You are on page 1of 1

Oleh merupakan kata sendi nama.

Biasanya selepas kata sendi nama hendaklah diikuti


dengan kata nama. Kekata kerana merupakan kata hubung. Jadi kerana tidak boleh
diikuti selepas oleh. Jadi tidak boleh wujud oleh kerana. Perkataan Sebab sesuai
diguna kerana ia boleh menjadi kata hubung dan kata nama. Selain itu, Ini kerana ... jelas
merupakan terjemahan literal bagi ayat dalam bahasa Inggeris yang berbunyi.This is
because...Oleh itu, sebenarnya binaan ini bukan binaan bahasa Melayu sejati.