You are on page 1of 13

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO AT-2048 ABLEDO

I. Giới ti!" #$ %&'( )* +,- ./ E0 1AT-2048 2
AT-2048 %3 ti4t 56 ti4t 74 89: :; t"<: ti!: t=/:8 >", t=?: #@ AB:8 )ới .C-
.D tE: :F:8 7iG+ t=H %"I:8 E0 tJ/ ("K: G.L0MN 7iG+ t=H BEO NPittJ=.. Qới
.C- .D tE: :F:8 7iG+ t=H E0 i!" #"RtN t"Si t9 Ti: A3i +3: ?: +3"N S t='
5U :ớ :8/3i tV:8 >"H tW SD

I.0 X,( 8iH/ Ai!: (S:8 74t :Yi

S+H=t SJ=iH% DTE: qua giao diện Datacom DTE hỗ trợ các V.11 / X.24, V.24, V.3, V.3!,
E"#$3%, E"#$3%&
S+H=t SJ=iH% DXE: qua giao diện Datacom hỗ trợ các D'E hỗ trợ các V.11 / X.24, V.24,
V.3, V.3!, E"#$3%, E"#$3%&
BNX Z/=t A O[: (ort thu hỗ trợ giao diện )iện (h* +i,n:2-+(. E1 / ohm 012'3 qua
c*ng 454 ho6c 45.47.
BNX Z/=t A T[: (ort (hát hỗ trợ giao diện )iện (h* +i,n: 2-+(. E1 / ohm 012'3 qua
c*ng 454 ho6c 45.47
OP-4\ Z/=t A T[]O[: '8u h9nh (ort (hát ha: (ort thu th;ng qua giao diện 2-+(. E1 12%
ohm 012'3
OP-4\ Z/=t B T[]O[: '8u h9nh (ort (hát ha: thu th;ng qua giao diện 2-+(. E1 ohm
012'3
1
SD XH=A^ <ỗ trợ th= nh> ?@u trA B,t quC ngoDi
X,( (S:8 _ t=' ti4t 56

Z/`J= X/::J(t/=^ '*ng cung c8( nguEn th;ng qua ada(tFr
OP-4\ Z=i:t /= (/:#/%J^ DGng )H B,t nIi ),n má: in ho6c .J dKng )H con.o?F cho má:
aSB MH#tJ=^ thLc hiện B,t nIi qua MN1 nOng c8( (hPn mQm
OP-4\ 8J:J=H% T"=T/#J LAN (/::J(t/=^ R,t nIi mSng EthFrnFt 01%/1%%1#NE$T3
A:H%/8"J H"Ai/ i:T"t ] /"tT"t^ R,t nIi T>i UhonF nghF )@ợc #udio
I.2 GiH/ Ai!: (E: (DH AT-2048
Z/=t A S/bt%JA#^ TrSng thái ch@a B,t nIi
Li:J ^<iện thV trSng B,t nIi
c=H+J: TrSng tru:Qn Bhung tru:Qn dWn
TJ#t: thLc hiện các +Di tFt. thFo tXng Yng dKng cK thH
SJt"T: Thi,t ?Z( c8u h9nh cho tXng (ort
OJ#"%t#^ XFm ?Si B,t quC )[ ?@u trA
S-#tJ+^ ThLc hiện cDi )6t hệ thIng
2
II. X,( Ti4t %<T ($ 5d: (DH +,- ALBEDO AT-2048
RiHm tra ?uEng 2- \./%3 T>i t]n hiệu m[ h^a )@_ng dO: ?D <D13 ho6c #-", c^ BhC
n`ng )o 1E4 ?uEng E1 TD n a !4B+/..
ThLc hiện chYc n`ng BiHm tra c8u trbc Bhung E1 c^ thH c8u h9nh mct cách ?inh hoSt.

B0. VDo mKc /+J ),n mKc SJt"T thLc hiện cDi )6t
B2. ThLc hiện c8u h9nh cho (ort # TD (ort 1
BM. Trong (ort #
ThLc hiện mKc 'onFctor hai ch, )c: 1a?ancFd TD un+a?ancFd
Li:J: chdn m[ )@_ng tru:Qn (hG hợ(: <D13 ha: #-"
c=H+J: trong mKc O[ #t="(t"=J thLc hiện tG: chdn thFo các chuen
\./%40 U'-3%3, \./%4$'4'0U'-31'3f
'8u h9nh cho T[ #t="(t"=J cgng t@hng tL
'8u h9nh cho DFmua chanF?.:thLc hiện c8u h9nh tXng Binh
II.0 X,( (4 .U /et .U:8 (DH +,- AT-2048
0. TX mDn h9nh <omF (anF?, chdn TF.t
2. 'hdn ch, )c hoSt )cng (hG hợ(: E1 End(oint 0ha: E1 TFrmina?3, E1 monitor,
E1 Throught/ 1ridgF/ joo(+acB
X4 .U /et .U:8 Mif" td
E0 +/:it/= Rhi má: )o k ch, )c nD:, +c (hát 0Tran.mittFr3 .l tmt
'h, )c nD: (hG hợ( cho Tiệc (hOn t]ch trLc ti,( t]n hiệu
mD Bh;ng ?Dm Cnh h@kng ),n mSng. 'ác Yng dKng :iu
cPu ch, )c nD: ?D giám .át tPn .I, mYc t]n hiệu, cCnh +áo
ho6c mct TDi Yng dKng giám .át hoSt )cng cna dVch TK.

E0 E:AT/i:t Rhi má: )o k ch, )c nD:, má: )o .l m; (hong thi,t +V
)Pu cuIi E1. Trong ch, )c nD: +c (hát .l )@ợc B]ch hoSt
TD gJi t]n hiệu ),n DMT/NMT TD +c (hOn t]ch .l nhZn t]n
hiệu Bhác 0?D t]n hiệu )o )@ợc tru:Qn th;ng qua
DMT/NMT3
'h, )c nD: )@ợc .J dKng cho )o .L th;ng .uIt, )o 1E4
TD giám .át hoSt )cng cna các dVch TK ngoDi.
E0 T=/"8]
B=iA8J]
L//T5H(7
'h, )c E1 Through (hG hợ( cho Tiệc giám .át aOm nhZ(
)hn h@>ng ho6c hai h@>ng. T]n hiệu tX +c thu E1 )@ợc
tách +ki BhIi (hOn t]ch TD chu:Hn ti,( ),n +c (hát E1.
2^ cgng c^ thH t]ch hợ( t]n hiệu tX BhIi (hát TDo +c ghp(
E1
'hqn .L Biện c^ thH )@ợc .J dKng trong ch, )c Through
)H thJ BhC n`ng cna DMT/NMT
3
X/Ai=J(ti/:H% rO: ?D ch, )c )@ợc .J dKng cho +c (hát TD (hOn t]ch t]n
hiệu (hG hợ( T>i chuen "TM$T \/%3
'hb s: ch, )c nD: .l )6t (ort 1 .J dKng cho g8iH/ ti4T
.I:8 &ớ:8h
Xi j^ 2,u ch, )c hoSt )cng )@ợc )6t k E1 End(oint,
E1 monitor, E1 mu?ti(?FaFr ha: E1 dFmu?ti(?FaFr. Uort 1
.l TWn )@ợc .J dKng ?D tgiao ti,( )Eng h@>ngu. Tu:
nhiin, trong tr@_ng hợ( Uort 1 c^ thH chv )@ợc .J dKng
cho Tiệc chqn/ngmt các BhF th_i gian ?uEng E1 ),n giao
diện nD:. 'ác hoSt )cng )cc ?Z( Bh;ng )@ợc cho (hp(
trong các ch, )c nD:.
A:H%/8 'h, )c nD: (hG hợ( cho (hp( )o tPn .I thoSi t@hng tL.
Thi,t +V cho (hp( t]n hiệu thoSi t@hng tL trong t]n hiệu
)Pu TDo audio TD )o )@ợc tPn .I TD mYc. -á: cgng (hát
mct t]n hiệu )o audio trong )Pu ra t]n hiệu audio t@hng
tL.
II.2 k4t :Yi +,- ./ .4: DaT]SaT
Trong ch, )c )o E1 End(oint, (ort # TD (ort 1 .l gEm )Eng th_i cC +c (hát TD
thu.
r8u nIi má: )o T>i mSng Yng T>i tXng ch, )c hoSt )cng, thFo dwi h9nh d@>i )O::
H?: 0^ ĐR" :Yi +,- ./ )3/ %"I:8 E0 l (4 AU M/:itJ=. 1H2 Gi,+ #,t )ới (4 .U
t=l 7,:8 (H/N 152 8i,+ #,t >"H +Ut ZMZ
4
H?: 2^ #$ .I .R" :Yi +,- ./ )ới DaT]SaT t=/:8 (4 .U E0 E:AT/i:t
H?: 0^ XR" ?: 8i,+ #,t Hi &ớ:8N (4 .U T=/"8T"t
II.M XR" ?: (/ Z/=t
X3i .mt Mif" td
X/::J(t/= 'hdn giao diện in(ut/out(ut .J dKng. 'ác ?La chdn nh@:
M. Mn+a?ancFd : B,t nIi Bh;ng cOn +xng c*ng 12', trk
Bháng ?D /Ω 0Bhi Bh;ng c8u h9nh k ch, )c trk Bháng
cao3
4. $1a?ancFd: R,t nIi cOn +xng c*ng 45$4, trk Bháng ?D
12%Ω 0Rhi Bh;ng c8u h9nh k ch, )c trk Bháng cao3,
'Di )6t nD: chv hỗ trợ cho (ort #, Uort 1 chv hỗ trợ k B,t nIi
cOn +xng 454
a#H8J Uort 1 ?D giao diện c^ nhiQu mKc )]ch .J dKng Bhác nhau.
-Kc nD: chv ?La chdn (ort 1, Bh;ng hỗ trợ cDi )6t .J dKng
(ort #.
\. 2onF: 1c (hát TD thu )Qu +V T; hiệu h^a
n. E1: Uort )@ợc c8u h9nh )H gJi/nhZn th;ng tin tSi tIc )c
2%47R+/..
L. '?ocB in(ut: Uort 1 trk thDnh +c )Vnh th_i )Pu ra mk
rcng. <oSt )cng k cC tPn .I 2%47Rhy TD 2%47R+/.
8. 'odirFctiona?: jLa chdn nD: cho Tiệc tru:Qn dWn )Eng
h@>ng. Uort 1 trk thDnh giao diện tIc )c +it )@ợc .J
dngz co Tiệc chqn mct BhF th_i gian TDo Bhung E1
Li:J jLa chdn jinF +ao gEm các mFnu mYc th8( hhn )@ợc .J dKng
cho Tiệc c8u h9nh t]n hiệu tru:Qn TD nhZn th;ng qua giao diện
)o
OHtJ 2iu ch, )c hoSt )cng ?D 'odirFctiona?, mKc nD: cho (hp( cDi

)6t giao diện +it ratF. 'ho (hp( tIc )c !4B+/. /2B+/., 127B+/.
144B+/., 1{2B+/. TD 2!B+/.
2iu (ort 1 )@ợc c8u h9nh 'odirFctiona?, tIc )c .l ?D !4B+/.
c=H+J Tr@_ng nD: +ao gEm các mFnu mYc th8( hhn )@ợc dGng )H
cDi )6t c8u trbc Bhung cho Uort thu (hát. 2^ )iQu BhiHn +Di )o
TD t]n hiệu )ang tru:Qn )@ợc (hOn ?oSi +ki các Bhung.
TJ#t THttJ=: -Kc c8u h9nh nD: +ao gEm các mFnu mYc th8( hhn )H c8u
h9nh (hát nci dung )o 0mWu U41N$d[: giC ngWu nghiin, ha:
mct tX$|ord3
EotJ=:H%
i:tJ=bH(J
'ho (hp( c8u h9nh giao diện in(ut/out(ut thY c8( dDnh riing
cho mFnu c8u h9nh mYc. T]nh n`ng nD: chv hỗ trợ +ki Uort #
PittJ=
8J:J=Ht/=
-Kc nD: +ao gEm các mFnu mYc th8( hhn cho (hp( c8u h9nh
+c (hát zittFr. 5ittFr ?D mct (ha )iQu ch, )@ợc chqn TDo t]n hiệu
)Pu ra. Tr@_ng nD: chv hỗ trợ n,u +c (hát TD (hOn t]ch zittFr )[
)@ợc c8u h9nh tr@>c )^
1c (hát zittFr ?D mct chYc n`ng )6c +iệt cna Uort #
PittJ=
A:H%-#J=
'8u h9nh cho +c (hOn t]ch zittFr. Tr@_ng nD: chv hỗ trợ )iQu
BhiHn n,u +c (hát TD (hOn t]ch zittFr )@ợc c8u h9nh tr@>c )^ .
1c (hOn tich zittFr ?D mct chYc n`ng )6c +iệt cna Uort #
pH:AJ=
GJ=J=Ht/=
Tr@_ng nD: +ao gEm các mFnu mYc th8( hhn cho (hp( c8u
h9nh +c (hát }andFr. |andFr ?D mct (ha )iQu ch, )@ợc chqn
TDo t]n hiệu )Pu ra. Tr@_ng nD: chv hỗ trợ n,u +c (hát TD (hOn
t]ch }andFr ho6c +Di )o -T"E/TDEV )@ợc c8u h9nh tr@>c )^.
MTIE]TDEQ
#Jtti:8
'8u h9nh +c (hOn t]ch -T"E/TDEV. 'hYc n`ng nD: chv hỗ trợ
n,u mct +Di )o }andFr -T"E/TDEV )@ợc c8u h9nh tr@>c )^.
-Fnu cDi )6t -T"E/TDEV chv hỗ trợ cho (ort #
X3i .mt^
0. TX <omF mFnu, chdn mKc NETMU
2. 'hdn Uort # ho6c 1 )H c8u h9nh.
M. '8u h9nh 'onnFcotFr 0(ort #3 TD M.agF 0(ort 13, ?inF TD ~ramF
4. 2,u +Sn muIn chS: các +Di )o dVch TK ngoDi, ta cDi )6t tr@_ng TF.t UattFrn
0 chdn chuỗi giC ngWu nhiin$ U41N ho6c tX$|ord3
\. rH add/dro( t]n hiệu ngoDi TDo trong mct BhF th_i gian, ta c8u h9nh
EatFrna? intFr~acF
n. rH add/dro( t]n hiệu Om thanh ),n zacB audio, ta c8u h9nh #udio out(ut
NourcF +?ocB
L. rH add mct tonF )iQu h•a TDo mct TDi BhF th_i gian ?uEng E1, ta c8u h9nh
TonF \FnFrator.
II.4 X3i .mt .&q:8 t="-*:
TX mDn h9nh <€-E, chdn NETMU, chdn Uort # ho6c 1
!
XR" ?: Mif" td
X/::J(ti/:
+/AJ
'8u h9nh cho giao diện mSng nhi mD +c thu má: )o )@ợc B,t
nIi. 'ác tr@_ng hỗ trợ:
r. End(oint: R,t nIi nD: )Si diện cho thi,t +V )Pu cuIi
mSng T>i trk Bháng 0/Ω cho (ort un+a?ancFd TD 12%
Ω cho (ort +a?ancFd3
00. $2% d1 monitor: 2%d1 +Co Tệ cho )iHm giám .át. rO:
?D )iHm B,t nIi trung gian tX mSng TD má: )o )H (hG
hợ( cho mKc )]ch giám .át. -Yc .u: hao cI )Vnh 2%d+
cho các (ort nD:.
00. $2 d1 monitor: chv hỗ trợ cho (ort #. -Yc .u: hao cI
)Vnh 2 d+ cho các (ort nD:.
02. $3%d1 monitor: chv hỗ trợ cho (ort #. -Yc .u: hao cI
)Vnh 3% d+ cho các (ort nD:
0M. <igh •: Uort .l )@ợc c8u h9nh k mYc trk Bháng r8t
?>n. 'h, )c B,t nIi nD: (hG hợ( cho các Yng dKng, tSi
các nhi mD má: )o giám .át mct B,t nIi mD Bh;ng Cnh
h@kng ),n hoSt )cng cna mSng. 1Co Tệ )iHm giám .át
Bh;ng )@ợc hỗ trợ TD chYc n`ng nD: chv hỗ trợ (ort #.
T[ (/AJ -[ tru:Qn dWn )@_ng tru:Qn:
'^ 2 ?La chdn ?D <D13 TD #-"
O[ (/AJ -[ nhZn )@_ng tru:Qn
T[ (%/(7
S/"=(J
Xung )Eng hE nguEn cho +c (hát.
04. N:nthF.iyFd: )@ợc .J dKng )H c8u h9nh cho t]n hiệu
)Eng hE trong 4F~FrFncF c?ocB mFnu. NJ dKng )H cDi
)6t BiHm tra nhAng h@ hong )Eng +c tiQm tDng trong
mSng
0\. 4FcoTFrFd: Rh;i (hKc t]n hiệu )Eng hE tX +c thu )@ợc
.J dKng +ki +c (hát trong cGng 1 (ort. NJ dKng cDi )6t
nD: Bhi +Sn Bh;ng cPn quan tOm ),n các h@ hong TQ
)Eng +c trong +Di )o.
T[ (%/(7
/bb#Jt
TPn .I o~~.Ft cho (hp( tru:Qn aung )Eng hE T>i dCi ‚2.%%%
((m. T]nh n`ng nD: r8t hAu ]ch )H thJ BhC n`ng 0NtrF..3 cna
DMT/NMT
X3i .mt^
0. '8u h9nh ch, )c B,t nIi 0connFction modF3: .J dKng $2%d+ monitor, $2d+
monitor 0chv (ort #3, $3%d+ monitor 0chv (ort #3 TD trk Bháng ?>n cho ch, )c
giám .át. NJ dKng ch, )c End(oint cho tát cC các +Di )o Bhác.
'hb s: '8u h9nh 'onnFction modF (hCi )@ợc )6t ?D <igh im(FdancF trong ch,
)c giám .át tr@>c Bhi B,t nIi má: )o ),n DMT/NMT )H tránh ?Dm Cnh h@kng
),n )@_ng tru:Qn.
2. 'Di )6t 4X codF ?D <D13 ho6c #-". r6t TX codF cgng t@hng tL.
/
M. 2,u +Sn )ang .J dKng +c (hát trong +Di )o, c8u h9nh TX c?ocB .ourcF. Th;ng
th@_ng, +Sn .l muIn cDi )6t 4FcoTFrFd tSi )O:. Tu: nhiin, +Sn c^ thH .J dKng
4F~FrFncF )H )o các th;ng .I )Eng +c trong mSng.
4. '8u h9nh TX c?ocB o~~.Ft 0((m3 trong tr@_ng hợ( tai nhAng nhi +Sn .J dKng
+c (hát TD +Sn muIn )o BhC n`ng cna mSng T>i ƒrFquFnc: o~~.Ft. 1xng Bh;ng,
h[: chmc chmn rxng TX c?ocB o~~.Ft0((m3 )@ợc )6t ?D %.
III. B3i ./ )<t %j
III.0 Đ/ c=J>"J:(- )3 %J)J%
X3i .mt^
0. TX mDn h9nh <omF, chdn TF.t
2. 'hdn jinF o+zFctiTF. mFnu 0TF.t mFnu3
M. -k jinF o+zFctiTF.
4. r6t giá trV .u: hao #ttFnuation 0d+3 TD ƒrFquFnc: dFTiation 0((m3
Xi j: (ort # TD 1 cGng chung mct jinF o+zFctiTF.
X3i .mt Mif" td
AttJ:"Hti/:
1A52
#ttFnuation ?iin quan ),n t]n hiệu )Pu TDo thH hiện k d1.
-Yc tham chi,u )H t]nh toán .u: hao0attFnuation3 tX t]n
hiệu thu thFo chuen "TM$T \/%3
2iu \iá trV .u: hao T@ợt ngoDi dCi, B,t quC )dc )@ợc .l
hiHn thV mDu )o
c=J>"J:(-
AJ)iHti/:
ƒrFquFnc: o~~.Ft cho t]n hiệu )Pu TDo thH hiện k mct (hDn
triệu 0((m3
2,u ƒrFquFnc: dFTiation T@ợt ngoDi dCi qu: )Vnh trong
jinF o+zFctiTF, R,t quC )dc )@ợc .l hiHn thV mDu )o.
Zs: ti( 74t >"d^
0. TX mDn h9nh <omF, chdn 4F.u?t.
2. 'hdn (ort # ho6c (ort 1 )H aFm B,t quC trong tXng (ort riing
M. 'hdn jinF
III.2 TY:8 7f tJ/ ("K: ITa-T G.L00
-á: #T$2%47 cung c8( th;ng tin h@ hong TQ tPn .I, mYc cho mỗi BhF th_i gian
Bhi n^ )@ợc c8u h9nh nhZn Bhung t]n hiệu 2%47B+/.. 1Di )o nD: giC )Vnh rxng các
th;ng tin tron gBhF th_i gian )@ợc m[ h^a nh@ chuen "TM$T \./11 # ?a}.
7
Zs: tE( 74t >"d^
0. TX mDn h9nh <omF, chdn 4F.u?t.
2. 'hdn (ort # ho6c 1 )H aFm B,t quC Yng T>i (ort
M. 'hdn €ccu(anc: \rid )H hiHn thV B,t quC \./11
4. 'hvnh .Ja chdn BhF th_i gian hiện tSi +xng 'on Tro TD nh8n FntFr )H aác nhZn.
III.M Đ/ TC: #Y s+ tH:
H?: 2^ X3i .mt 53i ./ tC: #Y s+ tH:. AAHTt/= AT-80 %3 +Ut 5U ("-G: .Si 8iH/
Ai!: A:H%/8 (DH AT-2048 #H:8 ("K: .C" )3/ )3 .C" =H BH%H:(JA n00 Ω
Rhi thi,t +V )@ợc c8u h9nh trong ch, )c nD:, n^ .l cho (hp( t]n hiệu )iện thoSi ana?og
tX )Pu TDo audio TD )o tPn .I cna n^, mYc TD cá tham .I Bhác. 2^ cgng (hát mct tonF
)iQu h•a trong )Pu ra ana?oguF )@ợc .J dKng +ki t]n hiệu )o.
Zs: tE( 74t >"d^
0. TX mDn h9nh <omF, chdn TF.t
2. r6t €(Fration modF ?D #na?og
M. 2,u cPn thi,t, thi,t ?Z( +c (hát tonF
{
4. TX mDn h9nh <omF, chdn 4F.u?t.,
\. 'hdn (ort # )H aFm B,t quC
n. 'hdn #na?og )H hiHn thV B,t quC tPn .I Om thanh
L. RiHm tra mYc 0d1m%3, TPn .I 0<y3, TD tr@_ng .I ?iệu thFo chuen "TM$T \./11
0maa. codF, min.codF, TD #Tg .codF3
III.4 Đ/ +mt :e o":8 1Z"%#J MH#72
€(Fration modF T>i +c (hOn t]ch aung \./%3 thi,t ?Z( ?D E1 monitor, E1 Fnd(oint TD
E1 Through modF. 2,u +Sn muIn hiHn thV Uu?.F .ha(F TD )ánh giá )bng thFo chuen
"TM$T \./%3, +Sn ?Dm thFo các +@>c .au:
H?: M^ Zs: tE( Z"%#J SHTJ (DH +,- AT-2048
0. TX mDn h9nh <omF, chdn TF.t
2. -k Uu?.F ma.B ana?:.i.
M. TX <omF, chdn 4F.u?t
4. 'hdn (ort #, chdn (u?.F .ha(F
\. 'Di )6t aung +Sn muIn hiHn thV: Uu?.F „ ho6c Uu?.F $
n. 'Di )6t #na?:.i. modF ?D 2orma?0aung )hn3 ho6c F:F 0aung h9nh mmt3
L. 2,u +Sn muIn )o Uu?.F Nha(F T>i cDi )6t ng@…ng (a../~ai?. NJ dKng Uh]m 4un )H +mt
)Pu +Di )o. ThFo ng@…ng Ua../~ai? )@ợc hiHn thV trong mDn h9nh TD n,u 4F(ort
\FnFration )@ợc mk, n^ .l ?@u ?Si các B,t quC 0rF(ort3
IQ. B3i ./ PittJ=
IQ.0 Zs: tE( tittJ=
-á: #T$2%47 chv (hOn t]ch zittFr trong (ort #. Rh;ng hỗ trợ (ort 1 TD datacom (ort
X3i .mt^
0. TX mDn h9nh <omF, chdn NFtu(
2. 'hdn Uort # )H c8u h9nh, chdn 5ittFr ana?:.i.
1%
M. '8u h9nh th_i gian (hOn t]ch cho +Di )o zittFr 01., 1%., !%.3 +xng cách
"ntFgration (Friod contro?
4. '8u h9nh +`ng tPn mk rcng cho +Di )o zittFr 0†%,1 hy, †1hy3 ho6c +`ng tPn
zittFr chuen 01%hy3 trong ?La chdn 1and rangF
\. '8u h9nh +Di )o zittFr n,u cPn thi,t .J dKng +c ?dc 0ƒi?tFr3
n. 2,u +Sn muIn (hát hiện hit., cDi )6t <it thrF.ho?d in M"((
H?: 4^ 1H2 PittJ= t=/:8 T/=t .C" =H^ t=&q:8 'T (":8. 152 PittJ= :Ui. DaT %3
+Ut NE
Zs: tE( 74t >"d^
0. TX mDn h9nh <omF, chdn 4F.u?t.
2. 'hdn (ort # )H aFm B,t quC, chdn 5ittFr
M. 'hmc chmn rxng Ujj )ang thFo dwi các (ha cna t]n hiệu ),n +xng cách chdn
tr@_ng Ujj ?ocBFd ~iF?d
4. RiHm tra 'urrFnt 0((3 TD 4-N zittFr am(?itudF Ta?uF.
\. 2,u +Sn muIn (hOn t]ch )c rcng zittFr ?>n nh8t, hit count TD hit .Fcond .l )@ợc
)o Bhi +Sn nh8n (h]m 4M2
n. rợi +Di )o hoDn thDnh ho6c B,t thbc +Di )o +xng (h]m 4M2
L. RiHm tra )c rcng zittFr ?>n nh8t TD hit count
IQ.2 BU T,t tittJ=
r@ợc .J dKng )H thJ BhC n`ng 0NtrF..3 cna các thDnh (hPn mSng. 1c (hát zittFr c^ thH
(hát zittFr ho6c ?ỗi tSi giao diện )Pu ra cna thi,t +V mD c^ thH )@ợc (hOn t]ch +ki má:
)o. -á: )o nD: c^ cGng +c (hát zittFr.
1c (hát zittFr chv hỗ trợ Uort #, Bh;ng hỗ trợ (ort 1 TD datacom (ort, Bh;ng hoSt )cng
k ch, )c monitor TD through
11
H?: \^ BU T,t PittJ=
X3i .mt^
0. TX mDn h9nh <omF, chdn NFtu(
2. 'hdn (ort #, chdn 5ittFr gFnFrator
M. -k 5ittFr gFnFrator +xng cách mk )iQu BhiHn
4. 'Di )6t -odu?ation }aTF~orm ),n Ninu.oidai
'hb s: Ninu.oida? ?D dSng .ong chv hỗ trợ cho t]n hiệu )iQu chi zittFr.
\. '8u h9nh tPn .I, )c rcng cna t]n hiệu )iQu ch, zittFr
IQ.M kiG+ t=H %"I:8 2M G.L0M )ới tE: i!" +u vH .&q:8 As- %3 HDBM /m(
AMIN (v 7d :F:8 ./ BEO %"I:8 E0 )3 : o n475]#.
ThLc hiện chYc n`ng BiHm tra c8u trbc Bhung E1 c^ thH c8u h9nh mct cách ?inh hoSt.

B0. VDo mKc /+J ),n mKc SJt"T thLc hiện cDi )6t
B2. ThLc hiện c8u h9nh cho (ort # TD (ort 1
BM. Trong (ort #
ThLc hiện mKc 'onFctor hai ch, )c: 1a?ancFd TD un+a?ancFd
Li:J: chdn m[ )@_ng tru:Qn (hG hợ(: <D13 ha: #-"
c=H+J: trong mKc O[ #t="(t"=J thLc hiện tG: chdn thFo các chuen \./%40 U'-3%3,
\./%4$'4'0U'-31'3f
'8u h9nh cho T[ #t="(t"=J cgng t@hng tL
'8u h9nh cho DFmua chanF?.:thLc hiện c8u h9nh tXng Binh
B4. 2h8n nbt 4un .au aFm hiHn thV B,t quC
Tw( i!: ./ BEO^ %3 tx #Y 5it %_i t=f: tx #Y 5it .u t="-*:
B0. VDo mKc /+J ),n #Jt"T thLc hiện cDi )6t
B2. ThLc hiện c8u h9nh (ort # TD (ort 1
BM. Trong (ort #
ThLc hiện mKc TJ#t THttJ=: trong các ch, )c TX (attFrn chdn mct trong các ?Lc chdn "TM
U41N 2‡23f
Trong (ort 1 cgng thLc hiện t@hng tL (ort #
TX c8u h9nh (ort # chdn mKc EotJ=:H% I:tJ=bH(J
12
ThLc hiện +xng cách 8n nbt O":
k4t >"d iG: t6 ^
TJ#t SJ>"J:(J E==/= 1TSE2^ thH hiện ?ỗi +it )hn trong mct chuỗi +it giAa tru:Qn TD nhZn
'E4': jỗi

X4 .U 7iG+ t=H ^ TJ=+i:HtJ
ThLc hiện .h )E thFo m; h9nh
'ác +@>c thi,t ?Z(
B 0. VDo mKc /+J $† tJ#t
Trong mKc M/AJ chdn các ch, )c E0 J:AT/i:t
Thi,t ?Z( các th;ng .I Li:J /5tJ(ti)J#^
E:H5%J : tu: chdn 02o/ˆF.3
#ttFnuation0d13 :chdn th;ng .I .u: hao
-Kc ZJ=b/=+H:(J /5tJ(ti)J#^
„ #tH:AH=A: tG: chdn -.21%%, 2onF, \.721,.\.72!.
X4 .U 7iG+ t=H^ +/:it/=i:8
13