You are on page 1of 8

SULIT Nama : Kelas : 015/2

015/2
Year 4
Mathematics
SELARAS 1
March
2010
40 minutes
PEJABAT PELAJARA !AERA" # MAJLIS $URU BESAR !AERA"
LARUT MATA$ !A SELAMA
UJIA SELARAS SATU
%MAR&"'
MAT"EMATI&S
PAPER 2
YEAR 4
40 Minutes
JA$A BU(A (ERTAS S)ALA II SE"I$$A !IBERITA"U
MA(LUMAT (EPA!A &AL)
1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2. Jawab semua soalan.
*. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam
ruang yang disediakan dalam kertas soalan.
4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh
membantu anda untuk mendapatkan markah.
5+ Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tuliskan jawapan yang baru.
,+ Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan
mengikut skala kecuali dinyatakan.
-+ arkah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
ditunjukkan dalam kurungan.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir
peperiksaan.
!ama "uru:
Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperoleh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jum.ah
(ertas s/a.an ini men0an1un0i - ha.aman 2erceta3
015/2
4Lihat se2e.ah
SULIT
2010 !ak "ip#a Pe$a%a# Pela$aran Daerah &MS'M() &MS
015/2 2 SULIT
*or
+,aminer-s
.se
/40 markah0
1a2a% semua soalan3
1
1 #ima belas ribu sembilan ratus sembilan 4i#ulis 4alam an5ka ialah
2
2 N6a#akan nilai 4i5i# %a5i 4i5i# 5 4alam nom%or 205 6783
3
* 7a$ah 1 menun$ukkan 2ak#u Mar6 makan #en5ah hari3

N6a#akan 2ak#u 4alam sis#em 24 $am.
4
4 )un4arkan 7M 3453 75 kepa4a rin55i# 6an5 #er4eka#3
015/2 SULIT
/1 markah0
/1 markah0
/1 markah0
7a$ah 1
/1 markah0
015/2 * SULIT
5 N6a#akan %ilan5an permukaan %a5i se%uah ku%oi43
,
3
2
5
5
1
8
6
- 263459 9 8 6037
7
6

7a$ah 3
"ari $umlah isipa4u air 7a$ah 3 4i a#as: 4alam m
7 "ari
5
3
4aripa4a 2803

9
015/2 4Lihat se2e.ah
/1 markah0
/2 markah0
/2 markah0
/2 markah0
/2 markah0
SULIT
015/2 4 SULIT
10 4 min55u 3 hari 9 2 min55u 5 hari 8 3333333min55u 33333hari
11
11 "ari nilai 3 532 , 233
Kemu4ian %un4arkan $a2apan kepa4a ra#us 6an5 #er4eka#3
12
12 ;uliskan
12
28
4alam %en#uk #ermu4ah 4an %erikan $a2apan 4alam
%en#uk nom%or %er<ampur3
13
1* 3150 sen 8 9
)erikan $a2apan 4alam 7M3
015/2 SULIT
015/2 5 SULIT
/2 markah0
/2 markah0
/2 markah0
/2 markah0
14
7a$ah 4
7a$ah 4 menun$ukkan se5iempa# sisi sama =)"*3 "+* 4an )"D ialah 5aris lurus3
Kira perime#er ra$ah i#u3
*or
+,aminer-s
.se
15 Namakan ma#a 2an5 asin5 %a5i Ne5ara =S+=N 4i %a2ah3
a> ?n4onesia : 33333333333333333333333333333333
%> @ie#nam : 33333333333333333333333333333333
15
1, 1isim 9 kampi# 5ula ialah 73650 k53
)erapakah $isim %a5i 5 kampi# 5ula 4alam 5A
16
015/2
4Lihat se2e.ah
SULIT
/2 markah0
/2 markah0
/3 markah0
015/2 SULIT
1- 7a$ah 5 2ak#u !aBim per5i ke pusa# #uis6en3
7a$ah 5
Per$alanan 4ari rumah ke pusa# #uis6en men5am%il masa
2
1
$am3
Pa4a pukul %erapakah !aBim sampai 4i #empa# #uis6en3
18
16 Namakan su4u#Csu4u# 6an5 %eriku# pa4a 7a$ah 63

7a$ah 6
015/2
SULIT
/3 markah0
a3 DDDDDDDD33
%3 DDDDDDDD33
<3 DDDDDDDD33
2 9 40 :etan0
015/2 - SULIT
17 7a$ah 7 menun$ukkan har5a sekampi# #epun5 4an se#in susu3

7a$ah 7
Mak Na% mem%eli 4 kampi# #epun5 4an se#in susu3
Dia mem%a6ar 7M 503
)erakah %aki 2an5n6aA
*or
+,aminer-s
.se
19
20 7a$ah 8 menum$ukkan $umlah $arak #i5a %uah #empa# P: E 4an 73
)erapakah $umlmlah $arak: 4alam km: 4ari P ke 7A
(ERTAS S)ALA TAMAT
20
/3 markah0
/3 markah0
8
015/2 SULIT