You are on page 1of 6

‫‪HADIS-HADIS TENTANG PUASA1‬‬

‫‪M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.2‬‬

‫‪A. Keutamaan Puasa Ramadan‬‬
‫‪1. Pintu surga di buka, pitu neraka ditutup dan para syetan diikat.‬‬

‫ب نق ا ن‬
‫قي ح ل‬
‫ث نق ا ن‬
‫ن‬
‫حد دث ننن ي ع ن ن‬
‫حد دث ننن ا الل دي ح ن‬
‫ن ن‬
‫ل ن‬
‫ل ن‬
‫ن ب نك ني حرر ن‬
‫حد دث ننن ا ي ن ح‬
‫ن‬
‫شنه ا ر‬
‫حد دث ننن ي اب ح ن‬
‫ل عن ح‬
‫حني ى ب ح ن‬
‫ن اب ح ن‬
‫ن‬
‫أ نب ي أ ننس مونل ى التيميين أ نن أ نب اه حدث ن ن‬
‫ل نق ا ن‬
‫قو ن‬
‫ل‬
‫ه ين ن‬
‫معن أنب ا هننري حنرة ن نر ن‬
‫س ن‬
‫ه ن‬
‫ه ع نن ح ن‬
‫ ي الل د ن‬
‫ه أن د ن‬
‫دح ن ي ن د ن ن ن د ن‬
‫ن‬
‫ض ن‬
‫ن ر ن ح‬
‫ن‬
‫خ ن‬
‫سو ن‬
‫م إن ن‬
‫ت‬
‫جن دةن ونغ نل ي ن‬
‫ذا د ن ن‬
‫ب ال ح ن‬
‫وا ن‬
‫ن فنت ي ن‬
‫ض ا ن‬
‫م ن‬
‫ه ع نل ني حهن ون ن‬
‫نر ن‬
‫ق ح‬
‫ح ح‬
‫ل نر ن‬
‫سل د ن‬
‫صدل ى الل د ن‬
‫ل الل دهن ن‬
‫ت أب ح ن‬
‫ن‬
‫ت ال د‬
‫ن‬
‫شني ا ن‬
‫سل ح ن‬
‫ب ن‬
‫وا ن‬
‫م ون ن‬
‫سل ن ح‬
‫جهنن د ن‬
‫طي ن‬
‫أب ح ن‬
‫‪2. Bau mulut orang yang berpuasa laksana Bau minyak Kasturi‬‬

‫سنن اد نهن نق ا ن‬
‫ن ي نل ح ن‬
‫ن ين ح‬
‫ه ونل ن ن‬
‫خنلو ن‬
‫ة ن‬
‫ح ل‬
‫ة ن‬
‫ح ل‬
‫فط ننر ونفنحر ن‬
‫ن فنحر ن‬
‫ص ائ نم ن فنحر ن‬
‫ونب نإ ن ح‬
‫ق ى نرب د ن‬
‫ل نلل د‬
‫حي ن‬
‫حي ن‬
‫حنت ا ن‬
‫ف فنم ن‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ب ن‬
‫ح ال ح ن‬
‫عن حد ن الل دهن ن‬
‫س ن‬
‫ص ائ نم ن أط حي ن ن‬
‫م ح‬
‫ال د‬
‫م ح‬
‫ن نري ن‬
‫)‪3. Dimasukkan surga (rayyan‬‬

‫ن‬
‫ل نق ا ن‬
‫ ي‬
‫م ح‬
‫حد دث ننن ا ن‬
‫ل نر ن‬
‫حد دث ننن ي أنبو ن‬
‫ل ن‬
‫م ا ن‬
‫خل ند ر ن‬
‫ن‬
‫ن ن‬
‫حد دث ننن ا ن‬
‫سل ني ح ن‬
‫ن ن‬
‫ض ن‬
‫سه ح ر‬
‫ح ازنم ر ع ن ح‬
‫ن ب ننل ر‬
‫ن بح ن‬
‫خ ال ند ن ب ح ن‬
‫خ ن‬
‫ق ا ن‬
‫م نق ا ن‬
‫ل‬
‫جن دةن نب ابب ا ي ن ن‬
‫ن ي ند ح ن‬
‫ه الدردي ا ن‬
‫ن نف ي ال ح ن‬
‫ل إن د‬
‫ه ع نل ني حهن ون ن‬
‫ل لن ن‬
‫سل د ن‬
‫صدل ى الل د ن‬
‫ه ع نن ح ن‬
‫الل د ن‬
‫ ي ن‬
‫ن الن دب ن ي‬
‫ه عن ح‬
‫ق ا ن ن‬
‫ل من ن‬
‫ن نل‬
‫ن فني ن ن‬
‫م ين ن‬
‫مةن نل ي ند ح ن‬
‫ن‬
‫مو ن‬
‫مو ن‬
‫هأ ن‬
‫مو ن‬
‫ن ي نوح ن‬
‫قو ن‬
‫ص ائ ن ن‬
‫حد ل غ ني حنرهن ح‬
‫خ ن ن ح ن‬
‫م ال حقنني ا ن‬
‫ص ائ ن ن‬
‫من ح ن‬
‫ن ال د‬
‫ه ال د‬
‫ل أي ح ن‬
‫ل من ن‬
‫ن‬
‫ل من ن‬
‫م فنإ ن ن‬
‫م ي ند ح ن‬
‫ذا د ن ن‬
‫ي ند ح ن‬
‫حد ل‬
‫هأ ن‬
‫هأ ن‬
‫خ ح ن ح ن‬
‫خنلوا أغ حل نقن فنل ن ح‬
‫حد ل غ ني حنرهن ح‬
‫خ ن ن ح ن‬
‫ل نق ا ن‬
‫سنلم ر نق ا ن‬
‫ن‬
‫ل أن ح‬
‫حد دث ننن ا ي ن ح‬
‫ل ن‬
‫ن فن ن‬
‫م ن‬
‫م ن‬
‫ن‬
‫ن ن‬
‫ن ن‬
‫ح د‬
‫خب ننرنن ا ن‬
‫ح د‬
‫حد دث ننن ا ن‬
‫سنعيد ر ع ن ح‬
‫حني ى ب ح ن‬
‫ضي ح ر‬
‫مد ن ب ح ن‬
‫مد ن ب ح ن‬
‫ن‬
‫سو ن‬
‫ل نق ا ن‬
‫ن أ ننب ي هننري حنرة ن نق ا ن‬
‫م‬
‫م ن‬
‫ص ا ن‬
‫ه ع نل ني حهن ون ن‬
‫ل نر ن‬
‫أنب ي ن‬
‫م ن‬
‫سل د ن‬
‫صدل ى الل د ن‬
‫سل ن ن‬
‫ن ن‬
‫ل الل دهن ن‬
‫م ح‬
‫ة عن ح‬
‫م ا ت ن ن‬
‫ن ذ نن حب نهن‬
‫م ن‬
‫س ابب ا غ ن ن‬
‫م ابن ا نوا ح‬
‫ض ا ن‬
‫م ن‬
‫قد د ن‬
‫حت ن ن‬
‫ه ن‬
‫فنر ل ن ن‬
‫ن نإي ن‬
‫نر ن‬
‫م ح‬
‫‪4. Pahalanya langsung dinilai Allah‬‬

‫ة ع نن م ال نك ع نن أ نب ي الزن اد ع نن احل نع حرج ع ن ن‬
‫ ي‬
‫م ن‬
‫ن أنب ي هننري حنرة ن نر ن‬
‫ي ن ن‬
‫ح ن ر‬
‫ن‬
‫م ح‬
‫ح ن‬
‫سل ن ن‬
‫ن ن‬
‫ض ن‬
‫ح‬
‫ح‬
‫حد دث ننن ا ع نب حد ن الل دهن ب ح ن‬
‫ن ن‬
‫الل ده ع نن ن‬
‫جه ن ح‬
‫م نق ا ن‬
‫سو ن‬
‫ل‬
‫ة فننل ي نحرفن ح‬
‫جن د ل‬
‫ث وننل ي ن ح‬
‫م ن‬
‫هأ د‬
‫صني ا ن‬
‫ه ع نل ني حهن ون ن‬
‫ن نر ن‬
‫سل د ن‬
‫صدل ى الل د ن‬
‫ن ح ن‬
‫ل ال ي‬
‫ل الل دهن ن‬
‫ق ح‬
‫ه أ نوح ن‬
‫ذ ي ن ن ح‬
‫ه فنل حي ن ن‬
‫س ي ب ني ند نهن ل ن ن‬
‫خنلو ن‬
‫ف ن‬
‫ن نوال د ن‬
‫ونإ ن ح‬
‫م ن‬
‫ص ائ ن ل‬
‫م ن‬
‫ش ات ن ن‬
‫منرؤ ل نق ات نل ن ن‬
‫نا ح‬
‫ل إ نين ي ن‬
‫ف فنم ن‬
‫مدرت ني ح ن‬
‫ن‬
‫ك ي نت حنر ن‬
‫ه ون ن‬
‫ه ون ن‬
‫ن‬
‫ب ن‬
‫ه ن‬
‫ح ال ح ن‬
‫عن حد ن الل دهن ت ننع انل ى ن‬
‫س ن‬
‫ص ائ نم ن أط حي ن ن‬
‫م ح‬
‫شهحونت ن ن‬
‫شنراب ن ن‬
‫م ن‬
‫ك ط ننع ا ن‬
‫ال د‬
‫م ح‬
‫م ح‬
‫ن نري ن‬
‫ة بع ح ن‬
‫ن ن‬
‫ن‬
‫منث ال ننه ا‬
‫سن ن ن ن ن‬
‫ز ي ب نهن نوال ح ن‬
‫م نل ي ونأنن ا أ ح‬
‫أ ح‬
‫صني ا ن‬
‫ح ن‬
‫شرن أ ح‬
‫جنل ي ال ي‬
‫ج ن‬
‫‪B. Rukun puasa‬‬
‫‪Disampaikan pada kajian Hadis Tematik di Bank Mandiri tanggal 10-12 Oktober 2005.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Sekjur TH Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Direktur SUKA-Press, Direktur‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Lembaga Studi al-Qur’an (eLSAQ) Yogyakarta.‬‬

Niat di malam hari‬‬ ‫ن نق ا ن‬ ‫ن اليزب ني حرن نق ا ن‬ ‫س ح‬ ‫سنعيد ر‬ ‫حد دث ننن ا ي ن ح‬ ‫ل ن‬ ‫فني ا ن‬ ‫ل ن‬ ‫حد دث ننن ا ال ح ن‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫ح ن‬ ‫حني ى ب ح ن‬ ‫مي حد ن يي ع نب حد ن الل دهن ب ح ن‬ ‫خبرنن ي محمد بن إبراهيم التيم ن‬ ‫احل ننص ار ي نق ا ن ن‬ ‫ ي‬ ‫معن ع نل ح ن‬ ‫م ن‬ ‫س ن‬ ‫ه ن‬ ‫ق ن‬ ‫ ي أن د ن‬ ‫ص الل دي حث ن د‬ ‫ة بح ن‬ ‫ن ن د ن ح ن نح ن ن ن دح ن ي‬ ‫لأ ح ن ن‬ ‫ح ن ن ي‬ ‫ن وندق ا ر‬ ‫خ د‬ ‫سو ن‬ ‫من حب نرن نق ا ن‬ ‫قو ن‬ ‫ين ن‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫ل الل دهن‬ ‫س ن‬ ‫ه ع ننل ى ال ح ن‬ ‫ب نر ن‬ ‫س ن‬ ‫ت نر ن‬ ‫ل ن‬ ‫ل ن‬ ‫مع ح ن‬ ‫ه ع نن ح ن‬ ‫ ي الل د ن‬ ‫ت عن ن‬ ‫مع ح ن‬ ‫ط ا ن‬ ‫ض ن‬ ‫منر ب ح ن‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫م ا ل نك ن ي‬ ‫م ا ن‬ ‫قو ن‬ ‫ت‬ ‫م ين ن‬ ‫ل نب الن يدي ا ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ك ان ن ح‬ ‫و ى فن ن‬ ‫ئ ن‬ ‫لا ح‬ ‫ت ونإ نن د ن‬ ‫م ا احلع ح ن‬ ‫ل إ نن د ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫مرن ر‬ ‫ن‬ ‫م ح‬ ‫م ا ن ن ن‬ ‫هجرته إنل ى دني ا يصيبه ا أ نو إنل ى ا ن‬ ‫م ا ن‬ ‫جنر إ نل ني حهن‬ ‫ه ا ن‬ ‫حنه ا فنهن ح‬ ‫منرأةر ي نن حك ن ن‬ ‫ه إ ننل ى ن‬ ‫جنرت ن ن‬ ‫ح‬ ‫نحن ن ن نن ح ن‬ ‫ن ح ن ن ن ن‬ ‫خبرن ا يحي ى ب ن‬ ‫خبرن ا ابن أ نب ي مري ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن أييو ن‬ ‫س ن‬ ‫ن‬ ‫حد دث ننن ا إ ن ح‬ ‫ن ح ن ن‬ ‫صورر أ ح ن ن ن ح ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫من ح ن‬ ‫ب عن ح‬ ‫مأ ح ن ن ن ن ح ن ح ن‬ ‫حق ن ب ح ن‬ ‫ن ع نب حد ن اللهن ب ح ن‬ ‫أ نب ي بك حر ع نن ابن شه اب ع نن س ال نم بن ع نبد الل ده ع ن ن‬ ‫صدل ى‬ ‫ح ح‬ ‫ص ن‬ ‫ن‬ ‫ح ن ن ح ن ح ن‬ ‫ن ن‬ ‫ ي ن‬ ‫ف ن‬ ‫ح ح ن ن ن ر‬ ‫ن الن دب ن ي‬ ‫ة عن ح‬ ‫ن أنبيهن ع ن ح‬ ‫ح‬ ‫ن ن ر‬ ‫ه نق ا ن‬ ‫م قنب ح ن‬ ‫م نق ا ن‬ ‫س ى‬ ‫ل ال ح ن‬ ‫ل أ ننبو ن‬ ‫جرن فننل ن‬ ‫ج ن‬ ‫ف ح‬ ‫م ين ح‬ ‫صني ا ن‬ ‫صني ا ن‬ ‫عي ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫م لن ن‬ ‫ن لن ح‬ ‫ل ن‬ ‫سل د ن‬ ‫الل د ن‬ ‫معح ال ي‬ ‫م ح‬ ‫ن هن ن‬ ‫ن‬ ‫ح ح‬ ‫محرنفو ب‬ ‫دي ل‬ ‫ص ن‬ ‫دي ن‬ ‫ع ا إ ندل ن‬ ‫ح ن‬ ‫ح ن‬ ‫ذا ال حون ح‬ ‫ة ن‬ ‫ث ن‬ ‫ن‬ ‫ه ن‬ ‫ث نل ن نعحرنفن ن‬ ‫ف ن‬ ‫ن نن افنرع ع ن ح‬ ‫جهن ونقند ح نرون ين ع ن ح‬ ‫م ح‬ ‫ن اب ح ن‬ ‫ث ع نن الزهحر ي مونقوبف ا ونل نعل ن ن‬ ‫ع نمر قنول نه وهنو أ نصح وهنك ن ن ن‬ ‫ض ا نرون ين هن ن‬ ‫دا‬ ‫دي ن‬ ‫ح ن‬ ‫ح ب‬ ‫مأ ن‬ ‫ذا ال ح ن‬ ‫ذا أي ح ب‬ ‫ن نح ن‬ ‫ح ي ن ي ن ح‬ ‫ن ن ح ن ن ن ن ي ن‬ ‫ن‬ ‫رفنعه إدل يحي ى ب ن‬ ‫معحنن ى هن ن‬ ‫ذا ن‬ ‫ج ن‬ ‫ل ال حعنل حم ن نل ن‬ ‫مع ح‬ ‫م ين ح‬ ‫ن أييو ن‬ ‫صني ا ن‬ ‫ن لن ح‬ ‫م لن ن‬ ‫م ا ن‬ ‫ب ونإ نن د ن‬ ‫م ح‬ ‫عن حد ن أهح ن‬ ‫ن ن ن ن ن ح ن ح ن‬ ‫فجر ف ي رمض ان أ نو ف ي قنض اءن رمض ا ن‬ ‫م قنب ح ن‬ ‫صني ام ن ن نذ حرر إ ن ن‬ ‫م‬ ‫ن أوح نف ي ن‬ ‫ل ط ننلونع ال ح ن ح ن ن ن ن ن ن ح ن‬ ‫ن ن ن ن ن‬ ‫صني ا ن‬ ‫ذا ل ن ح‬ ‫ال ي‬ ‫ن‬ ‫ينوه من الل ديل ل نم يجزه وأ نم ا صي ام التط نوع فنمب اح ل ن ن‬ ‫ح ونهنون قنوح ن‬ ‫ل‬ ‫صب ن ن‬ ‫هأ ح‬ ‫ه ب نعحد ن ن‬ ‫ن ي نن حوني ن ن‬ ‫ح ن ح ن ح ن ن ن د ن ن ن د ي ن ن ن ل ن‬ ‫م ا أ ح‬ ‫نح ن ن ن ح‬ ‫ن‬ ‫ال د‬ ‫س ن‬ ‫ ي ونأ ح‬ ‫مد ن ونإ ن ح‬ ‫حق ن‬ ‫ح ن‬ ‫ش افنعن ي‬ ‫‪2. Mengindari dari perbuatan tercela selama berpuasa‬‬ ‫ة عن ن‬ ‫حن‬ ‫ن أ ننب ي‬ ‫س ح‬ ‫ن ع ني ني حن ن ن‬ ‫فني ا ن‬ ‫ب ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫ححر ر‬ ‫ج عن ح‬ ‫ن أنب ي اليزنن اد ن ع ن ح‬ ‫ح‬ ‫ن بح ن‬ ‫حد دث ننن ي نزهني حنر ب ح ن‬ ‫ن الع حنر ن‬ ‫ذا أ نصب ن‬ ‫جه ن ح‬ ‫ة نق ا ن‬ ‫ل إن ن‬ ‫ل‬ ‫م ا فننل ي نحرفن ح‬ ‫ه رننواي ن ب‬ ‫هننري حنرة ن نر ن‬ ‫ث وننل ي ن ح‬ ‫حأ ن‬ ‫ح ن ن‬ ‫ص ائ ن ب‬ ‫م ي نوح ب‬ ‫حد نك ن ح‬ ‫ه ع نن ح ن‬ ‫ ي الل د ن‬ ‫م ا ن‬ ‫ض ن‬ ‫ش اتم ن‬ ‫ق ح‬ ‫م‬ ‫ه فنل حي ن ن‬ ‫فنإ ن ح‬ ‫ص ائ ن ل‬ ‫ص ائ ن ل‬ ‫ه أوح نق ات نل ن ن‬ ‫منرؤ ل ن ن ن ن‬ ‫نا ح‬ ‫م إ نين ي ن‬ ‫ل إ نين ي ن‬ ‫‪4.‫‪1. Menahan lapar dan dahaga di siang hari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari‬‬ ‫قو ن‬ ‫ن ع نحرونة ن نق ا ن‬ ‫حد دث ننن ا ه ن ن‬ ‫ت‬ ‫ت أ ننب ي ي ن ن‬ ‫س ح‬ ‫س ن‬ ‫س ن‬ ‫ن ن‬ ‫فني ا ن‬ ‫مي حد ن يي ن‬ ‫حد دث ننن ا ال ح ن‬ ‫ن‬ ‫ش ا ن‬ ‫ل ن‬ ‫ل ن‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫مع ح ن‬ ‫مع ح ن‬ ‫ح ن‬ ‫م بح ن‬ ‫ط اب ع ن ن‬ ‫سو ن‬ ‫ل نق ا ن‬ ‫ه نق ا ن‬ ‫ه‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫ن‬ ‫ن أنبيهن نر ن‬ ‫ع ا ن‬ ‫ل نر ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ه ع نن ح ن‬ ‫ ي الل د ن‬ ‫ن عن ن‬ ‫ص ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫خ د ن‬ ‫ض ن‬ ‫ح‬ ‫م بح ن‬ ‫منر ب ح ن‬ ‫ن‬ ‫ل الل دي ح ن‬ ‫ذا أ نقحب ن ن‬ ‫ت ال د‬ ‫م إن ن‬ ‫س فن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ه ا هننن ا ونأد حب ننر الن دنه انر ن‬ ‫ل ن‬ ‫قد ح‬ ‫ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ش ح‬ ‫ه ا هننن ا ونغ ننرب ن ح‬ ‫سل د ن‬ ‫م ن‬ ‫م ح‬ ‫م ح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ص ائ ن ن‬ ‫أفحط ننر ال د‬ ‫‪3. Berbuka‬‬ ‫ل ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫عن ال حب ننرانء نق ا ن‬ ‫سنرانئي ن‬ ‫ل‬ ‫ح اقن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ع ا ن‬ ‫س ن‬ ‫مد ن نق انل ن‬ ‫مرر ونأنبو أ ح‬ ‫ن‬ ‫عن أنب ي إ ن ح‬ ‫حد دث ننن ا إ ن ح‬ ‫حد دث ننن ا أ ح‬ ‫ح ن‬ ‫سوند ن ب ح ن‬ ‫ك ا ن‬ ‫ضنر احل نفح ن‬ ‫ذا ن‬ ‫ج ن‬ ‫م إن ن‬ ‫م‬ ‫ح ن‬ ‫م ا فن ن‬ ‫ن الدر ن‬ ‫ك ا ن‬ ‫م ن‬ ‫ح ا ن‬ ‫ص ن‬ ‫ن ن‬ ‫ط انر فننن ا ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ص ائ ن ب‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ح د‬ ‫ب ن‬ ‫ل ن‬ ‫مد ر ن‬ ‫نأ ح‬ ‫قنب ن ن‬ ‫ن‬ ‫ص ارن يد ن‬ ‫م ي نأ حك ن ح‬ ‫م ا‬ ‫ن ين ح‬ ‫م ن‬ ‫ك ا ن‬ ‫ ي ونإ ن د‬ ‫ه ن‬ ‫لأ ح‬ ‫ح‬ ‫ص ائ ن ب‬ ‫حدت ى ي ن ح‬ ‫م ن‬ ‫ه وننل ي نوح ن‬ ‫ل ل ني حل نت ن ن‬ ‫فط ننر ل ن ح‬ ‫ن ن‬ ‫ن فننلبن ا احلن ح ن‬ ‫س ن‬ ‫عندك من ط نع ام نق ال نت نل ول نك ن‬ ‫ط ار أ نت ى ا ن‬ ‫ل هن ح‬ ‫ق ا ن‬ ‫ه فن ن‬ ‫ضنره ن احل نفح ن ن ن‬ ‫ح ن‬ ‫م ا ن‬ ‫ن أن حط نل نقن‬ ‫ح‬ ‫منرأت ن ن‬ ‫ح‬ ‫فنل ن د‬ ‫ن ن ح‬ ‫ل ن ح ن ن ن ح‬ ‫ن ر‬ ‫ك فنغل نبته عينه وج انءت امرأ نته فنل نم ا رأ نته نق ال نت خيبة ل ن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ص ن‬ ‫ح ن حن ل‬ ‫صب ن ن‬ ‫ب لن ن ن ن ح ن ن ح ن ن ن ن‬ ‫فنأط حل ن ن‬ ‫ح فنل ن د‬ ‫د ن ح ن‬ ‫ح ح ن ن ن‬ ‫م ا ان حت ن ن‬ ‫ك فنأ ح‬ ‫ ي ع نل ني حهن فنذ نك ننر ذ نل ن ن‬ ‫ح د‬ ‫م‬ ‫ة أن ن‬ ‫ت هنذ نهن احلي ن ن‬ ‫الن دنه انر غ ن ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ل ل نك ن ح‬ ‫م فنن ننزل ن ح‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ ي ن‬ ‫ك نللن دب ن ي‬ ‫ش ن‬ .

‫خي ح ن ن‬ ‫ط‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫م ال ح ن‬ ‫صني ام ن الدرفن ن‬ ‫ل ني حل ن ن‬ ‫خي ح ن‬ ‫ض ن‬ ‫م إ ننل ى قنوحل نهن ن‬ ‫ث إ ننل ى ن ن ن‬ ‫ن ل نك ن ح‬ ‫س ائ نك ن ح‬ ‫ط احلب حي ن ن‬ ‫ة ال ي‬ ‫م ح‬ ‫حدت ى ي نت نب ني د ن‬ ‫ن‬ ‫احل نسود نق ا ن ن ن‬ ‫صرم ن ن‬ ‫ن‬ ‫ح ن ن‬ ‫حد دث ننن ا أ ح‬ ‫م فنذ نك ننره ن ن‬ ‫ص ارن يد ن‬ ‫مد ن ونإ ن د‬ ‫ل أنبو أ ح‬ ‫ج انء فننن ا ن‬ ‫ح ن‬ ‫ن ن ح ن‬ ‫ح ن‬ ‫ة احلن ح ن‬ ‫ن قني ح ن‬ ‫مد ن ب ح ن‬ ‫س بح ن‬ ‫ع ازب أ ن ن‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫م ن‬ ‫ك نق ا ن‬ ‫ن إن ن‬ ‫ذا‬ ‫ح اقن ن‬ ‫ك ا ن‬ ‫نأ ن‬ ‫ن ن ن ر د‬ ‫س ن‬ ‫حد دث ننن ا نزهني حلر ن‬ ‫ل ن‬ ‫مل ن ن‬ ‫حد دث ننن ا أنبو إ ن ح‬ ‫حد نهن ح‬ ‫ع نب حد ن ال ح ن‬ ‫عن الب ننرانء ب ح ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه نق ا ن‬ ‫سنرانئي ن‬ ‫رو‬ ‫دي ن‬ ‫ح ن‬ ‫وا ن‬ ‫ن ن‬ ‫م فنذ نك ننر ن ن ح‬ ‫نن ا ن‬ ‫ث إن ح‬ ‫ن عن ح‬ ‫ل ن ننزل ن ح‬ ‫ل إ ندل أن د ن‬ ‫م ح‬ ‫ح ب‬ ‫م ر‬ ‫س بح ن‬ ‫ت نف ي أنب ي قني ح ن‬ ‫‪C. Hal-hal yang membatalkan puasa:‬‬ ‫‪1. Makan dan minum sengaja‬‬ ‫حد دث ننن ا ه ن ن‬ ‫ن أن ح‬ ‫ن أ ننب ي هننري حنرة ن‬ ‫ن ن‬ ‫م ن‬ ‫ن نزنري حرع ن‬ ‫دا ن‬ ‫حد دث ننن ا ع نب ح ن‬ ‫ن‬ ‫ش ا ل‬ ‫ن عن ح‬ ‫ري ن‬ ‫حد دث ننن ا اب ح ن‬ ‫زيد ن ب ح ن‬ ‫سي ن‬ ‫خب ننرنن ا ي ن ن‬ ‫ن‬ ‫ ي فنأك ن ن‬ ‫م نق ا ن‬ ‫ل ون ن‬ ‫ل إن ن‬ ‫م‬ ‫ذا ن ن ن‬ ‫نر ن‬ ‫شرن ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ب فنل حي نت ن د‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ه ع نن ح ن‬ ‫ ي الل د ن‬ ‫ ي ن‬ ‫س ن‬ ‫ن الن دب ن ي‬ ‫ه عن ح‬ ‫ض ن‬ ‫ن‬ ‫س ن‬ ‫ه ون ن‬ ‫ق اه ن‬ ‫ه الل د ن‬ ‫م ن‬ ‫م ا أط حعن ن‬ ‫ه فنإ نن د ن‬ ‫م ن‬ ‫صوح ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫جرر أ ن ح‬ ‫ن إ نب حنرا ن‬ ‫ح ح‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن احل ح‬ ‫م ح‬ ‫هي ن‬ ‫ن ن‬ ‫سوند ن ع ن ح‬ ‫م عن ح‬ ‫ن ع نب ني حد نة ن ع ن ح‬ ‫سهنرر ع ن ح‬ ‫ ي ب ح ن‬ ‫خب ننرنن ا ع نل ن ي‬ ‫ ي ب ح ن‬ ‫حد دث ننن ا ع نل ن ي‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫م ن نط حهننر‬ ‫ن‬ ‫ت ك ندن ا ن ن ن‬ ‫ش ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ض ع ننل ى ع نهحد ن نر ن‬ ‫م ثن د‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ة نق ال ن ح‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫حي ن‬ ‫سو ن‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫صنلةن نق ا ن‬ ‫س ى هن ن‬ ‫منرنن ا ب ن ن‬ ‫منرنن ا ب ن ن‬ ‫دي ل‬ ‫ل أ ننبو ن‬ ‫ح ن‬ ‫ن ونقند ح‬ ‫ث ن‬ ‫ذا ن‬ ‫ق ن‬ ‫ق ن‬ ‫ح ن‬ ‫عي ن‬ ‫صني ام ن وننل ي نأ ن‬ ‫فني نأ ن‬ ‫ض انء ال د‬ ‫ض انء ال ي‬ ‫س ل‬ ‫ن‬ ‫ش ن ن‬ ‫م ن‬ ‫ل ع ننل ى هن ن‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫م‬ ‫ن ن‬ ‫ذا ن‬ ‫ة أي ح ب‬ ‫م ب ني حن نهن ح‬ ‫ل ال حعنل حم ن نل ن نعحل ن ن‬ ‫ض ا نوال حعن ن‬ ‫ن ن‬ ‫عن حد ن أهح ن‬ ‫منع اذ نة ن ع ن ح‬ ‫نرون ين ع ن ح‬ ‫صنلة ن نق ا ن‬ ‫ن‬ ‫م وننل ت ن ح‬ ‫ض تن ح‬ ‫ا ح‬ ‫ل أ ننبو ن‬ ‫ق ن‬ ‫ق ن‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫خت ننلبف ا إ ن د‬ ‫صني ا ن‬ ‫عي ن‬ ‫ض ي ال د‬ ‫ض ي ال ي‬ ‫ح ائ ن ن‬ ‫س ى ونع نب ني حد نة ن هنون اب ح ن‬ ‫ن‬ ‫ ي ال ح ن‬ ‫ب ال د‬ ‫ن‬ ‫معنت ي ر‬ ‫كوفن ي‬ ‫ضب ي ي‬ ‫ ي ي نك حنن ى أنب ا ع نب حد ن ال حك ن ن‬ ‫ريم ن‬ .

mimpi‬‬ ‫حدث نن ا محمد بن ع نبيد ال حمح ارب ي حدث نن ا ع نبد الرحمن بن زيد بن أ نسل نم ع ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن د ن ن ن د ن ح ن نح ر ن ن نن ي ن د ن ح ن د ح ن ن ح ن ن ح ن ح ن ح ن‬ ‫ن أنبيهن ع ن ح‬ ‫ح‬ ‫ط انء بن يس ار ع ن ن‬ ‫سو ن‬ ‫ل نق ا ن‬ ‫خد حرن يي نق ا ن‬ ‫م‬ ‫سنعيد ر ال ح ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ل نر ن‬ ‫ن أنب ي ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫ح‬ ‫عن ن ح ن ن ن ر‬ ‫م‬ ‫ة نوال ح ن‬ ‫ث نل ي ن ح‬ ‫م ن‬ ‫م ال ح ن‬ ‫ث ننل ل‬ ‫ ينء نوانل ح‬ ‫ح ن‬ ‫فط نحر ن‬ ‫حت ننل ن‬ ‫ج ا ن‬ ‫ص ائ ن ن‬ ‫ن ال د‬ ‫ق ح‬ ‫‪4. Berbekam. Sikat gigi‬‬ . Junub dalam di pagi hari bulan puasa‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ة ي نعحنن ي ال ح ن‬ ‫م ن‬ ‫ن ع نب حد ن الدر ح‬ ‫م ال ن ر‬ ‫ن‬ ‫م ح‬ ‫ح ن‬ ‫ن ن‬ ‫سل ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ك عن ح‬ ‫ ي ع ن ح‬ ‫قعحن نب ن د‬ ‫حد دث ننن ا ع نب حد ن الل دهن ب ح ن‬ ‫ن بح ن‬ ‫م ن‬ ‫ن ع نب حد ن اللهن ب ح ن‬ ‫معمر احل ننص ار ي ع ن ن‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫موحنل ى ن‬ ‫ش ن‬ ‫ش ن‬ ‫ه ع نل ني حهن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫س ن‬ ‫ ي ن‬ ‫ن أنب ي نيون ن ن‬ ‫ج الن دب ن ي‬ ‫ة عن ح‬ ‫ح‬ ‫ن ح ن ر ح ن ن ي‬ ‫ة نزوح ن‬ ‫وسل د ن‬ ‫جبل نق ا ن‬ ‫ب ني ا‬ ‫م ونهنون نواقن ل‬ ‫ن نر ن‬ ‫مأ د‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ل ل ننر ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ن ن ن‬ ‫ف ع ننل ى ال حنب ا ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫سو ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫سو ن‬ ‫ق ا ن‬ ‫سو ن‬ ‫م‬ ‫م فن ن‬ ‫ح ن‬ ‫صب ن ن‬ ‫صني ا ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ل نر ن‬ ‫نر ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫جن نبب ا ونأنن ا أنريد ن ال ي‬ ‫ل الل دهن إ نين ي أ ح‬ ‫ن‬ ‫وأ نن ا أ نصبح جنب ا وأ نن ا أ نريد الصي ام فنأغ حتس ن ن‬ ‫ل الل دهن إ نن د ن‬ ‫سو ن‬ ‫ج ن‬ ‫ق ا ن‬ ‫ك‬ ‫م فن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ل الدر ن‬ ‫ح ن ن ن نب ن ن ن ن‬ ‫صو ن‬ ‫ي ن ن‬ ‫ل ني ا نر ن‬ ‫ل ونأ ن‬ ‫ن‬ ‫ن ذ نن حب ن ن‬ ‫ه لن ن‬ ‫سو ن‬ ‫صدل ى‬ ‫م ا ت ن ن‬ ‫مث حل ننن ا قند ح غ ن ن‬ ‫م ا ت نأ د‬ ‫خنر فنغن ن‬ ‫م ن‬ ‫ت ن‬ ‫ض ن‬ ‫قد د ن‬ ‫ب نر ن‬ ‫لن ح‬ ‫ك ون ن‬ ‫ك ن‬ ‫فنر الل د ن‬ ‫س ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫م ح‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن أن ن‬ ‫م وننق ا ن‬ ‫خ ن‬ ‫ن أن ح‬ ‫م ا أت دب نعن‬ ‫كو ن‬ ‫جو أ ح‬ ‫ل نوالل دهن إ نين ي نل نحر ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫م بن ن‬ ‫مك ن ح‬ ‫م ل نل دهن ونأع حل ن ن‬ ‫ش اك ن ح‬ ‫سل د ن‬ ‫الل د ن‬ ‫‪2. Berkumpul Suami-Istri‬‬ ‫وا ن‬ ‫ن ع نب حد ن‬ ‫ن ن‬ ‫حد ن ن‬ ‫ب ن‬ ‫م ح‬ ‫م ن‬ ‫ن‬ ‫ح ن‬ ‫معح ن‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫ن ن‬ ‫ح د‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫حنبو ر‬ ‫ن اليزهحرن يي ع ن ح‬ ‫ملر ع ن ح‬ ‫حد دث ننن ا ع نب حد ن ال ح ن‬ ‫مد ن ب ح ن‬ ‫مي حد ن ب ح ن‬ ‫الرحمن ع ن ن‬ ‫ج ل‬ ‫ه نق ا ن‬ ‫ه‬ ‫ن أنب ي هننري حنرة ن نر ن‬ ‫ج انء نر ن‬ ‫ل ن‬ ‫ل إ ننل ى نر ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ه ع نن ح ن‬ ‫ ي الل د ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫سو ن‬ ‫ض ن‬ ‫ح‬ ‫د ح ن ن‬ ‫ن‬ ‫ذا ن‬ ‫ن نق ا ن‬ ‫ك نق ا ن‬ ‫ق ا ن‬ ‫ق ا ن‬ ‫م ا ن‬ ‫ة‬ ‫ت فن ن‬ ‫م فن ن‬ ‫جد ن نرقنب ن ب‬ ‫ض ا ن‬ ‫م ن‬ ‫ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ل تن ن‬ ‫ت ب نأهحنل ي نف ي نر ن‬ ‫ل ونقنعح ن‬ ‫ل ون ن‬ ‫ل هنل نك ح ن‬ ‫سل د ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل نل نق ا ن‬ ‫ن نق ا ن‬ ‫ل فنهن ح‬ ‫ل نل نق ا ن‬ ‫نق ا ن‬ ‫م ن‬ ‫م‬ ‫ست ن ن‬ ‫ست ن ن‬ ‫طيعن أ ح‬ ‫طيعن أ ح‬ ‫صو ن‬ ‫ل فنت ن ح‬ ‫ل تن ح‬ ‫ن ت نط حعن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن تن ن‬ ‫مت ننت اب نعني ح ن‬ ‫شهحنري ح ن‬ ‫ن‬ ‫مك حت ن ن‬ ‫ج ل‬ ‫ل نل نق ا ن‬ ‫كيبن ا نق ا ن‬ ‫ملر‬ ‫ق نوال حعننرقن ال ح ن‬ ‫ل ن‬ ‫س ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ج انء نر ن‬ ‫ل فن ن‬ ‫م ح‬ ‫ل نفيهن ت ن ح‬ ‫ن احلن ح ن‬ ‫م ح‬ ‫سيتي ن‬ ‫ص ارن ب نعننر ر‬ ‫ن‬ ‫ذ ي ب نعنث ن ن‬ ‫سو ن‬ ‫صد دقح ب نهن نق ا ن‬ ‫ق ا ن‬ ‫ب ب نهن ن‬ ‫م ا‬ ‫فن ن‬ ‫ل الل دهن نوال د ن‬ ‫ج ن‬ ‫ك نب ال ح ن‬ ‫حون ن‬ ‫ل ع ننل ى أ ح‬ ‫ل اذ حهن ح‬ ‫مدن ا ني ا نر ن‬ ‫حق ي ن‬ ‫ذا فنت ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه أ نهحل ن ن‬ ‫مدن ا نق ا ن‬ ‫ن نلب نت ني حنه ا أ نهح ن‬ ‫ك‬ ‫ج ن‬ ‫ل ب ني ح ر‬ ‫ل اذ حهن ح‬ ‫حون ن‬ ‫تأ ح‬ ‫م ن‬ ‫ب فنأط حعن ح‬ ‫ب ني ح ن‬ ‫‪D. Yang Mubah dalam puasa‬‬ ‫‪1. Mencium istri‬‬ ‫شيب ان ع نن يحي ى ع ن ن‬ ‫ص نق ا ن‬ ‫ت أ ننب ي‬ ‫ح ح‬ ‫م ن‬ ‫ب ب نن ح ن‬ ‫ن نزي حن ن ن‬ ‫ح ن ح ن‬ ‫حد دث ننن ا ن ح ن ن‬ ‫ل ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن أنب ي ن‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫سل ن ن‬ ‫ة عن ح‬ ‫ح‬ ‫سعحد ن ب ح ن‬ ‫ف ر‬ ‫ن‬ ‫ة حدث نته أ ن ن‬ ‫م نف ي‬ ‫ت ن‬ ‫م ن‬ ‫ح ح‬ ‫م ن ن د ح ن د‬ ‫نأ د‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫م ن‬ ‫ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ت ونأنن ا ن‬ ‫ض ن‬ ‫ة نق ال ن ح‬ ‫سل ن ن‬ ‫سل ن ن‬ ‫ ي ن‬ ‫معن الن دب ن ي‬ ‫ن‬ ‫سو ن‬ ‫ق ا ن‬ ‫ست ننه ا فن ن‬ ‫من حنه ا فنأ ن‬ ‫ت فن ن‬ ‫ال ح ن‬ ‫ب ن‬ ‫ل الل دهن‬ ‫ت ن‬ ‫خ ن‬ ‫حي ن‬ ‫ت ث نني ا ن‬ ‫خنر ح‬ ‫ل نل ي نر ن‬ ‫ضنت ي فنل نب ن ح‬ ‫ميل نةن نف ان ح ن‬ ‫خذ ح ن‬ ‫ج ن‬ ‫سل نل ح ن‬ ‫ن‬ ‫صدل ى الل ده ع نل نيه وسل د ن‬ ‫ت‬ ‫ه نف ي ال ح ن‬ ‫ع انن ي فنأد ح ن‬ ‫م فند ن ن‬ ‫خ ن‬ ‫س ن‬ ‫م أن ن ن‬ ‫ف ح‬ ‫ميل نةن نق ال ن ح‬ ‫مع ن ن‬ ‫خل ننن ي ن‬ ‫ت ن نعن ح‬ ‫ت قنل ح ن‬ ‫ح ن ن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م ن‬ ‫س ن‬ ‫ل أ ننن ا‬ ‫ن ين ن‬ ‫ت أغ حت ن ن‬ ‫ك ا ن‬ ‫حد دث نت حنن ي أ د‬ ‫ون ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫م ونك نن ح ن‬ ‫ص ائ ن ل‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫قب يل ننه ا ونهنون ن‬ ‫ ي ن‬ ‫ن الن دب ن د‬ ‫ن إ ننن ارء نوا ن‬ ‫جنن اب نةن‬ ‫حد ر ن‬ ‫م ن‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ ي ن‬ ‫م ح‬ ‫م ح‬ ‫نوالن دب ن ي‬ ‫‪3.‫‪2.

‫ن‬ ‫منعي ن‬ ‫ن أ ننب ي ن‬ ‫ن‬ ‫شي حب ن ن‬ ‫م ن‬ ‫مؤ ند ي ن‬ ‫ة ن‬ ‫م ن‬ ‫م ا ن‬ ‫ن‬ ‫حد دث ننن ا أنبو إ ن ح‬ ‫ن ن‬ ‫ل ال ح ن‬ ‫س ن‬ ‫ح د‬ ‫ن ن‬ ‫حد دث ننن ا ع نث ح ن‬ ‫ج ال ند ر ع ن ح‬ ‫ب عن ح‬ ‫ن بح ن‬ ‫مد ن ب ح ن‬ ‫سو ن‬ ‫ت نق ا ن‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫ال د‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ش ن‬ ‫م ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ل نر ن‬ ‫م ح‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ة نق ال ن ح‬ ‫ن ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫م ح‬ ‫ق عن ح‬ ‫ ي ع ن ح‬ ‫شعحب ن ي‬ ‫سنرو ر‬ ‫وا ن‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫خي حرن ن‬ ‫ص ائ نم ن ال ي‬ ‫ل ال د‬ ‫خ ن‬ ‫س ن‬ ‫ص ا ن‬ ‫‪E. Orang tidak puasa tanpa halangan (uzur‬‬ . Safar boleh buka dan boleh puasa‬‬ ‫ش ام بن ع نروة ن ع ن ن‬ ‫م ال ن ل‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫ة‬ ‫ن ن‬ ‫ف أن ح‬ ‫ش ن‬ ‫س ن‬ ‫ن‬ ‫ن نيو ن‬ ‫خب ننرنن ا ن‬ ‫ن أنبيهن ع ن ح‬ ‫ح‬ ‫ن هن ن ن ح ن ح ن‬ ‫ك عن ح‬ ‫حد دث ننن ا ع نب حد ن الل دهن ب ح ن‬ ‫رض ي الل ده ع ننه ا زوج النب ي صدل ى الل ده ع نل نيه وسل د ن‬ ‫ن‬ ‫ ي نق ا ن‬ ‫ل‬ ‫سل ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫مأ د‬ ‫رو احل ح‬ ‫ن عن ح‬ ‫ح ح‬ ‫ح ن ن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن حن ن ح ن دن ي ن‬ ‫م د‬ ‫منزة ن ب ح ن‬ ‫ن ن ن‬ ‫م ر‬ ‫نللنب ي صدل ى الل ده ع نل نيه وسل د ن ن‬ ‫فرن ون ن‬ ‫ق ا ن‬ ‫ت‬ ‫صني ام ن فن ن‬ ‫س ن‬ ‫ن ن‬ ‫ل إن ح‬ ‫ك ا ن‬ ‫صو ن‬ ‫م نف ي ال د‬ ‫شئ ح ن‬ ‫ح ن ن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن ك ننثينر ال ي‬ ‫م أأ ن‬ ‫دن ي ن‬ ‫ن‬ ‫ت فنأفحط نحر‬ ‫ن ن‬ ‫م ونإ ن ح‬ ‫شئ ح ن‬ ‫ص ح‬ ‫فن ن‬ ‫‪2. Keringanan untuk Berbuka‬‬ ‫‪1. Perempuan yang haid tidak pusa dengan mengganti di hari lain‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫جرر أ ن ح‬ ‫ن إ نب حنرا ن‬ ‫ح ح‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن احل ح‬ ‫م ح‬ ‫هي ن‬ ‫ن ن‬ ‫سوند ن ع ن ح‬ ‫م عن ح‬ ‫ن ع نب ني حد نة ن ع ن ح‬ ‫سهنرر ع ن ح‬ ‫ ي ب ح ن‬ ‫خب ننرنن ا ع نل ن ي‬ ‫ ي ب ح ن‬ ‫حد دث ننن ا ع نل ن ي‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫م ن نط حهننر‬ ‫ن‬ ‫ت ك ندن ا ن ن ن‬ ‫ش ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ض ع ننل ى ع نهحد ن نر ن‬ ‫م ثن د‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ة نق ال ن ح‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫حي ن‬ ‫سو ن‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫صنلةن نق ا ن‬ ‫س ى هن ن‬ ‫منرنن ا ب ن ن‬ ‫منرنن ا ب ن ن‬ ‫دي ل‬ ‫ل أ ننبو ن‬ ‫ح ن‬ ‫ن ونقند ح‬ ‫ث ن‬ ‫ذا ن‬ ‫ق ن‬ ‫ق ن‬ ‫ح ن‬ ‫عي ن‬ ‫صني ام ن وننل ي نأ ن‬ ‫فني نأ ن‬ ‫ض انء ال د‬ ‫ض انء ال ي‬ ‫س ل‬ ‫ن‬ ‫ش ن ن‬ ‫م ن‬ ‫ل ع ننل ى هن ن‬ ‫ع ائ ن ن‬ ‫م‬ ‫ن ن‬ ‫ذا ن‬ ‫ة أي ح ب‬ ‫م ب ني حن نهن ح‬ ‫ل ال حعنل حم ن نل ن نعحل ن ن‬ ‫ض ا نوال حعن ن‬ ‫ن ن‬ ‫عن حد ن أهح ن‬ ‫منع اذ نة ن ع ن ح‬ ‫نرون ين ع ن ح‬ ‫م وننل ت ن ح‬ ‫ض تن ح‬ ‫ا ح‬ ‫صنلة ن‬ ‫ق ن‬ ‫ق ن‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫خت ننلبف ا إ ن د‬ ‫صني ا ن‬ ‫ض ي ال د‬ ‫ض ي ال ي‬ ‫ح ائ ن ن‬ ‫)‪4. bagi yang puasa. sakit boleh berbuka dan diganti hari lain‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫س ن‬ ‫حد دث ننن ا ون ن‬ ‫كيعل ن‬ ‫س ى نق انل ن‬ ‫ن‬ ‫عي ن‬ ‫ب وننيو ن‬ ‫حد دث ننن ا أنبو ك ننري ح ر‬ ‫ل عن ح‬ ‫حد دث ننن ا أنبو ه ننل ر‬ ‫ف بح ن‬ ‫ن ع نب حد ن اللهن ب ح ن‬ ‫سوادة ن ع ن ن‬ ‫د‬ ‫ل أن ن‬ ‫خي ح ن‬ ‫ب نق ا ن‬ ‫ج ل‬ ‫ل‬ ‫ت ع نل ني حنن ا ن‬ ‫ل ن‬ ‫ك نر ن‬ ‫م ال ن ر‬ ‫ن ن ن‬ ‫غ انر ح‬ ‫ن ن‬ ‫ن ك نعح ر‬ ‫م ح‬ ‫ح‬ ‫ن ب ننن ي ع نب حد ن اللهن ب ح ن‬ ‫س بح ن‬ ‫ن أن ن ن‬ ‫ن‬ ‫سو ن‬ ‫ه‬ ‫م فنون ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ت نر ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫نر ن‬ ‫جد حت ن ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫م فنأت ني ح ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫سو ن‬ ‫ن‬ ‫ل اد ن‬ ‫حد يث ح ن‬ ‫ن فنك ن ح‬ ‫ق ا ن‬ ‫ن‬ ‫م فن ن‬ ‫ل فن ن‬ ‫د ى فن ن‬ ‫صني ام ن إ ن د‬ ‫نأ ن‬ ‫ق ا ن ح ن‬ ‫ل اد ح ن‬ ‫ي نت نغن د‬ ‫ص ائ ن ل‬ ‫قل ح ن‬ ‫صوحم ن أوح ال ي‬ ‫ن ال د‬ ‫ت إ نين ي ن‬ ‫ك عن ح‬ ‫شط حر الصنلة وع نن ال حح ام ن‬ ‫م‬ ‫محر ن‬ ‫ه ت ننع انل ى ون ن‬ ‫صوح ن‬ ‫صوح ن‬ ‫م ن‬ ‫ل أوح ال ح ن‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫الل د ن‬ ‫ضنع ال د‬ ‫س افنرن ال د‬ ‫ن ن ن‬ ‫د ن ن ح‬ ‫م ون ن ن‬ ‫ضعن ع ن ح‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫م نوالل دهن ل ن ن‬ ‫م ا فنني ا ل نهح ن‬ ‫ح ن‬ ‫م ا أوح إ ن ح‬ ‫صني ا ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫داهن ن‬ ‫م ك نل حت ني حهن ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫قد ح نق ال نهن ن‬ ‫ ي ن‬ ‫أوح ال ي‬ ‫م ا الن دب ن ي‬ ‫ن‬ ‫ن نل أ ن ن‬ ‫م نق ا ن‬ ‫ل وننف ي ال حنب اب‬ ‫نن ح‬ ‫ت ن‬ ‫ف ن‬ ‫كو ن‬ ‫س ي أ ح‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫م ن‬ ‫ن ط نعن ح‬ ‫ ي ن‬ ‫ن ط ننع ام ن الن دب ن ي‬ ‫م ح‬ ‫عيس ى حدي ن ن‬ ‫ة نق ا ن ن‬ ‫ن‬ ‫عن ن‬ ‫ف‬ ‫ن وننل ن نعحرن ن‬ ‫دي ل‬ ‫مي د ن‬ ‫ح ن‬ ‫ن ن‬ ‫ث ن‬ ‫ ي ن‬ ‫م ال ن ر‬ ‫ح ن‬ ‫ل أنبو ن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن أنب ي أ ن‬ ‫س ل‬ ‫ك ال حك نعحب ن ي‬ ‫ح‬ ‫س بح ن‬ ‫ث أن ن ن‬ ‫ن‬ ‫م ن‬ ‫م غ ني حنر هن ن‬ ‫ك هن ن‬ ‫ل‬ ‫وا ن‬ ‫دي ن‬ ‫ح ن‬ ‫ذا ال ح ن‬ ‫م ال ن ر‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫حد ن نوال حعن ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ن ن‬ ‫ ي ن‬ ‫ث ال ح ن‬ ‫ن الن دب ن ي‬ ‫ذا ع ن ح‬ ‫س بح ن‬ ‫نلن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م ن‬ ‫ل ال حعنل حم ن و نق ا ن‬ ‫ع ننل ى هن ن‬ ‫ن‬ ‫ن ونت ن ح‬ ‫ضع ن ت ن ح‬ ‫ذا ن‬ ‫ق ن‬ ‫محر ن‬ ‫ح ا ن‬ ‫ل ال حعنل حم ن ال ح ن‬ ‫ل نوال ح ن‬ ‫ل ب نعح ن‬ ‫ضني ا ن‬ ‫فط ننرا ن‬ ‫ض أه ح ن‬ ‫عن حد ن أهح ن‬ ‫ن‬ ‫م ال ن ل‬ ‫مد ن و نق ا ن‬ ‫قو ن‬ ‫ك نوال د‬ ‫ن‬ ‫م تن ح‬ ‫س ح‬ ‫ن ونب نهن ي ن ن‬ ‫ل ب نعح ن‬ ‫ ي ونأ ح‬ ‫فني ا ن‬ ‫ل ن‬ ‫ضه ن ح‬ ‫ح ن‬ ‫ن ون ن‬ ‫ونت نط حعن ن‬ ‫فط ننرا ن‬ ‫ش افنعن ي‬ ‫م ا ن‬ ‫قو ن‬ ‫ن ن‬ ‫م ا ونب نهن ي ن ن‬ ‫س ن‬ ‫ش انءنت ا قن ن‬ ‫م ا ونإ ن ح‬ ‫ن وننل قن ن‬ ‫ضنت ا وننل إ نط حنع ا ن‬ ‫ل إن ح‬ ‫حق ن‬ ‫م ع نل ني حهن ن‬ ‫ض انء ع نل ني حهن ن‬ ‫ونت نط حعن ن‬ ‫م ا ن‬ ‫‪3.

Zakat dan Zakat Fitrah‬‬ ‫ةب ن‬ ‫س ى نق ا ن‬ ‫س ح‬ ‫ن ن‬ ‫ل أن ح‬ ‫م ن‬ ‫ن ن‬ ‫خ ال ند ر‬ ‫فني ا ن‬ ‫خب ننرنن ا ن‬ ‫ن‬ ‫ن أنب ي ن‬ ‫مو ن‬ ‫عك حرن ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن عن ح‬ ‫حن حظ نل ن ن ح ن‬ ‫حد دث ننن ا ع نب ني حد ن الل دهن ب ح ن‬ ‫ة بح ن‬ ‫سو ن‬ ‫ل نق ا ن‬ ‫م ا نق ا ن‬ ‫ ي‬ ‫منر نر ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ل نر ن‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫ه ع نن حهن ن‬ ‫ ي الل د ن‬ ‫ن عن ن‬ ‫ل الل دهن ن‬ ‫م ب نن ن ن‬ ‫ض ن‬ ‫عن ح‬ ‫ن اب ح ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫سو ن‬ ‫س ن‬ ‫م ع ننل ى ن‬ ‫صنلةن‬ ‫م ب‬ ‫م ن‬ ‫ه ونأ د‬ ‫شنه اد نةن أ ح‬ ‫سنل ن‬ ‫دا نر ن‬ ‫احل ن ح‬ ‫ح د‬ ‫ن ن‬ ‫ه إ ندل الل د ن‬ ‫ن نل إ نل ن ن‬ ‫خ ح‬ ‫ل الل دهن ونإ ننق ام ن ال د‬ ‫م ر‬ ‫وننإينت انء الدز ن‬ ‫ن‬ ‫ض ا ن‬ ‫م ن‬ ‫ح ي‬ ‫ك اةن نوال ح ن‬ ‫صوحم ن نر ن‬ ‫ج ون ن‬ ‫عي ن‬ ‫جعح ن‬ ‫م ا ن‬ ‫ن ن‬ ‫ضم ر ن‬ ‫جهح ن‬ ‫ن ن‬ ‫م ن‬ ‫ن ن‬ ‫م ن‬ ‫حد دث ننن ا ي ن ح‬ ‫ن‬ ‫حد دث ننن ا إ ن ح‬ ‫ن ال د‬ ‫س ن‬ ‫ح د‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫ح د‬ ‫ن ن‬ ‫ل بح ن‬ ‫مد ن ب ح ن‬ ‫حني ى ب ح ن‬ ‫فرر‬ ‫سك ن ن‬ ‫مد ن ب ح ن‬ ‫ع نن ع نمر بن ن افع ع ن ن‬ ‫سو ن‬ ‫م ا نق ا ن‬ ‫ل الل دهن‬ ‫منر نر ن‬ ‫ض نر ن‬ ‫ه ع نن حهن ن‬ ‫ ي الل د ن‬ ‫ن عن ن‬ ‫ل فننر ن‬ ‫ض ن‬ ‫ن أنبيهن ع ن ح‬ ‫ح‬ ‫ن اب ح ن‬ ‫ح ن ن ح ن ن ن ر‬ ‫ن‬ ‫م نز ن‬ ‫ن ن‬ ‫ص ا ب‬ ‫ص ا ب‬ ‫شنعيرر ع ننل ى ال حعنب حد ن‬ ‫ع ا ن‬ ‫ع ا ن‬ ‫ك اة ن ال ح ن‬ ‫ه ع نل ني حهن ون ن‬ ‫ن تن ح‬ ‫سل د ن‬ ‫صدل ى الل د ن‬ ‫مرر أوح ن‬ ‫فط حرن ن‬ ‫ن‬ ‫م ح‬ ‫م ح‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د ى قنب ح ن‬ ‫ج‬ ‫ل ن‬ ‫سل ن ن‬ ‫صنغيرن نوال حك ننبيرن ن‬ ‫ن ت نؤ ن د‬ ‫منر ب ننه ا أ ح‬ ‫نوال ح ن‬ ‫م ح‬ ‫ن ونأ ن‬ ‫ن ال ح ن‬ ‫حير نوالذ دك نرن نواحلن حنث ى نوال د‬ ‫مي ن‬ ‫م ح‬ ‫خنرو ن‬ ‫صنلة‬ ‫س إ ننل ى ال د‬ ‫الدن ا ن‬ .‫ة ع نن حبيب ب ن‬ ‫ت نق ا ن‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫ل ب نهحلز نف ي‬ ‫جعح ن‬ ‫شعحب ن ن‬ ‫ن أنب ي نث اب ن ر‬ ‫فرر ونب نهحلز نق انل ن‬ ‫ن ن‬ ‫م ن‬ ‫ن‬ ‫ح د‬ ‫حد دث ننن ا ن‬ ‫مد ن ب ح ن‬ ‫ح ن ن ن ح ن‬ ‫خبرنن ي حبيب ب ن‬ ‫حديث نه نق ا ن ن‬ ‫ت نق ا ن‬ ‫ن أ ننب ي‬ ‫س ن‬ ‫ن أنب ي نث اب ن ر‬ ‫ن ن ن‬ ‫ل ن‬ ‫ن عن ن‬ ‫ت عن ن‬ ‫مع ح ن‬ ‫مي حرر ع ن ح‬ ‫م انرة ن ب ح ن‬ ‫ن ن ن ح ن‬ ‫لأ ح ن ن‬ ‫فر ع نن ابن ال حمط نوس ع ن ن‬ ‫ال حمط نوس ع ن ن‬ ‫ن أ ننب ي هننري حنرة ن وننق ا ن‬ ‫ن أنبيهن‬ ‫ن ن‬ ‫م ن‬ ‫ح د‬ ‫ل ن‬ ‫ح‬ ‫مد ن ب ح ن‬ ‫ن أنبيهن ع ن ح‬ ‫ح‬ ‫ن ي ن‬ ‫جعح ن ر ن ح ن‬ ‫ن ي ن‬ ‫لم ن‬ ‫ع نن أ نب ي هنريرة ن ع نن النب ي صدل ى الل ده ع نل نيه وسل د ن‬ ‫ن‬ ‫ض ا ن‬ ‫م ن‬ ‫م ا نف ي نر ن‬ ‫ن أفحط ننر ي نوح ب‬ ‫م أن د ن‬ ‫ح ن ن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ح ن‬ ‫ح دن ي ن‬ ‫ه نق ا ن ن ح‬ ‫ن حن‬ ‫م ين ح‬ ‫صةر نر د‬ ‫ن غ ني حرن نر ح‬ ‫ه ن‬ ‫ن‬ ‫صني ا ن‬ ‫ض ع نن ح ن‬ ‫ه لن ح‬ ‫صنه ا الل د ن‬ ‫خ ن‬ ‫خ ن‬ ‫م ح‬ ‫م الد دهحرن‬ ‫ق ن‬ ‫‪F.