You are on page 1of 12

TEHNIKI SISTEMI U LOGICI

Ekspertni sistemi
Ivan Nedovi
II72/11
UNIVERZITET U NOVOM SADU
TEHNIKI FAKULTET MIHAJLO PUPIN
ZRENJANIN
Pojam ekspertnih sistema
Ekspertni sistemi predstavljaju programske sisteme
koji sadre ljudsko znanje i koriste ga u reavanju
problema koji su dovoljno teki da za njihovo reenje
zahtevaju ovekovu ekspertizu.
Ekspertni sistemi dopunjavaju konvencionalne
programe kao to su : databases, word processors i
spreadsheet analysis

Ekspertne sisteme moemo podeliti na dve grupe:
Ekspertni sistemi koji analiziraju neki problem
Ekspertni sistemi koji vre sintezu u cilju reavanja
problema.
Prema odnosu ovek - ekspertni sistem, ekspertni
sistemi se mogu podeliti na :
samostalne
konsultantske
savetnike
sistemi za ispitivanje ta bi bilo ako.

Zbog iroke primene koje imaju, ekspertne sisteme je mogue
klasifikovati na sledei nain:
Interpretacija: interpretacija situacije u zavisnosti od poznatih
ulaznih vrednosti.
Prognoza: prognoziranje najverovatnijeg sledeeg dogaaja u
zadatoj situaciji.
Dijagnostika: zakljuivanje ta je dovelo do naruavanja
sistema.
Planiranje: projektovanje plana dejstva - problemi planiranja
kod projektovanja, komunikacija, maruta i sl. .
Praenje: ispitivanje mogunosti sigurnog izvrenja plana.
Ispitivanje ponaanja sistema, u stilu ta bi bilo ako.
Obuavanje: obuavanje uenika i studenata u nekoj oblasti.
Upravljanje sistemima: sadri sve gore navedene klase.
Arhitektura ekspertnog sistema
Kod izvoenja zakljuaka o nekom problemu
moemo razlikovati dva osnovna pristupa :
Razmatranje unapred, kada se na osnovu poznatih
podataka o stanju sistema zakljuuju mogue
posledice, i
Razmatranje unazad, kada se dokazuje
predpostavljena hipoteza odnosno utvruje kakve
uslove mora da zadovolji neki sistem, da bi se desilo
neto to je korisnik zahtevao.
Mehanizmi ekspertnih sistema
Postoje etiri glavne metode za predstavljanje znanja
:
Produkcioni sistemi
Semantike mree
Okviri
Predikatska logika

Produkcioni sistemi su najpopularnija metoda za
predstavljanje znanja. Znanje se predstavlja
pravilima, u prostom AKO ONDA (if then) obliku
: if uslov then posledica.
Semantike mree odraavaju ideju da (ljudska)
memorija funkcionie na principu eksploatacije veza
izmeu koncepata. Izgraena od vorova koji su
povezani pokazivaima koji uspostavljaju veze
izmeu njih.

Sistemi sa okvirima su bazirani na ideji da se objekti,
dogaaji i radnje mogu obuhvatiti jedinstvenom
formom. Ekspertni sistemi u okvirima skupljaju ove
informacije u prepoznatljiv entitet.
Predikatska logika je najmoniji nain predstavljanja
znanja. Koriste se izrazi klasine logike prvog reda za
predstavljanje znanja. Logika prvog reda, u velikom
broju sluajeva moe direktno da predstavi znanje
napisano na prirodnom jeziku.
.

Prednosti ekspertnih sistema su:
Obezbeuju kompatibilne odgovore za odluke procesa i
zadatke koji se ponavljaju,
Sadre i odravaju zavidne nivoe informacija,
Smanjuju cenu obuavanja zaposlenih ,
Centralizuju sistem donoenja odluka,
Poveavaju efikasnost i smanjuju vreme potrebno za
reavanje problema,
Kombinuju intelegenciju vie ljudskih eksperata,
Smanjuju faktor ljudske greke,
Daju strateke prednosti koje ometaju konkurenciju,
Ponovo proveravaju transakcije koje su ljudski eksperti
prevideli.
Nedostaci ekspernih sistema su:
Manjak loginog razmiljanja ljudi koje je potrebno u
donoenju nekih odluka,
Nemogunost strunjaka da objasne svoju logiku i
rezonovanje,
Manjak fleksibilnosti i sposobnosti prilagoavanja
promenljivim okruenjima,
Nemogunost prepoznavanja nepostojanja odgovora.