You are on page 1of 5

1

BAHAGIAN PROSES/PENJELASAN CONTOH PENULISAN


1. TAJUK KAJIAN A. Tajuk ditentukan dengan mengenal
pasti kemahiran yang ingin dikaji.
B. Tajuk hendaklah ringkas,
mengandungi hala tuju, tindakan
dan sasaran kajian.
TAJUK KAJIAN:
Menghasilkan ton melalui garisan dengan menggunakan
media kering krayon melalui kaedah garisan.
2. NAMA PENYELIDIK
NAMA PENYELIDIK:
MOHAMAD FAREZ BIN BASIRAN

3. NAMA SEKOLAH
NAMA SEKOLAH:
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KUDONG
86500, BEKOK SEGAMAT JOHOR
4. ABSTRAK Abstrak memberi maklumat umum/ penting
kepada pembaca tentang apa yang dikaji
tanpa membaca keseluruhan laporan
kajian terlebih dahulu.
Abstrak hendaklah:
i)ditulis dalam satu perenggan sahaja dan
tidak melebihi satu mukasurat(100-200)
ii) menggunakan font 9/10 dan jenis tulisan
arial/times new roman.

Kajian tindakan ini dijalankan bagi membantu murid-murid
terutama murid tahun 5 bagi tujuan untuk memberi kefahaman
dan kemahiran murid dalam bidang menggambar dalam aktiviti
melukis dan mewarna menggunakan media kering untuk
menghasilkan ton dengan menggunakan kaedah garisan.
Responden dalam penyelidikan ini terdiri daripada 4 orang
murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Kampung Kudong,
Segamat Johor. Dalam melaksanakan tinjauan awal kajian,

2


Abstrak hendaklah mengandungi :
Tujuan
Kumpulan sasaran
Fokus kajian
Tinjauan awal
Pelaksanaan kajian
Dapatan


saya telah menggunakan pemerhatian melibatkan ujian pra
dan pasca, senarai semak, soal selidik dan temu bual sebagai
medium untuk mendapatkan maklumat. Setelah intervensi
penggunaan kaedah garisan diberikan, saya mengumpul
semula data-data kajian menggunakan instrumen yang sama.
Hasil analisis menunjukkan kesemua responden menunjukkan
peningkatan yang positif. Analisis data ini dapat disahkan
melalui ujian pra dan ujian pasca serta instrumen instrumen
kajian. Keputusan penyelidikan tindakan menunjukkan
bahawa penggunaan kaedah garisan dapat membantu dalam
menghasilkan ton menggunakan medium krayon.5. REFLEKSI PdP Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dijalnkan,
terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah pada saya.
Pertama adalah murid saya tidak dapat membezakan pensil
warna dan oil pastel. Ini mungkin kerana pada sebelum ini
mereka kurang didedahkan kepada alatan ini. Faktor yang
kedua ialah murid tidak tahu tentang konsep dan makna ton
warna. Apabila saya meminta mereka menjawab persoalan
tersebut, mereka tidak dapat menjawabnya. Faktor yang ketiga
ialah murid tidak dapat melakukan ton warna dengan baik

3

kerana penggunaan media yang berbeza. Faktor yang
keempat ialah murid tidak kreatif dalam pemilihan warna
apabila menggunakan pensil warna untuk menghasilkan ton
warna.
6. FOKUS KAJIAN
1. Murid tidak dapat membezakan pensel warna dan
krayon
2. Murid tidak mengetahui konsep dan makna ton warna
3. Murid tidak dapat melakukan ton warna dengan baik
kerana penggunaan media yang berbeza.
4. Murid tidak dapat menghasilkan warna yang licin dan
rata apabila menggunakan pensil warna.
5. Murid tidak kreatif dalam pemilihan warna apabila
menggunakan pensil warna untuk menghasilkan ton
warna.
7. TENTUKAN
OBJEKTIF KAJIAN
OBJEKTIF UMUM
Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman dan
kemahiran murid dalam aktiviti melukis dan mewarna
menggunakan media kering untuk menghasilkan ton warna
dengan menggunakan kaedah garisan

OBJEKTIF KHUSUS
Menentukan keberkesanan penggunaan bahan seperti

4

krayon dalam penghasilan ton warna dalam memastikan
karya yang dihasilkan lebih realistik.
8. KUMPULAN
SASARAN
Kumpulan yang hendak dikaji atau menjadi
sampel kajian.
a. Sebutkan data/maklumat responden
yang dikaji.
Kumpulan sasaran terdiri daripada 4 orang murid Tahun 5
Cerdik . Mereka terdiri daripada 3 orang murid bangsa Melayu
dan 1 orang bangsa Cina. Saya memilih murid-murid dari
kelas tahun 5 Cerdik ini dengan harapan semoga mereka
dapat meningkatkan kemahiran melukis mereka melalui
pemerhatian semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Seni Visual dijalankan.


9. PELAKSANAAN
KAJIAN
Pelaksanaan kajian meliputi:
a. Cara mengumpul maklumat.
Menghurai secara terperinci
cara-cara mengumpul
maklumat.
Meklumat diperolehi
daripada:~
Pemerhatian dalam

Jadual pelaksanaan kajian:
(Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/keadaan
semasa)

Bil Aktiviti Tarikh
pelaksanaan
1 Mengenalpasti masalah dan

5

bilik darjah
Pemeriksaan buku
Sesi temu bual
Soal selidik
b. Analisis tinjauan masalah
Analisis tinjauan masalah
dilakukan dengan
membuat jadual atau apa-
apa bentuk data display
untuk menunjukkan
bahawa penkaji telah
mengumpul data/
maklumat untuk
mengetahui bagaimana
masalah itu timbul dan
perkara-perkara lain yang
berkaitan dengan
masalah yang dikaji.
pengumpulan data awal
2 Menulis kertas
cadangan/proposal kajian

3 Merancang tindakan
4 Melaksanakan tindakan
5 Mengenalpasti masalah dan
pengumpulan data awal

6 Menulis proposal kajian
7 Ujian untuk mengesan
pencapaian murid

8 Refleksi kajian
9 Menulis laporan kajian
10 Pembentangan dapatan
kajian