ീ ിാ

ം 
ി അ ാി ൈൈാ ൈ 
ിെൈി അി 
ിെ

!ാ 

ി"ി#$ം 
%ിാ ാഅ& ാ'( ാ) ാ&
ഇൈൊ+ ം എെ-.ി ീ/ാാ( ാ) ാ&
ോി ആ2 3
ി( ാ) ാ&
ആ4ം ആി ി5 അ6ിാ( ാ) ാ&
ഏ( അേ ( ഇൈ( അ8ിാ&

05

േെ/;<ാ2 േ=( അ8ിെ> 
ി?@ം ിAB( െC>) െ> 
BാD@ േ"ോ( ( E/>) െ> 
FിാD ഉ)ി+ം ോ(>) െ> 
ിFിാD ഓFി@ം ീോ(  െ>

10

ഈ( അ8ിോ#ി എൈB8ിോ#ി
േ 8ിോ#ി ി( േK8ി ോ#ി
േ േ< ിL ി 8ി ോ#ി 
ാ ി?@ം -( അ8ി ോ#ി 
ീാD െൈ ം േ( അ8ി ോ#ി

15

ആാ ഇ(ം അMം ൈ ോ#ി 
ി( അ( എ( NിൈBO) ിL അ ാ
അ( അാേ അ( ാ) 
/ി
"ിൈB ി ി ാ
ം ൈ1 

ൈB ിൈ + ം ഓ ഉൈ( ാ(

20 

Qാ( (ൈ
R ാS  എTി
എUVW എSാ എിാD ിൈXി 
ി6ിൈ 6ിൈ ിRാV ിെ/ാിാV
എ6ിെBൈY ഇാാേ ി( െംീD
ൊYാ ിൈ േ( +ാൊLിേ(

25 

Yാി Z8ാV [+ാV ാി 
ിാി ൈാV ാ$ാി 
YാV  ിാV ോV 4
ം4ാV 
Y\ാി  ിാV േ]ാV
െ"Yാ ിL ഇ<ാ ^ം4_)

30

എYാ ി[ം ിBിൈേ<( എെ$ാ(
െേa ഉ( ൊ-8ി) 2ി5 ീ;േ#(
ഉa എ( ഉb_) ഓ/ാാV ിL
െaാ ിാ ിൈ8ാാ േം4)
ഐാ എ ോ/ി ആVBL Q6ിേ

35

െaാV 
ിാV ഇാ ാം ിാ
ൊaാി എYാം ോ Bി
െVdാ ാി ിിD ിL െV e8േ
എdാ ം ഇYാേ( ഇ( ൊേ
അdാ ം ൈ- അfി@ം  അിേ

40

ആRം അh ഇ?ി ഇYാV അൈ _Wം
ആ@ാV ാാV അിാV അ) ാV
ോ@ാV എൈ- [WിാV ി( ൊ+$ി(
ാ#<ി( േ ിാV േKാV
ിാേ 
ാ#ം  ം ി ിL ൈോേ

45 

B ാ -ൊ; െ CBാV ോ
2 

ിB8ിാD NിBൈ O) േiി ി5 
ിB ി?@ം എ/) ൊ(
ി/ോD ഐൈ8ാV ിേ6ാD) ഏ< 
ൈBിBാV എെ$ാ( fിൈ േ( ൈ-

50 

ൈBി8 j8ി ാ ഇൈ
അ$ാം എkം അ/ി#ാ Sി 
േBാ ോD_ എFം + അ+@ j8ി 
േXാം ഒ( ാി W8ിൈ 
/ [ൈ ം Xൈ ൈ െ"a

55 

ിF  <ാ ിാ ഉ @ 
B അ(ാി Rി ഉmWം 
ം ാ( ഇാ ിിേVW >ി
ിം േn Bി ീ)>) ാSി
ാിV ൈ8ാV Rി8B അ8ിേVW

60 

ാിV ിB ാാ _േ 
ാK# േ^pാി DB De8േ
േേ േ ാേ ിാേ 
ാാം #?_ ാി@ം ആിേ
േ  അ)ി െ .ി Xം െ8

65

ോ ിL െ/ൈ
ോാേ
ആാ അേ അിാ െqാേ
ഓാാD ഉb_ ഒി@ം ഒിാേ
ീാV ഉRി എ( ആിാV ിLാേ
ഇ(ം (ം ഇYാേ ഉbാേ

70

അ(@ അ(േ ാൈOാV അൈYOാV
േ^pാിേ -ിേ ോLാ െൈേ
ആിേ അBം ;ാി അYാേ
ഈDെ<ൈ- ആ8Vൊ2 എൈB ൊേ
3

sD< െVdാ <ാ ൊt
DാD /<ി

75

േ ാRി േ ാേR QuRി QU
Dേ
ോ@ം hം  
fvിാ [6ിേ 
ാ@െ( ാേ ാ ി േൊിേ
ആ#ി$ െbേ അ<ാ ിRാV ിL
ോ# e8ൊിാV ൊYാ QU
DാV

80 

ാ#ാം ൈ<ി( െേxേ Bിാം
േ#േ േ# െ<ിേ എ( NിBൈ O)
ഊ#ാ ഉ6ാD അേ ഉൈ8ാേ
േz ിാ ി8@8$ി( ഉ)ി8
ആേ#( എം ഐാ അേ ഓ എ5 എ5

85

ോ#ി [{Vി ൊെC| െaാ ാD 
ീSിF  ിൈ ിി Kാാേ 
b [@ൈ$ RSിR Yാേ
bിി Sം ിLാ;ം ാ'േ 
ിൈY ഉ)s<േ െ(ാ2ി ാSാേ

90

അY ിി അ?ാേ ഓ എ5
ൊYVRിാൈ ൊYി <ി8ിRീV
ൊYി ാSി( ൊM
D ൊ~ാD
െfD ി<ി( ഉbാD ി 8ിRീV 
േYാം ഏ< 
ി

95 

ി"ി#$ം

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful