You are on page 1of 11

UJIAN SEKOLAH KOTA BEKASI

Tahun Pelajaran 2009/2010
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama ( SMP )
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Hari Tanggal : Senen / 12 April 21
Aloka!i "aktu : # Menit
Pen$u!un : %ainir&S'Pd
Petunjuk mengerjakan !oal'
1' (!ikan nomor ujian& nama pe!erta dan tanggal pada lem)ar jawa)an
2' Hitamkan )ulatan didepan nama mata pelajaran
*' +umlah !oal ,- P.& pada !etiap )utir !oal ada , (empat) pilihan jawa)an dan - (lima) !oal
e!!a$'
,' Perik!a dan )a/alah !oal !e)elum anda menjawa)n$a
-' 0aporkan kepada pengawa! jika terdapat lem)ar !oal $ang tidak !e!uai dengan jadwal
ujian&ru!ak atau tidak lengkap'
1' Perik!a kem)ali lem)ar jawa)an anda !e)elum di!erahkan kepada pengawa! dan
meninggalkan ruangan
Pilihlah jawaban an! benar
1' 2rang mau dengan ikla! mematuhi hukum dan tata tertib $ang )erlaku karena''' '
A' orang ingin aman dan terti) dalam menjalankan kehidupan$a'
3' dengan mematuhi hukum negara akan maju
4' orang takut kerena jika melanggar hukum akan dapat !ank!i
5' orang mematuhi hukum karena orang takut melanggar norma dan etika
2' 4ermati pern$ataan )erikut
1)63arang !iapa dengan !engaja menghilangkan jiwa/ n$awa orang lain&
dihukum karena mem)unuh dengan hukuman !etingi7tinggin$a 1-
tahun8'
2)62rang $ang ingkar janji !uatu perikatan $ang telah diadakan& diwaji)kan mengganti kerugian8&
mi!aln$a jual )eli'
*)65ilarang meludah dilantai8'
,)63arang !iapa $ang mengam)il )arang milik orang lain )aik !eluruhn$a atau !e)agian dihukum
penjara paling !edikit 1 tahun 6
-)62rang muda haru! menghormati orang $ang le)ih tua8'
Pern$ataan diata! $ang tema!uk /ontoh norma hukum adalah''' '
A' 1 & 2 & -
3' 1 & * & ,
4' 1 & 2 & ,
5' * & , & -
*' Perhatiakn pern$ataan di)awah
1) 6+angan makan !am)il )er)i/ara8'
2) 6+anganlah meludah di lantai atau di !em)arang tempat8 dan'
*) 62rang muda haru! menghormati orang $ang le)ih tua8'
,) 6+angan )ertolak pinggang dihadapan orang $ang le)ih tua8'
-) 6Kamu haru! )er)uat )aik terhadap !e!ama manu!ia8'
5ari lima pern$ataan diata! mana $ang terma!uk /ontoh norma
Kesopanan adalah''' '
A' 1 & 2 & *
3' 1 & 2 & ,
4 ' * & , & -
5' , & - & 1
,' Pa!al 29 a$at 1 ::5 1#,- menjamin per!amaan )agi !etiap warga negara tanpa
ada penge/ualian& per!amaan $ang dijamin itu adalah per!amaan dalam''' '
A' per!amaan dalam kewaji)an mematuhi hukum'
3 per!amaan hak untuk mendapatkan ja)atan dalam pemerintahan
4' per!amaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
5' per!amaan hak warga negara untuk )erorgani!a!i dan )er!erikat
-' 1' :: ;o *2 tahun 2,
2' kon<e!i
*' ::5 1#,-
,' Ke)ia!aan
-' :: ;o 2 tahun 2,
5ari pern$ataan diata! mana $ang terma!uk hukum tertuli!''' '
A' 1 & 2& *'
3' 1 & *& ,'
4' 1 & *& -'
5' * & , & -'
1' Perhatiakan pern$ataan )erikut
1' mengendarai motor dengan ke/epatan $ang mele)ihi aturan = KM / +am
untuk dalam kota'
2' Karena mengejar waktu ma!uk kerja !eorang pengendara motor
men$ero)ot lampu merah'
*' tidak menggunakan helm !aat mengendarai !epeda motor dijalan ra$a
,' 3erhenti dipertigaan jalan !aat lampu merah men$ala
-' mematuhi ram)u ram)u lalu linta!
Sikap pengendara motor $ang tidak !e!uai dengan peraturan lalu linta! adala''' '
A' 1 & 2 & *
3' 2 & * & ,
4' * & , & -
5' , & - & 1
9' Perhatiakan pern$ataan )erikut
1' merupakan tekat )ulat dari !eluruh )ang!a untuk melepa!kan diri dari
/engrkaman penjajahan'
2' Se)agai titik kulmina!i( pun/ak perjuangan ) )ang!a dari ratu!an
tahun perjuangan menuju kemerdekaan'
*' Se)agai pintu ger)ang menuju /ita /ita )ang!a
,' Se)agai upa$a )ang!a (ndone!ia untuk menghindari pengaruh )ang!a
a!ing di (ndone!ia
-' Se)agai )ukti )ahwa )ang!a (ndone!ia menjadi )ang!a $ang mandiri
dan tidak tergantung pada dunia luar'
Pern$ataan diata! $ang merupakan arti penting proklama!i )agi )ang!a
(ndone!ia adalah pern$ataan nomor ''' '
A 1& 2& *'
3' 2& *& ,'
4' *& ,& -
5' ,& -& 1'
=' 1' melindungi !egena) )ang!a (ndone!ia dan !eluruh tumpah darah
(ndone!ia
2' memajukan ke!ejahteraan umum
*' men/erda!kan kehidupan )ang!a
,' ikut melak!anakan keterti)an dunia )erda!a!rkan kemerdekaan dan
perdamaian a)adi dan keadilan !o!ial
5ari pern$ataan diata! $ang merupakan tujuan negara $ang dalam pelak!anaan$a )erkaitan
dengan pen$elenggaraan pendidikan adalah ''' '
A' 1
3' 2
4' *
5' ,
#' 1' 5';' Aidit'
2' A'H' ;a!ution'
*' Agu! Salim'
,' Karto!uwir$o'
-' M Hatta'
5iatara tokoh diata! $ang !udah menunjukan !ikap !etia n$a pada )ang!a dan negara (ndone!ia
adalah''' '
A 1& 2& *'
3' 2& *& -'
4' *& ,& -
5' ,& -& 1'

1' 3erikut manakah yang bukan merupakan /ontoh dalam praktek ke)e)a!an
mengemukakan pendapat dimuka umum'' '
A' 3>M !e (ndone!ia mengadakan unjuk ra!a di 3undaran Hotel (ndone!ia ( H( )
3' Maha!i!wa :( mengadakan !eminar tentang tata /ara penanganan pelanggaran HAM di (ndone!ia
4' Maha!i!wa melakukan tindakan anarkhi! dengan mem)akar )an )eka! dan meru!ak ram)u7ram)u
lalu linta! !epanjang jalan proto/ol di +akarta'
5' Maha!i!wa ikut )ega)ung kepartai politik untuk men$alurkan a!pira!in$a'
11' Se)agai !eorang warga negara Amir !etelah !ele!ai men$ela!aikan pendidikan & ia
)erga)ung dalam !e)uah organi!a!i ma!!a menjadi anggota dan akti? dalam )er)agai
kegiatan di organi!a!i ter!e)ut ' Hal ini merupakan hak a@a!i Amir !e)agai warga
negara ' Hak ini !e/ara hukum di)olehkan dan pelak!anaan$a dijamin oleh ::5
dalam''' '
A' pa!al 2= ::5 1#,-
3' pa!al * ::5 1#,-
4' pa!al *1 ::5 1#,-
4' pa!al *, ::5 1#,-
12' Aki)at $ang terjadi jika !e!eorang mengeluarkan pendapat $ang dilakukan
!e/ara )e)a! dan tidak )ertanggungjawa) adalah''' '
A' akan dapat melindungi hak orang lain
3' akan dapat menjadi pemi/u pertentangan dalam ma!$arakat
4' akan dapat melanggar hak dan ke)e)a!an orang lain
5' akan dapat menim)ulkan ra!a tidak adil dalam ma!$arakat
1*' 1' menghormati hak7hak dan ke)e)a!an orang lain&
2' menghormati aturan7aturan moral $ang diakui umum&
*' menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang7undangan
$ang )erlaku&
, menghargai legalita!
-' menghargai hukum na!ional
Pern$ataan diata! $ang merupakan kewaji)an dan tanggung jawa) warga negara dalam
men$ampaikan pendapat adalahA '
A' 1 & 2 & *
3' 2 & * & ,
4 ' * & , & -
5' , & - & 1
1,' ;ilai nilai Pan/a!ila dijadikan pedoman dan tuntunan )erperilaku dalam pergaulan
)erma!$arakat )er)eng!a dan )ernegara' (ni merupakanpenerapan nilai Pan/a!ila !e)agai ''' '
A' 5a!ar negara
3' Keperi)adian )ang!a
4' 5a!ar ?al!a?ah negara
5' Pandangan hidup )ang!a
1-' 3erikut merupakan !ikap po!iti? terhadap Pan/a!ila adalah''' '
A' patuh karena ada tekanan dari pimpinan
3' melihat Pan/a!ila !e)agai ajaran ma!a lalu $ang !udah u!ang
4' mengamalkan Pan/a!ila han$a pada !aat )elajar di!ekolah
5' mempelajari nilai nilai Pan/a!ila dan menjadikan nilai itu !e)agai
pedoman hidup dan diamalkan'
11' 3erikut merupakan ala!an mengapa amandemen ::5 1#,- perlu )agi negara dan
)ang!a (ndone!ia''' '
A' agar )ang!a (ndone!ia dapat )eradapta!i dalam pergaulan interna!ional
3' untuk meper)aiki ::5 1#,- $ang $ang !udah di)uat puluhan tahun $ang lalu
4' agar :ndang :ndang 5a!ar menjadi le)ih )aik dengan /ara mero)ah pa!al pa!al
$ang !udah tidak !e!uai dengan perkem)angan @aman'
5' agar hukum (ndone!ia le)ih maju dan men/apai ke!empurnaan hukum'
19' 1' Peraturan Pre!iden
2' :ndang 7 :ndang
*' Peraturan Pemerintah
,' :ndang B :ndang 5a!ar 1#,-
-' Praturan 5aerah
:rutan $ang )enar urutan peraturan perundang undangan menurut PP 1 tahun 2, adalah''' '
A' 1 2 * , -
3' 2 * , - 1
4' , 2 * 1 2
5' , * * 1 -
1=' 1' Pemilihan ketua 2S(S
2' Mu!$awarah penetapan program kerja 2S(S
*' penetapan nilai !i!wa
,' peren/anaan kegiatan wid$awi!ata
-' penetapan kelulu!an un
Cang merupakan /ontoh pelak!anaan demokra!i di!ekolah adalah'' '

A' 1 2 ,
3' 2 * -
4' * , -
5' , - 1
1#' 3erikut manakah $ang merupakan !ikap demokrati! dalam )ermu!$awarah''' '
A' ingin mendomina!i jalan$a rapat
3' tidak mem)erikan ke!empatan pada orang lain untuk mengemukakan
pendapat'
4' menghargai pendapat orang $ang !epaham dengan kita
5' menerima dan melak!anakan keputu!an rapat dengan ikla! !ekalipun u!ul
kita tidak diterima dalam rapat'
2' Pern$ataan )erikut manakah $ang merupakan /ontoh kedaulatan keluar''' '
A' pemerintah 5K( menetapkan Perda larangan merokok didepan umum
3' pemerintah mem)eri mandat kepada KP: untuk melak!anakan Pemilu
4' pemerintah melak!anakan pem)angunan untuk mengi!i! kemerdekaan
5' pemerintah melak!anakan perjanjian kerja !ama dengan negara lain
21' Menurut pa!al * ::5 1#,- a$at 1 tuga! dan wewenang MPD adalah''' '
A' mengu)ah dan menetapkan ::5'
3' melantik Pre!iden dan / atau wakil Pre!iden
4' m)erhentikan Pre!iden dan wakil Pre!iden dalam ma!a ja)atan menurut
:ndang7:ndang'
5' menjalankan pemerintahan menurut ::5
22' Hak& wewenang dan kewaji)an daerah otonom untuk mengatur dan
menguru! !endiri uru!an pemerintahan dan kepentingan ma!$arakat !e!uai
dengan perundang B undangan $ang )erlaku di!e)ut''' '
A' otonomi
3 ' hak otonomi
4 ' daerah otonomi
5' otonomi daerah
2*' 1' Pela$anan pertanahan
2' pela$anan pendidikan
*' Pela$anan HA;KAM
,' pela$anan Ke!ehatan
-' pela$anan hukum'
5ari ke lima diata! pela$anan $ang menjadi tuga! Pemerintahan Kota dan Ka)upaten !e!uai
dengan pa!al 1, :: ;o *2 tahun 2, adalah
A' 1 7 2 7 *
3' 1 7 2 7 ,
4' 2 7 * 7 ,
5' * 7 , 7 -
2,' 1' Ma!$arakat tidak diajak )ermu!$awarah dalam perumu!an ke)ijakan pu)lik'
2' Ma!$arakat tidak dapat mem)erikan !aran
*' Ma!$arakat dapat mengkritik pa!al $ang ditetapkan dalam ke)ijakan pu)lik
,' ma!$arakat di)erikan ke!empatan untuk mem)erikan ma!ukan dalam perumu!an
ke)ijakan pu)lik
-' ma!$arakat tidak dili)atkan dalam pen$u!unan ke)ijakan pu)li/'
5ari ke lima pern$ataan diata! manakah $ang merupakan ?a/tor ?a/tor pen$e)a)
ma!$arakat tidak mau melak!anakan Perda'

A' 1 7 2 7 *
3' 1 7 * 7 -
4' 2 7 * 7 ,
5' * 7 , 7 -
2- 3erikut $ang merupakan )entuk parti!ipa!i ma!$arakat dalam perumu!an ke)ijakan pu)li/
!epertiA '
A' Tidak mem)a$ar P33
3' mem)erikan u!ul untuk meme/ahkan ma!alah dalam rapat pem)angunan de!a'
4' dating kekelurahan untuk mem)uat KTP
5' hadir dalam mu!$warah warga di kelurahan
21' Se)uah ke)ijakan pu)lik $ang di)uat oleh pemerintah jika tidak memperhatikan input
atau pendapat dari ma!$arakat akan menim)ulkan' '''
A' !ikap antipati )ahkan demontra!i menolak ke)ijakan ter!e)ut
3' !ikap ter)uka ma!$arakt menerima !egala ke)ijakan pemerintah
4' dukungan dari ma!$arakat karena meminta pendapat ma!$arakat
)utuh waktu'
5' !ikap mendukung karena ma!$arakt dapat memahami !egala
ke!ulitan $ang ada dalam pemerintahan
29' Tiga ?aktor penting $ang mendorong utama )ergulirn$a glo)ali!a!i adalah''' '
A' kemajuan ilmu& kemajuan teknologi dan kemajuan S5M
3' kemajuan pendidikan& kemajuan ke!ehatan dan kemajuan negara
4' kemajuan dunia& kemajuan negara dan kemajuan daerah
5' kemajuan teknologi & kemajuan im?orma!i dan kemajuan komunika!i
2=' 5alam )idang teknologi arti penting glo)ali!a!i )agi )ang!a (ndone!ia adalah ''' '
A' ter)uka ke!empatan $ang le)ih lua! untuk mengua!ai (PT>K
3' ter)uka ke!empatan untuk menjual produk (ndone!ia keluar negeri
4' ter)uka ke!empatan untuk mengirim tenaga kerja keluar negeri
5' ter)uka ke!empatan untuk mempelajari manajemen di negara lain'
2#' Se/ara !ederhana politik luar negeri adalah ''' '
A' taktik dan !trategi $ang digunakan oleh !uatu negara dalam
hu)ungann$a dengan negara negara lain'
3' !kema atau pola dari /ara dan tujuan !e/ara ter)uka dan ter!em)un$i
dalam ak!i negara tertentu )erhadapan dengan negara lain atau
!ekelompok negara lain
4' Suatu ke)ijak!anaan $ang diam)il oleh pemerintah dalam rangka
hu)ungan$a dengan dunia (nterna!ional dalam u!aha untuk men/apai
tujuan na!ional adalah
5' tujuan politik luar negeri adalah untuk mem)ela kepentingan
na!ional'
*' 3erikut mana $ang )ukan merupakan /irri /irri Politik )e)a! akti?A '
A' )e)a! akti?&
3' penegakkan hukum&
4' menga)di pada kepentingan na!ional&
5' demokrati!'
*1' 1' Mudah mendapatkan )arang dan ja!a
2' produk a!ing dapat mengua!ai pa!ar (ndone!ia'
*' modal dapat diin?e!ta!ikan dalam )er)agai )idng u!aha'
,' mudahn$a )uda$a a!ing mempengaruhi )uda$a (ndone!ia
-' tegakn$a !uprema!i hukum di (ndone!ia
Pern$ataan )erikut mana $ang merupakan dampak Eo!iti? glo)ali!a!i'
A' 1 7 * 7 -
3' 2 7 * 7 ,
4' 2 7 * 7 ,
5' * 7 , 7 -
*2' 3erikut $ang merupakan dampak negati<e dari glo)ali!a!i adalahA '
A' memajukan )uda$a demokra!i
3' produk!i (ndone!ia dapat di ek!por negara lain
4' memajukan )uda$a na!ional
5' Produk a!ing $ang ma!uk ke (ndone!ia menjadi !aingan )agi produk lo/al'
**' Mudah mengak!e! !iaran TF a!ing melalui !atelit& !e)agai !i!wa !ikap !a$a''' '
A' tidak mau mengak!e! !iaran TF a!ing
3' Tidak akan melihat !iaran TF a!ing karena tidak !e!uai dengan nilai moral
4' han$a akan menonton TF a!ing $ang !iaran$a )ermutu'
5' anti terhadap hal $ang )er)au a!ing'
*,' 3an$ak /ontoh )uda$a a!ing $ang $ang dapat ditiru oleh )ang!a (ndone!ia !eperti''' '
A' mem)ajak !awah dengan me!in )ajak ( traktor)
3' )erdagang dipa!ar tradi!ional
4' memakai kain )atik
5'mengem)angkan !ikap indi<iduali!'
*- Ma!ukn$a )uda$a a!ing $ang negati? ke (ndone!ia dapat ditangkal dengan''' '
A' !ikap apriori terhadap )uda$a a!ing'
3' )er!ikap kriti! terhadap )uda$a a!ing
4' tidak !uka dengan $ang )er)au a!ing
5' )uda$a a!ing )ukan )uda$a kita'
*1' .lo)ali!a!i akan mengan/am )ang!a (ndone!ia karena itu $ang perlu diper!iapkan
adalah''' '
A mengua!ai (PT>K
3' men$ediakan modal $ang /ukup
4' menangkal )uda$a a!ing
5' ingatkan genera!i muda akan )aha$a glo)ali!a!i
*9' 3erikut /ontoh orang (ndone!ia $ang !udah )erpre!ta!i tingkat interna!ional& ke/ualiA '
A' 3am)ang Pamungka!
3' .ita .utawa
4' 4hri! +ohn
5' Su!i Su!anti
*=' 4ita /ita )ang!a (ndone!ia dalam )idang pendidikan akan ter/apai jika''' '
A' anak (ndone!ia )erpre!ta!i (nterna!ional
3' (ndone!ia )e)a! dari )uta ak!ara
4' terujud )ang!a $ang /erda!
5 (ndone!ia mengua!ai teknologi atom'
*#' Mewujudkan ma!$arakat adil dan makmur $ang merata materil dan !prituil )erda!arkan
Pan/a!ila dan ::5 1#,- dalam wadah negara ke!atuan Depu)lik (ndone!ia' Pern$ataan
itu merupakan A
A'Tujuan Pem)angunan ;a!ional
3' Tujuan Pendidikan ;a!ional
4' Tujun Politik 0uar ;egeri
5' Tujuan .lo)ali!a!i
,' 4ontoh !ikap genera!i $ang !enantia!a mem)angun diri untuk )erpre!ta!i adalah' '''
A' mengua!ai teknologi ter!e)ut untuk kemajuan )ang!a
3' )erlatih dengan tekun !epanjang hari
4' )erlatih untuk per!iapan H:T D(
5')erlatih han$a jika akan ikut lom)a'
Soal >!!a$
,1' Se)utkan ha!il ha!il !idang PPK( tanggal 1= agu!tu! 1#,- G
,2' +ela!kan apa $ang dimak!ud dengan !i!tem pre!iden!ial dan !i!tem
partlementer' G
,*' +ela!kan tiga a@a! dalam pelak!anaan otonomi daerah G
,,' Se)utkan tiga dampak po!iti? glo)ali!a!i untuk kemajuan hukum dan pemerintahan di
(ndone!ia' G
,-' :raikan /ara /ara $ang dilakukan oleh !e!eorang agar dia )erpre!ta!i dalam )er)agai
)idang '