You are on page 1of 2

Ruj.Kami:IPGKBL/HEP/144/633/3.JLD.

2( )
Tarikh : k!"#$r 2%14
Tuan,
JEMPUTAN KE PROGRAM PEMUKIMAN INTEGRITI ANJURAN BERSAMA INSTITUT
INTEGRITI MALAYSIA (IIM) DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM),
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan kerjasama Institut
Integriti Malaysia akan menganjurkan Program Rintis Pemukiman Integriti Pensyarah IPG
2!"# $on Sara%ak. Program ini &ertujuan merakyatkan agenda integriti dalam kalangan
pensyarah IPG melalui pem&a&itan dalam akti'iti masyarakat. IPG (ampus )atu *intang dan
IPG (ampus Tun +&dul Ra,ak telah dilantik se&agai urusetia &ersama dalam menjayakan
program ini. *okasi pilihan adalah di (ampung Santu&ong, (uching, Sara%ak.
-. Sehu&ungan itu pihak kami memerlukan pengli&atan pihak tuan.puan untuk &ersama
dalam program seperti ketetapan &erikut/
Tarikh : 16 Okt!"r #$1%
Ma&a : '()$ a* + 6($$ ,*
T"*,at : K- Sa.t/!.-, K/0hi.-( 0Sila rujuk Ja1/a2 Pr-ra*1
Sa&ara. : 1( P"2a3ar &"k2ah r".1ah 6$ ra.- (Tah/. 4)
#( B"2ia R"*a3a 6$ ra.-
)( P"*i*,i. #$ ra.-
%( I!/ Ba,a5I!/ t/.--a2 6$ ra.-
#. 2ntuk makluman pihak tuan, jamuan makan akan disediakan sepanjang program
terse&ut &erlangsung. Segala pertanyaan dan maklumat lanjut sila &erhu&ung dengan
P.( R"*6 S6ar*i2a Mh1 S"!2i: $1789'47))4 atau E. Ah*a1 Ta3i1i. Ari:i.: $1%899%#')'.
Perhatian dan kerjasama tuan.puan dalam menjayakan program terse&ut didahului dengan
ucapan ri&uan terima kasih.
Sekian.
;BERK<IDMAT UNTUK NEGARA=
Saya yang menurut perintah.
( <J( A>ANG <AMBALIB( <J( A>ANG <AMDAN )
Pengarah
Institut Pendidikan Guru (ampus )atu *intang
(uching, Sara%ak.
JADUAL PROGRAM PEMUKIMAN INTEGRITI
(+MP23G S+3T2)43G, (256I3G, S+R+7+(
T8M+/ 9M8R+(:+T(+3 +G83D+ I3T8GRITI;
T+RI(6/ 14 OKTOBER #$1% (RABU)
MASA PERKARA SASARAN TEMPAT ?ATATAN
<.!!
=.!! am
Ma32i& P"ra&*ia.
Program Pemukiman
Integriti oleh :) +&d
Rahman >unaidi 0+D23
Pantai Damai1
Semua peserta
program dan
penduduk
(ampung
Santu&ong
De%an
Masyarakat
2rusetia Program
(etua (aum
=.!! am ?
-.-! pm
P"*/ki*a. I.t"-riti:
". )ersama pelajar
2. )elia Remaja
-. Pemimpin
#. I&u )apa.I&u Tunggal
@! org Tahun A
0S( Santu&ong1
@! org
2! org
@! org
)ilik Tayangan S(
Santu&ong
De%an
Masyarakat
0dalam1
De%an
Masyarakat
0luar hadapan
setor1
Pusat Gerakan
7anita
8n +&d 6adi
Ishak
P( 68M
Ta&k '"r($
Integriti
Ta&k '"r($
Integriti
Tn 6j (hairil
Sulaiman
Pn Musalmah
Mohd Salleh
-.-! pm ?
#.!! pm
Minum
Solat +sar
De%an
Masyarakat
Masjid
+>( >amuan
#.!! pm ?
A.-! pm
Khi1*at Ma&6arakat:
".Pem&ersihan
persekitaran De%an
2.Pem&ersihan ka%asan
(ampung
-.*ukisan Mural 0Pentas1
Semua peserta
dan penduduk
kampung
Sekitar De%an
Masyarakat
(a%asan
(ampung
2rusetia
(etua (aum
Basilitator
Semua peserta
A.-! pm ?
@.!! pm
Ma32i& P"./t/,a.
Program Pemukiman oleh
Tim&alan Pengarah IIM
Semua peserta
dan penduduk
kampung
De%an
Masyarakat
2rusetia
(etua (aum
Basilitator
Semua peserta