You are on page 1of 44

)

റമാന, േചളാരി പടി#ല് Email , rumanapadikkal@gmail.com

03/05/2008

Rumi&
Zuba

യാച
യാ ികമായി
ാണ് ഞാ ഓ
ിെലത്. െസൗദി അേറബയി സ!ിര
താമസമാ#ിയ എനി#് മലയാളിസ'#( ) *റവായതിനാലായിരി,ം െപെ
് തെ
ഒ
് െസൗ'ദം ഹരമായി തീത്.ആ3ം കാണാെത എെ4 െചയറിലി3്
ഇഷ 7 െ8
വേരാട് ഇഷ7 വിഷയങ( ച;െച<ക ) എതി കവി=് മെ>ാ?ം
@തീAി;ി3ില B ഈ സംഗമ േവദിയി നി്. െചറിയവ3ം വലിയവ3ം പEിത3ം
പാമര3ം അFിെന എല B ാ േമഖലയില) Hവ3ം ഒ3മി;് ട) ഈ േവദി#് സതIിെ4
മ) ഖം അനമാെണ് തിരി;റിയാ അധിക സമയം േവKി വില B .

െ@ാൈഫലിേല#് വ3 NK്സ് റികOസ P T കെള ശരിയായി നിരീAി;് ആഡ് െചയ S ാ


മതിെയ ഹസ U ിെ4 ഉപേദശമ) Kായതിനാ റികOസ P ് അയ,വ3െട സ W ാ8് ബ) ,ം
അവരയ, സ W ാ8കളം
) ) നിരീAി;് മാXെമ ഞാ ആഡിയി3?HY. മാXമല B അല Z സOല
Z ം
സാമYഹ @വIനFളി പ[ാളിയാവ) ഹസ U ി് ഞാനാരാെണ് ത #ാലം ആ3ം
അറിയ3െത?ം നിബ\മ) Kായി3? . അ]െകാK് തെയാണ് മകളെട ) േഫാേ
ാ െവ;്
െ@ാൈഫല) Kാ#ാെമ തീ3മാനIിെലIിയത്. പിെ െസൗദി അേറബയില) ം
)
യഎയില) ം ഓ
് നിേരാധി;തിനാ *റ#് ) വഴിക( േതട)വ#ല B ാെത ഈ
േവദിയിെലIാ കഴിയില B േല
B ാ എ ആശOാസവ) ം.

അFിെന മകളെട ) േഫാേ


ാെവ;് െ@ാൈഫല) Kാ#ി NK്സ) കെള സOീകരി;് ]ടFിയ
എനി#് വളെര െപ
് തെ ഓ
ിെല െസൗ'ദ്ബ\Fളിെല ആഴവ) ം വാപ )
S ിയം
മനസ
U ിലാ#ാനായി.
*െറ നല
B 
കാ3ം
) അവ#ിടയി ഇIി#ണ _ ിേപാെല *റെ;ാെ# കപട മ) ഖFളം ) .!
എാല) ം ഒ3നാണയIിന് രK് വശFളെK
) ഹസU ിെ4 ഉപേദശവ) ം കി

)
േവദികളിെല െനഗ>ീവിെന എFിെന േപാസ>ീവാ#ി മാ>ാെമ നിേqശവ) ം വളെര
ലളിതമായരീതിയി എെ4 ആശയFെളയം ) കാഴ
r 8ാട)കെളയം) എFിെന ഈ േവദിയിലYെട
സമാനചിsാകതി#ാ3മായി പ[് െവ#ാെമ?ം ഞാ മനസ U ിലാ#ി. േപാരാIതി്
വtിതOമാനികളായ ഓ
ികളെട
) സW ാ8ിെന പിuട് അവ3െട ൈശലിക(
മനസU ിലാ#ി തിvകെള നvെകാK് മായw െതFിെന എ?ം അIര#ാെര
േനരിേടKെതFിെനെയ?ം പഠി;)..

അFിെന ആ3ം എെ തിരി;റിയില ) B ാ എ ആശOാസIി സ W ാ8കളെട


) ) എണ
_ ം
ടിെ#ാKിരി,േyാഴാണ് എെ4 സഹ@വIകയെട ) വക ഒ3 അzേമാദനം കി
ിയത്.
ഓ
ിലാെണെല B തെ4 ഉറ#െമ് േചാദി;േ8ാെഴ മനസിലായി എെ തിരി;റി=്
]ടFി എ് . ട)ത വിശദമായി സംസാരി;േ8ാഴാണ് മനസ U ിലായത് അവളെട) ഹസU ്
ഓ
ി trans gender ന് വിേധയനായി ശ*sളാ എ േപ സOീകരി;]ം ഒ3 പാട)
േപ3െട ഉറ#ം െകട)Iി ഓ
ിെല വഴിേയാരI് േസ ~ ഹം ഊ>ി,ടി, യAിയായി
Z T െK?ം.
കാI് നില
)
േചാരതിള, യവേകാമളvാ3െട േസ )
~ ഹം ഭAണമാ#ി വിലസതിിട#്
െപാാFളയെട ) കിാരം വ് അളിയ വല B ാതായ]ം..അവസാനം െ@ാൈഫ
പിവലി;് മാനംകാI കഥയം ) പറ=ാണ് അവ( അവസാനി8ി;ത്.

െസൗ'ദ സംഭാഷണമായി ]ടF) ഇIരം െസൗ'ദFെള*റി;് മ) റിയിെ8ോണം


പറ=്ത സഹ@വIകയ ‚ ് നƒിപറ=് ഓ
ിലിരി,േyാ( ഞാ എനി,വ
സW ാ8)കളി വീKം
) ഒ? കേണ_ ാടി;) ..െകൗമാരചാപലF(#ിടയി ഒ3
രസIിനായിെ
[ില) ം അതി3വി
@േയാഗF( എെ4 സ W ാ8് ബ) #ില) േKാ എായി3?
എെ4 അേനOഷണം. പേA അFിെനയH ) േനരേyാ,കെളാ?ം കാണാനായില B എത്
എനി#് വലിയ ആശOാസമായി...

അFിെന സA Y „ നിരീAണIിന് േശഷം തിരെ=ട)I വളെര*റ;് NK്സ) കളമായി )


)
കഴിയിതിനിട#ാണ് തലേശ … രിയിെല പാ†രി നി?ം ഒ3 റികOസP ് വത്. ഒ്
രK്ദിവസെI നിരീAണF(#് േശഷം ആഡിയേ8ാ( തെ ഹായ് വിളിവ?.
ഓ
ിലാണ് ഊ‡ം ഉറ#വ) െമ് ഇഷ 7 െ4 സ
W ാ8്ബ)#് കKാ തെ
അറിയാം.എsാണ് മറപടി) െകാട)േ#െKെത് ആേലാചി;ിരി,േyാഴാണ് വീKം ) ഒ3
സW ാ8്ടിവത്. " അസ U ലാമ) അൈല,ം "എ ആ സംേബാധന എനിേ#െറ ഇഷ 7 െ8
).

നാളി]വെര ഓ
ി നി് ൈദവരAേന?െകാK് ഒ3 സ W ാ8ം
) കി
ാIത്
െകാKായിരി#ാം സ W ാ8് വ അേതസ Z ീഡി തെ എെ4 വിര ]y) ക(
കീേബാഡിലമത്
"വാൈല,ം മ) സ U ലാം".
അെതാ3 ]ട#മായി3?. സഹീറലിെയ ആ പാ†കാര എനി#യ, ഓേരാ
സ Y
W ാ8ില) ം തെ4 വtിതOം കാI് സAി,ത് ഞാ വീAി;് െകാേKയി3?.

മലയാളെI മറ#ാI െചറ8#ാെര ) േ@ാ‰ാഹി8ി;് രKAരം എഴ)താ


@ാപS രാവ) കയം) @ാപS രാ,കയം) െച<ക
) എലAേIാെട ഞFളെട ) നാ
കാരനായ
)
സാലിംകായെട ) േനŠതOIി ]ടFിയ പടി# വിചാരേവദിേയ,റി;്
ട)തലറിയണെമാവശെ8
േതാെട,ദിവസവ) ം സാലിം കായമായി) െമസ‹റിലYെട
െസൗ'ദ സംഭാഷണIിേലെ8ട) എെ4 ഹസ U ി് സഹീറലിെയ
പരിചയെ8ട)Iിെകാട). അേതാെട ഞF( പരസ )
Z രം അറിയവരായി മാറി.

എ?ം വതസ S മായി ചിsി#ാzം @വIി#ാzം താല Z രമ) Kായി3 എനി#്


ഓ
ിെല കK്മട)I സ!ിരം സ W ാ8കളി
) നി് വതസS മായി ചില ആശയFളിലYി

W ാ8ാനായി3? താല Z രം.ഞാ എെ4 താല Z രം സഹീറിെനെയ അറിയി;ത് @കാരം ഒ
ം)
ൈവമനസം ടാെത ഒ3 വിഷയം തിരെ=ട)I് ഞF( സ W ാ8ിടFി.

)
ആധനികതയെട ) മടിത
ിലി3് പഴമയെട) ഓമയിേല#് നട് െച് *=) നാളിെല
@ണയ സ[ല Z F( സ W ാ8കളായിമാറിയേ8ാ(
) െ@ാൈഫ വിസി>മാ3െട എണ _ ം
ട)കയം ) @K്സ) ക( െപ3*കയം ) െചയ Œ . പലേകാ‡കളി നിായി വി3?വ
വിസിേ>ഴ U ിzം NK്സിzം ഞാ ആരാെണറിയാ ജിŽാസ ടിയത് േപാെല
എനി,ം ഒ3 അവസരം ത എ ]ട#Iില) H റികOസ P T കളം
) എyാട)മ) Kായി.
അവരി പല3ം ഞFളെട ) NK്സ) കളായി ആഡിെയ[ില) ം വളെര പരിമിതമായ
ഓ
ിക(#് മാXേമ ഞFളെട ) ൈശലിയി സ W ാപാ കഴി=) HY.പല3െടയം )

W ാ8ക() െകാ;വ
) IമാനFളില) ം മ>ം ) ഒ]Fി സ W ാപ് ബ) #ി് ഭാരമായി *മി=് ടി.

) അവെയ ഹാരമണിയി; ാമഭംഗിയം


വയല) ം കാട)ം മ=) മഴയം ) നിഷ )
‘ ള[തയം
സW ാ8കളായേ8ാ(
) 15 വഷം മ) y് നഷ7 െ8
േപായ
) ാമഭംഗി ആസOദി#ാ മനസ U ് ]ടി;്
െകാKി3?.
അFിെനയിരി,േyാഴാണ് അ@തീAിതമായി സഹീറി നി?ം െവറെതയാെണ[ില) ) ം
നാ
ിേല#് ഒ3 Aണമ) Kായത്. ആദം ഓ
ിെല ഒ3 തമാശ എതി കവി=് ഒ3
@ാധാനവ) ം ഞാനിതി് കലZ ി;ി3ില
B . നാല് േപ#് ജിqയി നി?ം േകാഴിേ#ാേ
,H
റിെ
” ടി#>് ത3കയാെണ[ി വരാെമായി ഞാ. അതിെനs് @യാസെമെs്
അനായാസം പറ= സഹീ ഒരി#ല) ം ടി#>് ഞF(#ായി എട),െമ് നിന;േതയില B

ഏതായാല) ം ഓ
് െസൗ'ദം ഇX ആഴIി പതിയെമ് ) ഞാെനാരി#ല) ം
ക3തിയതല B . എ[ില) ം െസൗജനമായി കി
ിയ ടി#>ി യാX െച<ാ ഈ ഓ

െസൗ'ദം മതിയാകില B ാ എത് ആ Aണം േസ ~ ഹപYവം നിരസി#ാ എെ
നിബ\ിതയാ#ി.
ഈ വിവരം ഞാ സഹീറിെന അറിയി,കയം ) െചയ Œ . അ 8ം േദഷെ8െ
[ില) ം
കാരകാരണF( േബാധെ8ട)Iിയേ8ാ( ഇഷ 7 വഴFി.

അFിെനയിരി,േyാഴാണ് േതടിയവHി കാലി ച) >ി എേപാെല ഇ#യെട )


േസ
Z ാ”സറി നി?ം കyനി ആവശാ–ം പYനവെര േപാകാ നിേqശമ) Kായത്.
പിെ ഒ

) അമാsി;ില
B ൈവദ കല
Z ി;]ം േരാഗി ഇച
 ി;]ം ഒായ സേsാഷIി
സഹീറിെ4 Aണം സOീകരി;് ഞF( യാXെ#ാ3Fി.

15 വഷF(, േശഷം േകരളIിേല, ഒിെ;ാ3 യാX.വല B ാI ഒ3


ആേവശമായി3? *
ിക(െ#ല B ാം.നാല) വഷIിെലാരി# ഞF( േകരളം
സƒശി#ാറK്) .വിരലിെലണ
_ ാവ) ദിവസFളി ഒ]F) ആ യാXയിെലല B ാം ഞാzം
*
ികളം )
) മാXമാണ് ഉKാകാറHത് . അത് െകാK്തെ ആ യാXക(െ#ാ?ം
േകരളIിെ4 പ;8റിയാ ഞF(#ാവ) മായി3ില B .ഇIവണെIത് ഒ3മി;H )
ആദയാX എ് തെ പറയാം . സƒഭFെളല B ാം ഒI് കി
ിയിരി,?.—തഗതിയി
ഞF( യാX,H ഒ3#F( നടIിെ#ാKി3?.
യാX,H ദിവസമട)Iി
ം ) ഒ3#Fെളാ?ം പYIിയാകാIത് േപാെല. എെsാെ#
ക3തണം,ഏെതാെ# ˜സ U T ക( എട)#ണെമൊ?ം ഒ3 എം പിടിയം ) കി
ില
) B .
ഇ# എേsാ അതാവശIിന് പ) റIിറFിയതാണ്.വ3തി് മ) y് െറഡിയായിെല B [ി
പിെ അ] മതിയാ*ം. െചറതാെണ[ില)) ം മകളം
) ഒ3F) തി അX പിിലല B .
ലിപ
U ്>ി,ം,eye െപസില) ം ക<ിേലsി എെ4 പിാെല തെയKവ( ) . പ) റെ8ടാ ഇനി
5 മിz
് മാXം ബാ#ി.മകzം ഇ#യം ) െറഡിയായി#ഴി=) . —തിയി അബായ വലി;ി

ഞാെനാ?ടി കണ _ ാടിയി േനാ#ി.എല B ാം ഓെക..!

െസൗദിയിെല അജ്നബി ( foreign ) എയേപാ


ിേല#് വKിതിരി,േyാഴ)ം ഇ#
െമൗനIിലായി3?. ആദമായി
ാണ് എയറിsയി യാX െച<ത് ) . @വാസികളായ
യാX#ാെര ഏെതാെ# തരIി ചYഷണം െച<ാzം ബ) œിമ)
ി#ാzം കഴിയം )
എതാണേല B ാ അവ3െട മ) ഖ അജK. ഇ#യെട ) െമൗനം നീK) േപായേ8ാ( എനി#്
അസOസ!ത ടി വ?. െമൗനം തജി#ാനായി ഞാ വKിയെട ) േഡഷി നി?ം ഒ3
ഓഡിേയാ േകസെ>ട)I് േപ െചയ Œ .

മണ_ ിെ4 താളം പിടി;് തീരIണിയാ െകാതി, @വാസിയെട )


ാമസ[ 8FളടFിയ
“തിരിെകഞാ വ3െമ വാI േക(#ാനായി ാമം െകാതി#ാറെK?ം ) ”
എ ഗാനം പാടിടFിയേ8ാ( ഇ#യെട ) വിരല) ക( സ P ിയറിFി താളം പിടി;്
െകാKിരി?.
ഏമിേഷzം കഴി=് േലാ‹ിലിരി,േyാഴ)ം ഇ# നിശബ Y )
  നായി അറബ് നസം
വായി;െകാKിരി,കയാണ്
) .ആ3ം കാണ3െത മ
ി ഉയIി8ിടി;ിരി,
പXIാളക( ) താഴ്Iി ഞാ േചാദി;) എu പ>ിെയ്.
ബലമായി എെ4 ൈകക( ത
ിമാ>ി േപ8റെകാK് ) മ) ഖം മറ;് പതി= ശബ   Iി
ഇ#പറ=)
“ന¡( യാXെച<ത് ) എയറിs#ാെണ് ഓമേവണം”,
ഈ േപടകIി യാX െച<ില B ാ് @തിŽ െച<കയം ) ) െച<ി;വ3മാണ് ന¡( ,
ആെര[ില) ം കKാ ..!!
േഹാ….!! ഇേ8ാഴാ മYെഡൗ
ിെ4 കാരം പിടികി
ിയത്. ഞാzം െപെ
് തെ ഒ3
ഷീെ>ട)I് വായന ]ടFി. മ) ഖം മറ#ാ പ>ിയ ഒാണേല B ാ ചിലേ8ാെഴാെ# ഈ
വIമാനപXം.

പതിവ് െത>ി;് അരമണി¢ േനരെIയാണ് ഇ് എയറിsയെട )


ആഗമനം.സീ>ിലി3ി
ം ) ഹസU ി് പരി£മം വി
് മാറാIത് േപാെല.നിലIിറFാ
ച¤FളKാ*േമാ
) എ ആധിയായിരി,െമ് ഞാ ഊഹി;).
ൈദവെI മനസ U ി ധാനി;് കണ¥ മട;് അAമയായി ഞാ സീ>ി അമി3?.

സW ീനി നി് െതറി; നീല രശ


„ ിക( ക”േപാളകളി തറ=േ8ാഴാണ് കണ _ ് ]റത്.
ബ B സ )
U ിയെട "തvാX" കളി,?..
വീ
ിലിരി,േyാ( സOസ!മായി ഒ3 ഫിലിമ) ം കാണാ കഴിയാറില
B . മട#ിെവ;
കണ _ ടെയട)Iണി=് ഞാ സ W ീനിേല#് തെ േനാ#ിയി3? .
ലാേല
zം മീേര;ിയം ) നായി അഭിനയി;ി
K്) .
മീേര;ിെയ ഒ് രK് @ാവശം മ¦ാസി െവ;് കK പരിചയവ) മ) K്.
ഇെI അ‡ *ട)ംബFളി കാണാ കഴിയാI േസ ~ ഹ@കടനFളം ) അ;zം മകzം
ത¡ില) H ചFാIവ) ം കKി
ാവാം, ഇFിെനെയാ3 *ട)ംബം ഞാzം ആഹി;ി3ിെല B
എ് േതാിയത്. സീzക( പിിട)േyാ( മ) േy കK സേsാഷF( േവദനയായി
)
മാറത് ഞാനറി=) .
മറ#ാ പഠി; മzഷന് മറവി അzഹമായി
ായി3? ഞാ കKി3ത്. എാ
അതി നി് വതസ S മായി മെ>ാ3 മറവിേരാഗം ക§) ി ചിXFളായേ8ാ( കണ ¥ ക(
അറിയാെത നിറ=് ]ളyി ) . ആസOദി,കാ എതി കവി=് മെ>ാ3 @ാധാനവ) ം
)
സിനിമ#് െകാട)#ാറKായി3ില B . എാ തvാXയിെല ലാേല
 മീേര;ിയെട )
േവദനേപാെല എെ4 ടി േവദനയായി മാറകയായി3?) . അവtമായ സംസാരIിലYെട
മനസ U ിെന പിടി;് *ല) #ിയ ലാേല
നിെല അ(ഷിേമഴ U ് േരാഗം മzഷെ4 @യാണം
ൈദവIിെ4 ഇച #zസരി;ാണ് നട,െത് ഒരി# ടി വിളി;റിയി,ത്
േപാെല േതാി..

ഈറനണി= കണ ¥ ക( ഒ8ി ഞാ ഇ#െയ േനാ#ി , നല B ഉറ#മാണ് ,മY8രിെതാ?ം


അറി=േതയില B .ഒ3 കണ#ിന് കാണാIത് തെ ഭാഗം.
കKി3െ[ി ഞാെനാ3 അ(ഷിേമഴ U ് േരാഗിയാെണ[ി മീേര;ി ലാേല
െന
പരിചരി;േപാെല നീെയെ പരിചരി,േമാ എായിരി,ം േചാദം. യാXയി ഉറ#ം
ശീലമാ#ിയതിനാ ആ േചാദIിന് മറപടി ) െകാട)േ#Kി വില B .അ(ഷിേമഴ
U ിെ4 ഭീകര
പം മനസ U ില) Kാ#ിയ വിFലി അസOസ!യായി ഞാzം കണ ¥ കളട;).
ലാ4് െച<തി് ) മ) y് Nഷാവണം .ചിsക( വായ) േവഗIി എവിെടെയാ#േയാ
പറ?.ഇടെ#േ8ാേഴാ ക”െപാളക( yിയട=ി3െ്
ൈപല>ിെ4 അേനാ”സ് േക
േ8ാഴാണ് മനസ U ിലായത്. ഡാഷ് േബാഡി നി്
സ

Y േകയU T ം ബാ¨കളം ) പാസേ‹ഴ U ് ക<ിെലാ]#ാ —തി
കയാണ് ) .ഒ?രK്
മധവയസ ‘ പാ4്സ് മാറി മ) െKട)Iി
ിരി,?.അതിെലാരാ( പാ4്സY രി
േതാളിലി
ിരി,ത് കK് മകzം മകളം ) അ©തേIാെട അവെര തെ വീAി,കയാണ്,

ിക( അ©തേIാെട വീAി,ത് കK് െതാ
ട)െI സീ>ിലി3 അ[ി( ഞFെള
േനാ#ി പ) ‹ിരി,?.
മലയാളമണ _ ിെന മറ#ാI മലയാളിക( മറനാ
ിെല ) േവഷം അംഗീകരി#ാ
@യാസമ) Hവരാെണ നിരീAണം ഒ് ടി ബലെ8ട)കയായി3? എിലേ8ാ(..

തെ4 നാടിെ4 ആകാശ#ാഴ r കാണാ വിേ4ായിലYെട എIിേനാ, േദശ¢റH )


)
െചറ8#ാെര ഞാ അഭിമാനേIാെട േനാ#ിയിരി,േyാഴാണ് ന¡) െട മ) മªി
Kingfisher Airlines െ4 വിേ4ായിലYെട ആകാശ#ാഴ r കാണാ ¯മി;് കസാരെതറി;ത്
ഓമയി വത്.
ചില വിദOാമാ സീ>ിെനാ8ം ചാരിനി് ആകാശ#ാഴ r കാ‡?K്. അവ പ) റേI#്
തെ ]റി;് േനാ#ി പരസ )
Z രം അട#ം പറയകയാണ് )
.അവ3െട ആേവശവ) ം ആകാംAയം
കKാ തെ അറിയാം മªിേയാളം തരം താഴാ ഇവ#ാവില B ാ എ്.

ൈഫ  >് ലാ4് െച<ാ മിz


ക() മാXം ബാ#ി നി െ# ഓ¡ക( ഓ
ിേല,ം
സഹീറിേല,ം കട?. എയെപാ
ിെലെമ് അറിയി;താണ്.
മ) F) െമ് പലവ
ം സ W ാ8ിയി
മ)
) Kവ.
ഞFെള സOീകരി#ാെത മ) F) േമാ?
എെ4 മനസ U ് വായി;ത് േപാെല ഇ#യം ) ഇെത ആശ[ പ[് െവ;) .
കണ
_ ാടിേപാെല െവ
ിIിളF) എയേപാ
ിെ4 പYമ) ഖേI#് ഞF( കട?.
േടബി( ലാ4് റ”േവ എ പഴി േക
മ) െyെI കരി പിടി; കരി8രല
Y B ഇ?Hത്. ഒ3
അsാരാഷ ± ് വിമാനIാവളIിെ4 എല ) െതളി=് നി , മലബാറിെ4
B ാ െ@ൗഡിയം
ചിരകാല സOപ )
~ മായ മലബാറകാ3െട വിമാനIാവളം.


B ിയറസ U ിനായി കവി
Y നി #ാ ഒ3F) േyാഴാണ് ഒ3 േപാലീസകാര ) അട)I് വ്
പാേസ Z ാ
് ആവശെ8
ത്. പാേസ Z ാ
് ]റ് േനാ,തി് മ) െy എെ4 േപ3പറ=്
ആെള ഉറ8് വ3Iി െട വരാ ആവശെ8
). വിചാരി; േപാെലയല B ,സഹീറിന്
*റെ;ാെ# സOാധീനമ) െK് മനസ U ിലായി.
പാേസZ ാ
)മായി േപാ* േപാലീസകാരെ4 ) പിാെല ഞF( നട?.
സഹീവിളി;ി3െ?ം പ) റI് വKിയമായി ) ൈ˜വ കാIിരി,?െK?ം സഹീ
ത #ാലം മ) Fിയിരി,കയാെണ?ം േപാലീസകാരzം ) )
ഇ#യമായH ) സംഭാഷണIി
നി് മനസ U ിലായി.
നിഗമന ഹാ( വെര ഞFെള അzഗമി; േപാലീസകാര ) െതാ
ട)H േകാഫീ
െഹൗസി നി് രK് േചാൈക B >് വാFി മ#(#് െകാട)Iേ8ാ( ഒ3 േപാലീസകാരെന )
ആദമായി േനരി
് കാ‡തിെ4 അ[ലാ8് മ#(#് മാറി#ി
ി.
െമാൈബെലട)I് ൈ˜വെറ വിളി;് ലേഗജ് ച) മ8് തല8ാവ) കാരെന ഏ 8ി; േശഷെമ
ആ േപാലീസകാര ) ഞFെള വി
് േപായH ) Y.

ഞF( പ) റകട]ംഒ3 ²െവH Prado ഞF(#രികിെലIി . ലേഗ´കെളാെ#


എട) വKിയി െവ;് ച) മ
കാര
) ചില
B റയ
‚ ായ് കാനി?.
േപാ#>് തേ8Kി വില B .
അതിzമ) y് ൈ˜വ ഇറFിവ് അയാെള പറ=) വി
).ഞF( വാഹനIി കയറിയ]ം
ൈ˜വ സലാം പറ=് െചറപ) ) ‹ിരിേയാെട സOയം പരിചയെ8ട)Iി.
"ഞാ ഷാജഹാ
സഹീകായെട ) ൈ˜വറാണ്“
ൈ˜വെറ േമല[ി സOയം എട)Iണിഞ ആെചറ8#ാരെന ) Y
ഞാ സAിെ;ാ്
േനാ#ി. നലB മ) ഖപരിചയം.
ഏഷാെന>ിെല ഷാജഹാ േകാഴിേ#ാടിെ4 അzജനാെണ് േതാി, മ) ഖഛായ.
Y
സAി;് േനാ#ിയാ ഓ
ിെല പ;,8ായ#ാര സഹീറമായി ) സാമമ) Hമ) ഖം.
ഷാജഹാzം സഹീറമായി) എവിെടേയാ ഒ3 െകാളH
) േപാെല.
)
എെ4 സംശയF( കാട് കയറതിിട#ാണ് ഷാജഹാെ4 െമാൈബലി നി്
“ദി¶പാടി#ിളിെയ“ എഗാനം പാടിടFിയത്.ഷാജഹാ വKി ഒ]#ി െമാൈബ
അ>4് െചയ Œ .
"ആ…. കK) , ഞF( പ) റെ8
)"
പിെ െമാൈബ ഇ##് ൈകമാറി.
)
മറതല# സഹീറാണ്.
ഞാ മ) Fിയതെല B ആമ) ഖേIാെട യാണ് സഹീ ഇ#േയാട് സംസാരി;ത്.കണ
· രില) ം
പാ†രില) ം രാഷ± ീയ സംഘഷം കാരണം പ) റIിറFാ വ<.തല ഉടലി ഉെK[ി
നമ) #് നാെള കാണാം. അ]വെര നിF(#് സഹായിയായി ഷാജഹാzKാവ) ം.ആേരാ
പറ=് പഠി8ി;േപാെല പരി£മേIാെടയH ) സംസാരം അധികം നീKനിില
) B . Prado
)
നിരIിലYെട കാലി#>ിെല Fortune Hotel ലAമാ#ി പായകയാണ് . അവിെട 104 ആം
Y
നy റമാണ് ഞF(#് േവKി ബ) #് െചയ S ിരി,ത്.

*ശലാേനOഷണF(െ#ാട)വി സഹീറി തെയാണ് ൈ˜വ ഷാജഹാzം


എIിയത്.
മിട)#നായ ഒ3 ബിസ~ സ
U ്കാരെനയാണ് ഷാജഹാന് മ) തലാളിയായി കി
ിയെത്
അേqഹIിെ4 സംസാരIി നി?ം മനസ U ിലായി. െതാ
െതല
B ാം െപാാ#ിെയട)I
തªശാലിയായ േകാടിപതിയെട ) കേറാ(പതിയായ പ) X എIി8ിടി#ാI
േമഖലയിെലB ് ഷാജഹാനി നി?ം മനസ U ിലായി.

Fortune േഹാ
ലിെ4 കവാടIിെലIി ഞF( റിസപ ½ ലAമാ#ി നീF) േyാഴാണ്
മലയാളി വീ
¡മാ3െട കണ _ ിെല കരടായ സീരിയ നടി അyിളിയം Y
) സീരിയ യണി>ം Y
) റം
െവേ#>് െചയ S ് ഇറF) ത് കKത്.. യാXെചയS ് കലശലായ തലേവദനമYലം എXയം )
Y
െപെ
് റമിെലIാ െകാതി,തിനാ ഒ3 *ശലാേനOഷണIി് മ) തിില B .
മY? വഷം മ) y് കലാതിലക8
ം കി
ി ഇsാവിഷനി നസ Y ¾ വറിെല അതിഥി യായി
വേ8ാഴാണ് ഞാ അവസാനമായി അyിളിെയ കKത്. എെ എവിെടേയാ കK
പരിചയമYെK് േതാിയതിനാലാകണം നടകല) തിനിടയില) ം അyിളി തിരി=്
േനാ#ിയത്. പഴയ െസൗ'ദം പ) ],വാ അേ8ാഴെI യാXാAീണIാ
േതാിയെതയില B .

റിസപ½ നി ഇരി, െചറ8#ാ) ര ൈ˜വ ഷാജഹാzമായി സംസാരി;്


െകാKിരി#യാണ്. അവ ത¡ി പരിചയ#ാരാെണ് േതാ??.
Y കാണി;് ത റംേബായ്
റം Y സഹീ സാറിെ4 ഗസ
P ാേണാ എ് േചാദി;േ8ാഴാണ് ചിs
വീKം ) സഹീറിേല#് േപായത്.
ഓ
ി കK ആ പ; *8ായ#ര സഹീറിെനതെയാേണാ ഇവ പറയെത് )
ആ¿രം പYK) ഞാ .
കയറി െചലB ) ിടെIാെ# സഹീറിെന സംേബാധനം െച<ത്) സാെറ വിളിയി മാXം.
ഇവനാര8ാ…..േകരളാമ) ഖെ4 സീമsപ) Xേനാ എ് േചാദി#ാ േതാിെയ[ില) ം
സ!ലവ) ം സƒഭവ) ം അതിന് േയാജി#ാIതിനാ ഞാ എെ4 ചിsകെള ഒ]#ി െവ;്
Y
റമിേല#് നട? .

മ) റിയി വി¯മി,േyാഴ)ം നാടിെന കാണാzH അടFാI ആേവശം കണ ¥ കെള


Xസി8ി;് െകാേKയി3?.*
ികളം ) ഇ#യം ) യാXാAീണIി മയ#Iിലാണ്.
@േതകിെ;ാ?ം െച<ാനില B ാIതിനാ വിരസതയക>ാ ടിവി ഓ” െചയ Œ ..
" േനേരാെട , നിഭയം , നിരsരം , നാളെI വാI ഇറിയാ " എ ൈട>ിേലാെട
ഏഷാെന>ി േവ‡. എനിേ#>വ) ം ഇഷ 7 െ8
നസ്
Y റീഡറാണ് േവ‡.നസഹവറിെല
Y
വിശകലനFളി രാഷ ± ീയേനതാ#vാ3െട തനിനിറം നിഭയം പ) റI്െകാK് വ3
അപYÀം ചിലരിെലാരാ(..ഇsാവിഷനിെല നിേകഷ് സാറം ) ഭകത് സാറെമാെ#
) എനി#്
@ിയെ8
വരാണ്. എാല) ം ഇടമ) റിയാെത വിശകലനം നടIാzH േവ‡വിെ4 കഴിവ്
എെ ഏെറ ആകഷി#ാറK് ) .
കനമ) H ശബ   Iി @ധാനവാIക( േക
േ8ാഴാണ് സഹീറിെ4 പരി£മം ടിയ
സംസാരIിെ4 കാരണം മനസ U ിലായത്.
തലേശ … രിയി ഒരാ(ടിെകാല B െ8
)..ബിെജപി ഹIാ .ൈദവെമ..പിേയം ) വ?
അട)I വാചകം ചില മിKാ@ാണികേളാട)ം രാഷ ± ീയ ൈവരം തീIിരി,?.കIിയെട )
മY;േനാ#ാ െകാIിേനാ#ിയതാ*ം.െകാാ പാപം തിാ തീ3െമാണേല
B ാ
െചാലB ്, ഞാ സOയം സമാധാനി#ാ ¯മി;).

പ) റI്നി് ഇÁലാബിെ4 േമഘഗÂനം ജനല Z ാളിയിലYെട േന


േക(,?Kായി3? അേ8ാ(.
ഞാ പ) തിയ രാഷ ± ിയകാഴ
r കാണാ ജന ]റ?..സായാÃ സ\യെട )
Y
സരകിരണF( െ#ാ8ം ഇÁലാബിെ4 അലെയാലിക( റമിേല#് Y അത; ) Iി കട?
വ?.ആദമായി കാ‡ നരനായാ
ിെ4 ഇÁലാബ് വിളി കാണാ മകzം മകളം ) മ‰രി;്
ജനാലക<ട#ി.ഇÁലാബിെ4 സിംഹഗÂനIാ ഭയിെ
െപാെല നഗരം
നി¿ലമായി,കടകേyാളF( അട=് കിട?.എF) ം നിശബ   ത മാXം.നഗരം െപെ
്
ഇ3
് മYടിയത് േപാെല..ൈസറ മ) ഴ#ി തലF) ം വിലF) ം പായ ) െപാലീസ്
വാഹനFളല B ാെത മെ>ാ?ം നിരIിലിലB . എയേപാ
ി നി് തടസ U ം ടാെത
ഇവിെടവെര എIിയതി ൈദവIിെന സ Œ തി;).

െതാ
ട)H മ) സ B ിംപHിയി നി് @ഭാതനമസ ‘ ാരIിെ4 ബാെ[ാലിക( േക
ാണ്
െകാ]*വല,Hി നി് പ) റI് കടത്.
േകരളIി ഒ3 രാXി പിി
ിരി,?.
ഹIാ കാരണം തലേശ … രിയിേല#് േപാകാ കഴിയില B .
ഇ#െയയം ) മ#െളയം ) വിളി;ണ
) Iാ െകാ]*വല വക=് മാ>കയായി3?
) ഞാ.
മ#െള െപാ#ിെയട)#ാ പാകIിzH െകാ]
ം വല,Hി പ) റI് കട#ാനാകാെത
ഒ3 മYലയി 
ം ടിയിരി,?.ഉറF) തി് മ) y് ഓേടാേമാസ് ¤ീം പ) ര
ിയതിനാ
*
ികളെട) ച¡ം വി¶തമായി
ില B .
ഇ##് പിെ ഇെതാെ# ശീലമാണ് ജീവിത യാഥാ–Fളമായി ) െപെ
്
െപാ3Iെ8ടാzH അപാരെതാലി#
ിയാണ് ഇ#യെട ) ജീവിതവിജയെമ് ഞാെനേ8ാഴ)ം
പറയാറK് ) .
ഒ3 െകാ]*ം ആെതാലി#
ി#് മീെത പറ#ില B .വിളി;ി

) ഉണരാെത ഇഷ 7 #ം
വലി;റF)
) കയാണ്.

റിസപ½ നി നി് ഷാജഹാ വി


െKറിയി;േ8ാഴാണ്
) ഇ# ഒനFിയത്. ഈ 6
മണി#് തെ അവനിെFIിേയാ എ?ം പറ=് റിസപ ½ നിേല#് വിളി#ാനായി ഇെ4
േകാം ക<ിെലട)Iേ8ാെഴ,ം ഷാജഹാ വാതിലിട)െIIി േകാളിംഗ് െബല B ടി;ി3?.
) ‹ിരിേയാെട അവ ഇ#െയ അേനOഷി;്
ഞാനായി3? വാതി ]റത്. ഒ3 െചറപ)
വാതിലിരികി തെ നി?.വിളി#ാെമ് പറ=് ഞാ മല8റം ) ൈസ P ലി ഇ#െയ
നീ
ിവിളി;).
" േദ…യ്. ഷാജഹാ വ്#്ണ് ….."
ഞാനിേ8ാവരാെമായി ഇ#.
Y
ബാI്റമിലാണ്
Y
റമിെ4 െചറിയ ഇടനാഴിയിെല േസാഫയിേല#് ചYKി ഞാ ഷാജഹാേനാട്
കയറിയിരി#ാ പറ=) . സേsാഷേIാെട Aണം നിരസി; ഷാജഹാ ‘ഞാ താെഴ
റിഷപ½ നി കാIിരി#ാെമ്’ പറ=് ’ തിരി=് നട?.
@ഭാതകമF(കഴി=് ഇ# റിസപ ½ നിേല#് നട,േyാേഴ,ം ഷാജഹാെ4
കാIിരി8ിന് അരമണി¢ ൈദഖമായി#ഴി=ി3?;

‘അവ മ) ഷിേ=ാ ആേവാ ’


ഞാെനെ4 േവവലാതി മറ;) െവ;ില
B .
ഇ# താെഴ എIി 10 മിz
ക() #കം തെ ഇ4േകാം ശബ   ി;). മകളാണ് അ>4്
െചയ S ത്..
അതFിെനയാണ്.എവിെട െചാല) ം േഫാ” അ>4് െച<കാ ) എകാരം അവ(
ക<ട#ി െവ;ി
Kാ*ം
) , വിളി,വ3െട േപ3ം നാളം
) *റി;് െവ#ാ ബÈ മിട)#ി.
)
മറതല#െല ആരാെണറിയാെത അവളെട ) േപ3 േപാല) ം പറയില )
B . പ8യെട സOsം
െസ¤
റി.അതാണവളെട ) േപാസP ്.
“മ¡ാ…. പ8യാ“..
ഞാ റസീവറ് മകളെട
) ക<ി നി?ം വാFി കാരം തിര#ി. "വല
B ]ം
ഞണ
_ െK…".െപെ
് താെഴ ഇറFാ നിേദശം.

ഞF( ഒ3FിടFിയേ8ാെഴ,ം ഇ#യം) എIി.ഷാജഹാെന ഇനിയം


)
മ) ഷി8ി#3െത ആഹIാ ഞാെനെ4 ഒ3#F( —തഗതിയി പYIിയാ#ി
*
ികളമായി
) താെഴ ഇറFി.

വിതtനായ ഒ3 ൈ˜വെറേ8ാെല ഷാജഹാ തെ4 ഉHം ക<ി സ P ിയറിംഗ് അമIി


)

ം കറ,കയാണ്. മറക<ിെല െമാൈബലി ആേരാേടാ സംസാരി,?മ) K്.
എവിെടെ#റിയാെത വKി,Hിലി3് എെ4 കണ¥ ക( വ
ം കറFി. ഒ8ം
ഷാജഹാെ4 കരFളി ഭ¦മായ ആ വKിയം ) .

ഒ3 ലാ‹േലാെട നിവ് നി വKി പിെ മല8റം ) ജില


B ലAമാ#ിയാണ് *തി;ത്.
കണ· രിേല,ം തലേശ … രിയിേല,ം ഇ് േപാകാെനാ#ില B േലB ാ.
അവിെട ഹIാല) ‰വം ആേഘാഷി,കയാണ് ജനF(.
ഷാജഹാzം ഇ#യം ) ആ വിഷയമാണ് സംസാരി;് െകാKിരി,]ം.
െകാെയ S ട)I തലകളെട ) എണ _ ം പറ=് പരിതപി,കയാണവ.
ശാസÉ ീയമായരീതിയി തലെകാ<ാ പഠി; ഒ3 സംഘം തെ അവിെട ഉK് േപാല) ം.
മരി;് വീഴ) രtസാAി#് ഒരി#ല) ം േവദനി#ാIതരIി അരിെ=ട)േ#K
മ¡സ!ാനF( രി3
ി േപാല) ം മണIറിയാ കഴിവ) H ആരാ;ാ3മാ3െട
സംഗമസ!ലം.
ചിലേ8ാെഴാെ# പ) തിയ പരിശീലക3െട ഉം പിഴ,േyാഴാണെX ജീവച വമായി
ജീവി, രtസാAികളKാകാ ) കാരണം. ഇFിെന ഉം െത>ിയവരാണെX അട)I
േന;േ#ാഴിക(.
കളIി ഉം പിഴ#ാIവന് കണ · െസ4 ജയിലി അതതമായ ) രാജകീയ
വരേവല Z T ം *ട)ംബIിന് സഭിAമായി
) കഴിയാzH പാ
ീ ഫKം ) .

ഷാജഹാെ4 കണ )
· വിവരണം േക
് എെ4 ഉടലി നി് തല േവെപ
@തീതി. േചാരയെട
ഗ\ം എെ അസOസ!യാ#ിെ#ാKി3? .
ഈ വിഷയെമാവസാനി8ി;ി3െ[ി ... യാെതാ3 @തീAയം ) കാ‡ില B .
െകാെയ )
S ട)Iതലയമായി ഷാജഹാ ആവീരപരാ¤മിയെട ) പിാെലതെ
ടിയിരി,കയാണ്. ആകാംAേയാെട മYളിെകാട)#ാ ഇ#യം ) .
ഈ വിഷയം അവസാനി;് കി
ാ ഞാ മന8 Y Àം ഇടെപട)കതെ െചയ Œ .

"േഹയ്… *
ിക(#് വിശ,?Kാ*േ
ാ.. "
ദാ… െതാ
ട)I് ഒ3 േഹാ
ല) K് അവിെട നിIാം. പിെ സംസാരം ഫ) ഡിെന *റി;ായി .
േമാ(#് േവKത് നഡി‰ാെണായി
Y അവ(.
)
െവറെതയല B നീ നഡിേ‰
Y Z ാലിരി,െതായി മക .
പിെ അടിയം) *ം ഇടയിലിരി, എനി,ം കി
ി ഒ്.
ഇതാണ് ഈ *
ികളെട ) സ!ിതി.
എേ8ാഴ)ം വഴ#ാണ് എാ ഒ3േനരവ) ം പരസZ രം കാണാതിരി#ാനിവ#ാവില
B .

വലിെയാ3 േഹാ
ലിെ4 മ) ി വKിെയIിയേ8ാ( സമയം 7:30 എഎം. െതാ
ട)I
മി മാബYIി3കി ആളക( ) ) വKിയി

ം ടി നി ,?. ഷാജഹാzം ഇ#യം
നിിറFി…
) കാI് ഞാzം മ#ളം
ആ(
Iിേല#് നട് നീFിയ ഇ3 വെരയം ) അAമേയാെട
വKിയി തെ ഇ3?.

േകരളം കണികKണ3) മി മബYI് ]റി


ില
B .
പാ Aാമമാെണ് *റ;് ദിവസം മ) y് നസിY കKി3?.
)
ന¡) െട ഭAമªി അരിയെട ) കഴി;്
െദൗബലം കണ#ിെലട)I് പാല) ം േകാഴിമ)
യം
ശീലി#ാന് ആഹOാനം െചയ S തിനാലാ*ം ബYIിനട)I് ഇXയം ) ആളകള്
) തടി;്
)
ടിയിരി,ത്. മªിയെട ആഹOാനം േക
് പാല) *ടി;് ]ടFിയവര് െപ3വഴിയിലായത്
എനി#് േനരി കാണാനായി.

)
ഇനി േകാഴിമ)
യെട അവസ! എsാണാേവാ??.

ബYIിനരികില) H േഹാ
ലിേല#് നീFിയ ഇ#,േപായ േവഗIില് തെ മടFിെയIി.
“അവിെട പ)
ം ) കടലയമില) B ാIതാണ് കാരണം. “
ഇതാണ് ഇേF3െട *ഴ8ം .ഇനി പ)
ം ) കി
ത്
) കടലയം ) വെര പ;െവHം *ടി#ില B .
അ]ം അലYമിനിയ*>ിയില) Kാ#ിയ പ) െ
ാ?ം മതിയാകില B .
ആ പഴയകാലKായി3 മ) ളÁ>ിയില) Kാ#ിയ പ)
് തെ േവണം.െചറ8കാലI് )
വല¡ ) മ) ളÁ>ിയില) Kാ#ിെകാട)I പ)
ിെ4 മഹിമ പറയേyാള് ) തറവാട് ഭാഗം െവ;േ8ാ(
നഷ 7 െ8
േപായ
) പ)
*>ിയെട
) ) നഷ 7 ം നികIാന് മ) ളെവ
ാ േപായി കാലില് മ) H്തറ;്
മാസFെളാളം കിട8ിലായ കഥ#് പ)
് തിാ പYതി]ടFിയ കാലേIാളം
പഴ#മ) K്.എാല) ം പ) െ
് േക(,േyാള് ആ കഥപറ=് കാലിനടിയിെല
മ) H്കയറിയപാെടാ് കാണി;് ത3ം .ഷാജഹാzKായതിനാലാ*ം ആ കഥ ഇവിെട
വിളyാ=െത് മനസ U ിലായി.

െതാ
ട)I Nട് ) *റ;് ഓറ‹) മായി വ?. പിെ
Y സ് കടയി നി് ഷാജഹാന് N
ിയം
Y
ത#ം അതിെ4 കാശ് െകാട),തിലായി.എs് പറ=ി
ം ) ഷാജഹാന് കാÍവാFാന്

ാ,ിലB .സഹീറിെ4 @േതകമായ നിേqശമ) K് േപാല) ം ഒ3 ചില
B ി#ാÍേപാല) ം
അഥിതികെള െകാK് െകാട)8ി#3െത്.
അവസാനം ഇ#തെ വഴFി.
ഞF( വീKം ) യാX ]ട?.
)
പ)
ിനായH അല;ി കാ#‹ീരി#ട)H ഒ3 ചായമ#ാനിയിലാണ് അവസാനി;ത്.
@താപേIാെടയH ) ഞFളെട
) )
വരവ് കK് അവിെടയKായി3
ചായ#ാരഅyര,െമാണ് ഞാ ക3തിയത്.
പെA അ]Kായില B .
ഇFിെന എXെയണ _ Iിെന കKതാെണ ഭാവമായി3? അേF#്.
മ#ാനിയെട ) ഇ3Kേകാണിെല കാല) റ#ാI ബ‹ിലി3് പ)
ം )
) െചറപയറം ) കഴി,
ഞFെള കK് ‘േശഷം കയറിവ ഒ് രK് അ88vാര് Y പ) റെI െബ‹ിേല#ി3?.
മെ>ാരാള് ച) Kി പ) ക=ി3 സാധബീഡി ) Y
ദേരെ#റി=് *
ികളെട
) മ) ഖേI#് േനാ#ി
പ) ‹ിരി,?.
ഈ സമയം †ഡി‰് കി
ാIതി പ) കയകയായി3 ) ? എെ4 സീമs പ) Xി.
ഇെല മ) ത ഒ3 വക കഴി;ി
ില B .
മ) ഖം കന8ി;ിരി, മകെള കKി
ാവണം ചായ#ാര ഒ3 േനª8ഴം ഇരി=്
െകാട). െഡസ ‘ ി െവ; െമാഴ)I േനª8ഴം േനാ#ിയി3തല B ാെത അവളത്
െതാ
േതയില B .

“*ഞായീെന…..ആ വായ# ഒ് പീFിെകാട)Iാളാ…. “

േനരെI *
ികെള െകൗ]കേIാെട േനാ#ിയി3 ആ സാധ) ബീഡി#ാര അ88ന്
Y
മകെളാ?ം കഴി#ാതി3ിെ
േsാ ഒ3 വലB ായ
„ േപാെല..ഞാ ആ അ88െ4
Y
മ) ഖേIെ#ാ് േനാ#ി പ) ‹ിരി;).

“മ#െളവിട)ാ വരണത് ‘’

അ88
Y ഒ?ടി അട)I് വ് േചാദി;).

" ഞFള് കണ
· ാ "…
)
ഷാജഹാനായി3? മറപടിപറ=ത്
.

കണ· െര് േക
േ8ാ( പ) റെI തിണ )
_ യിലി3് സൈലമാനി *ടി,കയായി3 ഗാ\ി
േവഷധാരിയായ അ88 Y )
ഒിളകി. ക<ി ചÎിക ദിനപXം പിടി; കറI ൈNം
കണ _ ടെവ; അ88 Y പXം മട#ി ഞFെള േനാ#ി.
“കണ · െരബ7 ്ാ”

വീKം
) ഷാജഹാ

“ തലേശ
… രീാ”

“Fള് അF
് േപാകാേണാ F
് ബരാേണാ.”

ഞFള് തലേശ… രി ഹIാലായത് കാരണം അേFാ


് േപാകാ കഴിയാെത
ഇേFാ
ിറFിയതാ..

“അേ8ാFള് എബിട)ാ ബരണത്.”


" ഞFള് ഗ(ഫീ് ഇെല ഇവിെട ഇറFീതാ. "

)
ഗ(െഫ് േക
േ8ാ( സാധബീഡി അ88
Y െതെല
B രാേവശേIാെട വീKം
) ]ട3കയാണ്.

“എനി#് കK8െളേതാി,

െ4 േമാzം മേരാളം ) ഒെ# അബിട)K്. ദാ ഇബളേ8ാെലാ3 േമാളംK്


) .അട)I ദ) ഹÂിന്
7 വയസ ) .ഒ് വ് േപാകാ പറ=ാല് ഒ3 േപാ
ം അയ;് ത3ം.അറബി ലീവ്
U ് തികയം
െകാട)¢േലേലാ”..

വഷF(#് മ) y് ഞFളി നിടIിെയട)I വല8 ) എെ4 മ) ി ജീവേനാെട


നി ,േപാെലയാെണനി#് േതാിയത്.വല)8യെട ) അവസാനനാളക() േബ8Y
സ) Iാെന അzസ „ രി#ാ പാകIിzHതായി3?.
ഒ>േനാ
Iി ഈ അ88zം Y ഒ3 േബ8 Y സ) Iാ തെ.
*ഴി= കണ ¥ കളി വാ‰ലIിെ4 കനല) ക( െകടാെത ജOലി, ആ മ) ഖേI#്
തെ ഞാ േനാ#ിയി3?.അവകതമായ സംസാരൈശലിയി നിറ=് ]ളyിയത് )
)
തനിേ#ാമനി#ാ കഴിയാെത േപായ *സമFെള*റി;H )
േവവലാതിയായി3?.െമലിെ=ാ
ിയ ശരീരെI പിടി;് *ല) #ിെ#ാK് വലിേവാട് ടിയ
ച) മ സംസാരം മ) ട#ി. െതി വീഴാതിരി#ാ െതാ
ട)H കറI ) മ) ള ²ണ് വിറയാ
ൈകക(#് താFായി നി?.

ഇ#യം ) ഷാജഹാzം ൈകകഴ)കി എെ4 വാനി>ി ബാഗി നി് ടിഷ) എട)Iേ8ാഴാണ്


ഞാ എെ4 ൈപ  >ിേല#് േനാ#ിയത്.
രK് കഷ _ ം പ)
് ഇനിയം ) തി് തീി
ില
B . െപെ
് തി് തീ#ാ പ>ിയ
അവസ!യില) മല B ഞാ.മ) y് ഇ]േപാെല ഒ3 േഹാ
ലി നി് പ)
് തി് മKയി
കയറിയ അzഭവമ) Hതിനാ വാരി വലി;H ) പ)
് തീ>ി അേ അവസാനി8ി;താണ്.
മക(#ായി പ) ഴ)Fിെയട)I പഴIിെ4 ചYടാറത് ) വെര ഇ#െയ ഞാ എ3കി
പിടി;ി3Iി.പഴം അവിടി3് ചYടാറെ
..എമ
ില് ഞാെനെ4 പ)
് തീ>ി ]ട?.

ഷാജഹാ പ) റെI ബ‹ിലി3് ചÎിക വായി,കയാണ്.കറI ) ൈNമ) H


കണ_ ട#ാര ഇടെ#െsാ#േയാ േചാദി,?K്.സംസാരം കKി
് അവര്
പരിചയ#ാരായത് േപാെല.
ഞാ മകെളയം ) െകാK് ൈക കഴ)കാനായി മ#ാനി#് പ) റI് െവHം നിറ; സിമ4്
ചാടി#രികിേല#് നട?. െട ഇ#യം ) .
നിറെയ പ;പിടി; *>ിെ;ടിക(#ിടയി ഒളി=്നി , സിമ4് ചാടിയി നി്
െവHെമട)I് ൈക കഴ)കിെകാKിരി,േyാ( ഇ# *>ിെ;ടിക(#ിടയി നി് ഒ3
ഞാ=Yലിെന കy് െകാK് േതാKിെയട)I് എ3കിെലIി..
)
“ഓമയേKാ )
ഈ മ) ഖം....” എ സേരഷ് )
േഗാപിയെട ഒ3 ഡയേലാ¨ം.
െഞളി=് പിരിയ ) ഞാ=Yലിെന കK് മകെളെ അHി8ിടി;് നി?. ഞാzം വി

െകാട)IിലB .
“ ഒ3 െവHIK് കി
ിയി3െ[ി ..…“എ് ജയെന അzകരി;് തിരി;ടി;).
രK് േപ,ം ഒ3മി;് െപാ
ി;ിരി#ാzH അവസരം കി
ിയേ8ാ( അല
Z േനരേI#്
ഞF( പരിസരം മറ?േപായി. ഞFളെട ) @ണയIിെ4 സിyലായി എ?ം ഓമനി,
രK് സാധനFളാണീ ഞാ=Yല) ം െവHIKം ) .
രKം
) ഇ് കി
ാനിലB ാെത അ@തAമായിരി,?.ഒ8ം @ണയFളിെല
ആÏാ–തയം ) .

)
“എേടാ മ”FYസകെള …നിFെളെsട),വാ അവിെട..വല ) കടി,ം.“
B നീേ#ാലിയം

ഷാജഹാ തെ4 രസിക ൈശലിയി ബഷീറിെ4 വാ,ക( കടെമട)I് ഞFെള


)
ഓമയെട കിനാ#ളി( നി് തിരിെക വിളി;).

ഒ3 ദിവസെമ ആയി
H
) Y അവzമായി ഞF( പരിചയെ8
ി
്.മക അവെ4 വിര
]yി തെ.
വഷFേളാളം അട)Iിടപഴകിയ േപാെലയാണ് ഞF(#zഭവെ8ട)ത്.
സഹീറിന് ഇ#ാലI് ഇXയം) ആÏാ–തയH ) ഒ3 േസവകേനാ!.
പലേ8ാഴ)ം ഈ സംശയം എെ4 മനസU ിെലാ3 േചാദചിÃമായിതെ ഉയ? വ?.

എFിെന േചാദി,ം.?.

ബ\Fളിെല ആÏാഥതെയ സംശയി, തരIി അധ8തി#ാന് ഞാ


ത<ാറായില
B .

മ#ാനിയി നി് യാXപറ=ിറF) േyാ( ഞാ ഒ?ടി ആ അ88െന Y േനാ#ി.


വിറയാ ൈകകളാ രK് ൈമസ Y പഴം മകളെട ) േന#് നീ
ി വാFാ
നിബ\ി,കയാണേqഹം.ഇ3 ൈകകളം ) നീ
ി സേsാഷേIാെട പഴം വാFിയ മകളെട )
)
െനറകയില് അ88െ4
Y വിറയാ ച) Kക( ) പതി;ത് െപെ
ായി3?.
വാ‰ലIിെ4യം ) കാ3ണIിെ4യം ) കണ _ ീ]Hിക( മകളെട ) െനറകയി ) പതി,ത്
കK് ഞാ സ S ംഭിതയായി.
എെ4 കണ ¥ ക( കണ _ ികണFളാ( മYടി.
വി]yലട#ാ ഞാന് പാട)െപ
). കാ3ണIിെ4 ഉറവ വ>ാI പ;യായ മzഷരിനിയം )
ജീവി;ിരി,? എതിzH ഉIമ കാഴ r കെളെ േവദനി8ി;േവാ ) ...
ഇെതാ?ം അzഭവി#ാzം തിരി;റിയാzം ഇെI തലമ) റ#ാ*ില B േലB ാ എ
സ[ടIി മറ#ാനാകാI ആ അ88െ4 ) വിളI മ) ഖവ) ം മനസ U ി േപറിഞാ
തിരി=് േനാ#ാനാകാെത നടക?.

വKി േചളാരിയിെലIാ ഇനി അല Z സമയം മാXം ബാ#ി.


ഇ#യം ) ഷാജഹാzം പ)
ിെ4 മഹാÏം പറയകയാണ്
) . ഇട#് മ) ളÁ>ി8
ിെ4
) കഥ ഞാ
തെ എട)Iി
). ഷY ഇ
തിനാ ഇ##് കാലിെല മ) Hതറ; ) പാട് കാണി#ാനായില B .
പഴയകാലFളിെല മIzം മ) രിFയിലയം ) ച#,3വ) ം േചyില കറിയെമല ) B ാം
വിഷയFളായി വ?. പഴമയെട ) @താപ ചിÃമായി3 ൈവേ#ാല) Kയം )
െന #ളവ) െമാെ# ഇ് കാണാെനാ#ിെല B [ില) ം ഇ#യെട ) മനസ U ി
തറവാ
ില) Kായി3 ൈവേ#ാല) K ഇ?ം *? ടി കിട,ത് ആ വാ,കളി നി്
മനസU ിലാ#ാം.
വി¶തിയി ഒാം റാ[് േനടിയ ഇ#െയ ഉ8യെട ) തല
B ി നിൊളി8ി#ാ ഉ¡
പIായIി ഒളി8ി;]ം,പഴ)#ാ വ;ി3 ൈമസ Y പഴംതി് തീI]െമാെ# ഒ3
കാലം മറ#ാനാകാI *Ðതികളായി കിട,?.

ഓമകളെട
) െച8ക(
) പാതി ]റേ8ാേഴ,ം ഞF( പാണÑ#ട)െIIാറായി.
േകാഹി† വെര വKികളെട
) നീKനിരയാണ്. െച#് േപാസ P ി ക B ിയറസിന്
കാIിരി,േപാെല വKിക( കാI്െക
ി#ിട,?.ചിലെരാെ# ഇറFി മ) ോ

നട,?K്. ഇ#യം ) ഷാജഹാzം അവെകാ8ം ടി. അല Z ം മ) ോ
് േപായി തിരി;് വ?.

ആക
U ിഡ4്.!!!

ൈദവെമ….ആ3െട കാIിരി8ിനാേവാ നീ അവസാനം *റി;ത്.


)
മഹീÎയെട ജീ8ക(
) കണ )
_ ് ]റ് ചീറി8ായകയാണ് .അവ3െട ലAം
പYണതയിെലIാ ഞാ മനസ U T 3കി @ാ–ി;).

കാലെമX പ) േരാഗമി;ി
ം )
) ആ പഴയ മഹീÎയെട ജീ8ക(
) ഇ?ം ജീവെ4 ]ടി8ക( )
നിലനിIാ ചീറി8ായ?K്) )
.എവിെട അതാഹിതം നടാല) ം മഹീÎയെട ജീ8ം )
അതിെല ൈ˜വമാ3ം തെ മ) ി . വിവാഹ കേyാളIി പ) ചി;് തH )
ൈ˜വമാ3െട ആÏാ–യം ) േസവന വീരവ) ം ഓമി#െ8ട)]ം
@ശംസി,]ം,@സവേവദന#് െനാyരം പിടി,േyാേഴാ അതാഹിതF(
സംഭവി,േyാേഴാ മാXമാെണത് ന¡) െട േകരളIിെ4 മാXം അവ്സ!യല B .

വKിക( പ]െ# നീFിടFി.പാണÑയെട ) വളവിെലIിയേ8ാ( കKകാഴr എെ


വലB ാെത ഉല;). ഒ3 LPG ബ) H>് െകാ#യിേല#് മY#് *Iിയിരി,?.അതിെ4
അടിയി ചത=ര=് ഒ3 ഓേ
ാറിAയം ) ,അലZ ം അകെലയായി ഒ3
േമാേ
ാൈബ,ം.ൈബ#ിെ4 മ) ച¤ം ജിേലബി േപാെല ആയിരി,?.
മY് േപ േസ
Z ാ
ില
S െ …..

“ഇാലില
B ാഹ്..”

അപകടFളെട ) വളവായി
ാണ് ഇ?ം ഈ ]3I് അറിയെ8ട)ത്.ഇ3 തലയില) ം
മ) റിയി8് േബാറ്ഡ) കള) Kായി

) അപകടF( നിത സംഭവമായി]ട3?.വളയം
പിടി,വ3ം വളവ് നിവIിയവ3ം ഇനിയം ) പഠിേ#Kിയിരി,? ഈ വളവിെന
*റി;്.

പാണÑയം ) കഴി=് േചളാരിയെട) കവാടIിേല#് കട,കയായി ഞF(.


പഴമ#ാ3െട കണ ¥ കെള അyര8ി;് െകാK് മാ>Fളെട ) നീKനിര തെ
കാണാം.വഷF(#് മ) y് ലാേല
െ4 ഏയ് ഓേ
ാ ഷY
് െച<ാ തിരെ=ട)I
)
ബിളയെട െഹലി8ാട് (േചളാരി#ാ3െട 70 പ]കളിെല വിമാനIാവളം എ്
)
പറയതാ*ം ശരി) ഇ് ഇs ഓയി േകാറ്പേറഷെ4 ഗാസ് പ  ാ4് ആയി
@വIിIി,?.
]ട#Iി ഗാസ് പ  ാ4ിെനതിെര ജനേരാഷം ഇരyിെയ[ില) ം രാഷ ± ീയ േമലാളvാ3െട
കീശയിേല#് കാശ് പറെIിയേ8ാ( എല B ാം െക
ടFി.
]ച
 മായ സOേദശികളിവിെട േപാ
മാരായി േജാലിേനാ,?K് എതല B ാെത
സOേദശിക(#് മ>് ഉപകാരFെളാ?ം ഉHതായി അറിവില B . േകരളIി എവിെട
വികസനം വാല) ം ഉI@േദശില) Hവേ#ാ മഹാരാഷ ± യില) Hവേ#ാ ആണേല B ാ
അതിെ4 @േയാജനം.നമ) #് ഇÁലാബ് വിളി;് േനതാ#ളെട ) സാyIിക ഭ¦ത ഉറ8്
Y
വ3Iി സായജമടയകേയാ ) )
@വാസിയെട േമല[ിെയട)Iണിയകേയാ ) െച<ാനല
B ാെത
മെ>sാണ് കഴിയക) .
ഞF( താെഴ േചളാരിയിെല മാÂിNീയെട ) അട)I് വKി നിIി.
എലB ാവ3ം ഒി;ിറFിഅേFാ
് നീFി.

É ീകളാണ് ഇവിട)െI Ôരിഭാഗം െതാഴിലാളികളം ) .അത് െകാK്തെ കസP േമഴ
U അധികവ) ം
ഇടIരം *ട)ംബFളിെല സ É ീകളം
) . പല3ം േചളാരി#് പ) റHവരാണ്.പരസ Z രം
തിരി;റിയാതിരി#ാ പാകIിന് നഗരം മാറി#ഴി=ിരി,?.ആവശമ) H
സാധനFെളട)I് മ) ഖം േനാ#ാെത പണം െകാട)I് ലAസ!ാനേI#്
*തി,വ.പല3ം സOsമായി വാഹനമ) Hവ.

വിവാഹIിന് മ) y് ഇ#യെട ) ഒ8മി3് വളയം പിടി;തിന് ഞാzം *ട)ംബവ) ം


േക(#ാI പഴികളില B . ആകാരണമായി3േല B ാ ഞFളെട) വിവാഹം െപെ
് നട#ാ
കാരണമായ]ം.ഇ് ലിഫ P ് െകാട)#ാzം കയറാzം ഇഷ 7 ം െപാെല ആളക() .അതിേലെറ
വാഹനF(.ആ3േടെതോ ആരാെണോ ആ,ം അേനOഷി#ാ
സമയമില B .അേനOഷി;ി
് കാരവ) മില B .വtി സOാതªം അXയ ‚ ് ആഴIി അzവദി;്
കി
ിയിരി,?.
ഞാ എനി#ാവശമായ ഒ് രK് സാധനFളമായി ) േകശ് െകൗKറിെലIി.
െകൗKറിലിരി, നിസാറ് എെ പരിചയമ) Hേപാെല ഇട#ിട#് േനാ,?K്.
എനി#വെന നായി
റിയാം പെA എില) Hമാ>ം എെ
)
തിരി;റിയതിലമ8റമായി3?
) .തിര#് കാരണമാകാം അവെനാ?ം േചാദി;]മില B .


 ാ;ിമടയി നിÕ>ിെയട)I മയില¡യെട ) െവHവ) മായി
ാണ് ഷാജഹാ
വത്.ആെളണ _ ം ഓേരാ?K്.മയില¡യെട ) െവHമാെണറി=ി
ം ) *ടി;് ശീലി;
ഒായതിനാ നിരസി;ില B .േബാ
ിലിെ4 അട8് ]റേ8ാ( zര=് െപാsിയ
പതക(,Hി മയില¡യെട ) കണ¥ നീ െതളി=്കാ‡ത് േപാെല… ച) Kി
പ>ി8ിടി; zരക(#് േപാല) ം മയില¡യെട ) കണ
_ ിരിെ4 ഉ8കല
) രസം. ഒ3 കവിെള
ഞാ *ടി;H) Y .എെ4 ൈകവിരല) ക(#് േബാ
ിലിെന താFാzH ശtി നഷ 7 െ8
് താെഴ
വീണ് ചിതറി.േബാ
ലി നി് ]റ് വി
Ôതംേപാെല പ) റI്വ zരക( എെേനാ#ി
പലB ിളി,കയാേണാ..
Iില് വലിയ ഒ3*മിളയി മയില¡യെട ) മ) ഖം െതളി=)
വ?.ആ െതളി= *മിള എെ4 കണ ¥ കളിേല#് േനാ#ി എേsാ പറയാന്
ഭാവി;േപാെല...പെA എF) െമIാെത ആ *മിളയം ) മേണ
_ ാടലി=) .

Y
സമയം 12:30 സര മKയില) ദി;േനരം.േകാഴിേ#ാട് നി് േചളാരിയിെലIാ
)
മണി¢റകെളട ) Iിരി,?. കIി;് വിട)കയാെണ[ി മ) #ാ മണി¢െകാK്
എIിെ8േടK വഴിദരം Y മാXം.കാഴ r ക( കKം
) പ) രാണം പറ=) ം പിി
സമയIിെ4
വിലേയ*റി;് ചിsി;േതയിലB .

ഞF( പടി# ´മാമസ × ിദിെ4 മ) ി നØരമി


).
)
േചളാരിയെടയം ) പടി#ലിെ4യം ) അ]േപാെല ച) >വ )
Fളിെല െകാ;) െകാ;)
Ùാyികളെടയം) ) ഭരണം നിയªി, വലിയപHി. മY് നിലകളില) H ഈ പHിയി
െവHിയാഴ r കളി ´മ) അ നമസ )
‘ ാരം േറാഡവെര ) .വഷF(#് മ) y് ഈ പHി#്
നീളാറK്
തണലായി വലിയ ഒ3 മ) Iശ … ിമാവ) Kായി3?.കാല പ) േരാഗതിയി െവ
ിIിളFാ
േകാടാലി#ിരയായവരി ആ മ) Iശ ) െപ
) .
… ിയം

) ഷാജഹാzം മകzം ളഹ


ഇ#യം ) നമസ‘ രി#ാ പHിയിേല#് നീFി.
)
സിപHിയായതിനാ സ
É ീക(#് @ാ–ി#ാ െസൗകരെമാ3#ിയി
Kാകില
) B ാ എ
ധാരണയി ഞാzം മകളം ) വKിയി തെ ഇ3?. പHിയി നി?യ ബാെ[ാലി#്
)
മറപടിയായി ആളക(
) ഇടമ) റിയാെത വ് െകാKിരി,?.ഇട#് പHിയി നി്
തിരി;വ
) മക സ ) )
É ീക(#് @േതകം @ാ–നാസ!ലം ഒ3#ിയ
െKറിയി; ) .ഞാzം
മകളം) മക കാണി;് ത വഴിയിലYെട @ാ–നാ സ!ലെIIി. മY് സ É ീകളKായി3?
)
അേ8ാഴവിെട.എലB ാവ3ം യാXികരാണ്.
) ഹാനHാ…
സബ്
എX സ É ീക( ഈ െക
ിടം വ3തി് മ) y് നമസ
‘ രി#ാെത ഈ പHി,മ) ി
കാവലിരി,ം േപാെല ഇ3ി
Kാവ)) ം.പHിയി നി് നമസ )
‘ രി; സഖവ) ം റാഹം
മനസ U ിേല#് കടേ8ാ( കാട്മYടി#ിട, കബറിടം കാണാ മനസ U ് െവyി.
എെ4 ബ\)#ളം ) പYÀിക3മായ പല3ം ഇവിെട അsിയറF) ) ?Kേല B ാ എ
ചിs,സOഗെI*റി;ം ) നരകെI*റി;െമാെ#
) ഓ#ാ കാരണമാ#ി. ദെരനി് Y
െകാK് േനാെകIാ ദരെIY കബറാളികെള േനാ#ി സലാം പറ=് വിടപറയേyാ( ) നാെള
എെ4 ജീവെ4 ]ടി8ിന് വിരാമമാ*െമ[ി ഈ മണ _ ിലാണേല B ാ എെ അട#ം
െചേ<Kെത വിചാരIിന് ഒ3 െനട)വീ8് ന കി അടിവരയി
് ഞാനട?.

ഞF( നാടിേനാട)ം വീടിേനാട)ം അട)െIIിയിരി,?.ഇ് ഇവിെട ഞFെള


)
അറിയവരായി അധികമാ3മില B . തറവാട് ഭാഗം െവ;് പിരി=േ8ാ( ബ\Fളെട )
അക ;യം ) ടി.@വാസം തിരെ=ട)Iതിനാ നാ
കാ3ം ) അനരായി. ആെക
ഞF(#ായി കാIിരി#ാzKായി3ത് ഇ#യെട ) സOപ
~ മായി അവേശഷി; കാട്
മYടി#ിട, പ) രIറയം) നീ3റവ വ>ാI െതളി=െവHമ) H കിണറം ) മാXം.

ഇ# െമാൈബലി സാലിമിെന വിളി;).ഇ#യെട ) പഴയ കളി¢


്കാര നഷ7 െപ
് േപായ
െസൗ'ദFളിെലാ് ഓ
് വഴി വീെKട)Iേ8ാ( പറ=റിയി#ാനാവാI
സേsാഷമായി3?.@വാസIിെ4 ചYട)ം ത‡8േമ>് ) ബഹൈറനി നി് വ
സW ാ8ക(
) #് വിരഹദ) :ഖIിെ4 െന‹ിടി8ക(
) േക(#ാമായി3?. പഴയ ചFാതിമാ3െട
*Ðതിക( പÁെവ,തിേലെറ @ാധാനം െകാട)Iത് സOേദശIിെ4
ജീണതക(െ#തിെര ശബ )
  ി#ാ ഒ3 സംഗമേവദിയKാ,കാ എലAIിനായി3?.

സാലിം ഔേ
ാഫ് േറ‹്.. !

അവെന കാണാെമ?H @തീAയം ) മFി. ഇ# നിരാശേയാെട െമൈബ


േപാക>ിലാ#ി..
ഉറവ വ>ാI ഞFളെട) കിണറിേലെ#ാ് എIിേനാ#ി തിരിെക എെ4 വീ
ിേല#്
മടFാെമ തീ3മാനIി ഞF( അേFാ
് തിരി;).

കാട് മYടി#ിട, സOപ ~ മEപIില് താമസ#ാരായി ഇഴ ജu##( മാXം .


അതിെലാരാ( ഞFെള കKേ8ാെഴാ് തലെപാ#ി.ആെള തിരി;റിെ=േപാെല
അവരതി¤മി;് കയറിയ മാളIിേല#വ ഇഴ=് നീFി മറ=) .
നാല) പാട)ം ച) >മതിലി
) വരി=് െക
ിയ 60 െസ4ിേല#് ആ3ം തിരി=്
േനാ#ാറില B .തറവാ
ി മ) y) Kായി3 ചി¡) വായി3? ഇടെ#ാെ# ഇവിെട വ്
േപായി3ത്.നാല് തലമYI േകരÛAം ത3 കനിയായി3? അവ#ായി
നി¿യി;ലി.നല B കാലI് ന കിേ8ാ കനിക( കി
ാതായതാ*ം ചി¡) വിzം
ഇേFാ
് വരാ മടിയായി ]ടFിയത്.ഹണി പിടി; *
ികെളേ8ാെല മKരിപിടി;
മKെതF) ക( ഞFെള േനാ#ി കരയകയാേണാ ) എ് േതാി. ആ,ം േവKാI
ഞFെളയF് െകാല
B 3േതാ എായിരി,േമാ ആ േകരÛAF( പറ=ത്!
ആ#റിയാം.

ഇ# വല B ാI മേനാേവദനയിലാെണ് കKാലറിയാം.
സOsമായ ഒ3 പ) രേവണെമ് പല3ം പറ=േ8ാ( സമയമായിെല B ് പറ=് ഒഴി=്
മാറി. ഇ് അFിെന ഒ് േവണെമ് േതാിയേ8ാ( വഴിമ) ട#ിയായി പലകാരണF(.
െതല B ് വിഷമേIാെട ഞF( അവിടം വിടാ ഒ3F) േyാഴാണ് എെ4 െചറ8കാല)

കാരി
) മ) ില) H പ‹ായI് േറാഡിലYെട േപാ*ത് കKത്.

ഞാ ഉറെ# വിളി;)

“ ഹസീനാ”..

പKെI െതFിെക
ി കാളIി നി് വ3 െമാഴ)I ശബ   ം േപാെല ഹസീനാ
തരംഗF( എേ#ായായി ആ പറyിന് പ) റേI#് െതറി;).ഇ#യം ) ഷാജഹാzം മ#ളം
)
)
ഹസീനയെമല
B ാം ഒ3മി;് തിരി=് േനാ#ി.

“നിെ4 െതാKയി ) വലിയ സ


ഇXയം Z ീ#െറാെ# ഉKേല
B “ …എമ
ി )
ഇ#യെട ]റി;്
േനാ
ം.

ശരിയാണ്,

ഈ മണ
_ ി കാല) *Iിയേ8ാെഴ എെ4 െതാK#് വല
B ാI ഒ3 അയവ് വത് േപാെല …

ഹസീന അട)I് വേ8ാഴാണ് വിളിയെട ) തരംഗFളി നി് ഞാ േമാചിതയായത്.


അവെളെ െപെ
് തെ തിരി;റി=) .
)
അ‹് *സമFളാണവ( #് .രെKണ _ ം മ) ി ഓടിയിരി,?,
ഒ് ഒ#ം.ഒെരണ_ ം ക<ില) ം മെ>ാ് വലിയ ഒ3 കyി തറ; മKേIF സOsം
വKിയായി ഉ3
ി#ളി,?.
അ‹് വിരല) ക( നിരIി െവ;േപാെല…
അവളെട
) മ) ഖI് നി് കെണ
_ ട)#ാെത േനാ#ി നി ,കയായി3? ഞാ.

പഴയകാല *Ðതിക( എെ4 മനസ U ി വീഡിേയാക B ി8കളായി


) േപ
 െച<കയാണ്
) .
െച
ി8ടി മ) സ
B ാ3െട ഞായറാഴ r ക
B ാസU T കളിെല ഒഴിവ് സമയFളി ഭIാവിെന എFിെന
െമ3#ാെമ് ക B ാെസ
U ട)I് ത3 ഹസീന ഞF(െ#?ം ഹരമായി3?.ഇIാIയെട )
വീരചരിതF( ഒളി=് േനാ#ി കഥാപIി പറ=് ത3േyാ( മനസ U ി
ആെര[ില) െമാ് േ@മി;ി3െ[ിെല് ആശി;ി
K് ) .

ഇ#ാ#് ഹസീനെയ മനസ


U ിലായില
B ാ് േതാ??.

“ഇ#ാ…. ഇവെള അറിേയാ?“


ഞ¡െള കല B ഹസീന.

“േഹാ…െപേണ
_ നീയF) പനേപാെല ആയേല
B ാ… നിെ4 ഔ#റിേ8ാ എവിെട
ഉെKറിേയാ?.“
ഹസീന നാണം െകാK് ത
ംകടി;് എെ4 പിിേല#് നീFി.മ#ള‹ാെയ[ില) ം
ഹസീന#ി?ം നാണം മാറിയി
ിലB . ഇെI തലമ) റയി അപYÀമായി കാണാ കഴിയ)
െപ3മാ>മാണ് ഞാനവളി കKത്. പകOതേയാെടയH ) )
സംസാരവ) ം ഭവതേയാെടയH
െപ3മാ>വ) ം ഭIാവിെ4 അഭാവIില) ം ബÈമാന പYÀമ) H സംേബാധനയം)
എനിേ#െറ ഇഷ 7 മായി.

പഴയകാല
കാരികെള
) *റി;റിയാzH അടFാI ആേവശം ഓലേമ= അവളെട
)
െകാ;് *ടിലിലാണ് ഞFെള െകാെKIി;ത്.
മYIവെ4 ഒ#Iിരി,തട#മ) H അ‹് മിട)#vാ ഷാജഹാെന വള=ിരി,?.

“കാ#… കാ# ഞFെള ഒ് േകേ>ാ “.

നിഷ
‘ ള[മായ ആ *=് മ) ഖF( മല8റം) ൈശലിയി െക‹) കയാണ് വKിയിെലാ്
കയറിപ>ാ.
ഷാജഹാzം ഇ#യം ) എെsാ#േയാ പറയ?K്) അവേരാട് .
അവസാനം േഡാ]റ് എല B ാവ3ം വKി#കേI#് കയറി.

) െകാK് അവളെട
ഹസീന എെയം ) സാÜാജേI#് കയറി.

ഇ3
് മYടിയ അട)#ള#് െവളി;േമകാ ചാ#്െകാK് മറ; െകാ;് ജനാല. വിരി മാ>ം)
േപാെല ഹസീന ആ ജനാല ]റ?.ആശOസIിെ4യം ) സമാധാനIിെ4യം ) കിരണF(
ഇളം കാ>ിെനാ8ം എെയം ) തഴ)കി അവിെടമാെക പര?.
ശാsമായ അsരീAം.
എലB ാം ÛIിയി ഒ]#ിയിരി,?.രK് മ) റിയില) ം െചറിയ ഒ3 ഹാളില) ം പണിത െകാ;്
രയാെണ[ില) ം മനസU ി?ം ശരീരIിzം ഭാരം *റ= @തീതിയാെണനി,Kായത്.
ഞാനവിെടമാെക ഒ് നട് കK) .ഓലയം ) മണ¥ ം ചാണകവ) ം ച) മമണ
¥ െമല
B ാം
)

ിയിണ#ിയKാ#ിയ ഈ സമാധാന െസൗധം, ഇെI അപYÀമായകാഴ r .

ദാരി¦ം വര;കാ

) ) ഇIരം രകളി ഇെI ദരി¦3ം വസി#ാIകാലം.ഭIാവ്
ഖIറിലായി
ം ) എsാണ് ഇനിയം ) മാ>F(#് വിേധയമാകാIെത്
േചാദി#ാതിരി#ാെനനി#ായില B .
െതാ
ട)I് പണിതീരാ കിട, വലിയ ഒ3 െക
ിടം ചYKി#ാണി;േ8ാഴാണ് ആ
സംശയIി് അറതിയായത്) .

ഗ(ഫിെ4 മണമ) H ഓറ‹് െവHം ക B ാസി പകരാ ഞാzം ഹസീനെയ സഹായി;).


ഇടെ#െ ഒളികണ ) ‹ിരിേയാെട ഔ#റിെന കKത് സതമാേണാ
_ ി
് േനാ#ി െചറപ)
എേനOഷി;).
മ¦സ വരാsയിലി3് ഔ#റിെ4 േചല് പറ=ി3് േതാ>് േപായതി പിെ ഹസീന
പഠി#ാ വി
ില
B . കാലെമXയായി, ഇ?ം ആ പഴയ േ@മ സ[ല Z Fളെട
) )
മധരം
)
zണയകയാണവ( ..

“ങ്Èം ...ഇ# ഒ3 @ാവശം കKി3? എ് പറ=തായി ഓ,?…”

പിെയവ( എനി#ിെ
ാ് താFി..എെ4 @ണയകാലം അവളെട ) നാവിലYെട
വാെമാഴിയായി േക
േ8ാ( ഒരി# ടി പിി
വഴികളിലYെട സ‹രി#ണെമ് േതാി.
പYവണിയാI @ണയ സ[ല Z Fളം
) പYÝല= @ണയവ) ം ഓമകളെട ) ആഴിയി നീരാടി
)
രസി;).മധരമായ )
െചറ8കാലIിെല @ണയനായക3ം നായികമാ3െമാെ# ഞFളെട )
സംസാര വിഷയമായി. സംസാരം നീK) േപാ*തിനിടയി പ) ക=് െകാKിരി,
അട)8് കIി#ാ ¯മി,കയാണ് ഹസീന.
തീ കIി8ടേ8ാ( െകാHി നീ, പണി ഞാേനെ>ട).വഷF(#് േശഷം
തീപ) ക ശOസി,കയാണ്. കIിയമ3 ഓലയെട ) മണം എെ വല B ാെത മI്പിടി8ി;).
മ) >േI#ിറFി മ) ളക് െചടിയി നി് കാsാരിമ) ള*ം പറി;് േതFചിരKി അരവ്
]ടFി#ഴി=വ(.

നല
B ൈക കട)8ം,

) .മിz
ക(
സംസാരം േപാെലതെ @വIിയം ) ) ച¡sിയം
#കം ചYട)H േതFാക=ിയം )
െറഡി.

ക=ി*ടി ഷാജഹാന് അX വശമില


B ാIത് േപാെലയാണ് േതാിയത്.അവന് വല
B
)
ബിരിയാണിയംെവേ#Kി വ3ം.തലേശ… രിയെല
B സ!ലം.
ഇറ;ി,ം തല,ം ഒ3 പ=വ) ം ഉKാവില
B േല
B ാ…ഇ# തമാശയായി
് പറ=) .

)
ഹസീനയെട േസ ) ) ച¡sിയെടയം
~ ഹെസൗധIി നി് *ടി; ക=ിയെടയം ) ) സOാദ്
ഏy#മായി പ) റേI#് വ?.
എെsാരാശOാസം.
അട)െIാ?ം ഇXേയെറ ആനsIി ഏy#മി
ി
ില B .

സമയം മY് മണിേയാടട)Iിരി,?.ഇ# ഇട#ിെട വാ;ിേല#്


േനാ,?K്.യാXപറയാ സമയമായി എ–ം.

മ) >െI മല B ിക8വിെ4
Y ഭംഗി ആസOദി, ഇ#യെട ) അട)േI#് നീFി സOകാരമായി
ഞാ *റ;് േനാ
ക( ) വാFി.ഹസീനെയ ഏല Z ി#േണാ *
ികെള ഏല
Z ി#േണാ എ ഒ3
ക”ഫYഷ തീരാ *റ;് സമയെമട).അവസാന തീ3മാനെമേപാെല ഞാ
കാÍമായി *
ികളെട ) അട)േI#് നട?.ഓേരാ *=്മ)ഖFളം ) എെ ]റി;്
േനാ,കയാണ്.
മYIവെ4 ഒ#Iിരി, ൈപതലിെന ഞാെനാെട)#ാ ¯മി;െത ഉHY,അവ
വാപിളIി ഉറെ# കര=) .അ‹് േപ,ം മിഠായി വാFാ െകാട)I കാÍമായി
ഉ¡യെട ) അട)േIേ#ാട)കയായി3? അവ.
െതല B ് പരിഭവേIാെട ഇറFി വ ഹസീനെയ ഞാ ആശOസി8ി;).ഇനി എാണ്
ഇFിെന ഒ3 ടി#ാഴ r എറിയിലB േല
B ാ.
നമ) #് ഓമി#ാനായി ന¡( പല]ം പറ=) ,നിെ4 *3?കളം ) ഞFെള ഓകെ
.നീ ആ
കാÍെകാK് എനി#് വാFിെകാട)#ാ കഴിയാെതേപായ മിഠായി വാFിെ#ാട)#ണെമ
അവസാന വാ,ം പറ=് ഞF( പടിയിറFി..

NH 17 േല#് കട#ാ മിz


)ക( ബാ#ി നി െ# ഷാജഹാെ4 െമാൈബ മണിയടി;).
)
വKി ഓരI് നിറIി കാ( അ>4് െചയS േ8ാ( മ) ഖെI രtം വാൊഴ)കിയേപാെല
വിളറിയി3? അവ .
െപെ
് തെ അവ പ) റIിറFി , തിട)#Iി ആെകാ#േയാ ഡയ െചയ S ്
െകാKിരി?.
ഷാജഹാെ4 െവ@ാളം കK് ഇ#യം ) പ) റIിറFി. ഇ3 വ3ം അല
Z േനരം എെsാ#േയാ
പറഞ് വKിയി കയറി. പതിവി് വിപരീതമായി ഇ#യാണ് ൈ˜വ് െചയ S ത്. എേsാ
അതാഹിതം സംഭവി;ത് േപാെല.
ആ3ം ഒ?ം മിKില
) B . തല#് പിറകി ൈകതാF് െകാട)I്
ഇടിെവേ
>വനേ8ാലിരി,കയാണ് ഷാജഹാ…
ഓ
ി സഹീറിെ4 െ@ാൈഫ ചിXം േപാെല

*റ,
) വഴികളിലYെട ശരേവഗIി ഇ# വKി പായി,കയാണ്,
ഇXയം ) തിട)#Iി ഇ# വKി ഓടി,ത് ഞാനി] വെര കKി
ില B
ഇട#് ഷാജഹാന് വ ഒ3 കാളി നിാണ് ഞാനാ നട), വാIയറി=ത്.
രാഷ
± ീയ ൈവരം *ട)ംബIിേലെ#Iിയിരി,?,
േവKെ8
ഒരാ”തരിയെട ) േചാരയാണ് ചീ>ിയിരി,ത്.കാഴ
r മFിയ കിരാതvാ#്
ആളമാറിയാല)
) ം നഷ )
7 െ8ട) േചാരയെട നിറം ച) മ8ാെണ ചിsേപാല) മില
B ാIവിധം
മനസU ് പാകെ8ട)Iിയ കാ
ാളvാ3െട ഭയെ8ട) പം,
ഷാജഹെന ആശOസി8ി#ാ േപാല) ം കഴിയാIവിധം എെ മരവി8ി,കയായി3? .

െച
ി8ടിയിെല െറയി േവ േഗ>ം ) കട് പര8നFാടി േസ
P ഷനിെലIാ അധിക
സമയെമട)Iില B . ഷാജഹാെ4 വരവ) ം കാIി3േപാെല കണ · എക
U ്@സ
U നീK് നിവ്
കിട,?, ചYളം വിളിേയാെട നീFിടFിയ േബാഗിയിേല#് ചാടി#യറിയ ഷാജഹാ
വിഷ് െചയ
S ് ഷ7 ിയി നി് മറ=) .

പര8നFാടിയി നി് െച¡ാട് വഴിയായി3? ഞFളെട ) മട#ം,േകാേളജ് കാലFളിെല


ഞFളെട ) സ!ിരം വഴി.
െപാ
ിെ8ാളി= േകാഴിേ#ാട് േറാഡിലYെട ബാലസ് െചയ Œ H ബസ്യാX അൊെ#
ഹരമായി3?. ഇിേ8ാ( ഒ് *ല) F) േyാേഴ,ം നട)െവാടിയ ) േവദന.
െപാ]മരാമI് മªിെയയം ) ഗവെ§4ിെനയം ) @ാകാ പ>ിയ സമയം.ാമFളിെല മ) ഴ;്
നി േറാഡേപാല)) ം മിzസമായിരി,?.എി
ം ) െച¡ാട് മ) ത തല8ാറ നാഷന
ൈഹേവ വെര ദ) ഷ ‘ രമായ യാXയായി3?. െപെ
?H വളവ) കളം ) ഇറ#Fളം )
മിനിബസ U T കളെട
) മരണ8ാ;ില) ം വല
B ാെത ബ) œിമ)
ിലാ#ി.

NH 17 േല#് കടേ8ാഴാണ് ശOാസം േനെര വീണത്. നിലം പതി=് ഓടിെ#ാKിരി,


വKിയിലി3േ8ാ( െസൗദിഅേറബയി യാX െച< ) @തീതി. ക<ിെലാ]Fിയ
വKിയിലി3് ഇ# ഷാജഹാന് ഡയ െചയ Œ . പരിധി#് പ) റIായ അവെ4 സ!ിതി
എsാണാേവാ?..

വീ
ിെലIിയേ8ാ( നേ ഇ3
ിയി3?.പവക
ായത് കാരണമാേണാ എറിയില
B
) െവളി;മില
,എവിെടയം B .
)
േഗാേ¦ജിെ4 ഇേവ
റKായതിനാ പYമഖI് ഒ3 ടബ്
Y ക?K്, അരK
െവളി;Iിേല#് വKിയെട ) െഹഡ്ൈല>് @കാശവ) ം ടി േചേ8ാ( മ) >മാെക
പYനിലാവ് െപയ
S േപാെല തിളFി.

എ?ം അ@തീAിതമായി3? ഞFളെട ) എല B ാകാരവ) ം.


വരവ) ം േപാ,ം വിവാഹവ) ം ഒെ# അFിെന തെ.
എാ ഒ3 വKിയമായി ) ഇേ8ാഴ)H വരവ് ആ3ം @തിAി;ി
Kാവില
) B .
ഉ8യം ) ഉ¡യം) വതാെരറിയാ ആകാംAേയാെട മ) >േI#ിറFി.അസമയI്
ഞFെള കK അyര8് മാറാ *റ;് സമയെമട).

യാXാAീണം *
ികെളയം ) ഞFെളയം) ഒ3േപാെല തളIിയി3?.വാ#8രയെട
) )
വിF ഉറ#ിെ4 േനപാതെയ പലേ8ാഴ)ം തടസ U െ8ട)Iി.
കറFിെ#ാKിരി, ഫാനി നി?േപാല) ം ചYട)#ാ>് വ3ത് േപാെല...
ശരീരമാസകലം ഉണFിവരളത് ) േപാെല േതാി.
) ഉണ?ം ഒ3 വിധIി േനരം െവള8ി;
തിരി=) ം മറി=) ം ഉറFിയം ) ).

അതിരാവിെല ഉണ ഞF( ആദം െചയ S ത് ഷാജഹാെന ഡയ


െച<കയായി3?
) .സOി;് ഓഫായത് കാരണം അവെനകി
?മില
) B .സഹീറിെ4
നyറാെണ[ി എേ8ാഴ)ം പരിധി#് പ) റIാണ് താzം.
ഞാ ലാേപ7 ാെ8ട)I് ഓ
് ]റ?.
ഇവിെടെയFാzം േമയ?േKാ) അവ..?

എെ4 െ@ാൈഫലിേല#് വ സരയെട Y ) ഛായാചിXF( സ W ാ8് ബ) #ിെ4 റീഡിംഗ്


സാവധാനIിലാ#ി. ഭംഗിയH ) Y
ഛായാചിXF( സരെ#?ം @ിയെ8
തായി3?.കളക 7 ്
െച<) ചിXFളം ) ,മഴHിയിെല കവിതകളം ) ഇഷ 7 െ8
വ#് സ Y
W ാ8ി സായജമടയക )
എത് അവെ4 പതിവ് ൈശലിയാണ്.
വരയ *തിരയെടയം) ) പ3sിെ4യെമാെ#
) പം ൈക വിരല) കെള ഒ3മി;് നിറIി )
െപയ്4ി ചാലിെ;ട)Iിരി,?.
നലB ഭംഗിയH) ചിXF(.
ഞാ *റ;് േനരം ആ ഛായാചിXFളിേല#് തെ േനാ#ിയി3?. അXയ ‚ ് നയന
മേനാഹരമായി3? ആകാഴ r ക(.
ചിXFളിെല വണഭംഗി ആസOദി,തിിടയിലാണ് ഏകാsപഥികെ4 സ W ാ8്
വത്.വല B േ8ാഴ)ം ഒ3 വഴിേപാ#െനേ8ാെല എെ4 പറyിലYെട നടകല) േyാ( എെ4
പY#ളIിെല പYെ;ടിക(#ിടയിെല പാെഴ r ടിക( കാണി;് തരാ മടി#ാറില B ാ എതാണ്
അേqഹIിെ4 @േതകത.

വള? വ3 എഴ)കാ#് വഴികാ


ിയായി എ?ം ഒ3 
3Kാ*ം എ
സതമാണ്,ഞാ അ[ിെള് േസ )
~ ഹപYÀം വിളി#ാറH ഏകാsപധികനി നി് എനി#്
കി
ിയ വലിയ പാഠം,അ]േപാെല തെ എെ4 വരികെള ജനസ‹യF(#്മ)yി
സമ8ി#െ8ട)േyാ( ഭയെ8ടാെത വിമശനFെള േനരിടാ @ാപ S തയാ#ിയതി
പടി#ലിെ4 പരിസരേദശFളിെലവിെടെയാ ഉH,വിനീതെന േപ സOീകരി;
മാനേദഹം വഹി; പ[്,എനി#് കി
ിയ അപYÀFളിെലാായ സഹായമായി
ാണ് ഞാ
കാ‡ത്.അFിെന കലാവാസനയം ) സാഹിത3ചിയം ) നിറ= *െറ നല
B മനസ
U T കളെട
)
സഹകരണം ഇ?ം എെ ഈ രംഗI് ]ടരാ േ@രി8ി, ഒാണ്.
സ¤ാ8ക() #ിടയിലYെട നട,തിനിടയിലാണ് മ;ിേല#് േനാ#ിയിരി,
പ;,8ായ#ാര ഹായ് പറ=ത്.
പാതി വായി; സW ാ8ക(
) മാ>ിെവ;് ജിടാ#ിേല#് കഥാനായകെന Aണി;് കഥപറയം)
േനരമാണ്, ഇ#യെട ) െമാൈബലി ഷാജഹാെ4 നy െതളി=ത്.
ഉടേലാെട കണ· രിെലIിയ സേsാഷമായി3? അവന്.
െവേ
> ബ\)വിെ4 െമ;െ8
നിലയി ൈദവെI സ Œ തി;് ഞF( അവസാനി8ി;).

ഇട#ിെട ക
ായിെ#ാKിരി, ജിടാ#ിെ4 േസവനം അവസാനി8ി;് ഞF(
റിലെയസ് ൈലനിെ4 േസവനം ഉപേയാഗി;),
]ട?H യാXെയ *റി;H ) )
ച; അവസാനി;െ8ാേഴ,ം ഉ¡ േതFവറIര;
േകാഴി#റിയം )
) മലബാറകാ3െട ) േടബിളിെലാ3#ി
ൈനസ് പIിരിയം
കാIിരി8Kായി3?
) .

)
വറIര;േകാഴി#റിയെട ) Y
ഗ\ം റമിലാെക പരൊഴ)*കയാണ് .
പലേ8ാഴ)ം ഇ#ാ#് ഇഷ 7 െ8
വിഭവFളKാ#ിെ#ാട
) ) #ാ കഴിയാIതി വളെരെയെറ
ദ) ഖിതയായി
K്
) ഞാ.
പIിരി#് പYതിപറ=േ8ാ( ഒ3 ¯മം നടIി പരാജയെ8
തി പിെ ആവഴി#്
േനാ#ിയി
ിലB .തറവാട് പരyരFളി നി് അ‡*ട)yFളിേല#് േചേ#റിയേ8ാ(
ൈകെമാശം വ് േപായ ഒാണ് പല,ം ഈ അട)#ള8ണി.അട)8ി തീയ
കാ Y ) എത്
ഒ3 കലയാെണ് മനസ U ിലാ#ാ വളെര ൈവകി.
എി3ാല) ം എാ കഴിയ ) രീതിയി പലേപ3കളി ഞാ ഉKാ#ി വിളyാറK് ) .
െവHം അധികമായാ അരിെ8ാടിയി
് *റ, ) തരികിട വിദയാണ് എെ4 മാസ P പീസ്.

@ാത കഴി=് തിട)#Iി യാXയെട ) ]ടവഴിക( േതട)കയായി3? ഞF( .


പറ=ിരി#ാzം കാIിരി#ാzം ഒ
ം) സമയമില B ായി3? ഇ#യ ‚ ്.
ഷാജാഹാzമായി പറ=) റ8ി;ത് @കാരം prado വളയം തിരി;) ഇ# യാX ]ട?.

ഉറ#ം കഴിെ=ണീ> മക( ആദം തിര=ത് അവളെട ) പ8േയയായി3?.


തെ4 കാഴ r #8റI്
) േപായ പ8േയാട)H പരിഭവം തീ#ാ െചറിയ വാ]റ്
േറാഡിേല#് േനാ#ി ഓരിയിട)കയായി3? അവ(.
ഒ3 വിധIി ആശOസി8ി;് െട നിIാ െതാ
ട)I സ8 Y മാക>് വെര േപായി
അ‹് മ‹് വാേFKിവ?.
മ‹) ം െനേ‹ാട് േചI് അലZ േനരം അFിെന തെ ഇ3െ[ില) ം താമസിയാെത
അവളം ) മകെ4 െട മ) >േI#ിറFി.

മ) >Kായി3 വ#് െപാ


ിയ പ  ാസP ിക് പാ
യി മണ _ ് േകാരി#ളി,കയാണവ,
)
െചറ8കാലI് വീട)പണി#ായി മ) >I് നേപാെല 
ിയി3 മണലി ചിര
െകാK്
പ)
Kാ#ിയ]ം
) ,കാസാവ് െചടിയെട ) ഇല കാശായി കളി;]ം,െതFിെ4 ച) വ േവ3ം
േതട്;ി(േവലിെ;ടി) ഇലയം ) കായയം )
) പYവ) ം 
ി മ) റ#ി നീ
ി8ി വല B ¡
)
ചമ=]െമാെ# ഓമയെട ) െച8ിലി3് കളി;േ8ാ( എനി,ം മ#ളെട ) െട
കളി#ാ െകാതിയായി.
നßമായ പാദFെള മേണ _ ാട) േചI് ഞാെനാ? നി?.
േദഹമാസകലം *ളി െപ<േപാെല) .
പാദF( െചരി;പിടി;്
) മ) >I് നട എനി#് െപെ
് തെ മേണ _ ാടട)#ാ
കഴിയെമ്) ഞാ ക3തിയതല B .
അട;ി
െഗയ P ിzHിെല വിശാലമായ മ) >I് ഞാ ഒരാവIി നട?.
നടവഴിയി കK െകാ;കയ ) എെ പാവാട@ായIിേല#് 
ിെ#ാKെപായി ) .
ട)തെലാ?ം ചിsി#ാെത പാകെ8ട)Iിയ കയറിെ4 ]y് പിടി;് ഞാ ചാടിടFി.
മനസ U ് വിചാരി,േപാെല ശരീരം വഴF) ിെല B [ില) ം മനസ U ് നിറെയ ഞാ കയ വീശി
ചാടി രസി;).
എെ4 കയചാ
ം കKാണ് അനിയIി വത്.
പിെ അവളെട ) പരിഹാസേIാെടയH ) എണ _ ലിെ4 ച) വട്പിടി;ായി എെ4 ചാ
ം,
എണ _ Iിെ4 സ Z ീഡ് ട)തzസരി;് എെ4 ചാ
Iിെ4 േവഗതയം ) ടി.
വാശിേയാെടയH ) എണ _ വ) ം ചാ
വ) ം കാണാ ഉ¡യം ) ഉ8യം ) കളIിലിറFിയേ8ാ( ഞാ
െപെ
് തെ െà#ി
).
ചാടിIള എെ േനാ#ി അനിയIി പല കമ4കളം ) ) പാസാ#ി.
േപാ*േyാ( *റ;് കയറ് തരാെമ് വെര അവ( പറ=) .
കK് െകാതിതീ3ം മ) െy പറകല) ഞാെന?ം അവ3െട പരിഭവമായി3?.

Y ……..“ എ നീ
ിവിളിയാണ് ഞFളെട
“റമീ ) ¯œ സഫിയാIയിേല#് തിരി;ത്.

"നീ എേ8ാവെടീ…?

"ഞാ ഇെല."

“എാ ഇനി േപാകാ…"?

" ഓ… അവളിവിെട ഒ് *Iി


ില
B ,അേ8ാ#്ന് േപാകാനാേയാ.."

)
െടയKായി3 സഫിയാIായെട ) ഉ¡#് പരിഭവമായി.
ഞാ വാ എെകാണാ ഓടി വ3വരാണിവെരാെ#.
നല
B േസ ~ ഹമ) H അയ #ാരാണ് ഞF(,Hത്.
ജാഢകളില B ാI പരസZ രേസ ~ ഹIിെ4 നിഷ
‘ ള[ത ഇവ3െട മ) ഖI് നി് വായിെ;ട)#ാ
ഏെതാ3 *
ി,ം കഴിയം ) .

സഫിയIായം ) ഉ¡യം ) അയ കാ3െട പേരാപകാരിയായി


ാണ്
അറിയെ8ട)ത്.ച) >വ
Fളിെല
) വീട)കളി സഹായവ) മായി എേ8ാഴ)ം അവ3Kാ*ം.
േത8്കഴിയാI െകാ;) വീ
ി സഫിയIായം ) മകzം ഉ¡യം ) മാXം.ഉ8 മരി;ി

കാലFളായി .
െമാഴിെചാല B െ8
സഫിയIാ#് 7 വയസ U ായ മകെന¢ടാെത 15 വയസ U ായ
ഒ3മകളടിയK്
) ) .അവ( അ¡ാവെ4 വീ
ിലാണ് സ!ിരതാമസം.
കാണാ നല B േചല) H സഫിയIാെയ എsിനാണ് െമാഴി െചാല B ിയെത് പല3ം പലവ

േചാദി;ി
K്
) . ]റി;് േനാ
മല ) ) അതിzKാവാറില
B ാെത മെ>ാ3 മറപടിയം B .
പെA എsാെണറിയില B എോട് മാXം ചിലെതാെ# പറ=ി
K് ) .
ഒ3 പെA അത് േനാ
ീസടി#ാ ഞാനിവിെട ഉKാകില B ാ എ ധാരണയിലാകാം.
പറയാ ഇഷ 7 െ8ടാI കഥയായതിനാലാവണം ആേരാട)ം പറയാെത മനസ U ിെലാ]#ി
എേ8ാഴ)ം പ) ‹ിരി²കി സഫിയIാ കാലം കഴി,ത്.
െക
ി;യ; പ) <ാപ )
 യെട ) ഗാസെമാെ#യK്
വീ
ി …"പ[യം ) ) …േപാല) ം,അതാണ് അേFാ

േപാകില
B ാ് പറയാ കാരണെമാണ് ഭാഷം ".
മെണ _ ണ
_ വിള,ം,പാള വിശറിയം ) കK് ശീലി;ി3 സഫിയIാ#് ഒ3 പ) I
പണ#ാരനായി3? മണവാളനായി വെത് ഞാ േക
ി
K് ) .
ഇെതാ?മല B ാ,അ¡ായിയ¡ ഖ) ആ ഓതാ പറ=േ8ാ( “എെ4 വീ
ിെല ഖ) ആനിെല
എനിേ#ാതാ അറിയകയH ) ) Y “ എ് പറ=േ8ാ( ഇറ#ിവി
താെണ?ം
നാ
കാ
) #ിടയി സംസാരമ) K്.

വിേശഷFളെട ) )
*
യമായി
ാണ് സഫിയIായെടയം) ) ഉ¡യെടയം
) ) നടIം,
നാ
ിെല എല
B ാവിവരവ) ം ഇവ3െട *
യില) Kാ*ം,
ത‹Iി െകാ‹ിേചാദി#ണെമ് മാXം.

മ) റിയി8ില )
B ാെത സ!ലം കാലിയാ,െമറിയതിനാ എനി#് െചറിയ
ഇളവെ#ായK് ) .
േക(#ാ രസമ) H പലകാരFളം ) സOകാരമായിെ#ാKിരി,േyാഴാണ് എെ4
െമാൈബ ശബ   ി;ത്.

ഇ#യാണ്,

*റ;് ൈവ*െമറിയി;് ഇ# അവസാനി8ി;]ം,എെ4 ക<ി നി്


സഫിയIാെമാൈബ വാFിയ]ം ഒ3മി;ായി3?.
തിരി;ം
) മറി;ം
) െമാൈബലിേല#് േനാ#ി പ]േ# പറ=) ,

" ഇFെനെI ഒ3 േപാണാ.. സഫീറാെന ചാടി;ത് "

മ) y് േക
ഒ3 ഒളിേ;ാ
Iിെ4 ച) 3ളഴി,കയാെണ് മനസ
U ിലാ#ി ഞാ
വരാsയിേല#ി3?.
ആകാംAേയാെട ബാ#ി ഭാഗം േക(#ാനിരി, എെ4 െതാ
3കി സഫിയാIയം ) .
പറ=് ]ടFിയെതയH ) Y സഫിയI,
അെ8ാഴാണ് മക ഗഫY ഓടി#ിത;് അവിെട എIിയത്.

"¡ാ…ൈപ*
ി പാല് *ടി#്ണ് "

"ബലാെല ജ്sിനാ അയിെന കയി;ി


ത്…" എ?ം പറ=് സഫിയI തലയി
തരികേപാെല വ; ത
വ) ം െപാIി8ിടി;് ഓടിമറ=) .

)
ഈസമയം വീ
ിെ4 പിാy) റIി3് ഉ¡േയാട് വിസായം പറയകയായി3?
)
സഫിയIായെട ഉ¡.

വയസU ് 65 കഴിെ=[ില) ം ഞFളെട


) പ‹ായIി അതിനറിയാI വീട)കേളാ
വിസായFേളാ ഇല B .
)
സംസാരIിെ4 ഇട#് " ാേപാരന#് " എ് പലവ
ം പറയത് െകാKാ*ം
"ാേപാെര " എ ഓമനേ8ര് കി
ിയത്.

ഞാ അേFാ
് െച]ം "നിെ ഒ് നേല
B ാണം കാണെ
ഞാ" എ?ം പറ=്
ൈകരKം) 
ി8ിടി;് എെ േച പിടി;).
പിെ എെ4 ച) രിദാറി ]ിേ;I ഗി >ി തടവിെ#ാK് ഇെതX പവzെK്
േചാദി;).
അത് സOണമല B എ് പറ= ഞാ *ട)Fി.
പിെ േക
ത് പതിവ് ൈശലിയില) H *െറ ശകാരFളം
) പരിഭവFളം
) ."ാേപാെര' എ
അവസാനവാ,ം.

സOണ
_ മാെണ് പറയാIതിെ4 കാരണം ഉ¡#് െകാട)േ#Kി വ3െമ്
ക3തിയാെണായി3? ആ ഉ¡യെട ) പരിഭവIിെ4 ]ട#ം ,100 റിെ4 ഗാ\ിIല
ക<ി െകാട)Iേ8ാ( നിമിഷേനരംെകാK് ഞാ വാഴ
S െ8
വളായി മാറി.

സഫിയIാ ഓ
Iിനിടയി കKവേരാെടെ# ഞാെനIിയകാരം അേനാ”സ്
െച<?Kായി3?
) .േക
റി= പല3ം എെ കാണാെനIിടFി .ഇഷ 7 െ8
വെര
കാണാ പYതിപറ=് ഓടിെയക എത് ഞFളെട) നാ
ിെല ഒ3 പതിവാണണ് .
@േതകി;് ഗ(ഫി നിൊെ#യാ*േyാ( കാണാ വ3വ3െട എണ _ ം ട)ം.

എാ കാലം പ) േരാഗമി;േ8ാ( എണ _ Iി ഗണമായ *റവ) Kായിരി,?.


ഗ(ഫിലB ാI വീടില B ാ എത് തെയാണ് കാരണം.
പലവീട)കളില) ം െപാF;Iിെ4 അIറക( ) മണ ]ടFിയി
K്
) .
പIറ് മാലെയ കIറ് മാലയാ#ി കഴ)Iിലണി=് െനഗളി,വ3േKാ അറിയ? )
കIറി പIറ് േപറം ) േപാെല പണിെയട),വരാണ് തെ4 @ിയതമെന്.
പല,ം അFിെന ഒ3 ചിsതെ ഇല B ാ എതാണ് സതം.
മാസാവസാനം മ) ടFാെത എ *ഴല) കാരെന @തീAി;ിരി,വരാണ് പല3ം,

)
*ഴല) കാരന് ബിരിയാണിെവ;് കാIി3 ഒ3 വീ
¡യെട കഥ മ) y് സഫിയI പറ=്
േക
ി
K്
) ഞാ.

)
{ആറമാസെI നാട)കാണിയായി വ3 @ിയതമെന നായി സ കരി#ാ മിട)#് കാ

)
പല,ം ഏഴാം മാസIി ഇേFെരാ് േപായികി
ിയി3െ[ിെല ചിsയാണ് !!

അവെര *>ം പറ=ി


് കാരവ) മിലB .വഷFേളാളം തെ4 സ[ടF( പ[് െവ#ാzം പറ=്
ചിരി#ാzം ഉട)െIാ3Fി സOസ്–മായി പ) റIിറFാzം തിഷ7Iിന് പാകമായത്
തിരെ=ട)#ാzം 
ായി നട സഫിയIാെയ േപാല) H സഹായിക(#് വീ
ിേല#് വരാ
തടസU മായി ഒരാളKാ
) *േyാ( ,മട)8zഭവെ8ട)ത് സOാഭാവികം മാXം.

നല
B വരായ ചില നല
B പാതിക( എല
B ാം മനസ
U ിലാ#ി െപെ
് തെ സ!ലം കാലിയാ#ി
െകാട),ത് നിÛIിേകട)െകാേKാ *ട)ംബബ\Fളിെല സOസ!തേയാ ഓIിേ

ആയിരി#ാം.

മ) y് വിറക് െവ
ികളം ) ,െവHം േകാരികളെമ്
) ചാ8*Iിയ നമ) #് നാടിെ4 അംബാസെഡറ
പദവി ദാനമായി തേ8ാ( നാെമല B ാം മറ?.
അറബികളെട ) )
അട)#ളയം അFാടിയം ) അടി;വാ3) ആÏാ–തയം ) അzസരണയം )
ഒെIാ3മയം ) നമ) ,Kായി3െ[ി അറബിക( ന¡) െട അട)#ള#ാരാ*മായി3? എ
യാഥാ–ം െസൗകരപYÀം നാം വിസ „ രി;).

െപ4ലFളെട
) ) ചലനം നിയªി; ജീവിതവ) മായി ഗ:വെ§4് ആÍപXികെള അzസ
Z രി8ി,മാ
ഇ3y) ക
ിലി മല് കിട് സOപനF(#് നിറം പക3 എX എX സേഹാദരvാ!!
എF) െമIാെത കാലF( കഴി=്േപാ*േyാ( െകാഴി=) േപായ തലമ) ടി#് പകരം ഗ(ഫ് േഗ>്
തലയിെലട)I് െവ#ാെമ് ആശOസി#ാെമ[ില) ം zകരാെതേപായ യൗവനം തിരി;് തരാ
ആ#ാണ് കഴിയക) ?

മണിമsിരFളി അsിയറF) ) നിFളെട ) മണവാ


ിമാ മാനസ )
U ിലട#ിയ നിരാശയെട
@തിഫലനമാണ് എല B ാം അവസാനി8ി;് ടണയേyാ( ) നിF(#് സ¡ാനി;ത് എ്
മനസU ിലാ#ാ വീKെമാ3
) തിരി;് വരവ് വെര നിF( കാIിരിേ#Kി വ3ിെല B എ് ടി
നിF( മറ് േപാേയാ..??

)
നീറ മനസU T ക( നാ
നട8ിെ4
) മരാദയി മാനതയെട ) ൈദവഭtിയി മാനേ#ടിെന
ഭയിരി,താേണാ നിFളിനിയം ) ചിsി#ാ മടികാണി,ത് ?.
എ[ി പല *ഴ ഏജ4മാ ) ,ം ബിരിയാണി െവ;് കാIിരി,
മ[മാരിനിയമ) ) Kാ*െമകാരം നാം മറ?ടാ.
െചറിയ ഒ3 നനപAIിെ4
Y കാരമാണ് ഞാ പറ=െത[ില) ം,ഈ നനപAം
Y ÔരിപAമാകാ
പാകIിന് ഉഷ _ േമറിയ നീലരശ „ ിക(,എല B ാം തജി;് @തീAെയാെട കാIിരി#ാ പഠി;വ3െട
മനസ U ിെനയം) ശരീരെIയം ) ഒ3േപാെല ഉേIജി8ി;് ]ടFി എകാരെമ[ില) ം ഭŠ
പദവിയിലിരി,വ അറി=ിരി#ണം എ അേപAടിയെKനി#് ) .}

രK് ദിവസം മ) y് ഇടിമിേല>് തക് േപായ േകബി( -


ശരിയാ#ിെകാKിരി,കയാെണെ4 അനിയ.
ഏഷാെന>ിെല സ )
P ാ സിംഗകാണാ @േതകമായKാ#ിയ പsലി തകധിമികളം
)
സഹായഹസ S വ) മായി ഓടിനട,?K്.
സഫിയാIയെട ) ഉ¡െയ മ#ാറാ,കയാണ് അവരി ചില..
ഉ¡െയ െകാK് ഒ3 പാ
് പാടി#ാzH അവ3െട തീæ¯മം വിജയി;േ8ാ(,
ഈണIിെലാ3 മാ8ിള8ാ
് ഓസിന് േക(#ാനായി...

'' കിരികീരീ….. െച38¡


) ,അണ=) H മണവാ
ി…അണ=) H മണവാ
ി……"

മകzം മകളം )
) ആ ഉ¡യെട തക8 പാ
് േക
് അyര് നി ,കയാണ് .
ഇX വയസായി
ം) ഒ3 വരിേപാല) ം െത>ാെത പാടിതീI ഉ¡െയ ക
B ാ8് െകാട)I്
േ@ാ‰ാഹി8ി,കയാണ് *
ിIകധിമിക(..

ജഡ )
× ിയായി സOയം അവതരി; ഒ3 വിദOാ ,ഉ¡യെട “സംഗതി“െയാ?ം കKില B േല
B ാ എ്
പറ=]ം,രംഗം വഷളായ]ം ഒ3മി;ായി3?..ക<ി കി
ിയ കല B ) മായി ഒ3
£ാsിെയേ8ാെല ഉറ=്]Hിയ അവെര കK് ഞാzം മ#ളം ) ഒ3േപാെല േപടി;) ..
)
െതറിയെട പYര8ാ
് േക(#ാ നി #ാെത ഞF( െമെല B അകേI#് വലി=്
വാതിലട;)...

സമയം പതിനോടട)#ാറായി…
ബ\) വീ
ിെല മ) ടികളയ ചടFി പെ[ട)#ാzH ഒ3#Iിലാെണല B ാവ3ം.
Aണി#ാെത Aണി=് െചല B ാ ഒ3 *റ;ില) H േപാെല.
കാലF(#് മ) y് കK് മറ പലമ) ഖFെളയം) ഒ3മി;് കാണാ പ>ിയ അവസരം.
ഒഴിവാ#ാzം മനസ
U ് വ3ില
B .

) ) ഉ¡യെടയം
ഉ8യെടയം ) ) അനിയIിയെടയം
) ) നിബ\ം കാരണം ഞാ ഇ#െയ വിളി;്
സ¡തം വാFി.
*
ിക( ആദമായി
ാണേലB ാ ഇIരം ചടF) കളില് പെ[ട),ത്.
അവര് ആേവശIിലാണ്..

)
േപാ;ില് നി് അനിയ വKിയിറ,േyാ( ഉ¡യെട ക<ില) Kായി3 *=ിവള
അനിയIിെയനി#് കാണി;് ത?.
നാല് ാേമാളം കനം ²F) ഉ38ടി !

ഞF( ലAസ!ാനെIIിയ]ം എെ എല B ാവ3ം ടി വള=) .


പരിപാടി കഴി=് അ] വഴി വരാനിരി,കയായി3െ് ചില .

വ വിവരം േനരെI തെ അറി=ിരി,?..!!

) പരിചയെ8

പരിചയം പ) ]#ിയം ) ഞാ അവിെട തിളFിെ#ാKി3?.

മകെള സംസാരി8ി#ാ ¯മി,കയാണ് ചിലര്, എs് േചാദി;ി) അവ( മിKേയില
) B ,

ഇത് കK് െകാKിരി, ഒ3 വല¡


) ,

“Fെള വIാെനാ?ം ആ*
ി#് തിരീെലണ
_ ീ“.

“അത് അറബി,
േല
B … അറബീല് േചാേയ
r ാ#്ണ
_ ീ “ എ് മെ>ാരാളം
) .

ഇത് േക
് െകാKിരി, മെ>ാ3 വല¡
) .

“അയിന് ആ#ാബട അറബി തിരാ“,


“പഠി, കാലI് അറബിമലയാളം പഠി;ാ ഇFെനാെ#Kാ*ം!.”

െ4 േപര*
ിെK[ി ഇെതാ?ം ഒ3 വIാനല
B . ഓള് അറബിേ#ാേളജിലേല
B ഓതാന്
േപാ*ത് “,


Iില് െവളI്
) തടി; ഒര¡ായി അലZ ം ഗമേയാെട സംസാരി;് ]ടF) തിിടയിലാണ്
,
)
“ഉ¡ാ എനി#് കാ#യെട അട)I് േപാണം” എ് േമാള് പറ=ത്.

തനി മല8റം
) ൈശലിയി േമാളെട
) അദെമാഴി േക
് െപാ
ി;ിരിയായി3?
)
പിെയKായത് .

ഒസ )
U ാIി കIിയമായി മ) ടികളയാനായി ത<ാറായിരി,കയാണ്.
)
അവര് *
ിയെട അ¡ായിെയ അേനOാഷി,?മ) K്.
പരസ Z രം *Í*Í,തല B ാെത അ¡ായി#സാരയില് ആ3ം ഇരി,ത് കാ‡ില
B .
മY് അ¡ായികളKായി

) ആ3ം വിെലB എ അട#ം പറ;ില് ഉ;Iി തെ വ?.

Iില് @ായം ടിയ ഒ3 വല¡ ) ആ സ!ാനം ഏെ>ട).
പരിപാടി ഭംഗിയായി നട?.

*ളികഴി=് െപൗഡറി
െകാ;) മിട)# െമIയി കിട് ച) >ം
) കേണ
_ ാടി,കയാണ്..
ആചാരFളെട
) )
വലയം അവന് മീെത ച) >ിവരയത് കാണാ െകൗ]കേIാെട ഞാzം.

പെA എെ അ©തെ8ട)Iിെ#ാK് പരിപാടി അവസാനി;ത് േപാെല


ടിനിവെരാെ# ഭAണം കഴി#ാനായി പsലിേല#ാനയി#െ8
).
)
അേ8ാഴ)ം ഉ¡ ക3തിെവ; സ¡ാനെ8ാതി അനിയIിയെട ക<ില് ഭ¦മായി
ഇരി8Kായി3?
) ..

ചYട)H േപാIിറ;ി ൈനേ;ാറിന് പാകെ8ട)Iി എെ4 മ) ിെലIിയേ8ാ( മരാദ


ൈകവിട)േപാെല േതാി..
മ#െള ഉ¡#രികിലാ#ി ഞാ സO്സ!മായി തീ> ]ടFി.
മY് െമാഴ)I കഷ _ ം േപാIിറ;ി വിഴ)Fിയതിന് േശഷമാണ് ഞാ അനിയIിെയ
േനാ#ിയത്.
ഇ3 ൈകമ)
കളം
) ) േടബിളി *Iി െചറപ) ) ‹ിരിേയാെട എെ കാ‡കയാണവള്..
മ) െyF) ം കാണാIേപാെല..
ഒ3 കഷ _ ം േപാIിറ;ിടി എനി#ായ് നീ#ിെവ;് എോടവ( േവദനേയാെട പറ=) ..
“ഈ @വാസം ഒവസാനി8ി;ി3െ്കി “..

പsിേഭാജനം കഴി=് യാXതിരി,േyാ( എെ4 മനസ U ി ഒ3 പാട്കാഴr ക(


േചാദFളായി അവേശഷി,കയായി3?.
വീ
ിെലIാ കാI് നി #ാെത ഞാ എെ4 േചാദF( ഓേരാായി േചാദി;് ]ടFി.
സമYഹIി ആഴIി േവ3റ; പല അനാചാരFെളയം ) , തെ4തായ ൈശലിയി
എതി,കേയാ േവെK് െവ,കേയാ െചയ )
S േ8ാ( ഒ>െ8
) േപായ ഒ3 @വാസിയെട
കഥയാെണനി#് അവരി നി?ം േക(#ാനായത്।
നാ
) നട8zസരി;് ഗഭധാരണം മ) ത ]ടF) ചടF) ക( ഭഹിഷ‘ രി,കമാXമല
B , തെ4
*
ി#് അണിയാനായി ഒ3#ിെവ; ഉ38ടിക( പാവെ8
വ#്
ദാനമായിെകാട)#ണെമ?ം, അതി് ത<ാറാകാെത ആെര[ില) ം ഇതാദി കാരF(
െച<കയാെണ[ി
) സOദഖയായി(ദാനം) പരിഗണി,െമ?ം, പറ=താണേX
അ¡ായി8
ം കരസ!മാ#ിയവ ചടF) ക(ബഹിഷ ‘ രി#ാ കാരണമായത്.

{െക
്പിണ=് കിട, അനാചാരFെള @സംഗം െകാK് തി3Iാനാവില B ാ എ്
മനസ )
U ിലാ#ിയ പല യവാ#ളം ) @വIി;് കാണി,േyാ(,ഇIരം സമരമ) റകളമായി
)
ആദം രംഗIിറF) ത് സO *ട)ംബFളി നി് തെയാണ് എതാണ് യാഥാ–ം.
ഒ>െ8ടലിെ4 ൈക8ക( ) േവKേവാളം
) അzഭവി,േyാ( ആദശFളി( െവHം
േച#ാത<ാറാ* ഒ3
ം,അവ#് മ) ി മാŠകയായി
Kാ*താണ്
) ഇIരം
സമരFളെടയം
) ) പിണ#Fളെടയം
) ) ആഴം ടാ കാരണമാ*ത്.}

പടി#െല ´മ) അI് പHി#് മ) ിെലIിയേ8ാ( അസറ് നമസ


‘ ാരIിനായി അzജ
വKി നിIി,
ഞF( സÉ ീകളെട
) )
ഭാഗേI#് നീF) േyാ(, മ”െവ
ിയമായി ഒരാ( പHി#ാട്
ലAമാ#ി നീF) ത് കK) . െതാ
പിറെക
) ഒ3 ബ#>ി *റ;് െവHവ) മായി
ഇàാഹീം*
ി#യമ)) K്.

ഞFെള കK് ഭവതേയാെട മാറിനി ഇàാഹീം*


ി#യാണി് പHി8രിപാലകനായി
അറിയെ8ട)ത്.
)
വഷFേളാളം അയമ) ദ) #ായെട കരFളി ഭ¦മായി3 ഈ പദവി#് അXേയെറ
) ബÈമാനവ) മാണ് മഹല
മാനതയം B ) കാര് ന കിേ8ാ3ത്.

ആ3െടേയാ ജീവിതയാXയെട ) അsം*റി; എല


B ാ ലAണFളം ) പHി8രിസരI്
കാ‡?K്.
നമസ‘ ാരം കഴി=് പ) റIിറF) േyാ( ഞാ വീKം ) കബറാളികെള േനാ#ി.
Y
േനാെ#IാദരേIാളം കാട് മYടി#ിട, കബറിെ4 ഉHറകളി ഞാ സOയം
കിടതായി ഭാവി;).
രാരി3
ിെലെ4 മ”ടാരIി െമഴ)*തിരി െവ
ം േപാെല ഒ3 @കാശം കാ‡?.
അേത...അത് തെയാണ് സOഗം.

അFകെല ഒ3 കിളിവാതി എനി#ായി ]റ,?േKാ.. ?

അവtമായ കാഴ
r യി *െറ നല
B മzഷ എെ മാടി വിളി,?േKാ..!!

ഞാ അേFാ
് നട?..
) എെ4 വഴിക( നീKേപാെയ
നടട),േsാറം ) ‘ ാKി3?.

െപെ
ായി3? എെ4 ക<ിെലാ3 െകാളവീണത്
) !!.
ഞാ െഞ
ിIിരി=് േനാ#ി.

അനിയIി ൈക പിടി;് വലി;താണ്..

“ഈ.. േമാളി ഇവിെടാൊല


B ാാേതാ്െണ“..

അെത "ഞാന് കബറിലായി3?“. (*ഴിമാടം) എ് പറയാ ഭാവി;താണ്.

പെA പറ=ില
B .

അFിെന പറ=ി3െ[ി എെ4 കഴ)Iിേലാ അരയിേലാ ഒ3 ഏലസ


U ് വീഴാ അധിക
സമയം േവKി വ3മായി3ില
B !!.

)
വീ
ിേല,H െച¡” പാതയിേല#് വKി തിരിയേyാഴാണ് അയലെI ബീതാI
)
തിയി ഒ3 *8ിയമായി വ3ത് കKത്.
ബീതാIെയ കK]ം അനിയ വKിനിIി.

കരണിയിെല പHിയിേല#് മണ _ ണ _ േനത് െകാKെകാട


) ) #ാ ഓട)കയാണവര്.
) കളെട
ഉറy) ) )
ശലം ഒഴിയവാ പ) രാതനമായ ഈ പHിയിേല#് മണ _ ണ
_ േന;യാ,
പതിവ് ഈ പHികെKIിയാ കാലേIാളം പഴ#മ) K് .
†>ാKകളെട
) ) പഴ#മ) H ഈ പHി, ഒ3 @ളയIി് േശഷമാണ് കാണെ8െ
െത?ം,
മYസാനബിയാെണവകാശെ8
ഒ3 വാജസിœെ4 ആഗമനേIാെട ജനസ‹ാരം ]ടFി
എ?െമാെ# ഇവിട)െI ചരിXFളി േരഖെ8
് കിട,?.
എതായാല) ം ¦വി;് േപാകാI പല çതശരീരFളം
) കാലFളെട
) ലം *Iിെയാഴ)#ി
െവളിെ8
ി
K്
) എത് യാഥാ–മാണ്.

ഉറവവ>ാI മY് *ളFളാണ് സÉ ീകെള ഇേFാ


് ആകഷി,മെ>ാ3 ഘടകം.
) ഷവറിെ4യെമാെ#
േമാേ
ാറിെ4യം ) ആധിപതIിന് മ) y് ച) >വ
Hവ
) *ളി,വാzം
അല,വാzം ആ¯യി;ി3ത് ഈ *ളFെളയാണ്.

)
െചറ8കാലI് നീs പഠി; ആ *ളF( കാ‡വാന് എെ4 മനസ U ് ]ടി;).
ഞാ അനിയIിേയയം ) 
ി ബീതാIയെട
) െട കരണി*ളം ലAമാ#ി നട?.
കാട്മYടി#ിടി3 ഇടവഴികെളാെ# േറാഡായിമാറിയിരി,?.
മ) െyാെ# ന
;#്
) )
ഇ]വഴി ആ3ം വഴിനട#ാറKായി3ി ല
B .

“ൈശIാമYല”എറിയെ8
ി3 വളവിെലാെ# വലിയ െടറസിെ4 വീട)ക(
തലഉയIിനി ,?.
ഇ3
് മYടി#ിടി3 നടവഴിയായി3? ഇെത് പറ=റിയിേ#Kിവ3ം.
അX#് മാറിയി
K്
) കരണിയെട) മ) ഖം.
മാ>മില
B ാെത ]ട3ത് മാ>F(#് മാXമാണേല
B ാ..

ഒ3കാലI് ഞാനട#മ) H െപ”*


ിക( നീsിടി;ി3 െപ”*ളം,
വിസ è തി *റ=് കഷ 7 ി;് രK്േപ#് മാXം ഇറFി നി #ാvാXം പാകIിന്
ച) 3Fിേ8ായിരി,?.
നാട)ം നാ
കാ3ം
) പ) േരാഗമനIിെ4 വഴിക( േതടിടFിയേ8ാ( സ É ീക(#്
ആധിപതമ) Kായി3 ഈ *ളവ) ം വിസ്çതിയിലാK്േപായി.
അൊെ# *ള#ടവ് വഴി നട് േപാ* പ) 3ഷvാെര േനാ#ി “െപണ ¥ Fളിവിെട
*8ായം കയി;ി
െK
) … ഇേFാ
് േനാ#3േത ..“
എ് ഉ;Iി വിളി;് പറയാ മാXമായി 
Iിെലാ3Iി കാവലിരി,ംേപാെല ഒ3
കല B ി ഇരി,മായി3?.
സÉ ീക( *ളി,? എ് േക(േ#Kതാമസം പിെ അ]വഴി നട,വ3െട എണ _ ം
െപ3*]ം,ഏsിവലി=് േനാ,]ം പതിവ് കാഴ r യാണ്.

*ള#രയിെല െപാടിയിമരIി *ളിസീ കാണാന് കയറി8>ിയ യസ് Y ഫ്, കy് െപാ


ി
*ളIില് വീണ് കാല) മ) റി=േ8ാ(, “ഏsീ“െന ഓമനേ8ര് വീണ]ം ഇവിട)ായി3?.

പായല) െകാK് പ;പ) ത;ിരി, *ളIിേല#് വലിയ കരി[ല B ് െപാ#ിെയറി=േ8ാള്


ഞാെനാ3 പാവാട#ാരിയായിമാറി.
പാകി#ിടി3 പയ 
F( െതിയകല) ]ം,പിെ ട)]ം കK് ഞാ പ) ളകം
പYK) .
എെ4 െചയ S ിക(കK് അyര? നി ,കയാണ് അനിയIി.
െകാ;*
ികെളേ8ാെല
) *ളIിേല#്കെല B ട)െIറി=തിെന പരിഹസി,കയാണവള്.
അവ(#റിയില B േല
B ാ മ) >െI മ) ല )
B യെട മണം.

)
ക=ി,റ#യിലയം )
) ,*റേsാ
ിയം
) ,പാേറാIിലയം
) പറിെ;ട)I് ബീതാI തിരി;്
േപാകാനായി ഞFെള വിളി;).

െകാ;) *
ികളെട ) കര;ിലട#ാ ക=ി,റ#യില ) അര;് െകാട), നാ
് ൈവദം ഇ്
പല,ം അറിയില B .
ദഹന,റവി് വളെര നല B താണ് ഈ കാ
െച
) ടിെയ് പഴമ#ാേപാല) ം മറ്
േപായിരി,?.
കാഴ
r യി നി് അ@തAമായ പലകാ
് െചടികളം ) കരണിയിെല പHി#ാ
ി ഒ3
)
കാലI് സലഭമായി3? .
ഒരി# പ‹പYപതിയെട ) ആചാരനായ ടി സി *രി#ളെട ) രഹസേകÎമായി3?
ജനവാസമില B ാI ഈ @േദശെമ് ഞാ േക
ി
K് ) .

വീ
ിെലIിയേ8ാ( ഇ# യാXകഴി=് അAമേയാെട കാIിരി,കയാണ്.
എെ കാണാIതില) H അരിശം മ) ഖI് കാണാം..

“കാട് െതKി#ഴിേ=ാ“ എ േചാദമാണ് എെ വരേവ>ത്..

*െറ നല
B കാഴ
r ക( കKY എ് പറ=് ഞാ മകെ4യം ) മകള) െടയം
) മ) ഖേI#് േനാ#ി..
പിെ രംഗം അവേരെ>ട).
മ#ള് അ©തേIാെട *ളം കKകാരം വിവരി;േ8ാ( െപ<ാനി3 കാേമഘF(
ഒഴി= മാനം േപാെല ഇ#യെട) മ) ഖം @സമായി.
ഓമക( ഇ#െയയം ) െകാK് വീKം ) കരണിയിെല *ളIിെലIി.

ഒ3 
് െച38ം) ഉട)]ണിയം ) *ളIിzടമയായ മയമ)
ികായെട
) ക<ിെല
Z
ി

കാലെമXയായി.
)
വി¶തിയെട അതിവരy) ക( മ) റി;്കടേ8ാ(,നഷ7 െ8
േപായ
) െച38ിെ4 പം ഇ?ം
)
ഇ#യെട ഓമയില് നി് മാ=ി
ിലB .

Y )
“യസഫിെ4 െട നിFളമ)
) Kായി3ിെല )
B “ എ േചാദIിന് മറപടി )
പറയതിന് മ) y്
ഇ#യെട ) െമാൈബ ശബ   ി;).

സഹീറലിയാണ്,

രാവിെല പ) റെ8ട)കാരം തീ;െ8ട)കയാണവ.


ജിœയി നി് പ) റെ8
ി
് ദിവസF( കഴി=േപാെല..
ഇനിയം) ലAസ!ാനെതIിയി
ില B .
ഷാജഹാ േകാഴിേ#ാട് കാI് നി ,ം.

ക3വsി3Iിയിെല @സിœമായ തറവാ


ി നി് ഒരാെള ടി ഞF(#് 
ാzK്.
അ]ം ഓ
ി നി് സഹീറിന് കി
ിയ വലിെയാ3 െസൗ'ദമാണ്.
)
അവ ആ ഓ
ിയെട ) ത് അവസാനി8ി;) .
നyറം

സമയം 7മണിേയ ആവ) ?Kായി3?HY.


)
ഇ#യെട )
െമാൈബ നിറIാെത പാട)കയാണ്.
ഞാ െമാൈബെലട) ഹേലാ പറ=) .
അേFതല# ക3വsി3Iിയി ഞFെള കാIിരി, സഹീറിെ4 ഒ

സ'I്) .
സOയം പരിചയെ8ട)Iിയ ആ ശബ   Iി?ടമയെട ) െ@ാൈഫ നാമം എനി#്
)
സപരിചിതമാണ് .
പെA ഒരി#ല) ം എെ4 NKായി3ില B .
ലിസ P ിലില
B ാI NKമായി
) ഞാ ഒ3പാട് സW ാ8ിയി
K്
) .
പലവ
ം ഞF( രK് േചരിയില) Hവെരേ8ാെല െവല B ) വിളി;ി
്േപാല) മ) K്.
അൊെ# മധസ!നായി സഹീറ് ഓടിെയമായി3?.
അ@തീAിതമായ ഈ കKമ) )
ഞാ @തീAി;ി3ിെല B [ില) ം മനസ U ിെലേ8ാേഴാ ഈ
*റyിെയ ) കാണാ ഞാ ആഹി;ി3? എതാണ് സതം.

ഇ# പേറാഡയിലി3് അAമകാ
ിടFിയി3?.
എെ4 ഒ3#F( പYIിയായി
ില B .
)
യാXപറയതിെ4 ദ) :ഖം,എെ4 മ) ഖെI @സരി8് മാറാതിരി#ാ ഞാ പരമാവധി
¯മി;). എ[ില) ം ച) Kക() വിറ,ത് േപാെല.
പലേ8ാഴ)ം ഉ¡യെട ) )
പരിഭവIിന് മറപടിപറയാനാകാെത െതാKയിടറി.
കണ¥ ക( നിറെ=ാഴ)*െമായേ8ാ( ഞാെനെ4 കണ _ ട െയട)Iണി=) .

പടിയിറFിയേ8ാ( കാല) ക( ചലി#ാ @യാസെ8ട)ത് േപാെല.


കണ _ ീകണFളാ മYടെ8
കണ ¥ ക(െകാK് ഉ¡റIിരി, ഉ8േയയം )
അനിയIിേയയം ) അzജേനയം) ഒരി# ടിഞാ അവtമായി കK) ,
ഇടറിയ ശബ   Iി െമാഴി= എെ4 അസ U ലാമ) അൈല,ം അവര് േകേ
ാ എറിയില B .
)
മറപടി#് കാI്നി #ാെത ഞാ പേറാഡയെട ) മ) സീ>ിലി3് കണ
¥ കെളാ8ി..

ഫേറാ#ിെല പഴയ പാലം.


വഷF(#് മ) y് ബംഗാളി ബാവ) വ) എ മാജി#് കാര വിഴ)Fിയത് ഈ പാലമായി3?.
ഞFളെട
) നാ
ി ഇ?ം ബാവ) വിെ4 കണ _ ിക( ജീവി,?K്. ഒ3 പsയെI
]ടായി3ാണ് àി
ീഷ) കാ പണിത ഈപാലം ബംഗളി ബാവ) വിഴ)Fിയത് എ്
ഞാ േക
ി
K്
) .

പാലIിനട)H ജങ്ഷനി ഒ3 നീല ഇേനാവ കാറ് ഞFെള കാI്


കിട8Kായി3?
) )
.,ഇേനാവയെട ഡി#ിയി ചാരി അAമേയാെട കാIിരി,
)
സƒരിെയ Y
ദെര നി് തെ ഞF( കK) ..!

ഏഷാെന>് സീരിയലായ മാനസപ) Xിയിെല േഗ


B ാറിെയ കഥാപാXെI
െകാIിവ;േപാെല.
ഞFെള കK]ം ഓടിവ് ഒ3 ൈശഖ് ഹാ4്..!
കി
ിയേതാ ഇ#,ം..
ഒ3 "ഹായ് " മാXം ത് എെ ഒ]#ാzH ¯മമാെണ് മനസ
U ിലാ#ിയ ഞാ വി

െകാട)Iില
B .

പ) ‹ിരിമായാെത തെ ഞാനിട#് കയറി അേFാ


് ഹസ S ദാനം െചയ
Π..
നായി പ) ‹ിരിെ;[ില) ം എനി#തF് മനസ U ി പിടി;ില B .
എവിെടെയാ#േയാ 
ിേയാജി8ി#ാ പ>ാI അകലം േവണെമ ഒ3 േതാ .
ൈകവിരലിലി
് കാറിെ4 കീ കറ#ിെകാKിരി,കയാണവ(.
)
പയറമണിക( െപാളിIീബാഗി നി് ഊ് വ3 രീതിയില) H സംസാരം.
കാതിലണി= വലിയ റിംഗ് ഇ#െയ കാണി#ാെന് േതാി,ം വിധം ഇട#ിെട
തലെവ
ി;് െകാ‹) അവളെട ) Z T ം ഭാവവ) ം എനി#് തീെര ദഹി,?Kായി3ില
നില B .

െപാടിപറIിെകാK് അവ( പായി; ഇേനാേവാ കാറിന് പിാെല ഞFളം ) ഓടിടFി.


)
കാതട8ി,മാറ;Iില) H െഹാ§) ഴ#ി ആളകെള
) േപടി8ി;ം ) ,മ>ം
) ¯œപിടി;് പ>ാ
¯മി,?Kായി3? ആ തലെതറി; െപ”*
ി..

15 മിz
് ഓടി#ഴി=െതയH) Y,
െകാ
ാര സാശമായ വലിെയാ3 തറവാടി് മ) ിലാണ് ഞFളെട
) 'സOയാX
അവസാനി;ത്.

പYമ) ഖIിെ4 െ@ൗഡിമായാെത പ) ]#ി8ണിത തറവാ


ിzHി നി് െവളI
)
വസ É ധാരിയായ ഒരാ( ഇറFി വ?..

ഞF(#് വഴികാ
ിയായി വ െപ”*
ി തലയി ത
മി
്,അബായ ധരി;് കാറി
നിിറFിയത് എെ അ©തെ8ട)Iിെ#ാKാണ്.
ഇവളായി3ോ *റ;് മ) y് ഞF(#് മ) ി േഗB ാറിയേ8ാെല ൈഷ െചെയ
S റിയാന്
ഞാ ഒ?ടി അവെള േനാ#ി.
ഡബി( േറാളി അഭിനയി, ഒ3 െകാ;) േഗാേളാറിയ..!
അFിെനയാണ് എനി#വെള വിലയി3IാനായH ) Y ..

പYമ) ഖI് ഞFെള േനാ#ിനി , ആ Í£വസ )


É ധാരിയെട ക<ില് കാറിെ4 കീ ഏല
Z ി;്
ഞFെളയവ( അകേI#് Aണി;).


É ീക(#ായി @േതകം ത<ാറാ#ിയ ഹാളിേല#് കട,േyാ(,ആ Í£വസ É ധാരി
വല8യാെണ്
) പരിചയെ8ട)Iിയേ8ാഴാണ് ശബ   ം താഴ്Iി സംസാരി#ാzം
ഇവ(#റിയാെമ് ഞാ മനസ U ിലാ#ിയത്.

) ” ,സഹീറിെ4 ഓ
് സ'I്
ഹാളിേല#് കട]ം ഞാ കാണാനാഹി; “*റyി )
എെ4 ൈകപിടി;് സലാം പറ=) .

െതാ
ട)H േസാഫയില് ഞF( ഒ3മി;ി3?.

പിെ *ശലാേനOാഷണFളായി..
സഹീറ് എെ പരിചയെ8ട)Iിയേ8ാ(, ഈകാ‡ കാഴ r യിേലെറ @ായംേതാി,
3പമായി3?േപാല) ം മനസ
U ിലവ(#് എെ *റി;Kായി3ത്
) .
)
മ) മണിക( അട)#ിെവ;േപാെലയH പല
B ) ക( കാണി;് ചിരി,െyാ( ,
)
കവിളെIാ3 zണ,ഴി വിരിയ?Kായി3? അവ(#്.

ഭവത ഒ
ം )
) േചാരാെതയH ആസംസാരവ) ം െപ3മാ>വ) ം എനിേ#െറ ഇഷ 7 മായി.
ഓ
് െ@ാൈഫലിെല പവ) ം ഭാവവ) ം സ
W ാ8് വരികളം
) കK് ഞാzം ഒ3 പം മനസU ി
ക3തിയി3?.
പെA േനരി കKേ8ാഴാണ് എെ4 നിഗമനF( െത>ാെണ് മനസ U ിലായത്.

ൈഡനിംഗ് ഹാളിെല വലിയ േടബിളി ഭAണം വിളyിയെ8ാ(,േടബിളിന് ച) >ം


)
ഭംഗിെയാെട അട)#ിെവ; കസാര എണ¥ കയായി3? ഞാ,18 േപ#് ഒ3മി;ി3്
ഭAണം കഴി#ാzത* ഈ േടബി( േപാെലതെയാണ് ഇവിെടയH ) അംഗ
സംഖെയ് ഞാ†ഹി;).

എെ4 ചിs മനസ U ിലാ#ിയേപാെലയാണ് സജി അവ3െട *ട)ംബാംഗFെള


പരിചയെ8ട)Iിയത്. മ#ളം ) മ3മ#ളമായി
) ഒ3 പാട് േപര്. പല,ം സOsമായി
ബിസ~ േസ
U ാ േജാലിെയാ ഉK്. മYI കണ )
_ ിയെട സീമsപ) Xിയാണ് സജി.

തറവാ
ിെല വി3?കാരി.

സ!ിരതാമസം കണ
· രില്.

രKാമെIതാണ് ആ െതറി; െപണ


_ ്

‘ ആഫിയ ’ ,

േപര് േപാലതെ അവളെട


) ഭാവവ) ം െപ3മാ>വ) ം.

വല
B 8െയ
) മാXം അzസരി,വ(,

ഇവിെടതെ പഠിIവ) ം താമസവ) ം..

*ട)ംബാംഗFെള ഓേരാായി പരിചയെ8


് കഴി=് ഞF( ]ട യാX#ായി ഇറFി.

) ,അനിയIി ആഫിയം
ഒ3 െകാ;) ബാ¨ം ക<ിേലsി സജിയം ) ഞFളെട
) )
െടയK്.
)
യാXയെട ]ട വഴിക( അവ3െട നിയªണIിലാണ്.
ഇ# േകാഴിേ#ാട് േഫാ;Y” േഹാ
ലAമാ#ിയാണ് വKിേയാടി;ത്.
അവിെട ഷാജഹാന് കാIിരി8K്
) .

പാ†രിേല,HയാX അവെ4 നിയªണIിലാണ് പറ=് െവ;ത്.

പിസീ>ിലി3് െകാK് ൈ˜വിംഗ് സീ>ിെ4 വിടവിലYെട മ) ിേല#്


എIിേനാ#ിെകാK് വാേതാരാെത സംസാരി;് െകാKിരി,കയാണ് ആഫിയ.
)
ഇ#യെട ൈ˜വിFിെല അപാകതകളം ) ,േപാരായ
„ കളം
) ഓേരാായി
ചYKി#ാണി,കയാണവ(.
തിരേ#റിയ േറാഡിലYെട ആഫിയെട ) ആŽ#zസരി;് ആക U ിേല>റി
കാലമ3െyാേഴ,ം ൈല ബസ U T കളെട
) െനേ

ം ഇ#െയ ഭയെ8ട)?Kായി3?.
ഓ#ാ8റI്
) ൈà#് െച<െyാഴ
) ) Kാ* ഓളFളെട ) )
താളം ആഫിയയെട
നിേദശംേപാെല അേരാചകമായി3?.

ഒ3േവള ഞFെള എല B ാവെരയം) പിടി;് *ല) #ിെ#ാK് ൈà#ിലമ കാ ,െപെ


്
തെ ആക U ിേല>റിലമേ8ാ( ഉKായ അ
ഹാസം എെ വല B ാെത ഭയെ8ട)Iി.
പിസീ>ിലിരി,വ,ം സീ>്െബ >് നിബ\മാ#ണെമ് ഞാ വാദി;).
അ] സ¡ദി;) തരാ ആഫിയം ) ത<ാറായില B .
സീ>്െബ >ം ) െഹ മ>െമാെ#
) കêിക(േ# േച എായി അവ(.
എനി#ി
് താFിയതാെണ മനസ U ിലാെയ[ില) ം അവേളാട് സംസാരി;് പിടി;് നി #ാ
എനി#ാവIതിനാല്,വKി പ]േ# ഓടി;ാ മതിെയ നിേqശം െകാട)Iേ8ാ( ,
എെ4 ആŽയെട ) ഉHട#ം മനസ U ിലാ#ിയ ഇ# ഒ3 െചറപ) ) ‹ിരിേയാെട,വKിയെട )
സZ ീഡ് 60 കവിയാതിരി#ാന് ¯œി;).

േഷേഡാ േപ8റി െപാതി= ഗ )


B ാസകളി ഇ3
് കനം ²Fിയത് ഒ3 ]Hി മ) ഗ
B ാസ
U ി
പതി=േ8ാഴാണ് ഞാനറി=ത്.

ഞാ പ]െ# ഗ
B ാസ് താഴ്Iി.

അകേI#് കട *ളികാ>ാസOദി#ാ എെ4 മനസ U zവദി;ില


B .
കാേമഘF( ഒിന് മീെത ഒായി ഉ3K് ട)ത് ഞാ കK) .
) എെ4
ഇട#ിെട െകാHിയാzക( േമഘപാളിക(#ിടയി വരyിട)േyാള്,ആഫിയം
മ#ളം) െപാ
ി;ിരി,?Kായി3?.

െപെ
ായി3? ഒ3 മ) ര(; േക
ത്.
ഒ8ം ചര കലB ് േപാെല മഴHികളം ) ചിതറി വീ‡.

മ= ൈല>ക( ) വഴികാ
ിയായി എല
B ാ വാഹനIിന് മ) ില) ം െതളി=് നി ,?K്.

B ാസിന് മീെത ഒഴ)കിെയIിയ ]Hിക( ൈവ8റിെ4 @വIന േവഗത

ിെ#ാKി3?.

)
മഴയെട ശtി േനകാഴ r െയ പലേ8ാഴ)ം തടസ
U െ8ട)Iി.
നിര് കിട, വാഹനവഹIിെല Y ഒ3കണ _ ിയായി മാറിയേ8ാഴ)ം,മ) ിെല
തടസU െമsറിയാെത ഞF( േവവലാതി പYK) .
െതാ
് മ) ില) H ബസ
U ിെ4 പാIിയിലYെട ഒഴ)കിെയIിയെവHം, Prado യെട ) േബാണ>ി
വീണേ8ാഴാണ് തടസF( നീFിെയ് മനസ U ിലായത്.

മിzസേമറിയ േറാഡിെന മഴHിക( ന#ിട;േ8ാ(,ി8് കി


ാെത െതിമാറിയ ഒ3
േലാറിയായി3? മ) ി തടസU മായി നിത്.
മഴയെട) ശീ കാരം *റ=േ8ാ( േറാഡിേല തിര,ം *റ=) .എ[ില) ം കരായാനിരി,
)
മ) ഖം േപാെല മാനം കറതെയി3? .

േഫാ;Y” േഹാ
ലിെ4 കവാടIി ഞFെള കാIിരി, ഷാജഹാെന കK]ം,അ]
വെര നിശബ ) സംസാരം ]ടFി.
  യായി3 സജിതയം
സഹീറിെ4 വീ
ിേല,H യാXാമേœ സജിയം) ഷാജഹാzം വാേതാരാെത സംസാരി;്
െകാKിരി,കയാണ്.
ഓ
ിെല സ
W ാ8കെള
) *റി;ായി3? അവര് ഏെറയം) സംസാരി;് െകാKി3ത്.
ഷാജഹാെ4 കരFളി ഭ¦മായ Prado നിലം പതി=് സഹീറിെ4 വീട് ലAമാ#ി *തി;്
െകാKിരി,കയാണ്.

െറയി േവ ൈഗ>ിെല കാIിരി8ിന് േമ 8ാലF( വളെര ആശOാസമായി.2 , 3 പാലF(


കടേ8ാേഴ,ം െകായിലാKിെയIാറാെയ് ഷാജഹാ അറിയി;).
“ െകാ;ിമ) ത െകായിലാKി വെരെയ് ” ഗീവാണം മ) ഴ,േyാ( പറ=് േക
തല
B ാെത
േനരി കാ‡ത് ആദമായാണ്.
സാമാനം വലി8മ) H അFാടിയാെണ[ില) ം ആളക(
) അധികെമാ?മില B ,
@തീAി#ാെതയH ) മഴയായിരി,ം കാരണം.

)
വടകരയിലYെട *=ിപHി#ട)െIIിയേ8ാ( ഷാജഹാ വKി നിറIി ,
*=ി8Hിയിെല കാണി#െ8
ിയിേല,H പതിവ് കാണി# െകാട)വി
്,വKി തിരി;).

നാഷന ൈഹേവയി നി് അലപം െതി വലേIാ


് തിരി=േ8ാേഴ,ം മഴവീKം
)
]ടFി,

സഹീറിെ4 ആസ!ാനമായ തലേശ … രി ഞFെള വരേവ>ത് വലിയ ശബ  േIാെടയായി3?.


മിz
ക(
) #കം േറാഡിലYെട െവHം ലം *Iി ഒഴ)കാ]ടFി.

മണ )
_ ിെന ഇള#ിമറി;് ഒഴ)കിടFിയ െവHIിന് േപാല) ം േചാരയെട നിറമ) Hത് െപാെല..

) മി?ം ഞFെള വല
ഇടിയം B ാെത ഭയെ8ട)?Kായി3?.
അ] വെര ചിരി;ം ) കളി;ം ) ആഹ B ാദി;ി3 മ#ള് േപാല) ം െമൗനിയായി എെ
പ>ി8ിടി;ിരി,കയാണ്.
ആഫി സജിതയെട ) േതാള3¡ിയി3്
) മ) ഗ
B ാസ
U ിലYെട മാനം േനാ#ിയിരി,കയാണ്.

മിലിേനാെടാ8ം വ3 ഇടിയെട) ശtിേയറിയശബ   ം േക(#ാതിരി#ാ ഇ3


െചവികളം
) െപാIി8ിടി;ിരി,കയാണവള്..
െപെ
ായി3? കണ _ കേഠാരമായ ഇടിമ) ഴFിയത്!!.
ഏഷാെന>ിെല െബസ P ് എഫ് എമ) ം വKിയം ) നി¿ലമായത് ഒ3മി;ായി3?.

അസഹമായ ശബ   േIാെടയH ) ഇടിയം) മില) ം ഷാജഹാെനേ8ാല) ം വിറ8ി;) .


ആഫിയം ) സജിതയം ) അഴി;ി

Fെളാെ# തലയിെലട)Iി
).
സജിത എെsാെ#േയാെചാല B ) ?K്.
മരണം മ) ി കാ‡േപാെലയH ) ആ ഇ38് എെയം ) ഭയെ8ട)Iി.
Y
പഠി;് മറ് േപായ ചില സtF( െപാടിത
ിെയട)#ാ ¯മി,കയായി3?
ഞാനേ8ാ(.

ഷാജഹാ സമനില വീെKട)I് വKി വീKം ) സ P ാ


് െചയŒ .
െറയിേവേഗ>ം) കട് ഞFള് യാX]ട?..
നിത വഴിയായതിനാലാ*ം േറാഡിെല ഹy) കളം )
) ഗ
റകളം ) ഷാജഹാന് മന8ാഠമാണ്,
െക
ി#ിട, െവHം ഗ
റിെന നിര8ാ#ിയി
ം ) ഷാജഹാന് അേശഷം പരി£മം
േതാ??Kായി3ില B .
*Iിെയാഴ)* െവHIിന് മീെത ലAം പിഴ#ാെത അവ വKിപായി;).
ഏകേദശം അ‹് കിേലാമീ>േറാളം ഞFളാ3ം സംസാരി;ില B .
ചീതലിെ4 ²ളകള്
) ]റി
വിേഡായിലYെട അകേI#് കടെ8ാള്
*ളി3?Kായി3?.
ഒ3 നാ #വലയി വKിെയാ് േസ B ാെചയS േ8ാഴാണ് അ 8ം *ളിരകത്.
വലത് ഭാഗേI,H േറാഡ് ചYKി,മഹാനായ അലി<) ഫി തF( അsവിശമം
െകാH) @സിœമായ െപരിFÝപHിയം ) ,അ] കഴി=് കനകമലയമാ) െണ്
പരിചയെ8ട)Iി.
സമയ,റവ് കാരണം അെFാെ
,H യാX പിെI#് െവ;് ഞF( േനെര
പാ†രിേല,H േറാഡിേല#് തിരി=) .

ഏെറ രാഷ )
± ീയ കലാപF(#് സാAം വഹി; ഒ3 ജനതയെട വിരിമാറിലYെടയാണ്
ഞFളിേ8ാ( സ‹രി;് െകാKിരി,ത്.

ഭീകരമ) ഖമ) H ഒ3 പ>ം കാ


ാളvാ3െട വിരഹ േകÎം..!

സമാധാനം കാംAി#ാI ഒ3 തരം മzഷ ജീവzക(,

അവ#ിടയി േപടി;രK് പ¡ിയിരി, സാധാരണ#ാറ്.

ഇതായി3? പാ†രിെന*റി;് എനി,Kായി3 കാഴ


r 8ാട്.

എാ തിക;ം )
) സാധാരണ ജീവിതം നയി, ഒ3 സമYഹെIയാണ് യാXയെട
വഴിേയാരFളിെലനി#് കാണാനായത്.

േചyില തല#് മീെത പിടി;് തിയി നട, ഒരാെള ചYKി#ാണി;് ഷാജഹാ


പറ=) ,

)
“ഈയിെടയKായ കലാപIി നഷ7 െ8
ഒ3 ജീവെ4 പിതാവാണ് ആ വേയാۜെന്.”

നഷ7 Fള)െട വലി8വ) ം ആഴവ) ം ഉHി േപറി വലി=് നട,കയാണാമzഷന്.

സഹതാപം പരിഹാരമല
B ാIതിനാ ഞാെനെ4 ചിsെയ സഹീറിേല#് തിരി;് വി
).

പരിധി#8റIായി3
) സഹീറിേ8ാള് സOി;് ഓഫാണ്.
എu െകാKാണ് ഇവ ൈഹഡായി നി ,െത് പലേ8ാഴ)ം എനി#് േതാിയി
K് ) .
എെ4 സംശയം ഞാ ഇ#യമായി) പ[് െവ,കയം ) െചയS ി3?.
അേ8ാെഴാെ# രാഷ± ീയ സംഘ
നFളKാ*േyാ(
) രാഷ
± ീയ @വIകരട#മ) H
@ാേദശിക േനതാ#( മാളIിെലാളി,െമ സിœാsം പറ=് എെ
ആശOസി8ി,മായി3?.

എാ പാ†രിെ4 വാതി #െലIിയി


ം )
) സഹീെറ ഓ
് സ'Iിെന കാണാേനാ
സംസാരി#ാേനാ പ>ാIതില) H നിരാശ ഞാ മറ;് െവ;ില
B .
എെ4 ആവലാതി ഞാ ഷാജഹാെന അറിയി;).
വലിയ ഒ3 തമാശ ആസOദി;മ
ായി3? അവന്.
എെ4 സംശയF(#് െതല B ) ം അടിസ!ാനമില
B ാ എതായി3? അവെ4 പAം.

ബസ )
P ാ4് േറാഡ് വഴി,ഞF( പാ†രിെ4 പടികയറകയാണ് .
േറാഡിനി3വശവ) ം നിരനിരയായി കിട, ഒ
നവധി കടകെള പിിലാ#ി ഞF(
പാ†രിെ4 'ദയഭാഗI് @േവശി;).

)
നാല) ഭാഗനി?ം േറാഡക( വ? േച3 ഒ3 വലിയ കവലയി നി?ം േനെര
പറyിേല,H േറാഡിേല#് കട?.

നാല) കിേലാമീ>റ് ടി പിി


്, െമയി േറാഡി നി?ം ഇടേIാേ
,H േപാ#>്
േറാഡിേല#് കട് രK് മിz
ക( ) )
#കം യാXയെട ലAം പYണമാവ) കയാണ്.

ഞാ വKിയിലി3് തെ Nഷായി.


ഹാ4് ബാഗി ക3തിയി3 ചീ8ം
) കണ )
_ ാടിയെമട) I് മകളം
) ത<ാറായിെ#ാKി3?.

]റി
ിരി, െഗയ
P ് കട് prado െയ േപാ;ിെലാ]#ി ഷാജഹാ വാതി ]റ?.െട
ഞFളം) വാതി ]റ് സഹീറിെ4 വീ
്മ)>IിറFി..

വിരി=് നി , മല B ിക8#(
Y )
നറമണം വിതറി ഇളം കാ>ിലാടി ഞF(#്
സOാഗതേമാതി.
ഭംഗിേയാെട വണ#ാഴ r ക( നിരIിയ േറാസാ8#ളം
Y ) ഞFെള േനാ#ി കണ )
_ ിറ#ി .
മാസമാറിെ;ടികളം) മ) ല
B െമാ
കളം
) ) ,കHിെ;ടികളം ) 
) ടി കിാരം പറയം) േപാെല
െതാെ
ാ3¡ി നി ,?.
ചിX ശലഭF( അവ#് മീെത േത zകരാനായി വ
മി
് പറ, കാഴ r മ#െളയം )
എെയം ) ഒ3 േപാെല ആകഷി;).

ഉ¡റI് ഞFളെട
) വരവ് @തീAി;േപാെല സ
É ീകളം
) *
ികളമടF)
) ഒ3 
ം.

അവ എെ ]റി;് േനാ,?േവാ?

മനസ
U ിെ4 േകാണിെലവിെടേയാ ഒളി;ി3 നാണം പ) റI് ചാടാ െവy) േപാെല..

മ) ഖവ) രയായി എs് പറയണെമ് തി


െ8ട)IാIതിെ4 ജാള്യത എെ െപാതി=്
തീ3ം മ) y് ഞാേപാല) മറിയാെത ആ മªF( എെ4 സഹായIിെനIി.

"അസ
U ലാമ) അൈല,ം".

Iി @ായം ടിയ,െവളI്
) തടി; ഒ3 സ
É ീ അല
Z ം മ) ോ
് കയറിവ് എെ4 കരം
കവ?. പിെ ഞാ മാXം േക(#ാ പാകIിന് പറ=)

"വഅൈല,ം മ) സ
U ലാം".

ൈഡനിംഗ് ഹാളിേല#് കയറിയ ഞFെള ഭംഗിയായി ചി


െ8ട)Iിയ വള=് പ) ള=
േകാണിയിലYെട വലിെയാ3 ഹാളിേല#ാണ് ആനയി;ത്.

നിരിരി, കസാരകളം ) അവ#് മ) ി േസP ജ് പIിെലാ3 പീഢവ) ം, ഹാളിെ4


മYലയി 
ിയി
ിരി, *െറ െകാടികളം )
) ബാനറകളം) ,

പാ
ി േകാ”N”സ് ഹാളിേല#് പXസേ¡ളനം നടIാ േപായ @തീതി.
ഞാzം മ#ളം Y
) ഹാളിെ4 കവാടIിനട)H മെ>ാ3 റമിെലIി .
അവിെട രാജകീയ സിംഹാസനF( േപാെല വലിയ കസാരകളം ) േസാഫകളം
) ,
അവിെടയാണ് ഞFെള സOീകരി;ി3Iിയത് ,

Y
ച) >) ച) മരി വണ ഭംഗിേയറിയ ചായാചിXFളാ അലëതമാ#ിയ ആ വലിയ റമിേല#്
മെ>ാ3 േകാണിയിലYെട സ É ീ സƒശക3െട @വാഹം.

എല
B ാവ,ം അറിേയKത് എെ4 േപ3ം നാട)ം വീട)ം *ട)ംബവ) െമാെ#.
ആഫിയം ) സജിയം
) ഷാജഹാzം ഇളം ചYട)H േകാഫിയമായി
) ഓടിനട,കയാണ്
ൈ˜വറാെണ[ില) ം പYണ സOാതªമ) Hത് േപാെലയാണ് ഷാജഹാെ4 െപ3മാ>ം.
സജിയം) ആഫിയം ) ജഗ )
ì ം േകാ8യമായി അവെ4 പിാെല തെയK് ) .

പI് മിz
് കഴി=േ8ാേഴ,ം ആരവം തീ?.
മ#െള സഹീറിെ4 *=) െപFളായ റഹി ക<ിെലട)I് കഴി=) . അവ താെഴ
കിFിണിെക
ി ഓടിനട, *=ാടിെ4 പിാെല ഓടി#ളി,കയാണ് .
) ആ
Iിെല കണ
േകാഫി െസവ് കഴി=് ആഫിയം _ ിയായി പാറി നട,?K്.

)
സജിെ#ാ8ം സഹീറിെ4 ഇ#യെട ) മYI െപFളം
ഭാരയം ) എെ4യരികി വി3?.
*=് വിേശഷFളി ]ടFിയ സംഭാഷണം അരമണി¢ നീK) .
അേ8ാേഴ,ം ഞാzം മ#ളം) അവിട)െI കണ _ ികളി േകാIേപാെല @ിയെ8
വരായി
മാറി#ഴി=ി3?.

അട)#ളയി നി് ബിരിയാണിയെട ) ഗ\ം നാസിക ]ള;് കയറിെയെ8ാഴാണ് വിശ8ിെ4


വിളിയറി=ത്.
ഞാ സജിെ#ാ8ം അട)#ളയിേല#് നട?.
മേലഷ ഫണി;റി േമാഡി
ിയ വലിയ അട)#ളയി സഹീറിെ4 ഉ¡യം ) ഒ3
പരിചാരികയം) മാXം.
നിര് കിട, പാXF( അട)#ി െവ,കയാണവ.
എെ4 മ) രടന#ം േക
് തിരി=് േനാ#ിയ അവെരെ ഒ3 കസാരയി പിടി;ി3Iി.

സജി ത8ിെയട)I ഉണ# മ) sിരി എനി#് പ[് െവ;േ8ാഴാണ് സഹീറിെ4 ഉ¡യിലYെട


ആ സേsാഷ വാI ഞാനറിയത്) .
കലാണെ8ണ _ ായി അണിെ=ാ3Fാ ആഴ r ക( മാXം ബാ#ി.
എി

) *
ിIം മാറിയി
ില )
B ,എ ഉ¡യെട പരിഭവം പറ;ി അവസാനി;ത്
ആFളയെട) മYIപ) Xിയാെണ പരിചയെ8ട)Iേലാെടയായി3?.

തലേശ )
… രി ബിരിയാണിയെട )
സOാദ് ഞാ ആദമായി
ാണറിയത് .
ഇ#,ം നായി േബാധിെ;് ആ ഇരി8് കKാലറിയാം.
േകാഴിേ#ാട ഹല) വ തി് മട)I ഞFളെട) മ) ി തലേശ ) ത<ാറായി
K്
… രി ഹല) വയം ) .
സഹീറിെ4 വീ
കാ
) ഒ3 സ കാര@ിയരാെണ് െതളിയി,തായി3? തീ േമശയിെല
വിഭവFളം ) പറ=റിയി#ാനാകാI സOാദ) ം.

വിഭവസçതിയായ സ കാരം കഴി=ി


ം ) സഹീറിെന കാണാനായില B .
ആ3െട Aണം സOീകരി;ാണ് വെത് േചാദി#ാേനാ പറയാേനാ പ>ാI അവസ!.
സജിേയാട് പലവ
ം സഹീറിെന തിര#ി.
"—തി െവ#ാെത" എല )
B ാെത അവെളാ?ം വി
് പറയില B .
ചിലെതാെ# ഞാനറിയാതിരി#ാനായി മറ;് െവ,?െKേതാ എി ബലെ8

െകാKി3?.സഹീറിെ4 ഉ¡േയാട)ം വീ
ില) Hവേരാട)ം അവെനവിെട എ് േചാദി#ാ
ഞാ ആേലാചി;താണ്. പെA എെ *റി;ാേണാ ഇ#െയ *റി;ാേണാ അവനിവിെട
പരിചയെ8ട)Iിയെതറിയാെത എെ4 ആകാംA ഞാെനFിെന പ[് െവ,ം ?

)
ഇെI യവതOIി് പാകമാകാI രീതിയില) H പല ആദശFളം
) എെ വരി=്
)
മ) റ#ിയതിനാ എനി#വെന *റി;് േചാദി#ാെന ആയില B .
േചാദFളം) ഉപേചാദFളം
) എെ ആശയ,ഴ8Iിലാ#ി.

എ[ില) ം അറി=േല
B പ>Y..

Aണിതാവിെന കാണാെത ഇളിഭരായി തിരി;് േപാവ) കേയാ..!!

എെ4 അഭിമാനIിന് Aതേമ ,ത് േപാെലയാെണനി#് േതാിയത്.


)
¶തമായ ഒ3 തീ3മാനെമട)#ാനാകാെത ഞാ ഇ#യെട അട)േI#് നട?.

Y
ഓഫീസ് റമിലി3് ഷാജഹാzമായി സംസാരി;് െകാKിരി,കയാണി#.
പാതി ]റ വാതിലി ഞാ പതിെയ മ)
ി. എെ കK മാXയി ഷാജഹാ എണീ>്
നി?.
)
സജിയെട െട ഞാ അകേI#് കട?. അവ( േനെര െചി3ത് കy

Y
േമശ#രികിലാണ്.
േമശയിലിരി, ലാേപ 7 ാെ8ട)I് ഓ” െച<കയാണവ(
) .
ഞാ ഇ#െയ പ) റേI#് വിളി;). ഇനി എs്? എ േചാദമാണ്
ഞാപറയാനിരി,െത് ഇ##് മനസ U ിലായേപാെല..
ഇ# എോട് പറ=)

"േപാവേല
B ."..

" അേ8ാ… സഹീ ?".


"ആ… അറിയില
B ".

”നിFെളsാേചാദി#ാെI…?

ആ േചാദIി് ഉIരം ത3തി് പകരം ഒ3 പ) ‹ിരിമാXമാെണനി#് കി


ിയത്.
"നീയെല
B ]ടFി െവ;ത്,നീ തെ അവസാനി8ി¢" എ ഒ3 പരിഹാസവ) ം ത് ഇ#
Y
ഓഫീസ് റമിേല#് നട?.

എs് െച<ണെമറിയാെത ശ[ി;് നി ,േyാഴാണ് കാേപാ;ി നി്


]ട;യായH ) മണികില) #ം േക
ത്.
െതെല
B ാരാശ[േയാെട ഞാ അേFാ
് നട?.
അവിെട കKകാഴ r എെഅ©തെ8ട)കമാXമല B , ചിരിയട#ി8ിടി#ാനാവാI വിധം
ആ¿രെ8ട)കയം ) െചയŒ .
ഞാ ഓടിെ;് ഇ#േയയം ) ഷാജഹാെനയം
) വിളി;) .
എെ4 ആംഗഭാഷയെട ) െപാ3ളറിയാനായി ആ¿രേIാെട എല B ാവ3ം പ) റIിറFി,
കാേപാ;ിനട)െI#് പ¡ിയട)I ഞF( Prado യെട ) മറവിലി3്
ആകാഴ r കാ‡കയാണ്..

"ഓം íീം ചാIായ േസOാഹ"


"ഓം íീം ആവാഹ സOാഹ "

ആഫിയ ചÜം പടി=ി3് മªം ജപി,കയാണ്,


സഹായിയായി എെ4 മകzമ) K്.
മകളം ) സഹീറിെ4 *=) െപFളം ) ആവാഹന മªIിെ4 പിടിയിലമേപാെല
മ) ിലിരി8K്
) .
ഒ3ക<ി േനരെI, *=ാടിെ4 കഴ)Iില) Kായി3 കിFിണിയം )
) ,മറക<ി ഒ3
)
െചറിയ *റവടിയമ) ) K്.
വ#്െപാ
ിയ ഒ3 ഓ
്കിKിയം) ,പഴയ ഒ3 കിണ
_ വ) ം ആഫിയ#ട)K്. ആടി്
െകാട)#ാനായി കാടിെവHം നിറ; ആകിണ _ Iിേല#് േനാ#ി ഇട#ിെട *=്
വടിെയട)I് സഹീറിെ4 *=) െപFളെട ) േനെര @േയാഗി,?മ) K്.
മªIിെ4 കാഠിനം മYœനാവസ!യിെലേyാ( മണ _ ്
വാരി,ആവാഹി;ിരിIിയവ3െട തലയിേലെ#റിയ?Kവ( ) .

െപെ
വ( വടിെയട)I് കിണ_ Iിലടി;). ശtിയായി തലയാ
ി ലAണെമാI
മªവാദിനിയേ8ാെല *ല) Fി വിറ;).ഒ8ം ക<ിലിരി, മണി നിIാെത
മ) ഴFിെ#ാKി3?.
കാഴ r #ാരായ ഞF(#് ഏഷാെന>ിെല *
ി;ാIെ4 പ) തിയ ഒ3 എ8ിേസാഡ് കാ‡
@തീതി.

ചിരിയട#ാ കഴിയാെത ഞF( വിFിെ#ാKിരി,േyാഴാണ്, മªIിെ4


ശtിെകാെKേപാെല അതിശtിയായി കാ>് വീശിയത്.
മªം ഫലി; ആഹ B ാദIി ആഫിയ കണ ¥ കളട;് മണ _ ് വാരി എറി=് െകാKി3?.
കാ>ിെ4 ശtിയി പറ?വ ആഫിയയെട ) ബസ „ ം ഞFളെട ) കാഴ
r െയ മYടി.
െപെ
ായി3? മ#ളെട ) 
#ര;ില) Kായത്.
സംഭവി;െതsറിയാെത അsി;് നി ,േyാ( മകzം മകളം) എെ െക
ി8ിടി;്
)
"മായ;ാI, മായ;ാI"എ് ഉറെ# വിളി;് പറ=് കരയ?Kായി3? .

ഒ3 വിധIി കണ
_ ് ]റ ഞF( സ
S ംഭിതരായി..!

മª#ളIി ) )
മായ;ാI *റവടിയമായി നി ,?..!!

îത പിശാച) കെള ഭയമിെല


B [ില) ം ഈ സƒഭIി എനി,മ) Kായി ഒ3(#ിടിലം!!
മ#െളയം ) െകാK് അകേI#് ഓടാ ഭാവി;േ8ാേഴ,ം,മായ;ാI ജീവzം െകാK്
ബാI്റംY ലAമാ#ി *തി;).

വാതി Y
വലി;ട;് മായ;ാI ബാI്റമിലി3് )
ഉറെ# കരയകയാണ് .

ഞFെളല B ാവ3ം ആകാംAേയാെട അേFാെ


#് ഓടി.
മ)
ിയി

) ]റ#ാI ആ വാതി ഷാജഹാ ചവി
ിറേ8ാ( കKകാഴ
r
ദയനീയമായി3?.

കരിഓയലി *ളി;് നി , ആഫിയ!..

Y
േപാ;ിെ4 മ;ി സAി;് )
െവ; കരിഓയി കാ>ിെ4 ശtിയി മªവാദിനിയെട
തലയിേല#് വീണേ8ാ( ഒ3 മായ;ാI @തAെ8
തായാണ് *
ിക(#് േതാിയത്.
ചാIെ4 വിളറിയ മ) ഖം തിരി;റി=േ8ാ( ഞാzം മ#ളം) പിെടിനിവ3ം
െപാ
ി;ിരി,കയായി3?.

@¶തി#് മദം െപാ


ിയേപാെല കാ>് ആ=് വീÍകയാണ്.
എവിെടെയാെ#േയാ പ;മരെ#ാy) ക( ചിതറി വീഴ) ശബ   ം!,
മª#ളവ) ം സാമികളം) കാ>ി പറ് അ@തAമായി.
ഇറയI് അട)#ിെവ; െപയ്4് ടി?ക( താെഴവീണ് കാ>ിെ4 ഗതി#് താളേമകി ഉ3K്
കളി,?.
ഇടിെ#ാ8ം മില )
Z ിണറക( നിലIിറFി െപാ
ിയേ8ാ(,ചാIെ4 വിശOപം കK്
െപാ
ി;ിരി; ഞാനട#മ) Hവ നിശബ   രായി .

ആ വിളി;് െകാK് മYാലാളക(


) ൈഗ>്കട് ഓടി വ3ത് കKാണ് ഞാ
അേFാ
് േനാ#ിയത് .

)
രtIി *തി യവതിെയ )
െപാ#ിെയട)I് മെ>ാ3
ം െതാ
) പിാെലയK് .
) )
കK്നി സഹീറിെ4 ഉ¡ െതാKെപാ
മാറ;Iി നീ
ി വിളി;).

" സഹീെറ…!!!"

ജിŽാസയട#ാ പാട)െപ
എെ4 കണ
¥ ക( വിടി3?!!.

എെ4 അേനOാഷണIിെ4 പരിസമാപ


S ി#് നാƒി *റി;് െകാK് ഷാജഹാ ഓടിെയIി
േപാ;ി നി് വKിയിറ#ി.
ഒ3 മ) ഖമYടി അഴി=് വീണ ജാള്യത േയാെട ഷാജഹാെന സഹീ എെ േനാ#ി
പ) ‹ിരി;),

എuപറയണെമറിയാെത തരി;് നി എനി#്മ)ി ) ഇ#യം


സജിയം )
ഊറി;ിരി,കയായി3േ8ാ(..….

********************************************************************************

)
േകാഴിക( ടണയ സമയം.

)
തിരി;റി= െസൗ'ദIിെ4 പYIീകരണം മ) ഴ)വനാ#ാ കഴിയാെതയH മട#യാX
മനസU ിെന മഥി;് െകാKി3?.

രK് ദിവസIിനകം ജിœയിെലIണം

ഇട#് പYനയി ഒ3 ദിവസം.


അവിെട ഞFെളയം ) കാI് ഇ#യെട) േബാസിെ4 മകzK്.
തലേശ
… രിയി നി?ം ൈð മാഗ
ñ ം പYനയിേല#്,
അവിട് ജിœയിേല#്.
¤മെ8ട)Iിയ മെ>ാ3 യാX#് ആരംഭം *റി,കയാണ്

േസ
P ഷനി നല
B തിര,K്.

ചീതലിെ4 ത‡8ി *ളിരറി= യാX#ാ അAമരായി ചYളം വിളി#ായ്


കാേതാIിരി,കയാണ്
ടിെ#െ>ട)I് ഞFളം
) ആ 
Iിെല3കണ
_ ിയായി.
)
നനെ=ാ
ിയ യാX#ാ3െട പാദFളി പ>ി8ിടി; കറI െചളി എെ വീKം
)
ആഫിയ#ട)േIെ#Iി;)

കരിഓയലി *ളി; അവളെട


) സ!ിതി എsാണാേവാ?

ഞF( യാX പറ=ിറF) േyാഴ)ം അവ( ബാI്റമി Y നിിറFിയി3ില


B .
ഞാ െമാൈബെലട)I് സഹീറിെ4 വീ
ിേല#് വിളി;).
സജിയാണ് േഫാെണട)Iത്,

മªശtിയി കള മFിയ ആഫിയ പരിഭവIിലാണ്.


അവ( േഫാ” െതാ
േതയില B
)
െവറെതയാെണ[ില) ം ഞാ വീKം
) സഹീറിെന അേനOാഷി;) .

അവെനIിയി
ില
B .

വKി ൈവ* കാരം സജിെയ അറിയി;് ഞാ േഫാ”ക


് െചയ Œ .
)
അേ8ാേഴ,ം ചYട)H ക
 കാ8ിയമായി )
ഇ#യെമIി .
ÛIിഹീനമായ പരിസരമായിരമായി3ി
ം ) കാ8ി#് നലB സOാദ) H േപാെല. ഞാ
പരിസരം െഗൗനി;േതയില
B
ൈðzക( പല]ം വ? േപാെയ ‚ ാKി3?.
ഒട)വി േനXാവതി എക
U ്@സിെ4 വരവറിയി;) െകാK് അറിയി8് വ?.

) ഭാEFളമായി
െപ
ിയം ) ഫ
 ാ>്േഫാം നy ലAമാ#ി യാX#ാ നീFിടFി.
]ടയാXയെട) ]ട#Iിനായി ഞFളം ) ത<ാെറട).
ഇ3y് ടാരം വലിയശബ   Iി ഫ  ാ>്േഫാമി വ് നി?.
മ#( അ©തേIാെട േനാ#ി#ാ‡കയാണ്
അവ#് ൈðനിെല കിയാXയാണ്
തീ വKിയിെല “തീ“ എവിെടയാെണേനOാഷി,കയാണ് മക(.
പറയാzം അറിയാzം ഇനിേയെറ സമയമ) െKായി ഇ#.

ഞF( ബാ¨െമട)I് േബാഗിയിേല#് കട് സീ>റ8ി;് ) കഴി=േതയH) Y


സഹീറിെ4 നy എെ4 െമാൈബലി സ W ീനി െതളി=) …..
ആകാംAേയാെട ഞാ െമാൈബ അ>4് െചയ Œ .
അവ ഫ  ാ>്േഫാമില) െKറിയി;േ8ാേഴ,ം ചYളം വിളി ]ടFിയി3?
]റി
ജാലകIിലYെട ഞാ പ) റേI#് േനാ#ി

സഹീ ഓടി വരികയാണ്….

അവെ4 *തി8് എെ4 കyാ


്െമ4ിെ4 ജാലകIിനട)േI#വെന എIി#ാ
പാകIിzHതായി3?.
ഞF( മ) ഖാമ) ഖം കK) ..!!
ഒ?ം സംസാരി#ാ കഴിയാെത ചില നിമിഷF( കട? േപായി… ഒ8ം ഫ
 ാ>്േഫാം വി

) .. കി8ായ
തീവKിയം ) )
തീവKിയെട
Y
ജാലകവിടവിലYെട ഒരി# ടി ഞാനവെന േനാ#ി… അF് ദെര ഒ3 പ;,8ായം
ഞFെള േനാ#ി വീÍ?Kായി3? അവനേ8ാഴ)ം.

) േനരം എെ4 െട സ‹രി;തി്…… നƒി ….


ഇXയം

My Blog's, http://rumanapadikkal.blogspot.com/
http://eyemythinks.blogspot.com/
http://rumanajourneymemoirs1.blogspot.com/
http://mykavanam.blogspot.com/
http://rumanapadikkal.multiply.com/

ഈ വിവരണെI *റി;H ) നിFളെട


) വിലെ8
അഭി@ായFള് താെഴ കാ‡
ലി[ില് ക
B ി#ിയാല് കി

) േബ
B ാഗിെല അഭി@ായFള് എ േകാളIില് എഴ)താന്
അേപA.

http://rumanajourneymemoirs1.blogspot.com/2008/06/blog-post.html#comments

Rate