You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÍÝïé
áãùíåò
ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Áñ. Öýëëïõ 4054

ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ


ÇÐÅÉÑÏÕ
Ο Δήμος Πασσαρώνας ζητά αρνητική γνωμοδότηση του Ν.Σ.
«Όχι» σε μονάδα υψηλής όχλησης στη ΒΙ.ΠΕ ΣΕΛ. 4

Πρόγραμμα μέχρι το 2016 με υποδομές για το περιβάλλον

Η «Πίνδος» επενδύει
Από την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ιωαννίνων
Κριτική στην ΑΤΕ και
πρόταση συνάντησης
για τις προοπτικές της
«Δωδώνης» ΣΕΛ. 11

στην Πράσινη Ανάπτυξη


Από τις έντονες
βροχοπτώσεις
Κατολισθήσεις στην
Ε.Ο. Πρέβεζας -
Ηγουμενίτσας και στο
Ν. Ιωαννίνων ΣΕΛ. 2 4 Καιέργα για την οργάνωση της παραγωγής, το δίκτυο πώλησης και ποιοτικό
τερα προϊόντα με τα 30 εκ. ευρώ που θα διατεθούν από τον Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισμό με συμμετοχή των παραγωγών και από άλλες πηγές
Ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα
ύψους 30 εκ. ευρώ, με έμφαση στην Πρά-
σινη Ανάπτυξη, θα υλοποιήσει μέχρι το
2016 ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός
Εγκαινιάστηκε, μετ’ εμποδίων Ιωαννίνων «Πίνδος», όπως αποφασίστηκε
το αρχαιολογικό μουσείο στη χθεσινή γενική συνέλευση των μελών
του, δίνοντας βαρύτητα στην προστασία
Έχουν πια στέγη του περιβάλλοντος και στην ακόμη καλύ-
τερη οργάνωση της παραγωγής, του
τα αρχαία της δικτύου πώλησης και της προσφοράς ποι-
οτικών προϊόντων στους καταναλωτές.
Θεσπρωτίας ΣΕΛ. 13 Στη συνέλευση(η δεύτερη μέσα στο
χρόνο, αφού η ετήσια τακτική πραγματο-
ποιήθηκε προ εξαμήνου) χθες το πρωί στα
«Λιθαρίτσια» έγινε απολογισμός και προ-
Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ γραμματισμός για τη νέα χρονιά και επιβε-
Συγκροτήθηκε σε βαιώθηκε με βάση τα οικονομικά στοιχεία
η ανοδική πορεία του Συνεταιρισμού και
σώμα το Δ.Σ., με το 2009 που αποφέρει κέρδη 4 εκ. ευρώ
στην επιχείρηση και αυξάνει κατά 30% το
«σύμπραξη» τριών εισόδημα των παραγωγών. ΣΕΛ. 3

παρατάξεων ΣΕΛ. 14 «Απειλή» κινητοποιήσεων για τη ζώνη προστασίας της Δωδώνης ΣΕΛ. 12

Για την πεζοδρόμηση στο εμπορικό κέντρο Έσπασε τα μούτρα του


Κάθε αρχή και δύσκολη σαν πρωτάρης ο ΠΑΣ
Βαριά ήττα με 4-0 γνώρισε ο
ΠΑΣ Γιάννινα από τον Πανα-
θηναϊκό, σ' ένα ματς από το
οποίο θα μπορούσε να είχε
φύγει με κέρδη, στις εντυπώ-
«Έφυγε» ο μεγάλος σεις τουλάχιστον, αλλά έβγα-
ζωγράφος από την λε το στοιχείο του «πρωτάρη»
σε όλο του το μεγαλείο
Άρτα, Γιάννης πιστεύοντας ότι με το ρίσκο
μπορούν να ανατραπούν
Μόραλης ΣΕΛ. 10 ΣΕΛ. 11 τέτοια ματς. ΣΕΛ. 22-23

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr


2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ε.Ο Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας


Συνεχίζεται η κατολίσθηση στα Ριζά
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Προβλέπονται λßãåò íåöþóåéò Üíïäï.
áõîçìÝíåò óôá äõôéêÜ ôïðéêÝò ¢ñôá: ÐéèáíÞ âñï÷Þ. ÂñÜäõ:
âñï÷Ýò óôá äõôéêÜ êáé ðáñïäé- ÐéèáíÞ âñï÷Þ.
êÝò ÷éïíïðôþóåéò óôá âïñåéïäõ- Çãïõìåíßôóá: ÐéèáíÞ âñï÷Þ.
ôéêÜ ïñåéíÜ. Ðáãåôüò ôç íý÷ôá ÂñÜäõ: ÐéèáíÞ âñï÷Þ..
êáé íùñßò ôï ðñùß óôá âüñåéá ÉùÜííéíá: ÐéèáíÞ âñï÷Þ.
êáé ôá êåíôñéêÜ çðåéñùôé- ÂñÜäõ: ÐéèáíÞ âñï÷Þ.
êÜ.ÔïðéêÜ ðåñéïñéóìÝíç ÐñÝâåæá: Ëßãï íåöåëþäçò.
ïñáôüôçôá óôï Éüíéï êáé ôá ÂñÜäõ: Ëßãï íåöåëþäçò.
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ çðåéñùôéêÜ ôéò ðñùéíÝò ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
þñåò. ÁÑÔÁ 120 Ýùò 160 C
¢íåìïé íüôéïé íïôéïäõôéêïß 3 ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 120 Ýùò 170 C
ìå 5 êáé óôï éüíéï 6 êáé âáè-
Συνεχίζεται η μεγάλη κατολίσθηση στην Εθνική Οδό Πρέβεζας ÉÙÁÍÍÉÍA 120 Ýùò 160 C
ìéáßá 7 ìðïöüñ.
Ηγουμενίτσας που προήλθε από την συνεχόμενη βροχόπτωση τις Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ ÐÑÅÂÅÆÁ 110 Ýùò 14 0C
Èåñìïêñáóßá óå
προηγούμενες μέρες.
Αν και οι βροχοπτώσεις δεν ήταν έντονες έγιναν αφορμή να απα- Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
γορευθεί για ακόμη μια φορά η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα της
Εθνικής Παραλιακής Οδού Πρέβεζας Ηγουμενίτσας και συγκεκρι- Í. ÁÑÔÁÓ
μένα, στο 26ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Ριζών.
Οι υπηρεσίες της Νομαρχίας διαπιστώνοντας ότι υπάρχει κίνδυ-
νος για τα διερχόμενα οχήματα αναγκάστηκαν να προβούν στην
ενέργεια αυτή.
Αναφερόμενος στο θέμα ο Νομάρχης Πρέβεζας είπε μεταξύ

áíôßäïôï
άλλων ότι τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές πινακίδες ενώ παράλ-
ληλα ενημερώθηκαν και οι υπηρεσίες της ΔΕΣΕ για την κατάσταση
öõ ãÞ... ùò
που έχει διαμορφωθεί. Ο ίδιος τονίζει ότι το πρόβλημα πρέπει να ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ùò äéá
βρει άμεσα λύση και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει ήδη προχω-
που
ρήσει στην συγκέντρωση των στοιχείων προκειμένου να διαπιστω- Ôñßôç 22 Äåêåìâñßïõ 2009 Το βιβλίο ι τη
ζε
χαρακτηρί ς να
θεί ποιες μελέτες απαιτείται να γίνουν στην περιοχή ενώ σχετικό Áíáóôáóßáò Öáñìáê., ×ñõóïãüíïõ êáé Èåïäüôçò ì.
αίτημα έχει αποσταλεί και στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων
σω
δεκαετία ί
Έργων.
«Η μόνη λύση είναι ο δρόμος να αποκατασταθεί παράλληλα με
τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην Γέφυρα της Δέσπως»,είπε ο
κε
Νομάρχης Πρέβεζας και εξέφρασε την ανησυχία του για επιδείνω-
ση του προβλήματος αφού ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών. μη γράφτη
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ποτέ στα ÁÍ.ΔΕ.
Στο νομό Ιωαννίνων
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ: ελλ η ν ι κ ά .
Καταπτώσεις και καθιζήσεις
στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ÃÅÍÉÊÏ ÊÑÁÔÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ, ôçë. 2651080111
Από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν αρκετές
ζημιές, από καταπτώσεις και καθιζήσεις στο ορεινό Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο του Νομού. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζο-
νται στις περιοχές Μαυρολάγκαδου, Ελατοχωρίου, Αμπελοχωρίου,
Μικρής Γότιστας, Σούτσου Περιστερίου, Βρυσοχωρίου και Λάϊστας.
Στη Λάϊστα και στο Βρυσοχώρι, όπου έχουν σημειωθεί καθιζή-
σεις, πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη αυτοψία από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Ι. και εξετάζεται η δυνατότητα εκπό- Ποιο φαγητό σας φέρνει δάκρυα στα μάτια; Εμένα τα κεφτεδάκια, με πατάτες τηγα-
νησης από το ΙΓΜΕ, ή από άλλον επιστημονικό φορέα, εξειδικευμέ- νιτές, και ντομάτα σαλάτα. Πίσω απ’ αυτά, είναι τα κεφτεδάκια της γιαγιάς μου
νων γεωλογικών μελετών των περιοχών, οι οποίες ως γνωστόν, εμφα- Άννας Καλογιάννη.
νίζουν κατολισθητικά φαινόμενα σε ευρεία έκταση. Κεφτεδάκια, πατάτες τηγανητές και ντομάτα σαλάτα ήταν το μενού όταν την επι-
σκεπτόμουν. Το σπίτι μοσχοβολούσε δυόσμο και φρεσκοκομμένες πατάτες, αλλά
Εκτός αυτών πτώσεις λίθων σημειώνονται και σε άλλα σημεία του τι πατάτες! που τις έριχνε στο αγνό λάδι. Αμ, οι ντομάτες, τι άρωμα! Άλεθε τον
επαρχιακού οδικού δικτύου και για το σκοπό αυτό από το Γραφείο κιμά μόνη της, έτριβε το κρεμμύδι και ζύμωνε με όλα τα καρυκεύματα που συνή-
Πολιτικής Προστασίας, συνιστάται στους οδηγούς και κυρίως σε θως έφτιαχνε μόνη της. Θεσσαλονικιά γαρ.
όσους κινούνται σε ορεινές περιοχές, να είναι ιδιαίτερα προσεκτι- Μου έδινε να δοκιμάσω τον ωμό κιμά, ήταν η αρχή της φιλίας μου με το steak
κοί. tartare. Έζησα στην Ευρώπη χρόνια, γεύτηκα φίνα εδέσματα, γνώρισα υπέροχους
σεφ, έμαθα ότι τα πιο απλά φαγητά γίνονται υπέροχα μόνο όταν χρησιμοποιούμε
αγνά υλικά.
Επίσκεψη εκπαιδευόμενων μεταναστριών Ο τραγανός απ’ έξω και μαλακός από μέσα κεφτές της γιαγιάς Άννας, η
αγάπη γι’ αυτό που έκανε, η ποιητική της διάθεση, η πεντακάθαρη κουζίνα
στο Νομάρχη της ήταν τα πρώτα καθοριστικά μου βήματα στην αισθητική και στην γευσι-
γνωσία.
Εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησαν σήμερα Δευτέρα 21 Μειδιάζοντας, μου έλεγε: «Αννάκη, με αγάπη κάν’το, όσο για τις ποσότη-
Δεκεμβρίου 2009 στο Νομάρχη Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρο Καχριμά- τες και τη συνταγή... Ε! Grosso modo, βρε παιδί μου!» ΑΝ.ΔΕ
νη, εκπαιδευόμενες γυναίκες από το Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης «Μέντωρ Εκπαιδευτική». Οι εκπαιδευόμενες είναι
γυναίκες μετανάστριες από Ρουμανία, Αλβανία, Μολδαβία και Ουζ-
μπεκιστάν.

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ


ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñù-
ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò

Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï


ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444

ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ


Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5%
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3
Πρόγραμμα μέχρι το 2016 με υποδομές για το περιβάλλον
ãíþìç ç ì þ í ã
Η «Πίνδος» επενδύει στην Πράσινη Ανάπτυξη
4 Και έργα για την οργάνωση της παραγωγής, το δίκτυο πώλησης και ποιοτικό- Η πράσινη
τερα προϊόντα με τα 30 εκ. ευρώ που θα διατεθούν από τον Πτηνοτροφικό ανάπτυξη στην Ήπειρο
Συνεταιρισμό με συμμετοχή των παραγωγών και από άλλες πηγές Η πράσινη ανάπτυξη στο νομό αρχίζει την εφαρ-
4 Με κέρδη 4 εκ. ευρώ για την εταιρεία και αύξηση εισοδήματος μογή της με την «Πίνδο» σε ένα επενδυτικό
τεράστιο πρόγραμμα 30 εκ. με έργα για το
κατά 30% για τα μέλη κλείνει το 2009 περιβάλλον, τις υποδομές και τα ποιοτικά
Ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκ. ευρώ, προϊόντα.
με έμφαση στην Πράσινη Ανάπτυξη, θα υλοποιήσει μέχρι το Η «Πίνδος» αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή του
2016 ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος»,
όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή γενική συνέλευση των μελών
αγροτικού εισοδήματος της περιοχής, στηρίζο-
του, δίνοντας βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος ντας τριακόσιες οικογένειες παραγωγών και
και στην ακόμη καλύτερη οργάνωση της παραγωγής, του προσφέροντας εργασία σε 1000 περίπου
δικτύου πώλησης και της προσφοράς ποιοτικών προϊόντων άτομα.
στους καταναλωτές.
Στη συνέλευση(η δεύτερη μέσα στο χρόνο, αφού η ετήσια
Οι προοπτικές δείχνουν ότι το κοτόπουλο της
τακτική πραγματοποιήθηκε προ εξαμήνου) χθες το πρωί στα περιοχής γίνεται σημείο αναφοράς για την
«Λιθαρίτσια» έγινε απολογισμός και προγραμματισμός για τη Ελλάδα και άλλες χώρες.
νέα χρονιά και επιβεβαιώθηκε με βάση τα οικονομικά στοι- Η παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, όταν οργανω-
χεία η ανοδική πορεία του Συνεταιρισμού και το 2009 που
αποφέρει κέρδη 4 εκ. ευρώ στην επιχείρηση και αυξάνει κατά θεί με τον σωστό τρόπο και ακολουθήσει τις
30% το εισόδημα των παραγωγών. Κι αυτό μετά από πολλά σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις, γίνεται αντα-
χρόνια χωρίς κέρδη και με μείωση του εισοδήματος και αφού γωνιστική και προσφέρει ικανοποιητικό εισό-
μεσολάβησε και η ...ζημιά στον κλάδο από τον πανικό για τη δημα.
γρίπη των πτηνών.
Ανάλογες επιτυχίες υπάρχουν και στο γάλα, μόνο
Νέα εταιρεία για τα περιβαλλοντικά εκσυγχρονισμός του, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη της
που η «Δωδώνη» λειτουργεί με γνώμονα την
Η συνέλευση αποφάσισε την ίδρυση νέας εταιρείας του μονάδας τυποποίησης. Επίσης προβλέπεται η επέκταση της κερδοφορία της εταιρίας και λιγότερο προς
Συνεταιρισμού με 5μελές διοικητικό συμβούλιο η οποία θα γραμμής για τα κατεψυγμένα (αερόψυξη) και από 3.000 κομ- όφελος των κτηνοτρόφων.
ασχολείται αποκλειστικά με υποδομές και δράσεις που θα μάτια την ώρα θα φτάσει στις 12.000 κομμάτια.
προστατεύουν το περιβάλλον και θα στηρίζουν την παραγωγι-
Η «Σβέκη» προτείνεται να αναδιοργανωθεί στο
-Θα γίνει η μεταφορά του εκκολαπτηρίου από την Χαλκίδα
κή διαδικασία στο νομό σε ότι αφορά την πτηνοτροφία. Ως και την θυγατρική εταιρεία σε αυτό της Κοσμηράς, όπου και πρότυπο του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού,
γνωστόν από τη λειτουργία πτηνοτροφείων υπάρχει πρόβλη- θα αυξηθεί η δυναμικότητα του και θα μειωθεί το κόστος. Η δηλαδή να συμμετέχουν στην εταιρία και οι
μα, αλλά το μεγαλύτερο έγκειται στη διαχείριση της κουτσου- επένδυση αυτή έχει προταθεί για ένταξη με 4,5 εκ. ευρώ στον ίδιοι οι παραγωγοί.
λιάς και των νεκρών πουλιών και εκεί ακριβώς έρχεται η «Πίν- αναπτυξιακό νόμο και αναμένεται η έγκριση.
δος» να ενισχύσει τις υποδομές που ήδη έχει δημιουργήσει, Στην περιοχή υπάρχουν και άλλες εταιρίες που
-Ποσό 2 εκ. ευρώ αφορά την αντικατάσταση ή ενίσχυση του
αλλά δεν επαρκούν. στόλου των φορτηγών και ψυγείων. στηρίζουν τον πτηνοτροφικό κλάδο, όπως ο
Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα είναι 500.000 -Σε ότι αφορά το δίκτυο πώλησης των προϊόντων από την Νιτσιάκος με πολύ καλά αποτελέσματα, και
ευρώ. ίδια την «Πίνδος» χωρίς μεσάζοντες, δηλαδή με δικά της υπο- στην ποιότητα των προϊόντων και στην κινητι-
Ως προς τα έργα στον τομέα του περιβάλλοντος θα υλοποι- καταστήματα, θα λειτουργήσουν τρία νέα, όλα ιδιόκτητα. Το
ηθούν και τα εξής: κότητα της εταιρείας.
-Το υπάρχον εργοστάσιο επεξεργασίας κουτσουλιάς θα Επίσης αρκετές εταιρίες που παράγουν ζωοτροφές
επεκταθεί για να αυξηθεί η δυναμικότητα του.
Μ. Κασσής: Στοχευμένη στρατηγική
και συνεισφέρουν στην τυποποίηση των προϊό-
-Κατασκευάζεται ήδη το νέο μικρό εργοστάσιο για την
περιοχή του δήμου Τζουμέρκων (Βαπτιστής-Χουλιαράδες).
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ της «Πίνδος» ντων.
Μιχάλη Κασσή «τα μέλη του Συνεταιρισμού δεί- Η πράσινη ανάπτυξη, που δε σημαίνει μόνο παρα-
-Τοποθέτηση συστήματος αποτέφρωσης των ψόφιων που- χνουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση που δεν κάνει
λιών και υποπροϊόντων (προϋπολογισμός 2 εκ. ευρώ) νέου απλά διαχείριση, αλλά αναπτύσσει στοχευμένη γωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι η
σύγχρονου και μεγαλύτερου από αυτό που λειτουργεί σήμερα. στρατηγική για την ανάπτυξη του και έχει ξεφύγει νέα πρόκληση για την παραγωγή της περιοχής
-Σύστημα για την συλλογή των ψόφιων πουλιών και προμή-
θεια κάδων και ψυγείων για τη συντήρηση τους μέχρι την απο-
από τη μιζέρια του παρελθόντος». Η εμπιστοσύνη και είναι δρόμος ανάπτυξης και προστασίας
αυτή επιβεβαιώθηκε και μέσα από τις περσινές του αγροτικού εισοδήματος.
τέφρωση. εκλογές.
-Μετεγκατάσταση εργοστασίου φυραμάτων από την Ανατο- Οι παραγωγοί-μέλη του Συνεταιρισμού, όπως εξή- Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει να υπάρξει ένας
λή όπου... ενοχλεί στο κεντρικό στην περιοχή της Πεδινής μια γησε ο κ. Κασσής, θα συνεισφέρουν τα επόμενα κεντρικός σχεδιασμός, να υποστηριχθούν σε
επένδυση 3 εκ. ευρώ. χρόνια με 7,5 εκ. ευρώ για την υλοποίηση του επεν-
-Ενθάρρυνση και στήριξη μελών για εγκατάσταση φωτοβολ- όλα τα επίπεδα οι παραγωγοί της περιοχής και
δυτικού σχεδίου, το 30-40% θα προέλθει από δανει-
ταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας στα πτηνοτροφεία. σμό και το υπόλοιπο κόστος θα επιδιωχθεί να απο-
να τεθούν στόχοι και χρονοδιαγράμματα.
Για το άναρχο και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε πολλές τελέσει επιδότηση από προγράμματα και ιδίως από Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία η αύξηση του
περιπτώσεις, καθεστώς λειτουργίας πτηνοτροφείων πέρα από το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και τον αναπτυξιακό ρυθμού ανάπτυξης μπορεί να προστατέψει και
τη προσπάθεια νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων που έγινε νόμο.
και μάλιστα δόθηκε παράταση ακόμη ενός έτους, υπάρχουν το εισόδημα των παραγωγών αλλά και την ενδυ-
Ο Συνεταιρισμός έχει σήμερα 564 μέλη και απα-
πτηνοτροφεία που εκ των πραγμάτων θα κλείσουν, όπως σχολεί 802 άτομα προσωπικό στο νομό και άλλα
νάμωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας.
σημειώνει ο πρόεδρος της «Πίνδος», αφού πλέον βρίσκονται 147 στη μονάδα της Χαλκίδας, γεγονός που αποδει- Αυτή τη φορά το κράτος δεν πρέπει να παρατηρεί
εντός των σχεδίων πόλης των δήμων που τα φιλοξενούν. Και
σε αυτόν τον τομέα η προστασία του περιβάλλοντος και η
κνύει την δυναμική του και τη συμβολή του στην αλλά να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια.
τοπική οικονομία και στο εισόδημα πολλών οικογε- Οι παραγωγοί ξέρουν να παράγουν προϊόντα, δεν
χωροθέτηση τέτοιων μονάδων μπαίνει σε μια τάξη. νειών.
είναι ούτε οικονομολόγοι, ούτε αναλυτές, γι’
Οι επενδύσεις πτηνοσφαγείου, τυποποίησης αυτό και χρειάζεται πλαίσιο υποστήριξης,
και εμπορίας πρώτο κατά σειρά στην Λάρισα ( με 1,5 εκ. ευρώ) όπου ήδη οργάνωση και κυρίως ανάληψη ευθυνών για
Μεγάλο μέρος του επενδυτικού σχεδίου θα κατευθυνθεί το κτίριο κατασκευάζεται και ακολουθούν αυτά σε Πάτρα και
Ηράκλειο Κρήτης( με 1,8 εκ. ευρώ και τα δύο). όσα θα τους προταθούν να συμμετέχουν.
στην αύξηση των υποδομών στο πτηνοσφαγείο του Συνεταιρι-
σμού στο Ροδοτόπι, καθώς και σειρά άλλων έργων και προμη- Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να είναι και δίπλα
θειών. Ρύθμιση δανείων, τιμές καταναλωτή και μπροστά για τους αγρότες, ως βασικοί
-Με προϋπολογισμό 15 εκ. ευρώ θα γίνει η επέκταση και ο Εκτός από τα σχέδια που ήδη υλοποιούνται, υπάρχουν και συνεργάτες και υποστηρικτές.
προβλήματα στον Συνεταιρισμό και στους πτη- Η πράσινη ανάπτυξη έχει πολλές δυνατότητες στην
νοτρόφους. Κι αυτά οφείλονται κυρίως στα όσα
Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèå- υπέστη ο κλάδος από τον πανικό για τη γρίπη περιοχή και ευρεία κλίμακα εφαρμογών. Οι
ñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - των πτηνών. Οι παρενέργειες αυτής της ιστο- μεγάλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν
Ïéêéáêþí âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé ρίας δεν έχουν ξεπεραστεί και το υπενθυμί- να αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία.
ζουν τόσο τα 12 εκ. ευρώ που ήταν η συνολική Άμεσα πρέπει να υπάρξει σχέδιο για τους
óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ ζημιά για την «Πίνδος», αλλά και τα δάνεια
ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá που δόθηκαν και δεν έχουν αποπληρωθεί.
μικρούς, μεμονωμένους παραγωγούς.
Πρόκειται για 8 εκ. ευρώ που οφείλει ο Συνε- Βαγγέλης Αθανασίου
êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
ταιρισμός και πολλά άλλα που οφείλουν οι
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ) παραγωγοί. Ο κ. Κασσής περιμένει από τη νέα
κυβέρνηση να υλοποιήσει τις προεκλογικές
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðå- δεσμεύσεις της και να προχωρήσει στη ρύθμι-
ση αυτών των δανείων για να εξοφληθούν σε
ëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ- βάθος χρόνου. Σε ότι αφορά την τιμολογιακή
÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü πολιτική του Συνεταιρισμού, η τιμή του κοτό-
πουλου είναι σε λογικά επίπεδα, αλλά μέσω
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò κάποιων αλυσίδων σουπερμάρκετ φθάνει με
καπέλο στον καταναλωτή και αυτό είναι ένα
«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ» ζήτημα που απασχολεί και την «Πίνδος».
Πάντως αυξήσεις ιδιαίτερες δεν προβλέπονται
άμεσα και θα ακολουθηθεί πολιτική συγκράτη-
Óðýñïõ ËÜìðñïõ 22, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6970834296 σης των τιμών. Χ. Καζάκος
4 ÑEÐOÑÔÁÆ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Στο προσκήνιο ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου


Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αγώνα, με τον υπεύθυνο
διαχείρισης απορριμμάτων του Υπουργείου
τουργεί, παραπέμποντας σε κοινές χωματερές. Στην 2003, ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2006...
60λεπτη συνάντηση δεν υπήρξε εξέλιξη μιας και δεν Εκτός από την βούληση της κυβέρνησης να βρει μια
τέθηκε η αλλαγή της χωρoθετησης του ΧΥΤΑ, αλλά ο λύση, φαίνεται πως και η πίεση του Ευρωπαϊκού κοινο-
τρόπος λειτουργίας του. βουλίου και τα ενδεχόμενα πρόστιμα, βοηθάνε την επι-
Από την μεριά του υπουργείου, ο κ. Τερζής, δεσμεύ- τροπή αγώνα στην υλοποίηση των αιτημάτων της, μετά
Αντιπροσωπία από την επιτροπή αγώνα για την μη τηκε για τις κινήσεις που απαιτούνται ώστε σε βάθος και την τελευταία παρουσίαση του κ. Παπαδόπουλου στο
δημιουργία ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι, συναντήθηκε με τον μιας πενταετίας ο ΧΥΤΑ να μετατραπεί σε ΧΥΤΥ (Χώρος Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
υπεύθυνο διαχείρισης απορριμμάτων του Υπουργείου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Επίσης σύμφωνα Η Ελλάδα καλείται να πληρώσει από την 31η Δεκεμ-
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. με τον κ. Τερζή, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σκου- βρίου και μετά 34.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα για
Ευάγγελο Τερζή, την ιδία στιγμή που ο ΧΥΤΑ υπολει- πιδιών θα ισχύσει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός του κάθε παράνομη χωματερή.

Από το δήμο Πασσαρώνας

«Όχι» σε μονάδα υψηλής όχλησης στη ΒΙ.ΠΕ


✔ Ο δήμαρχος Σάκης Βλέτσας κάλεσε το νομαρχιακό συμβούλιο να μην γνωμοδοτήσει θετικά
επί της ΜΠΕ για την ΕΔΕΑΛ Α.Ε που θα παράγει χημικές ουσίες από λύματα
✔ Θέμα και με τη διαχείριση των αποβλήτων της, αφού δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑΙ ότι θα τα δέχεται στο βιολογικό της
«Απαγορευτικό» για την εγκατάσταση και στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, εταιρεία αλλά με τους κατοίκους και την
νέας μονάδας υψηλής περιβαλλοντικής προβλέπεται ρητά η ΒΙΠΕ να είναι ισόρροπη οικολογική ανάπτυξη, γνωμο-
όχλησης στη Βιομηχανική Περιοχή εξέ- χαμηλής και μέσης όχλησης». δοτώντας αρνητικά.
δωσε ο δήμος Πασσαρώνας με απόφα- Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Τέλος ο Δήμαρχος Πασσαρώνος
ση του δημοτικού συμβουλίου για την μονάδας, όπως αυτά προκύπτουν από υπενθύμισε τους αγώνες και την αγωνία
επένδυση της εταιρείας ΕΔΕΑΛ Α.Ε της την ΜΠΕ που υπέβαλλε, ο κ. Βλέτσας των κατοίκων για ένα περιβάλλον που
οποίας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι- ανέφερε ότι « πρόκειται περί μονάδας θα σέβεται τον άνθρωπο και τόνισε την
πτώσεων συζητείται στην αποψινή συνε- παραγωγής διαφόρων χημικών ουσιών αποφασιστικότητα του Δήμου για προ-
δρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου. με χημική μετατροπή, με πιθανότητα στασία και αναβάθμιση της ποιότητας
Χθες ο δήμαρχος Σάκης Βλέτσας εξή- κινδύνου έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυ- ζωής των κατοίκων.
γησε σε συνέντευξη τύπου τους λόγους νων ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος
που ο δήμος αντιτίθεται σε αυτή την (κατά ίδια παραδοχή ΜΠΕ σελ. 142, Αντιρρήσεις για τυπικά και
μονάδα παραγωγής αερίου από επεξερ- παρ. 9), επίσης με πιθανότητα δυσάρε- ουσιαστικά ζητήματα
γασία λυμάτων, χαρακτηρίζοντας αυτή στων οσμών και υποβάθμισης της ποιό- Στην σχετική ομόφωνη απόφαση του
τη δραστηριότητα άσχετη εντελώς με την τητας της ατμόσφαιρας (επίσης κατά δημοτικού συμβουλίου Πασσαρώνας
αποχέτευση της ΒΙΠΕ και τον βιολογικό ίδια παραδοχή ΜΠΕ σελ. 140, παρ. 2α αναφέρονται και τα εξής ενδιαφέροντα
καθαρισμό(άγνωστο αν η ΔΕΥΑΙ θα όχληση. Ομόφωνα είμαστε αντίθετοι με & 2β)». στοιχεία, τυπικά και ουσιαστικά επί του
δέχεται τα λύματα της) ενώ υπάρχουν την εγκατάσταση και λειτουργία μονά- θέματος:
κίνδυνοι ρύπανσης της περιοχής σε δων καταταγμένων στην υψηλή όχλη- Το Ν.Σ να μην δώσει έγκριση - Η δημοσιευθείσα ανακοίνωση –
περίπτωση ατυχήματος. ση», τόνισε ο κ. Βλέτσας και πρόσθεσε Ο δήμαρχος κάλεσε το νομαρχιακό πρόσκληση της Ν.Α.Ι. με Α.Π. 709/14-
ότι «ο Δήμος Πασσαρώνος είναι ήδη συμβούλιο να μην εγκρίνει την ΜΠΕ 12-09 στο φύλλο 15183/15-12-2009
Πολλοί οι κίνδυνοι περιβαλλοντικά υποβαθμισμένος και η της μονάδας αυτής, υπενθυμίζοντας ότι της εφημερίδας «Πρωινός Λόγος»,
«Πρόκειται για δραστηριότητα που οι ΒΙΠΕ δημιούργησε και δημιουργεί μόλις πριν από ένα μήνα το Σώμα συμ- φέρει για το έργο διαφορετικό τίτλο,
υπηρεσίες, αλλά και η ίδια η εταιρεία, σημαντικά προβλήματα στα Τ.Δ. του φώνησε με το Ρυθμιστικό που προβλέ- από τον επίσημα αναφερόμενο στο κεφ.
την κατατάσσουν επίσημα στην υψηλή Δήμου. Τόσο στο ΓΠΣ του Δήμου όσο πει μόνο χαμηλής και μέσης όχλησης 2 (σελ. 13) της ΜΠΕ. Η ανακοίνωση δεν
μονάδες στη ΒΙΠΕ, απορρίπτοντας τις περιλαμβάνει το σύνολο των κατά Νόμο
μονάδες υψηλής όχλησης. «Θα ήταν, στοιχείων, πάσχει στον τύπο αυτής και
τόνισε, παράδοξο και θα μας προβλη- πρέπει να επαναληφθεί ορθά.
μάτιζε, τυχόν θετική γνωμοδότηση του - Στο κεφ. 7, στον πίνακα 7.1 (σελ. 11
Νομ. Συμβουλίου, αφού έτσι θα αυτοα- του παρ/τος Ι, «έντυπο καταχώρησης
ναιρούνταν μέσα σε μόλις ένα μήνα», στοιχείων ΜΠΕ … ΙΡΡC») στα είδη και
επισήμανε ο κ. Βλέτσας και εξέφρασε ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, για
την ελπίδα το Ν.Σ να μην ταχθεί με την το επικίνδυνο απόβλητο «ενεργός εξα-
ντλημένος άνθρακας» με κωδ. ΕΚΑ 06
13 02*, δεν αναγράφει τις ποσότητες ως
όφειλε, ενώ τόσο από την ΜΠΕ όσο και
από τον πίνακα 7.2, προκύπτει κατηγο-
ρηματικά η ύπαρξη, όσο και ο προτεινό-
μενος τρόπος διαχείρισης (συλλογή και
μεταφορά από εταιρεία TEX COM) του
επικίνδυνου απόβλητου «ενεργός εξα-
ντλημένος άνθρακας» με κωδ. ΕΚΑ 06
13 02*, ενώ επίσης δεν αναφέρεται η
τοπωνυμία του χώρου διάθεσης, ως
όφειλε.
- Στο ίδιο κεφ. 7, παραλείπεται η ανα-
Βιολογικό ψωμί φορά των αδειών διαχείρισης (αν
βέβαια υπάρχουν τέτοιες) των επικινδύ-
νων αποβλήτων και ειδικότερα του επι-
κίνδυνου απόβλητου «ενεργός εξαντλη-
μένος άνθρακας» με κωδ. ΕΚΑ 06 13
02*.
- Στο κεφ. 11.3.2.2. της ΜΠΕ (σελ. 91
& 92), δεν αναφέρει την ποσότητα των
υγρών αποβλήτων, ούτε την ποσότητα
του BOD5, COD, TSS, ολικού αζώτου N
και ολικού φωσφόρου που θα παραμεί-
νουν στα προς διοχέτευση στον Βιολογι-
κό της ΔΕΥΑΙ υγρά απόβλητα, ούτε επι-
συνάπτει σχετική βεβαίωση αποδοχής
τους (αναφέρει απλώς κάποια άτυπη
επικοινωνία με άτομο φερόμενο ως
υπεύθυνο του βιολογικού καθαρισμού).
Χ. Καζάκος
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 5
6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ορθά και... ανάποδα


ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Τι άλλο ήθελαν;
Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Άγνοια του μέτρου της πεζοδρόμησης είχαν οι περισσότεροι
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση οδηγοί χθες με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει
info@nikoszarbalas.gr και που απαγορεύεται να κινηθούν. Ειδικά στην είσοδο της
Μιχαήλ Αγγέλου έγινε πανικός. Η υπάλληλος της Δημοτικής
αστυνομίας που βρέθηκε εκεί για να ελέγχει και να ενημερώνει
τους οδηγούς στην κυριολεξία βαρέθηκε να δίνει εξηγήσεις.
Ν’ αλλά- Υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις από ορισμένους οι οποίοι δια-
ξει η συνταγή μαρτυρήθηκαν, όχι για το μέτρο αυτό καθ’ αυτό αλλά για την μη
έγκυρη ενημέρωση όπως υποστήριζαν. Δεν έχουν δίκιο όμως.
Είναι βέβαιο πως για την ελληνι- Το μέτρο έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό, με τις τοπικές εφη-
κή οικονομία δεν μπορούν να υπάρ-
μερίδες, τα ραδιόφωνα αλλά και τις τηλεοράσεις να έχουν επα-
ξουν μαγικές λύσεις.
νειλημμένως αναφερθεί ονομαστικά τόσο στο ποιες οδοί πεζο-
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι συνταγές Άλλα λέω δρομούνται όσο και για ποιο χρονικό διάστημα.
πρέπει να μείνουν οι ίδιες. Θυμώνω κάθε φορά
που οι έμμεσοι φόροι γίνονται η «λυδία λίθος» κι άλλα κάνω… ▲ Τι άλλου είδους ενημέρωση ήθελαν;
για το πρόβλημα των εσόδων. ● ● ● XL είναι η σκιώδης
Οι έμμεσοι φόροι που συγκροτούν το 60% των κυβέρνηση της Ν.Δ.
Το πνεύμα του νόμου
δημοσίων εσόδων είναι ο πιο άδικος τρόπος φορολόγη- Οι σκιώδεις υπουργοί είναι
σης μιας και επιβάλλονται αδιάκριτα επί… εχόντων και Αν τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Δωδώνης για την ΙΒ’ Εφορία
20, ενώ τα… κανονικά υπουρ-
μη, σε μια σειρά προϊόντων που ο κόσμος, απλώς, δεν γεία 15! περί ανάρμοστων απαντήσεων στις επιστολές που στέλνονται
μπορεί να αποφύγει. προς την υπηρεσία από τους κατοίκους της Α’ Ζώνης Απόλυτης
Ακριβώς για το λόγο αυτό η αύξηση των έμμεσων φόρων ● ● ● Ο Αντώνης Σαμαράς Προστασίας που υπάρχει στα όρια του δήμου,
στους συνήθεις υπόπτους (καύσιμα, ποτά, καπνός κλπ) έρχε- άφησε αυτοτελή τη Ναυτιλία, ισχύουν, τότε συγνώμη αλλά δεν είναι
ται σε αντίθεση με οποιαδήποτε προοδευτική τάση σε ένα τον Τουρισμό, τα Δημόσια συμπεριφορά αυτή.
φορολογικό σύστημα. Έργα και τις Μεταφορές και Ο κ. Μπούκας κάνει λόγο για υβριστικές
Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της κυβέρνη- συνέστησε και κανα-δυο τομείς απαντήσεις ή και αδιαφορία στις προτάσεις
σης περί άρσης των αδικιών του φορολογικού συστήματος. (νάχει να πορεύεται). της Επιτροπής Αγώνα αλλά και του ιδίου για
Οι φτωχοί θα κόψουν αν δεν τα έχουν κόψει προ πολλού, τα Τομέα πάντως Μακεδονίας – να τα βρουν οι δύο πλευρές και προειδοποι-
ποτά και τα τσιγάρα της παρηγοριάς. Πώς, όμως να κόψουν τα Θράκης για τον οποίο είχε εί ότι αν δεν υπάρξει συνάντηση σύντομα θα
καύσιμα, τη δαπάνη για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για γίνει πολύς λόγος όταν ανακοι- υπάρξουν κινητοποιήσεις.
βενζίνη; νώθηκε το κυβερνητικό σχήμα Πάντως αν όντως για να αλλάξει
Πέραν αυτών, οι έμμεσοι φόροι θα παρασύρουν προς τα πάνω του Γ. Παπανδρέου δεν συστά- Με τον ένας κάτοικος ένα κεραμίδι στην
πολλές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. θηκε.
Αυτή είναι η αλήθεια για τους κοινωνικά έμμεσους φόρους, Άλλα λέω κι άλλα κάνω… Αλέξανδρο Θεμελή στέγη του πρέπει να πάρει άδεια
από την συγκεκριμένη υπηρεσία,
με τους οποίους διαιωνίζεται το καθεστώς της ανισοκατανομής
του εισοδήματος, του παραγόμενου πλούτου της χώρας, ο κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί
οποίος δεν διαχέεται, αλλά καταλήγει η μερίδα του λέοντος να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε έχουμε να κάνουμε
στους έχοντες και κατέχοντες. με πράγματα που ξεφεύγουν από την λογική.
Όσο θα αυξάνονται και δεν θα μειώνονται οι έμμεσοι ▲ Γιατί εκτός από το γράμμα υπάρχει και το πνεύμα του
φόροι, θα είναι πολύ μακρινή έως απρόσιτη η υλοποίηση
Ησυχάσαμε νόμου.
της υπόσχεσης για φορολογική δικαιοσύνη. Είναι ζητού- Δεν θα χρεοκοπήσει η Ελλά-
μενο ανικανοποίητο ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, το δα παρ’ όλες τις δυσοίωνες Τα ίδια Παντελάκη μου
οποίο να σχεδιαστεί σωστά, με βάση πραγματικά στοι- προβλέψεις, μας καθησύχασε ο
χεία, αλλά προπαντός να εφαρμοστεί με αυστηρότη- «μάγος» Γιούρι Γκέλερ, απα- Δεύτερη φορά που το φρεάτιο στην οδό Κάτσαρη πλημμύρισε
τα από τους εισπρακτικούς μηχανισμούς. ντώντας σε σχετική ερώτηση. το δρόμο. Δεύτερη φορά που οι βροχοπτώσεις δημιούργησαν το
Αν πλήρωναν, έστω και με το ισχύον φορολο- ● ● ● Ουφ, μας έφυγε ένα ίδιο πρόβλημα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Δε ξέρω αν φταίνε μόνο
γικό σύστημα, όσοι οφείλουν να πληρώσουν βάρος... οι παράνομες συνδέσεις, που όντως υπάρχουν και δημιουργούν
και αν περιορίζονταν δραστικά η φοροδια- πρόβλημα, όπως είχε ισχυριστεί ο Δήμαρχος, αλλά δε γίνεται να
φυγή, η φοροαποφυγή και η φοροκλο- συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κάθε φορά που βρέχει λίγο παρα-
πή δεν θα υπήρχε ανάγκη να επι- πάνω.
βληθούν έμμεσοι φόροι και να ▲ Πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα.
πληρώσουν τα σπασμένα τα
συνήθη θύματα.

Τώρα στα γεράματα αποφάσισε ο Μητσοτάκης να λέει την αλήθεια στο λαό
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΤΡΙΤΗ
ÔÑÉÔÇ 22
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ2009
2007 7
8 ÈÅÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Πριν από δύο εβδομάδες, είχαμε Ακολουθούν κάποια βασικά στοι- στούν οι ανάγκες των αναπτυσσομέ- Αν δεν μπήξεις το μαχαίρι βαθιά
«Ραντεβού στην Κοπεγχάγη»… Για χεία από τη συμφωνία. νων χωρών. Τα κεφάλαια θα προέλ- στο κόκαλο, τίποτα δεν πρόκειται να
όσους δε θυμούνται, διεξήχθη συνέ- θουν από ένα εύρος πηγών, ιδιωτικών αλλάξει. Έχουν το θάρρος οι ΗΠΑ, ο
δριο όπου πήραν μέρος όλοι οι ηγέτες * «Βαθιές περικοπές στις παγκό- και δημόσιων, διμερών και πολυμε- ΟΗΕ και όλοι εκείνοι που θεωρούνται
των χωρών προκειμένου να παρθούν σμιες εκπομπές απαιτούνται με προο- ρών». «δυνατοί» να περιορίσουν τη δραστη-
άμεσα αποφάσεις για το περιβάλλον. πτική να μειωθούν οι παγκόσμιες ριότητα των βιομηχανικών κολοσσών
και να τους επιβάλλουν τα αυστηρότε-
ρα μέτρα; Ή θα πρέπει για άλλη μια

«Η Σύνοδος της Αποτυχίας» φορά το μικρό ψάρι να περιμένει πότε


θα γίνει βορά για το μεγάλο ψάρι;
Προς μεγάλη μου λύπη, δεν έχουμε
Το συνέδριο τελείωσε. Ποιο ήταν άραγε εκπομπές, ώστε να κρατηθεί η αύξηση Πρώτα απ’ όλα, είναι αδιανόητο μια καταλάβει ακόμα ότι η φύση έχει ημε-
το αποτέλεσμά του; της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω συμφωνία που είχε ως στόχο την ρομηνία λήξης. Δε γίνεται να παίζου-
με μαζί της συνεχώς κι εκείνη να
Μηδέν από μηδέν βγάζει πάντα από τους 2 βαθμούς Κελσίου». άμεση αντιμετώπιση της κλιματικής
παραμένει αμόλυντη και χωρίς καμιά
μηδέν. Κάπως έτσι κατέληξε και η σύνο- αλλαγής, να κάνει διαπιστώσεις και να
γρατσουνιά.
δος της Κοπεγχάγης: σε * Σχετικά με τη Συνθήκη του Κιότο γενικολογεί. Οι αοριστολογίες και τα
Οι ηγέτες του πλανήτη μας, του πλα-
μια συμφωνία χωρίς (που υπογράφηκε το 2005 και είχε ως μακροπρόθεσμα σχέδια, ξεγελούν για νήτη Γη, φαίνεται να έχουν υιοθετήσει
κανένα συγκεκριμένο στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέρ- λίγο το πρόβλημα και δεν προσφέ- μια συμπεριφορά ανώριμη, παιδιάστι-
μέτρο, κανένα δεσμευτικό γειας και δημιουργίας καυσίμων) και ρουν καμία λύση. Πώς θα γίνουν οι κη και άκρως επικίνδυνη. Γιατί εμπε-
στόχο και κανένα δεσμευ- το αίτημα των αναπτυσσόμενων χωρών βαθιές περικοπές στις παγκόσμιες ριέχει κίνδυνο η απραξία, η τυφλή
τικό χρονοδιάγραμμα. για την παράτασή της μέχρι το 2012 περικοπές; υποταγή στο κέρδος και οι ευχολο-
Οι ρυπογόνες χώρες δεν υπάρχει ούτε λέξη στη συμφωνία. Με ποιον τρόπο; γίες.
δεν κατάφεραν να βρουν Θέλουμε απαντήσεις ξεκάθαρες και Πού να βρίσκονται άραγε οι πραγ-
ένα κοινό θεσμικό πλαί- * Η συμφωνία αναγνωρίζει πως πρέ- συγκεκριμένες. ματικοί ηγέτες; Εκείνοι που μπροστά
σιο όσον αφορά τη πει να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων Για το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν στο καλό της ανθρωπότητας και του
Γράφει μείωση των από την αποψίλωση και την υποβάθμι- έγινε καν θέμα κι απορώ γιατί. Μήπως κοινού συμφέροντος θυσιάζονταν
ρύπων, ενώ όποιο ση δασών. γιατί δε συμφέρει τις μεγάλες βιομη- χωρίς δεύτερη σκέψη. Έσφιγγαν τη
η Ευθυμία Γιώσα κράτος δεν ακο- χανίες; Κι ό,τι δε συμφέρει τις μεγά- γροθιά και τους συνέπαιρνε όχι το
λουθήσει στρατη- * Βέβαια, «Οι ανεπτυγμένες χώρες λες βιομηχανίες (οι οποίες ευθύνο- πάθος για εξουσία, αλλά το πάθος για
γική με γνώμονα την περιβαλλοντική θέτουν έναν στόχο κινητοποίησης τα νται σε τεράστιο ποσοστό για την τωρι- βελτιωτικές αλλαγές ωφέλιμες για
συνείδηση, δεν πρόκειται να υποστεί 100 δισ. δολάρια το χρόνο έως το νή κατάσταση ολόκληρου του πλανή- όλους. Ναι, αν ψάξεις καλά στην ιστο-
βαριές κυρώσεις. 2020 προκειμένου να αντιμετωπι- τη), απλά αποσιωπάται. ρία, υπήρχαν και τέτοιοι ηγέτες…

«Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» στην οδό Γαριβάλδη


Οι φωτογραφίες είναι
αποκαλυπτικές.
Το επόμενο βήμα μετά
την ταράτσα του
Parking στην κεντρική
πλατεία, είναι «η πλα-
τεία των τραπεζοκαθι-
σμάτων» στην οδό
Γαριβάλδη για την εξυ-
πηρέτηση μικροπολιτι-
κών σκοπιμοτήτων της
Δημοτικής Αρχής.

ÅÐÉÊÁÉÑÁ
● «ΔΩΡΑΚΙΑ» κάτω από το τραπέζι πέραν της
συμφωνίας που είχε υπογράψει η προηγούμενη
κυβέρνηση λέγεται ότι περιλαμβάνει η νέα συμφω-
νία Ανωμερίτη-συνδικαλιστών του ΟΛΠ. Τελικά ο
συνδικαλισμός τσαμπουκάς απέδωσε. Ποιος έχει
σειρά τώρα;

● ΑΣΦΑΛΩΣ και χρήζει σημειολογικής ερμηνεί-


ας η προχθεσινή εμφάνιση του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη στο MEGA. Ανάμεσα σε ορισμένες
αλήθειες για την οικονομία που είχε, ξεχώρισα το
πολιτικό τακτ με το οποίο αντιμετώπισε τον Αντώ-
νη Σαμαρά, τις ευθείες βολές κατά Καραμανλή,
αλλά και την άμεση αιχμή για την στρατηγική της ×áñÜëáìðïò Íáõñüæïãëïõ & Õéüò Ï.Å.
Ντόρας, όταν ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος με κάθε
τρόπο διεμήνυε την αντίθεσή του στη διεξαγωγή
πρόωρων εκλογών.

● ΜΙΑ συμπολίτισσα μου επισήμανε ότι ο στολι-


σμός της πόλης, από τη δημοτική αρχή, δεν είναι
«ÊáëÝò ãéïñôÝò»
ο ενδεδειγμένος από άποψη καλαισθησίας. «Χάθη-
καν να βρεθούν δυο άνθρωποι ειδικοί, έστω με
κάποιες γνώσεις για καλύτερη και πιο χαρούμενη
εορταστική εμφάνιση;».
Äçìéïõñãéêü êáé ðáñáãùãéêü ôï 2010
● ΣΕ πρόσφατη ομιλία του ο Γραμματέας της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης
Ξυνίδης, είπε: «Όσο και αν ζοριζόμαστε, γιατί και
Êåíôñéêü: 6ï ÷ëì. Éùáííßíùí - Áèçíþí
ο κάθε βουλευτής έχει τα έξοδά του, νομίζω ότι ¸êèåóç: 8ï ÷ëì. Éùáííßíùí - Áèçíþí 45500 ÉùÜííéíá
εμείς πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να
Ôçë. & Öáî: 2651092697, e-mail: navrozog@otenet.gr
δώσουμε το καλό παράδειγμα». ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΧΟΛΙΑ 9

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï


Εγκαίνια μουσείου με παρατράγουδα ... Μπλόκο από δήμο Πασσαρώνας σε μονάδα φορείς που έδει εξαγγελθεί προ πολλού, εκκρεμεί και
υψηλής όχλησης μάλλον από το νέο έτος θα έχουμε εξελίξεις. Μέχρι τότε
μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς για τις ...διαθέ-
Παραγωγή αερίου από επεξεργασία λυμάτων στοχεύ- σεις του υπουργείου και να θα αποφύγουμε τα ...εσωτε-
ει η μονάδα που προωθεί να εγκαταστήσει στη Βιομη- ρικά διόδια.
χανική Περιοχή η εταιρεία ΕΔΕΑΛ Α.Ε, αλλά με αφορ-
μή την αποψινή συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβου- Πήρε τα... πάνω του ο Πτηνοτροφικός
λίου στην οποία υπάρχει θέμα έγκρισης της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο δήμος Πασσαρώνας Σε διαρκή ανοδική πορεία, μετά τα μεγάλα προβλή-
επιχειρεί να μπλοκάρει την θετική γνωμοδότηση με ματα στον κλάδο λόγω του πανικού από την γρίπη των
σειρά επιχειρημάτων και τυπικών παραλείψεων στη δια- πτηνών κινείται πλέον ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός
δικασία δημοσιοποίησης, κάνοντας λόγο ο δήμαρχος Ιωαννίνων «Πίνδος», όπως επιβεβαιώθηκε και στην χθε-
και για απόκρυψη βασικών στοιχείων και παραμέτρων σινή γενική συνέλευση ενημερωτικού και απολογιστι-
της μελέτης και της πραγματικής διάστασης της επένδυ- κού χαρακτήρα, στην οποία παρουσιάστηκε και το νέο
σης. επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκ. ευρώ μέχρι το
Το βασικότερο είναι ότι πρόκειται για μονάδα υψηλής 2016. Βαρύτητα δίνεται στην προστασία του περιβάλλο-
περιβαλλοντικής όχλησης και ως τέτοια δεν μπορεί να ντος με επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αλλά
φιλοξενηθεί στη ΒΙ.ΠΕ η οποία και βάσει του Ρυθμιστι- και στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση όλων των
κού χαρακτηρίζεται ως περιοχή για μονάδες μεσαίας δραστηριοτήτων της «Πίνδος».
και χαμηλής όχλησης. Το 2009 προβλέπεται να κλείσει με κέρδη περίπου 4
Το δημοτικό συμβούλιο Πασσαρώνας καλεί το εκ. ευρώ για τον Συνεταιρισμό και με αύξηση εισοδήμα-
νομαρχιακό να απορρίψει την ΜΠΕ επειδή και στο τος κατά 30% για τους παραγωγούς-μέλη του και αυτό
θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της δεν υπάρχει η για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια, σηματοδοτώ-
υποδομή να τα δεχτεί το αποχετευτικό και ο βιολογικός ντας μια καλύτερη πορεία τα επόμενα χρόνια. Με 568
Μετά από 27 χρόνια προσπαθειών (μετράμε από τότε της ΔΕΥΑΙ. παραγωγούς και περίπου 1000 εργαζόμενους (και στη
που ο Ηλίας Βεζδρεδάνης κατέθεσε σχετική ερώτηση Η μονάδα αυτή αφορά όχι μόνο την ΒΙ.ΠΕ αλλά και μονάδα της Χαλκίδας) ο Πτηνοτροφικός αποτελεί δικαί-
για την τότε υπουργό Πολιτισμού, την αείμνηστη Μελί- τη ΔΕΥΑΙ που με τον αγωγό δέχεται στον βιολογικό τα ως την μεγαλύτερη επιχείρηση που στηρίζει την οικονο-
να Μερκούρη) η Θεσπρωτία απέκτησε το αρχαιολογικό λύματα και η στάση του νομαρχιακού συμβουλίου ανα- μία του νομού και εφόσον επιλυθούν και τα περιβαλλο-
μουσείο που δικαιούνταν, όμως η ημέρα των εγκαινίων μένεται με ενδιαφέρον... ντικά προβλήματα με τις επενδύσεις που ξεκίνησαν ή
δεν ήταν και η... λαμπρότερη. προγραμματίστηκαν το μέλλον θα είναι καλύτερο για
Και γιατί την ώρα της τελετής συμβασιούχοι που απο- Πληθαίνουν οι φωνές όλους. Φαίνεται ότι η διοίκηση υπό τον Μιχάλη Κασσή
λύθηκαν ή απολύονται έκαναν αισθητή την παρουσία κατά των διοδίων εντός νομού έχει βρει τον τρόπο να πάει μπροστά ο Συνεταιρισμός
τους με συνθήματα και γιατί απουσίαζε εκπρόσωπος και αυτό μόνο θετικό είναι για την περιοχή μας.
της κυβέρνησης από μια τέτοια στιγμή.
Για τους συμβασιούχους το θέμα είναι γνωστό και Πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις, περιμένουν
άλυτο ως τώρα και σίγουρα κάποια στιγμή η πολιτεία εκκαθάριση οι κτηνοτρόφοι
πρέπει να βρει λύση για τη στελέχωση του μουσείου
Ηγουμενίτσας και άλλων, αλλά για το... εσπευσμένο Στην καταβολή του 60% των επιδοτήσεων έλαβαν
των εγκαινίων οι εξηγήσεις που δόθηκαν από την Διευ- χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, ως προκα-
θύντρια του μουσείου μάλλον δεν έπεισαν... ταβολή για την αποπληρωμή που θα γίνει μέχρι το
Συνέπεσαν τα εγκαίνια με την συζήτηση στη βουλή Πάσχα και αυτό είναι ένα καλό νέο, αφού πολλοί περί-
για τον προϋπολογισμό, αλλά γιατί δεν άφηναν την μεναν αυτά τα χρήματα για να ... ανασάνουν.
τελετή για το νέο έτος ή να την έκαναν νωρίτερα; Βέβαια και αυτή τη φορά έγινε με ταμιακή διευκόλυν-
ση μέσω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού
Μήπως δεν ήθελαν κάποιοι να συμβεί ότι συνέβαινε
δεν ήταν έτοιμα όλα τα στοιχεία για να κατατεθούν
με τη Ν.Δ η οποία ως κυβέρνηση εγκαινίαζε έτοιμα
εγκαίρως στην Ε.Ε η οποία από τον Σεπτέμβριο έχει
έργα που βρήκε από το ΠΑΣΟΚ;
επιτρέψει να δοθεί το 70% των επιδοτήσεων. Σημασία
Ας μην δαιμονοποιούμε τα πράγματα, μπορεί και να
έχει ότι καταβλήθηκαν τα χρήματα αυτά και οι κτηνο-
μην έγινε καλή συνεννόηση αρμόδιας Εφορείας και
τρόφοι θα περιμένουν τώρα μήπως πάρουν και την
υπουργείου Πολιτισμού.
εκκαθάριση από τη «Δωδώνη» και ίσως και νέες τιμές.
Σημασία έχει ότι στην Ηγουμενίτσα υπάρχει πλέον Επ’ αυτού ως χθες το μεσημέρι δεν υπήρχε ενημέρωση
μουσείο, αλλά για να είναι και ανοιχτό χρειάζεται και από την μεγαλομέτοχο Αγροτική Τράπεζα, δεν απο-
προσωπικό και μάλλον τα δύσκολα θα κληθεί να αντι- κλείεται όμως να ληφθούν αποφάσεις εντός των ημερών
μετωπίσει αυτή η κυβέρνηση. και πριν φύγει το 2009. Οψόμεθα...

Και ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί αύριο Την ώρα που ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών Γ. Δώρα στα ... δημοσιογραφάκια
Μαγκριώτης δεν ξεκαθαρίζει αν οι δυο σταθμοί διο-
Και ο προϋπολογισμός του δήμου Ιωαννιτών για το δίων στο νομό Ιωαννίνων θα αφορούν τα δυο άκρα του,
Στα φιλόξενα «Λιθαρίτσια» πραγματοποιήθηκε και
2010 θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο αύριο προς Θεσπρωτία (μετά τον κόμβο Σελλών) και προς
φέτος η χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ένωσης Συντα-
Τετάρτη και δεν ισχύει αυτό που γράψαμε στο φύλλο Τρίκαλα (στο Μαλακάσι) και επικαλείται σχεδιασμό
κτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-
του Σαββάτου ότι στη συνεδρίαση υπάρχουν οι επιχει- του 2006, τότε που αποφασίστηκε η κατασκευή του
Νήσων για τα... δημοσιογραφάκια, τα παιδιά όλων των
σταθμού στο Δροσοχώρι, μοιραία υπάρχει ανησυχία
ρήσεις και άλλα θέματα. Πριν τη συνεδρίαση αυτή συναδέλφων που εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης του
μήπως τελικά ο σταθμός αυτός δεν ξηλωθεί, όπως ήταν
υπάρχει και άλλη με μοναδικό θέμα, όπως επιβάλλεται νομού. Το βράδυ της Κυριακής η αίθουσα γέμισε από
η προφορική δέσμευση του πρώην υπουργού
εκ του Κώδικα, για τον προϋπολογισμό. Απλά δεν είδα- χαρούμενες παιδικές φωνές και ο Άγιος Βασίλης και ...
ΠΕΧΩΔΕ.
με το ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε από το δήμο για Μετά το νομαρχιακό συμβούλιο, δήμους και φορείς κατά κόσμον ο συνάδελφος Χάρης Δάφλος (όπως
την πρώτη συνεδρίαση. Με απλά λόγια θα έχουμε δυο και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ (μαζί και η συνιστώσα του πάντα) μοίρασε τα δώρα στα παιδιά, βιβλία για τα μεγα-
διαδοχικές συνεδριάσεις του Σώματος και σίγουρα το ΑΚΟΑ) ζητούν κατάργηση του σταθμού στο Δροσοχώ- λύτερα και παιχνίδια για τα μικρότερα και όλα μαζί τρα-
ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο, αφού θα δοθεί η δυνατό- ρι. γούδησαν τα κάλαντα. Οι μεγάλοι αντάλλαξαν ευχές για
τητα στην αντιπολίτευση να ασκήσει κριτική για την Ακόμη η «Εγνατία οδός Α.Ε» δεν έχει νέα διοίκηση τις γιορτές που έρχονται και ξέφυγαν για λίγο από την
οικονομική πορεία του δήμου. και η συνάντηση του κ. Μαγκριώτη με τους τοπικούς καθημερινότητα της δουλειάς. Και του χρόνου.

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ

* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
* ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
ÔÇË.: 26510 36931
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò) FAX: 26510 36743
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ ÊÉÍ.: 6944 444568
10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες


ζωγράφους της λεγόμενης γενιάς του
1930 με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα
«Έφυγε» ο μεγάλος ζωγράφος
και στο εξωτερικό, ο Γιάννης Μόραλης,
έφυγε από την ζωή στα 93 του χρόνια.
Η κηδεία του τελέστηκε από το Α’
Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα σε στενό
από την Άρτα, Γιάννης Μόραλης
οικογενειακό κύκλο.
Ο Γιάννης Μόραλης γεννήθηκε στην
Άρτα το 1916 και το 1927 εγκαταστάθηκε
μόνιμα στην Αθήνα.
Σε ηλικία 15 ετών έγινε δεκτός στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθή-
νας σπουδάζοντας κοντά στον Αργυρό,
τον Γερανιώτη, τον Παρθένη και τον
Κεφαλληνό, ζωγραφική και χαρακτική.
Έφυγε το 1936 για τη Ρώμη, με υποτρο-
φία. Στην συνέχεια εγκαταστάθηκε στο
Παρίσι όπου και σπούδασε νωπογραφία
και ψηφιδωτό και το 1947 εκλέχθηκε
τακτικός καθηγητής στην ΑΣΚΤ.
Το 1949, μαζί με άλλους Έλληνες ζωγρά-
φους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Χατζη-
κυριάκος-Γκίκας, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο
Νίκος Νικολάου και Νίκος Εγγονόπουλος,
ιδρύουν την καλλιτεχνική ομάδα «Αρμός»
και διοργανώνουν την πρώτη κοινή έκθε-
ση στο Ζάππειο το 1950.
Από το 1954 ξεκινάει την συνεργασία
του με το ελληνικό θέατρο, πρώτα με το
Θέατρο Τέχνης και στη συνέχεια με το
Εθνικό Θέατρο. Το έργο του Μόραλη
περιλαμβάνει εικονογραφήσεις βιβλίων
θηκε το θάνατο του Γιάννη Μόραλη, έκανε
των ποιητών Ελύτη και Σεφέρη, εξώφυλλα
δίσκων μουσικής, γλυπτά, τοιχογραφίες
Δ. Γεωργακοπούλου: «Φτωχότερη η Τέχνη μας» την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα αποχαι-
ρετάμε έναν από τους μεγαλύτερους
καθώς και σκηνικά και κουστούμια για το
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου σε ανθρώπους της Τέχνης στη σύγχρονη
Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας και τα μπαλέ-
ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιάννη Μόραλη, σημειώνει ότι η απώλεια του Ελλάδα, το ζωγράφο Γιάννη Μόραλη. Όσο
τα του Ελληνικού Χοροδράματος.
καθιστά φτωχότερη την Τέχνη μας. Ειδικότερα η ΓΓΠΗ αναφέρει: ζούσε, και με τον τρόπο που ζούσε μας
Τιμήθηκε για πρώτη φορά με βραβείο
«Ο Γιάννης Μόραλης ήταν ένας έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές πρόσφερε τη σιγουριά ότι συνδεόμαστε με
ζωγραφικής το 1940. Αποχώρησε από την
της γενιάς του ’30 και η απώλειά του καθιστά την Τέχνη μας φτωχότερη. Πρό- τις προηγούμενες μας γενιές, με τα γεγο-
ΑΣΚΤ το 1983 και το 1988 η Εθνική Πινα-
κειται για έναν κορυφαίο Έλληνα ζωγράφο, χαράκτη που ασχολήθηκε επίσης νότα του αιώνα που γεννηθήκαμε. Το απα-
κοθήκη της Ελλάδας τον τίμησε με μεγά-
με εικονογραφήσεις βιβλίων, κουστούμια, τοιχογραφίες και πολλά άλλα, με ράμιλλο ήθος του ήταν έκδηλο στην ποιό-
λη αναδρομική έκθεση. Το 1999 του απο-
σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενδεικτικό της πολυδιάστατης προσωπικό- τητα του έργου του. Είναι μια απώλεια που
νεμήθηκε το μετάλλιο του Ταξιάρχη της
τητας του και του μεγάλου ταλέντου του αποτελεί το γεγονός ότι εισήχθη στην θα την αισθανθεί και η Τέχνη και η χώρα
Τιμής . Έργα του ανήκουν σε δημόσιες και
Σχολή Καλών Τεχνών σε ηλικία μόλις 15 ετών. Ο Γιάννης Μόραλης, στην εξη- μας».
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο
ντάχρονη και πλέον καλλιτεχνική του πορεία έλαβε πλήθος τιμητικών βρα- «Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μόραλης.
εξωτερικό.
Ένας Άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του
Ζωγραφική, γλυπτική, εικονογράφηση, βεύσεων με αποκορύφωμα την απονομή του Μεταλλίου της Τιμής το 1999. Η
στην πνευματική δημιουργία με παραδειγ-
ανάγλυφα σε κτήρια, σε όλο το έργο του βαριά κληρονομιά που μας άφησε ως παρακαταθήκη κοσμεί διάφορες δημό-
ματική σεμνότητα και ανιδιοτέλεια,
Γιάννη Μόραλη, από τα πιο παραστατικά σιες και ιδιωτικές σχολές τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό». κυρίως χωρίς να διαπραγματεύεται την
ως τα αφηρημένα, ένα σύμβολο επανέρχε-
προσφορά του με ‘κανέναν’ και ‘τίποτε’.
ται : ο φτερωτός άγγελος με την διττή Ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος του Πολιτισμού και των Τεχνών «έγινε από
Αυτή η ουσιαστική συμβολή και προσφο-
μορφή του έρωτα και του θανάτου. Πετσάλνικος δήλωσε για την απώλεια του σήμερα πολύ φτωχότερος».
ρά θα λείψει από την χώρα μας» αναφέρε-
Η πρώτη του θεατρική δουλειά βασιζό- Γιάννη Μόραλη: «Ένας σπουδαίος Έλλη- Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
ται σε ανακοίνωση του ΣΥΝ.
ταν στο έργο Ωδή εις θάνατον του Κάλβου νας δημιουργός, ένας διακεκριμένος εικα- Παύλος Γερουλάνος, μόλις πληροφορή-
και ο ίδιος ο ζωγράφος έλεγε ότι είχε στικός καλλιτέχνης και
δοκιμάσει έντονα το βίωμα του θανάτου δάσκαλος έφυγε από τη
καθώς τον συνόδευε πάντα ο τραγικός ζωή. Ο Γιάννης Μόρα-
θάνατος του πατέρα του σε αυτοκινητιστι- λης σφράγισε την ελλη- To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, ç ÄéïéêçôéêÞ ÅðéôñïðÞ, ï Ðñüåäñïò
κό δυστύχημα τον Μάρτιο του 1937 αλλά νική ζωγραφική του
και οι σκηνές από κηδεία στην Άρτα και 20ού αιώνα και επηρέ- êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Éùáííßíùí óáò åý÷åôáé:
την Πρέβεζα όταν ήταν πολύ μικρός. ασε καθοριστικά τη
«Ο θάνατος του Γιάννη Μόραλη προκα- μεταπολεμική αισθητι-
λεί θλίψη σε όλους τους Έλληνες. Το κή σε όλες τις εκφρά-
πάθος του για την τέχνη της ζωγραφικής σεις της ελληνικής
και η προσφορά του στον ελληνικό πολιτι- τέχνης. Το πολύπλευ-
σμό αποτελούν σημείο αναφοράς για ρο έργο του αποτελεί
όλους μας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου πολύτιμη κληρονομιά
συλλυπητήρια στους οικείους του», δήλω- και παρακαταθήκη για
σε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος τον πολιτισμό μας. Εκ
Παπούλιας. μέρους της Βουλής των
Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου Ελλήνων εκφράζω τα
δήλωσε: «Ο Γιάννης Μόραλης σφράγισε θερμά μου συλλυπητή-
το πέρασμά του από τη ζωή, με το ίδιο ρια στους οικείους
ήθος που αποπνέει το μεγάλο έργο που του».
αφήνει πίσω του. Θα ζει μέσα από αυτό. Ο πρόεδρος της Νέας
Και όλοι εμείς, θα αντλούμε δύναμη από Δημοκρατίας, Αντώνης
αυτό, για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον
αντάξιο ενός παρελθόντος που το τίμησαν
Σαμαράς, έκανε, εξέ-
φρασε τα συλλυπητή-
«ÊÁËÅÓ ÃÉÏÑÔÅÓ»
μεγάλοι Έλληνες με τον πολιτισμό που ριά του στην οικογέ-
δημιούργησαν. Στους οικείους του εκφρά-
ζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».
νεια του ζωγράφου
λέγοντας ότι ο κόσμος
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÊÁÉ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÔÏ 2010

Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου


ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11
Συνάντηση με τη νέα διοίκηση της Από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων
Αγροτικής Τράπεζας, με πρωτοβουλία
του αντιπροέδρου της βουλής και γνώστη
τω θεμάτων αυτών Βαγγέλη Αργύρη, ώστε
να επανακαθοριστούν οι στόχοι της γαλα-
Κριτική στην ΑΤΕ και πρόταση συνάντησης
κτοβιομηχανίας «Δωδώνη» και να τεθεί
επί τάπητος και η λειτουργία της θυγατρι-
κής της «ΖΩ-ΔΩ» (πρώην εργοστάσιο
για τις προοπτικές της «Δωδώνης»
ΕΛΒΙΖ) προτείνει η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, η δεύτερη ✔ Στη Γ.Σ της Ένωσης ο πρόεδρος της Χρ. Μπαλτογιάννης, αναφέρθηκε και στην εκκρεμότητα στα διοικητικά
μεγαλομέτοχος μετά την ΑΤΕ, όπως ανα-
κοίνωσε στην ομιλία του στην ετήσια Γενι- ✔ Για τη ΣΒΕΚΗ προτάθηκε επανασχεδιασμός και λειτουργία στα πρότυπα του πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού
κή Συνέλευση ο πρόεδρος του Δ.Σ Χρι-
στόδουλος Μπαλτογιάννης. Παράλληλα
✔ Εισπράττουν το 60% της ενιαίας ενίσχυσης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
για την άλλη συνεταιριστική επιχείρηση
του νομού, την ΣΒΕΚΗ προτείνεται να Δωδώνης».
αναλάβει η ΑΤΕ ρόλο και να λειτουργή- Πάντως ο κ. Μπαλτογιάννης δηλώνει
σει σε νέα βάση με τους ίδιους του κτηνο- κατηγορηματικά ότι η ΕΑΣΙ και όχι μόνο
τρόφους στα πρότυπα του πτηνοτροφικού είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε απόπειρα
συνεταιρισμού «Πίνδος». ιδιωτικοποίησης της γαλακτοβιομηχανίας
Από τη συνέλευση του Σαββάτου δεν και εισαγωγής στο χρηματιστήριο, όπως
έλειψε η κριτική για το γεγονός ότι η ΑΤΕ επιχειρήθηκε στο παρελθόν.
με την εξαγορά μετοχών από άλλες Ενώ-
σεις επιδεικνύει ιδιοκτησιακή αντίληψη Επανασχεδιασμός για ΣΒΕΚΗ
στη «Δωδώνη», ενώ για τα τρέχοντα τονί- Η άλλη σημαντική συνεταιριστική βιο-
στηκε ότι ουσιαστικά παραμένει ακέφαλη μηχανία στην οποία είναι μέτοχος η
και οι παραγωγοί δεν έλαβαν την εκκαθά- ΕΑΣΙ, η ΣΒΕΚΗ περνά δύσκολες εποχές
ριση τιμών και δεν αποφασίστηκαν και οι και εκείνο που τονίστηκε και από τον πρό-
νέες τιμές. εδρο της Ένωσης είναι ότι τη λειτουργία
Στους στόχους της ΕΑΣΙ είναι και η της σήμερα την οφείλει στον πτηνοτροφι-
ένταξη όλων των πρωτοβάθμιων συνεται- κό συνεταιρισμό που κατέχει το 44% των
ρισμών του νομού που έμειναν ...άστεγοι μετοχών και έχει στηρίξει με πολλά χρή-
μετά το κλείσιμο της ΕΑΣ Πωγωνίου και ματα την προσπάθεια εξυγίανσης που
της ενασχόλησης της Ένωσης Δασικών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν και η κατάσταση
Συνεταιρισμών Κόνιτσας-Ζαγορίου- έχει βελτιωθεί, όπως δηλώνει και ο πρόε-
Μετσόβου μόνο με την υλοτομία, αλλά δρος της «Πίνδος» Μιχάλης Κασσής,
και η παραγωγή βιολογικών δημητριακών καλώντας και τις Ενώσεις Ιωαννίνων και
ως βάση για παραγωγή πιστοποιημένων Θεσπρωτίας να συμβάλλουν οικονομικά,
κτηνοτροφικών προϊόντων από την Καταβλήθηκαν οι επιδοτήσεις η ΕΑΣΙ όπως είπε ο πρόεδρος της στη
«Δωδώνη» και την ΣΒΕΚΗ. συνέλευση κα επανέλαβε σε δηλώσεις του
Ειδικά για τον ΟΣΔΕ που συναρτάται άμεσα με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, στους «Ν.Α», προτείνει επανασχεδιασμό
Καλή η πορεία της ΕΑΣΙ η ΕΑΣΙ έχει ολοκληρώσει προ πολλού την ψηφιοποίηση του μητρώου και των και στήσιμο της επιχείρησης από την
Η ετήσια για τον απολογισμό του 2008, ατομικών δικαιωμάτων και τα υπέβαλλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άσχετα αν συνολικά αρχή. Μάλιστα ως πρότυπο της νέας
Γ.Σ της ΕΑΣΙ πραγματοποιήθηκε στο η χώρα δεν κατάφερε να είναι έτοιμη για να δοθούν οι επιδοτήσεις από την αρχής, υποδεικνύει το πώς λειτουργεί ο
τέλος του χρόνου και όχι μέχρι το πρώτο Ε.Ε και επιλέχθηκε και φέτος η καταβολή προκαταβολής με ταμιακή διευκό- πτηνοτροφικός, δηλαδή να συμμετέχουν
εξάμηνο του έτους με το σκεπτικό ότι έγι- λυνση (λήψη δανείου από το κράτος μέχρι να εισπραχθούν τα κοινοτικά κον- στην εταιρεία και οι ίδιοι οι παραγωγοί.
ναν οι εκλογές στους πρωτοβάθμιους δύλια που είναι διαθέσιμα εδώ και μήνες). Η πρόταση είναι να δημιουργηθεί με
συνεταιρισμούς και την θερινή περίοδο Όπως μας ενημέρωσε χθες ο κ. Μπαλτογιάννης δόθηκε μέσω των λογαρια- την συμμετοχή των κτηνοτρόφων, Πρωτο-
δεν θα υπήρχε, λόγω των αγροτικών σμών των αγροτών και κτηνοτρόφων το 60% της ετήσιας επιδότησης και οι βάθμιος Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων
ασχολιών, η μεγαλύτερη δυνατή συμμετο- παραγωγοί θα κάνουν καλές γιορτές, όμως το πρόβλημα συνολικά δεν έχει όπως είναι η «ΠΙΝΔΟΣ» και η ΑΤΕ με
χή, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της λυθεί. Η εξόφληση θα γίνει μέχρι το Πάσχα και για το νομό το ποσό είναι δάνειο «Πώληση και Επαναμίσθωση –
Ένωσης, αλλά αυτό μάλλον είναι το τυπι- μεγάλο και ... ανάσα για τους παραγωγούς. sale and lease back – και ύστερα από δια-
κό μέρος. Επί της ουσίας η ΕΑΣΙ δεν αντι- πραγμάτευση να νοικιάσει τις κτιριακές
μετωπίζει οικονομικό πρόβλημα όπως νοτρόφοι και η ΕΑΣΙ με σκοπό να στηρί- εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξο-
δήλωσε ο κ. Μπαλτογιάννης, εμφάνισε
«Το παρόν και οι προοπτικές της
ζει την κτηνοτροφία και το εισόδημα πλισμό στον νέο φορέα (τον Πρωτοβάθ-
μικρά κέρδη το 2008 και στήριξε τα μέλη Δωδώνης» μιο Συνεταιρισμό).
τους, άλλαξε σκοπούς...
της, ενώ για τα ακίνητα της, δεν πρόκειται Εκτός από το γενικό αυτό ζήτημα υπάρ-
«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Βιο-
να εκποιηθούν, αλλά να αξιοποιηθούν χουν και τα άμεσα, όπως η εκκρεμότητα
μηχανία με ευθύνη του κύριου μετόχου, στα διοικητικά της γαλακτοβιομηχανίας, Πιστοποίηση βιολογικών δημητρια-
προς όφελος της Οργάνωσης. Επιδοτή- είχε σπάσει αυτήν την σχέση και η ΑΤΕ
σεις ΟΣΔΕ, εξισωτικές αποζημιώσεις, μετά και την αλλαγή διοίκησης στην ΑΤΕ. κών και προϊόντων
όλη αυτήν την περίοδο, ενδιαφερόταν Η εταιρεία δεν μπορεί να μένει ακέφαλη Στα άμεσα σχέδια της ΕΑΣΙ είναι μέσα
παραλαβή και συγκέντρωση αραβοσίτου, μόνο για την κερδοφορία της και αδιαφο-
εξυπηρέτηση αγροτών επιστροφής ΦΠΑ, τονίστηκε στη συνέλευση από τον πρόε- από ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο
ρούσε για το εισόδημα των κτηνοτρόφων», δρο της ΕΑΣΙ και όχι μόνο και τούτο γιατί που κατέθεσε σε πρόγραμμα του υπουρ-
προμήθεια εφοδίων για καλλιέργεια, τόνισε ο κ. Μπαλτογιάννης και υπενθύμι-
προμήθεια ζωοτροφών κλπ, ανήκουν στις τα προβλήματα δεν λείπουν και σε σχέση γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι εγκατα-
σε ότι όταν οι Ενώσεις πρότειναν η εται- με τους παραγωγούς-συνεργάτες δεν έχει
δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέ- στάσεις στην Κρύα να αποτελέσουν σύγ-
ρεία να μην εμφανίσει κέρδη, και να παρθεί η απόφαση για εκκαθάριση τιμών
χει η ΕΑΣΙ στους αγρότες και κτηνοτρό- χρονο κέντρο συγκέντρωσης και διάθε-
δοθούν ως συμπληρωματική τιμή στο της χρονιάς που τελειώνει και δεν έχουν
φους του νομού. σης δημητριακών.
γάλα, ο βασικός μέτοχος αντέδρασε σθε- ανακοινωθεί οι τιμές της γαλακτοκομικής
ναρά και απέρριψε την πρόταση. Ο πρόε- Επίσης στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα
περιόδου που άρχισε. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα επιδιω-
Ιδιοκτησιακή η αντίληψη της ΑΤΕ δρος της ΕΑΣΙ χαρακτήρισε αυτή την Η ΕΑΣΙ ζητά τώρα που η ΑΤΕ έχει νέα
Σκληρή κριτική ασκήθηκε στη Γενική πολιτική ως αντίληψη ιδιοκτησιακού χθεί η αξιοποίηση προγραμμάτων που
διοίκηση, να ανοίξει η συζήτηση μεταξύ
Συνέλευση για την στάση της μεγαλομετό- χαρακτήρα της ΑΤΕ, σαν να μην υπάρ- αφορούν την πιστοποίηση βιολογικών
των μετόχων για το παρόν και το μέλλον
χου Αγροτικής Τράπεζας στην «Δωδώνη» χουν άλλοι μέτοχοι και οι κτηνοτρόφοι. Ο δημητριακών, με δημιουργία ομάδας
της «Δωδώνης», για τον επανακαθορισμό
με τον πρόεδρο της ΕΑΣΙ ( κατέχει περί- κ. Μπαλτογιάννης δεν άφησε εκτός κριτι- των στόχων της καθώς και για την λειτουρ- παραγωγών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
που το 1/4 των μετοχών, έναντι του 68% κής τις Ενώσεις που πούλησαν τις μετο- γία της «ΖΩ-ΔΩ», δηλαδή της θυγατρικής ΕΑΣΙ η πιστοποίηση βιολογικών δημη-
που έχει εξασφαλίσει η ΑΤΕ με την εξα- χές τους στην γαλακτοβιομηχανία και η της γαλακτοβιομηχανίας που ήταν το τριακών ανοίγει τον δρόμο για την πιστο-
γορά μετοχών των Ενώσεων Άρτας-Φιλιπ- ΑΤΕ κατάφερε να έχει την απόλυτη πλει- εργοστάσιο της ΕΛΒΙΖ. Για το σκοπό αυτό ποίηση τροφίμων είτε γαλακτοκομικών
πιάδας και Πωγωνίου) να κατηγορεί την οψηφία, ενώ η ΕΑΣΙ ζητούσε να τις αγο- η ΕΑΣΙ «καλεί τον Αντιπρόεδρο της Βου- προϊόντων, είτε του κρέατος. Αυτό απαιτεί
ΑΤΕ ότι την εταιρεία που ίδρυσαν οι κτη- ράσει η ίδια. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί λής και συνάδελφο Βαγγέλη Αργύρη, δημιουργία ομάδων παραγωγών κτηνο-
στη δικαιοσύνη και παρόλο που σε γνώστη όσο κανένας άλλος του διαχρονι- τρόφων που παράγουν πιστοποιημένο
πρώτο βαθμό η ΑΤΕ κέρδισε τη κού θέματος της Δωδώνης, ως σημαντικό- γάλα και κρέας. Οι δύο επιχειρήσεις, στις
μάχη, υπάρχει συνέχεια, μετά την τερη και πιο φερέγγυα προσωπικότητα οποίες η ΕΑΣΙ είναι μέτοχος, την
έφεση που άσκησε η ΕΑΣΙ κατά που έχει αναδείξει το κίνημά μας, να ανα- «ΔΩΔΩΝΗ» και την «ΣΒΕΚΗ», όπου μπο-
των αποφάσεων για εξαγορά μετο- λάβει την πρωτοβουλία για κοινή συνά- ρούν να απορροφήσουν και να διαθέσουν
χών από τον κύριο μέτοχο, ενώ ντηση με την νέα διοίκηση της ΑΤΕ με τα παραγόμενα πιστοποιημένα προϊόντα
προηγούνται οι Ενώσεις-μέτοχοι. θέμα : «Το παρόν και οι προοπτικές της των κτηνοτρόφων. Χ. Καζάκος

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò


(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445
12 ÅIÄÇÓÅÉÓ ÍÝïé Áãþ íåò,
ÍÝïé ÁãþÔÅÔÁÑÔÇ 1922
íåò, ΤΡΙΤΗ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
2009

Ο επαναπροσδιορισμός της Α’ Ζώνης Απόλυτης Προ-


στασίας και των χρήσεων γης σ’ αυτή ήταν το θέμα της
συνάντησης που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Δωδώ-
νης κ. Ιωάννης Μπούκας με την Επιτροπή Αγώνα, η
Απειλούν με κινητοποιήσεις
οποία έχει συσταθεί από κάτοικους της περιοχής και
που σαν στόχο έχει να πείσει την IB’ Εφορεία Προϊστο-
Επιτροπή Αγώνα και Δήμος Δωδώνης ζητούν άμεση συνάντηση με την IB’ Εφορεία
ρικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων να συζητήσει μαζί
τους το πρόβλημα που έχει προκύψει με την Α’ Ζώνη.
για τον επαναπροσδιορισμό της Α’ Ζώνης Απόλυτης Προστασίας
Όπως μας τόνισε ο κ. Μπούκας μέχρι σήμερα και την αρμόδια IB’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών κενό η Επιτροπή Αγώνα προειδοποιεί ότι θα προχωρή-
παρά τα επανειλημμένα υπομνήματα και τις παρεμβά- Αρχαιοτήτων, αποφασίστηκε να σταλεί στην εν λόγω σει άμεσα σε κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν κλει-
σεις προς κάθε κατεύθυνση, ουδεμία εξέλιξη σημειώ- υπηρεσία έγγραφο για τις προθέσεις της. σίματα δρόμων, μουσείων και άλλες μορφές πιέσεων
θηκε στο θέμα καθώς, όπως ανέφερε, η αρμόδια Εφο- Αν, όπως είπε ο Δήμαρχος Δωδώνης υπάρξει κάποια ώστε να προωθηθεί το αίτημά τους.
ρεία δε δέχεται καμία συζήτηση και τηρεί στάση θετική απάντηση εκ μέρους της τόσο η επιτροπή Να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγμα-
αδιαλλαξίας. αγώνα όσο και ο ίδιος είναι διατεθειμένοι να συζητή- τοποιηθεί νέα συνάντηση στην οποία θα καθοριστούν
Σαν μια τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας και σουν μαζί της τα προβλήματα που προκύπτουν από το οι περαιτέρω ενέργειες του Δήμου, κάτι το οποίο θα
εύρεσης μιας λύσης και με αφορμή τα τελευταία γεγο- καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να βρουν γίνει με βάση την απάντηση ή όχι της IB’ Εφορεία
νότα, τόσο στο χώρο της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α., μια λύση η οποία να είναι κοινά αποδεκτή απ’ όλους. Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, μέχρι την
όσο και με τις συνεχείς αντεγκλήσεις και μηνύσεις από Από την άλλη, αν και αυτή η προσπάθεια πέσει στο τελική λύση του θέματος. Αλέξανδρος Θεμελής

Κάθε αρχή και δύσκολη Κλειστοί δρόμοι


λόγω Χριστουγέννων
Πρώτη μέρα εφαρμογής της πεζοδρόμησης η χθεσινή με μικροπροβλήματα λόγω άγνοιας του μέτρου Από το Δήμο Ιωαννιτών (τμήμα
ελεγχόμενης στάθμευσης), ανα-
Πρώτη μέρα εφαρμογής της πεζοδρό- κοινώνεται ότι:
μησης, σε ορισμένους δρόμους της Σύμφωνα με την 435/2009
ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
πόλης, ήταν η χθεσινή, κάτι που είχε
κού Συμβουλίου τις ημέρες των
αποφασίσει άλλωστε το δημοτικό συμ- Χριστουγέννων και του Νέου
βούλιο στην προηγούμενη συνεδρίασή Έτους (21/12 μέχρι 24/12) και
του, για τις ημέρες των εορτών. Όπως 30 και 31/12/2009) τις ώρες
ήταν αναμενόμενο δημιουργήθηκαν ορι- 09.00-15.00 και 17.00-21.00 ,
σμένα προβλήματα, τα οποία οφειλόταν για την ασφαλή και άνετη κυκλο-
κυρίως στην άγνοια που είχαν οι οδηγοί φορία των πεζών και αποφυγή
για την εφαρμογή του μέτρου. Γι’ αυτό το τροχαίων ατυχημάτων ΔΕΝ
λόγο οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυ- ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η κίνηση παντός
νομίας αλλά και της Τροχαίας βγήκαν οχήματος στους παρακάτω δρό-
μους:
στους δρόμους με σκοπό να ενημερώ-
Τμήμα της οδού Μ. Αγγέλου
σουν τους πολίτες αλλά και να εγγυη- (από Νομαρχία μέχρι δ/σή της
θούν την εφαρμογή του. με την οδό Χ.Τρικούπη)
Υπήρξαν και αυτοκίνητα ντάς, με εισήγηση του οποίου αποφασί- Βλαχλείδη
Λίγα προβλήματα λόγω άγνοιας στηκε στο προηγούμενο δημοτικό συμ- Γρηγορίου Σακκά
Η παρουσία των αυτοκινήτων στην
Από το πρωί λοιπόν, υπάλληλοι της βούλιο η πεζοδρόμηση, με σκοπό να δια- Ζυγομάλλη
συγκεκριμένη οδό δεν έλειψε όμως, Τμήμα της οδού Πουτέτση
Δημοτικής αστυνομίας αλλά και της Τρο- πιστώσει την πορεία του μέτρου. Όπως
παρά την πεζοδρόμησή της κι αυτό γιατί (από τη δ/σή της με την οδό Χ.
χαίας ανέλαβαν να κλείσουν τους δρό- μας είπε, τα πράγματα σε γενικές γραμ-
σε όσους οδηγούς είχαν ήδη παρκαρι- Τρικούπη μέχρι την οδό Βλαχλεί-
μους, στους οποίους ισχύει η πεζοδρό- σμένα αυτοκίνητα δεν αποτράπηκε η μές και με δεδομένο ότι η χθεσινή ήταν
μηση τοποθετώ- δη)
μετακίνηση, κάτι που θα ήταν παράλογο. μόλις η πρώτη μέρα εφαρμογής αυτού Παπάζογλου και
Ρεπορτάζ ντας απαγορευτι- Η είσοδος στην Μιχαήλ Αγγέλου επιτρε- του νέου μέτρου, πήγαν καλά. Παπαδοπούλου
Αλέξανδρος Θεμελής κές κορδέλες
στις εισόδους
πόταν και σε όσους ήθελαν να πάνε στο «Η Τροχαία και η Δημοτική αστυνομία Παρακαλούνται οι οδηγοί να
παρκινγκ που υπάρχει εκεί, δίπλα στη ενημερώνει τον κόσμο και μέχρι στιγμής μην παραβιάζουν τις σχετικές
τους, αλλά βρι- Νομαρχία. πάμε καλά», τόνισε. Όσο αφορά στην πινακίδες του ΚΟΚ και να συμ-
σκόμενοι και οι ίδιοι εκεί προκειμένου Αυτή την ελαστικότητα όμως εκμεταλ- ταλαιπωρία των οδηγών και στην αυξημέ- μορφώνονται με τις υποδείξεις
να ελέγξουν την κυκλοφορία. Σε γενικές λεύτηκαν ορισμένοι και προσποιούμενοι νη κίνηση που δημιουργήθηκε, ο κ. των τροχονόμων και των υπαλλή-
γραμμές δεν αντιμετωπίστηκαν πολλά πως ήθελαν να πάνε στο παρκινγκ έμπαι- Μπουραντάς ανέφερε ότι προσωπικά λων του Δήμου.
προβλήματα μιας και οι αντιδράσεις των ναν στην οδό και την διέσχιζαν ολόκλη- περίμενε να υπάρξει μεγαλύτερο πρό-
οδηγών στις εντολές των αστυνομικών ρη, αναγκάζοντας τους πεζούς που περ- βλημα, ενώ πρό-
ήταν συγκαταβατικές. πατούσαν σε αυτή να κάνουν στην άκρη σθεσε ότι η
Στον μόνο δρόμο που δημιουργήθηκε ή να ανέβουν στα πεζοδρόμια. πεζοδρόμηση
μια, μικρή πάντως, ένταση ήταν στην αυτή ήταν ανα-
αρχή της Μιχαήλ Αγγέλου. Εκεί και Αυξημένη κίνηση γκαία καθώς,
στους κεντρικούς δρόμους όπως επισήμα-
λόγω του ότι η συγκεκριμένη οδός χρησι-
Η εφαρμογή του μέτρου μπορεί να νε, η εικόνα που
μοποιείται συχνά από τους οδηγούς
μετέτρεψε τις οδούς που πεζοδρομήθη- παρουσίαζαν οι
υπήρξαν μερικές παρεξηγήσεις με ορι- δρόμοι αυτή την
σμένους απ’ αυτούς να προσπαθούν να καν σε ιδανικά μέρη για περπάτημα και
περίοδο τα
μπουν σε αυτή αλλά να εισπράττουν την να έδωσε στους πεζούς μεγάλη ελευθε-
προηγούμενα
άρνηση των υπευθύνων. ρία κίνησης, προκάλεσε όμως αυξημένη
χρόνια ήταν
κίνηση στους κεντρικούς δρό-
απαράδεκτη.
μους της πόλης. Ειδικά στην
Χαριλάου Τρικούπη αλλά και
Οι οδοί που
στην 28ης Οκτωβρίου, όπου η
πεζο-
κυκλοφορία όμως είναι έτσι κι
δρομούνται
αλλιώς δύσκολη τις περισσότε- Οι οδοί που
ρες μέρες του χρόνου, δημι- έχουν πεζοδρο-
ουργήθηκαν τεράστιες ουρές μηθεί από τις 21
με αποτέλεσμα τον εκνευρισμό μέχρι και τις 24
ορισμένων οδηγών. και από τις 30
Οι άνδρες της τροχαίας προ- μέχρι και τις 31
σπάθησαν να διευκολύνουν τη Δεκεμβρίου
διέλευση των οχημάτων πράγ- είναι η
μα που δεν ήταν όμως καθό- Βλαχλείδη, η
λου εύκολο. Γρηγορίου
Σακά, η Μιχαήλ
Στην αγορά Αγγέλου μέχρι
×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ και ο Φ. Μπουραντάς το ύψος που
συναντά τη
ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí Στην αγορά βρέθηκε χθες Χαριλάου
και ο υπεύθυνος αντιδήμαρ- Τρικούπη, η
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882 χος επί των κυκλοφοριακών Πουτέτση και η
θεμάτων κ. Φώτης Μπουρα- Ζυγομάλη.
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΤΡΙΤΗ
ÔÑÉÔÇ 22
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ2009
2007 ÅIÄÇÓÅÉÓ 13
Εγκαινιάστηκε επιτέλους το αρχαιολογικό μουσείο τους.
- Κατάργηση όλων των ρουσφετολογικών
διατάξεων για πρόσληψη συμβασιούχων μέσω

Έχουν πια στέγη τα αρχαία της Θεσπρωτίας του Γραφείου Υπουργού.

«Μέρα χαράς η σημερινή»


Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας λαμβάνοντας πρώ-
Για ιστορική μέρα μίλησαν οι επίσημοι, ενώ λόγω της συζήτησης του προϋπολογισμού τος το λόγο κατά τη διάρκεια της τελετής, αφού
εκτός των αντιδράσεων υπήρχαν… και τα
εγκαίνια, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα
στη Βουλή δεν έδωσε το παρών κάποιος εκπρόσωπος του αρμόδιου Υπουργείου ως μέρα χαράς για την Θεσπρωτική κοινωνία,
όπου η τοπική ιστορία αποκτά τη δική της
Εν μέσω αντιδράσεων και δυναμικής κινητο- στέγη.
ποίησης του Συλλόγου Συμβασιούχων Υπουρ- Έκανε λόγο για προσπάθεια πολλών χρό-
γείου Πολιτισμού Βορειοδυτικής Ελλάδος, νων, μιλώντας για τον εμπνευστή του έργου,
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή τα εγκαίνια όπως είπε, Αλέκο Παπαδόπουλο, τη συνεισφο-
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας. ρά του Αντώνη Μπέζα και άλλων τοπικών και
Σε μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε ηλεκτρισμέ- μη παραγόντων που εργάστηκαν με σκοπό να
νη, οι Συμβασιούχοι του Υπουργείου διαδή- έρθει το αποτέλεσμα αυτό. Ειδική μνεία έκανε
λωσαν τα αιτήματά τους, μεταξύ των οποίων η στους αρχαιολόγους που διαφύλαξαν και ανά-
μονιμοποίησή τους, η επαναπρόσληψη των δειξαν τα εκατοντάδες ευρήματα που εκτίθε-
απολυμένων, ενώ δεν έλειψαν τα συνθήματα νται πλέον στο μουσείο.
κατά της πρώην αλλά και της νυν ηγεσίας του Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στις
Υπουργείου Πολιτισμού για το καθεστώς εργα- δυσκολίες ολοκλήρωσης του έργου, τις εργα-
σίας τους. σίες υπό αντίξοες συνθήκες, τα προβλήματα
Ωστόσο η τελετή των εγκαινίων διεξήχθη στη χρηματοδότηση ώστε να έρθει η στιγμή
κανονικά, αφού πρόθεση των Συμβασιούχων αυτή και να υπάρχει η δυνατότητα για όλους
δεν υπήρξε η παρεμπόδιση της διαδικασίας, να δουν τον πολιτισμό της περιοχής μέσα
αλλά η παρουσίαση για μία ακόμη φορά των στους αιώνες.
αιτημάτων, που χαρακτηρίζονται δίκαια, για «Η Θεσπρωτία έχει πολιτιστικό παρελθόν,
ανθρώπους που εργάστηκαν, ώστε η Θεσπρω- παρόν και μέλλον», επισήμανε ο κ. Γιόγιακας,
τία να αποκτήσει το δικό της Αρχαιολογικό «Το Μουσείο είναι εδώ» ο οποίος μίλησε και για τη συνεισφορά της
Μουσείο και να εκθέσει την πολιτιστική της Ν.Α στην ολοκλήρωση του Μουσείου, αναλαμ-
κληρονομιά, που είναι πλούσια και τα προη- βάνοντας ένα κομμάτι της διαμόρφωσης του
γούμενα χρόνια περιφερόταν ως…μετανάστης Η Διευθύντρια του Μουσείου κ. Κάντα, εξέφρασε τη στήριξή της στους Συμβασιού-
χους του Υπουργείου Πολιτισμού του Νομού, ζητώντας να αλλάξει ο Νόμος Παυλό- περιβάλλοντα χώρου, ενώ διέθεσε και το ποσό
στα Μουσεία των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. των 100.000 ευρώ για τις ανασκαφές στο
Όσον αφορά την ίδια την τελετή, είναι πουλου για σύμβαση 24μηνου, ενώ όσον αφορά την απουσία κάποιου εκπροσώπου
του αρμόδιου Υπουργείου, είπε πως αυτό έγινε λόγω της συζήτησης του προϋπολογι- αρχαίο θέατρο της Γιτάνης.
σημαντικό πως ύστερα από πολύχρονες προ-
σπάθειες και αγώνες δεκαετιών είναι πλέον σμού στη Βουλή.
γεγονός το Σχετικά με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ηγουμενίτσας, είπε πως επρόκειτο για «Συμβάλλει στην άρση
Ρεπορτάζ Μουσείο του επιθυμία της τοπικής κοινωνίας και πλέον «είναι εδώ». Δήλωσε ευτυχής που πραγ-
της απομόνωσης»
ματοποιηθήκαν τα εγκαίνια, όπως και για το γεγονός ότι εκείνη είναι η πρώτη Διευθύ-
Παναγιώτης Ρίζος Νομού, δια-
μορφώνοντας ντρια του Μουσείου. Για ιστορική μέρα που συμβάλλει στην
περαιτέρω άρση της απομόνωσης έκανε λόγο
μια νέα κατά- Η κ. Κάντα έκανε αναδρομή στο παρελθόν, αναφερόμενη σε όλα τα προβλήματα
που κατά καιρούς προέκυψαν για τη δημιουργία του Μουσείου, ενώ ευχαρίστησε με τη σειρά του ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ.
σταση για την Πιτούλης, αφού μετά την Εγνατία Οδό και το
ευρύτερη περιοχή, που μαζί με τα υπόλοιπα όλους όσους, εργαζομένους και μη, εργάστηκαν για να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα.
«Σας παραδίδουμε την έκθεση όπως όλοι επιθυμούσατε, ένα σύγχρονο μνημείο λιμάνι της πόλης, το Μουσείο δίνει πλέον τη
πλεονεκτήματά της, την Εγνατία Οδό, το λιμά- δυνατότητα να επιλεχθεί η περιοχή ως προορι-
νι της Ηγουμενίτσας που εκσυγχρονίζεται και πολιτισμού», ανέφερε η κ. Κάντα, απευθυνόμενη στους εκατοντάδες παρευρισκόμε-
νους στην τελετή των εγκαινίων και εξέφρασε την ελπίδα της, το άνοιγμα του Μουσεί- σμός.
επεκτείνεται, αποκτά πλέον έναν χώρο πολιτι- «Ένας στόχος γίνεται πραγματικότητα»,
σμού, αφού στον τομέα αυτό, αν και είχαμε να ου, να σημάνει ταυτόχρονα την πολιτιστική επανάσταση του Νομού.
Κλείνοντας, μίλησε για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού ώστε να μπορέσει να σημείωσε με έμφαση, ενώ αναφέρθηκε στις
επιδείξουμε μια σειρά από ευρήματα, δεν πολύχρονες προσπάθειες στις οποίες συνετέ-
υπήρχε το δικό τους…σπίτι, το οποίο είναι λειτουργήσει το Μουσείο της Ηγουμενίτσας, ενώ έκανε γνωστό πως το Υπουργείο,
μόλις το Σάββατο, άναψε το πράσινο φως για νέες προσλήψεις. Σχετικά με την είσο- λεσαν ο πρώην βουλευτής κ. Βεζδρεβάνης, οι
πραγματικότητα μετά και τα προχθεσινά εγκαί-
νια, τα οποία οι Θεσπρωτοί τίμησαν με την δο στο Μουσείο, έκανε γνωστό πως αυτή θα είναι δωρεάν, για τους πρώτους τουλάχι- πρώην Υπουργοί κ.κ Παπαδόπουλος και Μπέ-
παρουσία τους. στον μήνες. ζας, πρώην Δήμαρχοι της Ηγουμενίτσας, αλλά
Στο να φτάσουμε στην ημέρα αυτή συνέβα- και η νυν Δημοτική Αρχή, που όπως είπε, το
λαν πολιτικοί παράγοντες του τόπου, η Ν.Α, οι πολλών συναδέλφων τους πριν από λίγους πιστωμένα πλέον καλύπτουν θέσεις παγίων 2004, σε συνεργασία με τον βουλευτή τότε κ.
εκάστοτε δημοτικές αρχές της Ηγουμενίτσας, μήνες, ζητώντας επαναπρόσληψή τους. και διαρκών αναγκών στις υπηρεσίες που Μπέζα, «το Μουσείο βρήκε τα βήματά του»,
οι αρχαιολόγοι, αλλά και μια σειρά ακόμη Συνθήματα τόσο κατά της πρώην ηγεσίας εργάζονται, με παράλληλη κατάργηση του ενώ ευχαρίστησε όλους όσους με κάθε τρόπο
ανθρώπων που έβαλαν το λιθαράκι τους στην του Υπουργείου Πολιτισμού, επί κυβερνήσεως θεσμού των συμβασιούχων και την κάλυψη στο συνέβαλαν στη δημιουργία του Αρχαιολογικού
επίτευξη του μεγαλόπνοου αυτού στόχου που Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της νυν, του εξής των αναγκών του Δημοσίου και των Νομι- Μουσείου.
σήμερα είναι ένα απτό γεγονός. ΠΑΣΟΚ, αλλά και είσοδος κατά τη διάρκεια κών του προσώπων με μόνιμο προσωπικό με:
των εγκαινίων στο χώρο όπου αυτά λάμβαναν - Άμεση επαναπρόσληψη όλων των απολυμέ- «Η δυνατότητα να προβάλουμε
Η διαμαρτυρία των Συμβασιούχων χώρα, αποτέλεσαν ένα μέρος της εικόνας που νων συναδέλφων για την ομαλή λειτουργία του την πολιτιστική μας κληρονομιά»
επικράτησε, χωρίς όμως να προκληθούν προ- Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας.
Εργαζομένων βλήματα στην ίδια την τελετή, αφού όπως τονί- - Άμεση πληρωμή όλων των εργαζομένων με
Από νωρίς το πρωί στην είσοδο του Μουσεί- στηκε και από τους παρευρισκόμενους διαμαρ- ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς διακρίσεις. Το λόγο έλαβε και ο πρώην Υφυπουργός
ου είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο του Αρχαι- τυρόμενους, αυτή δεν ήταν η πρόθεσή τους. - Κατάργηση των περιοριστικών διατάξεων Οικονομίας κ. Μπέζας, που μίλησε για ένα
ολογικού Μουσείου, με σκοπό να εκφράσουν Τα αιτήματα τους αφορούν: του ΠΔ 164/2004 24ΜΗΝΟ) που οδηγεί στην έργο που δίνει τη δυνατότητα για να προβλη-
τη δυσαρέσκειάς τους για το εργασιακό καθε- - Μονιμοποίηση όλων των Συμβασιούχων ανεργία εκατοντάδες συναδέλφους μας και θεί η πολιτιστική μας κληρονομιά, ως αποτέ-
στώς που υφίστανται, αλλά και τις απολύσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αφού όλοι δια- στερεί από τα μνημεία την πολύτιμη εμπειρία λεσμα επίπονης προσπάθειας από πολλούς
ανθρώπους.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους
εργαζομένους της ΛΒ’ Εφορείας Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Νομού Θεσπρωτίας, ενώ αναφέρθηκε
στο ιστορικό του έργου και το κομμάτι
της χρηματοδότησης, με την τελική
ένταξη του Μουσείου στο ΠΕΠ Ηπεί-
ρου και ζήτησε κλείνοντας, από τους
νυν κυβερνώντες να συνεχιστεί η ανα-
στήλωση των αρχαιολογικών χώρων
και η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, ώστε να επαναπρο-
σληφθούν και οι εργαζόμενοι που δια-
μαρτύρονται.

Εκτεταμένες κατολισθήσεις
στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
Εκτεταμένες κατολισθήσεις σημειώ-
θηκαν το βράδυ Σαββάτου προς
Κυριακή σε πολλά σημεία του Επαρ-
χιακού Οδικού δικτύου από τις καται-
γίδες που έπληξαν το Νομό Ιωαννί-
νων. Μηχανήματα της Ν.Α.Ι. καθώς
και μισθωμένα με εντολή του Γραφεί-
ου Πολιτικής Προστασίας, από τις
πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής,
προχώρησαν στον καθαρισμό του οδι-
κού δικτύου και αποκαταστάθηκε η
κυκλοφορία σε σημεία που είχε δια-
κοπεί.
Μεταξύ άλλων καταπτώσεις – κατο-
λισθήσεις σημειώθηκαν στις περιο-
χές: Γανναδιό, Εξοχή, Αμάραντο,
Λαγκάδα, Σουσουνίτσα, Πάδες, Βρυ-
σοχώρι – Παλαιοσέλι, Στρατίνιστα –
Χαραυγή, Καστανή, Βάρδα – Έλαφο,
Αμπελοχώρι, Μηλιά, Μιχαλίτσι –
Γέφυρα Γκόγκου, Άγιο Αθανάσιο
Μετσόβου προς Ανήλιο.
Από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της
Ν.Α.Ι. συνεχίζεται η καταγραφή των
ζημιών.
14 ÅIÄÇÓÅÉÓ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Δύο τροχαία


Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ, με «σύμπραξη» τριών παρατάξεων με πέντε τραυματίες
της Κυριακή
4 Νέα πρόεδρος η Σούλα Ράπτη από τη ΔΑΣ, αλλά ο Ν. Κρικώνης της ΔΑΚΕ ο οποίος
είχε εκλεγεί μόνο από την παράταξη του, υποστηρίζει ότι είναι παράνομη η εκλογή... Δύο ατυχήματα, ευτυχώς χωρίς
θύματα, σημειώθηκαν την Κυριακή
4 Αποχή χθες στο εργοτάξιο του δήμου Ιωαννιτών με αφορμή το επεισόδιο το πρώτο στην Εθνική Οδό Ιωαννί-
νων – Κοζάνης και το δεύτερο σε
με Ανυφαντή και απλήρωτοι στην ΑΔΕΙ αυτήν της Ιωαννίνων – Άρτας.
Νέα πρόεδρο έχει από το Σάββατο ο Σύλ- διάστημα. Πάντως υπάρχει νομική γνωμά- Γαλατάς, Αντιπρόεδρος ο Βασίλης Γκάνιος Το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν
λογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων τευση ότι η εκλογή του κ Κρικώνη δεν έγινε και Μέλη, οι Νίκος Κρικώνης, Βασίλης στο 18,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής
μετά από τη «συμφωνία» τριών (της ΔΑΣ σύννομα, αφού η πρόσκληση για συνεδρία- Φακίτσας, Αθανάσιος Παππάς, Χρήστος Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ένα του-
από το χώρο του ΚΚΕ, της ΠΑΣΚ από το ση δεν έγινε από τον πρώτο σε ψήφους σύμ- Μεντής και Φωτεινή Ντίνου. ριστικό λεωφορείο, παρέσυρε αλλο-
ΠΑΣΟΚ και την «ουδέτερη» στάση των βουλο, αλλά από τον ίδιο με το αιτιολογικό δαπή πεζή με αποτέλεσμα να την
«Αριστερών Συσπειρώσεων») εκ των τεσσά- ότι η παράταξη του ήρθε πρώτη σε ψήφους. Αποχή και απλήρωτοι τραυματίσει σοβαρά.
ρων παρατάξεων να συγκροτήσουν σε σώμα Για μήνες τώρα ο Σύλλογος μαστίζεται από Σε αποχή από τα καθήκοντα τους προχώ- Λίγες ώρες αργότερα στο 11ο
το εκλεγέν από τον περασμένο Απρίλιο διοικητική κρίση, αφού οι παρατάξεις λει- ρησε χθες σχεδόν το σύνολο των εργαζομέ- χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαν-
Δ.Σ. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε η τουργούσαν χωρίς καμιά συνεννόηση και νων στην καθαριότητα και στα πράσινο και νίνων – Άρτας, αυτής τη φορά, σε
παράταξη της ΔΑΚΕ η οποία θεωρεί ότι τα ζητήματα είναι μεγάλα και επείγοντα. συνολικά όσοι εργάζονται στο εργοτάξιο, σύγκρουση τριών οχημάτων, δύο
έχει εκλέξει προ πολλού πρόεδρο τον Νίκο ζητώντας να πάψουν οι αιρετοί και δη οι Ι.Χ. αυτοκίνητα και ένα Φορτηγό
Κρικώνη και ο ίδιος προανήγγειλε προσφυ- Τελικά βρέθηκε λύση αντιδήμαρχοι να δίνουν εντολές εν είδει αυτοκίνητο, τραυματίσθηκαν ελα-
γή στη δικαιοσύνη για την απόφαση της Η συνεδρίαση του Σαββάτου αποφασί- επιστατών, όπως συνέβη με τον κ. Ανυφα- φρά 4 άτομα.
συγκρότησης του προεδρείου εν αγνοία της στηκε την προηγούμενη που συνεδρίασε ντή και κατέληξε, όπως κατέληξε.
παράταξης του, όπως δήλωσε χθες σε τηλε- εκτάκτως το Δ.Σ με αφορμή το επεισόδιο με Οι εργαζόμενοι, παρουσία και συνδικαλι-
οπτικό σταθμό. τον τέως, πλέον, αντιδήμαρχο Πρασίνου, Τους πήραν 2.700 ευρώ
στών κάλεσαν το δήμαρχο να δώσει εγγυή-
Μάλιστα υποστήριξε ότι η πρόσκληση Γ. Ανυφαντή και παρόντες ήταν οι έξι από σεις για αλλαγή αυτής της κατάστασης,
για συνεδρίαση και συγκρότηση του προε- τους 9 συμβούλους, δηλαδή οι τρεις της Με τη μέθοδο της απασχόλησης
όμως στη θέση του πήγε στο εργοτάξιο ο
δρείου δεν είναι νόμιμη, αφού η δική του ΔΑΣ (Σούλα Ράπτη, Χρήστος Μεντής, την προηγούμενη Παρασκευή άγνω-
αντιδήμαρχος και αναπληρωτής του
παράταξη ήταν πρώτη σε ψήφους. Ο αντίλο- Βασίλης Γκάνιος) οι δυο της ΠΑΣΚ δημάρχου, Βασίλης Μάντζιος και συζήτη- στοι δράστες έκλεψαν συνολικά
γος σε αυτό είναι ότι η συνεδρίαση του Σαβ- (Λαμπρινή Παπαγιάννη και Φωτεινή Ντί- σε μαζί τους. Θέμα ήταν και η επιστροφή 2.660 Ευρώ από δύο κατοίκους του
βάτου έγινε με πρόσκληση του πρώτου σε νου) και από τις «Συσπειρώσεις» ο Ζώης προσωπικού στην καθαριότητα, κάτι για το Αγ. Δημητρίου και των Ιωαννίνων.
ψήφους συμβούλου Χρήστου Μεντή και Γαλατάς ο οποίος ευθέως δήλωσε ότι δεν Στην πρώτη περίπτωση ένας άγνω-
οποίο ο αντιδήμαρχος παρέπεμψε σε ενέρ-
άρα είναι νόμιμη. ψηφίζει κάποιον από τους υποψηφίους για στος άνδρας ΡΟΜΑ μαζί με δύο
γειες του δημάρχου. Ανάλογα με τις εξελί-
τις θέσεις, αλλά υπό την πίεση και των άγνωστες γυναίκες ΡΟΜΑ, έκλεψαν
ξεις οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν. Στο
Μέχρι νεοτέρας υπάρχει προεδρείο συναδέλφων που ζητούν να λειτουργήσει ο από υπερήλικα το χρηματικό ποσό
Η άλλη ... είδηση από την συγκρότηση Σύλλογος, αποδέχτηκε ρόλο στο προε- μεταξύ απλήρωτοι παραμένουν από τον
Νοέμβριο περίπου 45 εργαζόμενοι στην των 1560 ευρώ, ενώ στη δεύτερη,
του προεδρείου είναι ότι πρόεδρος εκλέ- δρείο.
ΑΔΕΙ και ίσως και σε άλλες επιχειρήσεις, άγνωστος άνδρας πήρε από έναν
χτηκε η Σούλα Ράπτη από την ΔΑΣ και όχι Για την συγκρότηση αυτή υπήρξε αρκετό
ο, και στο παρελθόν πρόεδρος, Χρ. Μεντής παρασκήνιο, προτάσεις όπως αυτή του κ. ενώ αύριο το δημοτικό συμβούλιο αποφασί- άνδρα 1.100 ευρώ.
όμως αυτό αφορά την ίδια την παράταξη. Μεντή για ανάληψη της αντιπροεδρίας από ζει την επιχορήγηση των νέων επιχειρήσε-
Πάντως οι δυο παρατάξεις και ο Ζώης Γαλα- τον Ν. Κρικώνη (ο οποίος έχει δηλώσει ότι ων για το μετοχικό κεφάλαιο τους και ανα- Λαθρομετανάστες
τάς από τις «Αριστερές Συσπειρώσεις» έκα- δεν αποδέχεται και ζητά να είναι πρόε- μένεται να τεθεί και το θέμα της τακτοποί-
ναν το βήμα που για μήνες δεν γίνονταν και δρος) και εκπλήξεις στις ψηφοφορίες, όμως ησης του προσωπικού τους, αν και η δημο- Ογδόντα τέσσερις συνολικά
ο Σύλλογος εκτός απροόπτου συνεχίζει ως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και η τική αρχή φαίνεται να ...πατάει στην παρά- λαθρομετανάστες, συνελήφθησαν
το 2011 με προεδρείο. Βέβαια η στάση της συγκρότηση έχει ως εξής: ταση για την μετατροπή των επιχειρήσεων από 18-12-2009 έως και 21-12-
ΔΑΚΕ που υποστηρίζει ότι εκείνη έχει την Πρόεδρος η Σούλα Ράπτη, Γραμματέας η σε κοινωφελείς, όταν η ίδια έχει προχωρή- 2009, σε όλη την Ήπειρο και επανα-
προεδρία, θα κριθεί το αμέσως επόμενο Λαμπρινή Παπαγιάννη, Ταμίας ο Ζώης σει ήδη στη μετατροπή... Χ. Καζάκος προωθήθηκαν στη χώρα τους.

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò


ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÉ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÝíôñï Ëïãïèåñáðåßáò, ÉÏÑÄÁÍÏÕ ÌÉ×ÁÇË ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá ÐáðÜæïãëïõ 4
áðïêáôÜóôáóç ëüãïõ, öùíÞò êáé ÊïñáÞ 10 Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò 2ïò üñïöïò
ïìéëßáò: ÊéïóÝïãëïõ ÅéñÞíç, Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330 Ôçë. Éáôñåßïõ 35589,
Ôçë. 2651064640
2651027126
Ëïãïðåäéêüò, Íáð. ÆÝñâá 40, ôçë.
ÔÓÏÌÐÉÊÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
ïéêßáò 2651048983 ïéêßáò 2651038056 ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ
2651033850, 6945488520. ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
×áñ. Ôñéêïýðç 6
ÌÝëïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõëëüãïõ
Ù.Ñ.Ë. ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Ôçë. éáôñåßïõ 2651022657 ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Äùäþíçò 68
ïéêßáò 2651074186 Ëïãïðåäéêþí, ÌÝëïò ôïõ Äéåèíïýò ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521
Áñáâáíôéíïý 2 ÊáëéÜöá 1á 2651087622
Óõëëüãïõ Ëïãïðåäéêþí êáé ÖùíéÜôñùí
ÌÐÏÕÔÇÓ ÇËÉÁÓ Ôçë. 2651038797 ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30
28ç Ïêôùâñßïõ 36 & ÊïñáÞ ÂÁÆÁÊÁ Ð. ÓÏÖÉÁ êáé 17.30 - 20.30
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
Ôçë. : 2651020971 Ðôõ÷éïý÷ïò ëïãïèåñáðåßáò, åéäéêüò ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ ïéêßáò 2651046817 ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
ïéêßáò 2651029970 óôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí äéáôáñá÷þí
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ëüãïõ - öùíÞò - ïìéëßáò, üðùò ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
Πτυχιούχος ΑΠΘ ÁÌÐÉÍÔÏ ÁË×ÏÕÌÁÌ - ÇËÉÁÓ
ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ öùíïëïãéêÝò äéáôáñá÷Ýò, ìáèçóéáêÝò Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
×. Ôñéêïýðç 2 äõóêïëßåò - äõóëåîßá, ôñáõëéóìüò, ÄáãêëÞ 7, 2ïò üñïöïò Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
Ôçë. 2651072422
Ôçë. 2651024133 ÊáèçìåñéíÜ 09.00 - 13.30 (ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
óýíäñïìá, åãêåöáëéêÝò âëÜâåò.
ÌÝëïò ôïõ Óõëëüãïõ Åðéóôçìüíùí ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ êáé 17.00 - 21.00 ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
ÓÜââáôï 10.00 - 13.00 êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ Ëïãïðáèïëüãùí - Ëïãïèåñáðåõôþí ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ Ôçë. 2651032043, fax: 2651030087 ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
28çò Ïêôùâñßïõ 51 ÅëëÜäïò (ÓÅËËÅ), 28çò Ïêôùâñßïõ 36 ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651032778 ×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24 Êéí.: 6937040229
& ÊïñáÞ Ôçë. 2651033960
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ) e-mail: abidohum@hotmail.com
Ôçë. 2651074749, 6974804847 Kéí.: 6937184653
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267 Ïéêßá: 2651030602
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
×. Ôñéêïýðç 16 Ïéêßáò: 2651072035
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Ôçë. 2651038960 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30 Äùäþíçò 44
ÓÏÕÆÁÍÁ Ôçë. 2651078852, 6993987222
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ Åéäéêüò Ðáèïëüãïò ÊÜèå áðüãåõìá
Ìüíï ìå ñáíôåâïý
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÖÉËÉÏÓ ÖÉËÉÐÐÁÓ ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
Áñáâáíôéíïý 18
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå ØÕ×ÏËÏÃÏÉ (üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033245 09.30-13.30 êáé 18.30-20.30 ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß ÊÏÍÔÏ×ÑÇÓÔÏÓ ÈÏÄÙÑÏÓ ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÐÁÑËÁÐÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ìå ñáíôåâïý ×. Ôñéêïýðç 14 Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17 ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
Ê. Öñüíôæïõ 28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò Ôçë. éáôñåßïõ 2651036470, ïéêßáò ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10 êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Ôçë. 2651025004 Ôçë. 2651032800, 6944301801 2651030646 Ôçë. 6932251875, 6947722308 Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÅIÄÇÓÅÉÓ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15

Καθηγητές και μαθητές από την Ευρώπη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρ. πρωτ.: 478 Ιωάννινα 21/12/2009
φιλοξενήθηκαν στο Πειραματικό Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας
Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Ιωαννίνων και τραγούδησαν τα κάλαντα και μουσικές των Χρι- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
φιλοξένησε στην πόλη μας από τις 13 ως και τις 16 στουγέννων. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Νεολαί-
ας Ιωαννίνων με την υπ’ αρ. 5/18.12.2009 απόφαση του Διοικη-
Δεκεμβρίου 37 καθηγητές και μαθητές από πέντε σχο- Με αυτή την ευκαιρία οι μαθητές του σχολείου επι-
τικού Συμβουλίου προκηρύσσει θέσεις για ανέργους καθηγη-
λεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγγλία, Αυστρίας, στράτευσαν τις γνώσεις των Αγγλικών τους για να τές Φυσικής Αγωγής για τα εγκεκριμένα προγράμματα μαζικού
Δανίας, Λιθουανίας, & Ρουμανίας) στα πλαίσια του παρουσιάσουν την ιστορία του τόπου μας και της λαικού αθλητισμού περιόδου 2009-2010 που υλοποιεί κάθε
προγράμματος Comenius που υλοποιεί υπό την επιμέ- πόλης μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τη μουσική χρόνο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
λεια του καθηγητή Αγγλικών κ. Η. Καζαντζή. μας παράδοση και τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέν- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαι-
ολογητικά στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (Αβέρωφ 6,
Οι μαθητές των πέντε αυτών σχολείων με τους καθη- νων και τραγούδησαν τα κάλαντα.
2ος όροφος, τηλ. 2651001021, 01022 από 23/12/2009 έως
γητές τους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν Ως αποχαιρετιστήριο, όλα τα παιδιά στόλισαν 8/1/2010.
από κοντά διδασκαλίες στο σχολείο, να παρουσιά- παρέα ένα πολυπολιτισμικό χριστουγεννιάτικο δέντρο 1. Αίτηση
σουν τις εργασίες που προβλεπόταν στα πλαίσια του που, εκτός των άλλων, διακοσμήθηκε με πολλά χειρο- 2. Βιογραφικό σημείωμα
project, να απολαύσουν την ελληνική φιλοξενία και ποίητα παραδοσιακά στολίδια από κάθε χώρα, που 3. Δήλωση του νόμου 1599/86 ότι είναι άνεργος - ή και ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό είναι αληθή.
τέλος να περιηγηθούν στα αξιοθέατα της πόλης και έφτιαξαν οι φιλοξενούμενοί μας και, τέλος, ανταλλά-
Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο
της ευρύτερης περιοχής. Όλοι μαζί παρακολουθήσα- ξανε δώρα και κάρτες και, το κυριότερο, δημιουργή- της ΕΕΜΑ 16236/98.
νε παρουσιάσεις από τους μαθητές των άλλων χωρών σανε νέες φιλίες.
για τα χριστουγεννιάτικα έθιμά τους, εικονογραφημέ- Την άνοιξη 14 μαθητές από το Πειραματικό Γυμνά- Παρακαλούμε για την καταχώρηση (μία φορά) στις
να project για τα Χριστούγεννα, γευτήκανε χριστου- σιο θα επισκεφτούν αντίστοιχα το σχολείο Ρέντιγκ της 22/12/2009.
Τιμολόγιο και 1 φύλλο στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
γεννιάτικα γλυκά που έφεραν από τις πατρίδες τους Αγγλίας.
(Αβέρωφ 6, 2ος όροφος, τηλ. 2651001021, 01022).

Ο πρόεδρος
Μάντζιος Βασίλης

Εκδήλωση φιλίας και αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
προς τους πρόσφυγες από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Αρ. πρωτ.: 7701 Πέραμα 21/12/2009
«Η έννοια της αειφορίας περι- νοί και ένας Έλληνας. Τα παιδιά Ακολούθησε δεξίωση και στη
λαμβάνει όχι μόνο το περιβάλλον συνόδευαν η κ. Γιάννα Νίκου, η συνέχεια οι Αφγανοί, με το διερ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
αλλά επίσης τα προβλήματα της οποία τους διδάσκει την Ελληνική μηνέα τους κ. Habib Casimi, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
φτώχειας, του πληθυσμού, της γλώσσα, καθώς και οι υπάλληλοι παρουσίασαν μέσω διαδικτύου και Ο Δήμαρχος Περάματος Νομού Ιωαννίνων
υγείας, της εξασφάλισης τροφής, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας με πολλή συγκίνηση, το δικό τους Προκηρύσσει
της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων κ. Θανάσης Παπαχρήστος και κ. τόπο. Μίλησαν για τα δικά τους Δημόσιο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με
δικαιωμάτων και της ειρήνης». Διε- Απόστολος Μπουργάνης. αδιέξοδα, τον πόλεμο, τη φτώχεια, σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή
θνής Διάσκεψη της Unesco, Η εκδήλωση στο ΚΠΕ περιελάμ- τη μεγάλη ανομβρία στο Αφγανι- υγρών καυσίμων για τη θέρμανση των γραφείων και κίνηση
Θεσ/νικη 1997. βανε παρουσίαση του Ελλαδικού στάν (η τελευταία κράτησε 5 χρό- των αυτοκινήτων του Δήμου (πετρέλαιο κίνησης - θέρμανσης,
βενζίνη αμόλυβη super) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά-
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής χώρου και του τοπικού περιβάλλο- νια), και για όλα αυτά που τους νης 80.000,00 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κόνιτσας ντος της επαρχίας Κόνιτσας από ανάγκασαν να φύγουν από την Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του δήμου
κινούμενο στα πλαίσια αυτά, την Υπεύθυνη Κατερίνα Τσούβαλη πατρίδα τους, ζητώντας καλύτερη Περάματος, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού του δήμου
οργάνωσε στις 17 Δεκεμβρίου και τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ. τύχη. στις 4/1/2010, ημέρα Δευτέρα.
2009 εκδήλωση φιλίας, αλληλεγ- Κινήθηκε στα πλαίσια των ενδιαφε- Οι μετανάστες εκδήλωσαν τη Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές απο την αρμόδια επιτροπή-
δημοπρασιών απο 9.00΄έως 10.00 π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης
γύης και ενημέρωσης για τους ρόντων των παιδιών, τα οποία έδει- συγκίνησή τους ευχαριστώντας με των προσφορών).
φιλοξενούμενους στο Κέντρο Παι- ξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν θέρμη και εκτιμώντας την κίνηση Ο διαγωνισμός θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του
δικής Μέριμνας Κόνιτσας (ΚΠΜ). όσο γίνεται περισσότερα για τον του Κέντρου Περιβαλλοντικής δήμου για το έτος 2010.
Συμμετείχαν 45 Αφγανοί, 8 Αλβα- τόπο που τους φιλοξενεί. Εκπαίδευσης Κόνιτσας. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό
5% επί του προϋπ/σμού της δαπάνης ήτοι 4.000,00 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αναγνωρισμένοι
προμηθευτές γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και διαθέτουν
πρατήριο υγρών καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του
δήμου ή εκτός ορίων αυτού και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη
των οκτώ (8) χλμ. από την έδρα του δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων
των όρων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του δήμου Περάματος (πληρ. Δήμητρα
Κούσκου, τηλ. 2651360720, 60702).

Ο Δήμαρχος

MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 3 υπν/τια 2ου ορό-
φου, καινούρια κατασκευή, ανεξάρτητη θέρμανση, μπόιλερ,
χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή άνωθεν Γεωργικού Σταθμού
Κατσικάς (σύνορα Κατσικάς - Ανατολής). Τιμή ενοικίου 380Ε.
Τηλ. 2117159747, 2104182544, 6945586589

Á. ÌÇÔÑÏÃÉÙÑÃÏÓ - Ó. ÊÁÔÓÉÙÊÁËÇ Ï.Å.

×ñüíéá
ðïëëÜ
ìå õãåßá
êáé åõôõ÷ßá
Ì. ÁëåîÜíäñïõ 21, ôçë./fax. 2651031018
Êåíôñ. Ëá÷áí. Óôáõñáêßïõ, ôçë. 2651090822, 6936567270-1-2
(ISO 22000 HACCP)
Ôñïöïäïóßåò êáôáóôçìÜôùí - ×ÑÏÍÄÑÉÊÇ - ËÉÁÍÉÊÇ
16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ÐÙËÇÓÅÉÓ Ενοικιάζεται στο κέντρο (Άλσος)


τριάρι και δυομισάρι με αυτόνομη
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ Áðü ìåãÜëç åôáéñßá åðßðëùí
ÆÇÔÏÕÍ Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ ôìÞìá-
ÐÙËÇÓÅÉÓ æçôïýíôáé ðùëÞôñéåò ìå åõ÷Üñéóôç ôïò Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ ðñïóùðéêüôçôá êáé õðÜëëçëïé ãñá- ÅÑÃÁÓÉÁ Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
2651047141, 6955296285 öåßïõ. ÂéïãñáöéêÜ: Ô.È. 38, ÉùÜííé- ìáèÞìáôá åëëçíéêþí êáé áããëéêþí
Ðùëåßôáé øçóôáñéÜ (ðßôá-ãýñï) ìå (16/12) íá (27/10). óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíá-
êáëÞ ðåëáôåßá óå ôéìÞ åõêáéñßáò, Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ. óôç Íåï- Κυρία ζητεί εργασία ως οικιακή
êáéóÜñåéá. Ôçë. 6938-377730 βοηθός για ώρες 08:30-15:00. óßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò.
ðåñéï÷Þ ÉÊÁ. Ôçë. 6972-491668 ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñÜæ óôç Âáó. Ôï êïììùôÞñéï ×ñÞóôïò êáé
Óá÷ßíç óôï ¢ëóïò. Ôçë. Τηλ. 6946548774. Ôçë. 6947518877
ÄçìÞôñçò æçôÜ ðåðåéñáìÝíåò êïì-
2651047141, 6955296285 Πωλούνται 2 οικόπεδα 300 μέτρα
Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá ìþôñéåò, ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç
(6/11) το καθένα δίπλα δίπλα στον παλιό Κυρία ζητεί εργασία ως οικιακή Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò ðáñáäß-
äõÜñéá, êáéíïýñéá óôçí êáèþò êáé ìáèçôåõüìåíåò. Ôçë.
οικισμό Πλαταριάς. Τηλ βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων. äåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2. 2651029565 (18/9).
Ôçë. 6977815139. ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé 84 6942719998. Πρωϊνές ώρες. Τηλ. 2651029618 Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóé-
ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç ðÜñο- Æçôåßôáé õðÜëëçëïò ãéá çëåêôñï- (2/10) ôÝò (ôçë. 6997119263
äïò, áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñìáíóç. Πωλούνται οικόπεδα στο Δ.Δ.
Πωλείται τριάρι 77 τ.μ. στον ëïãéêÜ ìå áõôïêßíçôï óôçí Åëåïýóá
Ανήλιο Μετσόβου, εντός σχεδίου
τέταρτο όροφο γωνία Πρίντζου
Ôçë. 6944816030.
και δίπλα στον κόμβο Εγνατίας
Éùáííßíùí. Ôçë. 2651061146, ê. ÄÉÁÖÏÑÁ Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìáôé-
και Ζαγορίου (περιοχή Νέας ÊáñáðÝôóç. êþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
EíïéêéÜæåôáé êôßñéï 500 ô.ì. (250 οδού. Τηλ. 2656042033 ÓõóêåõÞ ðïõ äçìéïõñãåß ïéêïíï-
Ζωσιμαίας) με πάρκιγκ κοινό- óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíáóßïõ
χρηστο. Τηλ. 2651038017. éóüãåéï, 250 õðüãåéï) óôï 9ï ÷ëì. ÊïììùôÞñéï æçôÜ ãéá íüìéìç ìßá 30% óôá êáýóéìÜ óáò. Óå áõôï-
Éùáííßíùí Áèçíþí ðßóù áðü ôçí Ðùëåßôáé ðáñáèáëÜóóéï êáé Á’ Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò.
(11/12) áðáó÷üëçóç 1) êïðÝëá Ýìðåéñç ãéá êßíçôá, êáõóôÞñåò, fuelÅ× 96
áíôéðñïóùðåßá áõôïêéíÞôùí ïéêüðåäï äßðëá áðü ôçí ìáñßíá Ôçë. 6946 352368 / 6943 112424
ðéôïëÜêé, 2) ìáèçôåõüìåíç êáôÜ åõñþ. Èá åîïéêïíïìÞóåôå åêáôï-
Πωλείται νεόκτιστη δυόροφη ÔÏÕÏÔÁ. Tçë. 2651091473 êáé óôçí ÐëáôáñéÜ ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá.
ðñïôßìçóç áðü ôç ó÷ïëÞ ÏÁÅÄ (2- íôÜäåò åõñþ! www.fuelecono-
κατοικία σε οικόπεδο ενός στρέμ- 6942555342 (4/11) Ôçë. 6979869327, 6976601603. Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò Öéëï-
ματος με οπωροφόρα δέντρα στο ï Þ 3ï êýêëï). Ôçë. 2651068037. my.gr. Ôçë. 2351037773.
(10/9) ëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííß-
χωριό Πλαγιά Κονίτσης (τέρμα) (14/9) (14/3)
EíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá äõÜñé íùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
σε υψόμετρο 1050 μετ. με πανο-
óôïí 1ï üñïöï óôçí ïäü Ãåííáäßïõ Πωλείται οικόπεδο έκτασης 1 êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý
ραμική θέα. Τηλ. 6977168805 Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí æçôïý- Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðáâñáìü-
και 6944904697. (26/10) 13 (ðëçóßïí ðáëáéïý íïóïêïìåßï στρέμμα στον Άμμο Μαρμάρων (Ãëþóóá-Éóôïñßá-ÌåëÝôç) êáé
íôáé õðÜëëçëïé êáèáñéóìïý ìüíé-
×áôæçêþóôá). Ôçë. 2657041508, (Καρδαμίτσια). Τηλ. 6945 300461. ðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ÷åé ðñïóù-
ìçò, ïëéêÞò Þ ìåñéêÞò áðáó÷üëç- Ãõìíáóßïõ (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë.
Πωλείται στην Πρέβεζα 3οροφη âñáäõíÝò þñåò. (12/9) ðéêü åðéëåãìÝíï ìå áõóôçñÜ êñéôÞ-
óçò. ÐáñÝ÷ïíôáé ìçíéáßïò ìéóèüò 6955103676.
οικοδομή με δύο 3άρια διαμερί- Πωλείται οικόπεδο 5 στρ. περιοχή ñéá, óõóôÜóåéò êáé ðñïûðçñåóßá
êáé áóöÜëéóç. Ðëçñ. Ôçë.
σματα των 85 τ.μ., ένα δυάρι και ÅíïéêéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá äéáìÝ- Μπιζάνι, με παλιό σπίτι, καλή ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sitters,
μία γκαρσονιέρα. Τηλ. ñéóìá 70 ô.ì. äéáìðåñÝò, ìå áõôü- 6979203175 êáé 2651064949. Παραδίδονται μαθήματα Αραβι-
τοποθεσία. Τηλ. 6980073897 öñïíôßäá çëéêéùìÝíùí áôüìùí,
6974118957, Χ. Τρικούπη 34- íïìç èÝñìáíóç, ðëçóßïí ÔÅÉ Áé- (3/6) κής γλώσσας, καθομιλουμένης και
36. (2/9) Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜë-
ãÜëåù êáé Áôôéêïý Íïóïêïìåßïõ. γραπτής. Χορήγηση πτυχίου γλωσ-
1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï Deal ëçëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí,
Ôçë. 26510-74446, 6944690627. Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικο- σομάθιας. Τηλ. 6937693960.
Πωλείται στα Ιωάννινα στο óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò. Ãßíå áíåîÜñ- åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞôùí.
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμ- δομήσιμο στην Πεδινή 1050 τ.μ., ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝôçóç üëï
σας 128 τ.μ. στον 4ο όροφο, ανα- ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò 73
m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôéêÞ
σ.κ. 0,5 (νερό - ρεύμα) τιμή συζη-
ôçôïò óõíåñãÜôçò ìáò ãéá ìåãÜëá
êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ ôï 24ùñï. Ergasia center ôçë. ÐÙËÇÓÅÉÓ
καινισμένο, δύο θέσεις πάρκιγκ
και δύο αποθήκες. Τηλ. óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå áõôüíïìç èÝñ-
τήσιμη.
6947566355.
Τηλ. 6947566354,
Ýêðëçîç óôï ÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéá- êÝíôñï: 210-5226000 ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
6974118957. (11/9) ìáíóç óôçí ïäü Ë. ÁÊÑÉÔÁ 57, ôñïöÞò. ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç.
Ðùëåßôáé Ýêôáóç 8 óôñ. ìå êôßñéï
ðëçóßïí ÉÊÁ ÉùÜííéíá. Ôçë. Ôçë. 6931818549. Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé é÷èõï-
ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò 1.500 ô.ì. Πωλείται citroen saxo 1100 κ.ε.,
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì åðß 26510-37149. 2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ óáí êáëëéÝñãåéá ðÝóôñïöáò óôç Ëßóôá
óôçí Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí ðßóù μοντ. 2001, με 80.000 χλμ., αερό-
ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ 11 äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá åéóüäç- Öéëéáôþí óôéò ðçãÝò ËáãêÜäéôóá.
óôçí Çãïõìåíßôóá. Ôçë áðü ôï îåíïäï÷åßï Çðåéñïò Ðáë- σακοι, air condition, ηλ. παράθυρα,
ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá ìá óå áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá ìå Éäéüêôçôï. Ôçë. 6971892472.
6946318159 ëÜò. Ôçë. 6944816030 (10/12) κεντ. κλείδωμα, περασμένο ΚΤΕΟ.
85m2 óôçí ïäü ×. ÔÑÉÊÏÕÐÇ ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò åîÝëçîçò óôï
÷þñï ôùí ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéá- Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή ευκαι-
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò ðïëõôå-
41/4ïò üñïöïò. Ôçë. 6932
398937 & 210 2134311.
Ðùëåßôáé óôç ÓáãéÜäá Èåóðñùôßáò
ôñïöÞò. ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ ρίας 2850 ευρώ μετρητοίς. Τηλ.
ëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò ïéêüðåäï Ýêôáóçò 600 ô.ì. ðåñßðïõ
(ìáéæïíÝôåò), 100 ì2 êáé Üíù óôï åíôüò ó÷åäßïõ ïéêéóìïý, Üñôéï êáé
3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí 30 ÌÁÈÇÌÁÔÁ 6974175039 (2/12/09)
Íõäñß ËåõêÜäáò, ìå ðáíïñáìéêÞ ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé óôç Èåó/íé- åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ÷ïõò
ïéêïäïìÞóéìï êïíôÜ óôç èÜëáóóá Φιλόλογος με μεταπτυχιακό στην
èÝá óôï Óêïñðéü, ÌåãáíÞóåé êç, ïäüò Ëá÷áíÜ 27 êïíôÜ óôá åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç Πωλείται opel vectra μοντέλο
óå ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò ôçë. Βυζαντινή φιλολογία παραδίδει
ê.ë.ð, êáé ç êáèåìßá äéáèÝôåé: Ðáí/ìéá (200-300 ì.), 4ïò üñï- óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç åðé- 2000, λίγα χιλιόμετρα, κλιματι-
éäéüêôçôï ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï 6974891036 (ê. Óðýñïò). ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
öïò, äåêôïß öïéôçôÝò ìüíï áðü ÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò áíÜôðõîçò óå σμό, φουλ έξτρα, κοτσαδόρο.
óôñåììÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá ¹ðåéñï (ðñïôéìåßôáé 1 Üôïìï), ôçë. δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου.
ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë.
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá, ôæá- Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò 7 Τιμές προσιτές. Τηλ. 6945801636 Τηλ. 6976889751
2651043324, 2656051556 6931818549.
êïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé. Ôçë. óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ ü÷èç (30/11)
(30/9)
6945495293, 6948587895, ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç. Ôçë. Ðùëåßôáé FIAT Seicento spor-
2651085403 Þ 40315. Æçôåßôáé Üíäñáò 25-35 åôþí ãéá Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήμα-
ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá åðé- 2657041508, âñáäõíÝò þñåò. ting 1.100 ê.å., êåíôñéêü êëåßäù-
ðùëçôÞò êáé õðÜëëçëïò ãñáöåßïõ τα φυσικής (γενικής παιδείας και
Ðùëïýíôáé ìåæïíÝôåò ôñéþí åðé- ðëùìÝíç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. ìå ãíþóåéò ëïãéóôéêÞò êáé áããëéêÜ, κατεύθυνσης) σε μαθητές γυμνασί- ìá, çë. ðáñÜèõñá, óõíáãåñìüò,
Ôçë. 6932 132611. Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ì2 åíôüò
ðÝäùí óõíïëéêïý åìâáäïý 144 óå êáôÜóôçìá åðßðëùí. Ìéóèüò éêá- ου λυκείου. Ακολουθείται κατάλ- æÜíôåò 14’’, ðåñáóìÝíï ÊÔÅÏ.
ô.ì. (õðüãåéï - éóüãåéï - üñïöïò) ïéêéóìïý Ä.Ä. Æùïäü÷ïõ. ÈÝá ληλα παιδαγωγική μέθοδος για
íïðïéçôéêüò. Áðïóôåßëáôå âéïãñáöé- Äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ 3.300
óôç ÍÝá Óåëåýêåéá äßðëá áðü ôéò ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 35cm2 ðáíïñáìéêÞ. Öùò - íåñü ôçë. εμπέδωση της ύλης. Τιμές ανταγω-
êü óôç Ô.È. 38 ÉÙÁÍÍÉÍÁ åõñþ. Ôçë. 6946570711 (1/8)
åñãáôéêÝò êáôïéêßåò. Ôçë. êáé ðáôÜñé óôçí ïäü ÌáêñõãéÜííç Ðëçñ. 6979775899 νιστικές. Τηλ. 6937422417.
2108045545, 2665025960, 2. Ôçë. 6932914791 (30/9)
Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35 åôþí
6945564793 (15) Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï ÊáëÝíôæé Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc ìïíô.
ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò ðùëçôÞò.
ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá ôñéÜñé óôïí êåíôñéêü äñü ìï 550 ô.ì. ôçë. Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò. Ôçë.
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåò-äõÜ- Ðñïûðüèåóç Üäåéá ïäÞãçóçò, áðü-
70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (áõëÞ ðåñé- 210 2819866 êáé 210 2849219. μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου - 6932914791
ñéá óôçí Çãïõìåíßôóá áðü öïéôïò ëõêåßïõ ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëç- λυκείου και αναλαμβάνει τη μελέτη
30.000 åõñþ. Ôçë. 26650 öñáãìÝíç ãéá ãêáñÜæ) ìå áôïìéêü ñùìÝíç óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. Åðéèõ-
24931, êéí.6932-381842 êáëïñéöÝñ, çëéüëïõóôï, èÝóç ÆÇÔÏÕÍ ìçôÞ ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò
παιδιών δημοτικού.
6944342862. (16/9)
Τηλ.
Ðùëåßôáé BMW 316i ôÝëïò 95,

Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 90


ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò Óôñá-
ôÜñ÷ïõ ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò ÕÐÁËËÇËÏÕÓ ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947 139.000 ÷éëéüìåôñá, 2 áåñüóá-
944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò êïé, ABS, clima, êåíôñéêü êëåßäù-
τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, υπό- 15. Ôçë. 2651036066. 10:00-15:00. äéäÜóêåé: Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ, ÍÝá ìá, éìïìðéëÜúæåñ, ðñïâïëÞò ïìß-
γειο, πάρκινγ στο κέντρο Ανατο-
Ζητούνται 4 άτομα για επέκταση ÅëëçíéêÜ, ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-
λής. Τηλ. 6956115698 (6/10) ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé åðé- ÷ëçò, service áíôéðñïóùðåßáò.
εμπορικής δραστηριότητας. Αποδο- ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþôñéáò ¸êèåóç, Éóôïñßá, ËáôéíéêÜ óå ðáé-
ðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå öïéôç- äéÜ äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ, ëõêåß- ÔéìÞ 9.000 åõñþ. Ôçë.
ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðüíïõò êáé
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
χές από 980 έως 2600 ευρω. Άμεσο
ôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïéôÞôñéåò) ïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. 6979394826.
ξεκίνημα, επιθυμητή γνώση ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõóçò ãéá åñãá-
ÁÊÉÍÇÔÙÍ óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ, ìå åëÜ÷é-
óôá êïéíü÷ñçóôá, áõôüíïìç èÝñ-
Internet. Ανεξάρτητη συνεργασία, óßá óå êïììùôÞñéï. Æçôåßôáé åðßóçò
Ôçë. 26510 76950 êáé 6936
406803. Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñêáò
προσωπικό ωράριο. Τηλ. ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ ìå åìðåéñßá.
Eνοικιάζεται χώρος για επαγγελ- ìáíóç, boiler êáé êÞðï, åðß ôçò Ðëçñ. óôï ôçë. 6974/917176. Peugeot 206, 1400 cc ìå 52.000
Ëåùöüñïõ Ó. ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí 2241051812. www.work4all.com Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò ìå
ματική στέγη σε κεντρικό σημείο ÷ëì. ìïíô. 2000, ÷ñþìáôïò ìðëå,
στα Ιωάννινα (κοντά στα δικαστή- (28/7) åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã ÆÇÔÅÉÔÁÉ
ρια). Πληρ. μόνο καθημερινές ìáèÞìáôá. Ôçë. 69745505999. 5èõñï ìå óõíáãåñìü, áôñáêÜñé-
áðÝíáíôé áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü ÊáìáñéÝñá ãéá åñãáóßá ìå 8-
στο τηλ. 2651076900, κα Χρυ- Ζητούνται κορίτσια για σερβιτόρες, óôï, äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
σαυγή. (19/12) óôÜóç áóôéêïý ðñïò ÐáíåðéóôÞ- ùñç áðáó÷üëçóç óôï îåíïäï- ÊëáóóéêÞ öéëüëïãïò ìå ìåôáðôõ-
ìéï. Ôçë. 6977-834581. γυναίκες για εσωτερική εργασία, για ÷åßï Suites Hotel. Íüìéìåò 7.500 åõñþ Ôçë. 6944422551.
÷éáêÝò óðïõäÝò êáé åìðåéñßá óôá
Ενοικιάζεται καάστημα ισόγειο λάντζα και καθαριότητα καθώς και áðïäï÷Ýò - áóöÜëåéá. éäéáßôåñá ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá óå
38 μ2 και 1ος όροφος 67 μ2 με ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï ìå αγόρια, διαθέτοντας μηχανάκι, για Ðáíåðéóôçìßïõ 4, ôçë. ìáèçôÝò åíéáßïõ ëõêåßïõ, áíáëáì- Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
εσωτερική σκάλα στην οδό Μ. διανομή προϊόντων. Τηλ. 26510 2651044633/4, âéïãñáöéêÜ Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò êïéíü- âÜíåé êáé ôï äéÜâáóìá ìáèçôþí
Αγγέλου, κατάλληλο για εμπορι- óôï öáî: 2651045437
κή χρήση και γραφεία. Τηλ. ÷ñçóôá óôï êÝíôñï ÁíáôïëÞò. Ôçë. 92491 - 92492 äçìïôéêïý. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
2651032448, 6979700758 26510-43774 6944371366 6997006743 (11/8)
áðü ôï Îåíïäï÷åßï
(10/12) Ζητείται από ψησταριά στα Σεισμό- MåãÜëç åôáéñßá
ðëçñïöïñéêÞò æçôÜ ãéá ôï ÊáèçãÞôñéá Öéëüëïãïò ðáñáäßäåé ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
Eνοικιάζεται γκαρσονιέρα με ÅíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï óå πληκτα κυρία ή δεσποινίδα για êáôÜóôçìá Éùáííßíùí éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ôçë. 6974553536
αυτόνομη θέρμανση απέναντι êåíôñéêü äñüìï ôùí Éùáííßíùí ãéá service. Τηλ. 6972098403 (30/4) Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóé-
από της Σχολές ΟΑΕΔ. Τηλ. öïéôçôÝò. Ôçë. 6978175682. ãíþóç ëåéôïõñãéêþí ôÝò. Ôçë: 6934911884
2651045580, 6987989623 ÆÇÔÅÉÔÁÉ óõóôçìÜôùí, åðéóêåõÞò êáé ***
(9/11) ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ/ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ óõíôÞñçóçò Ç/Õ, äéêôýùí,
ÅíïéêéÜæåôáé åðß ôçò ïäïý Âçëá- Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá ìáèÞìá-
ÁÃÃËÉÊÙÍ áðüöïéôïò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ,
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέ- ñÜ áñéèì. 27 3Üñé äéáìÝñéóìá 87- ôá ðïëùíéêþí áðü Ðïëùíßäá
Ãéá åñãáóßá óå êÝíôñï îÝíùí äßðëùìá ïäÞãçóçò É× êáé Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
ναντι από την Μητρόπολη, στη m2 óôïí 3ï üñïöï áðü ôï ìÞíá äéêýêëïõ, êáëÞ ãíþóç êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò éäéáßôåñá ðñïóé-
γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και ãëùóóþí óôá Óåéóìüðëçêôá. ÌïíÜäùí Åóôßáóçò
ÓåðôÝìâñéï, óå ëïãéêÞ ôéìÞ. áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá ôÝò. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò:
Μητροπόλεως, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç. 6992861414 ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
Ðëçñ. ôçë. 6974121403 êáé áðáñáßôçôç.
για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια γκαρ- Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 26510- Ð1: Ìç÷áíéêüò Ëïãéóìéêïý.
σονιέρα 3ου ορόφου, 40 τ.μ. 69457557791.
43715, 6944 588291, 6948 Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλο- Ï.Å. æçôÜ:
Ãíþóç åìðïñéêïý - ëïãéóôéêïý
καθαρά, με δύο χώρους (κρεβατο- 275555. software (SINGULAR, γος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗ- 1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí
κάμαρα - καθιστικό και κουζινο- ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 ì2 UNISOFT, ê.ë.ð.). Áðüöïéôïò
τραπεζαρία, με μπάνιο), ήσυχη, ΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - åíôüò åêèÝóåùò
ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, äßðëùìá ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-
σε οικογενειακή οικοδομή, με θέα Áðü åôáéñßá äéáíïìþí ìå Ýäñá ôá ïäÞãçóçò É×, êáëÞ ãíþóç (áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
όλων των χώρων (ακόμη και του ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç, Ìðéæá- ÉùÜííéíá, êáé äñáóôçñéüôçôá óôï ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙ-
μπάνιου) στη λίμνη, δίπλα σε íßïõ 29, ôçë. 2651033757 êáé áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá 2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
íïìü Éùáííßíùí, æçôïýíôáé äõï áðáñáßôçôç. ΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού,
στάση για το πανεπιστήμιο. Τηλ. 38335. Üôïìá ðùëçôÝò-ïäçãïß. Ãíþóç Ç/Õ ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêïý
6932624885 κ. Γιάννη H åôáéñåßá ðñïóöÝñåé: Γυμνασίου, Λυκείου και Φοι-
êáé åìðåéñßá óôï ÷þñï ôùí ðùëÞóå- Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò, τητές. Τιμές προσιτές. óçìåéþìáôïò óôï öáî
Eνοικιάζεται κατάστημα 50 μ2 Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπε- ùí èá ëçöèåß õðüøç. Ôçë. ãéá áðï- äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò,
óôïëÞ âéïãñáöéêïý 26510 71201 & éêáíïðïéçôéêÝò áðïäï÷Ýò. Τηλ. 26510 76950 και 6936- 2651045909. Ðëçñïöïñßåò
στην Άρη Βελουχιώτη. Τηλ. δα στην Πλαταριά. Τηλ 26650
6973039076. Ôçë. 6946128700. 406803 óôï ôçë. 2651045933
6947840427 (8/5) 71342 & 6979869327
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠOΛΙΤΙΣΜΟΣ 17

«Μισητό σκήνωμα, θανάτου άθυρμα, συντριμμένο βάζον»

«Το επίθετο νηπενθές, δηλώνει στον μέλλει να γίνουν και ψυχικοί. επίγνωση των προκαταλήψεων του την ποίηση του Καρυωτάκη, προσπα-
Όμηρο, αυτό που διώχνει το πένθος» . Έτσι σαν ένα περίεργο πορτρέτο, το καθενός ως αναγνώστη. Η αληθινή θώντας για ένα όσο γίνεται απογυμνω-
Μ’ αυτήν την πρόταση ξεκίνησε η Άννα πρόσωπο του ποιητή είναι γραμμένο φυσιογνωμία (και η ελληνική λέξη μένο από ψιμύθια πορτρέτο, απογυ-
Δερέκα την παρουσίαση του βιβλίου από στίχους, η προσωπογραφία του είναι εδώ ένας θησαυρός, αφού συνδέει μνωμένο από τις ούτως ή άλλως πολλές
«Τα Νηπενθή» του Κώστα Καρυωτάκη, είναι φτιαγμένη από παλίμψηστα στί- τη φύση με το γνώμονα για να μιλήσει παραμορφώσεις τις οποίες υπέστη η
με τίτλο της ομιλίας της « Η προσωπο- χων. Μόνο που αυτοί οι στίχοι, παρόλο για την όψη του προσώπου, αγγίζοντας Καρυωτακική ποίηση και στις οποίες
γραφία», την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, που γράφονται άπαξ, παρόλο που δεν τον πυρήνα του ερωτήματος, συνδυάζο- αντιστάθηκε επιτυχώς (ίσως εμμέσως
στον όντως κατάμεστο χώρο της Αμυμώ- υπόκειται αυτά καθ’ εαυτούς στο γνώμο- ντας το φυσικό με τη γνώση, την άποψη φανεί το γιατί). Αντιστάθηκε επιτυχώς,
νη. να της αλλαγής, αλλάζουν καθόσον με το κατασκευασμένο, το υπό διαμόρ- με την έννοια ότι αυτές δεν παραχάρα-
Δίχως να ανοίξει το βιβλίο και λέγο- αλλάζουν οι αποδέκτες τους, δηλαδή οι φωση με το διαμορφωμένο) βρίσκεται ξαν το σώμα και το πρόσωπο του ποιη-
ντας πως θα παρουσιάσει το πορτρέτο αναγνώστες κάθε εποχής. Πού σημαίνει στη λιγότερο ιδεολογική ανάγνωση του τή, την όψη του, εκεί που ο άνθρωπος,
του Καρυωτάκη, έτσι όπως ήταν ζωγρα- ότι η προσωπογραφία ενός ποιητή μπο- ποιητή, στη λιγότερο φαντασιακή, αν παρατηρήσεις κανείς με προσοχή
φισμένο στο εξώφυλλο του βιβλίου, ρεί να αλλάζει με τον καιρό, όχι υπο- καθώς ανάμεσα στον αναγνώστη και το τις λιγοστές φωτογραφίες του κατά
αλλά και έτσι όπως οι στίχοι του μέσα χρεωτικά να παλιώνει. Απλώς να φωτί- κείμενο μεσολαβεί αναπόφευκτα η χρονολογική σειρά, μάλλον αλλοιώθη-
μας το σχεδίασαν, ξεκίνησε την ομιλία ζεται και να σκιάζεται διαφορετικά, φαντασία του αναγνώστη, όχι σαν ανα- κε σφόδρα από τη συνθήκη και τις
της: ανάλογα με το βλέμμα που την αντικρί- γκαίο κακό, αλλά σαν απαραίτητη προ- πολεμικές της ζωής του, από την ίδια
Μια προσωπογραφία είναι το άθροι- ζει και τη χαρακτηρίζει, ανάλογα με το ϋπόθεση της ίδιας της ανάγνωσης. τη συμμετοχή του σ’ αυτές. Τέτοια
σμα των χαρακτηριστικών του προσώ- φωτισμό που δέχεται. Πρόκειται άλλοτε Ωστόσο επειδή τα κείμενα βρίσκονται είναι άλλωστε και η σημασία της ποίη-
που ενός ανθρώπου. Είναι η αρχική για αναμορφώσεις κι άλλοτε για παρα- πάντα εκεί, είναι καλό οι όποιες ερμη- σης. Το γραπτό κείμενο, ως νεκρό
ύλη χαραγμένη από την επιρροή της μορφώσεις, θεμιτές ή αθέμιτες, που νείες να προκύπτουν κατά το δυνατόν πλέον, αλλά και δυνάμει αναγεννώμε-
ζωής στο πρόσωπό του, διαμορφωμένη κάθε εποχή επιφέρει (κάποτε μάλιστα αβίαστα από την ίδια την ενδιάθετη ύλη νο, όσο και να σκυλευτεί, έρχεται μια
από τις αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοι- επιβάλλει) επάνω στην ούτως ή άλλως και υφή των κειμένων, που συνήθως στιγμή που ελευθερώνει το δικό του
πες πρώτες ύλες της ζωής. Έτσι μια μαγική εικόνα (μαγικές εικόνες είναι δρομολογούν αφ’ εαυτών κάποιες ερμη- νόημα σαν τις εκ των υστέρων αποκατε-
προσωπογραφία είναι κάτι που διαρ- άλλωστε όλοι οι πίνακες) της προσωπο- νευτικές κατευθύνσεις. Κι αυτό, κινού- στημένες εικόνες παλαιότερων πολιτι-
κώς σχηματίζεται κι ανασχηματίζεται γραφίας των στίχων. Άλλωστε η προσω- μενοι ασφαλώς με τη γνώση ότι δεν σμών που οι πάσης φύσεως συνεχι-
υπό τη συνθήκη της συνεχούς αλλαγής πογραφία δεν είναι τίποτ’ άλλο από μια υπάρχει μια ορθή ερμηνεία μόνον, στές, επειγόμενοι αντίπαλοι ή επίγο-
που προϋποθέτει τη ζωή. Κι αυτό ισχύ- σύνθεση στίχων, δηλαδή κάθε φορά αλλά ούτε και μι απεριόριστη δυνατότη- νοι, πέρασαν με τη δική τους «πατίνα»,
ει για κάθε άνθρωπο, που το πρόσωπό συνδυασμούς στίχων. Δεν είναι παρά τα ερμηνειών που το ίδιο το κείμενο αλλοίωσαν, αλλοτρίωσαν όσο μπορού-
του χαρακτηρίζεται από τη συνισταμένη ένας τρόπος του ειδέναι. Κι αυτός ο τρό- υποβάλλει. Ακριβώς γιατί το ίδιο το κεί- σαν, όταν δεν κατέστρεψαν. Κι όλα
των πράξεών του, ακόμα και των σκέψε- πος είναι η έκφραση της εποχής που μενο συνιστά ένα φυσικό όριο, ένα όριο αυτά, είναι πλέον γνωστά (ή μήπως
ών του, των σχέσεών του, των κοινωνι- άλλοτε πλησιάζοντας, κι άλλοτε απομα- που θέτει φραγμό και στη μοναδική όχι;) είναι σχεδόν μέσα στο πρόγραμ-
κών και ιστορικών του στιγμών. Γιατί κρυνόμενη από, το πραγματικό πορτρέ- ερμηνεία και στο απεριόριστο των μα, δηλαδή περισσότερο κι από αναμε-
μια στιγμή είναι η ζωή ενός ανθρώπου, το, διαβάζει τον ποιητή. ερμηνειών. Τόσο η μοναδικότητα της νόμενα. Άλλωστε οι κύκλοι της δημι-
μια στιγμή κι η προσωπογραφία του. Τίθεται βέβαια το ερώτημα ποιος ερμηνείας όσο και στο απεριόριστο των ουργίας ακολουθούνται από κύκλους
Ωστόσο η προσωπογραφία ενός ποιη- είναι στην περίπτωση αυτή πραγματικά ερμηνειών. Τόσο η μοναδικότητα της καταστροφής, ή οι άνθρωποι της κατα-
τή είναι αυτό που παίρνει μορφή από ο ποιητής και η προσωπογραφία του. ερμηνείας όσο και το απεριόριστό τους στροφής, από απογόνους δημιουργίας
την ποίησή του, τη συνισταμένη των Ποια είναι η αληθινή φυσιογνωμία του, σκοντάφτουν στην ίδια την κειμενική και το αντίστροφο. Πρόκειται σχεδόν
στίχων του. Εκείνο που γράφεται και έτσι όπως κατατίθεται από το σύνολο ύλη, στην ίδια την πραγματικότητα του για μια τελεολογία, ένα πεπρωμένο,
ξαναγράφεται ως πρόσωπο από τους των ποιημάτων του. Η απάντηση εναπό- κειμένου. που η ανθρώπινη κατάσταση με δυσκο-
στίχους, σα μικρές ρυτίδες, χαρακιές κειται στην πιστότητα της ανάγνωσης, Σ’ αυτή την πραγματικότητα θα πρέ- λία κάποτε υπερβαίνει, όταν συμβαίνει
πάνω στην πρώτη ύλη της φύσης, θέλω στην κατά το δυνατόν απροκατάληπτη πει να επιχειρήσουμε να προσανατολι- κι αυτό, να σπάνε δηλαδή οι κύκλοι
να πω των φυσικών χαρακτήρων που ανάγνωση, ή σε κάποια τουλάχιστον στούμε κατά το δυνατόν, όσον αφορά μιας τέτοιας εναλλαγής.
18 ÅKΔΗΛΩΣΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ανακοίνωση Συλλόγου «ΗΡΑ»

Σας ανακοινώνουμε ότι μαζευτή-


6ο συμπόσιο της Λέσχης Γαστρονομίας Ηπείρου
καμε γονείς απ’ όλη την Ελλάδα,
που έχουν παιδιά με αναπηρία στην
όραση και ιδρύουμε τον Σύλλογο
Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με
αναπηρία στην όραση, που θα ονο-
μάζεται «ΗΡΑ».
Γι’ αυτό όποιος γονέας έχει παιδί
με αναπηρία στην όραση θα άρμοζε
να γίνει μέλος του Συλλόγου. Ξέρε-
τε ότι υπάρχουν προβλήματα που
μας δυσκολεύουν και δεν μπορούμε
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή- Λέσχης Αλέξανδρου Γιώτη. Για κάθε πιάτο, ο Πρόεδρος και
να ανταποκριθούμε σε αυτά, π.χ.
θηκε το 6ο Συμπόσιο της Λέσχης Η Λέσχη καλωσόρισε τα μέλη της Μέγας Γαστρονόμος της Λέσχης, Αλέ-
μεγεθυμένα βιβλία, παράλληλη στή-
Γαστρονομίας Ηπείρου στο οποίο και τους φίλους της με ένα ποτήρι ξανδρος Γιώτης, ανέλυε τα συστατικά
ριξη, μεταφορά, κ.λπ. Αυτά θέλουμε
συμμετείχαν πάνω από 40 μέλη και γλυκό κόκκινο κρασί. και τον τρόπο παρασκευής του ενώ οι
να λύσουμε και αν είμαστε ενωμένοι φίλοι της Λέσχης. Για ορεκτικό οι συνδαιτημόνες γεύ- παράλληλες αναφορές του σε ιστορικά
θα τα καταφέρουμε. Το 6ο Συμπόσιο διεξήχθη σε εορτα- τηκαν το καρπάτσιο ελαφιού που και άλλα στοιχεία προσέδιδαν περαι-
Τα παιδιά μας πρέπει, και οφείλει στική ατμόσφαιρα και είχε θέμα παρασκευάζεται μόνο στο «Μπουρα- τέρω ενδιαφέρον στην αφήγηση.
το κράτος, να έχουν ίσες ευκαιρίες «Δημιουργική Μαγειρική με Κυνήγι». ζάνι» υπό την εποπτία του Αλέξανδρου Η Λέσχη Γαστρονομίας Ηπείρου θα
με τα βλέποντα παιδιά. Είμαστε Στον φιλόξενο χώρο του εστιατορίου Γιώτη και λουκάνικο φυσικής ωρίμαν- συνεχίσει σε σταθερή, μηνιαία βάση
στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε του ξενώνα «Μπουραζάνι» οι συνδαι- σης από αγριογούρουνο. τα συμπόσιά της καθώς και τις δράσεις
πληροφορία ή διευκρίνιση χρεια- τυμόνες γεύτηκαν εξαιρετικά πιάτα με Τα κυρίως πιάτα ήταν: Ελάφι με γλυ- της υπέρ της γαστρονομικής παράδο-
στείτε. αγριόχοιρο, αγριοπρόβατο και ζαρκά- κόξυνη σάλτσα βατόμουρου και πουρέ σης και του πολιτισμού της Ηπείρου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: δι, τα οποία μαγειρεύτηκαν από τον από ρεβύθι, Αγριοπρόβατο με μοσχο- Το επόμενο Συμπόσιο θα πραγματο-
2651022076 – 6774483932 κα Executive Chef της Τράπεζας της σίτι και Αγριογούρουνο με φρούτα. ποιηθεί τον Ιανουάριο και θα έχει ως
Ανθή Δούπη. Ελλάδος κο Νίκο Φωτιάδη με την επο- Τέλος, το δείπνο έκλεισε με παραδ- θέμα τις αλληλοεπιδράσεις της Κινέζι-
πτεία του Μεγάλου Γαστρονόμου της σιακή ρεβανί. κης με την Ελληνική κουζίνα.
Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο
από το 8 Λύκειο Ιωαννίνων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100


χρόνων από τη γέννηση του ποιητή
Αυλαία ρίχνουν για φέτος «Τα τελευταία φεγγάρια» στο θέατρο Πολυθέαμα
Γιάννη Ρίτσου(1909-1990), η Σχο- Τελευταία παράσταση για το φέτος 25 χρόνια προσφοράς στο πλατύ κοινό . τσου, μουσική επιμέλεια Χρή-
λική Βιβλιοθήκη του 8ου Γενικού 2009 την Τετάρτη 23 Δεκεμβρί- στον πολιτισμό και το θέατρο . Το έργο αναφέρεται στην ανά- στου Ντρουμπάλη.
Λυκείου Ιωαννίνων πραγματοποιεί ου 2009 στις 9:00 μ.μ. με το Σε αυτή την επετειακή στιγμή γκη για αξιοπρέπεια στο πέρας Παίζουν οι Ηθοποιοί
αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του, έργο του Furio Bordon «Τα το Θέατρο Πολυθέαμα ανεβάζει της ζωής, που βάζει τους νεότε- ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
με τη συμμετοχή μαθητών και καθη- τελευταία φεγγάρια» στο θέατρο το αριστούργημα της σύγχρονης ρους να αναλογισθούν, προβάλ- ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
γητών του Λυκείου. Πολυθέαμα. Οι παραστάσεις για Δραματουργίας τα «Τα τελευταία λοντας στο μέλλον, τις ευθύνες, ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθου- τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν και Φεγγάρια» του Furio Bordon τις πράξεις και τις παραλείψεις Οι παραστάσεις θα δίνονται
σα πολλαπλών χρήσεων του σχολεί- πάλι την Τετάρτη 6-1-2010 στις τηρώντας έτσι τη γραμμή που απέναντι στα γηρατειά. από Τετάρτη έως Σάββατο ώρα 9
ου στις 23/12/2009 και ώρα 9:00 μ.μ. έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια Έργο βαθιά ανθρώπινο με μμ και την Κυριακή στις 7 μμ.
11.45 π.μ. Το Θέατρο Πολυθέαμα κλείνει για καλό, ποιοτικά σωστό και συγκίνηση χιούμορ και εξαιρε-
αισθητικά τικό περιεχόμενο. ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ Σικελιανού 3
άρτιο θέατρο Η παράσταση ανεβαίνει σε τηλ. 6955416236 -
που να ανα- σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόγκου , 2651003492
φέρεται όμως σκηνογραφία του Θανάση Τζά- e.mail politheatro@yahoo.gr

Η Πινακοθήκη Ιωαννίνων φιλοξενείται


στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών
«Ελληνική Τέχνη-19ος Και 20ος Αιώνας»
Η Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών Καζάκος, δίνουν με το έργο τους, τις
σε συνέχεια των συνεργασιών της με επιρροές τους και τις αναζητήσεις
τις Περιφερειακές Πινακοθήκες, τους, την φυσιογνωμία της Ελληνικής
οργανώνει την έκθεση «Ελληνική χαρακτικής».
Τέχνη - 19ος και 20ος αιώνας» από τις Η έκθεση περιλαμβάνει εκτός των
συλλογές της Δημοτικής Πινακοθή- σχεδίων των Ν. Γύζη, Κ. Παρθένη και
κης Ιωαννίνων από 18 Δεκεμβρίου Ε. Ιωαννίδη και 13 σχέδια της Θάλει-
2009 και ώρα 20.30 στη Δημοτική ας Φλωρά - Καραβία που αποτύπωσε
Πινακοθήκη Πατρών με διάρκεια λει- εκ του φυσικού τη διαδρομή του
τουργίας έως και 25 Φεβρουαρίου Ελληνικού Στρατού στην Ήπειρο,
2010. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα μέχρι την Απελευθέρωση των Ιωαννί-
ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής νων το Φεβρουάριο του 1913.
και σχεδίων, των σημαντικότερων Τέλος περιλαμβάνονται και επτά
εκπροσώπων της νεοελληνικής γλυπτά των Μ. Τόμπρου, Θ. Απάρτη,
τέχνης. Πρόκειται για έργα των Τ. Χρυσοχοϊδου, Α. Μυλωνά, καθώς
ζωγράφων Σ. Βασιλείου, Δ. Γαλάνη, Γ. και των Ηπειρωτών γλυπτών Θ. Παπα-
Γουναρόπουλου, Γ. Ιακωβίδη, Α. γιάννη, Κ. Ρόκκου και Π. Βρέλλη.
Κοντόπουλου, Ν. Κουνελάκη, Ν. Η έκθεση αποκτά ένα ξεχωριστό
Λύτρα, Τ. Μάρθα, Κ. Μαλέα, Κ. ενδιαφέρον καθώς τα έργα παρουσιά-
Μαλάμου, Γ. Μαυροΐδη, Γ. Μπουζιά- ζονται για πρώτη φορά εκτός της
νη, Π. Τέτση, Γ. Τσαρούχη, Θ. Τσί- Πινακοθήκης Ιωαννίνων και είναι ιδι-
γκου, Β. Χατζή κ.ά. αίτερα συμβολικό το γεγονός, καθώς
Οι χαράκτες Λ. Κογεβίνας, Δ. συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από
Γαλάνης, Κ. Γραμματόπουλος, Α. την ίδρυση του θεσμού που υπήρξε
Κορογιαννάκης, Α. Τάσσος, Β. Κατρά- και η πρώτη περιφερειακή Πινακοθή-
κη, Π. Γράββαλος, Χ. Δαγκλής, Β. κη της χώρας.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τα μέλη της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί την σήμερα 22 Δεκεμβρίου
2009 και ώρα 1 το μεσημέρι, στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου.
Τη γιορτή θα πλαισιώσει η μουσική συντροφιά των φοιτητών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων.
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ÁèëçôéêÜ 19

Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του ΠΑΣ


Σε διακοπές βρίσκονται από χθες το
μεσημέρι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ
Γιάννινα, μετά την τελευταία πρωινή προ-
πόνηση της Δευτέρας. Οι διακοπές θα
διαρκέσουν ως το Σάββατο 26 Δεκεμβρί-
ου και από την Κυριακή όλοι επιστρέ-
φουν στη βάση τους χωρίς ρεπό, ακόμα
και την Πρωτοχρονιά, αφού οι δύο τελι-
κοί που ακολουθούν με Ξάνθη (6/1) και
Πανθρακικό (10/1) επιβάλλουν να είναι
άπαντες σε εγρήγορση.
Με προβλήματα τραυματισμών είναι ο
Μπουχάν (σκαριά στη γάμπα και γύρι-
σμα του αστράγαλου), Γεωργιάδης (γόνα-
το), ενώ κράμπες έβγαλε στο ματς με τον
Παναθηναϊκό ο Ντάσιος, ο οποίος μετά
από ένα μήνα απραξίας ζορίστηκε απότο-
μα.
Στα Γιάννινα θα βρίσκεται την Τετάρτη
ο πρόεδρος, Γ. Χριστοβασίλης, ο οποίος
αυτές τις μέρες θα κάνει τις διακοπές του
στην πόλη, αλλά και το χωριό του και
παράλληλα θα ασχολείται και με τα
θέματα της ομάδας, δηλαδή μεταγραφές,
αποδεσμεύσεις, αλλά και τη Γενική Συνέ-
λευση, η οποία ορίστηκε για τις 31
Δεκεμβρίου και ώρα 12 μ.μ. Φέτος το
παθητικό της ΠΑΕ ξεπέρασε τα 2 εκ.
ευρώ. Πέρυσι ήταν περίπου 1,5 εκ. κόουτς, το πρόσωπο του Τάκη Λεμονή παρουσία του Παράσχου ήταν απλά η από το χαλί δεν έγινε τίποτα, το να τα
φαίνεται να συγκεντρώνει συμπάθειες αφορμή για να συντηρείται ο υπόγειος κρύβει συνέχεια, πρέπει να ξέρει ότι
Λίστα με ονόματα μελετά μέσα στην ομάδα. Δύσκολα θα αποχωρή- πόλεμος «παλιών» και «νέων», πλέον τα κάποια στιγμή θα δημιουργήσουν βουνό
ο Χριστοβασίλης σει από την Ομόνοια Κύπρου, αλλά αν μαχαίρια βγήκαν δημοσίως. και θα φαίνονται. Αυτές τις μέρες το
αυτό γίνει δεν αποκλείεται να θέσει υπο- Όσο για τα απανωτά πειθαρχικά παρα- τοπίο πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο Χρι-
Στο μέτωπο των μεταγραφών, τα ονόμα- ψηφιότητα για τον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννι- πτώματα των παικτών, το να κρύψει η στοβασίλης θα πρέπει να διοικήσει με
τα που φαίνεται ότι παίζουν «ζεστά» είναι να. Επίσης, στο προσκήνιο βρέθηκε ξανά διοίκηση μια φορά σκουπιδάκια κάτω πυγμή παίρνοντας σκληρές αποφάσεις.
αυτά των Χαβίτο (Άρης), Γιαννακόπου- και το όνομα του Νίκου Αναστόπουλου.
λου (Λάρισα), Ρομπέρ (Πανθρακικός),
Βερόν (ΠΑΟΚ), Γκρανέρο (Ατλέτικο Του- Σε δίλημμα ο Χριστοβασίλης
κουμάν) και ενός επιθετικού, μεγάλου για τρεις
ονόματος, που αγωνίζεται σε ελληνική
ομάδα, το κασέ του οποίου είναι αρκετά Σε πειθαρχικό παράπτωμα υπέπεσαν οι
μεγάλο για τα δεδομένα του ΠΑΣ. Σιαλμάς, Κανακούδης και Μπαλάφας στο
Πάντως, η εμφάνιση του Χαβίτο απέναντι ξενοδοχείο πριν τον αγώνα με τον Πανα-
στον Ολυμπιακό προφανώς θα αλλάξει τη θηναϊκό, γι’ αυτό και αποκλείστηκαν από
την αποστολή. Στις αρχικές σκέψεις του
ÅðéìÝëåéá: Χριστοβασίλη ήταν να τους ζητήσει λύση
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò συμβολαίων. Θα επιμείνει άραγε…;
giannakis1@mail.gr
Πρέπει να διοικήσει με πυγμή
ο Χριστοβασίλης
γνώμη του Κούπερ γι’ αυτόν, ο δε Γιαννα-
κόπουλος έχει πρόταση και από τον Αστε- Από την πρώτη στιγμή που ο Χριστοβα-
ρα Τρίπολης και οπωσδήποτε η 4η θέση σίλης εμφανίστηκε στα Γιάννινα για να
στη βαθμολογία είναι δέλεαρ. Τέλος, διεκδικήσει την αγορά της ομάδας και
πρόταση 200.000 ευρώ για 6 μήνες + από τις πρώτες συνομιλίες που είχαμε
γενναία αναπροσαρμογή αποδοχών για μαζί του, μιας και έτυχε τότε να εκδηλώ-
ένα έτος αν μείνει η ομάδα στην κατηγο- σει το ενδιαφέρον του για τον ΠΑΣ Γιάν-
ρία, κρατάει στα χέρια του ο Μπασινάς, ο νινα μέσα από τη ραδιοφωνική μας εκπο-
οποίος επιμένει σε κλειστό συμβόλαιο. μπή στον SUPER FM, είχαμε διαγνώσει
Σχετικά με τις αποδεσμεύσεις, η προ- ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών
σπάθεια της διοίκησης είναι να προχω- τόνων. Από αυτό το σημείο, όμως, μέχρι
ρήσει στην παραχώρηση Κουτσοσπύρου τη σημερινή παντελή έλλειψη διοίκησης
και Γόγολου και ίσως του Λουμπούτη, της ομάδας, το πράγμα αλλάζει. Ο ΠΑΣ
που είναι ο πλέον αμετάπειστος της τριά- Γιάννινα, όπως έχουμε ξαναγράψει,
δας. Θα ακολουθήσουν κάποιοι δανει- πηγαίνει με αυτόματο πιλότο και το απο-
σμοί σε ομάδες Β’ και Γ’ Εθνικής και από τέλεσμα της εξ’ αποστάσεως λήψης απο-
εκεί και πέρα υπάρχει ένας αριθμός 5-6 φάσεων έχει αποδειχτεί ότι δημιουργεί
παικτών που ήρθαν το καλοκαίρι και οι προβλήματα. Οι δηλώσεις του Σαϊτιώτη
οποίοι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. μετά την ήττα από τον Ηρακλή που ανα-
Εξαρτάται από την αποφασιστικότητα της φέρθηκε στα «μεγάλα ονόματα» και η
διοίκησης να θέσει τέρμα στη συνεργα- απάντηση του Μενδρινού μετά την ήττα
σία μαζί τους ή αν θα επιχειρήσει μ’ έναν από τον Παναθηναϊκό, ότι δεν θέλει να
νέο προπονητή να πάρει το επιθυμητό καταδικάσει συμπαίκτες του, όπως έκα-
αποτέλεσμα απ’ αυτούς. ναν άλλοι, δείχνουν έναν γενικότερο
Όσον αφορά το ποιος θα είναι ο νέος «πόλεμο φατριών» μέσα στην ομάδα. Η
20 ÁèëçôéêÜ ÍÝïéÍÝïé
ÁãþÁãþ
íåò,íåò,
ðåìðôç 1922
ΤΡΙΤΗ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
2009

«Χ»τύπησε σε καίριο σημείο η Κρανούλα


Την τέταρτη φετινή της εκτός έδρας ισο-
παλία απέσπασε η Δόξα Κρανούλας κι
αυτή τη φορά ο βαθμός έχει μεγάλη αξία,
αφού κατακτήθηκε απέναντι στην πρωτο-
πόρο της βαθμολογίας Αναγέννηση Επα-
νομής, γεγονός που δείχνει ότι η ομάδα
της Κρανούλας έχει μια πολύ καλή
ομάδα, απλώς της λείπει η πείρα για να
σταθεί με μεγαλύτερη άνεση στην κατηγο-
ρία. Είναι ευκαιρία, πάντως, τώρα στη δια-
κοπή του πρωταθλήματος η διοίκηση να
προχωρήσει σε 2-3 κινήσεις που θα προ-
σθέσουν ποιότητα και εμπειρία.
Στο αγωνιστικό σκέλος, το ματς διεξή-
χθη σ' έναν πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο,
καθώς η βροχή που είχε προηγηθεί μετέ-
τρεψε το γήπεδο σε βούρκο. Έτσι, λοιπόν,
το ματς κρίθηκε κυρίως στη δύναμη, αφού
δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες μπροστά
από τις δύο εστίες.
Η Επανομή ευτύχησε να προηγηθεί στο
13ο λεπτό με γκολ-φάουλ του Αποστολί-
δη, ο οποίος δεν άφησε περιθώρια αντί-
δρασης στον Κουβεντάρη και θα μπορού- Κλεισούρης ήταν αυτός που εκτέλεσε το γηπεδούχων, ενώ δεν έλειψαν και τα σχό- γλου, Θεοδωρίδης (67΄ Παπατζίκος),
σε ο ίδιος παίκτης να είχε διπλασιάσει τα κόρνερ, ο Ριστάνης βρέθηκε σε καίρια λια από τους ανθρώπους των γηπεδούχων Μπακάλης, Λαμοκί, Κράβαρης, Βαγγε-
τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά στο θέση και έκανε το 1-1 με κεφαλιά. Στο 80' πως είναι δυνατόν να κινδυνεύει με υποβι- λής, Δαμιανίδης (81΄ Νάκας).
37', αλλά ο Διαμάντης έσωσε πάνω στη ο Κάκος έχασε μεγάλη ευκαιρία να δώσει βασμό μια τόσο καλή ομάδα για τα δεδο- Δόξα Κρανούλας: Κουβεντάρης, Γκό-
γραμμή. ακόμα και τη νίκη στην Κρανούλα. μένα της κατηγορίας. λιας, Κάκος (84΄ Καραγιαννίδης), Χήρας,
Στην επανάληψη η Κρανούλα κατάφερε Το αποτέλεσμα αυτό έφερε αρκετά Οι συνθέσεις των ομάδων: Παπαβασιλείου, Σιαφάκας, Τασιούλας,
να ισοφαρίσει με τον Ριστάνη που είχε χαμόγελα στους φιλοξενούμενους, οι Αν. Επανομής: Κούσογλου, Χουνουζί- Βλάχος (77΄ Καραμπίνας), Λαζαρίδης
περάσει ως αλλαγή 20 λεπτά νωρίτερα. Ο οποίοι δέχτηκαν τα συγχαρητήρια των δης, Αποστολίδης, Αρχοντίδης, Δερμιτζό- (50΄ Ριστάνης), Διαμάντης, Κλεισούρης.

Νίκη σε «νεκρό» χρόνο


Super League Γ’ åèíéêÞ Δ’ åèíéêÞ ο Α.Ο. Ιωαννίνων
Âáèìïëïãßá (σε 15 αãþíåò) Âáèìïëïãßá (σε 15 áãþíåò) Âáèìïëïãßá (σε 15 áãþíåò)
Âáèìïëïãßåò - Αποτελέσματα

1. Επανομή 31 1. Ναυπακτιακός 33 Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Αθλητικός


1. Παναθηναϊκός 38
2. Εορδαϊκός 26 2. Βολίδα 28 Όμιλος Ιωαννίνων στο Κιλκίς επί των
2. Ολυμπιακός 36 Ποντίων με 27-28, χάρη σ' ένα γκολ
3. Τρίκαλα 25 3. ΠΑΣ Πρέβεζα 28
3. ΠΑΟΚ 28 του Λιάτσου ελάχιστα δευτερόλεπτα
4. Αν. Γιαννιτσών 25 4. Θεσπρωτός 28
4. Αστέρας Τρίπολης 23 5.* Βέροια 24 πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης. Το
5. Απ. Πάργας 28
5. Άρης 22 6. Μακεδονικός 23 παιχνίδι ήταν αμφίρροπο και η εξέ-
6. Τηλυκράτης 27 λιξή του έδειχνε ότι θα κρινόταν όλα
6. Νέα Καβάλα 22 7. Πυρσός Γρεβ. 21
7. Κομπότι 26 στα τελευταία λεπτά. Ο ΑΟΙ ξεκίνησε
7. Πανιώνιος 22 8. Εθν. Φιλιππιάδας 21
8. Ελαιόφυτο 22 πιο καλά παίρνοντας προβάδισμα με
8. ΑΕΚ 21 9. Φωκικός 19
9. Αστήρ Ρόκκας 22 4-6 και 8-9 στα δύο πρώτα δεκάλε-
9. Εργοτέλης 21 10. Κοζάνη 17
11. Ν. Βόλου 16 10. Παραμυθιά 21 πτα, αλλά οι Πόντιοι ισοφάρισαν με
10. Ατρόμητος 19 11. Μεσολόγγι 19 τη λήξη του α' μέρους σε 13-13.
12. Βισαλτιακός 16
11. Ξάνθη 17 13. Κρανούλα 15 12. Νυδρί 19 Στο β' ημίχρονο το ντέρμπι συνεχί-
12. Ηρακλής 15 14. Αν. Σερρών 15 13. Παχυκάλαμος 17 στηκε με εναλλαγή στην πρωτοκαθε-
13. Λάρισα 15 15. ΠΑΟΝΕ 15 14. Απ. Ευπαλίου 16 δρία στο σκορ. Ο ΑΟΙ προηγήθηκε
14. ΠΑΣ Γιάννινα 14 16. Θερμαϊκός 10 15. Αν. Άρτας 13 με 17-18 στο 40', αλλά είδε το προ-
15. Λεβαδειακός 14 17. Καστοριά 4 16. Ανατολή 12 βάδισμά του να χάνεται στο 50' και
16. Πανθρακικός 2 17. Πρ. Περάματος 11 το Κιλκίς να περνάει μπροστά με 22-
* Η Βέροια ξεκίνησε το πρωτάθλη- 18. Λευκίμη 1* 21. Το τελευταίο δεκάλεπτο έμελλε
μα με –2 βαθμούς να είναι δραματικό, με τις δύο ομά-
Αποτελέσματα 15ης Αγωνιστικής Αποτελέσματα 15ης αγωνιστικής δες να τα δίνουν όλα, αλλά στο
Εργοτέλης-ΠΑΟΚ 0-2 Αποτελέσματα 15ης Αγωνιστικής Α.Ε. Μεσολογγίου-Πάργα1-2 τελευταίο δευτερόλεπτο τη νίκη
Λεβαδειακός-Λάρισα 3-0 Βισαλτιακός-Αν. Γιαννιτσών 2-2 Απ. Ευπαλίου-Αστήρ Ρόκκας 1-0 «έκλεψε» ο ΑΟΙ με το γκολ του Λιά-
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 4-0 ΠΑΟΝΕ-Αν. Σερρών 1-0 τσου. Πάντως οι φιλοξενούμενοι θα
Α.Ο. Ανατολής-Ελαιόφυτο 2-0
Πυρσός Γρ.-Εορδαϊκός 2-1 είχαν αποφύγει τα χτυποκάρδια αν
Πανθρακικός-Ατρόμητος 0-3 Παχυκάλαμος-Τηλυκράτης 0-0
Κοζάνη-Φωκικός 0-0 ήταν πιο εύστοχοι στην τελική προ-
Πανιώνιος-Καβάλα 1-2 Παραμυθιά-Λευκίμη 2-0
Βέροια-Ν. Βόλου 4-0 σπάθεια, καθώς έσπασαν τα δοκάρια
Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 2-0 Κομπότι-Θεσπρωτός 1-1 σε πολλές από τις επιθέσεις τους.
Αν. Επανομής-Κρανούλα 1-1
Άρης-Ολυμπιακός 1-0 Φιλιππιάδα-Μακεδονικός 1-0 Οδυσσέας-Πρ. Περάματος 2-1 Τα δεκάλεπτα: 4-6, 8-9, 13-13, 17-
Skoda Ξάνθη-Ηρακλής 4-3 Τρίκαλα-Καστοριά 3-0 α.α. Βολίδα-Ναυπακτιακός 0-1 18, 22-21, 27-28.
Ρεπό: Θερμαϊκός Αν. Άρτας-ΠΑΣ Πρέβεζα 1-1 ΑΟΙ (Καραμπίνας-Τικμανίδης):
Ζαμπαλάς, Λιάτσος 10, Κυριακίδης,
Χριστοδούλου Ι. 2, Σιαράβας 1, Βέρ-
γος, Σκανδάλης 7, Γεωργίου 6, Χαρί-
σης 1, Κοσσάρας, Θεοχαρίδης, Δού-
γιας.
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ÁèëçôéêÜ 21

Δεν άντεξε στο τελευταίο ημίωρο η Κ-21 του ΠΑΣ Ανάσανε βαθμολογικά η ΦΕΙ
Με ξέσπασμα ισοδυναμεί η άνετη νίκη της
Μια ακόμα ήττα πρόσθεσε στο παθητικό Φιλαθλητικής Ένωσης Ιωαννίνων επί της
της η Κ-21 του ΠΑΣ Γιάννινα αγωνιζόμενη Φθίας Λαμίας με 3-0 σετ. Οι 4 συνεχόμενες
στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. ήττες από τις οποίες προερχόταν η τοπική
Το βαρύ σκορ δεν αντικατοπτρίζει την ομάδα δεν άφηνε περιθώρια σκέψης για το τι
εικόνα του αγώνα, αφού οι «πράσινοι» θα έπρεπε να γίνει στο κλειστό της Λιμνο-
μέσα σε δύο λεπτά αδράνειας των παικτών
πούλας. Έτσι οι παίκτες του Γ. Παππά μπή-
του ΠΑΣ, έδωσαν στο πενιχρό ως τότε και
ανατρέψιμο 2-1, σκορ θριάμβου 4-1. καν εξ' αρχής με όρεξη στο παιχνίδι και με το
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον 25-9 του πρώτου σετ έδειξαν ότι θα έκαναν
Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρία στο 6’ με έναν ωραίο απογευματινό περίπατο.
τον Κουσίδη που σούταρε από καλή θέση Παρόμοια υπήρξε και η συνέχεια του παι-
άουτ, αλλά τον ΠΑΣ Γιάννινα να απαντάει χνιδιού, με την ομάδα της ΦΕΙ να κερδίζει με
στο 15’ με ένα σουτ στο δοκάρι από τον 25-20 και 25-16 στα δύο επόμενα σετ.
Κολιό μετά από εκτέλεση φάουλ. Με τη νίκη αυτή η ΦΕΙ ανάσανε βαθμολο-
Στο 18’ ο Κουσίδης με δυνατό σουτ άνοι- γικά και μπορεί να διεκδικήσει πλέον με
ξε το σκορ για λογαριασμό του Παναθηναϊ- καλύτερους όρους τη σωτηρία της.
κού. Τα σετ: 25-9, 25-20, 25-16.
Στο 22’ ο Παππάς έκανε θαυμάσια ατο- Φ.Ε.Ι.(Παππάς): Λαγός, Αποστόλου Π.,
μική προσπάθεια, αλλά ο Ραντοβάνιβιτς
με αυτοθυσία έπεσε στα πόδια του Γιαν- Χάιδας , Αποστόλου Γ., Στουγιάννος,
νιώτη παίκτη και έδιωξε. σε πειθαρχικό παράπτωμα. του ΠΑΣ, κάτι που θα γίνει και για τους Λάμπρου, Σαντζαρίδης (λ), Τσιούπης, Κλού-
Διπλή προσπάθεια με τον Φέτση του *** Ο Βατσής δεν ακολούθησε την παίκτες της Κ-17 την ερχόμενη εβδομάδα. ρας, Μπαξεβανίδης, Κοντογιάννης, Οικονό-
Παναθηναϊκού στο 32’ αλλά ο τερματοφύ- τελευταία στιγμή την αποστολή του ΠΑΣ Οι συνθέσεις των ομάδων μου.
λακας του ΠΑΣ είπε « όχι» πρώτα στην στην Αθήνα, αφού την Παρασκευή το ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ραντοβάνοβιτς,
κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή και μεσημέρι ανέβασε πυρετό, κάτι που Ντάρλας (64’ Μαυρίας) Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
μετά στο κοντινό πλασέ. συνέβη και με τον Παπαδόπουλο, ο Τριανταφυλλόπουλος, Φουσού, Λιόλιος, ΕΑ Λαρίσης - ΑΟ Ορεστιάδος 1-3
Με την επανάληψη ο ΠΑΣ πίεσε και στο οποίος είχε ταξιδέψει με την Κ-21, αλλά Γεωργόπουλος, Φουρλάνος (68’ Φελέκης), ΕΓΣ Ζαφειράκης - ΑΟ Πρεβέζης 0-3
49’ μετά από προσπάθεια του Ντε Βισέντι τελικά πέρασε σαν αλλαγή. Φέτσης (58’ Λαγός), Κυσίδης (56’
ΑΣ Ελπίς - ΑΠΣ Μακεδονικός 3-0
από το ύψος του πέναλτι o Παππάς έγινε *** Το πρωί του Σαββάτου ο κ. Αγγελής Ταχμαζίδης), Βλάχος, Αποστολόπουλος
(77’ Χιονίδης). ΦΕ Ιωαννίνων - ΑΠΣ Φθία 3-0
αποδέκτης της μπάλας και ισοφάρισε σε 1- μετέβη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Μολώνης, Νασούλης ΓΣ Μεγ. Αλέξανδρος - ΑΟ Σερρών 3-1
1. αποστολή της Κ-21 και πήρε τον Σενόνε,
προκειμένου να συμπληρώσει την (85’ Μάστορας), Νίνης, Ντούγιας (85’ ΓΕ Αλεξανδρούπολης - ΑΜΟ Γαλαξίας 0-3
Εννιά λεπτά αργότερα σε σέντρα σουτ
του Βλάχου, ο Μολώνης έχασε τον έλεγχο αποστολή της επαγγελματικής ομάδας, Πάτρας), Πάνος, Τσάνης, Παππάς,
της εστίας και ο Παναθηναϊκός πήρε προ- αφού από το προηγούμενο βράδυ και μετά Χαμπίμπης (68’ Παπαδόπουλος), ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
την άφιξη της αποστολής της ΠΑΕ στο Τζιάλλας (46’ Γκοντζιάς), Ντε Βισέντι, 1. ΑΜΟ Γαλαξίας 30 (30-3)
βάδισμα στο σκορ 2-1.
ξενοδοχείο Κανακούδης, Σιαλμάς και Κολιός. 2. ΓΣ Μεγ. Αλέξανδρος 27 (27-7)
Στο 83’ και 84’ μετά από ασίστ του Ταχ- κίτρινη: Χαμπίμπης
μαζίδη ο Φελέκης πλάσαρε τον Μολώνη Μπαλάφας αποκλείστηκαν της 18άδας. 3. ΑΟ Σερρών 19 (23-13)
σημειώνοντας το 3-1 και αμέσως μετά ο *** Ο Λάκης Παπαγγέλης πήγε στην 4. ΑΟ Ορεστιάδος 18 (21-17)
Ταχμαζίδης με πλασέ σημείωσε το τελικό Αθήνα με την αποστολή της Αναβλήθηκε το ματς της Κ-17
Αναβλήθηκε το παιχνίδι των ομάδων Κ- 5. ΑΣ Ελπίς 18 (22-15)
4-1. επαγγελματικής ομάδας, όμως το πρωί 6. ΑΟ Πρεβέζης 15 (17-15)
17 του ΠΑΣ Γιάννινα και της Καβάλας,
Διαιτητής ο κ. Καλογερόπουλος (Νάρης, βρέθηκε στη Λεωφόρο και κοουτσάρισε λόγω της ακαταλληλότητας των γηπέδων 7. ΓΕ Αλεξανδρούπολης 15 (17-18)
Τσολάκης) της ΕΠΣ. Αθηνών. την Κ-21. του Πανηπειρωτικού, αλλά και του 8. ΑΠΣ Φθία 13 (15-30)
*** Χρηματικό δώρο για τους παίκτες της πλαστικού της ΕΠΣΗΠ, το οποίο είχε
Κ-21 έδωσε ο πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Χρι- 9. ΕΑ Λαρίσης 11 (16-21)
*** Στην τελευταία προπόνηση της Κ-21 μετατραπεί σε λίμνη, με την πυροσβεστική
στοβασίλης που πήγε στα αποδυτήρια 10. ΦΕ Ιωαννίνων 11 (16-22)
αποκλείστηκε από την αποστολή για τον να αδυνατεί να απομακρύνει τα νερά. Έτσι
Παναθηναϊκό ο Γιάκος, ο οποίος υπέπεσε μετά τον αγώνα όπου μίλησε στους παίκτες 11. ΕΓΣ Ζαφειράκης 3 (4-28)
η Καβάλα θα αναγκαστεί να έρθει για μία
12. ΑΠΣ Μακεδονικός* -3 (1-30)
ακόμα φορά στα Ιωάννινα στις 6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δικού Λυκείου κλάδου Διοικητικών Υπηρεσιών –
Ιανουαρίου, με την ελπίδα αυτή τη φορά * Ο Μακεδονικός έχει -3 βαθμούς λόγω
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας ή μηδενισμού στο πρωτάθλημα παίδων
8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων όλα να πάνε καλά.
Αρ. πρωτ.: ΔΥ Ιωάννινα 18/12/2009 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Μεταφορών, υπαλλή-
λων Λογιστηρίου – υπαλλήλων διοίκησης Εμπορι-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ κών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
Η 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής
προκηρύσσει την πρόσληψη σύμφωνα με το Ν. μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
1938/91 έντεκα (11) ατόμων: 8) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου μετά την επιλο-
1) Έναν (1) ΠΕ Διοικητικό γή.
Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διοι- Η εργασία θα είναι 5νθήμερη (Δευτέρα – Παρα-
κητικού ΠΕ, θα προσληφθεί Διοικητικός ΔΕ του σκευή με απασχόληση 7,5 ώρες ημερησίως).
κλάδου Διοικητικών – Γραμματέων.
2) Πέντε (5) φύλακες εργοταξίου ημέρας στο Για τις θέσεις των φυλάκων
Κάστρο Ιωαννίνων 1) Αίτηση
3) Ένας (1) φύλακας εργοταξίου ημέρας στην 2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής
Κόνιτσα. Ταυτότητας
4) Ένας (1) φύλακας εργοταξίου ημέρας στην 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία
Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας. να δηλώνουν τα στοιχεία τους (την οικογενειακή
5) Δύο (2) φύλακες εργοταξίου νύχτας στο τους κατάσταση, το ΑΦΜ, τον Αρ. Μητρώου Ασφα-
Κάστρο Ιωαννίνων, για τις ανάγκες της 8ης ΕΒΑ. λισμένου στο ΙΚΑ)
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 159/86, στην οποία να
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ποινικό κώλυμα κατά το
Για τη θέση ΠΕ Διοικητικός άρθρο 8 του Ν. 2683/99 (ποινική καταδίκη, στερητι-
1) Αίτηση κή ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής 5) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να
Ταυτότητας δηλώνουν τα χρονικά διαστήματα που τυχόν απα-
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία σχολήθηκαν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-
να δηλώνουν τα στοιχεία τους (την οικογενειακή σμού από 19.07.04 έως σήμερα, καθώς και τον
τους κατάσταση, το ΑΦΜ, τον Αρ. Μητρώου Ασφα- αριθμό των συμβάσεών τους.
λισμένου στο ΙΚΑ) 6) Αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδότη ΙΚΑ ή αντί-
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία γραφα βιβλιαρίων ενσήμων ΙΚΑ, όπου να αποδει-
να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ποινικό κώλυμα κατά κνύεται η συνολική προϋπηρεσία τους.
το άρθρο 8 του Ν. 2683/99 (ποινική καταδίκη, στε- 7) Απολυτήριο Λυκείου γενικής κατεύθυνσης, ή
ρητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). απολυτήριο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή απολυ-
5) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να τήριο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή απολυ-
δηλώνουν τα χρονικά διαστήματα που τυχόν απα- τήριο εξαταξίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
σχολήθηκε σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι- σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή ισότιμο απολυ-
σμού από 19.07.04 έως σήμερα, καθώς και τον τήριο λυκείου της αλλοδαπής.
αριθμό των συμβάσεών τους. 8) Αντίγραφο ποινικού μητρώου μετά την επιλογή.
6) Αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδότη ΙΚΑ ή αντί- Οι ώρες εργασίας ημερησίως θα είναι 6,5 ανάλο-
γραφα βιβλιαρίων ενσήμων ΙΚΑ, όπου να αποδει- γα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (πρωινή, απογευ-
κνύεται η συνολική προϋπηρεσία τους. ματινή ή νυχτερινή βάρδια). Η απασχόληση του
7) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή δίπλω- προσωπικού αυτού σε εργασίες άσχετες από εκεί-
μα ΑΕΙ ή ισότιμο ειδικότητας σχολών της αλλοδα- νες για τις οποίες προσλαμβάνεται απαγορεύεται
πής αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδι- και επιτρέπεται η εργασία με αμοιβές κατά τις
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες,
κότητας πτυχίο. Η έννοια του όρου είναι ότι το πτυ-
καθώς και πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν
χίο αυτό στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με
στο χρονικό διάστημα της σύμβασης. Για την απα-
πλήρη επάρκεια του αντικειμένου του πτυχίου που
σχόληση αυτή θα παρέχεται υποχρεωτικά αντίστοι-
ζητείται με την προκήρυξη, κατόπιν σχετικής βεβαί- χη ημέρα ανάπαυσης.
ωσης που χορηγείται από το αρμόδιο όργανο ΑΕΙ Αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της υπη-
άρθρο 15/ΠΔ 347/03. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ρεσίας μας (8η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων –
ενδιαφέροντος Διοικητικού ΠΕ, θα προσληφθεί Κάστρο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45221) από 21/12/2009
Διοικητικός ΔΕ του κλάδου Διοικητικών – Γραμμα- έως και 28/12/2009 (μέχρι τις 12 το μεσημέρι).
τέων, για τον οποίο θα απαιτηθούν τα παρακάτω: Η πρόσληψη γίνεται από 11/1/2010.
Επικυρωμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτι- Τόπος εργασίας ορίζεται το Κάστρο των Ιωαννί-
σης ΙΕΚ οποιαδήποτε ειδικότητας του τομέα χρημα- νων, η Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας και η Κόνιτσα.
τοπιστωτικών και διοικητικών Υπηρεσιών ή πτυχίο Πληροφορίες τηλ. 2651039580, 25989.
Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας ή
πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδι- Η διευθύντρια της εφορείας
κότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ή απο- B. Παπαδοπούλου
λυτήριο τίτλου ενιαίου λυκείου ή ενιαίου Πολυκλα- Αρχαιολόγος
22 ÁèëçôéêÜ
ÐOËÉÔÉÓÌÏÓ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Έσπασε τα μούτρα του


ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
4 0
Τζόρβας 7 Ελευθερόπουλος 6
Καντέ 5 Ντάσιος 6

σαν πρωτάρης ο ΠΑΣ


Σισέ (80’) 8 Κούσας 6
Λέτο (57’) 5 Μιχαλόπουλος 6
Σαλπιγγίδης 7 Σαϊτιώτης 6
Σιμάο 6 Ανδράλας (64’) 5
Βύντρα 7 Μπουχάν (46’) 7
Σεϊταρίδης (46’) 6 Μαϊστόροβιτς 6
Καραγκούνης 6 Τζάνης 7
Κατσουράνης 7 Βάντερσον 5
Σπυρόπουλος 6 Γεωργιάδης (72’) 6
ΑΛΛΑΓΕΣ
Νίνης (46’) 7 Μενδρινός (46’) 5
Χριστοδουλόπουλος (57’) 6 Κοντογουλίδης (64’) 6
Ζιλμπέρτο (80’) Ντιμπαλά (72’) 5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Ν. Νιόπλιας 6 Θ. Γεωργούλης 5
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κακός
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σαϊτιώτης, Γεωργιάδης, Ανδράλας,
Βάντερσον, Σιμάο
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: -
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 16.145/193.249 ευρώ

>ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ


7' Ο Βύντρα δέχτηκε τη σέντρα στη γωνία της
μικρής περιοχής, ο Ελευθερόπουλος έκλεισε
καλά τη γωνία και έδιωξε με γροθιές.
10' Ο Σαϊτιώτης ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα
στη μεγάλη περιοχή, το σουτ που έκανε κατέ-
ληξε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Τζόρβα, στην
επαναφορά ο Τζάνης από το σημείο του
πέναλτι έκανε νέο σουτ, αλλά ο Τζόρβας έδιω-
ξε θεαματικά με τα πόδια.
14' Ο Σισέ ξεπέρασε στο σπριντ τον Κούσα,
έκανε το διαγώνιο σουτ, το οποίο πέρασε λίγο
άουτ.
20' Ο Σαλπιγγίδης τρύπησε από δεξιά την
άμυνα του ΠΑΣ, έβγαλε μπαλιά λουκούμι στον
Λέτο που μόνος από τα 3 μέτρα σε άδεια εστία Βαριά ήττα με 4-0 γνώρισε ο ΠΑΣ Γιάν- ÅðéìÝëåéá: άμεση επαφή, αφού τα ΜΑΤ πρόλαβαν τα
κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ! νινα από τον Παναθηναϊκό, σ' ένα ματς χειρότερα, όμως θα μπορούσε σήμερα να
23' Μετά από φάουλ του Καραγκούνη, η από το οποίο θα μπορούσε να είχε φύγει ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò μιλάμε από άλλο πρίσμα αν οι φωτοβολί-
μπάλα έφτασε στον Κατσουράνη που υπό την
πίεση του Κούσα την έστειλε στο δεξί κάθετο με κέρδη, στις εντυπώσεις τουλάχιστον, giannakis1@mail.gr δες που εκτοξεύτηκαν από πιστόλι από την
δοκάρι του Ελευθερόπουλου. αλλά έβγαλε το στοιχείο του «πρωτάρη» σε πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού
25' Ανάποδο σουτ του Σισέ πέρασε λίγο όλο του το μεγαλείο πιστεύοντας ότι με το έβρισκαν στόχο... Με την πυροσβεστική
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. ρίσκο μπορούν να ανατραπούν τέτοια Παναθηναϊκός κυριάρχησε, ο Θύμιος παρέμβαση του Πατέρα και άλλων υπευ-
32' Σουτ του Καραγκούνη εκτός περιοχής ματς. Η ατάκα του Ανδράλα καθώς αποχω- Γεωργούλης δείχνοντας κι εκείνος την θύνων των δύο ομάδων, η κατάσταση ηρέ-
κατέληξε στην αγκαλιά του Ελευθερόπουλου. ρούσε από το ΟΑΚΑ «όταν έδωσε το απειρία του ρίσκαρε αδικαιολόγητα, με μησε με το που ξεκίνησε το β' ημίχρονο.
39' Σέντρα Καραγκούνη, κεφαλιά του Σισέ, αποτέλεσμα ένα ματς που όδευε προς ένα
η μπάλα λίγο άουτ.
πέναλτι το ευχαριστήθηκε κιόλας ο διαιτη- Ουδεμία ανάγκη, πάντως, αισθάνθηκε η
τής» δείχνει απόλυτα ότι δεν υπήρχε κανέ- μικρό και αγχωτικό σκορ για τους «πράσι- ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα να πάρει θέση για τα
44' Σουτ του Μιχαλόπουλου έξω από την νους» να μετατραπεί στον θρίαμβο του 4-
περιοχή, η μπάλα λίγο άουτ. νας λόγος ο ΠΑΣ να ξανοιχτεί, αφού και επεισόδια, αφήνοντας να μονοπωλήσουν
50' Ο Ανδράλας τράβηξε τον Σιμάο στη να μπορούσε, δεν θα τον άφηναν να ισο- 0. οι δηλώσεις του Πατέρα ότι τα «παιδιά»
μεγάλη περιοχή, ο διαιτητής υπέδειξε αμέσως φαρίσει , άρα το μόνο που είχε να κάνει Στο ημίχρονο του αγώνα σημειώθηκαν του Παναθηναϊκού προκλήθηκαν από
το σημείο του πέναλτι και ο Σισέ εκτέλεσε ήταν να αφήσει τον Παναθηναϊκό να επα- επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς των δύο τους Γιαννιώτες, ωστόσο όλα έληξαν με τη
εύστοχα κάνοντας το 1-0! ναπαυτεί στο 1-0 και αν έβγαινε κάποια ομάδων, οι οποίοι ευτυχώς δεν ήρθαν σε δική του παρέμβαση.
54' Τεχνικό μακρινό πλασέ του Νίνη, η
μπάλα έφυγε μισό μέτρο άουτ από το αριστερό φάση για ισοφάριση είχε καλώς, αλλιώς
κάθετο δοκάρι του Ελευθερόπουλου. θα κέρδιζε τις εντυπώσεις και θα περνού-
61' Φάουλ από τον Μενδρινό από πλάγια σε προς τα έξω την εικόνα μιας ομάδας
αριστερά, ο Σισέ γύρισε με το κεφάλι προς τα που ξαναβρίσκει το δρόμο της.
πίσω στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα πάνω Όπως και να το κάνουμε το 4-0 έκανε
από τη συμβολή των δοκών του Τζόρβα. ζημιά στο πρεστίζ και την ψυχολογία της
64' Ο Σαλπιγγίδης πέρασε κάθετα στον κενό ομάδας, ευτυχώς όμως, μεσολαβούν οι
χώρο στον Βύντρα, αυτός έχασε το κοντρόλ
δίνοντας την ευκαιρία στον Ελευθερόπουλου 15νθήμερες διακοπές για να μπορέσει η
να βγει και να διώξει σε κόρνερ, στην εκτέλεση ομάδα να μαζέψει τα συντρίμμια της και
του οποίου από τον Νίνη, ο Σαλπιγγίδης έπια- ενδεχομένως με τις μεταγραφές να ανα-
σε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει λίγο κάμψει.
άουτ. Το παιχνίδι είχε δύο όψεις, όπως φαίνε-
73' Επικίνδυνη αντεπίθεση του Παναθηναϊ- ται και από τον πρόλογο που κάναμε. Στο
κού με τον Σισέ, ο Μιχαλόπουλος έβαλε την α' ημίχρονο ο ΠΑΣ έδειξε ωριμότητα και
κόντρα και ο Ελευθερόπουλος πρόλαβε και
μπλόκαρε. αυτοσυγκέντρωση, είχε παίκτες που έπε-
75' Μετά από απόκρουση του Ελευθερόπου- φταν πρώτοι πάνω στην μπάλα και το
λου η μπάλα έφτασε στον Σισέ, ο Κούσας και όποιο ρίσκο ήταν αυτό που λέμε «ελεγχό-
ο Μιχαλόπουλος δεν μπόρεσαν να τον μαρκά- μενο». Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, είχε τους
ρουν και με δυνατό σουτ ο επιθετικός του τρόπους να πλησιάζει απειλητικά τον
Παναθηναϊκού που ξεκίνησε από θέση οφσάι- Ελευθερόπουλο με τον Σισέ και τον
ντ πέτυχε το 2-0! Κατσουράνη που είχαν τις σημαντικότερες
80' Κεφαλιά πάσα του Κατσουράνη εκεί που
ακολουθούσε ο Βύντρα που με νέα κοντινή ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν καλός στην τελι-
κεφαλιά έκανε το 3-0! κή προσπάθεια. Παραλίγο ο ΠΑΣ να
87' Σέντρα Μιχαλόπουλου, καρφωτή κεφα- κάνει, πάντως, τη ζημιά, όταν είχε διπλή
λιά του Κοντογουλίδη, ο Τζόρβας με τρομερή ευκαιρία με τους Σαϊτιώτη και Τζάνη στο
εκτίναξη κράτησε το «0» στην εστία του. 10ο λεπτό, αλλά στο πρώτο σουτ η μπάλα
89' Ο Σαλπιγγίδης έφυγε μόνος στην αντεπί- σταμάτησε στο δοκάρι και στο δεύτερο στα
θεση, πρόλαβε στην έξοδο τον Ελευθερόπου- πόδια του Τζόρβα.
λο και πάσαρε στον Χριστοδουλόπουλο που
μόλις έφτασε μισό μέτρο από τη γραμμή τίνα- Στο β' ημίχρονο το πέναλτι στο οποίο
ξε τα δίχτυα κάνοντας το 4-0! ευστόχησε ο Σισέ μόλις στο 50ο λεπτό,
άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα, ο

Το πρόσωπο
Ο Εστεμπάν Μπουχάν κράτησε το ρυθμό του ΠΑΣ στο α’ ημί-
χρονο, μοίρασε σωστά το παιχνίδι, κάλυψε χώρους και έτρε-
ξε αρκετά. Αν δεν είχε φάει τη σκαριά και δεν έβγαινε ως
αλλαγή ενδεχομένως ο ΠΑΣ να γλίτωνε τη βαριά ήττα.
Πάντως, ο Αργεντινός με τις ελπιδοφόρες εμφανίσεις του
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι όταν βρει το ρυθμό του
μπορεί να είναι ο παίκτης που θα κάνει το παιχνίδι της ομά-
δας.
Eγγραφές από 2/9/2009
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 EÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 23
ÁèëçôéêÜ
Κοντογουλίδης - Γεωργιάδης:

«Δεν αξίζαμε τόσο μεγάλη ήττα»


Δηλώσεις από τη μικτή ζώνη Νίκος Γεωργιάδης
έκαναν οι ποδοσφαιριστές του
ΠΑΣ Γιάννινα, Βαγγέλης Κοντο- «Φάγαμε πολύ γρήγορα το
γουλίδης και Νίκος Γεωργιά- γκολ στο β' ημίχρονο μ' ένα
δης, συμφωνώντας ότι το 4-0 πέναλτι και από εκεί και μετά
αδικεί την εμφάνιση της ομάδας ρισκάραμε. Βέβαια, όταν ρισκά-
τους. ρεις με τέτοιους αντιπάλους
είναι φυσιολογικό να το πληρώ-
Βαγγέλης Κοντογουλίδης σεις κι εμείς το πληρώσαμε.
Πιστεύω ότι το σκορ δεν αντα-
«Το γρήγορο γκολ του β' ημι- ποκρίνεται στο συγκεκριμένο
χρόνου σίγουρα μας έφερε παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε το
λιγάκι πίσω ψυχολογικά. Ήταν τελευταίο 20λεπτο.
ένα γκολ που ήρθε σε κρίσιμο Τα παιχνίδια με Ξάνθη και
χρονικό σημείο. Στη συνέχεια Πανθρακικό είναι για μας τα
αναγκαστήκαμε να ανέβουμε παιχνίδια της χρονιάς. Πρέπει
ψηλά για να διεκδικήσουμε κάτι να πάρουμε 6 βαθμούς. Το παι-
χνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν
από το παιχνίδι, με αποτέλεσμα
περίμενε κανείς ότι θα μπορού-
ο Παναθηναϊκός να μας βάλει
σαμε να το κερδίσουμε, παρ'
και το δεύτερο γκολ κι εκεί όλα
όλα αυτά μπήκαμε με φιλοδο-
τελείωσαν. ξία να πάρουμε κάτι καλό, αλλά
Δεν αξίζαμε να ηττηθούμε με δεν μας βγήκε. Στα δύο επόμε-
τόσο μεγάλο σκορ, αλλά όταν να παιχνίδια, όμως, να πάμε
παίζεις με τον Παναθηναϊκό, συγκεντρωμένοι, γιατί αυτά
βρίσκεσαι με δύο γκολ και είναι τα ματς της χρονιάς.
παλεύεις για να μειώσεις, τότε Η ήττα είναι σίγουρα βαριά,
είναι πολύ κοντά το να έρθει αλλά δεν πιστεύω ότι θα μας
ένα τόσο μεγάλο σκορ. Πρέπει επηρεάσει σ' αυτά τα ματς
τώρα να ηρεμήσουμε και να κοι- ψυχολογικά. Το ξεχνάμε το
τάξουμε το πολύ σημαντικό παι- σημερινό (σ.σ. σαββατιάτικο)
χνίδι με την Ξάνθη. Σ' αυτό το αποτέλεσμα και βλέπουμε ως
ματς πρέπει να κερδίσουμε». τελικούς τα επόμενα παιχνίδια».

Ευθύμιος Γεωργούλης: Νίκος Νιόπλιας:

«Μετά το 75’ «Δεν είχε φύγει το μυαλό μας από την Ντιναμό»
Ικανοποιημένος από την αγωνιστική παρουσία
παραδοθήκαμε αμαχητί» του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα(4-
0) στο ΟΑΚΑ παρουσιάστηκε ο Νίκος Νιόπλιας.
«Μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος όλα έγι-
ναν πιο εύκολα για μας και καταφέραμε να φτάσου-
με στη νίκη με μεγάλο σκορ», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο προπονητής του «τριφυλλιού» στη συνέ-
ντευξη Τύπου μετά το ματς της 15ης αγωνιστικής.
«Ήμασταν αργοί στις κινήσεις μας. Οι πάσες μας
ήταν αργές και φαινόταν ότι το μυαλό μας δεν έχει
φύγει από τον αγώνα με τη Ντιναμό. Μετά το 0-0
στο ημίχρονο δεν πτοηθήκαμε, δεν αλλάξαμε κάτι.
Πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού
αναφερόμενος στη χρησιμοποίηση του
Κατσουράνη ως στόπερ στο δεύτερο ημίχρονο,
υποστήριξε: «Το είχα σκεφτεί και στο
‘Καυτανζόγλειο’. Είναι πολύ καλός, έχει παίξει και
στην Μπενφίκα στόπερ. Προωθεί την μπάλα καλά,
διαβάζει καλά το παιχνίδι και έχουμε έναν παίκτη
παραπάνω στην ανάπτυξη. Είναι μια καλή λύση και
μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε σε αυτό το ρόλο
ανά πάσα στιγμή», είπε και πρόσθεσε: «Είχαμε
πρόβλημα, ένα κενό στο κέντρο και αποφασίσαμε
να βάλουμε εκεί τον Νίνη, ο οποίος μας
δικαίωσε. Έπρεπε να κάνουμε αλλαγές, Το ματς με αριθμούς
παίξαμε δύο ματς σε 4 μέρες. Σε έναν
τόσο άσχημο αγωνιστικό χώρο δεν είχαμε Συντριπτικά είναι τα νούμερα υπέρ του Παναθηναϊκού,
στην αρχή καλά πατήματα». με τις τελικές προσπάθειες να τα λένε όλα και να αντικατο-
Όσον αφορά την παρουσία του πτρίζουν το τελικό σκορ, έστω κι αν με βάση την εικόνα του
Χριστοδουλόπουλου, επισήμανε: «Τα α' ημιχρόνου ο ΠΑΣ δεν άξιζε τέτοια βαριά ήττα. 22-6
γνωρίζω αυτά τα παιδιά και ξέρω τι είναι οι τελικές προσπάθειες, ενώ οι παίκτες του Θ. Γεωρ-
παίκτης είναι ο Λάζαρος. Ζω σε αυτή τη γούλη για μία ακόμα φορά έκαναν ελάχιστα φάουλ.
χώρα, δεν ήρθα από το εξωτερικό. Ξέρω
ποια είναι τα λάθη που έχουν κάνει και 4 Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 0
δεν πρόκειται να τους βάλω τις φωνές από
το πρώτο λάθος. Έχουμε μικρούς παίκτες, 12 Σουτ εντός περιοχής 2
όπως ο Λάζαρος, ο ‘Ρούκα’, ο Νίνης και ο 6 Σουτ εκτός περιοχής 3
Πετρόπουλος. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να 4 Κεφαλιές 1
παίζουν και να βάζουν κι αυτοί το 3 Αποκρούσεις 8
λιθαράκι τους στην ιστορία του
10 Επεμβάσεις 22
Παναθηναϊκού».
«Θεωρώ ότι μέχρι το δεύτερο γκολ προσπαθήσαμε αλλά δεν μπορέ- 15 Κλεψίματα 12
Κληθείς να σχολιάσει τη φάση του
σαμε να πετύχουμε κάτι καλό. Μετά το 75’ παραδοθήκαμε αμαχητί. πέναλτι, είπε: «Ήμουν πολύ μακριά από 14 Φάουλ 12
Πλέον, ξεκινάει η προσπάθειά μας σ’ ένα δύσκολο και κομβικό ματς εκεί. Αν στεκόμαστε συνεχώς εκεί χάνει 1 Οφσάιντ 3
με την Ξάνθη με την έναρξη και πάλι του πρωταθλήματος και του δεύ- το ποδόσφαιρο. Είμαι 5 χρόνια στην 11 Κόρνερ 3
τερου γύρου. Σίγουρα το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, ήταν κατα- UEFA ως προπονητής των Εθνικών ομά- 43 Λάθη 42
λυτικό. Μετά ρισκάραμε, έγινε και ο τραυματισμός του Ντάσιου και δων και ποτέ δεν ήξερα ποιος είναι ο διαι- 9 / 30 Γεμίσματα 1 / 11
ήρθε αυτό το αποτέλεσμα». τητής που μας παίζει». 8 Διεισδύσεις 2
ÍÝïé ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Με την βοήθεια Έτσι το πρώτο πράγμα που έκανε


του Ανυφαντή Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá μόλις επέστρεψε το μεσημέρι στο
γραφείο του ήταν να απαλλάξει των
ΝΑ λοιπόν που ο Γιώργος Ανυφα- καθηκόντων του τον πρώην στενό
ντής έβαλε το χεράκι του προκειμέ- του συνεργάτη.
νου τα μέλη του διοικητικού συμ- Εμείς το λέγαμε Νίκο.
βουλίου του Συλλόγου Εργαζομέ- Δεν μπορεί να είναι αυτοί οι
νων στους ΟΤΑ νομού Ιωαννίνων συνεργάτες σου…
να καταφέρουν μετά από μήνες να ▲ Αλλά εσύ δεν μας άκουγες.
συγκροτηθούν σε σώμα.
Οι λεγόμενες δημοκρατικές δυνά- Αξιοκρατικά
μεις συνεννοήθηκαν και συγκροτή-
θηκαν σε σώμα. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ θα ορίζονται και οι
▲ Παράπλευρες απώλειες για τη γενικοί διευθυντές στον δημόσιο
δημοτική αρχή. τομέα, καθώς η κυβέρνηση αναμέ-
νεται να καταθέσει σχετικό νομο-
Αποχή εργαζομένων σχέδιο για τον τρόπο κάλυψης των
διευθυντικών θέσεων και της υπό-
λοιπης ιεραρχίας στη Δημόσια
Διοίκηση αναθέτοντας τη διαδικα-
Αναζητώντας την εικόνα σία επιλογής σε ανεξάρτητη αρχή
στην οποία κεντρικό ρόλο θα έχει
Μικρά και ενδιαφέροντα το ΑΣΕΠ.
Καιρός ήταν οι διευθυντικές
θέσεις στο δημόσιο να καλύπτονται
✔ Εντυπωσιακά τα οικονομικά αποτελέσματα πως θα πάρουμε ανάσα ως χώρα, ασκούν κριτι-
κή στην νέα κυβέρνηση. από τους ικανότερους και όχι από
του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού
✔ Αλλά θα μου πείτε γιατί θυμώνω; τους …συμπαθέστερους.
«Η ΠΙΝΔΟΣ».
✔ Κέρδη και για τον συνεταιρισμό, κέρδη και ✔ Αφού ακόμη και όταν αυτοί ήταν στην ▲ Πολύ δε περισσότερο μέσω
ΜΕ αφορμή την νέα επίθεση για τους μετόχους. εξουσία αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ έκαναν. επετηρίδας.
Ανυφαντή οι εργαζόμενοι στο πρά- ✔ Εν μέσω οικονομικής κρίσης. ✔ Είχε τελικά προσληφθεί ως ΑΜΕΑ ο εργα-
σινο και στην καθαριότητα απείχαν ✔ Πώς να μην στηρίζει συνεπώς μια τέτοια ζόμενος που έφαγε κουτουλιά από τον πρώην Θα αποκτήσουν κίνητρο
χθες από την εργασία τους. μονάδα; αντιδήμαρχο ή όχι;
Και μεταξύ άλλων ζήτησαν οι ✔ Η οποία δεν σταματά εδώ, αλλά όπως θα ✔ Όσο για τις μηνύσεις ισχύουν ή αποτραβή-
υπηρεσίες αυτές να εργάζονται με διαβάσετε και στο σχετικό ρεπορτάζ, έχει σχε- χτηκαν;
βάση την διοικητική καθοδήγηση διάσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα για ✔ Απλά ρωτάω για να μάθω.
και όχι την πολιτική. την επόμενη πενταετία. ✔ Είναι και αυτός ένας προβληματισμός:
Οι διευθυντές των υπηρεσιών και ✔ Καλή επιτυχία. ✔ Σίγουρη πρέπει να θεωρείται η σύσταση
όχι οι αντιδήμαρχοι θα είναι αυτοί των τεσσάρων Εξεταστικών Επιτροπών από τη
✔ Πέθανε ο Γιάννης Μόραλης.
που θα ορίζουν την ημερήσια απα- Βουλή αφού όλα τα κόμματα εμφανίζονται να
✔ Ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους
σχόληση. συμφωνούν και θα υπερψηφίσουν τις αντίστοι-
ζωγράφους της χώρας.
▲ Οι αντιδήμαρχοι απλά να ✔ Ηπειρώτης και αυτός με καταγωγή από την
χες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
συνεργάζονται με τους διευθυντές ✔ Αυτές οι Επιτροπές θα αφορούν τις υποθέ-
Άρτα. σεις του Χρηματιστηρίου, των Ομολόγων, της
και με αυτούς να συνεννοούνται για
✔ Αντί να σιωπούν βγάζουν και γλώσσα από Siemens και της Μονής Βατοπεδίου.
τα προβλήματα που υπάρχουν.
πάνω. ✔ Η συγκρότηση των Επιτροπών, με το νέο
✔ Τους ακούω στη συζήτηση για τον προϋπο-
Καταργήθηκε η ιεραρχία λογισμό και δεν τους πιστεύω.
έτος, τι θα σημαίνει; ΚΑΙ θα συμφωνήσω με τη δήλω-
✔ Ότι μεταξύ άλλων θα πρέπει να προσέλ- ση Ραγκούση σύμφωνα με την
ΚΑΙ αυτό γιατί, σύμφωνα με τους ✔ Για τους βουλευτές της Ν.Δ. ο λόγος. θουν στο «εδώλιο» της Βουλής οι πρώην πρωθυ- οποία «Είναι μια πολύ μεγάλη
εργαζόμενους, τα τελευταία χρόνια ✔ Λες και δεν έχουν καμία ευθύνη για τα όσα πουργοί Κώστας Σημίτης και Κώστας Καραμαν- αλλαγή, η οποία είναι ικανή από
η δημοτική αρχή είχε καταργήσει σήμερα συμβαίνουν στη χώρα. λής. μόνη της να αλλάξει τη νοοτροπία,
την ιεραρχία με αποτέλεσμα οι ✔ Με ένα «ο κόσμος έκανε την επιλογή του ✔ Ο πρώτος για την υπόθεση του Χρηματι-
καθώς και την αντίληψη των στελε-
κάθε φορά αντιδήμαρχοι να κανο- και μας τιμώρησε», θεωρούν ότι απαλλάσσονται στηρίου και ο δεύτερος για την υπόθεση του
χών της Δημόσιας Διοίκησης.
νίζουν τα πάντα. των ευθυνών τους. Βατοπεδίου αφού τα ονόματά τους έχουν
✔ Αντί να ζητήσουν συγνώμη και να πουν Γιατί τώρα πια θα υπάρχει λόγος,
Και να δίνουν πρωινό ραντεβού αναμειχθεί κατά τρόπο άμεσο.
παιδιά τα κάναμε μαντάρα ελάτε τώρα να δούμε ✔ Λέτε; θα έχουν κίνητρο να αυξήσουν τις
στους δρόμους και όχι στα εργοτά-
επιδόσεις τους, να βελτιώνουν την
ξια.
παραγωγικότητά τους».
Φυσικά αυτό συνέβαινε για
▲ Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
συγκεκριμένες μικροκομματικές
και μικροπολιτικές ανάγκες που
Êõêëïöüñçóå ç â’ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ãéá ôç ÷ïýíôá óôá ÃéÜííéíá συγκεκριμένες θέσεις εκτιμάται ότι
είχαν κάθε φορά οι αντιδήμαρχοι. ανέρχονται σε 25.000.
▲ Εξυπηρετήσεις φίλων και Êõêëïöïñåß ç äåýôåñç Ýêä-
ψηφοφόρων με απλά λόγια. Ακύρωση παραγγελίας
ïóç ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï
Ακούστηκε «ÃéÜííéíá 1967-1974», ôá ΤΗΝ ακύρωση της παραγγελίας 8
μέχρι τον… Μώλο εκατομμυρίων εμβολίων για τη νέα
÷ñüíéá ôçò ÷ïýíôáò ìÝóá áðü γρίπη, κόστους περίπου 60 εκατ.
ευρώ, διαπραγματεύεται το υπουρ-
áöçãÞóåéò ðñùôáãùíéóôþí γείο Υγείας, μετά τη διαπιστωμένη
απροθυμία του γενικού πληθυσμού
êáé áðüññçôá Ýããñáöá, ôïõ να εμβολιαστεί.
äçìïóéïãñÜöïõ Óðýñïõ Όπως δήλωσε το πρωί της Δευτέ-
ρας η υπουργός Υγείας Μαριλίζα
ÈåìåëÞ. Ç êåíôñéêÞ äéÜèåóç Ξενογιαννακοπούλου, η κυβέρνηση
ãßíåôáé áðü ôçí åöçìåñßäá διαπραγματεύεται την ακύρωση της
παραγγελίας των εμβολίων, που
ΟΠΩΣ έμαθα μόλις ο δήμαρχος «ÍÝïé Áãþíåò», ÄáãêëÞ 7, έγινε στο παρά πέντε των εκλογών -
Νίκος Γκόντας πληροφορήθηκε το όπως είπε-, καθώς η χώρα και ειδι-
νέο κατόρθωμα του συνεργάτη του
êáé ôá êåíôñéêÜ âéâëéïðùë- κά ο τομέας της Υγείας έχει ανάγκη
τα πήρε κρανίο και οι φωνές του åßá. τα 60 εκατ. ευρώ.
ακούστηκαν μέχρι τον… Μώλο. ▲ Άδικο έχει;