You are on page 1of 16

skaitykite:

A.Čaplikas: tirpalas, dėl kurio nudegė naujagimiai,


negalėjo būti naudojamas

KLAIPĖDA ISSN 1822-5330. Numeris 186 (743). 2009 M. GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS KLAIPĖDA SPORTAS KLAIPĖDA ORAI

LIETUVOS VILTYS STUDENTAI LINAS KLEIZA – ATKELIAUJA -4 °C


SUBLIZGĖTI ES IEŠKOS LIETUVOS METŲ KALĖDINĖ -8 °C
BLIŪKŠTA TALENTŲ KREPŠININKAS MUGĖ
7 psl. 4 psl. 10 psl. 3 psl.

DALIA GRYBAUSKAITĖ:
„VISKAS PRIKLAUSO NUO MŪSŲ“ „Prašyti žmonių susiveržti diržus ar prašyti
pakentėti gali tik tas politikas, kuris pradeda
nuo savęs“, – išskirtiniame interviu dienraš-
čiui „15min“ ir naujienų portalui 15min.lt sa-
kė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Deja,
pasak jos, piliečių rinkti politikai savo priedų
ir lengvatų susimažinimą paverčia televizijos
šou: „Be jokios abejonės, tai matyti yra sun-
ku ir skaudu, ir aš puikiai suprantu žmonių pa-
sipiktinimą.“

Penkis mėnesius valstybės vadovo poste


dirbanti D.Grybauskaitė atsakė ir į „15min“,
ir į skaitytojų atsiųstus klausimus.
– Jūsų Ekscelencija, didžioji dalis į redak-
ciją savo klausimus atsiuntusių skaitytojų kal-
ba apie sunkią buitį: minimalius atlyginimus,
nedarbą, mažinamas pensijas, alkstančius vai-
kus, „beprotiškas reformas“. Tie patys žmonės
skundžiasi dėl valdininkų ir politikų saviva-
lės, tyčiojimosi iš tautos, išrinktųjų privilegijų
ir arogancijos. Apibendrinant visų jų laiškus,
galima suformuluoti vieną klausimą: „Ką mums
daryti, ir ką ketinate Jūs, prezidente, daryti?“
„Kiekvienas turime pasirinkimą, ar ieš- Ką jiems visiems atsakytumėte?
koti gardesnio kąsnio, bet prarasti tė- – Nėra malonu prieš Kalėdas skaityti
vynę, ar turėti tėvynę galbūt su ma- liūdnokus klausimus. Skaičiau juos visus.
žiau gardžiu kąsniu“, – apie lietuvių Iš tiesų, kai vienos durys gyvenime užsi-
pasirinkimą laimės ieškoti užsieny- daro, visada atsidaro kitos. Reikia tiesiog
je kalbėjo prezidentė D.Grybauskaitė.
gebėti pamatyti naujas galimybes ar nau-
J.Kalinsko nuotr.
jas atsidarančias duris. Esu pati gyvenime
tai patyrusi. Buvo visko: ir sunkumų paka-
ko, ir pinigų trūkdavo, ir neturėjau ko ap-
sirengti, kai buvau jauna. Tiesiog reikia
nebijoti jokio darbo. Tačiau Lietuvoje su-
siduriame su tuo, kad net ir per sunkmetį
žmonės nenori dirbti bet ko, nesiima vie-
šųjų darbų, labai sunku rasti net valytoją.
Kai sunku, reikia dirbti bet ką, reikia da-
ryti tai, ką galima daryti. Ir man teko tuo
pat metu ir mokytis, ir dirbti. Turėjau dirb-
ti fi zinį darbą už labai menką atlyginimą.
Gyvenau ir valgiau, atsimenu, tiktai kiau-
šinius tris kartus per dieną, nes nieko ki-
to neįpirkau.
Nukelta į 8-9 psl.

VAIRUOTOJAI
KENČIA ŠALTĮ
Daugiau kaip pusmetį
Klaipėdoje galiojanti tvar-
ka, kai keleiviai į autobusą
turi lipti pro priekines du-
ris, įvedė tvarkos, sumaži-
no „zuikių“ skaičių, tačiau
šaltuoju metų laiku sukėlė
nepatogumų vairuotojams.
Dažnas jų darbuojasi apsi-
vilkęs striukę, rankas slėp-
damas pirštinėse.
2 psl.
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

2 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

Autobusų vairuotojai Įsibėgėja prekyba Kalėdos

prie vairo kenčia šaltį gyvomis eglutėmis


JURGITA GINA
se miesto vietose.
KUBILIŪTĖ „Dažniausiai eglutėmis
ANDRIEJAUSKAITĖ
g.kubiliute
prekiaujama iki gruodžio 24
j.andriejauskaite
@15min.lt @15min.lt dienos, tai yra iki Kalėdų. Per-
nai buvome išdavę daugiau
„Kai visi vairuotojai susirgs, gal Iki Kalėdų likus vos daugiau nei leidimų – devyniolika. Gal-
tada ims mąstyti“, – piktinosi šal- savaitei, uostamiestyje įsibėgėja būt šiemet dar atsiras daugiau
tį turintis kęsti vienas uostamies- prekyba gyvomis eglutėmis. norinčiųjų pardavinėti eglu-
čio autobusų vairuotojų. tes prieš pat šventes“, – sakė
Žaliaskarėmis jau pra- pašnekovė.
Daugiau kaip pusmetį Klai- dėta prekiauti viešose mies- Daugiausia leidimų išduo-
pėdoje galiojanti tvarka, kai ke- to erdvėse. ta prekybai Taikos prospek-
leiviai į autobusą turi lipti pro Kaip teigė Klaipėdos sa- te, taip pat yra Šilutės plente,
priekines duris, įvedė tvarkos, vivaldybės Licencijų, leidi- Debreceno, J.Janonio, Vingio,
sumažino „zuikių“ skaičių, ta- mų ir vartotojų teisių ap- Liepojos gatvėse.
čiau šaltuoju metų laiku sukė- saugos skyriaus specialistė Įvairaus dydžio gyvos eglu-
lė nepatogumų vairuotojams. Vida Ramašauskaitė, iš vi- tės kainuoja nuo 15 iki 80 Lt,
Dažnas jų darbuojasi apsivil- so išduota vienuolika leidi- ša kel ių ga l i ma įsig y t i u ž
kęs striukę, rankas slėpdamas mų eglučių prekybai įvairio- 1–6 Lt.
pirštinėse, nes priekinių du-
rų varstymas – menkas ma-
lonumas.
„Tokia problema egzistuo-
ja, buvo skundas, diskutavome. Įsigalėjus šalčiui, autobusų vairuotojai priversti kalenti dantimis, nes
Kai kuriuose autobusuose jau stotelėse keleiviai lipa per priekines duris. J.Andriejauskaitės nuotr.
įrengtos apsauginės sienelės,
kad vairuotojus apsaugotų nuo torius Leonas Šiaulys teigė, kad buso pertvarkymas gali būti jų nesulaukėme. Kol kas dar tik
pirmo vėjo gūsio. Temperatūrų dėl atitvarų dar nėra apsispręs- daromas tik su gamintojo ži- pirmos tokios šaltos dienos, tad
skirtumai iš tiesų didelė proble- ta. „Yra visokių minčių, nes tai nia. Kol kas situacija nėra blo- kalbėsimės, stebėsime“, – sakė
ma, pavojinga sveikatai. Tačiau, susiję su eismo saugumu. Kas ga, didelių skundų iš vairuoto- L.Šiaulys.
ar įrengti apsaugines sieneles, būtų, jei stabdant stiklas suduž-
ar ne, yra pačių vežėjų spren- tų ir nukentėtų keleivis. Tuo-
dimas. Yra įvairių nuomonių – met būtų ieškoma kaltų, nors
vieniems apsauginių siene- atitvarai būtų įrengti Kai kuriuose autobusuose jau
lių reikia, kitiems ne“, siekiant, kad bū- įrengtos apsauginės sienelės, kad
– sakė viešosios įs- tų geriau. Be
taigos „Klaipė- to, bet koks vairuotojus apsaugotų nuo pirmo Miesto gatvėse jau gali-
dos keleivinis auto- vėjo gūsio. ma nusipirkti gyvų eglu-
transportas“ čių.G.Kubiliūtės nuotr.
direktorius Sakė G.Neniškis.
Gintaras Ne-
niškis. Pasak
jo, kai kurios
bendrovės, ku-
rioms priklauso
miesto autobusai,
nusprendė sutvarky-
ti prie vairuotojų esan-
tį šildymą, kad pakan-
kamai šiltų kojos.
„Stiklas, atitvaras –
tai papildomos sąnaudos,
kainuoja ir pastatymas. Be
to, sprendimas priklauso
nuo kiekvieno autobuso
techninių gabaritų. Vakarų
šalyse autobusuose yra
gamyklų pastatytos per-
tvaros“, – sakė
G.Neniškis.
Mato
pavojų
Uosta-
miesčio kelei-
vius vežiojan-
čios bendrovės
„Pajūrio auto-
busai“ direk-

orai
GRUODŽIO

16
TREČIADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra
nuo 5 °C iki 11 °C šalčio.
Vakariniuose šalies rajonuose
numatomi krituliai.
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+13 °C
-1 °C
+2 °C
Paryžius
Praha
Ryga
0 °C
-4 °C
-10 °C
Ateinančią naktį šals
nuo 9 °C iki 18 °C, rytoj dieną Madridas +2 °C Roma +6 °C
bus 6-13 °C šalčio. Maskva -20 °C Talinas -10 °C
Saulė teka 08:37
Saulė leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07:15 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Jaunatis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius -11 °C -16 °C -11 °C -1 °C -1 °C

Adas, Albina, Alina, Audronė, Kaunas -9 °C -14 °C -10 °C -1 °C -1 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Vygaudas. Klaipėda -4 °C -8 °C -8 °C -1 °C +1 °C debesuota lietus perkūnija
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

KLAIPĖDA / 3
www.15min.lt/klaipeda

Kalėdinėje miesto mugėje –


nuo amatų iki gardumynų
GINA
mugės koordinatorė Zarina kočių, briedienos, šernienos,
KUBILIŪTĖ Lukošiūnė, gana sudėtinga stručio kumpelių, gyvo lietu-
buvo pasikviesti tautodaili- viško alaus, sūrio produktų,
g.kubiliute
@15min.lt ninkus, nes šventiniu laiko- klevų sirupo, lašišinių žuvų
tarpiu jie gauna nemažai pa- raudonųjų ikrų ir panašių ne-
Į Klaipėdą grįžta tradicinė kalė- siūlymų dalyvauti įvairiuose kasdienių produktų.
dinė mugė. Nuo šio penktadienio renginiuose. Pirmąją mugės dieną, ati-
iki gruodžio 23 dienos ji kvies į Tautodailininkai į mugę darymo proga, 18 val. lanky-
Klaipėdos ledo areną, kur bus ga- suvažiuos iš visos Lietuvos. tojus linksmins Egidijaus Si-
lima įsigyti tautodailininkų dir- Jie ne tik prekiaus savo dir- pavičiaus koncertas.
binių, pasmaguriauti, pasiklau- biniais, bet ir mokys lanky- Kasdien visus pasitiks tra-
syti koncerto. tojus savo amato. dicinis lietuviškas Kalėdų Se-
Mugėje bus galima įsigyti nelis Kalėda.
Nors ir slegia sunkmetis, į dovanų šventėms, vaišių kalė- Koncertines programas Kalėdinė mugė Klaipėdoje
mugę pavyko suburti 150 da- diniam stalui: duonos ir kon- pristatys Klaipėdos vidurinių veiks gruodžio 18–23 dieno-
lyvių. Kaip teigė kalėdinės diterijos gaminių, medaus, ša- ir profesinių mokyklų moks- mis. Organizatorių nuotr.
leiviai, linksmins kaimo ka-
pelos, vyks varžytuvės ir žai-
dimai konkurse „Vakarų ta-
lentai“ .
Vaikams mugėje bus įkur-
ta speciali zona, kur jie galės
ne tik žaisti, bet ir paglostyti
triušiukus ar ožiukus.
Įėjimas į mugę bus ne-
mokamas.

Darbo laikas
Klaipėdos ledo arenoje (Ši-
lutės pl. 48) kalėdinė mugė
veiks gruodžio 18–22 d. nuo
12 iki 20 val., o paskutinę
dieną – gruodžio 23-iąją –
iki 18 val.

uostas
Atlygins nuostolius
Šiuo metu pats stintų gaudy-
mo metas, tačiau dėl uoste
vykdomų darbų žvejai negali
užsidirbti. „15min“ nuotr.

Uoste sprendžiamos žvejų problemos vietoje. Uosto direkcijoje nusta-


ir nuostolių kompensavimo klausi- tyta, kad žemsiurbė, gruodžio
mai. Uosto gilinimo darbus atliekan- 4–13 dienomis vykdžiusi uos-
ti žemsiurbė žvejams trukdo dirbti – to dugno valymo darbus, ne-
išbaido visą laimikį, o dabar – pats tinkamai vykdė grunto išpyli-
stintų gaudymo metas. Dėl to žve- mą. Jis buvo gramzdinamas ge-
jai patiria nuostolių. rokai arčiau – apie puskilome-
trį į šiaurę nuo šiaurinio molo.
Vakar pavakary uoste vyko Kai kurie žvejai dėl to neteko
uždaras posėdis, kuriame direk- savo tinklų – užverstas smėlis
cijos atstovai susitiko su uosto juos užklojo. „Manau, kad inci-
gilinimo darbus atliekančios dentas įvyko dėl rangovo kaltės,
bendrovės „Josef Mobius Bau – todėl susitikimo su K.Zubricku
Aktiengesellschaft“ direktoriu- metu bus aptariami padarytos
mi Kęstučiu Zubricku dėl prie- žalos įvertinimo ir kompensa-
krantės žvejams padarytos ža- vimo klausimai“, – teigė Uosto
los ir jos kompensavimo. direkcijos generalinis direkto-
Uosto įplaukos kanale iš- rius Eugenijus Gentvilas.
kastas gruntas, tinkantis pa- K.Zubrickas vakar teigė,
plūdimiams pamaitinti, turi kad incidentas įvyko dėl dar-
būti gramzdinamas Melnra- buotojų padarytos techninės
gės-Girulių rajono priekran- klaidos, pripažino padarytą
tėje. Jis turi būti išpilamas žalą ir pritarė Uosto direkcijos
2,9–6 km į šiaurę nuo Klaipėdos pozicijai, jog rangovas privalo
uosto vartų – trijuose žvejybos kompensuoti priekrantės žve-
plotuose nuo Antros Melnra- jų dėl minėto incidento patirtą
gės Palangos link. Šis gramz- žalą. Taip pat jis pranešė susi-
dinimas yra vykdomas sude- tiksiantis su Lietuvos žuvinin-
rinus su reikiamomis institu- kystės produktų gamintojų aso-
cijomis. ciacijos tarybos pirmininku Al-
Pirmadienį sulaukta žvejų fonsu Bargaila bei aptarsiantis
nusiskundimų, kad gruntas yra padarytos žalos kompensavimo
gramzdinamas nesuderintoje klausimus.
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

4 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

renginiai
TEATRAS
Studentai leisis Kalėdų proga – naujiena

ieškoti talentų „gyvoji“ prakartėlė


Trečiadienis, gruodžio 16 d.
Žvejų rūmai
11 val. Kalėdinis vaidinimas-
muzikinė pasaka vaikams
„Raudonoji gėlelė“. ro balkonėlyje pasirodys bi-
AURELIJA
KRIPAITĖ bliniai personažai, skambės
KONCERTAS muzika. Vaidinimai pagal
a.kripaite
Klaipėdos valstybinės kolegijos renginys @15min.lt biblinį siužetą tęsis apie va-
Ketvirtadienis, gruodžio 17 d. landą. Visas veiksmas, anot
„Išlįsk į šviesą“ – vienas populiariausių šio-
Klaipėdos koncertų salė je mokymo įstaigoje. Organizatorių nuotr. Uostamiestyje per didžiąsias me- K.Žilinsko, bus persmelktas
18 val. Festivalis „Salve Musica“. tų šventes Teatro aikštėje įsikurs sakraline nuotaika.
„Svinguojantis barokas“. „gyvoji“ prakartėlė. „Mūsų tikslas, kad tai tap-
tų gražia tradicija, pagyvin-
PARODOS Kalėdų dieną klaipėdiečius siančia Klaipėdos senamies-
iš Klaipėdos dramos teatro bal- tį“, – teigė vienas iš renginio
P.Domšaičio galerija
kono sveikins bibliniai perso- sumanytojų prodiuseris Gin-
Veikia japonų M.Yamamoto ir
nažai – Marija, Juozapas, pie- taras Bendžius.
Y.Matsumoto kimono ir piešinių
menėliai, Trys Karaliai ir kūdi- Pagrindiniai vaidmenys
paroda ant kriauklių geldelių ir
kėlis. „Gyvoji“ prakartėlė Klai- patikėti Jolantai Puodėnai-
tradicinių meno kūrinių paroda.
pėdoje žmones į Teatro aikštę tei ir Edvardui Braziui.
Vaikų bei jaunimo kūrybos konkur-
sukvies pirmą kartą. Aikštėje ketinama šven-
so „Mano prakartėlė“ paroda.
„Tikimės, kad sunkmečiu, čiantiems k laipėdiečiams
I.Simonaitytės biblioteka tokiu nevilties metu, apgriu- dalyti ir karštą arbatą. Teat-
Paroda „Šventosios žemės vusio teatro balkone nusileis ro aikštėje įkurdinta ne tik
atminties ženklai“. angelas ir nušvies visas tiesas, eglutė, skulptūrėlių prakar-
kuriomis seniai niekas nebeti- tėlė, bet veikia ir vaikų žaidi-
ki“, – kalbėjo renginio režisie- mų aikštelė.
rius Kęstutis Žilinskas. Asociacija „Mano miestas
Pirmąją Kalėdų dieną – Klaipėda“ yra numačiusi atši-
gruodžio 25-ąją – Teatro aikš- lus orams toliau tęsti renginius
Klaipėdos valstybinė kolegija rytoj „Kiekviename iš mūsų sly- tus vertins speciali komisija, tėje bus surengti trys vaidi- iš teatro balkono bei atgaivin-
skelbia naujų talentų paieškas. pi talentas, tad nebijokime jo o geriausieji bus apdovanoti. nimai. 14, 16 ir 18 val. teat- ti poezijos skaitymus.
parodyti“, – skelbia renginio Renginį organizuoja trečiojo
Visi gabiausieji raginami ne- organizatoriai. kurso studentai, kurie nesle-
užsisklęsti ir pademonstruoti Pademonstruoti savo su- pia: viliamasi sulaukti ne tik
savo talentus. Tradicinis kole- gebėjimus kviečiami ne tik šo- talentų gausos, bet ir pilnos Iš teatro balkono
gijos renginys „Išlįsk į šviesą“ kantys, dainuojantys bei vaidi- salės žiūrovų. Beje, jie taip pat miestelėnus su šven-
į Socialinių mokslų fakulteto nantys studentai. Svarbiausia, rinks savo favoritą. tėmis sveikins gyvos
aktų salę (Jaunystės g. 1) visus kaip teigia organizatoriai, ori- Renginio pradžia – rytoj, prakartėlės herojai.
A.Kripaitės nuotr.
sukvies rytoj, 15 val. ginalumas ir savitumas. Talen- 15 val.
Mažosios Lietuvos
istorijos muziejus
Veikia paroda
„Pirmieji lietuviai Teksase“.
Etnokultūros centras
Pajūrio krašto moterų
rankdarbiai: riešinių paroda.
Baroti galerija
Vaidoto Janulio paroda
„GRAFirKA?“
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

KLAIPĖDA / 5
www.15min.lt/klaipėda

Meras išvengė etikos sargų


botago GINA
damas, esą laboratorijos pas-
Klaipėdos meras R.Taraškevičius buvo apskųstas
savivaldybės Etikos komisijai. „15min“ nuotr.

KUBILIŪTĖ tatai ir baseinas įregistruoti tik


dėl asmeninių pažinčių Klai-
g.kubiliute
@15min.lt pėdos registrų centre. Jo ma-
nymu, miesto galva nori atim-
Klaipėdos merui Rimantui Taraš- ti laboratorijos sklypo dalį ir
kevičiui teko aiškintis savivaldy- perduoti jį Jūrų muziejui, ku-
bės Etikos komisijai. Jis kaltintas rio plėtra jau numatyta.
Žuvivaisos ir žuvininkystės tyri-
Meras: „Tai buvo
mų centro Žuvininkystės tyrimų
asmeniškas pokalbis“
laboratorijos šmeižimu.
Savivaldybė ir Žuvininkys-
Tokį skundą komisijai patei- tės tyrimų laboratorija bylinė-
kė minėtos institucijos direkto- jasi, ar jos pastatai ir baseinas
rius Šarūnas Toliušis. Anot jo, yra teisiškai įregistruoti. Savi-
spalį Klaipėdoje vykusiame iš- valdybės duomenimis, stati-
važiuojamajame Vyriausybės niai nėra teisiškai įregistruo-
posėdyje R.Taraškevičius vi- ti, nes neišliko jų dokumen-
siems ministrams ir premjerui tų. Laboratorijos vadovybė
pareiškė, kad Žuvininkystės ty- su tuo nesutinka, nes pasta-
rimų laboratorija neteisėtai re- tai ir baseinas pastatyti 1961
gistruota ir turimi dokumentai metais ir yra visi registracijos
perduoti prokuratūrai. dokumentai. meniškas pokalbis per išva- žinąs, kad vieno laboratorijos bėjo neviešai. nes tai buvo asmeninis pokal-
Š.Toliušio teigimu, meras Tuo tarpu meras R.Ta- žiuojamojo Vyriausybės po- vyriausiojo specialisto mama Po ilgų diskusijų Etikos ko- bis. Tačiau jam rekomenduota
jį dar kartą savo antipatija la- raškevičius Etikos komisijai sėdžio pertrauką. dirba Klaipėdos registrų cent- misijos nariai nusprendė, kad kalbantis asmeniškai nevarto-
boratorijai pribloškė pareikš- aiškino, kad tai buvo tik as- Uostamiesčio meras teigė re. Tačiau apie tai, anot jo, kal- meras nepažeidė etikos normų, ti lakių frazių.

akcija
Į miestą atkeliauja
Betliejaus ugnis
Klaipėdos prieš didžiąsias metų lėdiniu papročiu.
šventes neaplenks Betliejaus taikos Betliejaus taikos ugnis į
ugnis – žmonijos brolybės, drau- Lietuvą atkeliauja jau ne pir-
gystės ir taikos simbolis. mus metus. Lietuvos skautiš-
kos organizacijos ugnį peri-
Šios gražios akcijos tikslas ma iš kaimynų lenkų Lietuvos -
– pasiekti kuo daugiau žmonių Lenkijos pasienyje. Ugnis pla-
ir paskatinti kiekvieną aktyviai tinama ne tik per visą Lietuvą,
kurti taiką savo aplinkoje, siekti bet ir perduodama toliau – kai-
tolerancijos visoms etninėms, mynams latviams, kurie ją per-
kultūrinėms, politinėms ar re- duoda estams.
liginėms grupėms. Gruodžio 20 dieną ugnis
Betliejaus taikos ugnies bus dalijama visose Klaipė-
idėja kilo 1986 metais Austri- dos bažnyčiose prieš ir po ry-
joje socialinės paramos akci- tinių Mišių.
jos metu „Šviesa tamsoje“. Tuo- Organizatoriai kviečia at-
met ypač pasižymėjęs vaikas iš eiti ir parsinešti namo Betlie-
Austrijos keliaudavo į Palesti- jaus šviesos spindulėlį. Žva-
ną ir, Betliejuje uždegęs žvakę, kutę galima įsigyti ir akcijos
ją kaip taikos ir vilties simbolį vietoje, ji pažymėta specialiu
parveždavo į Vieną bei platin- lipduku.
davo savo šalyje. Gruodžio 16–23 d. ugnis bus
Iš pradžių ši tradicija ap- dalinama visiems, kuriems Lie-
ėmė tik Austriją, tačiau labai tuvoje labiausiai reikia vilties ir
greitai taikos ugnis skautų bei šilumos – vaikų ir senelių glo-
visų geros valios žmonių dė- bos namuose, ligoninėse, kalė-
ka išplito po visą pasaulį. Šiuo jimuose, universitetuose ir ki-
metu taikos šviesos nešimas tose bendruomenėse, organi-
yra virtęs savotišku nauju ka- zacijose bei institucijose.

Iš Betliejaus atkeliavusi
ugnis bus dalijama bažny-
čiose. G.Kubiliūtės nuotr.
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Žada išmokų
nebemažinti Tirpalas – ne kūdikių priežiūrai
Sveikatos apsaugos ministras Al- palo. Tai esą buvo patvirtinta tyrimas, ar tikrai kūdikiai nu-
gis Čaplikas teigia, jog tirpalas, ir dokumentuose. degė dėl minėto tirpalo. Be to,
dėl kurio galimai Šiaulių apskri- „Ligoninės administra- Akušerijos-ginekologijos kli-
ties ligoninėje nudegė 9 nauja- cija pripažino savo kaltę. Ap- nika uždaroma ir kūdikiai bus
gimiai, negalėjo būti naudoja- skrities viršininkas dabar tu- prižiūrimi Moters ir vaiko kli-
mas prižiūrint kūdikius. Dėl pa- rės spręsti dėl nuobaudos li- nikų patalpose.
žeidimo ligoninės vadovui gre- goninės vadovui (Petrui Si- Ministras taip pat reko-
sia nuobaudos. mavičiui – red. past.)“, – sakė mendavo Šiaulių ligoninės va-
A.Čaplikas. dovams atšaukti penktadienį
„Tirpalas „Cutasept F“ ne- Po incidento laikinai nuo suplanuotą Moters ir vaiko kli-
galėjo būti naudojamas nau- pareigų buvo nušalintos Šiau- nikos atidarymą.
jagimių tualetui“, – vakar po lių ligoninės Akušerijos-gi- Cheminius odos nudegi-
Premjeras Andrius Kubilius apsilankymo minėtoje ligo- nekologijos klinikos Nauja- mus kūdikiai patyrė penkta-
tikina, kad 2010 metais papil- ninėje agentūrai BNS sakė gimių skyriaus vedėja Ban- dienį, kai medikai minėtu tir-
domo socialinių išmokų maži- ministras. ga Vaitkevičienė ir to paties palu nuvalė odelę už ausų, pa-
A.Čaplikas ketina artimiausiu metu pavesti Valstybinei
nimo nėra numatyta. Pasak jo, pačioje gamintojų skyriaus administratorė Lai- žastyse ir kirkšnyse. Šiuo metu medicininio audito inspekcijai atlikti detalų tyrimą, ar
„Kitais metais nenumato- rekomendacijoje buvo teigia- ma Liugienė. naujagimiai yra gydomi Kau- Šiaulių ligoninėje nebuvo padaryta daugiau klaidų at-
me kokių nors papildomų ma- ma, kad naujagimių priežiūrai Moteris laikinai nušalin- no medicinos universiteto kli- liekant kūdikių priežiūros procedūras. I.Gelūno nuotr.
žinimų, todėl žmonės gali ra- negalima naudoti minėto tir- ti buvo nuspręsta, nes vyksta nikose (KMUK).
miau žiūrėti į perspektyvą. Nors
ir bus sudėtinga, ir toliau vyk-
dysime socialiai atsakingą po-
litiką. Socialines išlaidas ma-
žintume paskutines“, – vakar
interviu Lietuvos radijui sakė
premjeras.
A.Kubilius pridūrė, kad nors
ir nėra lengva, socialines išmo-
kas gaunantiems žmonėms teks
įprasti gyventi su mažesnėmis
pajamomis.
Praėjusią savaitę Seimas,
gelbėdamas finansinėje duo-
bėje esančią „Sodrą“, apkarpė
beveik visas pensijas ir įvairias
socialines išmokas, įskaitant ir
bedarbio pašalpą.
650 Lt nesiekiančios pensi-
jos nebus mažinamos, o dides-
nės vidutiniškai mažinamos
5 proc. Maksimali bedarbio iš-
moka mažinama iki 650 Lt.
Šie mažinimai galios nuo
kitų metų sausio iki 2011 me-
tų pabaigos.

Ieško vietos
„Vienai Lietuvai“

Premjeras Andrius Kubilius


teigia, jog jo atstovaujama Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų frakcija Sei-
me yra nusprendusi padėti api-
brėžti aiškų frakcijos „Viena
Lietuva“ statusą valdančiojo-
je koalicijoje.
„Aš turiu palaikymą ir aiš-
kų sprendimą, kad „Vienos Lie-
tuvos“ frakcijai mes turime pa-
dėti vėl grįžti į aiškų ir skaidrų
statusą valdančiojoje koalicijo-
je. Toks mūsų sprendimas yra,
mes to nuosekliai ieškome. Tai
esame aptarę ne tik mūsų frak-
cijoje, bet visoje valdančiojoje
koalicijoje“, – sakė A.Kubilius.
Premjeras pabrėžė, kad būti-
na sutarti „dėl kelių principi-
nių dalykų“, tačiau tvirtino, kad
apie postų pasidalijimą dabar
nekalbama.
Frakciją „Viena Lietuva“ su-
daro nuo Arūno Valinsko Tau-
tos prisikėlimo partijos atskilę
Laimonto Diniaus (nuotr.) va-
dovaujami parlamentarai, ji tu-
ri 11 narių.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 100 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
gautas finansavimas
sklaidos nuostoliams
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt padengti per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. pavasaris
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS / 7
www.15min.lt/aktualijos

Viltys sublizgėti bliūkšta


GEDIMINAS
čiau, pirmininkaujanti šalis
GASIULIS neturės. „Iš esmės dar laukia-
g.gasiulis
me kitų metų, kai pirmininka-
@15min.lt vimą pradės pirmasis trejetas
(Ispanija, Belgija ir Vengrija –
Pirmininkavimo Europos Sąjungai aut. past.). Tai bus lyg prece-
(ES) laukiančiai Lietuvai teks nusi- dentas“, – „15min“ sakė URM
vilti: užsienio politikos srityje, ku- ES departamento Institucinių
rioje tikėtasi daug pasiekti, galios klausimų ir pasirengimo pir-
sumažintos iki minimumo, nega- mininkauti ES skyriaus vedė-
na to, garbę (ir darbus) teks dalin- jas Julius Pranevičius.
tis su dar dviem šalimis. Jo teigimu, anksčiau buvo
ruošiamas pusmečio planas,
Iki šiol kiekviena Bend- tačiau šiuo metu jau prade-
rijos narė ES Vadovų tarybai dami pokalbiai su Graikija ir
pirmininkaudavo po pusme- Airija dėl darbų pasidalinimo
tį. Šį laikotarpį šalys stengia- artėjančiam pirmininkavimo
si išnaudoti kaip galima nau- laikotarpiui. Beje, „trio“ gali
dingiau, kadangi tuomet bū- susitarti dirbti ir po pusmetį
na labiausiai girdima tiek ES ar – atvirkščiai – visam laiko-
viduje, tiek užsienyje. tarpiui pasidalinti konkrečias
Tačiau įsigaliojus Lisabo- sritis. Kaip elgsis mūsų treje-
nos sutarčiai jau nuo kitų me- tas, kol kas nenuspręsta.
tų tvarka keisis: ES po 1,5 me- J.Pranevičius pripažino,
ES politikų džiaugsmingai sutikta
tų laikotarpį pirmininkaus kad įsteigus ES prezidento bei
Lisabonos sutartis slopina Lietu-
vadinamasis „Trio“ – trys ša- užsienio politikos vadovo pos- vos ambicijas pirmininkavimo lai-
lys, kurios, kaip buvo numa- tus pirmininkaujančios ša- kotarpiu bent trumpam sušvytėti.
tyta, turėjo pirmininkauti po lies įtakos užsienio politiko- AFP/Scanpix, A.Ufarto/BFL nuotr.
pusmetį. Kitas svarbus poky- je praktiškai neliks.
tis – atsiradus ES prezidento „Tačiau ir anksčiau nebuvo
ir užsienio politikos vadovo taip, kad ką pasako pirminin- liui. „Deja, tai gali reikšti, kad ES ekspertas, politologas
postams, absoliuti dauguma kaujanti šalis, taip ir yra. Bet nebūsime tiek matomi, kiek iki Gediminas Vitkus teigia, jog
užsienio politikos, tarptauti- kokioms deryboms buvo rėmai, šiol pirmininkavusios šalys“, pirmininkavimas Bendrijai
nių santykių klausimų perke- mandatas, dėl kurio reikėjo – sakė J.Pranevičius. yra pareiga, todėl išlaidos ne-
liami ant jų pečių. derintis su kitomis Bendrijos Jis pabrėžė, jog svarbiau- išvengiamos ir jos neprivalo
narėmis. Gal didesnis privalu- sias pirmininkaujančios ša- „atsipirkti“ nauda.
Įtakos – mažiau
mas buvo tas, kad šalis galėjo lies darbas yra organizaci- „Tai yra didelis organi-
Lietuva ES pirmininkaus kelti sau aktualius klausimus“, nis: darbų, vizitų, susitiki- zacinis darbas ir lėšas tenka
2013 metais kartu su Graikija ir – teigė J.Pranevičius. mų, renginių organizavimas, skirti, nori to ar nenori, – sakė
Airija. Anksčiau Užsienio rei- Pašnekovas pridūrė, kad taip pat kompromiso ieškoji- G.Vitkus. – Anksčiau tai buvo
kalų ministerija (URM) vylė- du nauji postai ir buvo įsteig- mas, pozicijų derinimas. „Tai savotiškas „pasipuikavimo“
si, jog šį pusmetį bus pasiekta ti tam, kad ES kalbėtų „vienu taip pat turi didelę įtaką, gal pusmetis, dabar sistema kei-
Lietuvai svarbių tikslų. Dabar balsu“, vykdytų nuoseklią po- dar svarbesnę, juk ES esmė čiasi ir to bus mažiau. Tačiau
ministerijos specialistai sutin- litiką, būtų labiau matoma – jie yra vidaus politika“, – kalbė- nors užsienio politika perlei-
ka, kad tiek įtakos, kiek anks- bus tarsi ES „ruparas“ pasau- jo pašnekovas. džiama naujiesiems pareigū-
nams, aš to nesureikšminčiau,
Atsisakyti negalima
visgi įtakos užsienio politikai
Kiek Lietuvai kainuos pir- pirmininkaujanti šalis turėjo
Anksčiau tai buvo savotiškas mininkavimas, kol kas nežino- ne itin daug, poziciją visuo-
„pasipuikavimo“ pusmetis, dabar ma. J.Pranevičiaus teigimu, kitos met reikėjo derinti. O darbo-
Bendrijos šalys tam išleisdavo tvarkę ir toliau reikia sudari-
sistema keičiasi ir to bus mažiau. nuo 60 iki 180 mln. eurų. nėti, taigi galima ją pakreip-
Tačiau nors užsienio politika perlei- „Suma priklauso nuo iš- ti savo linkme.“
sikeltų tikslų. Mes, matyt, G.Vitkaus teigimu, kaip
džiama naujiesiems pareigūnams, orientuosimės į mažesnę su- ir anksčiau, taip ir įsigalio-
aš to nesureikšminčiau, kadangi mą. Bet kokiu atveju, organi- jus Lisabonos sutarčiai, pa-
zacinės išlaidos lieka: reikės siekta nauda priklausys ne
poziciją visuomet reikėjo derinti. ne tik personalo, bet ir trans- tik nuo suteikiamų galių, bet
porto, viešbučių, salių...“ – ir nuo pačios šalies ambicijų
Sakė G.Vitkus. vardino jis. bei įdirbio.

Atsistatydinimą dengia paslapties skraistė


Seimas vakar pradėjo Valstybės P.Malakausku su- tydinimo procedūros Sei- esą jo atsistatydinimas susi-
saugumo departamento (VSD) sitikti savo frakci- me. Po pateikimo nuta- jęs su tyrimu dėl galimo slapto
generalinio direktoriaus Povi- jose ir išsiaiškin- rimui pritarė 46 parla- CŽV kalėjimo Lietuvoje. Taip
lo Malakausko atleidimo iš dar- ti, kokie motyvai mentarai, prieš balsavo pat jis teigė nejautęs „jokio
bo procedūrą. paskatino palik- 15, o susilaikė 25. spaudimo iš prezidentės“.
ti šį postą. Pats P.Malakauskas P.Malakauskas VSD vado-
P.Malakauskas atsista- Tu o t a r p u taip pat neatskleidžia, ko- vaus tol, kol Seimas nepriims
tydinimo pareiškimą prezi- konservatoriai ra- kios konkrečiai priežastys nutarimo dėl jo atstatydini-
dentei Daliai Grybauskaitei gino nevilkinti pastūmėjo jį priimti to- mo ir prezidentė Dalia Gry-
įteikė pirmadienį, ši iškart atsta- kį sprendimą, bauskaitė dokumento nepa-
pasirašė atitinkamą dekre- tačiau nei- sirašys.
tą, kuriam dar turi pritar- gė prie-
ti Seimas. laidas,
Nutarimą vakar parla-
mentui pristatė preziden-
tės patarėjas Jonas Marke-
vičius. Seimo nariai domė-
josi, kodėl P.Malakauskas
nusprendė atsistatydinti,
tačiau J.Markevičius konk-
rečių priežasčių neįvardijo
– esą tai yra jo „asmeninis
apsisprendimas“. Taip pat
jis negalėjo nurodyti, kokie
asmenys galėtų kandidatuo-
ti į atsilaisvinusią VSD vado-
vo vietą. P.Malakausko atsistatydinimą užsienio
„Tvarkiečiai“, „darbiečiai“ žiniasklaida sieja su įtarimais dėl CŽV
ir socialdemokratai išreiškė kalėjimo Lietuvoje. „Scanpix“ nuotr.
norą su atsistat ydinančiu
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

8 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Prezidentė D.Grybauskaitė: „ v ynės ir beveik be draugų,


ARŪNAS
IVAŠKEVIČIUS nors labai komfortiškai gy-
vendama.
a.ivaskevicius
@15min.lt Savo šalyje užaugi, gauni
išsilavinimą, į tave daug įdėta.
Atkelta iš 1 psl. Kiekvienas turime paklausti sa-
Sunkmetis nebus ilgas. vęs, ar galvojame tik apie save,
Viskas priklauso nuo mūsų. ar dar ir klausiame, ką kiekvie-
Ekonomika Lietuvoje tikrai nas davėme savo tėvynei. Ar
pradės tvarkytis jau kitų me- tik norime ir gebame reikalau-
tų pabaigoje, o dar kitų metų, ti, kad ji mums kažką duotų,
2011-ųjų, pradžioje turėtų pa- ar vis dėlto jaučiame pilietinę
simatyti atsigavimo ženklų ir pareigą atiduoti tai, kas į mus
po truputėlį darbo rinka jau di- įdėta. Kiekvienas turime pa-
dės. Sunkmetis, ko gero, truks sirinkimą, ar ieškoti gardes-
metus pusantrų. nio kąsnio, bet prarasti tėvy-
O tuo tarpu yra įvairių ga- nę, ar turėti tėvynę galbūt su
limybių vienas kitam padėti, mažiau gardžiu kąsniu.
čia įsijungia ir savitarpio pa- – Didelė dalis tautos, valstybės
galbos mechanizmai – kiek piliečių, yra apimti gūdžios des-
gali žmonės šeimoje vienas peracijos. Jie nepasitiki politikais
kitam padėti, kiek gali visuo- ir politika apskritai, ima niekinti
menė padėti. Yra įvairių sche- pačią valstybę, jaunesni emigra-
mų. Ir mūsų socialinė sistema ciją laiko vieninteliu išsigelbėji-
taip pat turi tam tikrą pagalbos mu, vyresni nostalgiškai prisime-
tinklą. Tai ne tik bedarbio pa- na, kad „prie ruso buvo geriau“,
šalpos, kurios šiek tiek mažė- dar kiti ragina atvirai smurtau-
ja, bet taip pat ir mokesčių už ti prieš valdžią. Kas sukėlė tokį
šildymą ir elektrą kompensa- priešiškumą? Gal kalta pati val-
vimas tiems gyventojams, ku- džia, nesugebanti žmogišku bal-
rie labai mažai uždirba ir ku- su piliečius nuoširdžiai pakviesti
rie yra socialiai remtini. Tai- susitelkti bendram darbui ir kar-
gi programų yra įvairių, dar- tu ištverti sunkmetį?
bo biržos taip pat siūlo įvairų – Solidarumas pirmiausia
perkvalifi kavimą. Reikia tie- turi būti rodomas asmeninės
siog netingėti ir norėti. lyderystės pavyzdžiu. Kiekvie-
Aš pati gaunu įvairių laiš- nas politikas, ypač išrinktas
kų. Kai kuriuose rašoma, kad politikas, privalo pradėti nuo
siūlomi darbai ne visai tenki- savęs. Ir kai tauta mato disku-
na. Jaučiamas pasyvumas – sijas televizijos ekranuose dėl
žmogus laukia, kad kažkas vieno ar kito lito ar dėl didžiu-
jam privalo atnešti naują dar- lių priedų, ar dėl brangių auto-
bą, privalo suteikti labai geras mobilių, be jokios abejonės, jai
galimybes. Bet kiekvienas tu- tai matyti yra sunku ir skaudu,
rime pagalvoti, kad savo liki- ir aš puikiai suprantu žmonių
mą vis dėlto kuriame mes pa- pasipiktinimą. Taip, politikai
tys. Mentalitetas, kad kažkas šiandien nėra tie lyderiai, ku-
kitas už tave turi gyventi tavo rie galėtų būti pavyzdys tau-
gyvenimą, už tave apsispręs- tai. Prašyti žmonių susiverž-
ti, už tave dirbti, dabar nėra ti diržus ar prašyti pakentėti
tinkamas. Turime būti sava- gali tik tas politikas, kuris pra-
rankiški ir galvoti pirmiau- deda nuo savęs.
sia apie save, taip pat, aišku, Aš prašiau ir Seimo narių,
ir apie savo artimą. Taigi dau- ir kitų politikų, kad pirmiau- mos, būtent kontržvalgybos lėjimo Lietuvoje istorijoje? Jūsų dvėje. ES kontekste esame jau Iš tiesų, tai junginys, ku-
giau pasitikėjimo savimi, drą- sia jie turi pradėti nuo savęs – kontekste. Baigiame pareng- įtarimai, apie kuriuos užsiminė- daug stipresnis tvarinys. ris kasmet juda ir keičiasi. Kas
sos imtis sprendimų ir inicia- susimažinti atlyginimus pir- ti naują kontržvalgybos kon- te, sklaidosi ar stiprėja? Konkurencija visą laiką dešimtmetį Europos Sąjun-
tyvų, nelaukti ir baigti dejuoti. miausia sau, tiems, kurie dau- cepciją, teiksime pasiūlymus – Man buvo gana šviesu iš vyks tarp trikampio – JAV, Ki- ga tampa visiškai kitokia. Po
Tai turbūt svarbiausia, ką da- giausiai uždirba, ir apsaugo- Seimui ir Vyriausybei. Aiš- karto. Tiesiog norėjau, kad bū- nija (su Indija greičiausiai) ir mūsų įstojimo ji taip pat pasi-
bar turime daryti. ti labiausiai pažeidžiamus ku, kad vieno iš vadovų pasi- tų aišku visiems ir kad nepri- Europa. Kinijos pajėgumai ar- keitė. Jeigu plėtra ir toliau ju-
– Dar vienas tipinis skaityto- sluoksnius. To reikalavau ir traukimas, ko gero, tai refor- klausoma, neutrali, atstovau- timiausius dešimt ar dvidešimt dės, po keleto metų turėsime
jo klausimas: „Noriu išgirsti bent svarstant Valstybinio sociali- mai nepasitarnaus. Bet iš ki- jama visų politinių jėgų komi- metų tikrai didės. Tai didžiu- visiškai kitokią organizaciją,
tris priežastis, kodėl aš turėčiau nio draudimo įstatymą, to rei- tos pusės, jeigu vadovas ma- sija pati apsispręstų, kas buvo lis potencialas, kuris dar nėra tačiau tai yra visiškai geras ir
pasilikti ir dirbti Lietuvoje už- kalavau ir svarstant Biudžeto no, kad jis negali arba nenori Lietuvoje. Ir esmė ne ta, ar ka- išnaudotas, tačiau jis neturė- normalus reiškinys, nes gyve-
baigęs studijas kitais metais. To- įstatymą. O tą spektaklį, blo- dirbti, tai reiškia, kad su tokiu lėjimas buvo, o ta, kas Lietuvo- tų gąsdinti. Dar vienos didelės nimas keičiasi, tad ir organiza-
kie dalykai, kaip moralinės verty- gąja prasme, kurį mes mato- vadovu reformos nepadarysi, je tuo metu priiminėjo valsty- tautos išsivystymas, bendrąja cijos struktūra, organizacijos
bės, man aiškūs, tačiau gal galite me televizijos ekranuose, tik- todėl ir pasirašiau. bei svarbius sprendimus. Vie- prasme, yra gerai. Geriau tu- darbo metodai, organizacijos
pakomentuoti, ar man finansiš- rai galime smerkti. Toks el- – Galbūt jau turite naują kan- na įstaiga Lietuvoje galėjo bū- rėti išsivysčiusias tautas, ne- tikslai keičiasi. Ji nestagnuoja,
kai apsimoka likti ir dirbti Lietu- gesys yra labai blogas pavyz- didatūrą į VSD generalinio direk- ti valstybė valstybėje. Tai yra alkanas ir ne tokias piktas, ko- ji juda kartu su gyvenimu, tad,
voje vien iš idėjos, jog po 35 me- dys tautai. toriaus postą? svarbu. Mums reikia išmokti kios jos būtų alkdamos. Na, o be abejo, ES keisis. Tokios or-
tų galbūt bus geriau?“ (skaityto- – Šią savaitę sulaukėte Vals- – Su tuo tikrai neskubė- pasižiūrėti į savo klaidas, jas dėl demokratijos... viskas eis ganizacijos, kokia buvo 1957
jas Artūras) tybės saugumo departamento va- siu. Tuo labiau kad Seimas pripažinti ir jų niekada dau- kartu. Aš esu įsitikinusi, kad metais, nei reikia, nei ji bus. O
– Esu gyvenusi užsieny- dovo prašymo atleisti jį iš parei- dar turi balsuoti dėl Povilo giau nekartoti. Bent jau tokias besivystanti ir turtėjanti Ki- kokia bus ateityje, viskas pri-
je beveik penkiolika metų. gų. Ar lengva ranka pasirašėte de- Malakausko atstatydinimo. Šį pamokas reikia siekti išspaus- nija palaipsniui taps ir demo- klausys nuo mūsų. Kiekvie-
Ir mokiausi, ir studijavau, ir kretą dėl teikimo Seimui pritarti klausimą spręsiu tik kitų me- ti iš šios istorijos. kratiškesnė. na šalis, net mažutė Lietuvė-
dirbau Lietuvai, bet užsieny- šiam atleidimui? tų pradžioje. – Valstybė valstybėje – kalba- – Dėl pačios ES kartais pasi- lė, turi balso teisę, kad spręs-
je. Taip pat ir Europos Komi- – Ir taip, ir ne. Ne – todėl, – Ar, jūsų akimis, jau dau- me apie tą pačią instituciją, ku- girsta abejonių, kad tai nėra la- tų Europos likimą. Tad viskas
sijoje. Tikrai ten nėra leng- kad siekiu viso VSD refor- giau šviesos mįslingoje CŽV ka- rią ką tik minėjome? bai perspektyvus politinis jungi- ir nuo mūsų priklauso – ko-
viau. Visur reikia darbščių – Taip, apie Valstybės sau- nys. Ką jūs apie tai manote? kios Europos norime, tokią ir
žmonių, gerai dirbančių. Vi- gumo departamentą. – Čia grynai filosofinis, sa- turėsime.
sur tai yra didžiulis ir „pra- – Vis garsiau kalbama, kad kyčiau, pastebėjimas. Yra daug – Ar mes, Lietuva, tinkamai
kaituotas“ darbas. Žmogus, Mentalitetas, kad kažkas kitas ateityje viena iš dviejų super- nuomonių, kad bet koks jun- pasinaudojame naryste ES?
kuris nori tik lengvo uždar- už tave turi gyventi tavo gyveni- valstybių pasaulyje bus Kinija. ginys anksčiau ar vėliau atsi- – Pinigine prasme lyg ir pa-
bio ir kuriam moralinės ver- Ar Lietuva turėtų ruoštis tokiam randa, anksčiau ar vėliau pra- siimame tai, ką gauname, bet
tybės nėra svarbios, neturi mą, už tave apsispręsti, už tave dirbti, jos sustiprėjimui ir kaip? Ar už- puola. Kiekvienu istoriniu lai- ar efektyviai paskui panaudo-
šaknų. Tokių žmonių taip pat dabar nėra tinkamas. Turime būti sa- merksime akis prieš kinų požiū- kotarpiu yra savi poreikiai. Eu- jame, čia jau kitas klausimas.
labai daug mačiau užsienyje. rį į demokratiją? ropai po karo reikėjo junginio, Turime daug įvairių pavyz-
Bet jie niekada neprigyja, jie varankiški ir galvoti pirmiausia apie – Į demokratijos vertybes kuriame kiekviena šalis padė- džių, kaip valstybės panau-
jaučia vidinę tuštumą ir vi- save, taip pat, aišku, ir apie savo arti- visada žiūrėsime griežtai ir tų viena kitai ekonomiškai. Ir doja europinę pagalbą. Pavyz-
są laiką jaučia nostalgiją sa- reikliai, na o Lietuva turi bū- 1957-aisiais toks junginys at- džiui, Ispanija iš pradžių gal-
vo tėvynei. Kiekvienas žmo- mą. Taigi daugiau pasitikėjimo savi- ti ir matyti save Europos Są- sirado. Jis palaipsniui tapo ir būt ir sunkiau ją įsisavindavo,
gus turi pasirinkimą. Aš tokį mi, drąsos imtis sprendimų ir inicia- jungos kontekste. Ypač iš eko- politiniu junginiu, ne tik eko- bet dabar ją panaudojo labai
taip pat turėjau. Galėjau lik- nominės pusės, nes viena Lie- nominiu, o dabar jau turi net efektyviai ir labai gerai išvys-
ti su daug geresniu atlygini- tyvų, nelaukti ir baigti dejuoti. tuva – tai labai mažas lašelis karinio bendradarbiavimo tė savo turizmą, tapusį viena
mu, bet su tuštuma – be tė- pasaulinėje ekonominėje er- elementų. iš pagrindinių šios šalies ūkio
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS / 9
www.15min.lt/aktualijos

„Viskas priklauso nuo mūsų“ uždarymui, bet ir tam, kad bū- kusijų apie išlaidas ir visokių
tų pertvarkytos visos elektri- skandalėlių, tačiau labai gerai,
nės, hidroelektrinės, paruoš- kad tokiu laikotarpiu galėjo-
ti tinklai, pasiruošta uždary- me būti Europos sostine ir aš
mui. Deja, kaip visada, Lietuva visiškai nenoriu dabar disku-
dvejus trejus metus vėlavo su tuoti, kas, kiek, kodėl. Vis dėl-
pasiruošimu, daugelis projek- to turėjome gražių renginių ir
tų dvigubai pabrango ir pasi- jais reikia džiaugtis.
ruošta tikrai yra nepakanka- – Tikriausiai nesuklysiu saky-
mai. Labai daug pinigų buvo damas, kad esate paslaptingiausia
panaudota neefektyviai. To- iš visų ligšiolinių šalies vadovų.
dėl, kai lankiausi Visagine, Apie asmeninį gyvenimą jūs kal-
pasakiau, kad bus atsižvelg- bėti nemėgstate ir vengiate.
ta į Valstybės kontrolės išva- – Tai galiu atvirai pasaky-
das dėl tokių vilkinimo veiks- ti, kad nėra ką slėpti. Kai žur-
mų, nes jie iš dalies buvo są- nalistai pradeda manęs klau-
moningi, ir šie veiksmai bus sinėti apie asmeninį gyveni-
labai griežtai įvertinti. mą, aš visada atsakau, kad jo
Dėl uždarymo noriu tik vie- beveik neturiu. Todėl dirbti-
na pasakyti: senoji Ignalinos nai kurti kažkokius asmeni-
AE – taip jau susiklostė situa- nius dalykus būtų tiesiog be-
cija per 20 metų – buvo ener- prasmiška, nes visas mano lai-
getinių klanų interesų simbo- kas skirtas darbui.
lis. Elektrinė gamino elektrą – Na, bet tokius dalykus kaip
už 6–7 ct už kilovatvalandę, ta- mėgstamiausias filmas ar mėgs-
čiau visi piliečiai mokėjo per tamiausias rašytojas turbūt tu-
30 ct. Būtent dėl to, kad nebu- rite ir jūs?
vo elektros rinkos ir apsimo- – Taip, jūs teisus, bet kiek-
kėjo turėti monopolistus bei vienu gyvenimo laikotarpiu
versti žmones mokėti didelę keičiasi ir knygos, ir fi lmai, ir
monopolinę kainą nepriklau- muzika. Vienokie šie dalykai
somai nuo to, kiek ir už kiek buvo vaikystėje, kitokie jau-
gaminome elektros Ignalino- nystėje, dar kitokie dabar. Kar-
je, niekas neleido investuoti į tu su gyvenimu keičiasi daug
alternatyvius energijos šalti- dalykų, taigi net negalėčiau
nius – nei į vėją, nei į biokurą, pasakyti, ką paskutinį kar-
nei į geotermiką. tą skaičiau. Skaitau viską, ką
Ir tai yra didžiulė proble- reikia: ir įvairius popierius, ir
ma Lietuvai, kad per 20 me- dokumentus, ir biografijas, ir
Valandą trukusio interviu metu ša- tų visi ekonominiai intere- politines knygas, ir instrukci-
lies vadovė D.Grybauskaitė apie as- sai mus pririšo prie Rusijos, jas. O ypač daug dabar skaitau
meninį gyvenimą neatviravo: „Kai
nes ir Ignalinos AE branduo- tų knygų, kurias padovanojo
pradeda manęs klausinėti apie as-
meninį gyvenimą, aš visada atsakau, linis kuras taip pat gaunamas žmonės. Mėginu iš pagarbos
kad jo beveik neturiu. Todėl dirbtinai iš Rusijos, kaip ir dujos, kaip tiems, kas atsiuntė, perskaity-
kurti kažkokius asmeninius dalykus ir nafta. Tad man Ignalina, ti viską, ką gaunu. Taigi skai-
būtų tiesiog beprasmiška, nes visas kaip ir senieji Mažeikiai (bu- tymo užtenka.
mano laikas skirtas darbui.“ vusi „Mažeikių nafta“ – red. – Koks yra šilčiausias jūsų
J.Kalinsko nuotr. past.), yra tarybiniai simbo- vaikystės prisiminimas?
liai, be kurių Lietuva tikrai iš- – Kalėdos. Kalėdos... Iš tie-
sivers. Šalis gali susitvarkyti sų visko buvo – ir gero, ir blo-
pati ir siekti tikros energeti- go, ir sunkaus. Turbūt gra-
nės nepriklausomybės nuo žiausi mano priminimai apie
Rusijos įvairiais būdais, taip Kalėdas yra dėl to, kad Kalė-
šakų. Mums seniai žinomas ir narės, neturi daug resursų, pat prisijungdama ir prie Šiau- dos visada ateidavo ir kasmet
teigiamas Airijos pavyzdys. Ta- – tokioms šalims netgi ES ir rės šalių tinklų, ką jau daro- kartodavosi.
čiau yra ir kai kurių Pietų Eu-
ropos valstybių, kurios jau 28
kitos tarptautinės organiza-
cijos siūlė atsargiai elgtis su
Kalėdos. Kalėdos... Iš tiesų me dabar per Estiją ir Švedi-
ją, ir prie Vakarų tinklų atei-
– Kas bendrauja su žmonė-
mis Jūsų „Facebook“ puslapyje?
metus yra ES narės, tačiau iki fi nansiniais stimulais ir mė- visko buvo – ir gero, ir blogo, ir tyje. Tada tikrai pasieksime Ar pati darote jame įrašus?
šiol yra atsilikusios ir vis dar ginti kurti tiesiog geresnes sunkaus. Turbūt gražiausi mano realią energetinę nepriklau- – Dirbame kartu. Be abejo,
gauna pagalbą. ir patrauklesnes verslo sąly- somybę ir mūsų žmonėms ne- spaudos tarnyba man padeda
Europa duoda galimybę, gas bei kuo mažiau skolinan- priminimai apie Kalėdas yra dėl to, reikės mokėti ne tik rusų dik- techniškai, bet be mano suti-
o nuo šalies priklauso, ar ta tis investuoti, nes tokios šalys tuojamų, bet ir Lietuvos mo- kimo nei duomenys, nei nuo-
galimybe bus pasinaudota. vėliau bus nepajėgios tų sko-
kad Kalėdos visada ateidavo nopolistų diktuojamų mono- traukos nėra ten dedamos.
Taigi lyg ir paimame pinigų, lų grąžinti. ir kasmet kartodavosi. polinių kainų. – Kai kandidatavote į Prezi-
bet kur ir kaip efektyviai juos Tokiu keliu ėjo tokios ša- – Ar pajutote, kad Vilnius dento postą, buvo daug kalbama
padedame, spręskime patys. lys kaip Lietuva, Latvija, Esti- šiemet yra Europos kultūros sos- apie jūsų juodąjį diržą. Ar būna,
Tiktai vieną dalyką ypač no- ja ir kitos. Ir idėja buvo gera, ir no, o ne iš Vilniaus ar Rygos. sikapstyti patys. Tai yra labai tinė? kad apsijuosiate juo?
riu dabar paminėti, kad šiuo programa gera, bet dėl objek- Ir TVF sąlygos didesne dalimi gera žinia. – Tikrai pajutau. Tai pa- – Fiziškai, ko gero, ne. O
sunkmečiu europinė pagalba tyvių ir subjektyvių priežasčių būna labai standartinės, labai – Po kelių savaičių galutinai jutau, kai atvažiavau liepos mintyse ir morališkai – taip.
kasmet siekia beveik ketvirtį lėšos ir biurokratinių suvar- griežtos, neatsižvelgiant į vie- išjungsime Ignalinos atominę elek- mėnesį į Dainų šventę. Aiš- Todėl, kad kovos menai – tai
Lietuvos metinio biudžeto. Jei- žymų pakeitimai (kaip žino- tines aplinkybes. Didelė da- trinę (AE). Ar dabar, žvelgiant ku, mes Dainų švenčių turime gyvenimo būdas, tai ne tik
gu jos šiandien nebūtų, tikrai me, ir Saulėlydžio komisijos lis tokių eksperimentų, ypač iš laiko perspektyvos, neatrodo, kas ketveri metai, bet ši buvo sportas. Tai yra gyvenimo filo-
būtume dar blogesnėje padė- darbo rezultatai) tikrai vėla- Lotynų Amerikoje, labai ge- kad Lietuva pernelyg lengvabū- ypatinga Dainų šventė, labai sofija, tai yra gyvenimo priori-
tyje, negu esame. vo. Taigi biurokratinio pro- rų rezultatų nedavė. Latvijai diškai pasižadėjo uždaryti elek- graži. Ir jau vien tai, kad dai- tetai, tai yra disciplina, tai yra
– Gal galite padėti man su- cedūrinio delsimo prasme iš tai kainavo tris vyriausybes trinę mainais į narystę ES? Ar ne- nų šventės tėra keliose valsty- atsakomybė, tai galų gale yra
rasti atsakymą į klausimą, kuo tiesų Vyriausybė turėjo dau- ir daug didesnius mokesčius, buvo įmanoma išvengti tokios au- bėse visame pasaulyje, jau yra būdas ir metodas, kaip tu dirbi
Lietuvos Vyriausybė krizės me- giau padaryti. Kartoju, idėja tačiau ekonominė padėtis pas kos derybų metu? didžiulis turtas, kuriuo gali- ir bendrauji su žmonėmis. Tai
tu padėjo verslui? Visos šalys ra- ant popieriaus buvo gera, bet mūsų kaimynus vis tiek nė- – Derybos prasidėjo 2002 me pasigirti. yra visa gyvenimo aplinka ir
do būdų, kaip tai padaryti, o mū- praktinė realizacija, lėšos, pa- ra geresnė. Tai, kad Lietuva metais ir situacija, aišku, bu- Iš šiemet sukurtų infras- tai aš naudoju kasdien.
sų, mano manymu, tik apsunkino vyzdžiui, namų renovacijai, tvarkosi pati, tai, kad Lietu- vo visai kitokia. Mes net neį- truktūros objektų turime ir – Kur sutiksite Kalėdas?
verslo sąlygas. (skaitytojas Neri- vėlavo. Tai yra būtent biuro- va sugeba sėkmingai skolin- sivaizdavome, ką reikš užda- Nacionalinę galeriją, ir dabar – Sutiksiu Vilniuje. Tarp
jus) Ar teisinga skaitytojo kritika kratinės mašinos kaltė. tis ir kad tarptautinės rinkos ryti elektrinę ir kaip tai reikės prie Vilniaus dailės akademi- artimųjų, pažįstamų.
Vyriausybei? O gal Vyriausybė pa- – Ar nepadarė Lietuva klai- pasitiki Lietuva – yra puikus daryti. Europa derybų metu to jos atidarėme „Titaniką“. Tai
prasčiausiai nesugeba tinkamai dos, skolindamasi ne iš Tarptau- rezultatas. Ir aš noriu labai paties pareikalavo iš trijų vals- yra dalykai, kurie turės išlie- Visą interviu skaitykite
pristatyti savo darbų? tinio valiutos fondo (TVF)? aiškiai pasakyti: taip, skola tybių – Lietuvos, Slovakijos ir kamąją vertę. Nors buvo dis- www.15min.lt
– Sakyčiau, kad yra visko. – Esu įsitikinusi, kad ne. mūsų didelė, bet tarptautinės Bulgarijos. Visų šalių elektri-
Verslo skatinimo ir antikrizi- Todėl, kad tik pradėjus kon- rinkos yra indikatorius, kad nėse dirbo tie patys RBMK re- 15min.lt skaitytojų atsiųstų klausimų buvo tiek daug, kad dau-
nis planas teoriškai buvo la- taktuoti su TVF visos tarp- Lietuvos veiksmais yra pasi- aktoriai, kurie Europoje yra gelio net nespėjome užduoti prezidentei D.Grybauskaitei per
bai sėkmingas. Tokioms ne- tautinės rinkos užsidaro. Ta- tikima. Kad Lietuva dar gali traktuojami kaip nesaugūs. valandą trukusį pokalbį. Skaitytojus norime patikinti, kad visi
didelėms šalims, kaip mes, da šalis negali skolintis nie- pasiskolinti, reiškia, kad, ne- Už tai buvo suteikta didžiulė jūsų klausimai, net ir tie, kurių interviu metu nepateikėme, buvo
kurios neturi savo rezervi- kur kitur ir praktiškai paten- priklausomai nuo to, kaip mes finansinė pagalba, kuri turėjo raštu perduoti šalies vadovei. To paprašė prezidentės spaudos
nės valiutos (ar ypač tos, ku- ka į tos organizacijos politinį galvojame apie save, tarptau- būti nukreipta į viso energeti- tarnybos darbuotojai, paaiškinę, kad D.Grybauskaitei svarbu
rios naudojasi valiutų valdy- diktatą. Ekonominė politika tinės rinkos mus vertina ge- nio ūkio pertvarką. Lėšos bu- pačiai pamatyti, kas iš tiesų rūpi piliečiams.
bos modeliu), nėra eurozonos būna vykdoma iš Vašingto- rai ir tiki, kad mes galime iš- vo skirtos ne tik Ignalinos AE
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

10 / SPORTAS
www.15min.lt/sportas

L.Kleizos laukia ypatingas mačas


AURIMAS kiai atvažiuos į varžybas, o su-
TAMULIONIS sitikti šiaip laiko nėra. Treni-
a.tamulionis ruotė, treniruotė, varžybos ir Po pertraukos Lietuvoje ap-
@15min.lt išskrendam“, – guodėsi Graiki- silankęs L.Kleiza vakar gūžėsi
joje legionieriaus duoną krem- nuo šalčio. I.Gelūno nuotr.
Linui Kleizai šiandien pirmą kar- tantis krepšininkas.
tą gimtinėje teks žaisti prieš Lie-
Tikisi sunkios kovos
tuvos komandą. Pirėjo „Olympia-
cos“ (Graikija) klubui atstovaujan- Pirmąjį B grupės mačą su
tis 24 metų lietuvis Eurolygos B „Lietuvos rytu“ L.Kleizos (26
grupės varžybose kibs į Lietuvos min., 20 tšk.) vedama „Olym-
čempionų Vilniaus „Lietuvos ry- piacos“ ekipa Graikijoje laimė-
to“ krepšininkų atlapus. jo triuškinamai 86:68, tačiau
tokios lengvos kovos šiandien
„Aišku, jog rungtynės bus Vilniaus „Siemens“ arenoje
ypatingos. Dar niekada taip krepšininkas nesitikėjo.
nebuvo, kad grįžčiau į Lietu- „Lietuvos rytas“ tikrai la-
vą ir tektų žaisti kitoje barika- bai gerai žaidžia namuose. Be
dų pusėje. Tačiau bus įdomu“, to, jiems labai reikia pergalės.
– intriguojančio mačo nekant- Tačiau jos reikia ir mums. Tik-
riai laukė geriausiu 2009 metų rai nebus lengva. Manau, lau-
Lietuvos krepšininku išrink- kia labai geras mačas“, – dės-
tas puolėjas. tė L.Kleiza.
Gūžėsi nuo šalčio Dėkojo gerbėjams
Vilniaus oro uoste L.Kleiza, Vakar geriausiu 2009 me-
kaip ir kitos Pirėjo „Olympia- tų Lietuvos krepšininku iš-
cos“ žvaigždės, vakar gūžėsi rinktas Pirėjo „Olympiacos“
nuo šalčio. lyderis dėkojo sirgaliams už
„Brrr... Šaltoka, – neslė- tokį įvertinimą.
pė puikią sportinę formą šia- „Tai labai didelis įvertini-
me sezone demonstruojantis mas. Rinko gerbėjai, todėl labai
krepšininkas. – Girdėjau, kad smagu būti išrinktam geriau-
čia šalta, bet jau seniai neteko siu tarp tiek daug gerų krepši-
lankytis Lietuvoje.“ ninkų. Kartu tai ir labai didelė
Paklaustas, ko labiausiai atsakomybė. Labai džiaugiuo-
pasiilgo gimtinėje, L.Kleiza si“, – teigė Lietuvos vyrų krep-
teigė, jog draugų ir senelių, o šinio rinktinės narys.
piktnaudžiauti lietuvišku mais-
Burtai – palankūs Nesigaili palikęs NBA
tu prisipažino negalėsiąs, nes grupės etape teks susitikti su mėti, – neabejojo L.Kleiza. – kai praleisdavo 29 minutes ir
stengiasi prisižiūrėti. Puolėjas oro uoste sakė Ispanija, Prancūzija, Kana- Tik šią vasarą, po keturių Kur sudėtingiau žaisti, NBA pelnydavo 17,9 taško (ketvir-
„Stengiuosi dabar prisižiū- nežinojęs vakar ryte ištrauk- da, Naująja Zelandija ir Liba- NBA lygos Denverio „Nuggets“ ar Eurolygoje, sunku pasakyti, tas rezultatas visoje Euroly-
rėti, tad per daug negaliu“, – juo- tų 2010 metų pasaulio krep- nu, tokius burtus vadino pa- klube praleistų sezonų, Euro- nes šiose lygose žaidžiami du goje), atkovodavo 7,6 kamuo-
kėsi 203 cm ūgio puolėjas. šinio čempionato Turkijoje lankiais. pos komandos aprangą apsivil- skirtingi krepšiniai. Priklau- lio (taip pat ketvirtas rezulta-
Daug laiko lietuvis netu- burtų rezultatų, tačiau išgir- „Manau, kad visai gera kęs lietuvis teigė nesigailįs to- so nuo situacijų. Tačiau Euro- tas) bei išprovokuodavo 4,3
rės ir susitikimams. „Namiš- dęs, kad Lietuvos rinktinei grupė. Aišku, stiprūs bus is- kio savo žingsnio ir mano, jog lyga yra tikrai labai aukšto ly- varžovų pražangos.
panai, tačiau dar neaišku, ko- Eurolygoje kartais žaisti būna gio turnyras ir kai kuriais at- Ne mažiau įspūdingai
Metų krepšininkas ir krepšininkė kie krepšininkai žais. Taip pat net sunkiau nei stipriausia pa- žvilgiais čia žaisti yra sunkiau L.Kleiza žaidžia ir Graikijos
Lietuvos krepšinio sirgalių simpatijos geriausių 2009 metų Lie- prancūzai. Tačiau manau, kad saulio krepšinio lyga vadina- nei NBA.“ pirmenybėse – 6 rungtynės,
tuvos krepšininkų rinkimuose atiteko dviem šį sezoną Grai- grupė palanki Lietuvai“, – sa- moje NBA. 27 minutės, 17 taškų ir 5,5 at-
Įspūdinga statistika
kė vienas nacionalinės šalies „Ne, tikrai nesigailiu. Man kovoto kamuolio.
kijoje rungtyniaujantiems kauniečiams – Gintarei Petrony-
komandos lyderių. labai patinka Graikijoje. Turi- Šį sezoną puolėjas Euro- Visas L.Kleizos interviu
tei (Atėnų „Athinaikos“) ir L.Kleizai (Pirėjo „Olympiacos“).
Tiesa, puolėjas pritarė nuo- me labai gerą komandą, su ku- lygoje žaidė 7 rungtynes, per www.15min.lt
Tarp moterų nugalėtoja tapusi 20-metė G.Petronytė surinko
monei, jog vardinį kvietimą į ria šį sezoną galime daug lai- kurias aikštelėje vidutiniš-
3071 balsą ir už nugaros paliko Sandrą Valužytę-Linkevičie-
pasaulio čempionatą gavusi
nę (2312) bei Aušrą Bimbaitę (1481). 24 metų L.Kleiza (4188)
Lietuva tokio FIBA žingsnio
konkurentus įveikė taip pat įtikinamai – antras liko pernai turėjo sulaukti ir be 0,5 mln.
metų žaidėjo titulą iškovojęs Ramūnas Šiškauskas (2809), tre- eurų mokesčio.
čias – Žydrūnas Ilgauskas (1130). Lietuvos krepšinio federaci- „Lietuva tikrai to nusipel-
jos (LKF) ir naujienų portalo „Delfi“ surengtuose rinkimuose nė. Turėjome tą gauti ir be pi-
savo nuomonę iš viso pareiškė 14057 žmonės. nigų“, – sakė L.Kleiza.

ledo ritulys
Lietuviai – vienvaldžiai lyderiai
Narvoje (Estija) vykstančiame pa-
saulio jaunimo (iki 20 metų) ledo ri-
tulio čempionato antrojo diviziono Rezultatyviausiai čem-
B grupės turnyre Lietuvos rinktinė pionate kol kas žaidžia
kol kas skina tik pergales. Tadas Kumeliauskas – 8
taškai (4 įvarčiai ir 4 re-
Vakar Lietuvos ledo ritu- zultatyvūs perdavimai).
A.Ufarto/BFL nuotr.
lininkai rezultatu 9:5 (4:2, 2:0,
3:3) nugalėjo bendraamžius
iš Rumunijos ir iškovoję tre-
čiąją pergalę iš tiek pat gali-
mų su 9 taškais tapo vienval-
džiais grupės lyderiais. Tuo
tarpu pirmąją nesėkmę ma-
če patyrę rumunai (6 tšk.) su
olandais (6 tšk.) dalinasi 2–3
grupės pozicijas.
Įvarčius nugalėtojams pel-
nė Andrejus Židkovas (8 min.), Edgaras Rybakovas (8 min.), Fodoras (60 min.).
Arnoldas Bosas (11 ir 58 min.), Šiandien Lietuvos rinkti-
Andrejus Burakovas (18 min.), nės varžove bus Belgijos ko-
Rikiuotė Laisvydas Rimus (29 ir 56 min.), manda (2 tšk.), vakar 1:5 (1:2,
1. Lietuva 3 rung. 9 tšk. Pijus Rulevičius (32 min.) ir Po- 0:2, 0:1) nusileidusi Olandijos
2. Olandija 3 6 vilas Verenis (54 min.). jaunimo ledo ritulio rinktinei.
3. Rumunija 3 6 Ru mu nų g retose įva r- Pergalės atveju mūsiškiai už-
4. Belgija 3 2 čiais pasižymėjo Leonardas sitikrintų pirmąją grupės vie-
5. Estija 2 1 Pascaru (15 min.), Tamašas tą ir iškovotų teisę kitais me-
6. Serbija 2 0 Biro (18 ir 49 min.), Roberto tais varžytis pirmajame di-
Gliga (45 min.) ir Csanadas vizione.
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 11
www.15min.lt/sportas

Vieta nepradžiugino
Sužinojo varžovus su stipriausiomis C grupės
AURIMAS KUCKAILIS
TOMAS GRIGALEVIČIUS rinktinėmis. Visos pasaulio čempionato grupės
redakcija@15min.lt
Planetos pirmenybės Tur- A grupė B grupė C grupė D grupė
kijoje vyks kitų metų rugpjū- Argentina JAV Graikija Ispanija
„Mūsų grupė, mano akimis, visai čio 28 – rugsėjo 12 dienomis. Serbija Slovėnija Turkija Prancūzija
nebloga“, - taip į žinią, jog 2010 Lietuvos rinktinės aukščiau- Australija Brazilija Puerto Rikas Kanada V.Janušaičiui sunkiai se-
metų pasaulio krepšinio čempio- sia vieta pasaulio čempiona-
Vokietija Kroatija Rusija kėsi suskaičiuoti, kelin-
Lietuva
nate Turkijoje grupėje reikės kau- tuose – septinta (1998 ir 2006 tas šis medalis jo kolek-
Angola Iranas Kinija Naujoji Zelandija cijoje. J.Kalinsko nuotr.
tis su Ispanija, Prancūzija, Kanada, metais).
Jordanija Tunisas Dramblio Kaulo Krantas Libanas
Naująja Zelandija ir Libanu reagavo – Ar pasaulio čempio-
Lietuvos rinktinės treneris Kęstu- nato grupių etapo burtai kaip pasiruošime ir kokį žai- žaidėjų to reikalauti ir statyti kad galiu 200 metrų komplek-
AURIMAS
tis Kemzūra. yra palankūs Lietuvos rink- dimą demonstruosime. prie sienos. Jie susikoncentra- TAMULIONIS
siniu būdu rungtį įveikti grei-
tinei? – „15min“ paklausė – Kokia jūsų nuomonė vę į uždavinius klubuose. Bu- čiau nei per 1 min. 53 sek. Pa-
a.tamulionis
Stambule (Turk ija) va- K.Kemzūros. apie D grupę, kur žais ir Lie- vau Graikijoje, buvau Ispani- @15min.lt galiau pavyko.
kar vykusioje burtų trauki- – Burtai yra tokie, kokie yra. tuva? joje, kai Madrido „Real“ žaidė – Minėjai, kad turėjai rezer-
mo ceremonijoje 24 pasaulio Iš pirmo žvilgsnio, grupės pa- – Mūsų grupė, mano aki- su Milano „Armani Jeans“, ir Vytautas Janušaitis tiesiog žibėjo vų. Ar buvo įmanoma kovoti su
vyrų krepšinio komandos bu- siskirstė maždaug vienodai. Ar mis, visai nebloga. Grupės favo- neseniai grįžau iš Maskvos. Stambule (Turkija) vykusiame Euro- M.Roganu dėl aukso?
vo suskirstytos į keturias gru- burtai palankūs, parodys gy- ritė yra Ispanija, tačiau jie nė- Turbūt aišku, su kokiais žai- pos plaukimo čempionate 25 metrų – Nenoriu komentuoti, kas
pes. Ketvirtajame pagal pajė- venimas. Svarbiau yra tai, ko- ra nepažeidžiami. Prancūzija dėjais buvau susitikęs. ilgio baseine. Tačiau aštuonis kartus būtų, jei būtų. Manau, padariau
gumą krepšelyje buvusi Lietu- kią komandą mes subursime, turi daug NBA lygos žaidėjų, – Kaip jūs vertinate kal- Lietuvos rekordus gerinęs ir su sidab- viską, ką galėjau, ir buvau tuo
vos rinktinė pateko į D grupę jų komanda atletiška, bet turi bas, jog kelialapį į pasaulio ro medaliu namo grįžęs 28 metų plau- patenkintas. Džiaugiuosi ir dėl
– kartu su pasaulio čem- silpnų vietų. Kanada stiprėja, čempionatą tam tikra pras- kikas Vilniaus oro uoste prisipažino varžovo, kad pasiekė tokį rezul-
pionais ispanais, pran- tačiau daug apie jos rinktinę me nusipirkome? esąs labiau patenkintas parodytu re- tatą. Aišku, aš nenustebau, nes
cūzais, kanadiečiais, pasakyti negaliu. Naujoji Ze- – Man nepatinka, kad tai zultatu nei iškovotu medaliu. M.Roganas jau kurį laiką de-
Naujosios Zelandi- landija turi savo braižą, tik pas yra eskaluojama. Visada bus monstravo gerą sportinę formą.
jos ir Libano krep- juos gal yra mažesnis žaidėjų žmonių, kurie manys kitaip. „Jau kelintą kartą iškovojau Jis buvo labiau nustebintas ma-
šininkais. pasirinkimas, jie nėra tokie Man irgi galbūt tai ne visai sidabrą. Rodos, ketvirtą“, – sun- no rezultato.
Pasaulio krep- žinomi. Libanas, kiek teko patinka. Gal būtų geriau, jei- kiai savo apdovanojimus skai- – O savęs nenustebinai?
šinio čempiona- girdėti, savo regione turi gu būtų rengiamas koks kva- čiavo Lietuvos plaukimo rink- – Šį kartą buvau labiau pa-
to kovas lietuviai aukščiausio lygio krepšinį, lifi kacinis turnyras. Priimti- tinės lyderis. tenkintas savo rezultatu nei vie-
pradės Izmire, tačiau apie juos žinau ma- niausia būtų buvę gauti žai- Ryškiausiai V.Janušaitis pa- ta. Jau kelintą kartą iškovojau si-
kur vyks D gru- žiausiai. dimo būdu, bet tai priklauso sirodė savo mėgstamiausioje dabrą. Rodos, ketvirtą.
pės kovos. Į kitą – Ar kalbatės su poten- nuo FIBA organizacijos. No- 200 metrų kompleksiniu būdu – Kas toliau? Ant nosies
etapą – aštuntfi- cialiais Lietuvos rinkti- rėtųsi į pasaulio čempiona- rungtyje, kur Lietuvos rekordą Lietuvos čempionatas, daly-
nalį – iš grupės pa- nės krepšininkais apie ar- tą patekti dėl žaidimo, tačiau gerino daugiau nei 2 sekundė- vausi?
teks po keturias pajė- tėjančią vasarą? ne mes vieni tą kvietimą nu- mis (1 min. 52,22 sek.) ir nusi- – Taip, ruošiamės visi da-
giausias koman- – Pamažu vizituoju sipirkome. leido tik naują geriausią Euro- lyvauti. Ateinantį penktadie-
das. D grupės žaidėjus. Konkre- – Kada paaiškės jūsų pa- pos rezultatą pasiekusiam aust- nį susirinksime Anykščiuose.
ekipos dėl vie- čiai nekeliu galbininkų pavardės? rui Markusui Roganui (1 min. Bus matyti.
tos ketvirtfi- klausimo, – Galbūt palaukiam Nau- 51,72 sek.). – Jėgų užteks?
nalyje žais ar jie žais jųjų metų. Tuomet bus sudė- Žinant, kokia sudėtinga ba- – Taip, dabar turėsime tris
rinktinė- lioti taškai ir tada pristatysiu seinų situacija Lietuvoje, kone laisvas dienas. Pailsėsime ir ban-
je. Dabar savo komandą. žygdarbį Senojo žemyno pir- dysime ką nors įdomesnio Lietu-
nelabai – Ar nuo Šarūno Jasikevi- menybėse atlikusį plaukiką vos čempionate nuveikti.
korektiš- čiaus sprendimo priklausys gimtinėje pasitiko žvarbi žie- – Bandysi Europos čempio-
ka būtų iš visos komandos sudėtis? ma ir negausus žurnalistų bei nate pasiektus rezultatus dar
– Iš dalies taip. Priklau- gerbėjų būrys. labiau gerinti ir Lietuvos pir-
sys nuo to, kaip jis jausis. Ir – Kaip galėtum paaiškinti menybėse?
ne tik Š.Jasikevičius. Riman- tai, kad Europos čempionate – Ne, tose rungtyse neplauk-
tas Kaukėnas taip pat visa- buvo pagerinta tiek daug Lie- siu. Užtenka man. Tiesiog nėra
da yra laukiamas rinktinė- tuvos rekordų? motyvacijos, nes Lietuvoje man
je. Dėl šių žmonių buvimo – Nestovime vietoje. Dirba- nėra tokių didelių konkurentų.
arba nebuvimo kažkiek ko- me, treniruojamės. Gal šiek tiek Todėl plauksiu kitose rungtyse.
rekcijų bus. ir technologijos padėjo, kaip dau- Kad būtų galima ir kokį Lietu-
guma mini. Tačiau šiaip jaučiau, vos rekordą pagerinti ar su ki-
K.Kemzūra burtus vertino pa-
lankiai. E.Ovčarenko nuotr. Plačiau skaitykite jog dar vis tobulėju, dar tikrai tais kovoti. Turėsiu naujų iššū-
www.15min.lt turėjau rezervų. Seniai tikėjau, kių, bus įdomiau plaukti.
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

12 / SKELBIMAI
www.15min.lt/skelbimai

Siūlo darbą Transportas Baldai


Perkame įvairių markių automobilius, gali Gaminami įvairios paskirties standartiniai
Anglija! Narcizų skynimas ir pakavimas būti su defektais ar be jų iki 15000 Lt. Pa- ir nestandartiniai baldai namams, ofisams,
lauke ir patalpose. Anglų k.nebūtina. siimame patys. Tel. 8 648 21921. laivams, priimami individualūs užsakymai.
Vietų sk.ribotas. www.aulina.lt. Tel.: Tel.: 8 614 57695, 8 615 91387, el.p. info@ter-
UAB „Autostabila“ suras Jums reikiamą
8 46 313996, 8 699 27086. automobilio detalę. Pristatome į vietą. momontage.lt, www.termomontage.lt .
Tel. 8 646 78878, el. p. autostabila@bal- Parduodami poroloniniai čiužiniai
ticum-tv.lt . 200x80x10 cm. Kaina 30 Lt, su užvalkalu
Mokslas 50 Lt. Tel. 8 652 09611.
Anglų kalbos kursai susaugusiesiems Nekilnojamasis turtas
ir vaikams kalėdinėmis kainomis! Tel.: 8 Keičiu 3 kambarių, 58kv/m butą Kauno Statyba, remonto darbai
676 76821, 8 682 82737. senamiesčio centre, 2 aukšte, 4 aušktų Žaibosaugos įrengimas. Dokumentacija.
pastate į butą Vilniaus senamiestyje. Tel. Darbus atlieka atestuota bendrovė. Tel. 8
KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS IR MOKES- 8 655 34283. 687 13130, www.elmega.lt.
ČIŲ PAGRINDŲ, BIURO ADMINISTRAVIMO.
Tel. 8 659 58087, www.countline.lt. Nebrangiai išnuomojamas naujas 3 k. butas
Dragūnų g. su baldais ir buitine technika.
Tel. 8 605 21715.
Perka
Organizuojami skardininkų - izoliuotojų
kursai. Išduodami sertifikatai. Registracija Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
Pirkčiau 1 kambario butą Klaipėdoje iki visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
tel. 8 648 50093. 50 000 Lt. Tel. 8 648 21921. dzukijosmediena.lt.

Paslaugos
Dokumentų tvarkymas priduodant eks- UAB „Raguvilė“ atlieka: valymo po staty-
ploatacijai ir įregistruojant statinius; geo- bos ir remonto darbų, kasdienį valymą
deziniai ir kadastriniai matavimai; pastatų biuruose ir namuose, akmens masės
energinio naudingumo sertifikavimas. Tel. plytelių impregnavimo, santechnikos ir
8 686 60648. vidaus inžinerijos, teritorijų apželdinimo
ir priežiūros darbus. Tel.: 8 683 83994, 8
Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvir- 683 83997.
tinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą,
tel. 8 606 03402.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
EKOvata, termoputa, polistireno granu-
lėmis. Konsultuojame visoje Lietuvoje.
Tel. 8 689 68528.
Šilkinių staltiesių, sijonų ir kėdžių apdangalų
nuoma. Tel. 8 616 20955.
Teikiame kompiuterių remonto paslau-
gas. Aptarnaujame įmonių IT ūkį. Liepų
Parduoda
g. 48B, Tel.: 8 46 415880, 8 670 18602, Kalakutų ketvirčiai - 7.30, vištų sparneliai – 4.90, vištų kepenėlės - 5.07, broilerių
www.esv.lt. BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
filė – 11.70, VIŠTŲ KUMPELIAI BE GALINIO KAULO – 4,70 vištų ketvirčiai – 5.39,
jantys švediški anoduoto aliumi-
broileriai – 6.59, vištų faršas (100 proc.) - 4.90, kiaulienos šonkauliai – 7.90,
Vežame keleivius, siuntinius, automobi- nio profilių langai. Pertvarų, terasų
liežuviai - 8.70 , sprandinė – 10.90, kojos – 1.99, šoninė - 7.80, lašiniai -7.91,
lius į Angliją ir atgal. Tel.: 8 635 17515, 8 montavimas. PLASTIKINIAI LANGAI.
natotenija – 5.90, jūros lydeka – 6,99, menkės filė - 7.90, pangasijos porcijos
685 07388. ŠARVUOTOS DURYS. www.sistemax.
- 6.00, skorpionžuvės filė - 6.00, strimėlė - 3.25, LAŠIŠŲ FARŠAS – 6,50, skumbrė
– 7.77, LAUKINŲ LAŠIŠŲ KEPSNELIAI - 15.90, KOLDŪNAI (0,4kg) - 1.90, KOLDŪNAI lt, el.p. sistemaxlt@gmail.com. Mi-
Vidaus ir lauko elektros montavimo dar-
bai, techninė priežiūra, dokumentacija, (0,5kg.)„Sibirskije“ – 3.50, BLYNELIAI SU MĖSA (0,5kg.) - 3.50, ČEBUREKAI ŠALDYTI nijos 2, Klaipėda. Tel.: 8 675 66117,
objektų atidavimas VEI. Darbus atlieka (0,3kg.) – 2.99. Kaina su PVM! Klaipėda, Šilutės pl. 23, tel. 8 464 15111. 8 601 05036.
atestuota bendrovė. Tel. 8 687 13130,
www.elmega.lt. Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės durys,
garažo vartai minimaliomis kainomis. Tel.:
8 603 10867, 8 640 17207.

greitų ir pigių skyrybų dokumentų ruošimas


Surandame geriausius ir pigiausius skyrybų advokatus. Išsprendžiame
tai, ko negali išspręsti kiti advokatai. Ypač greitai ir pigiai ruošiame alimentų
priteisimo, turto padalijimo ir kt. dokumentus. Padedame apsaugoti nuo smurto
šeimoje. Jei neturite pinigų, bet nenorite kentėti-padėsime išsimokėtinai.
Taikos pr. 48a, Klaipėda
Tel.: (8 46) 382 136, (8 600) 11 446. info@skyrybucentras.lt
www.skyrybucentras.lt Su šiuo kuponu nuolaida 50%
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

PRAMOGOS / 13
www.15min.lt/pramogos

Kalėdos
Paneigė
sužadėtuves Veržėsi į chorą Ieškoti dovanų –
„Matot, kiek daug jūsų yra, turi-
te vieną šansą, būkite gera, pasi-
stenkite. Dainuokite, ką norite ir
są pademonstruoti panorusių
klaipėdiečių. Kai kuriems jų
teko lūkuriuoti po pusantros
bus eilė. Smagu save išbandy-
ti“, – sakė Klaipėdos universi-
teto chore dainuojantis Rokas,
Merūnui malonumas
Dainininkui Merūnui Vitulskiui atėjo. Kalbu ne apie krizę, tiesiog
kaip norite, bet sužavėkite“, – ra- valandos ir dar daugiau. Vi- į atranką atėjęs kartu su forte- (nuotr.) negaila savo laiką au- atsirado labai daug darbų, dova-
gino atlikėjas Deivis vieną iš at- si jie panoro patekti į atlikėjo pijono mokslus kremtančia bi- koti dovanų paieškoms – jam nų paieškoms nebelieka tiek lai-
rankoje į jo buriamą chorą daly- Deivio chorą ir susirungti TV3 čiule Viktorija. tai mielas užsiėmimas. ko, kiek norėtųsi skirti. Dažniau-
vavusių merginų. kanalo rengiamame projekte Per 45 min. komisija spė- Tačiau pačiam iš kitų gau- siai stengiuosi rasti konkrečiai tai,
„Chorų karai“. jo išklausyti daugiau kaip pus- ti dovanų atlikėjui nėra malonu. ką šeimos narys ar draugas nori
Aktorius Orlando Bloomas Džiazo klubas „Kurpiai“ „Negaliu niekur nueiti pa- šimčio dalyvių balsus. Kalba- „Aš dovanų gauti nelabai mėgs- gauti“, – teigia M.Vitulskis.
(nuotr.) vakar paneigė savo su- pirmadienio pavakarę buvo sišildyti, praeis mano eilė“, – ma, kad Deivis iš jų pliusu pa- tu – labai nepatogiai tada jau- 26 metų dainininkas, vykda-
žadėtuves su mylimąja, modeliu pilnutėlis. Deivis ir dar trys spaudžiant kelių laipsnių šaltu- sižymėjo tik vieną. Kiekvie- čiuosi, tai toks labai keistas kom- mas ieškoti dovanų, dažniausiai
pleksas“, – nusijuokė Merūnas konkrečiai žino, ką nori rasti – ar-
Miranda Kerr. Anksčiau pasi- komisijos nariai įsikūrė antra- kui kalbėjo eilėje į Deivio cho- nas iš 16-os atrinktų dalyvių
ir tuoj pat pridūrė, kad ki- timųjų visados pasiteirauja, ką
rodė pranešimų, kuriuose gra- me aukšte, tad ant restorano ro atranką laukusi klaipėdie- sulauks skambučio. Atran-
tiems įteikti dovanėles šie norėtų gauti švenčių pro-
žuolės brolis neva tikino, kad laiptų buvo sausakimša. Eilė tė. „Atėjome valanda anksčiau, koje dalyvavo ne tik studen- jam išties patinka ir yra ga. „Užklausiu, bent juokais,
garsenybių pora susižadėjo. driekėsi ir už laukujų durų, tad eilėse nestovėjome, įsikū- tai, bet ir vyresni – 40–55 me- tikras malonumas. ko kas norėtų gauti iš Kalė-
Vos po dienos O.Bloomo atsto- čia būriavosi šimtai savo bal- rėme viduje. Numatėme, kad tų klaipėdiečiai. „Dovanoms negai- dų Senelio. Kai kas ir netyčia
vai kreipėsi į žurnalistus norė- liu nei pinigų, nei lai- išsiduoda. Vis tiek kokiu nors
dami paneigti gandus apie su- ko paieškoms. Dabar, būdu iškvočiu ir suži-
žadėtuves. „Tose kalbose apie Deivio buriamas choras bus vienas aišku, šiek tiek nau“, – šypteli Me-
sužadėtuves nėra nė kruope- iš televizijos projekto „Chorų karai“ kitoks laikas rūnas.
lės tiesos“, – žurnalui „People“ dalyvių. J.Andriejauskaitės nuotr.
pareiškė O.Bloomo atstovai.
Jiems jau ne kartą teko neigti
pranešimus apie gresiančias
aktoriaus vestuves, tačiau šį-
Šokoladiniai keksiukai
Gardžius šokoladinius keksiu-
syk juos pasigavo net žiūro- kus švenčių stalui galima pa-
vų pasitikėjimą turintys lei- ruošti be didelio vargo. Svar-
diniai. M.Kerr ir O.Bloomas biausia turėti reikalingų pro-
pradėjo susitikinėti 2007-ųjų duktų ir gerą nuotaiką.
pabaigoje. Šiam gardumynui pasiga-
minti reikės: 250 g miltų, 1–2
šaukštelių kepimo miltelių, 100 g
kinas šokolado arba šokoladinių saldai-
nių, vanilinio cukraus, 150 g svies-
to, stiklinės cukraus, 2 kiaušinių, pamažu išsukti plaktuvu. Vėliau
CINAMON
„Viskas normaliai“
12-17 d. 19:30
C.Love prarado dukters globą 4–6 šaukštų kakavos, pusės sti-
klinės grietinės. Papuošimui gali-
ma naudoti pabarstukų, sezamo
įpilti ištirpdytą šokoladą, grietinę,
įberti kakavos. Pabaigoje supilti
kiaušinio baltymus ir dar truputį
Rokerė Courtney Love (nuotr.) pra- Kimberly Dawn Cobain pa- Teismo posėdis, kurio me- sėklų ir pan. paplakti. Masę supilstyti į keksiu-
„Nacių eksperimentas“ 12:00 rado teisę į savo paauglės dukters vadintos laikinomis Frances tu bus paskelbtas „pagrindinis Į grietinę suberti kepimo mil- kų formas. Galima į vidų įdėti šo-
13:45 15:45 17:45 20:00 22:00 Frances Bean Cobain globą. globėjomis. globėjas“, įvyks vėliau. telius ir truputį palaikyti, kol ji pa- koladinių saldainių gabaliukų. Vir-
„Viskas įskaičiuota“ 11:30 14:00 Taip pat nurodoma, kad glo- C.Love advokatas vakar pa- kils. Atskirti kiaušinių trynius ir bal- šų apibarstyti sezamo sėklomis,
16:20 18:45 21:15 Kaip pranešė Dailymail. bėjos privalo suteikti Frances neigė kalbas, kad globa iš jos tymus bei atskirai juos išplakti iki pabarstukais. Kišti į 180 oC karš-
co.uk, tai jau antrasis kartas, „laikiną rūpestį, globą ir para- atimta dėl atsinaujinusio pik- purumo. Šokoldą su vanile ištirp- čio orkaitę ir kepti apie 20 minu-
„Zombių žemė“ 13:15 15:15
kai moteriai atimamos globos mą“, taip pat „saugoti turtą nuo tnaudžiavimo narkotinėmis dyti ir kiek atvėsinti. Sviestą su cuk- čių. Skanių gardumynų!
17:15 19:30* 21:35
teisės. 17-mete C.Love ir velio- praradimo ar pakenkimo“. medžiagomis. „Courtney yra rumi išplakti, kol pasidarys puri
„Jaunatis“ 10:45 13:30 16:15 nio grupės „Nirvana“ lyderio „švari“ jau ne vienus metus ir masė. Į išplaktus kiaušinių trynius Siųskite šventinio patiekalo receptą
19:00 21:45 Kurto Cobaino dukra rūpin- jaučiasi nuostabiai“, – ameri- berti miltus, sudėti sviestą. Tešlą el. paštu kaledos@15min.lt.
„Kalėdų giesmė“ 12:30 14:30 tis dabar pavesta muzikanto kiečių žurnalui „People“ tvir-

porelė
16:30 18:30 motinai ir seseriai. tino jis. Advokatas pridūrė,
Kol kas tiksliai neskelbia- kad Frances jau 17 metų ir ji
„Mergišius“ 20:30 ma, dėl kokių priežasčių pasi- yra „stiprus vaikas“, o spren-
„2012“ 11:45 15:00 18:15 21:30 keitė merginos globėjai. dimą mergaitė priėmė pa-
porelę,
Pagal į žiniasklaidą pate- ti. K.Cobaino dukra išreiškė Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame savaitės
„Debesuota, numatoma mėsos 300 Lt
kusius aukščiausiame Los An- norą gyventi su savo močiu- kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį. Jai tenka
kukulių kruša“ 11:15 ai į „Vichy“ vandens parką Vilniuje.
vertės kvietim
dželo teisme užpildytus do- te Wendy. Pirmąsyk dukters
Už savaitės porelę balsuokite www.15min.lt /pore
* Seansas vyks gruodžio 16 d. le
kumentus, Wendy O'Connor, globą C.Love prarado 2003-
Savo nuotrauką siųskite konkursa i@15 min. lt
K.Cobaino motina ir jo sesuo iaisiais.

tv gruodžio 16 d. www.15min.lt/tvprograma

12.00 Prieš srovę (N-7). 13.05 Ser. „H2O“ (24). 13.35 08.55 Ser. „Laukinukė“ (233). 10.00 Kakadu (N-7). 08.00 Baimės faktorius (N-7). 09.00 Grožis ir estetika. 06.00 Labas rytas. 09.00 Ser. „Komisaras Reksas“ (N-7). 09.15 Dok. serialas „Holivudo vakarėlių spindesys“ (5).
Animac. ser. „Rožinės panteros nuotykiai“ (48). 14.05 10.30 Abipus sienos. 11.25 Byla. 12.00 Gyvenimas 10.00 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7). 10.00 Ser. „Makleodo dukterys“. 11.00 Toks gyvenimas. 09.45 Ser. „Elizos dukra“ (15) (N-7). 10.50 „Ištikimasis
Animac. ser. „Padaužos bebriukai“ (19). 14.35 Animac. pagal moteris. 12.30 Švarūs pinigai. Interaktyvusis TV 11.10„Šiaurės elnio skrydis“. Drama. JAV, 2000 m.. 13.00 Tiesioginė Lietuvos radijo laida. Vedėja Z.Kelmickaitė. sodininkas“. Drama. Vokietija, Didžioji Britanija, 2005 m.
ser. „Kempiniukas“ (114). 15.05 Animac. ser. „Simpsonai“ žaidimas. 13.05 Ser. „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (29). Nepaaiškinami faktai. (N-7). 14.00 Ser. „Džesė. Bjaurusis 12.00 Žurnalisto tyrimas. 12.55 Talentų ringas. 14.20 (N-7). 13.00 XIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. 14.15
(3/1) (N-7). 15.35 Ser. „Vargšė milijonierė“ (54) (N-7). 14.05 Vaikų „Warner Bros.“ 14.35 Ser. „Meilės sparnai“ ančiukas iš Indijos“ (160). 15.00 Ser. „Gelbėtojai - 112“ Popietė su Algimantu Čekuoliu. 14.50 Kultūrų kryžkelė. „Ambicingoji blondinė“. Komedija. JAV, 2007 m. 16.00
16.35 Ser. „Svetimas veidas“ (3) (N-7). 17.35 Ser. „Emili- (53). 15.35 Ser. „Mano nuodėmė“ (33). 16.35 Ser. „Liki- (N-7). 15.35 Animac. ser. „Drakonų medžiotojai“ (42). 15.05 Dok. serialas „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (37). „Baltasis škvalas“. Nuotykių drama. JAV, 1996 m. 18.15
ja“ (81) (N-7). 18.25 Susitiksime virtuvėje. 18.45 TV3 ži- mo kerai“ (5). 17.35 Ser. „Akla meilė“ (35). 18.45 Žinios. 16.05 Baimės faktorius. (N-7). 17.10 Nepaaiškinami 15.35 Ser. „Likimo valsas“ (148). 16.05 Ser. „Makleodo Dok. serialas „Holivudo vakarėlių spindesys“ (5). 18.45
nios. 19.10 Akistata. (N-7). 20.10 Dar pažiūrėsim... (N-7). 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. (N-7). 19.40 faktai. (N-7). 18.10 Kainos kodas. 18.45 Ser. „Mentai dukterys“ (201). 17.00 Ser. „Senis“ (93) (N-7). 18.15 Dok. serialas „Brangakmenių medžioklė“ (14). 19.45 Ieš-
21.00 Ser. „Moterys meluoja geriau“ (3/64) (N-7). 21.40 Abipus sienos. 20.30 Premjera. Muzikinė pasaka „Šv. IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (22) (N-7). 20.00 Žinios. Šiandien. 18.45 Krašto spalvos. 19.30 Ser. „Komisaras kokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Dok.
TV3 vakaro žinios. 22.00 Ser.„Daktaras Hausas“ (4/14) (N- Kalėdų belaukiant“. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. 20.25 Akistata su Lietuva. 21.00 To dar nebuvo... 21.30 Reksas“ (112) (N-7). 20.30 Panorama. 21.10 Teisė žino- serialas „Pavojai iš arti“ (2). 20.45 Ser. „Nusikaltimų įkal-
14). 23.00 Ser. „CSI Niujorkas“ (5/21) (N-14). 00.00 Ser. 22.40 Karštas vakarėlis. (N-14). 23.40 Ser. „Džerikas“ „Gilus sukrėtimas“. Veiksmo. JAV, 2003 m. (N-14). 23.20 ti. 22.05 Ser. „Dingę“ (3/19) (N-7). 23.00 Vakaro žinios. čiai“ (15) (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Eilinė
„Andželos akys“ (2) (N-14). (26) (N-7). 00.40 Ser. „Grėj anatomija“ (82) (N-7). Žinios. 23.50 „Priešas šalia“. Trileris. JAV, 2006 m. (N-14). 23.15 Ser. „Vienos kriminalinė policija“ (6) (N-7). Džein“. Veiksmo drama. JAV, 1997 m. (N-14).

tv gruodžio 17 d. www.15min.lt/tvprograma

12.00 Nuodėmių dešimtukas. (N-7). 13.05 Ser. „H2O“ 07.30 Animac. ser. „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (2). 07.55 09.00 Sveikatai ir laimei. 10.00 Ser. „Mentai IX. Sudu- 10.00 Ser. „Makleodo dukterys“. 11.00 Forumas. 12.00 09.15 Dok. serialas „Pavojai iš arti“ (2). 09.45 Ser. „Nu-
(25). 13.35 Animac. ser. „Rožinės panteros nuotykiai“ Tegul kalba. 08.55 Ser. „Laukinukė“ (234). 10.00 Kakadu žusių žibintų gatvės“ (N-7). 11.10 „Zandbergo žavesys“. Stilius. 12.55 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 14.20 sikaltimų įkalčiai“ (15) (N-7). 10.45 „Miegamajame“.
(49). 14.05 Animac. ser. „Padaužos bebriukai“ (20). (N-7). 10.30 Paskutinė instancija. 11.25 Muzikinė pasa- Melodrama. Vokietija, 2008 m. (N-7). 13.00 Nepaaiški- Keliaukim! 14.50 Kultūrų kryžkelė. 15.05 Dok. serialas Kriminalinė drama. JAV, 2001 m. (N-7). 13.00 „Kali-
14.35 Animac. ser. „Kempiniukas“ (115). 15.05 Animac. ka „Šv.Kalėdų belaukiant“. 12.30 Švarūs pinigai. 13.05 nami faktai. (N-7). 14.00 Ser. „Džesė. Bjaurusis ančiukas „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (38). 15.35 Ser. „Likimo fornijos karalius“. Komiška drama. JAV, 2007 m. 14.40
ser. „Simpsonai“ (3/2) (N-7). 15.35 Ser. „Vargšė milijo- Ser. „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (30). 14.05 Vaikų iš Indijos“ (161). 15.00 Ser. „Gelbėtojai - 112“ (N-7). valsas“ (149). 16.05 Ser. „Makleodo dukterys“ (202). „Čiulpiantis nykštį“. Drama. JAV, 2005 m. (N-7). 16.25
nierė“ (55) (N-7). 16.35 Ser. „Svetimas veidas“ (4) (N-7). „Warner Bros“. 14.35 Ser. „Meilės sparnai“ (54). 15.35 15.35 Animac. ser. „Drakonų medžiotojai“ (43). 16.05 17.00 Ser. „Senis“ (94) (N-7). 18.15 Šiandien. 18.45 „Pasiklydę vertime“. Melodrama. JAV, Japonija, 2003 m.
17.35 Ser. „Emilija“ (82) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvė- Ser. „Mano nuodėmė“ (34). 16.35 Ser. „Likimo kerai“ Baimės faktorius. (N-7). 17.10 Nepaaiškinami faktai. (N- Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.30 Ser. „Komisaras (N-7). 18.15 Dok. serialas „Pavojai iš arti“ (2). 18.45 Ser.
je. 18.45 TV3 žinios. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. (N- (6). 17.35 Ser. „Akla meilė“ (36). 18.45 Žinios. 19.10 7). 18.10 Kainos kodas. 18.45 Ser. „Mentai IX. Sudužusių Reksas“ (113) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa- „Elizos dukra“ (15) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio!
7). 20.10 TV antis. (N-7). 21.00 Ser. „Moterys meluoja Kakadu. (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 FTB (Faktų žibintų gatvės“ (23) (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Akistata norama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.00 Sportas. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Dok. serialas „Nusken-
geriau“ (3/65) (N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 tyrimo biuras). (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. su Lietuva. 20.45 „Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30 „Ser- 21.04 Orai. 21.10 „Mūsų dienos - kaip šventė“. Pertrau- dusių laivų paslaptys“ (15). 20.45 Ser. „Paveldėtojai“
Ser. „Specialusis būrys“ (4/3) (N-14). 23.00 Ser. „Kaulai“ 22.40 „Ryžtingasis Džeksonas“. Kriminalinis trileris. JAV, gėtojas“. Veiksmo. 2004 m. (N-14). 23.15 Žinios. 23.45 koje - 22.04 Loterija „Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 (15) (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Trenk jai,
(4/16) (N-14). 00.00 Ser. „Andželos akys“ (3) (N-14). 1988 m. (N-14). 00.40 Sveikatos ABC. Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7). 00.45 Tauro ragas. Ser. „Vienos kriminalinė policija“ (7) (N-7). ji - prancūzė“. Komedija. 2002 m.
2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

14 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Šventėms – tikėjimas ir psichologės komentaras


RAMUNĖ

gražūs senolių papročiai PAJUODYTĖ


Psichologė-psichoterapeutė
seksas@15min.lt

AISTĖ
Ar paviešinti orientaciją?
ALMANAITĖ L.Klimka apgailestavo, kad Sveika, Ramune. Esu gėjus. Seniai esu su tuo susitaikęs,
dabar senosios tradicijos iš dauguma mano draugų, tėvai žino. Visai kita situacija yra
a.almanaite
kartos į kartą perduodamos
@15min.lt mano darbe. Darbas man labai patinka, kolegos mane
mažiau, o jaunimas daugelio
jų tiesiog nežino. Š.Mažeikos, mėgsta, vertina, bet pastaruoju metu man tapo sunku iš-
Šiais laikais per Kalėdas nedaugelis
R.Vilimo/BFL nuotr. sisukinėti, slėpti savo seksualinę orientaciją. Nuolat susi-
šeimų laikosi senųjų šventės papro-
laukiu įvairių smalsuolių dėmesio: „tai kada ženysies?“,
čių. Priežastis paprasta – mažai kas
„kada parodysi savo merginą?“, „ar atsivesi į kalėdinį va-
bežino, kaip ir ką per šį stebuklingą
karėlį?“ ir pan. Kaip manai, ar verta rizikuoti ir viską
metą darydavo mūsų proseneliai.
Apie Kalėdų tradicijas „15min“ kal- jiems pasakyti? Antanas, 33 m.
bėjosi su etnologu profesoriumi Li- Sveikas, Antanai. Tikrai labai sunku slėpti savo seksualinę
bertu Klimka. orientaciją, kai esi su tuo seniai susitaikęs ir priėmęs kaip
neatsiejamą savo tapatybės dalį. Darbas – tarsi seksualu-
Kokios yra tikrosios Kalė- mo atžvilgiu neutralus pasaulis, bet jame dominuoja hetero-
dų tradicijos? seksualai. Apskritai lyties ir seksualinės orientacijos svarba
Tradiciniai Kalėdų papro- darbe yra nureikšminama, lyg žmonės būtų belytės bū-
čiai mūsų krašte yra sudėtin- tybės. Kadangi seksualinės mažumos yra socialiai nemato-
gai susiformavę: paveldėti iš mos, seksualinė orientacija suprantama kaip nesvarbi. Taip
archajiškosios žiemos saulėgrį- įtvirtinama nuostata, kad homoseksualūs žmonės turi sek-
žos šventės ir susidėstę iš krikš- sualinę orientaciją, o heteroseksualūs – neturi.
čioniškų įvaizdžių, savaip (liau- senelius ir prosenelius. Kad pa- ja, kad šventę aptemdys ne- Ko galėtumėte palinkė- Gėjai, būdami mažuma, yra išstumiami į socialinę atskirtį.
diškai) suprastų. Tai iliustruo- simokytų iš jų darbštumo, iš- kokia ekonominė situacija. ti Kalėdų proga mūsų skai- Jie paprastai yra nelygiaverčiai, lyginant su dauguma. Mūsų
ja ant Kūčių stalo šalia kryželio minties, tikėjimo ateitimi ir ki- Bet juk esame ir daug baises- tytojams? visuomenėje egzistuoja didžiulis galios ir kontrolės mecha-
padėta paraikyta duona ir ka- tų gerų dalykų. niais metais šventę Kalėdas... Kalėdų proga tautiečiams nizmas, užčiaupiantis neheteroseksualius žmones ir slopi-
lėdaičiai. Prie stalo prosenoviš- Kokie yra Kalėdų burtai? Šventės padeda užmiršti var- linkiu ramybės, vilties, tikėji- nantis bet kokias jų galimybes siekti savasties vientisumo bei
ku papročiu būdavo kviečiami Būrimų metas – vidurnak- gus ir rūpesčius, teikia vilčių mo Lietuvos ateitimi ir išmin- galimybes darbe būti savimi, o ne tuo, kuo nori matyti kiti.
šaltis, vėjas ir …vilkas. tis. Senovėje visiems rūpėjo ūkio ateičiai. Ant Kūčių stalo pro- ties (ypač val- Toks dviveidiškumas gali turėti neigiamas pasekmes ne
Kūčios ir Šv. Kalėdos – dvi sėkmė, ateinančių metų orai, senovišku papročiu dedami džios rin- tik savigarbai, bet ir sukelti psichinės sveikatos sunkumų.
šios svarbiausios žiemos šven- kuriuos visi burdavo ar spėda- tik devyni valgiai, – štai ir at- kimuo- Žmogus turi nuolat galvoti, ką sakyti, ko nesaky-
tės pusės. Pirmoji – šventoji vo pagal gamtos reiškinius. Vė- sakas prastai ekonominei si- se). ti, t.y. nuolat kontroliuoti save. Dėl to jis jaučia
vakarienė šeimos rate, antroji liau beliko merginų burtai apie tuacijai. nuolatinę įtampą, o amžinas melas sekina. Bai-
– Šv.Mišios bažnyčioje ir žais- gyvenimo lemtį – ar greit ište- siausia tai, kad vien dėl to, jog saugai savo dar-
mingos pramogos bendruo- kės, kokį vyrą gaus… Etno- bo vietą ir statusą, negali atsiverti ir taip tar-
menėje (kaimo, miestelio, ko- grafai yra užrašę per šimtą si pats pritari, kad būti gėjumi vis dėlto yra blo-
lektyvo). tokių burtų. Man, žinoma, gai, kad tai yra nenormalu. Kitaip sakant, ne-
Išskirtinai lietuviški Kūčių yra įdomiausi būsimų metų drįsdamas atsiverti, lieki „nenormalus“. Kai
papročiai – tikėjimas, kad už spėjimai iš žvaigždžių. tu neprieštarauji, nepasakai, „taip, aš esu
vaišių stalo susirenka ir protė- Ar jums neatrodo, kad toks“, tos normos lieka nepajudinamos,
vių vėlės (joms kepama apei- lietuviai vis labiau praran- ir jos tampa netiesiogine tavo gyveni-
ginė duonelė – kūčiukai); pa- da, užmiršta tas lietuviškas mo dalimi.
tiekalai iš visų šeimos augina- Kalėdų tradicijas? Visgi, atsiverti ar ne, vieno teisingo atsa-
kymo nėra ir būti negali. Viskas priklauso
nuo konteksto, darbo aplinkos, kolegų to-
Kūčios ir Šv. Kalėdos – dvi lerancijos. Be to, viena situacija, kai tu dirbi
šventės pusės. Šventoji vakarienė meno ar grožio srityje, tarkim, teatre ar grožio sa-
lone, visai kita, kai dirbi banke arba mokykloje. Taigi lyg
šeimos rate ir Mišios bei žaismin- ir būtų gerai atsiverti ir nebegyventi baimėje ir mele, bet
gos pramogos bendruomenėje. gali sumokėti už tai nemažą kainą.
Nors pastaruoju metu homoseksualių žmonių stigmati-
Sakė L.Klimka. zacija ir sumažėjo, ji vis dar egzistuoja. Darbdavių, ver-
tinančių darbuotojo profesionalumą, nepriklausomai
mų javų ir ankštinių, taip pat Senųjų papročių nežino
nuo jo/jos seksualinio tapatumo, vis dar labai mažai.
gamtos gėrybių; nakties bur- karta, išaugusi internatuose ir
Taigi, rizikuoti tau ar ne? Galbūt tu gali patyrinėti ko-
tai ir ateities spėjimai. Aukš- bendrabučiuose. Sovietmečiu
legų galimas reakcijas netiesioginiais klausimais, nors
taitijoje būta gražaus papročio, buvo bėgama iš kaimo, o juk
greičiausiai tą jau padarei. O gal tu gali atsiverti vienam
kad Bernelių mišiose užgimusį kaimas – etninės kultūros kū-
artimiausiam kolegai, kuriuo pasitiki, o vėliau nuspręsti,
Išganytoją pasveikintų vaikai, rėjas ir saugotojas. Nutrūko gy-
ar atsiverti ir kitiems. Sėkmės tau.
grodami švilpynėmis, lumz- voji tradicija perduoti tautinius
deliais, ragais. Žemaitijoje vi- papročius ir etnožiniją… Šian-
sus kaimynus su gerais linkė- dien mokyklose taip pat men-
jimais sveikindavo „avinėliai“ kai teprisimenamos tautos
arba didžiausią kelmą į kiemą tradicijos – jų nėra ugdymo
atboginę „blukvilkiai“. programose. Nežino jų ir
Kokių papročių pats lai- mokytojai. Pamiršome,
kotės? kad pilietiškumas, kurio
Mano šventa pareiga, šei- akivaizdžiai stokoja šios
mai susirinkus prie Kūčių sta- dienos visuomenė, išau-
lo, pakalbėti apie giminės isto- ga iš tautiškumo.
riją, papasakoti anūkams apie Dauguma dejuo-

istorija
Kalėdų Senelio pirmtako Nicholaso paslaptis
Istorikai pareiškė, kad šventojo Ni- numą, o būdamas gyvas buvo palaidotas Miroje, senosios Li- kina, kad ankstyvieji Kryžiaus
cholaso, kuris paskatino legendų Likijos, esančios dabartinės kijos sostinėje, kuri dėl kapa- žygių dalyviai atgabeno šven-
apie Kalėdų Senelį atsiradimą, pa- Turkijos teritorijoje, vyskupu. vietės tapo piligrimų traukos tojo palaikus į Airiją ir čia juos
laikai galėjo būti palaidoti Airijoje, Jis laikomas dabartinio Kalėdų vieta. Tačiau airių istorikai ti- perlaidojo.
Kilkenio grafystėje esančioje Jer- Senelio įkvėpėju, mat mėgo ne-
pointo abatijoje. pažįstamiems ir skurstantiems
žmonėms dalyti netikėtas do-
Kaip pranešė Telegraph. vanas. Šaltiniuose rašoma, kad
co.uk, ekspertų tvirtinimais, Nicholasas gimė turtingoje šei-
270–345-aisiais mūsų eros me- moje, o jo tėvai mirė jam esant
tais gyvenęs stebukladarys bu- jaunam. Įkvėptas Jėzaus moky-
vo palaidotas XII a. vienuolyne, mo, visą savo palikimą gerada- Šventasis Nicholasas garsėjo pomėgiu
kai prieš 800 metų ten buvo at- ris išdalino sergantiems ir ken- slapta teikti dovanas ir tapo Kalėdų Se-
vežtas jo kūnas. Šventasis buvo čiantiems nepriteklių. nelio „įkvėpėju“. AFP/Scanpix nuotr.
garbinamas už jo neeilinį dos- Vyskupas po mirties buvo
2009 gruodžio 16 d., trečiadienis

pramogos / 15
www.15min.lt/pramogos

Skaitmeninis kodas: horoskopai gruodžio 16 d.

naudingi papildai
Avinas. Neblogas metas tvarkyti profesinius reikalus, jei tu-
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22 rite galimybę – galite pereiti į naują darbą. Beje, laimė ga-
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr li nusišypsoti ir bedarbiams. Imkitės iniciatyvos, jei patinka
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
priešingos lyties atstovas.
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt Jautis. Diena nebus sėkminga. Nepradėkite ir net neplanuo-
Taip pat galima nusistatyti Nuo paprasto laikrodžio Laikrodžiai yra trijų rūšių: kite naujų darbų. Neigiamos šios dienos savybės ne visuo-
gediminas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
met tuojau pat jaučiasi. Kartais ji atrodo visai maloni, lengva,
gasiulis
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr papildomas funkcijas. Pavyz- nesiskiriantis aparatėlis geba klasikinis, vadovams ir muzi-
džiui,
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg brūkštelėjimą dviem kur kas daugiau, nei tik rody- kos mėgėjams. Pastaruoju ga- tačiau dažnai baigiasi nemaloniais netikėtumais.
g.gasiulis
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
@15min.lt
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt pirštais iš kairės į dešinę ar ti laiką. „Bluetooth“ ryšiu „su- lima valdyti ir telefono mu- Dvyniai. Darbai, pažintys, pradėti šią dieną, gali baigtis vi-
atvirkščiai, nustatyti kaip „at- poravus“ jį su mo- zikos grotuvą: sai ne taip, kaip tikitės. Dėl to geriau ją praleisti ramiai, san-
Kalėdos – puiki proga papildy- gal/pirmyn“ funkcijas ir taip biliuoju telefo- paleisti, sustab- tūriai. Grąžinkite, jei galite, skolas. Gerai atsikratyti šlamšto,
ti ar atnaujinti savo „arsenalą“, vartyti nuotraukas albume ar nu, laikrodis dy t i, prasu k- ydingų įpročių, nereikalingų santykių.
prisidengiant gerumo dvasia. naršyti po puslapius internete. vibruodamas ti ar pagarsinti Vėžys. Galite apie save sužinoti ne itin malonių dalykų, ku-
Jei žmona ar koks kitas šeimos Arba priartinti vaizdą ekrane praneša apie dainą. rie sugadins nuotaiką. Metas netinkamas dalykiniams susi-
finansų „auditorius“ klaus, ku- „skrolinant“ nuspaudus „Ctrl“ skambutį, be tikimams ir susitarimams, dokumentams tvarkyti, darbams
rių galų pirkai naują pelę ar ko- mygtuką. sisteminti – mat nuotaika bus gan prasta.
kį laikrodį, gali pasiteisinti: „Čia Nors pelė sukurta specia-
ne man, o kompiuteriui. Jam ir- liai „Apple“ „Macbook‘ams“, Liūtas. Jums teks padaryti gilesnį pasirinkimą situacijose, su-
gi šventė.“ prijungti ją galima ir prie sijusiose su kolektyvu, profesiniu keliu, visuomenine, politine
„Windows“ operacinę siste- veikla, pašaukimu. Tai gali būti nelengva, tačiau šis procesas
Nors man kompiuteris tė- mą naudojančio kompiute- padės aiškiau suvokti savo gyvenimiškąją poziciją.
ra priemonė darbui ir pramo- rio. Tik tuomet reikės atsisiųs- Mergelė. Atrodo, kad pagaliau viskas pradės klostytis pa-
goms, rinkdamasis jį ar prie- ti tvarkyklę („draiverį“) iš ga- gal jūsų norus. Jausitės gerai, galbūt net rasite, ko ieškojote.
dus (klaviatūra, pelė, ausinės...) mintojo svetainės. Deja, net ir Nebandykite aplinkinių žmonių nervų savo komentarais. Mė-
visada orientuojuosi į patogu- jį įdiegus papildomų šios pe- gaukitės užsimezgusiais romantiškais santykiais.
mą. Kas iš to, kad sutaupysi ke- lės funkcijų naudoti negalėsi-
lis litus, jei paskui kelis metus te – tik spaudinėti mygtuką ir to, ekranėlyje
turėsi kankintis. „skrolinti“. rodomas skambinan-
Todėl, nors nesu „Apple“ „Magic Mouse“ išties pa- čiojo vardas, jei jis yra telefo- Laikrodžio elementas įkrau-
gerbėjas, vienas naujausių šios traukliai atrodo ir yra funkcio- nų knygoje, arba telefono nu- namas specialiu įkrovikliu.
kompanijos gaminių – „Magic nali, bet gali nepatikti mėgstan- meris. Taip pat laikrodis pra- Elementui baigiant išsikrau-
Mouse“ pelė – iškart patrau- tiems apglėbti pelės korpusą neša apie naują SMS. ti, jis atsijungia nuo telefono
kė dėmesį. Vienti- Laikrodis padės išvengti taip taupydamas energiją iki
so korpuso, ir nepatogių situacijų, kai kito įkrovimo.
būnant svarbiame Nesu mados ekspertas, bet
susitikime ar laikrodis man atrodo išvaizdus
imant inter- ir gana praktiškas. Tačiau sun-
viu skambi- kokas. Nors gal ir gerai kartais
na draugas ir pasitreniruoti.
telefonas žvie- Laikrodį patartina nau-
gia „Nu gde že ruč- doti su „Sony Ericsson“ te-
ki“ – laikrodžio šone esančiais lefonais (bent jau su maniš-
glotni kom- visu delnu – mygtukais galima išjungti tele- kiu „Samsung“ jis nenorėjo
piuterinė pelė neturi nei myg- jos forma panaši į telefoną „nu- fono skambučio garsą ar skam- draugauti).
tukų, nei ratuko, tačiau ga- pjautu“ viršumi ir galu, pelytė butį atmesti. Kaina – apie 350–400 Lt. Svarstyklės. Susitikimai, išgirsti žodžiai, gauti pasiūlymai
li atlikti kur kas daugiau, nei neturi jokių įlinkimų ar iški- gali būti lemtingi. Daug ką kitaip suprasite. Niekur nesiverž-
dauguma jos konkurenčių. Tai
jai leidžia lietimui jautrus pa-
limų, kurie leistų jai „įsitvir-
tinti“ delne patogiau.
Projektas Toostis.com kite, pajuskite, ką diktuoja gyvenimas. Veikti neskubėkite, jei
šiandien ko nors nesuspėsite.
viršius, fiksuojantis visus pri- Kaina – apie 270 Lt. Sužiūrėti, kas, kur ir kada vyks šiais laikais tikrai darosi sun-
ku, tačiau praleisti gerą renginį gaila. Čia gali pagelbėti tinkla- Skorpionas. Į jūsų širdį pasibels meilė, todėl laikas švęs-
silietimus.
Telelaikrodis lapis Toostis.com, kuriame dedama informacija apie įvairiau- ti. Rekomenduojama pamiršti formalumus ir nerti į jausmų
Tiksliau, pelė turi vieną
sius renginius Lietuvoje, o kartais – ir už jos ribų (nuo spektak- karuselę. Laiko naujiems santykiams turite pakankamai, to-
mygtuką – paspaudžiamą pa- Dovanų galima paieško-
lių iki parodų, nuo seminarų iki kino seansų). Įrankis gali būti dėl nesėdėkite sudėjęs rankų.
viršių. Jei spaudžiant pirštas ti ne tik kompiuteriui, bet ir
laikomas kairėje, fiksuojamas telefonui. Geriausias ausies ypač naudingas „tūsintis“ ekspromtu mėgstančiam jaunimui: Šaulys. Gali įvykti kas nors nepaprasta. Laukia naudingi kar-
kairysis mygtuko paspaudi- draugas tikrai nesupyks, jei užėjus į tinklalapį jame rodomi artimiausiu metu vyksiantys jeros pokyčiai. Geriau nespręskite nieko svarbaus, nesiaiškin-
mas, jei dešinėje – dešinysis. dalį jo funkcijų perleisite... lai- renginiai. Užsiregistravus tinklalapyje galėsite kartu su drau- kite santykių – tik dar labiau viską supainiosite.
Nors ratuko nėra, „skrolinti“ krodžiui. Pavyzdžiui, „Sony gais planuoti, kur eisite, susidėlioti renginių kalendorių ir t.t. Ožiaragis. Mažiau galvokite, kaip sunku, kitaip pražiopso-
galima pirštu braukiant per Ericsson“ gaminiui „Bluetooth Nors kam gaišti laiką prie ekrano – pirmyn į miestą! site bei nepasinaudosite dabar atsiveriančiomis puikiomis
pelės vidurį. watch MBW-150“. galimybėmis. Imkitės aktyvios veiklos, nebijokite rizikuoti,
leistis nežinomybėn.
Vandenis. Gerų rūpesčių metas, kai viskas išeina į naudą.
anekdotai Palanku spręsti nesklandumus, kilusius dėl pinigų ar įvairių
nesusipratimų meilėje. Tinka ieškoti geresnės darbo vietos,
pasirašinėti naują darbo sutartį.
Mokestinių ginčų komisijoje:
– Ar tikrai jūs slėpėte mokesčius Žuvys. Netikėtumas bus laimingas, tad svarbiausia bus grei-
taip, kaip mums papasakojo in- ta reakcija, o tai inertiškoms Žuvims nėra būdinga. Tad su-
spektorius? sitelkite ir padarykite tai, kas jums labai svarbu, nes ši diena
– Ne, kitaip, bet jo papasakota padės užtikrinti tolesnę sėkmę.
schema irgi verta dėmesio…

Grįžta girtas vyras namo.


– Na, tai kur valkiojais bjaurybe?
– Na, tu gi protinga moteris, pati
ką nors sugalvok.
mano augintinis
Prie grupės vyrų sustoja auto-
mobilis. Vairuotojas klausia:
– Ar šita gatve galiu nuvažiuoti
iki stoties?
Visi nutyla, užsigalvoja, pagaliau
vienas taria:
– Nežinau kaip kiti, bet aš
asmeniškai neprieštarauju.

� Dingusių be žinios, pagrobtų žmonių


paieška visame pasaulyje Vardas – Džeris.
� Judėjimas prieš prekybą žmonėmis Rūšis – šeškas.
Mėgsta – miegoti, lįsti tik ten, kur negalima, vogti ir slėpti
� Visokeriopa pagalba aukoms ir jų artimiesiems daiktus.
� Konsultacijos Šeimininkė – Živilė.

Tel.: +370 653 32237 Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis


info@inspectorsoffice.eu | www.inspectorsoffice.eu