You are on page 1of 4

EU VET Programme II

Bosnia and Herzegovina


FAMILIJA Sve porodice zanimanja
ZANIMANJE Hrvatski jezik
PREDMET Sva etverogodinja zanimanja
MODUL Suvremena knjievnost
REDNI BROJ 10
IFRA MODULA OP 01 10
SVRHA MODULA
Modu omogu!ava upoznavanje s djeima suvremene poezije" proze i drame kako #i se uenici osposo#ii
za otkrivanje novi$ vrijednosti koje #i zamijenie one to i$ name!e otu%eni suvremeni svijet i pripremai se
da sami trae rjeenja za pro#eme u ivotnim situacijama&
SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUVJETI
Modui' OP ( 01( 0)" OP ( 01( 0*" OP ( 01( 0+
CILJEVI
- ,azumijevanje struja u suvremenoj poeziji kao negacije pret$odni$ poetika" ai i proimanja starog
i modernog
- razumijvanje da suvremena proza i drama ukazuju na ovjekov pooaj u svijetu i njegovo
traganje za pravim vrijednostima
- sagedavanje djea u kuturnom i knjievnom kontekstu
- otkrivanje pieve poetike u kontekstu vremena
- usvajanje znanja #ez koji$ se ne moe ostvariti uspjena komunikacija s knjievnim djeom&
-
JEDINICE
1& S-.,/M/01 PO/2341
)& S-.,/M/01 P,O21
5& S-.,/M/01 6,1M1
REZULTATI
1. S!reme"a #oe$%&a

-enik !e #iti sposo#an'
razikovati knjievne struje u suvremenoj poeziji'
- angairana poezija
- avangardna 7modernistika poezija8
- neosim#oizam
- neoromantizam
- rustikana poezija
- ur#ana pozija
uoiti strukturu pjesme'
- temu i motive
- stiska sredstva
- poentu
- vrstu irske pjesme
1
- vrstu sti$a&
'. S!reme"a #ro$a
-enik !e #iti sposo#an'
o#jasniti znaajke psi$ookog romana kao pretee suvremenog romana
uoiti 9unkciju direktnog unutranjeg monooga u karakterizaciji ika
prepoznati znaajke egzistencijaizma koji vode $umanizmu
u romanu eseju uoiti eemente raspravjanja o najvanijim pitanjima svijeta i ivota
razikovati roman prstenaste kompozicije od drugi$ naina komponiranja romana
iznijeti kritiki stav o razogu pupuarnosti suvremenoga romana&
(. S!reme"a )rama
-enik !e #iti sposo#an'
o#jasniti 9unkciju nestajanja kasine dramske strukture u modernoj drami
o#jasniti dramu apsurda uoavaju!i pesimizam" ni$iizam i apsurd
razumjeti dramsko djeo utemejeno na so#odnoj poetskoj interpretaciji antiki$ ii povijesni$
motiva&
SMJERNICE
Je)%"%*a 1
Prikazati suvremenu poeziju kao poeziju raziiti$ orijentacija" upotrije#iti gra9o9oiju'
- o#jasniti pojam angairana knjievnost 7knjievnost u 9unkciji povijesnog trenutka8
- o#jasniti suvremenu poeziju kao negaciju pret$odni$ poetika" ai i proimanje starog i
novog 7modernog8
- unoenje du$a europskog i svjetskog pjesnita&
1naizirati nekoiko pjesama raziiti$ struja&
Pripremiti snimku popuarne skad#e suvremenog kantautora ii grupe& Pripremiti zadatke za anaizu"
zavisno od vrste pjesme i struje kojoj pripada& -kjuiti i pitanja koja se odnose na strukturu pjesme&
Organizirati grupni rad:rad u parovima:individuani rad& Omogu!iti prezentaciju ueniki$ radova&
3zvesti zakjuke" nastavnik:uenik&
Je)%"%*a '
-enici !e pret$odno proitati roman Zloin i kazna& O#vezno vode dnevnik itanja 7dnevnik o#u$va!a
uenike #ijeke o ikovima i doga%ajima" misi i ideje" citate iz djea8&
Primijeniti metod projekta& Projektna inicijativa ( neke od mogu!i$ tema'
- u romanu prepoznati raziite tipove romana' romana ika" socijanog" pro#emsko (
9iozo9skog i kriminaistikog romana
- dinamizam radnje zamijenjen dinamizmom unutaranji$ z#ivanja' promjena raspooenja"
psi$ooki prijeomi" duevne vi#racije" auzivna nasu!ivanja" prisutnost tajne i dr&
,asprava o projektnoj inicijativi& 2ajednika izrada podruja aktivnosti& 3zvo%enje projekta& 2avravanje
projekta i prezentacija&
-enici !e pret$odno proitati roman Stranac& O#vezno vode dnevnik itanja&
,ad u parovima& Pripremiti zadatke u kojima uenici daju odgovore na neka pitanja'
- o#jasniti da apsurd proizazi iz neskada ovjeka i svijeta koji ga okruuje
- ra%a se svijest o uzaudnosti" jedinka i svijet su apsurdni" ne vidi se smisao postojanja
- apsurd ne vodi uvijek u pasivnost ve! potie po#unu koja vodi u aktivizam
- otkrivanje za#oravjeni$ vrijednosti koje !e zamijeniti vrijednosti to i$ name!e suvremeni
svijet&
-enici zapisuju odgovore& Prezentacija radova i zakjuak&

O#jasniti termin esej 7upotre#a gra9oije8&
2
-enici !e pret$odno proitati roman s esejistikim eementima ii esej& 6ati upute da se markiraju dijeovi
teksta u kojima se npr& raspravja o gumi" gaz#i" pro#emima umjetnikoga stvaranja" sikarstvu i s&
3ndividuani rad& Pripremiti zadatke za anaizu eseja& Omogu!iti prezentaciju nekoiko radova&
-enici !e pret$odno proitati roman Prokleta avlija&
;rupni rad& Pripremiti pitanja za anaizu kompozicije djea'
- navesti nekoiko 9a#ua u kojima pripovijedanje ide u nekoiko krugova" ukjuuju!i vie
pripovjedaa 7svaka grupa anaizira temu jednog kruga jednog ika koji je pripovjeda u
sjede!em krugu8&
Prezentacija radova&
-enici samostano anaiziraju djeo i iznose kritiki stav u pismenoj 9ormi zato je djeo postao #estseer&
Je)%"%*a (
-vodno predavanje o drami apsurda" drami #ez kasine dramske radnje i istinske psi$oogije junaka&
-potre#a gra9o9oije& Poejno je da uenici proitaju u cjeini dramu - oekivanju ;odota&
Organizirati rad u parovima& Pripremiti pitanja za anaizu drame apsurda& Omogu!iti prezentaciju radova&
2akjuci" uenici:nastavnik&
-enici !e pret$odno proitati jednu suvremenu dramu koja se temeji na mitsko(poetskoj osnovi ii
suvremenu komediju& Pripremiti pitanja za anaizu strukture drame& Organizirati rad u parovima& Omogu!iti
prezentaciju radova& 2akjuci" uenici: nastavnik&
INTE+RACIJA
1& <iozo9ija
)& Povijest
IZVORI
- 1nte Stama!" Suvremeno $rvatsko pjesnitvo
- 6u#ravko 4ei!" Povijest $rvatske knjievnosti
- 4ure =atean" >vr%ava koja se ne predaje
- .esna Parun" >i koja ima nevinije ruke
- .asko Popa" Oiju tvoji$ da nije
- 4osip Pupai!" More
- Mak 6izdar" =ameni spava
- 6ragutin >adijanovi!" 6ugo u no!" u zimsku #ijeu no!
- Savko Mi$ai!" Pri#iavanje ouje
- 3van Samnig" Bar#ara
- <& M& 6ostojevski" 2oin i kazna
- 1#ert ?amus" Stranac
- Mirosav =rea" Povratak <iipa @atinovicza
- .adan 6esnica" Proje!a 3vana ;ae#a
- 3vo 1ndri!" Proketa avijaA ,azgovor sa ;ojom
- Mea Seimovi!" 6ervi i smrt
- Herman Hesse" 6emijan
- Pauo ?oe$o" 1kemiar
- Samue Beckett" - oekivanju ;odota
- 3vo Brean, Predstava Hameta u seu Mrdua 6onja.
OCJENJIVANJE
-enici moraju unaprijed znati te$nike i kriterije ocjenjivanja& -enici moraju ostvariti minimano B0C svi$
de9inirani$ rezutata uenja u svim oda#ranim te$nikama ocjenjivanja&
Ra$ra)a ,e-"%.a o*&e"&%!a"&a
1& 3ntervju
3
-smeno ispitivanje s kratkim de9iniranim pitanjima i kratkim odgovorima& - ocjenjivanju sudjeuju
nastavnik i uenici 7povremeno8& O#avja se tijekom svi$ jedinica i na kraju modua&
Ocjenjuje se'
- uoavanje o#ijeja suvremene poezije" proze i drame" poznavanje predstavnika i djea
- odre%ivanje pozicije pripovjedaa u djeu
- poznavanje strukture pjesme" romana i drame
- iznoenje kritikog stava o djeu u odnosu na suvremenost&
)& Projekt
Panirana aktivnost s tono odre%enim poetkom i krajem&
Ocjenjuje se'
- sposo#nost uenika da rade kao dio tima i zavre zadatak struno
- evidencija istraivanja osnovni$ podataka i paniranja
- zadovojena svr$a i cijevi
- kreativnost i originanost
- uspjenost komunikacije i prezentacije'
3& pismeno' 9ormat" izged" jasno!a" raspored sadraja
33& usmeno' usmene vjetine komunikacije" sposo#nost jasnog prenoenja ideja" rjeitost&


5& /sej
Podrazumijeva odgovore uenika u duoj 9ormi na postavjena pitanja:temu& -enici piu esej dva koska
sata&
Ocjenjuje se'
- kritiki osvrt na popuarnosti romana
- stiska i pravopisna korektnost&
*& >est
0a kraju modua& Pitanja su iz de9inirani$ tematski$ jedinica& >est je #odovan i sadri do )0 pitanja&
,ad uenika na testu traje jedan koski sat&
Va/"o0, ,ema,0.%- &e)%"%*a
1& Suvremena poezija 50C
)& Suvremena proza *0C
5& Suvremena drama 50C
Preg1e) ,e-"%.a o*&e"&%!a"&a
1& Suvremena poezija' intervju" test
)& Suvremena proza' intervju" projekt" esej" test
5& Suvremena drama' intervju" test
MODUL PRIPREMIO/LA 2RADNA +RUPA3
IZMJENE MODULA 2DATUM4 IME OSOBE 5OJA JE NAPRAVILA IZMJENE3
NAPOMENA
4