You are on page 1of 2

11 nguyên tắc của tư duy phản biện

Dưới đây là 11 nguyên tắc tư duy phản biện của những đầu óc thuộc hàng
vï đai nhât trong ljch sú. FGate lưoc djch đê các ban có thê chiêm nghiệm
thêm và áp dung cho mình:
Ảnh: Internet
1. Tât cả niêm tin vào bât ky một điêu gì đêu là lý thuyêt ó một múc độ nào
đó. (Stephen Schneider)
2. Ðùng chi trích ý kiên của ai chi vì nó khác với quan điêm của ban. Có thê
cả hai đêu sai. (Dandemis)
3. Ðoc không phải đê phủ nhân, bác bó; không phải đê tin và thùa nhân;
không phải đê đàm luân, trò chuyện; mà là đê cân nhắc, xem xét tầm ảnh
hưóng. (Francis Bacon)
4. Không bao giò chìm đắm trong giả thiêt của ban. (Peter Medawar)
5. Lôi của con ngưòi là lý thuyêt hóa trước khi có dữ liệu. Một ngưòi thò o
bắt đầu với việc bóp méo su thât đê tưong thích với những lý thuyêt, thay
vì các lý thuyêt tao ra đê phản ánh các su thât. (Authur Conan Doyle)
6. Một lý thuyêt không nên cô giải thích tât cả su thât, vì một vài su thât là
sai. (Francis Crick)
7. Ðiêu gì không thuân là điêu thú vj nhât. (Richard Feynman)
8. Súa một lôi sai có ích, thâm chí lai tôt hon tao ra một su thât hoãc một
thuc tê mới. (Charles Darwin)
9. Vì ban không biêt gì không có nghïa ban gãp rắc rôi. Rắc rôi là ó chô
ban khãng đjnh một điêu gì đó nhưng nó lai không đúng. (Mark Twain)
10. Thà ngu dôt còn hon là mù quáng. Ngu dôt cüng giông như một ngưòi
không tin lây điêu gì, thay vì anh ta đi tin vào một điêu gì đó sai lầm.
(Thomas Jefferson)
11. Tât cả moi su thât đêu trải qua ba giai đoan. Ðầu tiên, chúng bj giêu
cot, thú hai, chúng bj chông đôi kjch liệt, và cuôi cùng, chúng đưoc thùa
nhân hiên nhiên. (Aurthur Schopenhauer)
FGate ÷ Build Your Way UP
* Theo: Shane Parrish
Nguôn bài viêt: http://fgate.com.vn/tin-tuc/2014/07/22/11-nguyen-tac-cua-tu-duy-phan-bien_187#ixzz3E0Lc2HJÌ