You are on page 1of 3

MATAPELAJARAN Matematik

KELAS Tahun 5
MASA 30 minit
TAJUK 5. Operasi Bahai
STAN!AR!
KAN!UN"AN
5.# Men$e%esaikan masa%ah harian $an me%i&atkan 'perasi
&ahai.
STAN!AR!
PEMBELAJARAN
5.#.( Men$e%esaikan masa%ah harian $an me%i&atkan 'perasi
&ahai &er)asarkan *
i. am&ar
ii. teks
OBJEKT+, Pa)a akhir pena-aran )an pem&e%a-aran. muri) akan )apat *
Aras Ren)ah * Muri) )apat &erk'nsi )a%am -um%ah $an ke/i%
)an kumpu%an ke/i% iaitu 3 kumpu%an ke &a0ah.
Aras Se)erhana * Muri) )apat &erk'nsi )a%am -um%ah $an
se)erhana 1 50 ke &a0ah 2 )an kumpu%an $an se)erhana
iaitu 3 kumpu%an ke &a0ah.
Aras Tini * Muri) )apat &erk'nsi )a%am -um%ah $an %e&ih
&esar 1 (00 ke &a0ah 2 )an kumpu%an $an %e&ih &an$ak iaitu
4 kumpu%an ke &a0ah.
N+LA+ A)i%. amanah. ra-in. &erani )an ker-asama
LAN"KA5 AKT+6+T+ BBM 7ATATAN
Set
+n)uksi
(0 minit
• Muri) )iterankan '%eh uru apa&i%a
sesuatu &en)a )i&ahaikan. ia per%u
)i&ahaikan sama rata 8 sama &an$ak
• Tia 'ran muri) )iminta ke ha)apan
'%eh uru.
• Muri) pertama )i&eri 5 &i-i u%a 9 u%a.
muri) ke)ua )i&eri 4 &i-i u%a 9 u%a
)an muri) ketia )i&eri 3 &i-i u%a:
u%a.
• Muri) )is'a% sama a)a pem&ahaian
ini a)i% atau ti)ak
• "u%a:u%a )iam&i% semu%a )an
)i&ahaikan sama &an$ak '%eh uru
iaitu )enan mem&ahaikan satu
persatu kepa)a 3 'ran muri)
terse&ut.
• Muri) )is'a% sama)a sama &an$ak
atau ti)ak.
"u%a 9u%a
Lankah (
(5 minit
• Muri) )iterankan '%eh uru tentan
k'nsep &ahai me%a%ui perk'nsian.
• Muri) )i/eritakan tentan perk'nsian
)an maksu)n$a.
• Muri) )is'a% '%eh uru sama)a mereka
)apat memahami k'nsep &ahai
me%a%ui perk'nsian.
Lankah #
(5 minit
• Muri) )i&ahaikan kepa)a 3 kumpu%an
menikut aras masin:masin.
"u%a:u%a
• Muri) )ari kumpu%an aras ren)ah )i&eri
3 &i-i pirin )an ; &i-i u%a:u%a.
• Muri) )iminta mem&ahaikan sama
&an$ak.
• Muri) kumpu%an aras se)erhana )i&eri
3 pirin )an (# &i-i u%a:u%a.
• Muri) )iminta mem&ahaikan sama
&an$ak.
• Muri) kumpu%an aras tini )i&erikan 4
&i-i pirin )an (< &i-i u%a:u%a.
• Muri) )iminta mem&ahaikan sama
&an$ak.
• Muri) setiap kumpu%an mem&erikan
&i%anan u%a:u%a )a%am setiap pirin
masin:masin.
Pirin
Lankah 3
(5 minit
• Muri) )i&eri %em&aran ker-a menikut
aras masin:masin.
• Aras ren)ah
• Aras se)erhana
• Aras tini
Lem&aran
ker-a
Penutup
5 minit
• Muri) )ipert'nt'n /erita P.Ram%ee =
Nu-um Pak Be%a%an>
• Muri) )i&eritahu sekiran$a pan)ai
mem&ahai urusan k'nsi )uit men-a)i
%e&ih mu)ah.
• Muri) )i&erikan u%a:u%a )ua &i-i
kerana )apat menikuti ke%as )enan
&aik )an &eker-asama .
LEMBARAN KERJA
Aras se)erhana