You are on page 1of 1

1.

Khởi thức (bắt đầu)
2. Tả dã mã phân tung (ngựa rừng hất bờm)
Hữa dã mã phân tung
Tả dã mã phân tung
3. Bạch hạc lượng xí (hạc trắng xòe cánh)
4. Tả lâu tất ảo bộ (tay vuốt gối, chân linh hoạt)
Hữu lâu tất ảo bộ
Tả lâu tất ảo bộ
5. Thủ huy tỳ bà (tay gảy đàn tỳ bà)
6. Hữu đảo niệm hầu (khỉ khoa tay múa chân)
Tả đảo niệm hầu
Hữu đảo niệm hầu
Tả đảo niệm hầu
7. Tả lãm tước vĩ (nắm đuôi chim bên trái):
bằng (ngăn đỡ), lý (kéo), tê (ép), án (đẩy)
8. Chuyển thân hữu lãm tước vĩ
9. Đơn tiên (cây roi)
10. Vân thủ 1 (cuộn tay như mây)
Vân thủ 2
Vân thủ 3
11. Đơn tiên
12. Cao thám mã (vuốt bờm ngựa)
13. Hữu đăng cước (đá gót chân phải)
14. Song phong quán nhỉ (hai u nắm tay xuyên mang tai)
15. Chuyển thân tả đăng cước
16. Tả hạ thế độc lập (ngồi xuống thấp bên trái)
17. Hữu hạ thế độc lập
18. Ngọc nữ xuyên thoa 1 - Tả ngọc nữ xuyên thoa (cô gái đẹp đưa thoi)
19. Ngọc nữ xuyên thoa 2 - Hữu ngọc nữ xuyên thoa
20. Hải để châm (kim chìm đáy biển)
21. Thiểm thông tý (cánh tay như tia chớp)
Chuyển thân ban, lan, chùy (ép, gạt, đấm)
22. Như phong tự bế (ngăn, chận, đóng lại)
23. Thập tự thủ (tréo tay chữ thập)
24. Thu thế )