You are on page 1of 17

Upper Room Fellowship Ministry

Catalog
< Materiale de edificare spirituală >
1

2

Misiunea Upper Room Fellowship Ministry (URFM) este o organizaţie creştină fără profit care a fost fondată în anul 1996. URFM oferă Consiliere Creştină Individuală şi de Familie şi Creştere Spirituală. URFM slujeşte fără discriminare mădularelor Trupului lui Hristos prin: ♦ Seminare de Creştere şi Maturizare Spirituală,

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Seminare de Ucenicie Creştină, Seminare pentru Familia Creştină, Seminare pentru Surori şi Părinţi, Seminare de Pregătire pentru Căsătorie (Pre-Marital), Seminare pentru Fete (Girls of God), Seminare pentru Tineret (Realationships).

Dorinţa noastră este de a sluji mădularelor Trupului lui Hristos ca să experimenteze creştere şi maturizarea spirituală în toate aspectele vieţii, astfel încât Domnul Isus Hristos să fie cunoscut nu numai ca Mântuitor, sau ca Domn, ci fiecare să-L cunoască pe El în mod personal ca VIAŢA lor (Ioan 17:3, Romani 5:10, 17). Cei mai mulţi dintre credincioşi au fost învăţaţi că Isus Hristos a murit pentru păcatele lor. Unii L-au acceptat pe Isus Hristos ca Domnul lor. Însă numai la câţiva li s-a descoperit Adevărul că ei au murit cu El (Galateni 2:20), şi astfel să-L experimenteze pe Hristos ca VIAŢA lor (1 Ioan 5:12). Din pricina imaturităţii spirituale foarte puţini au biruinţă în vieţile lor. Chiar dacă mulţi au fost iertaţi de păcatele lor, totuşi nu toţi au fost eliberaţi de ei înşişi (Romani 8:12-14). Mărturie - Conferinţa Matur şi Liber în Hristos: “Am beneficiat de un har deosebit! Mi s-a înviorat duhul şi sufletul prin mesajele pline de lumină sfântă foarte folositoare, despre Maturitatea Spirituală. Cu toată aprecierea şi consideraţia pentru tot ceea ce faceţi pentru zidirea Bisericii lui Hristos aici pe pământ. Dumnezeu să vă răsplătească aici şi în veşnicie!” - Pastor G. C.

Mărturie - Consiliere Creştină: “Acum un an şi jumătate, când am avut probleme mari în căsătorie. Am vorbit cu dvs. Sfaturile dvs. m-au ajutat mult! Vreau să vă mulţumesc din inimă şi Domnul să vă binecuvânteze! Pe 7 octombrie am celebrat 5 ani de căsătorie. Suntem aşa de fericiţi, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Îi mulţumim Domnului şi vrem să stăm aproape de El pentru tot restul vieţii. Vă dorim numai bine şi Domnul să vă binecuvânteze împreună cu familia dvs.” - O famile

Pentru nevoile dvs. de Consiliere Creştină sau pentru a organiza un Seminar de Creştere şi Maturizare Spirituală în Biserica dvs. vă rog să ne contactaţi.

Cu dragoste in Slujba lui Hristos, Valy & ElenaVăduva

7767 Ford Road

Ypsilanti, MI 48198

Website: www.urfm.org

Email: valy@urfm.org

Tel.: (734) 972-5717

3

CREŞTEREA ŞI MATURIZAREA SPIRITUALĂ (CSMS):
INTRODUCERE:
Lucrarea de CSMS, aşa cum sugerează şi titlul, este îndreptată către creşterea şi maturizarea spirituală a Bisericii lui Hristos. De peste 15 ani Duhul Domnului mi-a pus pe inimă în mod profund de a face de cunoscut acest mesaj Bisericii. În mod deosebit, prin anii 1999 – 2000, mi-am restructurat priorităţile şi m-am dedicat aproape în exclusivitate acestei lucrări. Metoda de predare a acestui seminar constă în combinarea ilustraţiilor vizuale şi diagrame pe Power Point cu exemple practice, care fac ca acest mesaj să fie foarte efectiv şi de mare folos celor interesaţi în creşterea spirituală. Esenţa seminarului de CSMS este bazat pe Viaţa Schimbată - co-crucificarea noastră cu Domnul Isus aşa cum este descrisă în Galateni 2:20 şi pe trăirea unei Veţi din Belşug aşa cum este scris în Ioan 10:10. Seminarul de CSMS este organizat pe mai multe Nivele (sau Volume) care conţin o serie de sesiuni speciale de studiu biblic. starea de om mare înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos să creştem în toate privinţele să ajungem la Cel ce este Capul În mintea mea nu încape îndoială că cel mai important aspect din viaţa spirituală a oricărei biserici locale ar trebui să fie Creşterea şi Maturizarea Spirituală a acesteia în toate privinţele şi pentru toate categoriile de credincioşi şi apoi Evanghelizarea lumii pierdute. Observaţi vă rog cum, numai în cinci versete, Pavel ne bombardează cu cuvântul acesta provocator şi penetrant: c-r-e-ş-t-e-r-e. Apoi, în 1 Corinteni 13:11, tot apostolul Pavel, ne spune: “Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.” Aici Pavel evidenţiază că: ♦ Vorbirea ♦ Simţirea şi ♦ Gândirea unui COPIL se deosebesc în mod fundamental de: ♦ Vorbirea ♦ Simţirea şi ♦ Gândirea unui OM MARE. Aşa de profundă este deosebirea aceasta încât apostolul Pavel declară: “când m-am făcut om mare, am LEPĂDAT ce era copilăresc.” Observaţi aici din nou idea “sâcâitoare” a c-r-e-ş-t-e-r-i-i. Dacă privim în Galateni 4:1, acelaşi apostol, prin asocierea a două cuvinte, ne transmite idea că un OM IMATUR din punct de vedere spiritual nu se deosebeşte cu nimic de un ROB chiar dacă este moştenitor. Destul de tragic aspectul acesta, nu? Deci trebuie să c-r-e-ş-t-e-m spiritual. Nu-i aşa? În Evrei 5:12-13 autorul acestei epistole ne spune foarte direct şi fără multe menajamente adevărata lor stare spirituală. Este foarte clar în pasajul acesta că AUTORUL epistolei către Evrei (Duhul Sfânt) era cam frustrat cu starea de PRUNCIE SPIRITUALĂ în care se găseau aceşti credincioşi după atâta vreme de frecventat adunările. Cred că toţi suntem de acord că din această mare diversitate de pasaje biblice se poate trage foarte clar concluzia că însuşi Dumnezeu doreşte c-r-e-ş-t-e-r-e-a noastră spirituală. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
4

♦ ♦ ♦ ♦

JUSTIFICARE BIBILICĂ A LUCRĂRII DE CSMS:
Dacă citim cu atenţie epistola apostolului Pavel către Efeseni ne putem da foarte bine seama care era intenţia acestui om al lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt pentru biserica lui Hristos de atunci şi de astăzi. Dorinţa vie a apostolului era CREŞTEREA SPIRITUALĂ A BISERICII. “Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, pãstori şi învăţători, pentru DESĂVÂRŞIREA sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru ZIDIREA trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la STAREA de OM MARE, la înălţimea staturii PLINĂTĂŢII lui Hristos; ca sã nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătura, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, sã CREŞTEM în toate privinţele, ca sã AJUNGEM la Cel ce este Capul, Hristos.” Efeseni 4:11-15 Observaţi că, în citatul de mai sus, apostolul Pavel foloseşte de cel puţin cinci (5) ori expresii care sugerează CREŞTEREA SPIRITUALĂ cum ar fi: ♦ desăvârşirea sfinţilor

“Pentru ca un credincios să poată primi hrană tare, trebuie mai întâi să-şi dezvolte un sistem digestiv matur. Îi trebuie dinţi. Îi trebuie o poftă de mâncare adecvată, care s-a cultivat pe o perioadă lungă de timp mâncând lucruri spirituale adânci.” ~ Charles R. Swindoll Trepte de Creştere Spirituală: Acest seminar audio conţine 11 sesiuni în care se explică faptul că maturizarea spirituală este un proces care include mai multe faze. Însă firea pământească împiedică creşterea spirituală. De Darurile Spirituale: Acest seminar audio conţine 7 sesiuni în care discutăm despre dorinţa Domnului de a îmbogăţi viaţa spirituală a Bisericii cu Darurile Duhului Sfânt. Daruri de Putere, de Manifestare, de Ajutor şi de Conducere.

aceea este necesară răstignirea firii pământeşti. Aici învăţăm despre Legea Duhului de Viaţă în Hristos Isus şi Legea Păcatului şi a Morţii, precum şi despre adevărata Identitate a Credinciosului. Este esenţial să înţelegem că Domnul Isus doreşte ca toţi să fim Ucenici Maturi care cunosc pe Dumnezeu în mod intim (Ioan 17:3) şi care ne multiplicăm după modelul lăsat de El în Matei 28:19-20. Domnul să ne ajute la aceasta şi să ne binecuvânteze.
(Versiune în Româneşte) - $60.00 (donaţie)
5

Aici învăţăm despre Principiile Spirituale care stau la baza Lucrării Duhului Sfânt şi a Guvernării Darurilor Spirituale. Darurile Spirituale sunt la dispoziţia Bisericii lui Dumnezeu până la sfârşitul vremurilor (Fapte 2:39). Este absolut tragic că noi, Biserica lui Hristos, nu beneficiem de bogăţiile spirituale pe care Domnul le are pentru noi. În continuare El este gata să le împartă cu generozitate Bisericii Sale (Evrei 2:4). Domnul să ne umple pe toţi cu Duhul Lui cel Sfânt.
(Versiune în Româneşte) - $40.00 (donaţie)

“Nu pot să am bucurie şi pace, îndelungă răbdare şi bunătate, facerea de bine şi credincioşie, blândeţe şi înfrânarea poftelor de la mine însumi. Nu am putere. Dar Duhul Sfânt este Acela care îmi dă puterea să iubesc. El îmi dă bucurie. El îmi dă pace. El îmi dă răbdare. El este Cel ce rodeşte în viaţa mea.” ~ Billy Graham Roada Spirituală: Acest seminar audio conţine 16 sesiuni. Pe parcursul acestuia descriem pe larg cum trebuie să fie Caracterul CREŞTINULUI MATUR. Duhul Sfânt este Cel care prelucrează în fiecare din noi aceste trăsături de caracArmătura Omului Spiritual: Acest seminar audio conţine 11 sesiuni în care învăţăm despre LUPTA SPIRITUALĂ a Bisericii împotriva Împărăţiei Întunericului şi despre felul în care trebuie să fim ECHIPAŢI ca să putem birui. Mulţi creş-

ter: Bucuria, Pacea, Îndelunga Răbdare, Bunătatea, Facerea de Bine, Credincioşia, Blândeţea şi Înfrânarea Poftelor (Galateni 5:22-23). Sfânta Scriptură este foarte clară în ceea ce priveşte importanţa ROADEI SPIRITUALE în viaţa credincioşilor. Roada spirituală, adică caracterul, este singura evidenţa că suntem ucenicii Domnului. “Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15:8). Domnul să ne prelucreze mai departe după chipul Lui.
(Versiune în Româneşte) - $80.00 (donaţie)
6

tini nici măcar nu sunt conştienţi de faptul că ne aflăm într-o luptă spirituală, ce să mai vorbim despre Armătura Omului Spiritual şi purtarea acesteia în focul luptei! E pur şi simplu tragic! De aceea, în vremurile în care trăim, este absolut necesar să ne trezim la realitate şi să ne luăm în serios responsabilităţile, “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva ... duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12). Domnul să ne echipeze pe toţi.
(Versiune în Româneşte) - $60.00 (donaţie)

(2 Corinteni 11:2-3) “Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.” ~ Apostolul Pavel Paşi în Eliberarea Spirituală: Acest Seminar audio conţine 11 sesiuni în cadrul căruia vorbim despre Realitatea Spirituală a Lumii Întunericului şi despre CURSELE VRĂJMAŞULUI în care din nefericire, fără să-şi dea seama, mulţi credincioşi cad în ele. Dumnezeu a Mentori Spirituali: Acest seminar audio conţine 8 sesiuni în care discutăm despre necesitatea de a MENTORA - de a investi în oameni. Domnul Isus nu a INVESTIT în CLĂDIRI sau în PROGRAME, El a INVESTIT în OAMENI, şi aşa trebuie să facem şi noi. El a petrecut timp de

pus la dispoziţia noastră elementele armăturii spirituale şi arme de lovire şi de apărare. Poate că cel mai important lucru este că Dumnezeu doreşte să fim ELIBERAŢI din orice cursă, dar pentru aceasta noi trebuie să parcurgem anumiţi PAŞI. Acest concept ar trebui să fie înţeles de fiecare creştin. Însă nu este aşa, de aceea mulţi zac încă în diferite forme de robie spirituală - adicţii, obiceiuri păcătoase, legalizm, şi altele.
(Versiune în Româneşte) - $60.00 (donaţie)
7

calitate cu un număr mic de persoane. El este Mentorul nostru desăvârşit. Apostolul Pavel de asemenea a investit în oameni. Pavel este un exemplu bun de urmat. Profesorul R. Coleman, autorul cărţii “Planul de Evanghelizare al Învăţătorului” a spus că „METODA Domnului Isus a fost OAMENII.” Dumnezeu să ne ajute să luăm foarte în serios lucrarea de MENTORARE spirituală. Domnul Isus este MODELUL.
(Versiune în Româneşte) - $45.00 (donaţie)

“Când te rogi mai bine să-ţi fie INIMA fără cuvinte decât cuvintele fără INIMĂ.” ~ John Bunyan „Valoarea rugăciunii consistente nu este ca El să ne asculte VOIA noastră, ci ca noi să auzim VOIA Lui.” ~ William McGill Discipline Spirituale şi Priorităţi: Acest seminar audio conţine 6 sesiuni. Pe parcursul acestui seminar analizăm câteva dintre cele mai importante Discipline Spirituale pe care oamenii lui Dumnezeu ar trebui să le practice în mod Doamne Învaţă-ne să ne Rugăm este un seminar audio care conţine 9 sesiuni în care învăţăm despre Rugăciune ca Disciplină Spirituală. În Luca 11:1 găsim scris: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.”

regulat, nu în mod legalistic, ci prin harul lui Dumnezeu. Harry Emerson Fosdic a spus, “Nici un cal nu poate fi folositor dacă nu este înhămat. Nici aburul nu produce energie dacă nu este compresat. Nici cascada Niagara nu poate produce lumină şi putere până nu este direcţionată. Tot la fel nici VIAŢA SPIRITUALĂ nu se DEZVOLTĂ în mod minunat până când nu este ORIENTATĂ, DEDICATĂ şi DISCIPLINATĂ.” Ca ucenici ai lui Hristos trebuie să implementăm în vieţile noastre Disciplinele Spirituale.
(Versiune în Româneşte) - $35.00 (donaţie)
8

STRÂNGEM FONDURI pentru EVANGHELIZARE.” În schimb, ucenicii I-au cerut: „Doamne, ÎNVAŢĂNE să NE RUGĂM.” Deci, rugăciunea este una

Vă rog să observaţi că ucenicii nu I-au cerut Domnului Isus: „Învaţă-ne să PREDICĂM,” sau „Învaţă-ne să BOTEZĂM,” sau „Învaţă-ne cum să

dintre cele mai importante DISCIPLINE sau practici pentru oamenii spirituali. Ca orice practică şi RUGĂCINEA - ca Disciplină Spirituală se poate învăţa. Sunt sigur că seminarul acesta ne va ajuta în direcţia înţelegerii şi practicării Rugăciunii ca pe o Disciplină Spirituală.
(Versiune în Româneşte) - $50.00 (donaţie)

“Cea mai periculoasă boală în Occident nu este tuberculoza sau lepra; este să fii respins, nedorit, şi nimănui să nu-i pese de tine. Putem vindeca multe boli fizice cu medicamente, dar singura sursă de vindecare pentru singurătate, disperar şi lipsă de speranţă este DRAGOSTEA. Sunt mulţi în lume care mor pentru că nu au un colţ de pâine, dar mult mai mulţi mor pentru că nu au un strop de IUBIRE.” ~ Mother Teresa Proiectul din Eden - Seminar de Familie: Acest Seminar audio conţine 10 sesiuni în cadrul căruia vorbim despre multe aspecte importante pentru Viaţa de Familie. Dumnezeu a instituit două mari instituţii pe pământul acesta: FAMILIA şi BISERICA. Nu este de mirare că Relaţiile Tinerilor Credincioşi Seminar de Tineret: Acest seminar audio conţine 9 sesiuni în care discutăm despre multe aspecte sensibile dar extrem de importante pentru Viaţa Tinerilor Credincioşi, cum ar fi: Puritate, Poftă, Prietenie, Personalitate, Dragostea

de-a lungul istoriei diavolul s-a luptat şi se luptă cel mai mult să distrugă aceste două instituţii. Dar nu va reuşi pentru că Dumnezeu este cu noi - EMANUEL. Printre subiectele discutate în acest seminar sunt: Planul lui Dumnezeu pentru Căsătorie, Nevoile Soţiei, Nevoile Soţului, Structura şi Ordinea în Familie, Familia, Banii şi Dumnezeu, şi altele. Sunt convins că, fie că sunteţi căsătoriţi de 30 de zile sau de 30 de ani, seminarul acesta vă va fi de mare folos.
(Versiune în Româneşte) - $50.00 (donaţie)
9

Adevărată, şi multe altele. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează tinerilor astfel: “Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată” (Ecl. 12:9). Cele mai multe vieţi se ruinează în perioada tinereţii pentru că se încalcă legile lui Dumnezeu cu privire la puritatea spirituală, emoţională, şi trupească. Sper ca acest Seminar să vină în ajutorul la cât mai mulţi tineri şi tinere.
(Versiune în Româneşte) - $50.00 (donaţie)

„Problema bisericii de azi este una de METODOLOGIE. ... Nu metode mai bune, CI OAMENI MAI BUNI – oameni care să-L cunoască pe Răscumpărătorul lor mult mai bine decât din auzite, oameni care să aibă viziunea Lui şi pasiunea Lui pentru lume, oameni gata să fie nimic pentru ca El să fie totul, oameni care nu doresc decât ca El să-şi manifeste viaţa Lui în ei, după voia Lui." ~ Robert E. Coleman

Trei Feluri de Ucenici: Acest seminar audio conţine 4 sesiuni. Pe parcursul acestui seminar analizăm pe rând cele trei feluri de ucenici: Ucenicii Fariseilor, Ucenicii lui Ioan, şi Ucenicii lui Isus care sunt în adunările noastre

(Marcu 2:15-22). Fiecare categorie de ucenicie se bazează pe o ideologie specifică. Domnul Isus ne-a chemat să fim Ucenicii Lui (Luca 9:23). Consider că este de datoria noastră, a fiecăruia în parte, să ne analizăm personal în lumina Scripturilor să vedem din ce categorie facem parte. Seminarul acesta, în mod sigur, va atinge puncte sensibile din viaţa noastră de credinţă. Vă recomandăm cu căldură acest Seminar.
(Versiune în Româneşte) - $25.00 (donaţie)
10

Ucencie Crestină & Crestere şi Maturizare Spirituală: În acest seminar video în cele 4 DVD-uri, ne propunem să justificăm d.p.d.v. Biblic necesitatea Uceniciei Creştine şi a Creşterii şi Maturizării Spirituale. Acest seminar ne duce cu mintea şi inima direct la Cuvântul lui Dumnezeu, la Marea Trimitere care spune, “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin (Matei 28:19-20). Nu putem vorbi despre Creştere şi Maturizare Spirituală fără Ucenicie Creştină şi invers. Produsul final al Bisericii a fost şi este un ucenic matur care Îl cunoaşte pe Dumnezeu în mod intim (Ioan 17:3), care creşte şi se maturizează după chipul lui Hristos (Ef. 4:11-16, 2 Cor. 3:18) şi care se reproduce după acelaşi model de ucenicie creştină pe care Domnul Isus l-a lăsat Bisericii (Mat. 28:19-20, 2 Tim. 2:2).
(Versiune în Româneşte) - $50.00 (donatie)

„Faceţi Ucenici este mandatul Marelui Învăţător din Matei 28:19-20. Îl putem ignora, dar nu putem să evadăm de la această responsabilitate.” ~ Howard G. Hendricks „Ucenicii se Fac nu se Nasc” ~ Walter A. Henrichsen Manualul care însoţeşte Seminarul Importanţa Ucenicei Creştine & Creşterii şi Maturizării Spirituale ne pune faţă în faţă cu realitatea Biblică cu privire la necesitatea (nu opţiunea) uceniciei creştine şi a creşterii şi maturizării spirituale. Fără să urmărim aceste aspecte, nu cred că putem să zicem că împlinim obiectivul Marii Trimiteri care implică atât facerea de ucenici cât şi învăţarea acestora. Deci nu putem vorbi despre Creştere şi Maturizare Spirituală fără Ucenicie Creştină şi invers. Să nu uităm că produsul final al Bisericii a fost şi este un ucenic matur care Îl cunoaşte pe Dumnezeu în mod intim (Ioan 17:3), care creşte şi se maturizează după chipul lui Hristos (Ef. 4:11-16, 2 Cor. 3:18) Trepte de Creştere Spirituală: Acest seminar Video conţine 11 sesiuni în care se explică faptul că maturizarea spirituală este un proces care include mai multe faze. Însă firea pământească împiedică creşterea spirituală. De aceea este necesară Răstignirea Firii Pământeşti. Aici învăţăm despre Legea Duhului de Viaţă în Hristos Isus şi Legea Păcatului şi a Morţii, precum şi despre adevărata Identitate a Credinciosului. Pentru a înlesni şi mai mult înţelegerea acestor concepte vitale, în cadrul acestui seminar video, îmbinăm metoda audio cu cea video; folosim desene, diagrame şi ilustraţii. De aceea suntem convinşi că toate acestea vă vor ajuta foarte mult în creşterea dvs. d.p.d.v. spiritual. Seminarul acesta, la care s-au cheltuit câteva sute de ore de muncă, îl transpune pe cel care vizionează la o întâlnire “live” cu autorul. (Versiune în Româneşte: Partea I şi II)- $150.00 (donaţie)
11

şi care se reproduce după acelaşi model de ucenicie creştină pe care Domnul Isus l-a lăsat Bisericii (Mat. 28:19-20, 2 Tim.
2:2). Domnul să ne motiveze pe toţi cu obiectivul complet al Marii Trimiterii.
(Versiune în Româneşte) - $15.00 (donatie)

După cum aţi observat, URFM oferă numeroase Seminare Biblice pentru edificarea dvs. d.p.d.v. spiritual. Dorinţa noastră este ca fiecare mădular al Trupului lui Hristos să crească în orice aspect al vieţii spirituale, astfel încât toţi să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Domnul Isus aşa cum este scris în Efeseni 4:11-16. Domnul Isus vine în curând pentru o Mireasă curată, matură şi liberă în Hristos. Haideţi cu toţii să ne pregătim să-L întâmpinăm cum se cuvine. Cartea Cel Ce Sfărâmă Lanţurile Robiei, de Dr. Neil T. Anderson, este o carte excelenta, pe care fiecare creştin ar trebui sa o citească, să o studieze chiar. Nu ştii cum ai ajuns la un asemenea dezastru. Eşti încă înrobit de obiceiuri de care se pare ca nu poţi scăpa? Sau eşti încă prins în mreaja păcatului? Eşti creştin – si ti s-a spus ca astfel de lucruri nu li se întâmpla creştinilor! Cartea Cel Ce Sfărâma Lanţurile Robiei, revelează răspunsurile la întrebările pe care le ridica războiul spiritual si arata modurile în care poate fi dus acest război, dând în vileag lupta pe care Satan o duce împotriva mintii tale. Cum poţi birui gânduri negative, sentimente iraţionale, obsesii păcătoase? Chiar vrei să afli răspunsul la aceste întrebări chinuitoare? Atunci ce mai aştepţi! Comandă cartea Cel Ce Sfărâmă Lanţurile Robiei. Semn de Carte “Adevărul.” Vreţi să nu uitaţi niciodată unde aţi rămas cu cititul bibliei, sau cu cititul cărţi dvs. favorite pentru devoţiune personală de fiecare dimineaţă. Avem soluţia ideală pentru dvs. semnul de carte Adevărul. Adevărul nu este … ceea ce îmi CONVINE mie, ce se POTRIVEŞTE cu RELIGIA mea, sau ceea ce GÂNDESC eu şi-mi face PLĂCERE mie. Adevărul este … Ceea ce DECLARĂ Dumnezeu, ceea ce REVELEAZĂ Duhul Sfânt POTRIVIT cu SCRIPTURILE, este CUVÂNTUL ROSTIT al Domnului, este însuşi ISUS HRISTOS.* * Isus i-a zis “Eu sunt calea, ADEVĂRUL şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” - Ioan 14:6 Adevărul este că numai Isus Hristos ne poate mântui (Fapte 4:12), elibera (Ioan 8:36) şi desăvârşi (1 Tes. 5:24).

(Versiune în Româneşte) - $12.00 (donatie)
12

(Versiune în Româneşte şi în Engleză) 1.00 (donatie)

13

FORMULAR de COMANDĂ:
Mr. / Mrs. / Ms. ______________________________________ Adresa: ____________________________________________ Oraşul: ____________________________________________ Statul / Ţara: ____________________ Codul ____________ Tel. / Mobil: ________________________________________
WWW.URFM.ORG

E-mail: ____________________________________________

Misiunea Upper Room Fellowship Ministry (URFM) este dedicată să vă ofere cele mai bune materiale pentru creşterea dvs. spirituală. Dacă nu sunteţi satisfăcuţi d.p.d.v. spiritual cu unul din materialele procurate URFM îl poate schimba (la aceeaşi valoare) cu un alt material. În mod obişnuit, materialele comandate, pot ajunge la destinaţie între 10 şi 14 zile de la primirea comenzii dvs. Vă mulţumim! Atenţie! Preţul şi disponibilitatea pot oscila.

Vă rugăm să adăugaţi $7 USA (S&H) ($10 Internaţional) pentru pachet şi transport.
ITEM # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITLUL şi DESCRIEREA QTY PRET $ USA SEMN de CARTE – „Adevarul este ... ” (Eng. & Rom.) CARTE - CEL CE SFARAMĂ LANŢURILE ROBIEI 11 CDs SET – Creştere Spirituală (VOL I) TREPTE DE MATURIZARE SPIRITUALA 7 CDs SET - Creştere Spirituală (VOL II) DARURILE SPIRITUALE 16 CDs SET - Creştere Spirituală (VOL III) ROADA SPIRITUALA 11 CDs SET - Creştere Spirituală (VOL IV) ARMATURA OMULUI SPIRITUAL 7 CDs SET - Creştere Spirituală (VOL V) ELIBERAREA SPIRITUALA 10 CDs SET – Seminar de Familie - PROIECTUL DIN EDEN 9 CDs SET – Seminar de Tineret – RELAŢIILE TINERILOR CREDINCIOŞI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $1 $12 $60 $40 $80 $60 $40 $50 $50 S&H (ADD) N/A TOTAL

Sunt acceptate Cec-uri de Banca sau Money Orders plătibile pentru URFM Mulţumim! Domnul să vă binecuvânteze!
14

ITEM # 10 11 12 13 14 15 16

TITLUL şi DESCRIEREA

QTY

PRET $ USA

S&H (ADD)

TOTAL

4 CDs SET – Seminar pentru Lideri - DISCIPLINA SPIRITUALA ŞI PRIORITĂŢI 4 CDs SET – Ucenicie Creştină - TREI FELURI DE UCENICI 11 - DVD SET – Creştere Spirituală - TREPTE DE CREŞTERE SPIRITUALĂ (PART I & II) 4 – DVD SET – Ucenicie Creştină şi Creştere Spirituală IMP. UC & CSMS MANUAL - Ucenicie Creştină şi Creştere Spirituală - SEMINARUL: IMPORTANŢA UC şi a CSMS 8 – CD SET – Seminar pentru Lideri – MENTORI SPIRITUALI 9 – CD SET – Seminar de Creştere Spirituală – Rugăciune – DOAMNE ÎNVAŢĂ-NE SĂ NE RUGĂM

1 1 2 1 1 1 1

$35 $25 $150 $50 $15 $45 $50

SUBTOTAL=
(URFM este ajutată prin donaţii de către prietenii aceştia. Mulţumim de donaţia dvs.)

DONATIA dvs.= TOTAL=

“Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Ef. 4:11-12) “Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor” (1 Tim. 4:1-3) “Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie” (1 Cor. 9:14). “Cine primeşte învăţătura în Cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă” (Gal. 6:6)

Sunt acceptate Cec-uri de Banca sau Money Orders plătibile pentru URFM Mulţumim! Domnul să vă binecuvânteze!
15

16

17