You are on page 1of 24

1

www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Katedra Katedra za za
P PROIZVODNO MAINSTVO ROIZVODNO MAINSTVO
TQM
TQM
ALATI I TEHNIKE KVALITETA
ALATI I TEHNIKE KVALITETA
Tema Tema 2 2
Osnovni Osnovni i i dopunski dopunski alati alati, metode , metode
i i tehnike tehnike kvaliteta kvaliteta
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Tema Tema 2 2. . OSNOVNI I DOPUNSKI ALATI, OSNOVNI I DOPUNSKI ALATI,
METODE I TEHNIKE KVALITETA METODE I TEHNIKE KVALITETA
Osnovni alati kvaliteta Osnovni alati kvaliteta
Dopunski alati kvaliteta Dopunski alati kvaliteta
Metode i tehnike kvaliteta Metode i tehnike kvaliteta
2
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
1. OSNOVNI ALATI KVALITETA 1. OSNOVNI ALATI KVALITETA
CILJ PRIMENE: CILJ PRIMENE:
praenje dostignutog praenje dostignutog
nivoa kvaliteta proizvoda nivoa kvaliteta proizvoda
prelazak sa inspekcije na prelazak sa inspekcije na
prevenciju kvaliteta i prevenciju kvaliteta i
sistemsko i sistematsko: sistemsko i sistematsko:
unapre unapre enje nivoa enje nivoa
kvaliteta proizvoda i kvaliteta proizvoda i
planiranje proizvodnje planiranje proizvodnje
sa nultom grekom sa nultom grekom
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Formulari za prikupljanje podataka Formulari za prikupljanje podataka
Izvori podataka: Izvori podataka:
podaci o isporuiocima podaci o isporuiocima - - podaci o ocenjivanju isporuilaca i iz procesa podaci o ocenjivanju isporuilaca i iz procesa
prijemnog kontrolisanja, prijemnog kontrolisanja,
podaci iz procesa rada podaci iz procesa rada - - podaci o proverama kvaliteta u procesu rada i podaci o proverama kvaliteta u procesu rada i
podaci od potroaa podaci od potroaa - - podaci o zahtevanim karakteristikama proizvoda/ podaci o zahtevanim karakteristikama proizvoda/
usluge, reklamacijama, reakcije potroaa i sl. usluge, reklamacijama, reakcije potroaa i sl.
Podaci o karakteristikama proizvoda/usluga i procesa rada se jav Podaci o karakteristikama proizvoda/usluga i procesa rada se javljaju kao: ljaju kao:
kvantitativni(numeriki) kvantitativni(numeriki) - - podaci o veliinama koje se mogu meriti i podaci o veliinama koje se mogu meriti i
kvalitativni (atributivni) kvalitativni (atributivni) - - opisni podaci, opisni podaci,
3
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Formulari za prikupljanje podataka Formulari za prikupljanje podataka
Za prikupljanje podataka najee se koriste: Za prikupljanje podataka najee se koriste:
statistiki statistiki izvetaji izvetaji i i
kartoni kartoni praenja praenja kvaliteta kvaliteta, ,
i to i to za za: :
numerika obeleja i numerika obeleja i
atributivna atributivna obeleja obeleja kvaliteta kvaliteta. .
Statistiki Statistiki izvetaji izvetaji - - statistiki statistiki list list se se
koriste koriste za za prikupljanje prikupljanje, , obradu obradu i i analizu analizu
numerikih numerikih i i atributivnih atributivnih podataka podataka pri pri
pojedinanoj pojedinanoj statistikoj statistikoj oceni oceni: : sposobnosti sposobnosti
maine/radnog maine/radnog mesta mesta, , kvaliteta kvaliteta neke neke isporuke isporuke, ,
neusaglaenosti neusaglaenosti, , itd itd. .
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Formulari za prikupljanje podataka Formulari za prikupljanje podataka
Karton praenja kvaliteta Karton praenja kvaliteta - -
kontrolni karton kontrolni karton se se
primenjuje za prikupljanje primenjuje za prikupljanje
numerikih i/ili atributivnih numerikih i/ili atributivnih
podataka potrebnih za podataka potrebnih za
statistiku ocenu: statistiku ocenu:
sposobnosti sposobnosti prethodnog prethodnog
procesa procesa ( (nulte nulte serije serije), ),
sposobnosti sposobnosti tekueg tekueg
procesa procesa, ,
kvaliteta kvaliteta meterijala meterijala i i
proizvoda proizvoda. . . . . .
metodama metodama kontrolnih kontrolnih karata karata, ,
u u duem duem vremenskom vremenskom
periodu periodu. .
4
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Stratifikacija podataka Stratifikacija podataka
PRINCIPI STRATIFIKACIJE: PRINCIPI STRATIFIKACIJE:
Odvojeno (posebno) prikupljati podatke za razliite uslove, uzro Odvojeno (posebno) prikupljati podatke za razliite uslove, uzroke, lokacije, serije i ke, lokacije, serije i
sl., odnosno: sl., odnosno: materijale, proizvode, maine, radna mesta, smene, linije, proce materijale, proizvode, maine, radna mesta, smene, linije, procese itd. se itd.
Uspostaviti potpun sistem identifikacije dela i proizvoda od pri Uspostaviti potpun sistem identifikacije dela i proizvoda od prijemnog magacina do jemnog magacina do
magacina finalnih proizvoda. magacina finalnih proizvoda.
Uspostaviti potpun sistem obezbe Uspostaviti potpun sistem obezbe enja sledljivosti proizvoda. enja sledljivosti proizvoda.
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Stratifikacija podataka Stratifikacija podataka
5
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Histogrami raspodele Histogrami raspodele
Grafiko prikazivanje podataka se Grafiko prikazivanje podataka se
ostvaruje ostvaruje korienjem: korienjem: histograma histograma
raspodele, poligona raspodele, raspodele, poligona raspodele,
dijagrama sa stupcima, linijskog dijagrama sa stupcima, linijskog
dijagrama, krunog dijagrama itd. dijagrama, krunog dijagrama itd.
Histogram Histogram i i poligon raspodele poligon raspodele
se koriste za prikazivanje raspodele i se koriste za prikazivanje raspodele i
rasipanja izdvojenih, uglavnom rasipanja izdvojenih, uglavnom
numerikih podataka. numerikih podataka.
Dijagram sa stupcima Dijagram sa stupcima se se
primenjuje za pore primenjuje za pore enje podataka enje podataka
razliitih entiteta. razliitih entiteta.
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Histogrami raspodele Histogrami raspodele
Linijski dijagram Linijski dijagram obezbe obezbe uje vizuelni prikaz promene posmatranog entiteta sa uje vizuelni prikaz promene posmatranog entiteta sa
vremenom vremenom
Kruni dijagram Kruni dijagram obezbe obezbe uje vizuelni prikaz procenta uea odreene vrste uje vizuelni prikaz procenta uea odreene vrste
podatka u ukupnoj masi podataka. podatka u ukupnoj masi podataka.
6
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagrami rasipanja Dijagrami rasipanja - - korelacioni korelacioni
dijagrami dijagrami
CILJEVI: CILJEVI:
utvrditi postojanje me utvrditi postojanje me uzavisnosti dva uzavisnosti dva
skupa podataka skupa podataka
oceniti intenzitet me oceniti intenzitet me uzavisnosti uzavisnosti
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagrami rasipanja Dijagrami rasipanja - - korelacioni korelacioni
dijagrami dijagrami
DIJAGRAMIMA SE DEFINIE: DIJAGRAMIMA SE DEFINIE:
regresija regresija - - zavisnost zavisnost dve dve
promenljive (dva skupa promenljivih) y promenljive (dva skupa promenljivih) y
= f(x) kada nezavisno promenljiva X = f(x) kada nezavisno promenljiva X
(uzrok) utie i uslovljava zavisno (uzrok) utie i uslovljava zavisno
promenljivu Y (posledica promenljivu Y (posledica - - cilj) i cilj) i
korelacija korelacija - - me me uzavisnost uzavisnost ili veza ili veza
dve promenljive (dva skupa dve promenljive (dva skupa
promenljivih) promenljivih) - - promenljive X i Y kada promenljive X i Y kada
se sagledava jaina veze izmeu se sagledava jaina veze izmeu
promenljivih preko koeficijenta promenljivih preko koeficijenta
koralacije koralacije
7
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Pareto ili ABC dijagrami Pareto ili ABC dijagrami
Dijagram Pareto je dobio naziv po italijanskom ekonomisti Dijagram Pareto je dobio naziv po italijanskom ekonomisti Vilfredu Paretu Vilfredu Paretu, koji , koji
je pokazao da se vei deo kapitala je pokazao da se vei deo kapitala (80 %) (80 %) nalazi u rukama neznaajnog broja ljudi nalazi u rukama neznaajnog broja ljudi
(20 %). (20 %).
Namenjeni su identifikovanju Namenjeni su identifikovanju znaajne manjine znaajne manjine iz mnotva faktora uticajnih iz mnotva faktora uticajnih
na pojavu koja se posmatra na pojavu koja se posmatra. .
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Pareto ili ABC dijagrami Pareto ili ABC dijagrami
8
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Pareto ili ABC dijagrami Pareto ili ABC dijagrami
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagram uzrok Dijagram uzrok - - posledica (Iikava posledica (Iikava
dijagram) dijagram)
9
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagram uzrok Dijagram uzrok - - posledica (Iikava posledica (Iikava
dijagram dijagram) )
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagram uzrok Dijagram uzrok - - posledica (Iikava posledica (Iikava
dijagram dijagram) )
10
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Kontrolne Kontrolne karte karte
CILJEVI PRIMENE: CILJEVI PRIMENE:
praenje kvaliteta materijala, praenje kvaliteta materijala,
delova i proizvoda, delova i proizvoda,
utvr utvr ivanje sposobnosti ivanje sposobnosti
procesa i proizvodne opreme procesa i proizvodne opreme
...... ......
REZULTATI PRIMENE: REZULTATI PRIMENE:
odravanje procesa u stanju odravanje procesa u stanju
kontrole, kontrole,
dovo dovo enje procesa u stanje enje procesa u stanje
kontrole nakon poremeaja, kontrole nakon poremeaja,
potvr potvr ivanje dostignutog ivanje dostignutog
nivoa kontrole kvaliteta, nivoa kontrole kvaliteta,
spreavanje pojave spreavanje pojave
neusaglaenih proizvoda, neusaglaenih proizvoda,
prevencija kvaliteta .... prevencija kvaliteta ....
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
2. DOPUNSKI ALATI KVALITETA 2. DOPUNSKI ALATI KVALITETA
1. Dijagram toka, Dijagram toka,
2. 2. Tehnika nominalne grupe, Tehnika nominalne grupe,
3. 3. Vodi za organizovanje sastanaka, Vodi za organizovanje sastanaka,
4. 4. Dijagram slinosti Dijagram slinosti - - dijagram afiniteta, dijagram afiniteta,
5. 5. Dijagram me Dijagram me usobnih veza, usobnih veza,
6. 6. Dijagram stabla, Dijagram stabla,
7. 7. Matrini dijagram, Matrini dijagram,
8. 8. PDPC dijagram, PDPC dijagram,
9. 9. Pore Pore enje osobina i enje osobina i
10. 10. Analiza polja sila. Analiza polja sila.
11
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagram toka Dijagram toka
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Tehnika nominalne grupe Tehnika nominalne grupe
12
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Vodi za organizovanje sastanaka Vodi za organizovanje sastanaka
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagram slinosti Dijagram slinosti - - dijagram afiniteta dijagram afiniteta
13
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagram me Dijagram me usobnih veza usobnih veza
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Dijagram stabla Dijagram stabla
14
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Matrini dijagram Matrini dijagram
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
PDPC PDPC - - Dijagram procesa odluivanja Dijagram procesa odluivanja
15
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Pore Pore enje osobina enje osobina
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Analiza polja uticaja (sila) Analiza polja uticaja (sila)
16
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
3. METODE I TEHNIKE KVALITETA 3. METODE I TEHNIKE KVALITETA
1. Brainstorming i brainwriting, Brainstorming i brainwriting,
2. 2. SWOT analiza, SWOT analiza,
3. 3. FTA analiza, FTA analiza,
4. 4. Analiza vrednosti, Analiza vrednosti,
5. 5. Mreni dijagram, Mreni dijagram,
6. 6. Kanban, Kanban,
7. 7. Roling, Roling,
8. 8. Poka Poka - - Yoke, Yoke,
9. 9. Nulta greka Nulta greka - - Zero defect Zero defect
10. 10. FMEA metoda i FMEA metoda i
11. 11. QFD metoda. QFD metoda.
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Brainstorming i Brainwriting Brainstorming i Brainwriting
17
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
SWOT analiza SWOT analiza
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
FTA analiza FTA analiza - - analiza stabla otkaza analiza stabla otkaza
18
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Analiza vrednosti Analiza vrednosti
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Mreni dijagram Mreni dijagram
19
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Kanban i Rolling metode Kanban i Rolling metode
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Poka Poka- -Yoke Yoke
20
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
Nulta greka Nulta greka - - nulta kontrola nulta kontrola
kvaliteta (Zero Defect) kvaliteta (Zero Defect)
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
FMEA FMEA - - Analiza moguih greaka i Analiza moguih greaka i
efekata greaka efekata greaka
FMEA analiza se koristi za analizu sistema, proizvoda, procesa i FMEA analiza se koristi za analizu sistema, proizvoda, procesa i usluge, a najee usluge, a najee
za analizu projektne dokumentacije proizvoda i usluge (FMEA u ra za analizu projektne dokumentacije proizvoda i usluge (FMEA u razvoju). zvoju).
CILJ FMEA: CILJ FMEA:
blagovremeno blagovremeno otkrivanje otkrivanje i i lokalizovanje lokalizovanje potencijalnih potencijalnih greaka greaka na na
proizvodu proizvodu, ,
izbegavanje izbegavanje ili ili ublaavanje ublaavanje rizika rizika u u projektu projektu, ,
spreavanje spreavanje trokova trokova mogueg mogueg opoziva opoziva zbog zbog pojave pojave greke greke na na proizvodu proizvodu, ,
spreavanje spreavanje gubitka gubitka imida imida na na tritu tritu. .
TOK ODVIJANJA TOK ODVIJANJA: :
dono dono enje enje odluke odluke o FMEA o FMEA, ,
imenovanje FMEA tima, imenovanje FMEA tima,
priprema za analizu, priprema za analizu,
analiza projekta, analiza projekta,
ocena postojeeg stanja, ocena postojeeg stanja,
kontrola FMEA, kontrola FMEA,
sprovo sprovo enje korektivnih mera i enje korektivnih mera i
ocena rezultata korektivnih mera. ocena rezultata korektivnih mera.
21
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
FMEA FMEA - - Analiza moguih greaka i Analiza moguih greaka i
efekata greaka efekata greaka
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
FMEA FMEA - - Analiza moguih greaka i Analiza moguih greaka i
efekata greaka efekata greaka
Prva faza - FMEA tim iznalazi odgovor na pitanje: koje mogue greke (nedostatci) na proizvodu
se mogu pojaviti kod korisnika? Iznalaenje odgovora i utvrivanje verovatnoe nastanka nedostataka
se zasniva na prethodnim saznanja, ispitivanjima i iskustvu.
Druga faza je utvrivanje potencijalnih greaka (znaajnosti - teini nedostataka). FMEA tim
analizira i utvruje mogue posledice greke za svaku potencijalnu greku.
Trea faza je identifikovanje uzroka greka (nedostataka) i mogunosti njihovog otkrivanja. Za
svaku greku se identifikuje jedan ili vie uzroka.
etvrta faza obuhvata analizu sistema kontrolisanja i ispitivanja proizvoda. Analizom se utvruje
u kojoj meri primenjene metode i sredstva kontrolisanja i ispitivanje obezbeuju blagovremeno
otkrivanje uzroka greaka i spreavanje pojave greaka proizvodu.
Peta faza je utvrivanje verovatnoe pojave greke za svaki mogui uzrok greke.
22
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
FMEA FMEA - - Analiza moguih greaka i Analiza moguih greaka i
efekata greaka efekata greaka
Evidencija moguih greaka, uzroka i posledica se ostvaruje korienjem FMEA obrasca, koji
prati sve aktivnosti FMEA tima i predstavlja osnovu za donoenje zakljuaka.
Ocena postojeeg stanja. Ocena postojeeg stanja se izvodi utvrivanjem faktora rizika R
1
, R
2
i
R
3
za svaki par mogua greka - uzrok. Mnoenjem sva tri faktora rizika dobija se koeficijent prioriteta
rizika KPR, koji predstavlja stepen rizinosti projektnog reenja:
3 2 1
R R R KPR =
gde su faktori rizika projekta:
faktor rizika pojave greke - verovatnoe nastanka nedostatka R
1
,
faktor rizika posledica greke - znaajnosti ili teine greke R
2
i
faktor rizika neotkrivanja greke - mogunosti otkrivanja nedostatka R
3
.
Faktori rizika se najee vrednuju ocenama od 1 do 10.
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
FMEA FMEA - - Analiza moguih greaka i Analiza moguih greaka i
efekata greaka efekata greaka
23
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
FMEA FMEA - - Analiza moguih greaka i Analiza moguih greaka i
efekata greaka efekata greaka
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
QFD Metoda QFD Metoda - - Kua kvaliteta Kua kvaliteta
QFD QFD " "... ...je je metoda metoda razvija razvija i i projektovanja projektovanja koja koja ima ima za za cilj cilj zadovoljenje zadovoljenje kupca kupca i i
preslikavanje preslikavanje kup kup evih evih zahteva zahteva u u projektne projektne zadatke zadatke, , uz uz maksimalno maksimalno zadovoljenje zadovoljenje
zahteva zahteva kvaliteta kvaliteta kroz kroz fazu fazu proizvodnje proizvodnje... ... QFD je na QFD je na in osiguranja kvaliteta in osiguranja kvaliteta
proizvoda jo proizvoda jo u fazi projektovanja u fazi projektovanja". ".
POJAM POJAM: :
QFD metoda ima oblik matri QFD metoda ima oblik matri nog dijagrama poznatog pod nazivom nog dijagrama poznatog pod nazivom ku ku a a
kvaliteta kvaliteta ( (House of Quality House of Quality). ). Omogu Omogu uje analizu zahteva kupaca sa aspekta uje analizu zahteva kupaca sa aspekta
protivure protivure nosti na nosti na ina njihovog ostvarenja ina njihovog ostvarenja. .
OSNOVNI POSTULATI QFD METODE OSNOVNI POSTULATI QFD METODE (faze) (faze)
definisanje korisnika, definisanje korisnika,
rangiranje zahteva, rangiranje zahteva,
definisanje relacija i definisanje relacija i
projektovanje. projektovanje.
24
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
QFD Metoda QFD Metoda - - Kua kvaliteta Kua kvaliteta
Korisnici Korisnici su interesne grupe: kupci, menadment, distributeri i radnici. su interesne grupe: kupci, menadment, distributeri i radnici.
Osnovni princip QFD metode je utvrditi Osnovni princip QFD metode je utvrditi zahteve ( zahteve ( elje potro elje potro a a a i a i ta potro ta potro a a
o o ekuje od odre ekuje od odre enog proizvoda ili usluge) putem intervjua sa potro enog proizvoda ili usluge) putem intervjua sa potro a a ima ima, ,
fokusne grupe, poseta, izlobi i prezentacija proizvoda, fokusne grupe, poseta, izlobi i prezentacija proizvoda, preko Interneta i na druge preko Interneta i na druge
naine naine. .
Rangiranje zahteva Rangiranje zahteva. . Mnogo je razli Mnogo je razli itih zahteva koje treba rangirati ( itih zahteva koje treba rangirati ( elje elje
kupaca kupaca, , predvi predvi anja marketinga o stanju i trendovima na tr anja marketinga o stanju i trendovima na tr i i tu itd tu itd. .). ).
Definisanje Definisanje relacija relacija je je utvr utvr ivanje ivanje zavisnosti zavisnosti elje elje kupca kupca i, i, na na primer, primer,
pojedinih pojedinih osobine osobine proizvoda proizvoda. . Postoje Postoje razliite razliite skale skale utvr utvr ivanje ivanje stepena stepena vanosti vanosti
( (standardno standardno se se koriste koriste skale skale sa sa rasponom rasponom 1, 3 i 9, a 1, 3 i 9, a koriste koriste se i se i skale skale 1, 2 i 3 1, 2 i 3 ili ili 1, 1,
3 i 5, 3 i 5, gde gde poslednja poslednja cifra cifra sve sve tri tri skale skale predstavlja predstavlja jaku jaku zavisnost zavisnost). ).
Projektovanje Projektovanje. . Preslikavanje Preslikavanje elja elja potroaa potroaa u u specifikaciju specifikaciju projekta projekta
predstavlja predstavlja rad rad tima tima proizvo proizvo aa aa na na procesu procesu izraavanja izraavanja elja elja kupaca kupaca merljivim merljivim
veliinama veliinama jasnim jasnim za za kompaniju kompaniju. .
www.mfkg.kg.ac.yu
Prof. dr Miodrag Lazi Prof. dr Miodrag Lazi
TQM TQM Alati i tehnike kvaliteta Alati i tehnike kvaliteta
QFD Metoda QFD Metoda - - Kua kvaliteta Kua kvaliteta
TOK OBLIKOVANJA
Definisanje zahteva. Identifikovani
zahtevi (Zahtev 1, Zahtev 2, ...)
Definisanje naina zadovoljanja
zahteva. Zadovoljenje zahteva preko
odgovarajuih karakteristika proizvoda
(Karakteristika 1, Karakteristika 2, .... ).
Utvrivanje relacija. Izvodi se
popunjavanjem osnovne matrice
simbolima koji oznaavaju jainu veze
zahteva i karakteristika.
Preliminarna alnaliza. Obezbeuje
eliminisanje praznih kolona.
Definisanje korelacione matrice
(krova kue kvaliteta) je utvrivanje
meuzavisnosti pojedinih karakteristika
proizvoda.
Ocena vanosti (kvantifikovanje QFD
matrice).
Analiza proizvoda konkurenata.
Obuhvata poreenje proizvoda sa
proizvodima konkurenata od strane
korisnika i strunjaka kompanije.
Kvantifikacija oekivanja. Unosi se u
dodatnu vrstu na dnu matrice (vrsta
KOLIKO).