You are on page 1of 5

1

BAØI THÖÙ 159


CHOÏN GOÏI DÖÙT KHOAÙT CAÙC SÖÙ ÑOÀ
I. Ñieàu Kieäân Chuaån Bò
CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC
Ngaøy mai chuùng ta seõ nguyeän ngaém veà vieäc Chuùa Gieâsu choïn goïi cho caùc söù ñoà.
Vieäc choïn goïi naøy ñaõ ñöôïc chuaån bò treân bôø soâng Jordan qua nhöõng laàn trao ñoåi
taâm tình vaø tieáp xuùc thaân maät. Vaø moät bieán coá vó ñaïi ñaõ chuaån bò taâm hoàn hoï saün
saøng ñaùp laïi lôøi môøi goïi vónh vieãn. Meû caù laï luøng thöïc söï ñaõ laøm cho hoï ngaïc
nhieân ñeán ñoä söõng sôø. Hoï nhaän ra ngöôøi baïn ñoàng haønh hieàn laønh vaø khieâm
nhöôøng naøy chính laø ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa göûi xuoáng traàn gian.
Chuùng ta ngöôõng moä veû ñôn sô cuûa caûnh töôïng, nhöng coù tam ñöa maét
nhìn veà töông lai, chuùng ta seõ thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa noù. Ñoù chính laø
coâng vieäc maø Chuùa Gieâsu ñeán traàn gian ñeå thi haønh, vaø tröôùc khi veà Trôøi, Ngaøi
laïi trao sang tay loaøi ngöôøi. Chính Ngaøi cuõng khoâng ñi tôùi khaép moïi nôi treân
hoaøn caàu. Ngaøi trao söù meänh ñoù cho caùc söù ñoà. Söù meänh cuûa Ngaøi khoâng laâu daøi
nhöng söù meän h caùc vò söù ñoà coøn tieáp tuïc maõi cho tôùi ngaøy caùnh chung. Hoäi
Thaùnh ñaõ khôûi söï xuaát hieän taïi bôø soân g naøy nhö moät haït gioáng baét ñaàu naûy maàm.
Nhieàu chi tieát noåi baät ñaùng löu yù! Nhieàu vieãn töôïng môùi laï ñaùng ngöôõng
moä! Moät söï toû baøy baát ngôø vaø ñaày ñuû veà caùc öu ñieåm thaàn linh: söï khoân ngoan,
loøng nhaân töø, quyeàn toaøn naêng!
Caùc öu ñieåm thaàn linh hieän toû röïc rôõ nôi ñaây seõ coøn chæ huy moïi bieán coá
trong cuoäc soáng chuùng ta. Thieân Chuùa coù chöông trình rieâng cho moïi ngöôøi vaø
töøng ngöôøi. Ngaøi bieåu loä chöông trình ñoù qua nhöõng lôøi môøi goïi khi thì bí maät,
khi thì roõ raøng vôùi ñaày veû quyeàn uy.
Laïy Chuùa Gieâsu, xin cho con ñöùc tính ñôn sô ñeå am hieåu thaùnh yù Chuùa vaø
saün saøng thöïc hieän ñieàu Chuùa muoán. Xin giuùp con traùnh khoûi söï khoân ngoan quaù
traàn tuïc luoân laøm con xa lìa yù Chuùa.

NGUYEÄN NGAÉM

+ Caáu taïo nôi choán: Xa taép giöõa hoà hai chieác thuyeàn ñaày caù saép söûa cheøo vaøo
bôø. Moät chieác coù Chuùa Gieâsu ñöùng, vaø oâng Pheâroâ quì döôùi chaân Ngaøi, coù em laø

2
Anreâ ôû beân caïnh. Treân chieác kia laø hai anh em oâng Giacoâbeâ vaø Gioan cuõng ñang
chaép tay höôùng veà Chuùa Gieâsu.
Xin ôn ñöôïc ngöôõng moä Chuùa Gieâsu nhö caùc ngö phuû ngaây ngaát ñaém say
vaø ngôõ ngaøng. Tieáp ñeán laø xin ôn trôû neân gioáng hoï veà ñöùc khieâm nhöôøng vaø töø
boû.

KHIEÂM NHÖÔØNG, CON ĐÖỜNG ÑÖA ÑEÁN ÔN THAÙNH


ÔÛ ñaây, ta thaáy baûn tính haêng say cuûa Pheâroâ boäc loä roõ raøng. Xuùc ñoäng maïnh tröôùc
meû caù laï luøng, oâng lieàn quì goái xuoáng. Tröôùc maét oâng giôø ñaây, Chuùa Gieâsu ñaày
ñuû uy nghi cao caû. Cảm thấy đòa vò mình quaù thaáp heøn, oâng chæ ñaùng quì döôùi
chaân Ngaøi maø thoâi. Quì döôùi chaân coù nghóa laø: Xin Ngaøi tuøy yù söû duïng baûn thaân
toâi, toâi hoaøn toaøn tuøy thuoäc veà Ngaøi, toâi laø toâi tôù Ngaøi.
Chuùng ta coøn bieát veà Thieân Tính cuûa Chuùa Gieâsu hôn oâng Pheâroâ, vaäy khi
ñeán beân Nhaø Taïm, nôi Ngaøi ñang hieän dieän, ta coù thaùi ñoä kính troïng vaø taän hieán
nhö oâng chaêng? Söï hieän dieän cuûa Ngaøi nôi Nhaø Taïm (treân thuyeàn oâng Pheâroâ) laïi
khoâng laï luøng, cao troïng hôn caû meû caù sao! Coù theå chuùng ta cuõng quì goái beân
Nhaø Taïm nhö oâng Pheâroâ quì döôùi chaân Chuùa treân thuyeàn, nhöng chaéc moät ñieàu
loøng haêng say nhieät thaønh chuùng ta khaùc xa oâng Pheâroâ. Loøng haêng say nôi oâng
chính laø loøng ñaïo saâu xa, coøn chuùng ta, chuùng ta thieáu tinh thaàn naøy. Khi chuùng
ta khoâng soáng nhieät thaønh vaø trung tín, thì thoùi quen seõ daàn daàn giaûm söï haêng
say.
Haõy nghe Pheâroâ thoát leân moät caâu noùi ñaày khieâm nhöôøng: ‘Xin Ngaøi traùnh
xa toâi ra, toâi chæ laø ngöôøi khoán naïn!’ OÂng caûm thaáy Vò ñöùng tröôùc oâng laø Ñaáng
Thaùnh, laø Söù Thaàn ñuôïc Thieân Chuùa göûi tôùi, neân taâm thaàn oâng roái loaïn baøng
hoaøng. OÂng caûm thaáy con ngöôøi baát xöùng cuûa oâng bò phôi ra tröôùc nguoàn saùng
khieán moïi taät xaáu ñeàu toû hiện ra heát. OÂng khoâng bieát tieáp xuùc vôùi söï thaùn h thieän
cuûa Ngaøi theá naøo, neân phaûi keâu leân: ‘Xin haõy traùnh xa toâi ra!’
Chuùng ta haõy ngöôõng moä ñöùc khieâm nhöôøng cuûa Pheâroâ. Nhaân ñöùc naøy bao
goàm hai caùi nhìn: ‘Nhìn leân Thieân Chuùa vaø nhìn vaøo baûn thaân.’ Khieâm nhöôøng
chính laø caûm thöùc veà söï khaùc bieät vaø töông phaûn maõnh lieät ñoù. Tröôùc heát taâm
tình run sôï naøy ñöôïc dieãn taû baèng cöû chæ ruùt lui vaø chaïy troán, vì thaáy mình xaáu
xa, coâ ñoäc vaø khoán naïn quaù möùc; caûm thaáy tuûi hoå nhö ngöôøi aên maøy quaàn aùo
raùch röôùi ñöùng giöõa cung ñieän traùng leä cuûa nhaø vua.

3
Tuy nhieân taän thaâm taâm Pheâroâ naûy ra moät caûm nghó khaùc: ngöôøi cao
troïng, thaùnh thieän vaø hoaøn haûo voâ cuøng, chaéc chaén phaûi laø ngöôøi toát laønh. Do ñoù
oâng heát loøng tin töôûng phoù thaùc vaø hoài hoäp chôø ñôïi. Quaû thöïc loøng tin cuûa Pheâroâ
ñaõ ñaët ñuùng choã. Moïi hy voïng cuûa oâng ñeàu thoûa nguyeän. Nôi oâng, lôøi kinh
Magnificat laïi ñöôïc thöïc hieän: ‘Chuùa ñaõ haï ngöôøi quyeàn haønh xuoáng khoûi ñòa vò
cao vaø ñaõ naâng ngöôøi heøn moïn leân.’
Phaûi, ñuùng nhö vaäy, oâng seõ trôû neân ngöôøi cao troïng nhaát trong caùc söù ñoà.
OÂng laø ñaàu cuûa toaøn theå phaåm traät Hoäi Thaùnh.
Haõy thaám nhuaàn caûnh töôïng naøy vaø baøy toû leân Chuùa Gieâsu vaø Thaùnh
Pheâroâ moïi taâm tình chaân thaønh.

TÖØ BOÛ, ÑIEÀU KIEÄN ÑOÙN NHAÄN ÔN THAÙNH


Chuùa Gieâsu phaùn: ‘Con ñöøng sôï!’ Ngay lôøi noùi ñaàu tieân ñaõ traán an tinh thaàn vaø
höùa heïn baûo ñaûm roài. Ñoù chính laø tieáng noùi do loøng nhaân töø phaùt ra, vaø gioïng noùi
dòu daøng bieát bao! OÂng Pheâroâ e deø ngaång ñaàu leân, vaø nghe tieáng Chuùa noùi tieáp:
‘Con seõ trôû neân ngö phuû ñaùnh caù ngöôøi!’ OÂng nghe maø ngaây ngaát söõng sôø. OÂng
coù hieåu heát yù nghóa caâu noùi hay khoâng, khoâng thaønh vaán ñeà. Chæ bieát moät ñieàu,
ñoù laø oâng nhaän ra được tieáng môøi goïi cuûa chính Thieân Chuùa. OÂng khoâng ño
löôøng suy tính haäu quaû töông lai seõ ra sao, maø chæ caûm thaáy veû cao troïng ñaày bí
nhieäm cuûa söù meänh thoâi.
Caâu chuyeän treân chæ dieãn ra giöõa Chuùa Gieâsu vaø Pheâroâ. Tröôùc heát Chuùa
noùi vôùi moät mình oâng raèng: ‘Con seõ trôû neân ngö phuû ñaùnh caù ngöôøi!’ Chaéc oâng
seõ keå laïi cho ba baïn ñoàng nghieäp.
Hai thuyeàn ñaùnh caù reõ soùng tieán vaøo đất liền. Caùc ngö phuû voäi vaøng
chuyeån caù leân bôø. ‘Khi Pheâroâ vaø Anreâ ñang giaët löôùi, Chuùa Gieâsu noùi vôùi caû hai:
caùc con haõy theo Thaày, Thaày seõ bieán caùc con trôû neân ngö phuû ñaùnh caù ngöôøi.
Thaáy hai anh em oâng Giacoâbeâ vaø Gioan ñang ngoài vaù löôùi. Ngaøi cuõng goïi hai
oâng nhö theá. Hai oâng lieàn boû löôùi vaø cha giaø laø ông Gieâbeâñeâ maø theo Chuùa
Gieâsu.’
Thaät laø ñôn sô vaø ngoan nguøy bieát bao! Chæ maáy lôøi thoâi cuõng ñuû chinh
phuïc nhöõng taâm hoàn ñaõ hieåu bieát Chuùa Gieâsu. Hoï theo Ngaøi tôùi baát cöù nôi naøo.
Hoï khoâng caàn hoûi: Ngaøi muoán chuùng toâi laøm gì? Cuõng khoâng ñaët vaán ñeà: Coøn
cha giaø chuùng toâi thì sao? Hoï cuõng chaúng quan taâm gì tôùi thuyeàn löôùi, laø nhöõng
4
ñoà ngheà giuùp hoï nuoâi soáng gia ñình. ‘Haõy theo Thaày!’ Nghe tieáng goïi ñoù, hoï lieàn
ñöùng daäy, laáy aùo ngoaøi maëc vaøo, thaét giaây löng vaø liền leân ñöôøng.
Toâi coù saün saøng theo Chuùa nhö theá khoâng? Phaûi chaêng toâi coøn vöôùng maéc
nhöõng raøng buoäc ích kyû, vaø coøn trì hoaõn bôûi muoân ngaøn do döï nhuùt nhaùt? Hieän
giôø ñaây, Ngaøi ñoøi hoûi toâi ñieàu gì ?

----------o0o---------