2
2
2
2
T hp la chn 6
2
0
0
0
4 0
2 0
0
4 0
Tn hc phn S TC im Trng thi K ti
H thng ti khon quc gia 3 0.0 0 Cha hc Khng 0
K ton ti chnh 1 3 0.0 0 ang hc... 0
Kinh t vi m 2 3 3.5 8.2 Done! 10.5
Kinh t v m 2 3 4.0 8.6 Done! 12
L thuyt thng k 1 3 4.0 10 Done! 12
L thuyt thng k 2 3 4.0 9.7 Done! 12
Thng k kinh t 3 0.0 0 Cha hc C 0 x
Thng k ton 3 0.0 0 ang hc... 0
Tin hc ng dng trong Thng k 3 0.0 0 Cha hc Khng 0
Dn s v pht trin 2 4.0 9.3 Done! 8
Marketing cn bn 2 3.0 7.4 Done! 6
Kinh t thng mi 2 0.0 0 ang hc... 0
Kinh t pht trin 2 0.0 0 ang hc... 0
Qun tr ti chnh 2 0.0 0 Cha hc C 0
Ngn hng thng mi 2 0.0 0 Cha hc C 0 x
Thng k cht lng 3 0.0 0 Cha hc C 0 x
Thng k doanh nghip 3 0.0 0 Cha hc C 0 x
Thng k ti chnh 3 0.0 0 Cha hc Khng 0
Thng k thng mi 3 0.0 0 Cha hc Khng 0
Thng k trong nghin cu th trng 3 0.0 0 Cha hc C 0
n Thng k chuyn ngnh 2 0.0 0 Cha hc Khng 0
Kinh t lng 2 2 0.0 0 ang hc... 0
Phn tch chui thi gian trong ti chnh 2 0.0 0 Cha hc C 0 x
Thng k bo him 2 0.0 0 Cha hc C 0
Thng k u t v xy dng 2 0.0 0 Cha hc C 0
Chuyn thc tp - Thng k kinh doanh 10 0.0 0 Cha hc Khng 0
60.5

Column1 TKKD KT
Hon thnh 16 4
Phi hon thnh 58 66
im tch ly 3.56 3.49
Xp loi Gii Gii
16
58
TKKD
4
66
KT
Qu trnh hc
Hon thnh Cha hon thnh
STT Hy Lp hc phn Hc phn Thi gian
1 K ton ti chnh 1(114)_6 KTTC1106 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 5 tit 3,4,5 (LT)
2 Kinh t lng 2(114)_2 TOKT1102 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 6 tit 4,5 (LT)
3 Kinh t pht trin(114)_9 PTKT1101 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 3 tit 4,5 (LT)
4 Kinh t thng mi(114)_5 TMKT1102 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 6 tit 1,2 (LT)
5 Nguyn l thng k(114)_2 TKKT1104 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 7 tit 8,9,10 (LT)
6 Qun tr ti chnh(114)_11 NHTC1102 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 4 tit 8,9,10 (LT)
7 Thng k kinh doanh(114)_5 TKKD1105 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 3 tit 1,2 (LT)
8 Thng k ton(114)_2 TOKT1110 T 04/08/2014 n 23/11/2014:
Th 7 tit 1,2,3 (LT)
Tng
a im S s K S TC Hc ph
PN1-306 Phng Nam 1 60 62 3 510 ang hc...
PN1-204 Phng Nam 1 50 50 2 340 ang hc...
PN1-102 Phng Nam 1 50 50 2 340 ang hc...
PN1-106 Phng Nam 1 50 51 2 340 ang hc...
PN1-201 Phng Nam 1 60 59 3 510 ang hc...
404-VTP 54 V Trng Phng 60 60 3 510 ang hc...
PN1-306 Phng Nam 1 50 50 2 340 ang hc...
B-104 Ging ng B 60 60 3 510 ang hc...
20 3.400.000 ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
ang hc...
STT M hc phn Tn hc phn S TC T cch Kim tra Thi
1 NNKC1101A ENGLISH 1 - LEVEL 1 3 10 8; 8 8.5
2 KTKE1101 Nguyn l k ton 3 10 10 9.5
3 NLDS1101 Dn s v pht trin 2 10 10 9
4 TKKD1101 L thuyt thng k 1 3 10 10 10
5 TOKT1106 L thuyt xc sut v thng k ton 1 3 10 9 7.5
6 QPDL1104 Chin thut v k thut bn sng tiu lin AK 2 8 6 9
7 MKMA1103 Marketing cn bn 2 9 8 7
8 GDTC1110 V 1 - TEAKOWDO 2 9 5 5
9 LLNL1103 Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin 1 2 7 5 7.5
10 TIKT1109 Tin hc i cng 3 10 8 7.5
11 TOCB1106 Ton cho cc nh kinh t 2 3 10 10 9
12 QPCT1101 Cng tc quc phng an ninh 2 10 8 7
13 QPDL1103 ng li qun s ca ng cng sn Vit Nam 2 8 10 6
14 GDTC1101 Gio dc th cht 1 2 7 8 5
15 GDTC1103 Bng chuyn 1 2 5 5 4
16 TOKT1101 Kinh t lng 1 3 10 8 9
17 TKKD1102 L thuyt thng k 2 3 10 10 9.5
18 GDTC1102 Gio dc th cht 2 2 9 8 6
19 LLTT1101 T tng H Ch Minh 2 8 7 6
20 TOCB1105 Ton cho cc nh kinh t 1 2 10 10 8.5
21 QTTH1102 Qun tr kinh doanh 1 3 9 9 8
22 KHMI1102 Kinh t vi m 2 3 8 7 8.5
23 LUCS1108 Php lut i cng 2 10 8 6
24 LLDL1101 ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam 3 10 8 7.5
25 KHMI1101 Kinh t vi m 1 3 10 10 9
26 QLKT1101 Qun l hc 1 3 10 9 7.5
27 NNKC1101.1.0 Kim tra TA u vo - t LEVEL 1.0 3
28 NNKC1103A ENGLISH 3 - LEVEL 1 3 10 7; 7 7.5
29 QPCT1102 Qun s chung 2 9 8 8
30 KHMA1102 Kinh t v m 2 3 10 10 8
31 GDTC1112 V 2 - TEAKOWDO 2 8 5 5
32 LLNL1104 Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin 2 3 10 10 7.5
33 KHMA1101 Kinh t v m 1 3 9 9 9
34 NNKC1102A ENGLISH 2 - LEVEL 1 3 9 8; 8 7.5
35 NHLT1101 L thuyt ti chnh tin t 1 3 10 9 7.5
TKHP
8.5
9.7
9.3
10
8.1
8.3
7.4
5.4
6.7
7.9
9.3
7.5
7
5.8
4.3
8.9
9.7
6.7
6.5
9
8.3
8.2
6.8
7.9
9.3
8.1
5
7.6
8.1
8.6
5.3
8.5
9
7.8
8.1
Chuyn thc tp C
Ting Anh ngnh Ti chnh - Ngn hng C
Qun tr kinh doanh bo him 1 C
Ti bo him C
Chuyn Qun tr ri ro trong doanh nghip bo him C
Chuyn t chn - Bo him C
Thng k bo him C
Kinh doanh quc t C
Qun tr nhn lc C
Thng mi quc t C
Nguyn l ngn ng lp trnh C
Chuyn t chn - Cng ngh thng tin C
Lp trnh hng i tng C
Marketing trc tuyn C
Thit k v lp trnh WEB C
Truyn thng qua Internet C
An ton v bo mt thng tin C
H thng thng mi in t C
Lp trnh .Net C
Lp trnh PHP C
Lp trnh ng dng C
L thuyt thng tin v m C
X l tn hiu nng cao C
n chuyn ngnh - Hi quan C
Kinh t hi quan 2 C
Nghip v hi quan 1 C
Dn s v pht trin C
Qun l cng ngh C
X hi hc C
Nghip v kinh doanh xut nhp khu C
Php lut Hi quan Vit Nam C
Thng phm hc hng ha C
Hi nhp kinh t quc t C
Kinh t thng mi C
Thanh tra Hi quan C
Kinh t lng 2 C
M hnh ton kinh t C
Thng k kinh t C
Tin hc ng dng C
Lp trnh nng cao C
H thng thng tin h tr ra quyt nh C
H thng thng tin a l C
H thng thng tin qun tr doanh nghip C
H thng thng tin qun tr nhn lc C
Qun tr d n H thng thng tin C
Qun tr tc nghip C
K ton ti chnh C
Ngn hng thng mi C
Qun tr ti chnh C
Php lut kinh doanh C
Chin lc pht trin C
Chng trnh v d n pht trin 1 C
D bo pht trin kinh t x hi 1 C
K hoch ha pht trin 1 C
Hnh vi t chc C
Qun l pht trin C
Kinh t lng 1 C
Qun l hc 1 C
Kim ton cn bn C
Ting Anh ngnh K ton C
Kinh t pht trin C
Kinh t v qun l mi trng C
Kinh t vi m 2 C
ENGLISH 3 - LEVEL 1 C
K ton ti chnh 2 C
K ton qun tr 2 C
Phn tch bo co ti chnh C
K ton cng ty C
Kim sot qun l C
K ton d n u t C
K ton ngn hng C
K ton quc t C
Th trng bt ng sn C
Th trng chng khon C
Kim ton hot ng C
Kim ton ti chnh 1 C
n chuyn ngnh - Kinh doanh bt ng sn C
nh gi bt ng sn 1 C
Kinh doanh bt ng sn 1 C
Kinh t t v bt ng sn 1 C
Mi gii bt ng sn C
M hnh phn tch, nh gi ti sn ti chnh C
Qun tr kinh doanh xy dng C
T chc thi cng xy dng C
n mn hc - Kinh t - Qun l ti nguyn v mi trng C
Chuyn Phn tch chi ph - li ch C
nh gi mi trng C
Lng gi ti nguyn v mi trng C
n chuyn ngnh - Kinh t BS v a chnh C
o c a chnh C
Quy hoch s dng t C
Thm nh ti chnh d n u t C
Kinh t u t 2 C
Qun l d n 1 C
Thm nh d n u t C
Th trng vn C
Phn tch u t C
Ti chnh doanh nghip C
Kinh t pht trin 1 C
Kinh t quc t 1 C
Chuyn ng dng phn tch nh lng trong kinh t hc 1 C
Kinh t hc ngun thu ngn sch chnh ph C
Phn tch kinh t vi m 2 C
Chuyn Nhng vn cp nht v Kinh t v m C
Kinh t hc tng trng C
Phn tch u t trong th trng ti chnh C
Ti chnh quc t C
Chuyn Nhng vn cp nht v Kinh t vi m C
Kinh t hc chi tiu chnh ph C
Kinh t Vit Nam trong hi nhp quc t C
Lp v qun l d n u t C
Kinh t nng nghip 2 C
Qun tr kinh doanh nng nghip 2 C
Kinh t v qun l pht trin cng ng C
Marketing nng nghip C
Th trng nng sn th gii C
Kinh t cng cng 2 C
Kinh t pht trin 2 C
Kinh t ASEAN C
Kinh t hc bin i kh hu C
Kinh t hc so snh C
Php lut kinh doanh quc t C
Php lut kinh t C
Th ch kinh t v pht trin C
n chuyn ngnh - Kinh t quc t C
Chnh sch kinh t i ngoi 1 C
Kinh t quc t 2 C
Giao dch m phn kinh doanh C
Ting Anh chuyn ngnh Kinh t v Kinh doanh quc tC
Chnh sch v quy hoch ti nguyn C
Kinh t ti nguyn 2 C
Qun l ti nguyn 2 C
Th trng ti nguyn v sn phm ti nguyn C
Kinh t bin C
Kinh t t v bt ng sn C
Kinh t ti nguyn nc C
th ha v pht trin C
Kinh t th 2 C
Qun l th 1 C
Quy hoch vng v th C
Kinh t ngun nhn lc 2 C
Lut lao ng C
Pht trin th trng lao ng C
n mn hc - Lut thng mi C
Cng php quc t C
Lut s hu tr tu C
Lut thng mi quc t C
Lut t tng hnh s C
K nng xc lp v thc hin hp ng thng mi (hc bng ting Anh) C
Php lut hn nhn v gia nh C
Php lut mi trng C
Thng k kinh doanh C
Php Lut cnh tranh C
n mn hc - Lut thng mi quc t C
K nng xc lp v thc hin hp ng thng mi quc t (hc bng ting Anh) C
Php lut v Thng mi dch v v Hip nh GATS C
Lut hnh s 2 C
L thuyt ti chnh tin t 2 C
Th trng chng khon 1 C
Ti chnh doanh nghip 2 C
Thanh ton quc t C
Thu C
n chuyn ngnh - QTKD Quc t C
Kinh doanh quc t 2 C
Nghip v ngoi thng : L thuyt v thc hnh C
Qun tr doanh nghip c vn FDI 1 C
Marketing quc t C
Qun tr quc t: Qun tr a vn ha v hnh vi C
Qun tr ti chnh quc t C
Kinh doanh quc t 1 C
Qun tr Marketing C
n chuyn ngnh - QTKD Thng mi C
Kinh t thng mi 2 C
Qun tr doanh nghip thng mi 1 C
Qun tr kinh doanh 2 C
Khi s kinh doanh C
Kim sot C
Nghin cu kinh doanh C
Qun tr hu cn C
Qun tr nng sut C
Giao tip kinh doanh v thuyt trnh C
Qun tr a vn ha C
Qun tr i mi C
Chnh sch cng C
Qun l chng trnh v d n C
Qun l dch v cng C
Qun l t chc cng 2 C
Chnh sch kinh t C
Phn tch chnh sch C
Qun tr chin lc 2 C
Qun tr tc nghip 2 C
Qun tr cht lng C
Chuyn Ti chnh cho nh qun tr C
K nng qun tr C
Ting Anh ngnh du lch v khch sn 2 C
Phng php nghin cu trong lnh vc KT - XH C
Qun tr chin lc trong du lch v l hnh C
Qun tr TOUR C
Ting Nga 1 C
Ting Php 1 C
Ting Trung 1 C
Qun tr cht lng dch v C
Qun tr quan h khch hng C
Thng k du lch C
Qun tr dch v vn chuyn du lch C
Qun tr im n C
Hnh vi ngi tiu dng C
Internet Marketing C
Marketing khch hng t chc C
Qun tr v pht trin sn phm mi C
Marketing cng C
Marketing a phng C
Marketing x hi C
Quan h cng chng C
Qun tr qung co C
T chc s kin C
Marketing quan h C
Marketing trc tip C
Kinh t ngun nhn lc 1 C
Thng k lao ng C
T chc v nh mc lao ng 1 C
Phn tch v qun l thc hin cng vic C
Pht trin ngun nhn lc C
Tuyn dng nhn lc C
Chuyn t chn - Ti chnh cng C
K ton cng C
Ti chnh cng 2 C
Thu quc t C
Ngn hng trung ng C
Phn tch v u t chng khon C
Qun tr ri ro C
Ti chnh quc t 2 C
Thm nh ti chnh d n C
Ngn hng thng mi 2 C
Ti chnh cng ty a quc gia C
Th trng chng khon 2 C
n mn hc - Thm nh gi C
nh gi gi tr doanh nghip 1 C
Thm nh gi sn phm xy dng C
Php lut trong thm nh gi C
Thm nh gi My mc v Thit b C
Thng k cht lng C
Thng k doanh nghip C
Thng k trong nghin cu th trng C
Ting Anh ngnh Thng k kinh t C
Phn tch chui thi gian trong ti chnh C
Phn tch thng k nhiu chiu C
Thng k u t v xy dng C
Thng k mi trng C
Kinh t bo him C
iu tra x hi hc C
Thng k dn s C
Thng k x hi C
Phn tch kinh t x hi C
n mn hc - Thng mi quc t C
Qun tr kinh doanh thng mi quc t 1 C
Thng mi quc t 2 C
Ngoi ng 2.2 (Php/Trung) C
Chuyn Kinh doanh Quc t - E C
Marketing cn bn - E C
Ng m - m v hc C
Thc hnh Bin dch 2 C
Thc hnh Phin dch 2 C
T vng hc C
Phn tch din ngn C
Ting Vit c s 2 C
Tin hc K ton C
Tin hc Ngn hng C
Ti u ha 2 C
L thuyt m hnh ton kinh t 2 C
M hnh phn tch, nh gi ti sn ti chnh 1 C
M hnh ton ng dng C
Phn tch thng k nhiu chiu 2 C
Kinh t u t C
M hnh ti chnh cng ty C
M hnh ti chnh quc t C
Chuyn Phn tch d liu nh tnh C
Chuyn Phn tch k thut trong ti chnh C
M hnh phn tch s liu mng C
Chuyn o lng ri ro ti chnh C
L thuyt tr chi C
Xc tin bn C
H thng nhn din thng hiu C
Phn tch kinh doanh C
Marketing cn bn C
Kinh t nng nghip C
Kinh t v qun l cng nghip C
nh gi bt ng sn C
Kinh t th C
Qun tr kinh doanh cng nghip C
Qun tr kinh doanh nng nghip C
Qun tr kinh doanh thng mi C
Qun tr chin lc C
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam C
Qun tr kinh doanh 1 C
Bo him thng mi 1 C
Ngn hng thng mi 1 C
Kinh t v m 1 C
Cu trc d liu v gii thut C
Kin trc my tnh C
K thut s C
Nguyn l k ton C
Kinh t cng cng 1 C
Nguyn l thng k C
H thng thng tin qun l C
L thuyt C s d liu C
Ting Anh ngnh H thng thng tin qun l C
L thuyt ti chnh tin t 1 C
L thuyt xc sut v thng k ton 1 C
T tng H Ch Minh C
ENGLISH 2 - LEVEL 1 C
D bo kinh t v kinh doanh C
C s khoa hc mi trng C
Cng ngh mi trng C
a l kinh t C
Kinh t ti nguyn 1 C
Ting Anh ngnh Kinh t ti nguyn C
a l thy vn C
Hi dng hc C
Khong sn v a cht hc C
Th nhng hc C
Bn hc C
Vin thm C
Lut dn s 2 C
Lut thng mi 1 C
Ton ti chnh C
An sinh x hi C
Lch s cc hc thuyt kinh t C
Lnh o hc C
Qun l hc 2 C
Marketing chin lc C
K ton qun tr C
Qung co v trng by ti im bn C
Kinh t du lch C
Tm l v giao tip trong du lch C
Bo v mi trng du lch C
Vn ha v o c kinh doanh C
Kinh t quc t C
Thanh ton quc t trong du lch C
Ting Anh ngnh du lch v khch sn 1 C
Qun tr s kin C
Vn ha m thc v tn gio C
Kinh doanh du lch trc tuyn C
Qun tr khu ngh dng C
Quy hoch v chnh sch du lch C
Vn ha v hnh vi trong du lch quc t C
Dn s v ti nguyn mi trng C
Ting Anh ngnh Qun tr nhn lc C
L thuyt thng k 1 C
Thng k ton C
Ting Anh C bn 4 - Thc hnh tng hp C
Ting Anh Hc thut - c - Vit C
Ting Anh Hc thut - Nghe - Ni C
Phn tch thng k nhiu chiu 1 C
Ting Anh ngnh Ton ng dng trong kinh t C
Chuyn Phng php tnh C
C s ton ti chnh C
Kinh t Vit Nam C
Lch s kinh t C
Kinh t vi m 1 C
Nhng nguyn l c bn ca CN Mc-Lnin 2 C
Php lut i cng C
Ton cho cc nh kinh t 2 C
Cng tc quc phng an ninh C
ng li qun s ca ng cng sn Vit Nam C
Gio dc th cht 2 C
i s C
Nhp mn Cng ngh thng tin C
Vt l i cng 2 C
Chin thut v k thut bn sng tiu lin AK C
Qun s chung C
Tin hc i cng C
Ton ri rc C
Lut hin php C
L lun nh nc v php lut 1 C
Lch s Vn minh th gii C
Ting Vit c s 1 C
Ting Anh C bn 2 - c C
Ting Anh C bn 2 - Nghe C
Ting Anh C bn 2 - Ni C
Ting Anh C bn 2 - Thc hnh tng hp C
Ting Anh C bn 2 - Vit C
Gii tch 2 C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C