You are on page 1of 22

TUGAS MAKALAH PRAKTIKUM GIZI

ANTROPOMETRI
KETEPATAN INDIVIDU DAN KETEPATAN ALAT
Kelompok 6 :
Vania Rizka (100710176)
Astari Marullta (100!100"1)
M#ilisa P (100!10$%0)
Kiki Ar&ansa' (100!1010()
)#*ta Lin&a R (100!10$67)
An& Ta+,a (100!10$!!)
Ris+a Kartika (100!10($!)
-#rt'a Erika (100!10(%$)
.AKULTA) KE)E-ATAN MA)/ARAKAT
UNIVER)ITA) AIRLAN00A
)URA1A/A
2011
1A1 I
PENDA-ULUAN
I31 LATAR 1ELAKAN0
Antropometri adalah pengukuran dimeni tu!uh eperti !erat !adan" tinggi !adan"
lingkar lengan ata" te!al lemak !a#ah kulit untuk menentukan tatu gi$i %akut dan kroni&'
Interpretai hail pengukuran dimeni tu!uh terhadap tatu gi$i didapatkan !erdaarkan !aku
internaional atau naional ehingga dapat diketahui kondii angat kuru" kuru" normal"
gemuk" angat gemuk'
Antropometri gi$i !erhu!ungan dengan !er!agai ma(am pengukuran dimeni tu!uh
dan kompoii tu!uh dari !er!agai tingkat umur dan tingkat gi$i' Sangat umum digunakan
untuk mengukur tatu gi$i dari !er!agai ketidakeim!angan antara aupan protein dan
energi' Gangguan ini !iaan)a terlihat dari pola pertum!uhan *iik dan propori +aringan
tu!uh" eperti lemak" otot dan +umlah air dalam tu!uh
S)arat )ang Mendaari Penggunaan Antropometri adalah :
,' Alat mudah didapat dan digunakan
-' Pengukuran dapat dilakukan !erulang.ulang dengan mudah dan o!+ekti*
/' Pengukuran tidak elalu haru oleh tenaga khuu pro*eional" dapat oleh
tenaga lain etelah mendapat pelatihan
0' 1ia)a relati* murah
2' Hailn)a mudah diimpulkan" memiliki (utt o* point dan !aku ru+ukan )ang
udah pati
6' Se(ara ilmiah diakui ke!enarann)a
Kualita hail pengukuran dimeni tu!uh ini angat tergantung ketelitian pengukuran
!aik alat atau indi3idu" ketelitian alat angat tergantung pada indi3idu' Pemilihan alat )ang
dipakai +uga angat mempengaruhi ketelitian hail pengukuran' Standariai alat haru
dilakukan etelah pemakaian oleh -4 orang de#aa'
Pengukuran antropometri ada - tipe )aitu pertum!uhan linier dan pertum!uhan maa
+aringan' Metode untuk pertum!uhan linier adalah dengan menggunakan tinggi !adan"
lingkar dada" dan lingkar kepala' Sedangkan maa +aringan dengan menggunakan metode
!erat !adan" LILA" dan te!al lemak !a#ah kulit' Pertum!uhan maa +aringan
menggam!arkan tatu gi$i pada aat ekarang atau pada aat pengukuran dan !entuk dan
ukuran maa +aringan adalah maa tu!uh
I32 TU4UAN PRAKTIKUM
,'-', Tu+uan umum
Setelah mengikuti praktikum ini mahai#a diharapkan mampumenggunakan
!er!agai alat antropometri dan mampu menilai tatu gi$i eeorang atau ekelompok
orang'
,'-'- Tu+uan khuu :
Setelah mengikuti praktikum mahai#a mampu :
1. Mengidinti*ikai dan memperoleh indi3idu )ang memiliki tingkat ketelitian tinggi
dalam pengukuran
-' Mengidenti*ikai alat.alat )ang memiliki tingkat ketelitian tinggi
/' Menentukan tatu gi$i !erdaarkan 1od) Ma Inde5 %1MI &" ukuran lingkar lengan
ata %LILA& dan te!al lemak !a#ah kulit %TL1K&
1A1 II
1A-AN DAN 5ARA PEN0UKURAN
231 P#n6ukuran K#t#*atan In&i7i&u
a' 1ahan :
Tim!angan !adan 6ete(to S(ale
!' 7ara :
,& Ukur !erat !adan mahai#a e(ara !ergantian pada atu alat tim!ang
-& Pakailah alat tim!ang 6ete(to S(ale
/& Tim!anglah dua kali etiap mahai#a pada alat tim!ang tere!ut
0& Perhatikan" (atat dan laporkan : hail pengukuran !erat !adan rata.rata anatara
penim!ang dan iapa )ang menim!ang
2& Laporkan per!edaan ketepatan antar indi3idu
6& Perhatikan hail pengukuran )ang ter!aik adalah 84'2kg
232 P#n6ukuran K#t#*atan Alat
Setelah dari hail pengukuran ketepatan indi3idu diketahui !ah#a dua andi3idu adalah
)ang paling teliti' Maka dua orang tere!ut )ang eterun)a melakukan pengukuran
ketepatan alat'
a' 1ahan :
1er!agai tim!angan !adan :
,& 6ete(to S(ale
-& Health Smi(
/& Tim!angan in+ak %1athromm S(ale& dan
0& Tim!angan 9le(trik
Pengukur tinggi !adan : Mi(rotoie dan tinggi !adan pada health mi(&
!' 7ara :
,' Ukur !erat !adan ada !er!agai alat tim!ang e!an)ak dua kali' Angka ketepatan
adalah atu angka di !elakang koma'
Se!elum pengukuran dimulai" lihat ketepatan penun+uk pada angka nol'
Pengukuran dengan keadaan !a+u ringan" lepakan egala hal )ang mengganggu
ketepatan hail pengukuran eperti epatu dan andal'
-' Ukurlah tinggi !adan %T1& etiap anggota kelompok pada !erma(am.ma(am alat ukur
dan am!il rata.rata'
Letakkan alat pengukur pada ala lantai )ang luru dan tegakkan pada alat andara(
atau tem!ok )ang luru'
Lepakan ala kaki
Poii !adan tegak luru" menempel pada alat ukur mulai dari telapak kaki di !elakang
ampai u+ung kepala ata
Pandangan luru ke depan %Frankort horizontal plane&
23$ M#n#ntukan )tatus 0izi
23$31 P#n#ntuan )tatus 0izi &#n6an In&#ks Massa Tu,u' (IMT)
,' 7ara :
a' 1a(a tatu gi$i dari hail pengukuran rata.rata !erat !adan dan tinggi !adan
maing.maing kelompok dan tentukan tatu kelompok'
!' Kemudian tentukan tatu gi$in)a !erdaarkan Indek Maa Tu!uh %IMT&
IMT : !erat !adan %kg&
tinggi !adan %m& kuadrat
(' Kemudian dimaukkan ke dalam kategori euai dengan Ta!el Statu Gi$i
menurut IMT :
Klasi8ikasi IMT
Sangat kuru 8,;
Kuru ,; < ,="2
>ormal ?,="2 < -2
Gemuk ?-2 < -;"2
Sangat gemuk ?-;"2
%Standar @HA dalam Gi!on" -442&
23$32 P#n#ntuan )tatus 0izi &#n6an M#+akai LILA
Ukur Lingkar Lengan Ata %LILA& maing.maing anggota kelompok' Kemudian
tentukan tatu gi$in)a %pada ta!el !aku ukuran LILA orang de#aa&
Ta!el 1aku Ukuran LILA Arang 6e#aa
Umu
r %th&
LAKI %mm& P9R9MPUA> %mm&
,44B C4B =2B =4B ;4B 64B ,44B C4B =2B =4B ;4B 64B
,C . /4- -;; -6- -06 -,6 ,=2 -62 -/C --2 -,- ,=6 ,2C
-2 . /,C -=; -;, -22 --/ ,C, -;; -0C -/2 --- ,C0 ,66
/2 . /-6 -C/ -;; -6, -/= ,C6 -C4 -6, -0; -/- -4/ ,;0
02 . /-- -C4 -;0 -2= -/2 ,C/ -CC -6C -20 -/C -4C ,;C
%Deli**e" ,C=C&
,' 7ara :
a' Ukur pan+ang lengan mulai titik ton+olan tulang pangkal lengan ata ke
iku'
!' Pada titik E +arak ukuran tere!ut" lakukan pengukuran lingkar lengan'
Penentuan tatu gi$i" dengan memakai LILA pakailah kriteria !!:
,' Gi$i le!ih ?,44B !aku
-' Gi$i !aik =4.,44B !aku
3. Gi$i kurang 64.,44B !aku
0' Gi$i !uruk 864B !aku
23$3$ P#n#ntuan )tatus 0izi &#n6an +#+akai T#,al L#+ak 1a9a' Kulit
Ukur Te!al Lemak 1a#ah Kulit dengan alat Skin Fold 7aliper Lange dan am!il rata.rata
hail pengukuran" kemudian tentukan tatu gi$i' Lihat pada Ta!el Lemak Atot Lengan
Triep Arang 6e#aa
LAKI.LAKI P9R9MPUA>
R9>6AH
2th
M96IUM
24
th
TI>GGI
C4
th
R9>6AH
2
th
M96IUM
24
th
TI>GGI
C4
th
2 ,4 -4 ,4 -4 /4
,' 7ara :
Pada poii LILA eperti pada pengukuran LILA" am!il kulit dan +aringan
!a#ah kulit dengan dua +ari te!al +aringan lemak !a#ah kulit dan paang alat Skin
Fold 7aliper Lange pada daerah kulit )ang ada pada dua +ari tere!ut' Perhatikan
poii +arum )ang menun+uk ke angka" tunggu ampai poii +arum tidak
!ergerak'
Tempat pengukuran : lengan ata daerah Triep dan 1iep" lengan !a#ah
%*oream&" tulang !elikat %u!(apular&" perut %a!dominal&" !a#ah tulang ruuk"
tempurung lutut" pertengahan tungkai !a#ah dan paha'
Tetapi dalam pratikum han)a diukur daerah triep a+a'
1A1 III
-A)IL DAN PEM1A-A)AN
$31 P#n6ukuran K#t#*atan In&i7i&u
6alam pengukuran antropometri ini dilakukan penim!angan !erat !adan oleh anggota
kelompok dengan (ara aling mengukur !erat !adan anggota dengan alat tim!ang 6ete(to
S(ale' 6iini pertama )ang haru kita dapatkan adalah dua anggota kelompok anggota teliti
)ang nantin)a akan melakukan pengukuran kepada anggota kelompok lainn)a'
6alam pengukuran !erat !adan dilakukan dua kali lalu dirata < rata ehingga akan
didapat hail !erat !adan akhir )ang nanatin)a akan dieliihkan ampai ditemukan dua
anggota kelompok )ang paling teliti'
Hail perhitungan dari data penim!angan antar anggota kelompok dapat dilihat di
ta!el !a#ah ini :
Ta,#l $31 -asil P#n6ukuran K#t#*atan In&i7i&u
Pengukur
)ang di ukur
Septa L Meilia P Atari M Hertha 9 Gania R And) T Kiki A Rima K Rata.rata
)#*ta L 2- 2,"= 2,"= 2,"; 2,"C 2- 2- 2,"C
2-"
;
2-"
2 2- 2- 2,"C 2,"=
Rata- 2,"C 2,";2 2,"C2 2,"C2 2-"6 2- 2,"=2 2-"44
eliih 4",4 4"-2 4"42 4"42 .4"64 4"44 4",2
M#ilisa P 0C"C 0C"= 0C"; 0C"; 0C"; 0C"; 0C"; 0C";
0C"
;
0C"
; 0C"= 0C"= 0C"= 0C"=
Rata- 0C"=2 0C"; 0C"; 0C"; 0C"; 0C"= 0C"= 0C";/
eliih .4",- 4"4/ 4"4/ 4"4/ 4"4/ .4"4; .4"4;
Astari M 02"; 02"6 02"2 02"6 02"2 02"2 02"= 02";
02"
6
02"
6 02"6 02"; 02"6 02"6
Rata- 02"62 02"22 02"2 02";2 02"6 02"62 02"6 02"6,
eliih .4"40 4"46 4",, .4",0 4"4, .4"40 4"4,
-#rt'a E 24"; 24"= 24"= 24"; 24"; 24"; 24"; 24"6
24"
6
24"
6 24"; 24"; 24"= 24"6
Rata- 24";2 24";2 24"; 24"62 24"6 24"; 24"; 24"6=
eliih .4"4; .4"4; .4"4- 4"4/ 4"4= .4"4- .4"4-
Vania R 0="C 0C", 0C 0C 0C 0C 0="C 0C 0C 0C 0C", 0C", 0C 0C
Rata- 0C 0C 0C 0="C2 0C 0C", 0C 0C"4,
eliih 4"4, 4"4, 4"4, 4"46 4"4, .4"4C 4"4,
An& T
,40"
2
,40"
6
,40"
2
,40"
0
,40"
0
,40"
2
,40"
0
,40"
/
,40"
6
,40"
2
,40"
0
,40"
/
,40"
/
,40"
0
Rata- ,40"22 ,40"02 ,40"02 ,40"/2 ,40"22 ,40"/2 ,40"/2 ,40"0-
eliih .4",/ .4"4/ .4"4/ 4"4; .4",/ 4"4; 4"4;
Kiki A 2/"/ 2/"/ 2/"0 2/"/ 2/"/ 2/"/ 2/"/ 2/"- 2/"/ 2/"/
2/"
/
2/"
0 2/"0 2/"/
Rata- 2/"/ 2/"/2 2/"/ 2/"-2 2/"/ 2/"/2 2/"/2 2/"/-
eliih 4"4- .4"4/ 4"4- 4"4; 4"4- .4"4/ .4"4/
Ris+a K 64"; 64"2 64"; 64"6 64"6 64"6 64"C 64"= 64"; 64"=
64"
=
64"
; 64"= 64"=
Rata- 64"6 64"62 64"6 64"=2 64";2 64";2 64"= 64";/
eliih 4",/ 4"4= 4",/ .4",- .4"4- .4"4- .4"4;
Ta!el /'- Hail Seliih Pengukuran 1erat 1adan
Pengukur Septa L Meilia P Atari M Hertha 9 Gania R And) T Kiki A Rima K

Hang di ukur
Septa L 4", 4"-2 4"42 4"42 4"6 4 4",2
Meilia P 4",- 4"4/ 4"4/ 4"4/ 4"4/ 4"4; 4"4;
Atari M 4"40 4"46 4",, 4",0 4"4, 4"40 4"4,
Hertha 9 4"4; 4"4; 4"4- 4"4/ 4"4= 4"4- 4"4-
Gania R 4"4, 4"4, 4"4, 4"46 4"4, 4"4C 4"4,
And) T 4",/ 4"4/ 4"4/ 4"4; 4",/ 4"4; 4"4;
Kiki A 4"4- 4"4/ 4"4- 4"4; 4"4- 4"4/ 4"4/
Rima K 4",/ 4"4= 4",/ 4",- 4"4- 4"4- 4"4;
4u+la'
0:%2 0:$! 0:(" 0:%1 0:(2 0:7! 0:$6 0:$6
6ari hail per!andingan eliih pengukuran !erat !adan antar anggota diata maka didapat tingkat ketelitian anggota kelompok
e!agai !erikut :
,' Kiki Ardian)ah -' Rima Kartika
/' Meilia P
0' Gania R
2' Atari M
6' Herta
;' Septa L
=' And) T
Maka dua anggota )ang paling teliti adalah Kiki A &an Ris+a K
/'- Pengukuran Ketepatan Alat :
a' 1erat !adan
6engan Kiki A dan Rima K e!agai pem!anding eliih !erat !adan untuk alat ukur lain" maka didapat :
Ta!el /'/ Penim!angan oleh dua teliti dengan Tim!angan In+ak" Tim!angan 9lektrik" dan Health Smi(
Alat 6ete(to S(ale Tim!angan In+ak Tim!angan 9lektrik Health Smi(
Kiki Rima Kiki Rima Kiki Rima Kiki Rima
Septa L 2- 2- 2,"C 2,"= 2/ 2- 2/ 2/ 2-"- 2-", 2-"6 2-"6 2, 2, 2, 2,
Rata- 2- 2,"=2 2-"2 2/ 2-",2 2-"6 2, 2,
Seliih .4"2 .,",2 .4",2 .4";2 , 4"=2
Meilia P 0C"= 0C"= 0C"= 0C"= 2, 2, 2, 24 0C"C 0C"= 0C"= 0C"C
0C"
2 0C 0C 0C
Rata- 0C"= 0C"= 2, 24"2 0C"=2 0C"=2 0C"-2 0C
Seliih .,"- .,"- .4"42 .4"42 4"22 4"=
Atari M 02"6 02"; 02"6 02"6 06 02 06 06 06 06", 06 06
02"
2 02"2 06 02"2
Rata- 02"62 02"6 02"2 06 06"42 06 02"2 02";2
Seliih 4",2 .4"0 .4"0 .4"0 4",2 .4",2
Hertha 9 24"; 24"; 24"= 24"6 2- 2- 2-
2,"
2 24"- 24"/ 24"- 24"- 24 24"2 24 24"2
Rata- 24"; 24"; 2- 2,";2 24"-2 24"- 24"-2 24"-2
Seliih .,"/ .,"42 4"02 4"2 4"02 4"02
Gania R 0C", 0C", 0C 0C 24 24 24 24 0C"- 0C"/ 0C"/ 0C"- 0= 0="2 0= 0=
Rata- 0C", 0C 24 24 0C"-2 0C"-2 0="-2 0=
Seliih .4"C ., .4"C .4"-2 4"=2 ,
And) T
,40"
0
,40"
/
,40"
/
,40"
0
,4
6
,4
2
,4
6 ,46
,42"
/
,42"
-
,42"
/
,42"
/ ,40
,40"
2
,40"
2 ,40
Rata- ,40"/2 ,40"/2 ,42"2 ,46 ,42"-2 ,42"/ ,40"-2 ,40"-2
Seliih .,",2 .,"62 .4"C .4"C2 4", 4",
6ari ta!el e!elumn)a didapatkan hail penim!angan menggunakan Tim!angan
In+ak" Tim!angan 9lektrik" dan Health Smi( oleh dua anggota kelompok )ang paling teliti'
Untuk mendapatkan +eni tim!angan mana )ang eniti* etelah 6ete(to S(ale haru
dilakukan per!andingan eliih antar alat tim!ang' 6i !a#ah ini adalah ta!el perhitungan
eliih antar tim!angan dengan 6ete(to S(ale'
Ta!el /'0 Perhitungan Seliih Alat Ukur 1erat 1adan
Alat
Tim!angan
In+ak
Tim!angan
9lektrik Health Smi(
Kiki Rima Kiki Rima Kiki Rima
Septa L
4"2 ,",2 4",2 4";2 , 4"=2
Meilia P
,"- ,"- 4"42 4"42 4"22 4"=
Atari M
4",2 4"0 4"0 4"0 4",2 4",2
Hertha 9
,"/ ,"42 4"02 4"2 4"02 4"02
Gania R
4"C , 4"C 4"-2 4"=2 ,
And) T
,",2 ,"62 4"C 4"C2 4", 4",
Dumlah
2"- 6"02 -"=2 -"C /", /"/2
2"=-2 -"=;2 /"--2
6apat dilihat hail perhitungan )ang telah dilakukan euai dengan ta!el didapat alat
ukur )ang paling eniti* etelah 6ete(to S(ale adalah Ti+,an6an El#ktrik3
Maka urutan ketepatan alat dari hail per(o!aan adalah :
,' 6ete(to S(ale
-' Tim!angan 9lektrik
/' Health Smi(
0' Tim!angan In+ak
!' Tinggi !adan
Alat ukur tinggi !adan )ang teredia adalah Mi(rotoie dan T1 Health Smi(' 6i!a#ah
ini adalah ta!el perhitungan untuk mengetahui dari dua alat ukur tinggi !adan tere!ut
manakah )ang paling akurat atau eniti*'
Pengukuran dilakukan oleh dua anggota kelompok )ang paling teliti dan pengukuran
dilakukan dua kali untuk mendapatkan ketepatan pengukuran' Seliih didapat dari
per!andingan dengan rata < rata pengukuran indi3idu dengan rerata pengukuran e(ara
keeluruhan'
Ta!el /'2 Pengukuran Tinggi 1adan
Alat Mi(rotoie T1 Health Smi(
Kiki Rima Kiki Rima
Septa L ,26"2 ,2; ,26 ,26 ,2="2 ,2= ,2;"2 ,2=
Rata- ,26";2 ,26 ,2="-2 ,2;";2 ,2;",C
Seliih 4"00 ,",C .,"46 .4"26
Meilia P ,0="2 ,0C ,0C ,0= ,0="2 ,0="2 ,0C"2 ,0C
Rata- ,0=";2 ,0="2 ,0="2 ,0C"-2 ,0=";2
Seliih 4 4"-2 4"-2 .4"2
Atari M ,2- ,2/ ,2/ ,2- ,20 ,20"2 ,20 ,20
Rata- ,2-"2 ,2-"2 ,20"-2 ,20 ,2/"/,
Seliih 4"=, 4"=, .4"C0 .4"6C
Hertha 9 ,2/ ,2/ ,2/ ,2/"2 ,20"2 ,20 ,20 ,20"2
Rata- ,2/ ,2/"-2 ,20"-2 ,20"-2 ,2/"6C
Seliih 4"6C 4"00 .4"26 .4"26
Gania R ,64"2 ,6, ,6- ,6, ,6, ,6,"2 ,64"2 ,6,
Rata- ,64";2 ,6,"2 ,6,"-2 ,64";2 ,6,"46
Seliih 4"/, .4"00 .4",C 4"/,
And) T ,=,"2 ,=, ,=/ ,=/ ,=- ,=-"2 ,=2"2 ,=0
Rata- ,=,"-2 ,=/ ,=-"-2 ,=0";2 ,=-"=,
Seliih ,"26 .4",C 4"26 .,"C0
Ta!el /'6 Perhitungan Seliih Pengukuran Tinggi 1adan
Alat
Mi(rotoie T1 Health Smi(
Kiki Rima Kiki Rima
Septa L
4"00 ,",C ,"46 4"26
Meilia P
4 4"-2 4"-2 4"2
Atari M
4"=, 4"=, 4"C0 4"6C
Hertha 9
4"6C 4"00 4"26 4"26
Gania R
4"/, 4"00 4",C 4"/,
And) T
,"26 4",C 4"26 ,"C0
Dumlah
/"=, /"/- /"26 0"26
/"262 0"46
Hail perhitungan eliih men)atakan alat ukur tinggi !adan )ang paling eniti*
adalah Mi;r<t<is#3
>ama
Septa L 2- 2,"=2
Rerata
Meilia P 0C"= 0C"=
Rerata
Atari M 02"62 02"6
Rerata
Herta 9 24"; 24";
Rerata
Gania R 0C", 0C
Rerata
Rima K 64"=
Rerata
And) T ,40"0 ,40"/2
Rerata
Kiki A 2/"/2
Rerata
1erat 1adan
2/"/2
2,"C/
0C"=4
02"6/
0C"=4
24";4
64"=4
,40"/=
>ama
Septa L ,26";2 ,26
Rerata
Meilia P ,0=";2 ,0="2
Rerata
Atari M ,2-"2 ,2-"2
Rerata
Herta 9 ,2/ ,2/"-2
Rerata
Gania R ,64";2 ,6,"2
Rerata
Rima K ,2="-2
Rerata
And) T ,=,"-2 ,=/
Rerata
Kiki A ,2C"-
Rerata
,2="-2
,=-",/
,2C"-4
Tinggi 1adan
,26"/=
,0="6/
,2-"24
,2/",/
,0="6/
$3$ M#n#ntukan status 6izi
$3$31 P#n#ntuan )tatus 0izi &#n6an In&#ks Massa Tu,u' (IMT)
IMT digunakan !erdaarkan rekomendai FAAI@HAIU>A tahun ,C=2" !ataan 11
normal orang de#aa ditentukan !erdaarkan Body Mass Index %1MIIIMT&' IMT
merupakan alat )ang ederhana untuk memantau tatu gi$i orang de#aa %uia ,=
tahun ke ata&" khuun)a )ang !erkaitan dengan kekurangan dan kele!ihan 11' IMT
tidak dapat diterapkan pada !a)i" anak" rema+a" i!u hamil dan olahraga#an' Duga tidak
dapat diterapkan pada keadaan khuu %pen)akit& eperti edema" aite dan
hepatomegali
1erikut ini adalah perhitungan IMT" pengukuran !erat !adan dengan menggunakan
alat ukur 6ete(to S(ale dan tinggi !adan menggunakan Mi(rotoie dengan hail rerata
pengukuran oleh anggota kelompok )ang paling teliti' Hail !erat !adan dan tinggi
!adan anggota adalah :
Ta!el /'; 1erat 1adan dan Tinggi 1adan Anggota Kelompok
Maka atatu gi$i !erdaarkan Indek Maa Tu!uh %IMT& dengan rumu : 1erart
!adan %kg& I kuadrat Tinggi !adan %m& akan diperoleh e!agai !erikut :
Ta!el /'= Hail Perhitungan Statu Gi$i 1erdaarkan IMT
>ama 11 %kg& T1 %m& 1MI Statu Gi$i
Septa L 2,"C/ ,"26/= -,"- >ormal
Meilia P 0C"= ,"0=6/ --"2 >ormal
Atari M 02"6/ ,"2-2 ,C"6 >ormal
Herta 9 24"; ,"2/,/ -,"6 >ormal
Gania R 0C"= ,"0=6/ --"2 >ormal
Rima K 64"= ,"2=-2 -0"/ >ormal
And) T ,40"/= ,"=-,/ /,"2 Sangat Gemuk
Kiki A 2/"/2 ,"2C- -,"4 >ormal
6ari hail perhitungan tere!ut dapat dikatakan tatu gi$i anggota kelompok
!erdaarkan IMT =;"2B dalam tatu >ormal dan ian)a %--"2B& dalam atatu
Sangat Gemuk'
$3$32 P#n#ntuan )tatus 0izi &#n6an M#+akai LILA
Merupakan alah atu pilihan untuk penentuan tatu gi$i" karena mudah" murah dan
(epat" tidak memerlukan data umur )ang terkadang uah diperoleh" mem!erikan
gam!aran tentang keadaan +aringan otot dan lapian lemak !a#ah kulit'
Lila men(erminkan (adangan energi" ehingga dapat men(erminkan:
,' Statu K9P pada !alita
-' K9K pada i!u @US dan i!u hamil: riiko !a)i 11LR
Alat: uatu pita pengukur dari *i!er gla atau e+eni kerta tertentu !erlapi platik'
Am!ang !ata %Cut of Points& LILA @US dengan riiko K9K di Indoneia 8 -/'2 (m
Kelemahan:
1. 1aku LLA )ang ekarang digunakan !elum mendapat pengu+ian )ang memadai
untuk digunakan di Indoneia
2. Kealahan pengukuran relati* le!ih !ear di!andingkan pada T1
3. Seniti* untuk uatu golongan tertentu %praekolah&" tetapi kurang eniti* untuk
golongan de#aa
Penentuan tatu gi$i anggota kelompok !erdaarkan LILA dihitung !erdaar !aku
ukuran LILA orang de#aa didapat e!agai !erikut :
Ta!el /'C Ukuran LILA Anggota Kelompok
Penguku
r
)ang di
ukur
Septa
L
Meilia
P
Atari
M
Herth
a 9
Gania
R
And)
T
Kiki
A
Rima
K
Rata.
rata
%(m&
B
1aku
LILA
)tatus
0izi
Septa L -6"2 -;"2 -6 -6"2 -6 -6 -6 -6"0 CC 0izi 1aik
Meilia P -6 -6"2 -; -; -6"2 -6 -; -6"6 ,44 0izi 1aik
Atari M -2 -2 -2 -2 -2 -0"2 -2 -0"C C0 0izi 1aik
Hertha 9 -; -;"2 -= -= -;"2 -; -= -;"6 ,40 0izi L#,i'
Gania R -- -/ --"2 -/ -/ -- -/ --"6 =2 0izi 1aik
And) T /; /; /= /= /= /6 /= /;"0 ,-0 0izi L#,i'
Kiki A -2 -6 -2"2 -6 -2 -2 -6 -2"2 =0 0izi 1aik
Rima K /4 -C /4 /4 -C"= -C -C"2 -C"6 ,,- 0izi L#,i'
6ari hail perhitungan diata dapat diimpulkan !ah#a 6-"2B anggota kelompok 6
tatu gi$i !erdaarkan ukuran LILA adalah dalam kondii Gi$i 1aik' Sedangkan
/;"2B n)a dalam kondii Gi$i Le!ih'
$3$3$ P#n#ntuan )tatus 0izi &#n6an +#+akai T#,al L#+ak 1a9a' Kulit
Pengukuran lemak tu!uh melalui pengukuran kete!alan lemak !a#ah kulit %skinfold&
dilakukan pada !e!erapa !agian tu!uh" mial :
a. lengan ata %tricep dan bicep&"
b. lengan !a#ah %forearm&"
c. tulang !elikat %subscapular&"
d. di tengah gari ketiak
%midaxillary&"
e. ii dada %pectoral&"
f. perut %abdominal&"
g. suprailiaka,
h' paha"
i. tempurung lutut %suprapatellar&"
j. pertengahan tungkai !a#ah
%medial cal&
Lemak dapat diukur e(ara a!olut %dalam kg& dan e(ara relati* %B& terhadap !erat
tu!uh total' Dumlah lemak tu!uh angat !er3ariai ditentukan oleh +eni kelamin dan
umur' Lemak !a#ah kulit pria /', kg" #anita 2', kg
Penentuan tatu gi$i anggota kelompok !erdaarkan LILA dihitung !erdaar te!al
lemak !a#ah kulit didapat e!agai !erikut :
Ta!el /',4 Ukuran Te!al Lemak 1a#ah Kulit Anggota Kelompok
Pengukur
)ang di
ukur
Septa
L
Meilia
P
Atari
M
Hertha
9
Gania
R
And)
T
Kiki
A
Rima
K
Rata.
rata
Statu
Gi$i
Septa L -/ -/ ,6 -4 ,C ,C -, -4", Medium
Meilia P ,C -/"2 -4 -4 ,C -4 ,C -4", Medium
Atari M ,/ ,/ ,2 ,6 ,, ,/ ,/ ,/"0 Rendah
Hertha 9 -, -/ -6 -/ -/ -0 -/ -/"/ Medium
Gania R ,2 ,0 ,2 ,6 ,2 ,0 ,0 ,0"; Rendah
And) T -6 -C -= -C -= /2 // -C"; Tinggi
Kiki A ,= ,= ,C ,= ,C ,; ,= ,=", Medium
Rima K -, -- -, -- -- -, -, -,"0 Medium
6ari hail perhitungan diata dapat diimpulkan !ah#a 6-"2B anggota kelompok 6
tatu gi$i !erdaarkan te!al lemak !a#ah kulit tatu gi$in)a adalah Medium dan
-2B termauk dalam tatu Rendah' Sedangkan ,-"2B n)a dalam tatu gi$i Tinggi'
1A1 IV
KE)IMPULAN
(31 K#si+*ulan
K#un66ulan Antr<*<+#tri
,' Proedur ederhana" aman dan dapat dilakukan dalam +umlah ampel
(ukup !ear
-' Relati* tidak mem!utuhkan tenaga ahli
/' Alat murah" mudah di!a#a" tahan lama" dapat dipean dan di!uat di
daerah etempat
0' Metode ini tepat dan akurat" karena dapat di!akukan
2' 6apat mendeteki atau menggam!arkan ri#a)at gi$i di maa lampau
6' Umumn)a dapat mengidenti*ikai tatu !uruk" kurang dan !aik" karena
udah ada am!ang !ata )ang +ela
;' 6apat menge3aluai peru!ahan tatu gi$i pada periode tertentu" atau dari
atu generai ke generai !erikutn)a
=' 6apat digunakan untuk penapian kelompok )ang ra#an terhadap gi$i
K#l#+a'an Antr<*<+#tri
,' Tidak eniti*: tidak dapat mendeteki tatu gi$i dalam #aktu ingkat" tidak
dapat mem!edakan kekurangan $at gi$i tertentu" mial Fe dan Zn
-' Faktor di luar gi$i %pen)akit" genetik dan penurunan penggunaan energi&
dapat menurunkan pei*ikai dan eniti3ita pengukuran antropometri
/' Kealahan )ang ter+adi pada aat pengukuran dapat mempengaruhi preii"
akurai" dan 3alidita pengukuran
0' Kealahan ter+adi karena: pengukuran" peru!ahan hail pengukuran %*iik
dan kompoii +aringan&" analii dan aumi )ang keliru
2' Sum!er kealahan !iaan)a !erhu!ungan dengan: latihan petuga )ang
tidak (ukup" kealahan alat" keulitan pengukuran
6idalam uatu pengukuran perlu diketahui pengertian preii dan akurai'
6e#arni Idru dan Gatot Kunanto %,CC4&" mem!erikan pengertian mengenai preii
)aitu kemampuan mengukur u!+ek )ang ama e(ara !erulang.ulang dengan
kealahan minimum' Sedangkan akurai adalah kemampuan untuk mendapatkan hail
)ang edekat mungkin dengan hail )ang diperoleh' >amun" dalam pengukuran ering
di+umpai !er!agai kealahan" diantara pen)e!a!n)a antara lain: %Supariaa" -44,:6/.
60&
a& Pada #aktu melakukan pengukuran tinggi !adan tanpa memperhatikan poii
orang )ang diukur" mialn)a !elakang kepala" punggung" pinggul" dan tumit haru
menempel di dinding' Sikapn)a haru dalam poii empurna' 6iamping itu pula
kealahan +uga ter+adi apa!ila petuga tidak memperhatikan ituai pada aat anak
diukur' 7ontohn)a adalah anak menggunakan andal atau epatu'
!& Pada #aktu penim!angan !erat !adan" tim!angan !elum di titik nol
(& Kealahan pada peralatan" Tinggi !adan dapat diukur dengan mikrotoa
!erkapaita -44 (m dengan ketelitian 4", (m' LILA dapat diukur dengan pita LILA
)ang !erkapaita // (m dengan kala 4", (m'
d& Kealahan )ang die!a!kan oleh Tenaga Pengukur" kelahan ini dapat ter+adi
karena petuga pengumpul data kurang hati.hati atau !elum mendapat pelatihan )ang
memadai' Kealahan.kealahan )ang ter+adi pada aat pengukuran ering die!ut
Measurement !rror.

M#n6atasi K#sala'an P#n6ukuran Antr<*<+#tri
Se(ara gari !ear untuk mengatai kealahan pengukuran" !aik dalam
mengukur e!a! maupun aki!at erta dampak dari uatu tindakan" dapat
dikelompokkan e!agai !erikut: %Supariaa" -44,:60.62&
a& Memilih ukuran )ang euai dengan )ang diukur' Mialn)a mengukur tinggi
!adan menggunakan Mikrotoa" dan tidak menggunakan alat ukur lain )ang !ukan
diperuntukkan untuk mengukur tinggi !adan'
!& Mem!uat proedur !aku pengukuran )ang haru ditaati oleh eluruh pengumpul
data' Petuga pengumpul data haru mengerti teknik" urutan dan langkah.langkah
dalam pengumpulan data'
(& Pelatihan petuga' Pelatihan petuga haru dilakukan dengan e!aik.!aikn)a" !aik
ditin+au dari egi #aktu maupun materi pelatihan' Materi pelatihan
e!aikn)amenekankan pada ketelitian pem!a(aan dan pen(atatan hail'
d& Peneraan alat ukur e(ara !erkala' Alat tim!ang dan alat lainn)a haru elalu
ditera dalam kurun #aktu tertentu' Apa!ila ada alat )ang ruak" e!aikn)a tidak
digunakan lagi'
e& Pengukuran ilang antar pengamat' Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan
preii dan akurai )ang !aik'
*& Penga#aan dan u+i petik'
LAMPIRAN 0AM1AR
0a+,ar P#n6ukuran 1#rat 1a&an )#;ara 1#r6antian &#n6an M#n66unakan Alat
D#t#;t< );al#
0a+,ar P#n6ukuran 1#rat 1a&an <l#' Dua Oran6 Palin6 T#liti &#n6an M#n66unakan
-#alt' )+i;
0a+,ar P#n6ukuran 1#rat 1a&an <l#' Dua Oran6 Palin6 T#liti &#n6an M#n66unakan
Ti+,an6an In=ak
0a+,ar P#n6ukuran 1#rat 1a&an <l#' Dua Oran6 Palin6 T#liti &#n6an M#n66unakan
Ti+,an6an El#ktrik
0a+,ar P#n6ukuran Tin66i 1a&an <l#' Dua Oran6 Palin6 T#liti &#n6an M#n66unakan
Mi;r<t<is#
0a+,ar P#n6ukuran LILA
0a+,ar P#n6ukuran T#,al L#+ak 1a9a' Kulit &#n6an M#n66unakan Skin Fold
Caliper Lange