You are on page 1of 22

1. ta izgrauje krov krilastonepane jame (fossa pterygopalatina) ?

a. facies infratemporalis velikih krila (ala major) sfenoidalne kosti


b. facies orbitalis velikih krila (ala major) sfenoidalne kosti
c. facies maxillaris velikih krila (ala major) sfenoidalne kosti
d. facies temporalis velikih krila (ala major) sfenoidalne kosti
2. Na kojoj strani od tela maille se nalazi !iatus maillaris" tj. otvor sinus maillaris#a?
a. facies nasalis
b. facies anterior
c. facies orbitalis
d. facies infratemporalis
$. Nastavak koji se nalazi na uspravnom listu nepane kosti (lamina perpendi%ularis ossis palatini) je?
a. processus ethmoidalis
b. processus pyramidalis
c. processus orbitalis
d. processus sphenoidalis
&. 'regrada nosa (septum nasi) je najve(im delom izgraena od)
a. os palatinum (lamina perpendicularis) i vomer
b. os sphenoidale (lamina medialis processus pterigoidei) i vomer
c. os ethmoidale (lamina perpendicularis) i vomer
d. tani su odgovori pod a i b
*. +osti koje formiraju gornji zid one duplje (or,ita) su:
a. samo os frontale (pars orbitalis)
b. os frontale (pars orbitalis) i os sphenoidale (ala major)
c. os frontale (pars orbitalis) i os zygomaticum
d. os frontale (pars orbitalis) i os sphenoidale (ala major)
-. +osti koje formiraju donji zid one duplje (or,ita) su)
a. corpus maxillae i ala major
b. processus frontalis maxillae i processus orbitalis ossis palatini
c. corpus maxillae i processus orbitalis ossis palatini
d. corpus maxillae i os lacrimale
.. +oje kosti formiraju spolja/nji zid one duplje (or,ita) ?
a. os sphenoidale (ala major) i os zygomaticum
b. pars orbitalis ossis frontalis i os zygomaticum
c. os sphenoidale (ala minor) i os zygomaticum
d. sve navedene kosti formiraju spoljanji zid orbite
0.1de se nalazi fossa glandulae la%rimalis?
a. na gornjem zidu orbite u njenom preunutranjem delu
b. na gornjem zidu orbite u njenom prednjespoljanjem delu
c. na medijalnom zidu orbite u njenom prednjem delu
d. na medijalnom zidu orbite u njenom zadnjem delu
2. 3vi navedeni nastav%i pripadaju gornjoj vili%i (mailla) izuzev )
a. processus zygomaticus
b. processus alveolaris
c. processus palatinus
d. processus orbitalis
14. +oja od navedeni! forma%ija se nalazi na vilinoj grani (ramus mandi,ulae) ?
a. linea obliua
b. processus condylarys
c. processus coronoideus
d. linua mandibulae
11. +akvog je o,lika os sa%rum (krsna kost) ?
a. trouglastog oblika okrenuta vrhom na gore
b. trouglastog oblika okrenuta vrhom na dole
c. sestouglog oblika
d. pravouglog oblika
12. +ljuna kost (%lavi%ula) se sastoji od)
a. corpus! extremitas sternalis! extremitas acrominalis
b. corpus! collum! tuberculum conoideum
c. corpus! extremitas proximalis! extremitas distalis
d. corpus! extremitas superior! extremitas inferior
1$. 5eu ponuenim odgovorima izdvoj onaj koji se ne odnosi na etremitas a%romialis %i%ulae?
a. ima dve strane! gornju i donju
b. "a njemu se vidi facies articularis acromialis
c. #ma dve strane! prednju i zadnju
d. "a njemu se pripajaju m.trapezius i m.deltoideus
1&.5eu ponuenim strukturama izdvoj onu koja se ne vidi na unutra/njem i spolja/njem okrajku kljune
kosti (etremitas sternalis i etremitas a%rominalis %lavi%ulae) je:
a. facies articularis sternnalis
b. facies articularis acromialis
c. impressio lig. costoclavicularis
d. facies articularis acromil
1*. 5eu navedenim strukturama izdvoj onu koja se ne vidi na spolja/njem uglu lopati%e?
a. processus coracoideus
b. tuberculum supraglenoidae
c. cavitas glenoidalis
d. acromion
1-. 6um,alna punk%ija se vr/i izmeu)
a. $ i % lumbalnog prljena
b. & i ' lumbalnog prljena
c. &' grudnog i lumbalnog prljena
d. ( lumbalnog i krsne kosti
1.. 7roj tora%alni! spinalni! nerava je)
a. ( pari
b. ) pari
c. * pari
d. &' pari
10. +imena mo8dina se pru8a od)
a. ' vratnog do & slabinskog prljena
b. ' vratnog do $ slabinskog prljena
c. & vratnog do ' slabinskog prljena
d. & vratnog do $ slabinskog prljena
12. +ako se naziva zavr/ni" kaudalni deo kimene mo8dine?
a. cornu inferius
b. conus medullaris
c. decussatio pyramidum
d. intumescentia lumbalis
24.3redinom prednje strane kimene mo8dine pru8a se" njenom %elom du8inom" 8le, koji se naziva)
a. comissura anterior
b. sulcus limitas
c. sulcus lateralis anterior
d. fissura mediana anterior
21. +oja od slede(i! elemenata ne ograniavaju sul%us intertu,er%ularis?
a. tuberculum majus
b. crista tuberculi majoris tana kombinacija je:
c. collum anatomicum &. c i f
d. tuberculum minus '. b i d
e. crista tuberculi minoris $. a i e
f. sulcus capitulotrochlearis %. a i d
22. +oji od slede(i! elemenata ne spadaju u zglo,ne povr/ine radijusa?
a. facies articularis carpi tana kombinacija je:
b. fossa radialis &. a i e
c. incisura ulnaris radii '. c i d
d. fovea articularis $. b i f
e. circumferentia articularis %. d i f
f. incisura radialis ulnae
2$. 9znaite koje kosti grade uzvi/enje pal%a (eminentia %arpi radialis s. lateralis) ?
a. os scaphoideum tana kombinacija je:
b. os lunatum &. b i c
c. os capitatum '. a i d
d. os trapezium $. e i f
e. os pisiforme %. a i f
f. os hamatum
2&. :edna od navedeni! kostiju ne uestvuje u izgradnji srednjeg zglo,a ruja (art medio%arpea)?
a. os scaphoideum
b. os capitatum
c. os lunatum
d. os pisiforme
2*. +oje strukture se mogu videti na gornjem okrajku 8,i%e (etremitas superior radii)?
a. caput radii! collum radii
b. tuberositas radii! fovea articularis! circumferentia articularis
c. odgovor pod a nije taan
d. sve navedeno je tano
2-. +oja od navedeni! struktura nije ivi%a tela 8,i%e (radius)?
a. spoljanja! margo interoseus
b. prednja! margo interior
c. zadnja! margo posterior
d. unutranja! margo interosseus
2.. ;aokru8i odgovor koji predstavlja tanu kom,ina%iju strana tela 8,i%e" radius?
a. prednja! spoljanja! unutranja
b. prednja! zadnja! medjukotana
c. prednja! zadnja! unutranja
d. prednja! zadnja! spoljanja
20. 3trane tela lakti%e (ulna) su)
a. prednju! zadnju! spoljanju
b. prednju! zadnju! unutranju
c. prednju! zadnju! me+ukotanu
d. prednju! unutranju! spoljanju
22. +oje zglo,ne povr/ine opisujemo na karlinoj kosti ( os %oae) ?
a. facies szmphisialis! promontorium i tuber ishiadicum
b. facies auricularis! crista iliaca i fossa acetabuli
c. facies symphysialis! facies lunata i facies auricularis
d. fossa acetabuli! facies lunata i pulvinar acetabuli
$4. 9znaite sa kojim kostima se zglo,njava golenjaa (ti,ia) ?
a. butnom kosti! femur
b. skonom kosti! talus
c. kockastom kosti! os cuboideum
d. aicom! patellia
e. petnom kosti! calcaneus
f. linjaom! fibula
$1. 1de se nalazi sustenta%ulum tali?
a. skonoj kosti! talus
b. kockastoj kosti! os cuboideum
c. unutranjem gle,nju! tibia
d. petnoj kosti!calcaneus
e. unastoj kosti! os naviculare
f. linjai! fibula
$2. +oja od navedeni! kostiju ne ulazi u sastav os %oae?
a. os ilii
b. os coccygis
c. os ischium
d. os pubis
$$. < zglo,u kolena se uzglo,ljavaju sve kosti izuzev)
a. tibia
b. fibula
c. patella
d. femur
$&.+oja od navedeni! struktura ulazi u sastav lineae asperate ,utne kosti" femur?
a. crista intertrochanterica
b. linea intertrochanterica
c. linea arcuata
d. linea pectinea
$*. Najdu8a kost u ljudskom telu je:
a. ramena kost
b. grudna kost
c. kljuna kost
d. butna kost
$-. 9dgovor koji predstavlja tanu kom,ina%iju ivi%a karline kosti (os %oae) je:
a. gornja! donja! spoljanja i unutranja
b. prednja!zadnja! spoljanja! i unutranja
c. gornja!donja!prednja i zadnja
d. gornja!spoljanja i unutranja
$.. +oja je najve(a kost no8ja?
a. talus
b. calcaneus
c. tarsius
d. os naviculare
e. ' male kosti
f. $ male kosti
g. % male kosti
$0. 5eu ponuenim strukturama izdvoj onu koja se ne vidi na unutra/njem i spolaj/njem okrajku kljune
kosti (etremitas sternalis i etremitas a%romialis %lavi%ulae) je)
a. facies articularis sternalis
b. facies articularis acromialis
c. impressio lig. costoclavicularis
d. facies articularis acromil
$2. +ljuna kost (%lavi%ula) se sastoji od )
a. corpus! extremitas sternalis! extremitas acromialis
b. corpus! collum! tuberculum conoideum
c. corpus! extremitas proximalis! extremitas distalis
d. corpus! extremitas superior! extremitas inferior
&4. 5eu ponuenim odgovorima izdvoj onaj koji se ne odnosi na etremitas a%romialis %i%ulae)
a. ima dve strane! gornju i donju
b. na njemu se vidi facies articularis acromialis
c. ima dve strane! prednju i zadnju
d. na njemu se pripajaju m.trapezius i m.deltoideus
&1. +ako se naziva zavr/ni" kaudalni deo kimene mo8dine?
a. cornu inferius
b. conus medullaris
c. decussatio pyramidum
d. intumescentia lumbalis
&2. :edna od navedeni! kostiju ne uestvuje u izgradnji srednjeg zglo,a ruja (art medio%arpea)?
a. os scaphoideum
b. os capitatum
c. os lunatum
d. os pisiforme
&$. +oje strukture se mogu videti na gornjem okrajku 8,i%e (etremitas superior radii)?
a. caput radii! collum radii
b. tuberositas radii! fovea articularis! circumferentia articularis
c. odgovor pod a nije taan
d. sve navedeno je tano
&&. ta se nalazi na gornjem okrajku golenjae (ti,ia)?
a. malleolus lateralis
b. condylus medialis
c. incisura fibularis tibiae
d. area intercondylaris anterior
&*.3trane tela golenjae (ti,ia) su)
a. gornja! zadnja i spoljanja
b. donja! unutranja i spoljanja
c. spoljanja! unutranja i zadnja
d. prednja! spoljanja i unutranja
&-. Na kojoj se kosti nalazi fossa malleoli lateralis?
a. golenjai- tibia
b. talus-u
c. linjai-fibula
d. calcaneus-u
&.. < korenu pro%essus pterygoideus#a sfenoidalne kosti pro,ija se)
a. foramen spinosum
b. canalis pterygoideus
c. canalis caroticus
d. canalis opticus
&0. Na gornjoj strani veliki! krila (ala major) sfenoidalne kosti vide se slede(i otvori)
a. foramen ovale! foramen spinosum! i foramen jugulare
b. foramen spinosum! foramen ovale i foramen lacerum
c. foramen rotundum! foramen jugulare i foramen lacerum
d. foramen rotundum! foramen ovale i foramen spinosum
%../lede0e zglobne povrine 1acies articularis acromii i cavitas glenoidalis vide se na
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
(3./ulcus n. 22222222222222! sulcus n. 22222222222222 i sulcus 2222222222222222 nalaze se na
ramenici!humerus.
(&./truktura 2222222222222222222 se mo,e videti na donjoj strani tela kljune kosti! corpus claviculae.
('.22222222222222222222222222222222 se ne vidi na spoljanjem uglu lopatice.
($.#ncisura 222222222222222222 i incisura 2222222222222222222 vide se na gornjem okrajku ulne.
(%."a prednjoj strani 222222222222222222 se vidi ,leb ruja! sulcus carpi.
((.4s scaphoideum! os lunatum! os triuetrum i os piriforme ine 22222222222222222222222222222
(5.6globne povrine trochlea humeri i capitulum humeri predstavljaju 22222222222222222222222222
().7ljuna kost! clavicula! se sastoji od 222222222222222! 22222222222222222 i 2222222222222222
(*.8ertebra prominens je 222222222222222222222222222222222222222 vratni prljen.
(.. 9avitas glenoidalis i facies articularis acromil su zglobne povrine koje se vide na
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
53.:rva tri vratna ,ivca obrazuju prednje grane 2222222222222222222222222222222
5&.9orpus! manubrum i processus xiphoideus su sastavni delovi 2222222222222222222222222 kosti.
5'. 7od 222222222222222222222222222222222 prljenova nedostaje telo (corpus vertebra).
5$./amo 2222222222222222222222 imaju bradaviasti nastavak (processus mammillaris).
5%. "a 2222222222222222222222222222222222 prljenu se vidi sulcus a. vertebralis.
5(. "a lopatici (scapula) se vide slede0e zglobne povrine: 222222222222222222 i 22222222222222222
55."apiite koje ivice ima greben lopatice (spina scapulae); 22222222222222222! 222222222222222222222 i
2222222222222222222222222222.
5).7oje su zglobne povrine na grudnoj kosti (sternum) ; 2222222222222222222! 222222222222222222222 i
2222222222222222222222222222222.
5*."ajve0i lobus mozga oveka je 222222222222222222222222222222222222222222.
5.. /inus frontalis se otvara na 222222222222222222222222222222222222222222222.
)3. <ornji!ispupeni deo lobanje se naziva 222222222222222222222222222222222222.
)&. 1oramen infraorbitale nalazi se na 2222222222222222222222222222222222222222.
)'. =amina perpendicularis ossis palatini uestvuje u formiranju cavitas nasi i 2222222222222222222222222222.
)$. 1oramen 2222222222222222222 nalazi se izme+u stiloidnog (processus styloideus) i mastoidnog nastavka
(processus mastoideus).
)%. 1oramen 2222222222222222222222 se nalazi na facies anterior maxillae.
)(. /uzna kost (os lacrimale) se nalazi izme+u 22222222222222222222 i 2222222222222222222222 .
)5.:rocessus sphenoetmoidale je mesto otvaranja 222222222222222222222222222 sinusa.
)).8ilini sinus (sinus maxillaris) se otvara u 222222222222222222222222222222222222222222 .
)*./ustentaculum tali se nalazi na 22222222222222222222222222222222222222222222222.
).. =inea 2222222222222222222 glutea inferior se uoava na spoljanjoj strani alae ossis ilium.
*3. /pina 22222222222222222222222222 se uoava na zadnjoj ivici karline kosti! os coxae.
*&. =inea 22222222222222222222222222 ulazi u sastav lineae asperae butne kosti!femur.
*'. 2222222222222222222222222222222 je najdu,i otvor (foramen) u ljudskom telu.
*$. 4mota karlice (pelvis) sainjavaju 22222222222222222222222 i 222222222222222222222222.
*%. <lava femur articularis je uz 222222222222222222222222222222 kraj bone kosti.
*(. 2222222222222222222222222222222222 je najdu,i deo karline kosti.
*5. >asis patellae (baza aice) ima oblik 22222222222222222222222222222222222222.
*).9orpus tibiae (telo golenjae) je 222222222222222222222 oblika i ima 2222222222222222222222 strane i
222222222222222222222222222222 ivice.
**.7osti lica (ossa faciei) su: 222222222222222222222222222222
*..<ornji nepokretni deo lica sastavljen je iz &$ kostiju. :arne su: 2222222222222
.3./astavni delovi donje vilice (mandibule) su:
.&."a spoljanjoj strani tela donje vilice (corpus mandibulae) vide se:
.'.8ertikalna linija povuena kroz sredinu bradnog otvora (foramen mentale) naje0e prolazi kroz
koren: 2222222222222222222222222222222
.$."a unutranjoj strani tela mandibule uoava se:
.%.?ilohioidna linija (linea mylohioidea) smetena na unutranjoj strani tela mandibule! svojim
zadnjim krajem slu,i za pripoj:
.(./pina mentalis! smetena u srednjoj liniji unutranje strane mandibule slu,i za pripoj :
222222222222222222222222222222222222222222222
.5.@eziak donje vilice (lingula mandibule) smeten na unutranjoj straniviline grane slu,i za
pripoj:
.)."a gornjoj ivici viline grane mo,e se videti:
.*.:rednja strana vrata donje vilice izdubljena je u izra,enu pterigoidnu jamicu (fovea pterygoidea)
u kojoj se pripaja
...8ilini kanal (canalis mandibulae) na svom prednjem kraju zavrava se deobom u dva kraka
naje0e ispod korena
&33."a telu gornje vilice mo,emo razlikovati strane:
&3&.4d tela gornje vilice odvajaju se nastavci:
&3'..#nfraorbitalni kanal (canalis infraorbitalis) usmeren je od infraorbitalnog otvora :
&3$.:rednja strana tela gornje vilice ograniena je sa ivicama:
&3%.9rista infrazygomatica odvaja dve strane gornje vilice:
&3(.1acies infratemporalis maxillae gradi:
&35.<ornja strana tela gornje vilice (facies orbitalis) ima:
&3)."a unutranjoj strani eonog nastavka maxillae uoava se crista ethmoidalis na kojoj se
privr0uje:
&3*.=amina perpendicularis nepane kosti uestvuje u izgradnji:
&3..9rista palatina!na donjoj strani vodoravnog lista nepane kosti slu,i za pripoj:
&&3.1acies maxillaris uspravnog lista nepane kosti s obzirom naodnose sa susednim
kostimaima slede0e delove:
&&&."a gornjoj ivici uspravnog lista neoane kosti mo,e se videti:
&&'.7roz sfenopalatinski otvor prolazi:
&&$."astavci nepane kosti su:
&&%./poljanja strana suzne kosti uestvuje u izgradnji:
&&(./trane jabune kosti su:
&&5."astavci donje nosne koljke su:
&&).A srednjem nosnom hodniku otvaraju se:
&&*.8omer gradi:
&&.."a velikom rogu hioidne kosti pipaja se:
&'3.7osti lobanje su:
&'&.Beonoj kosti mogu se opisati slede0e strane:
&''.#zme+u nadvedenih lukova je glabella! ona je ispupena ili katkad udubljena:
a. tano
b. netano
&'$.4rbitalni deo donje strane eone kosti sadr,i udubljenje nazvano jama suzne ,lezde! ona se
nalazi:
&'%.=amina perpendicularis sitaste kosti gradi:
&'(."a unutranjoj strani etmoidnog labirinta nalazi se:
&'5.:rednja strane etmoidnog labirinta zglobljava se sa:
&').:rednje etmoidne 0elije otvaraju se u:
&'*."a gornjoj strani tela sfenoidne kosti nalazi se:
&'..Conja strana tela klinaste kosti uestvuje u izgradnji:
&$3.7roz canalis opticus prolazi:
&$&.7roz gornju orbitalnu pukotinu prolazi:
&$'.7roz foramen ovale prolazi:
&$$.1acies orbitalis spoljanje povrine velikog krila klinaste kosti uestvuje u izgradnji:
&$%.Bunasta jama (fossa scaphoidea) smetena izme+u dva lista pterigoidnog nastavka klinaste kosti
slu,i za pripoj:
&$(.:reko jugularne kvr,ice (tuberculum jugulare) bonog dela potiljane kosti prelazi:
&$5."a unutranjoj strani ljuske potiljane kosti nalazi se:
&$)."ajispupeniji deo spoljanje strane temene kosti je:
&$*.6adnja ivica temene kosti zglobljava se sa potiljanom kosti du,:
&$..Drcus zygomaticus slu,i za pripoj:
&%3.7roz petrotimpaninu pukotinu (fissura petrotympanica) prolazi:
&%&./trane mastoidnog nastavka temporalne kosti su:
&%'."a spoljanjoj strani mastoidnog nastavka temporalne kosti pripaja se:
&%$./trane petroznog dela temporalne kosti su:
&%%."a prednjoj strani petroznog dela temporalne kosti uoava se:
&%(.:rednji deo donje strane petroznog dela temporalne kosti slu,i za pripoj:
&%5."a zadnjo ivici petroznog dela temporalne kosti uoavamo:
&%).6adnji otvor nosne duplje ograniavaju:
&%*./eptum nasi osseum gradi:
&%..>oni zid nosne duplje gradi:
&(3.Conji zid orbite grade:
&(&./poljanji zid orbite gradi:
&('.1ossa infratemporalis komunicira sa:
&($.:rednji zid pterigopalatinske jame grade:
&(%./poljanji zid pterigopalatinske jame gradi:
&((.7imeni stub kod oveka sastoji se iz:
&(5.6ajednike osobine kimenih prljenova su:
&().#spred prednje kvrge (tuberculum anterius) poprenog nastavka estog vratnog prljena ukrta
se:
&(*./ternum se sastoji od:
&(.."a grudnoj kosti pripaja se:
&53.9ostae verae su:
&5&.9lavicula ima slede0e strane:
&5'."a unutranjem okrajku kljune kosti pripaja se:
&5$./capula (uglovi):
&5%."a donjem okrajku ramenice uoava se:
&5(.A polo,aju supinacije ulna i radius su:

&55./trane laktice su:
&5)."a gornjem okrajku laktice nalazi se:
&5*./trane ,bice su:
&5..7osti ake ini:
&)3.4s coxae grade tri! prvobitno razdvojene! kosti:
&)&.7arlina kost ima ivice:
&)'."a spoljanjoj strani karline kosti nalazi se:
&)$."a gornjem okrajku butne kosti nalazi se:
&)%.:atella ima:
&)(."a gornjem okrajku golenjae mo,emo videti:
&)5.7osti stopala sainjava:
&))."astavci nepane kosti su:
&)*."astavci donje nosne koljke su:
&)..7oji! od navedenih! nije nastavak gornje vilice:
&*3.<de se nalazi foramen mandibulae: 2
&*&.7o se pripaja u fovei pterigoidei:
&*'.<de se nalazi foramen mentale:
&*$./trane gornje vilice su:
&*%."eparne kosti lica su:
&*(./trane eone kosti su:
&*5.#vice eone kosti su:
&*).Anutranja strana labirinthus ethmoidalisa se naziva:
&**./trukture u srednjem nosnom hodniku su:
&*..<de se nalazi sulcus caroticus:
&.3.7o se nalazi izmedju korenova malih krila sfenoidne kosti:
&.&.4tvori na velikim krilima sfenoidne kosti su:
&.'.7oji delovi se opisuju na spoljanjoj strani velikih krila:
&.$.7oje kosti uestvuju u izgradnji clivusa:
&.%.<de se nalazi canalis caroticus:
&.(.7o gradi bazu pars petrosae:
&.5.Eta je na vrhu pars petrosae:
&.)."avesti delove potiljane kosti:
&.*.<de se nalazi incisura ethmoidalis:
&...<de se nalazi fossa jugularis:
'33.Celovi klinaste kosti su:
'3&.7o gradi donji zid orbite:
'3'.7o gradi spoljanji zid orbite: 2222222222222
'3$.7o gradi pod nosne duplje: 222222222222222
'3%.7o gradi krov nosne duplje: 2222222222222222
'3(.:rednji otvor nosne duplje je : 222222222222222
'35.6adnji otvor nosne duplje grade : 2222222222222
'3).gradi prednji zid infratemporalne jame: 2222
'3*.gradi spoljanji zid infratemporalne jame: 222222222222
'3..povezuje infratemporalnu jamu i orbitu: 2222222222222222
'&3.povezuje infratemporalnu jamu i pterigopalatinsku jamu: 222222222
'&&.gradi bazu pterigopalatinske jame: 22222222222222222222222
'&'.gradi unutranji zid pterigopalatinske jame: 222222222
'&$.i su otvori na zadnjem zidu pterigopalatinske jame: 2222222
'&%.neparne kosti lobanje su
'&(. Celovi temporalne kosti
'&5. 7oja od navedenih struktura se ne nalazi prednjoj strani maxillae:
a. fossa canina
b. crista infrazygomatica
c. foramen infraorbitale
'&).7oja navedena reenica nije tana:
a. maxilla je parna kost lica
b. vomer je jedina neparna kost lica
c. mandibulla je jedina pokretna kost lica
'&* 7oja od navedenih kostiju ne pripada kostima gornjeg ekstremiteta:
a. humerus
b. tibia
c. radius
d. ulna
'&..7je od navedenih kostiju ne pripadaju kostima donjih ekstremiteta:
a. ulna
b. femur
c. radius
d. os coxae
''3.:rvi vratni prljen se naziva:
''&.Crugi vratni prljen se naziva:
'''. "a gornjem okrajku laktice se uoavaju:
''$.7oji je od navedenih iskaza taan:
a. ramenica je jedina kost ramenog pojasa
b. lopatica ima tri strane i tri ugla
c. kosti podlakta grade dve kosti
''%.7oji je od navedenih iskaza taan:
a. acetabulum je na spoljanjoj strani os coxae
b. acetabulum je na unutranjoj strani os coxae
c. acetabulum je na gornjem okrajku femura
''(!/kona kost je:
''5.7ljuna kost (clavicula) se sastoji od:
F) corpus!extremitas sternalis!extremitas acromialis
G) corpus! collum! tuberculum conoideum
H) corpus! extremitas proximalis! extremitas distalis
I) corpus! extremitas superior! extremitas inferior
'')JF KLMNO KLPQNOF PR SITLGUFHF KUVWXF KLPQ (Plavicula);
F) PF YZHNO ZRGZLO (PLsta &)
G) PHR XFHR[RXL MR QFWXL
H) PF IZV[XLO KLPQN (sternum)
I) PF TLYFQN\LO (scapula)
''*.?e+u ponu+enim odgovorima izdvoj onaj koji se ne odnosi na extremitas acromialis claviculae:
F) NOF [HR PQZFXR! ILZ]V N [L]V
G) XF ]ROV PR HN[N facies articularis acromialis
H) NOF [HR PQZFXR! YZR[]V N SF[]V
I) XF ]ROV PR YZNYFMFMV m.trapezius i m.deltoideus
''.. .^R_V YLXV_RXNO PQZVKQVZFOF NS[HLM LXV KLMF PR XR HN[N XF VXVQZF`]RO N PYLUF`]RO
KZFMKV KUVWXR KLPQN (extremitas sternalis i extremitas acromialis claviculae):
F) facies articularis sternalis
G) tuberculum conoideum
H) linea trapezoidea
I) facies articularis acromialis
[) impressio lig.costoclavicularis
_) facies articularis acromii
'$3. JQZVKQVZF KLMF PR OLaR HN[RQN XF [L]LM PQZFXN QRTF KUVWXR KLPQN (corpus claviculae) MR:
F) impressio lig.costoclavicularis
G) tuberculum conoideum
H) sulcus musculi subclavii
I) linea trapezoida
'$&. ^R_V YLXV_RXNO L[ILHLZNOF NS[HLM LXFM KLMN PR XR L[XLPN XF TLYFQN\V (scapula):
F) PF ILZ]R NHN\R YLTFSN XFQYTRbFK (FPromion)
G) XF SF[]LM PQZFXN PR HN[N IZRGRX TLYFQN\R (spina scapulae)
H) NOF [HR PQZFXR (YZR[]V N SF[]V
I) NOF QZN NHN\R (ILZ]V! VXVQZF`]V! PYLUF`]V)
'$'cS[HLM PQZVKQVZR KLMR PR HN[R XF SF[]LM PQZFXN TLYFQN\R (scapula):
F) fossa subscapularis! tuberculum supraglenoidale
G) spina scapulae! fossa supraspinata! fossa infraspinata
H) spina scapulae! fossa subscapularis! acromion
'$$. 7oje zglobne povrine se vide na lopatici (scapula):
F) cavitas glenoidalis i facies articularis acromii
G) PHR XFHR[RXL MR QFWXL
H) PFOL cavitas glenoidalis
I) cavitas glenoidalis i facies articularis acromialis
'$%^R_V XFHR[RXNO PQZVKQVZFOF NS[HLM LXV KLMF PR XR HN[N XF PYLUF`]RO VITV TLYFQN\R:
F) processus coracoideus
G) tuberculum supraglenoidale
H) cavitas glenoidalis
I) Fcromion
'$(. dFLKZVaN L[ILHLZ KLMN YZR[PQFHUF QFWXV KLOGNXF\NMV PQZFXF QRTF ZFORXN\R (humerus):
F) YZR[]F! SF[]R- VXVQZF`]F! SF[]R- PYLUF`]F
G) YZR[]F! VXVQZF`]F! PYLUF`]F
H) SF[]F! YZR[]R- VXVQZF`]F! YZR[]R- PYLUF`]F
I) sulcus n.axilaris

'$). eQF PR HN[N XF ILZ]RO LKZFMKV ZFORXN\R (extremitas superior humeri;
F. XNMR QFWFX L[LILHLZ YL[ I
G) caput humeri! collum anatomicum! collum chirurgicum
H) tuberculum majus! tuberculum minus! sulcus intertubercularis
I) crista tuberculi majoris! crista intertubercularis
[) PHR XFHR[RXL MR QFWXL
'$*. fL]N LKZFMFK gVORZVPF KFZFKQRZN`V PQZVKQVZR:
F) capitulum humeri! trochlea humeri! fossa olecrani
G) epicondylus lateralis! epicondylus medialis
H) fossa radialis! fossa ulnaris
I) PHR XFHR[RXL MR QFWXL
[) L[ILHLZ YL[ F N G MR QFWFX! YL[ H [RTNONWXL QFWFX
'$.. ^R_V XFHR[RXNO PQZVKQVZFOF NS[HLM LXR KLMR YZR[PQFHUFMV SITLGXR YLHZ`NXR [L]RI
LKZFMKF gVORZVPF:
F) incisura trochlearis! fossa olecrani
G) epicondylus medialis! trochlea humeri
H) caput humeri! trochlea humeri
I) trochlea humeri
'%3.7MF L[ XFHR[RXNg hLZOF\NMF PR XR XFTFSN XF [L]RO LKZFMKV VTXR;
a)circulumferentia articularis
G) Paput ulnae
H) incisura ulnaris
I) ZIocessus styloideus
'%&. iZLKPNOFTXN ZR[ ZVWMF WNXR:
F) os scaphoideum! os lunatum! os triuetrum! os pisiforme
G) os scaphoideum! os lunatum! os capitatum
H) os trapezium! os trapezoideum! os pisiforme
I) os scaphoideum! os capitatum! os pisiforme
'%'. jFHR[N KLPQN [NPQFTXLI ZR[F ZVWMF:
F)22222222222222222222222
G)22222222222222222222222
H)22222222222222222222222
I)22222222222222222222222
'%$. jF KLMLM PQZFXN ZVWMF (carpus) PR HN[N aTRG ZVWMF (sulcus carpi);
F) XF ILZ]LM PQZFXN
G) XF [L]LM PQZFXN
H) XF YZR[]LM PQZFXN
I) XF SF[]LM PQZFXN
'%%. kLMF L[ XFHR[RXNg PQZVKQVZF XR YZR[PQFHUF [RL ORQFKFZYFTXR KLPQN;
F) basis
G) caput
H) corpus
I) collum
'%(. kLMR PQZVKQVZR PR VLWFHFMV XF PYLUF`]LM PQZFXN alae oss is ilium;
F) linea arcuata
G) linea aspera
H) linea glutea inferior
I) sulcus supraacetabularis
'%5. kLMR PQZVKQVZR PR VLWFHFMV XF SF[]LM NHN\N KFZTNWXR KLPQN (os coxae );
F) spina iliaca anterior superior
G) eminentia iliopubica
H) ramus ossis ischii
I) spina ischiadica
'%). kLMF L[ XFHR[RXNg PQZVKQVZF VTFSN V PFPQFH lineae asperae GVQXR KLPQN (femur);
F) crista intertrochanterica
G) linea intertrochanterica
H) linea arcuata
I) linea pectinea
'%*. ^R_V YLXV_RXNO L[ILHLZNOF NS[HLM LXFM KLMN YZR[PQFHUF QFWXV KLOGNXF\NMV PQZFXF
femur-F:
F) ILZ]F! [L]F N YZR[]F
G) YZR[]F! PYLUF`]F N VXVQZF`]F
H) ILZ]F! SF[]F N PYLUF`]F
I) [L]F! PYLUF`]F N VXVQZF`]F
'%.. eQF PR XFTFSN XF [L]RO LKZFMKV ILTR]FWR (tibia);
F) malleolus lateralis
G) condylus medialis
H) incisura fibularis tibiae
I) area intercondylaris anterior
'(3. JQZFXR QRTF ILTR]FWR (tibia) PV:
F) ILZ]F! SF[]F N PYLUF`]F
G) [L]F! VXVQZF`]F N PYLUF`]F
H) PYLUF`]F! VXVQZF`]F N SF[]F
I) YZR[]F! PYLUF`]F N VXVQZF`]F
'(&. Cva orbitalna dela (pars orbitales) eone kosti (os frontale) razdvaja:
a) incisura ethmoidalis
G) incisura supraorbitalis
H) incisura frontalis
I) incisura trochlearis
'('. @edna od sutura krova lobanje lsutura coronalis! spaja:
a) dve parijetalne kosti
b) okcipitalnu i parijetalnu kost
c) frontalnu i parijetalnu kost
d) dve frontalne kosti
'($. "a gornjoj strani pars basilaris okcipitalne kosti nalazi se:
a) clivus! sulcus sinus petrosi inferioris
b) tuberculum jugulare! sulcus sinus sigmoidei
c) tuberculum pharyngeum
d) eminentia cruciformis
'(%. "a donjoj strani bazilarnog dela okcipitalne kosti se nalazi:
a) clivus
b) tuberculum pharyngeum
c) processus jugularis
d) sulcus sinus petrosi inferioris
e) crista occipitalis externa
'((. m## kranijalni nerv prolazi kroz kanal na okcipitalnoj kosti koji se nalazi:
a) izme+u pars basilaris i partes laterales
b) u pars basilaris
c) na partes laterales neposredno uz foramen magnum
'(5. /poj skvame okcipitalne kosti i ivica parijetalnih kostiju na krovu lobanje naziva se:
a) sutura samosa
b) sutura lambdoidea
c) sutura coronalis
d) sutura sagittalis
'(). A formiranju kojih lobanjskih duplji uestvuju slobodne! nezglobne strane labirinta
(labyrintus ethmoidalis) etmoidalne kosti;
a) fossa pterygopalatina i cavitas nasi
b) fossa pterygopalatina i orbita
c) orbita i fossa cranii anterior
d) orbita i cavitas nasi
'(*. =amina cribrosa etmoidalne kosti odvaja :
a) orbita-u i cavitas nasi
b) cavitas nasi i fossa cranii anterior
c) orbita-u i fossa crani anterior
d) cavitas nasi i fossa pterygopalatina
'(..9rista galli se na dole nastavlja delom etmoidalne kosi koji se naziva:
2222222222222222222222222222222222222
a) '(.. <ornja nosna koljka (concha nasalis superior) i srednja nosna koljka (concha
nasalis media) nalaze se na:
b) medijalnom zidu labirinta (labyrinthus ethmoidalis)
c) prednjem zidu labirinta (labyrinthus ethmoidalis)
d) nosnoj pregradi (septum nasi)
e) vomer-u
'53. >ulla ethmoidalis je najve0a prednja etmoidalna 0elija i nalazi se na:
a) donjem zidu labirinta etmoidalne kosti
b) ona ne pripada uopte labirintu etmoidalnoj kosti
c) unutranjem zidu labirinta etmoidalne kosti
d) zadnjem zidu labirinta etmoidalne kosti
'5&. #zdvoj element koji se ne nalazi na gornjoj strani tela sfenoidalne kosti (corpus ossis sphenoidalis) :
a) fossa hypophysialis
b) dorsum sellae
c) processus clinoideus anterior
d) sulcus prechiasmaticus
e) tuberculum sellae
'5'. /fenoidalni sinus se otvara na:
a) donjoj strani tela sfenoidalne kosti
b) zadnjoj strani tela sfenoidalne kosti
c) granici izme+u zadnje i donje strane sfenoidalne kosti
'5$. 4ptiki kanal (canalis opticus) se nalazi:
a) na gornjoj strani velikih krila (ala major) sfenoidalne kosti
b) na gornjoj strani tela (corpus) sfenoidalne kosti
c) izme+u dva korena malih krila (ala minor) sfenoidalne kosti
d) na bonoj strani tela sfenoidalne kosti
'5%. "astavak koji polazi od zadnje ivice malog krila (ala minor) sfenoidalne kosti oznaen je kao:
a) processus clinoideus posterior
b) spina ossis sphenoidalis
c) processus sclinoideus medius
d) processus slinoideus anterior
'5(. >one granice turskog sedla (sella turcica) ini:
a) sulcus caroticus
b) processus clinoideus anterior
c) canalis opticus
d) canalis pterygoideus
'55. #zme+u dve lamine processus pterygoideus-a sfenoidalne kosti probija se:
a) foramen spinosum
b) canalis pterygoideus
c) canalis caroticus
d) canalis opticus
'5). "a gornjoj strani velikih krila (ala major) sfenoidalne kosti se vide slede0i otvori:
a) foramen ovale! foramen spinosum i foramen jugulare
b) foramen spinosum! foramen ovale i foramen lacerum
c) foramen rotundum! foramen jugulare i foramen lacerum
d) foramen rotundum! foramen ovale i foramen spinosum
'5*. ?eatus acusticus externus izgra+uju:
a) pars tympanica tana kombinacija je:
b) pars petrosa &) a! b
c) pars suamosa ') a!c
$) b! c
'5.. @abuni luk (arcus zygomaticus) grade:
a) processus temporalis ossis zygomatici i processus zygomaticus ossis temporalis
b) processus zygomaticus maxillae i processus zygomaticus ossis temporalis
c) processus zygomaticus ossis frontalis i processus zygomaticus ossis temporalis
')3. 7oje strane razlikujemo na pars petrosa slepoone kosti;
a) facies anterior! facies posterior! i facies inferior
b) facies anterior! facies lateralis i facies posterior
c) facies posterior! facies inferior i facies superior
')&. 6aokru,i formaciju koja se ne nalazi na prednjoj strani piramide (facies anterior partis petrosae):
a) impressio trigeminalis
b) elementia arcuata
c) canalis nervi petrosi majoris
d) foramen lacerum
e) tegmen tympani
')'. 7oji otvor se nalazi na zadnjoj strani piramide (facies posterior partis petrosae);
a) ulazni otvor u canalis facialis
b) foramen jugulare
c) porus acusticus internus
d) foramen lacerum
')$. 7otani nastavak koji polazi sa donje strane piramide temporalne kosti:
a) processus styloideus
b) processus jugularis
c) processus temporalis
')%. Adubljenje donje strane piramide (facies inferior partis petrosan) temporalne kosti je:
a) fossa temporalis
b) fossa jugularis
c) fossa subarcuata
d) fossa mandibularis
')(. 4znai koji deo uha! u piramidi slepoone kosti (pars petrosa ossis temporalis
nije sagitalno postavljen:
a) antrum mastoideum
b) meatus acusticus externus
c) cavum (cavitas tympanica)
d) tuba auditiva
')5. A izgradnji jednog od navedenih prostora uestvuje spoljanja strana velikih krila (ala
major). 7oji je to prostor;
a) fossa pterygopalatina
b) fossa infratemporalis
c) orbita
d) fossa cranii media
')). <de se nalazi foramen lacerum;
a) na prednjoj strani piramide
b) izme+u dva vrha piramide i zadnje ivice velikih krila! a pozadi tela sfenoidalne kosti
c) na samom vrhu piramide spolja od ptvpra karotidnog kanala
d) izme+u prednje ivice piramide i zadnje ivice velikih krila
')*. 4znai deo uha koji se ne nalazi u piramidi temporalne kosti;
a) canalis semicirculares
b) vestibulum
c) antrum mastoideum
d) cochlea
').. =obanjske jame su:
a) fossa cranii anterior! fossa cranii superior i fossa cranii media
b) fossa cranii anterior! fossa cranii posterior i fossa cranii superior
c) fossa cranii anterior! fossa cranii media i fossa cranii posterior
'*3. 7oji deo baze lobanje izgra+uje facies cerebralis velikih krila (ala major);
a) fossa cranii media
b) fossa cranii anterior
c) fossa cranii posterior
'*&. 4tvor koji povezuje srednju lobanjsku jamu (fossa cranii media) i pterigopalatinsku jamu (fossa
pterygopalatina) je:
a) foramen spinosum
b) foramen rotundum
c) foramen ovale
d) foramen rotundum i foramen ovale
'*'. 7oji otvori povezuju srednju lobanjsku jamu (fossa cranii media) i infratemporalnu jamu (fossa
infratemporalis);
a) foramen ovale i foramen spinosum
b) foramen ovale i foramen opticum
c) samo foramen ovale
d) foramen rotundum i foramen singulare
'*$. 7oja od slede0ih formacija ne uestvuje u izgradnji donje orbitalne pukotine (fissura orbitalis inferior);
a) os zygomaticum
b) ala major
c) corpus maxilae
d) labyrinthus ethmoidalis
'*%. #zme+u stiloidnog(processus styloideus) i mastoidnog nastavka (processus mastoideus) slepoone kosti nalazi
se slede0i otvor:
a) foramen lacerum
b) foramen stylomastoideum i foramen mastoideum
c) foramen mastoideum
d) foramen stylomastoideum
'*(. /vi navedeni nastavci pripadaju gornjoj vilici (maxilla) izuzev:
a) processus zygomaticus
b) processus alveolaris
c) processus palatinus
d) processus frontalis
e) processus orbitalis
'*5. 7oja od navedenih formacija se ne nalazi na gornjoj ivici vilicne grane (ramus mandibulae);
a) crista temporalis
b) processus condylarys
c) processus coronoideus
d) incisura mandibulae
'*). Cve jame koje razdvaja linea mylohyoidea unutranje strane tela donje vilice (corpus mandibulae) su:
a) onjaka jama (fossa canina) i podvilina jama (fovea submandibularis)
b) digastrina jama (fossa digastrica) i podjezicna jama (fovea sublingualis)
c) podjezina jama (fovea sublinualis) i podvilina jama (fovea submandibularis)
'**. 1ormacija koja se ne mo,e uoiti na unutranjoj strani grane donje vilice ( ramus mandibulae) je:
a) sulcus mylohyoideus
b) linea obliua
c) foramen mandibulare
d) tuberositas pterygoidea
e) lingua mandibulae
'*.. oelo (corpus)! veliki rog (cornu majus) i mali rog (cornu minus) ima slede0a kost lica:
a) concha nasalis inferior
b) os hyoideum
c) vomer
d) os zygomaticum
'.3. "astavak koji se ne nalazi na uspravnom listu nepane kosti ( lamina perpendicularis ossis palatini) je:
a) processus ethmoidalis
b) processus pyramidalis
c) processus maxillaris
d) processus orbitalis
e) processus sphenoidalis
'.&. /amo jedna od nosnih koljki je posebna kost lica. oo je:
a) concha nasalis suprema
b) concha nasalis superior
c) concha nasalis inferior
d) concha nasalis media
'.'. @abuna kost (os zygomaticum) uestvuje u formiranju:
a) samo one duplje
b) one duplje (orbita) i krilastonepane jame (fossa pterygopalatina)
c) one duplje (orbita) i slepoone jame (fossa temporalis)
d) one duplje (orbita) i nosne duplje (cavitas nasi)
'.$. 7osti koje uestvuju u formiranju jame za suznu kesu (fossa sacci lacrimalis) su:
a) os lacrimale i pars orbitalis ossis frontalis
b) os lacrimale i corpus maxillae
c) os lacrimale i labirint etmoidalne kosti
d) os lacrimale i processus frontalis maxilae
'.%. 7osti koje formiraju spoljanji zid nosne duplje (cavitas nasi) su:
a) lamina perpendicularis ossis palatini! lamina medialis processus pterygoidei i processus frontalis maxilae
b) lamina perpendicularis ossis palatini! processus frontalis maxillae i lamina lateralis processus pterygoidei
c) corpus maxillae! os lacrimale! labyrintus ethmoiddalis i concha nasalis inferios
d) tani odgovori su a i b
e) tani odgovori su a i c
'.(. 6a koju od navedenih kombinacija kostiju je tano da grade gornji zid nosne duplje (cavitas nasi)
a) os nasale! os ethmoidale (lamina cribrosa) i concha nasalis superior
b) os nasale! os ethmoidale (lamina cribrosa) i os sphenoidale (ala minor)
c) os nasale! os ethmoidale (lamina cribrosa) i os sphenoidale(corpus)
d) os nasale ! os ethmoidale(lamina cribrosa) i os sphenoidale (ala major)
'.5. =atinski naziv struktura koje formiraju zadnji otvor nosne duplje (cavitas nasi) je:
a) choanae
b) apertura piriformis
c) meatus nasopharyngeus
'.). :regrada nosa (septum nasi) je najve0im delom izgra+ena od:
a) os palatinum (lamina perpendicularis) i vomer
b) os sphenoidale (lamina medialis processus pterygoidei) i vomer
c) os ethmoidale (lamina perpendicularis) i vomer
d) tani su odgovori a i b
'.*. 7osti koje grade medijalni zid one duplje (orbita) su:
a) grade ga etri kosti (corpus maxillae! os lacrimale! labyrinthus ethmoidalis i os sphenoidale)
b) grade ga etri kosti (processus frontalis maxillae! os lacrimale! labyrinthus ethmoidalis i corpus ossis
sphenoidalis)
c) grade ga etri kosti (os frontale! os lacrimale! os sphenoidale! i labyrinthus ethmoidalis)
d) grade ga samo tri kosti (maxilla! os lacrimale i os sphenoidale)
'... 7osti koje formiraju gornji zid one duplje (orbita) su:
a) samo os frontale (pars orbitalis)
b) os frontale (pars orbitalis) i os sphenoidale (ala major)
c) os frontale (pars orbitalis) i os zygomaticum
d) os frontale (pars orbitalis) i os sphenoidale( ala minor)
$33. 7osti koje formiraju donji zid one duplje (orbita) su:
a) corpus maxillae i ala major
b) processus frontalis maxillae! os zygomaticum i processus orbitalis ossis palatini
c) corpus maxillae! os zygomaticum i processus orbitalis ossis palatini
d) corpus maxillae! os lacrimale i os zygomaticum