You are on page 1of 19

UNIVERZITET U SARAJEVU

EKONOMSKI FAKULTET
MIT
prof.dr. Nijaz Bajgori
seminarski rad
KOMPJUTERSKI KRIMINAL
I MODALITETI ZATITEPOJAM KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
Kompjuterski kriminal predstavlja oblik kriminalnog
ponaanja, kod koga se koritenje kompjuterske
tehnologije i informacionih sistema ispoljava kao
nain izvrenja krivinog djela ili se kompjuter
upotrebljava kao sredstvo ili cilj izvrenja, ime se
ostvaruje neka u krivino-pravnom smislu relevantna
posljedica. Kompjuterski kriminalitet je takoe
protivpravna povreda imovine kod koje se raunarski
podaci s predumiljajem mijenjaju (manipulacija
raunara), razaraju (raunarska sabotaa) ili se
koriste zajedno sa hardverom (kraa vremena).
VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;

VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;
neovlateno pribavljanje informacija;

VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;
neovlateno pribavljanje informacija;
kompjuterske krae;


VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;
neovlateno pribavljanje informacija;
kompjuterske krae;
kompjuterske prevare;


VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;
neovlateno pribavljanje informacija;
kompjuterske krae;
kompjuterske prevare;
kompjuterske sabotae;

VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;
neovlateno pribavljanje informacija;
kompjuterske krae;
kompjuterske prevare;
kompjuterske sabotae;
kompjuterski terorizam;

VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;
neovlateno pribavljanje informacija;
kompjuterske krae;
kompjuterske prevare;
kompjuterske sabotae;
kompjuterski terorizam;
provaljivanje u kompjuterski sistem i
VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
protivpravno koritenje usluga;
neovlateno pribavljanje informacija;
kompjuterske krae;
kompjuterske prevare;
kompjuterske sabotae;
kompjuterski terorizam;
provaljivanje u kompjuterski sistem I
kriminal vezan za kompjuterske mree.
POSLJEDICE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
financijske;
POSLJEDICE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
financijske;
nematerijalne i
POSLJEDICE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
financijske;
nematerijalne i
kombinovane.

MODALITETI ZATITE
interna zatita;
MODALITETI ZATITE
interna zatita;
komercijalna zatita;
MODALITETI ZATITE
interna zatita;
komercijalna zatita;
neophodnost intervencije drave;

MODALITETI ZATITE
interna zatita;
komercijalna zatita;
neophodnost intervencije drave;
potreba edukacije privrednih subjekata;

MODALITETI ZATITE
interna zatita;
komercijalna zatita;
neophodnost intervencije drave;
potreba edukacije privrednih subjekata;
budunost zatite.

ZAKLJUAK


ULAGANJE U BEZBJEDNOST
INFORMACIJA
UVIJEK JE ISPLATIVO