You are on page 1of 9

tr−êng ®¹i häc c«ng nghiÖp hμ néi

Bé M«n : §L&§K – Khoa §iÖn


---------- o0o ----------

Tμi LiÖu ThÝ NghiÖm

m«n : Vi Xö Lý

Hµ Néi, 2007
Néi quy vµ Yªu cÇu

1. Sinh viªn ®Õn phßng thÝ nghiÖm ph¶i chÊp hµnh toµn bé néi quy cña
phßng thÝ nghiÖm, nhµ tr−êng.

2. Tr−íc khi ®Õn thÝ nghiÖm sinh viªn ph¶i häc xong lý thuyÕt trªn líp.

3. Tr−íc khi ®Õn lµm thÝ nghiÖm mçi sinh viªn ph¶i chuÈn bÞ toµn bé néi
dung thi nghiÖm ¬ nhµ trªn giÊy A4 viÕt mét mÆt, cã ghi râ hä tªn, líp vµ
nhãm thÝ nghiÖm cña m×nh(®−îc viÕt b»ng tay). Néi dung gåm cã:

+ Yªu cÇu thÝ nghiÖm


+ S¬ ®å nguyªn lý
+ ThuËt to¸n ®iÒu khiÓn
+ Ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn

4. Sau khi thÝ nghiÖm xong sinh viªn ph¶i lµm b¸o c¸o thÝ nghiÖm vÒ nh÷ng
néi dung ®· thùc nghiÖm(®−îc viÕt b»ng tay). Néi dung gåm cã:

+ Yªu cÇu thÝ nghiÖm


+ S¬ ®å nguyªn lý
+ ThuËt to¸n ®iÒu khiÓn
+ Ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn
+ KÕt qu¶ thùc nghiÖm
+ NhËn xÐt qóa tr×nh thÝ nhiÖm

3
Bµi 1

øng dông Timer2 lµm viÖc ë chÕ ®é Autoreload ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c LED ph¸t
quang, cã s¬ ®å nguyªn lý nh− H×nh 1.1. TÇn sè xung nhÞp lµ 12Mhz.

1.1 X©y dùng thuËt to¸n, ch−¬ng tr×nh ®Ó c¸c ®Ìn LED (D7 – D0) s¸ng tõ ph¶i
qua tr¸i, ®Ìn sau s¸ng ®Ìn tr−íc t¾t, khi s¸ng ®Õn ®Ìn D7 l¹i lÆp l¹i tõ ®Çu.
Thêi gian chuyÓn gi÷a c¸c ®Ìn lµ 500ms.

1.2 X©y dùng thuËt to¸n, ch−¬ng tr×nh ®Ó c¸c ®Ìn LED (D7 – D0) s¸ng tõ tr¸i
qua ph¶i, ®Ìn sau s¸ng ®Ìn tr−íc t¾t, khi s¸ng ®Õn ®Ìn D0 l¹i lÆp l¹i tõ ®Çu.
Thêi gian chuyÓn gi÷a c¸c ®Ìn lµ 700ms.

1.3 X©y dùng thuËt to¸n, ch−¬ng tr×nh ®Ó c¸c ®Ìn LED (D7 – D0) s¸ng tõ ph¶i
qua tr¸i, ®Ìn sau s¸ng ®Ìn tr−íc kh«ng t¾t, khi s¸ng ®Õn ®Ìn D7 l¹i lÆp l¹i tõ
®Çu. Thêi gian chuyÓn gi÷a c¸c ®Ìn lµ 1s.

1.4 X©y dùng thuËt to¸n, ch−¬ng tr×nh ®Ó c¸c ®Ìn LED (D7 – D0) ®ång thêi
s¸ng tõ hai bªn vµo. Tõ D0 ®Õn D3, tõ D7 ®Õn D4 råi l¹i lÆp l¹i tõ ®Çu. Thêi
gian chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c ®Ìn lµ 2s.

Bµi 2
øng dông ng¾t ngoµi INT0 vµ T2 ®Ó ®Õm vµ hiÓn thÞ sè lÇn nhÊn nót (N) vµ
hiÓn thÞ sè lÇn Ên nót b»ng LED b¶y thanh (D1, D0) nh− H×nh 2.1. TÇn sè xung
nhÞp lµ 12Mhz.

2.1 Dïng D0 ®Ó hiÓn thÞ sè lÇn Ên nót N. Gi¸ trÞ ®Õm b¾t ®Çu t¨ng tõ “0” vµ nÕu
gi¸ trÞ ®Õm t¨ng ®Õn “10” thi quay trë l¹i “0”.

2.2 Dïng (D1, D0) ®Ó hiÓn sè lÇn Ên nót N. Gi¸ trÞ ®Õm b¾t ®Çu t¨ng tõ “0” vµ
nÕu gi¸ trÞ ®Õm t¨ng ®Õn “30” th× quay l¹i “0”.

2.3 Dïng (D1, D0) ®Ó hiÓn sè lÇn Ên nót N. Gi¸ trÞ ®Õm b¾t ®Çu gi¶m tõ “30” vµ
nÕu gi¸ trÞ ®Õm gi¶m ®Õn “0” th× quay l¹i “30”.

2.4 Dïng (D1, D0) ®Ó hiÓn sè lÇn Ên nót N. Gi¸ trÞ ®Õm b¾t ®Çu t¨ng tõ “0” vµ
nÕu gi¸ trÞ ®Õm t¨ng ®Õn “100” th× quay l¹i “0”.

4
• Ch−¬ng tr×nh viÕt cho bµi 1.1

;=============================================================
;Chuong trinh lap cho bai thi ngiem 1.1
; Update : 12/01/2007
;=============================================================
org 0000H ;Vector Reset
ljmp Init ;Nhay toi chuong trinh khoi tao

org 0003H ;Vector ngat ngoai INT0


reti

org 000BH ;Vector ngat tran T0


reti

org 0013H ;Vector ngat ngoai INT1


reti

org 001BH ;Vector ngat tran T1


reti

org 0023H ;Vector ngat cong truyen thong


reti

org 002BH ;Vector ngat tran T2


ljmp DK_LED ;nhay toi ctcpnv tran T2 de dieu
;khien LED
;=============================================================
;Phan khai bao cac bien so, hang so
;=============================================================
tic equ 50H ;bien xac dinh thoi gian chuyen giua cac
;LED
;=============================================================
;Chuong trinh con khoi tao
;=============================================================
org 100
Init:
clr EA ;Cam tat ca cac ngat
mov SP,#2FH ;Khoi tao ngan xep
mov T2CON,#00H ;T2 lam viec o che do Auto_reload
mov TH2,#3CH ;voi chu ky ngat la 50ms
mov TL2,#0AFH
mov RCAP2H,TH2
mov RCAP2L,TL2
mov tic,#10 ;Thoi gian chuyen cac LED la 500ms
mov a,#01H ;cho D0 sang
setb TR2 ;cho phep T2 lam viec
setb IE.5 ;cho phep ngat tran T2
setb EA ;Cho phep tat ca cac ngat
here:
sjmp here ;Doi ngat

5
;=============================================================
;Interrupt DK_LED
;thuc hien dieu khien cac LED (D7-D0) sang tu phai qua trai,
den sau sang
;den truoc tat, thoi gian chuyen tiep cac den la 500ms
;Input : None
;Ouput : None
;=============================================================
DK_LED:
clr TF2 ;xoa co bao ngat tran T2
djnz tic,KT_DK ;kiem tra da du 500ms ?
mov tic,#10
rl a ;chuyen sang LED tiep theo sang
mov P0,a
KT_DK:
reti
;=============================================================

• Ch−¬ng tr×nh viÕt cho bµi 2.2

;=============================================================
;Chuong trinh lap cho bai thi ngiem 2.2
; Update : 12/01/2007
;=============================================================
org 0000H ;Vector Reset
ljmp Init ;Nhay toi chuong trinh khoi tao

org 0003H ;Vector ngat ngoai INT0


ljmp DEM ;nhay toi ctcpvn dem so lan an nut N

org 000BH ;Vector ngat tran T0


reti

org 0013H ;Vector ngat ngoai INT1


reti

org 001BH ;Vector ngat tran T1


reti

org 0023H ;Vector ngat cong truyen thong


reti

org 002BH ;Vector ngat tran T2


ljmp HT_LED ;nhay toi ctcpnv tran T2 de dieu
;khien LED
;=============================================================
;Phan khai bao cac bien so, hang so
;=============================================================

6
Num equ 50H ;bien chua so lan an nut N
D0 equ 51H ;chua ma 7 thanh cau D0 so can hien thi
D1 equ 52H ;chua ma 7 thanh cau D1 so can hien thi
Dn equ 53H ;xac dinh Digit can hien thi
;=============================================================
;Chuong trinh con khoi tao
;=============================================================
org 100
Init:
clr EA ;Cam tat ca cac ngat
mov SP,#2FH ;Khoi tao ngan xep
mov T2CON,#00H ;T2 lam viec o che do Auto_reload
mov TH2,#0D8H ;voi chu ky ngat la 10ms
mov TL2,#0EFH
mov RCAP2H,TH2
mov RCAP2L,TL2
setb IT0 ;dat ngat INT0 thao suon xuong
mov Num,#0 ;Khoi tao so lan an nut la "0"
mov Dn,#0 ;cho D0 hien thi
mov R0,#D0 ;(R0) chua dia chi cua D0
mov R7,#01H ;cho D0 sang
setb TR2 ;cho phep T2 lam viec
setb EX0 ;cho phep ngat ngoai INT0
setb IE.5 ;cho phep ngat tran T2
setb EA ;Cho phep tat ca cac ngat
here:
sjmp here ;Doi ngat
;=============================================================
;Interrupt DEM
;thuc hien dem so lan an nut N
;Input : None
;Ouput : (Num) chua so lan an nut N
;=============================================================
DEM:
clr IE0 ;xao co bao ngat
inc Num ;dem so lan an
mov a,Num
cjne a,#30,KT_DEM
mov Num,#0
KT_DEM:
reti
;=============================================================
;Interrupt HT_LED
;thuc hien dieu khien cac LED (D1,D0) hien thi so lan an nut N
;Input : None
;Ouput : None
;=============================================================
HT_LED:
clr TF2 ;xoa co bao ngat tran T2
mov a,Num
mov b,#10
div ab ;doi so can hien thi sang ma BCD
mov dptr,#SEG
movc a,@a+dptr ;doi ra ma bay thanh DO
mov D1,a
7
mov a,b
mov dptr,#SEG
movc a,@a+dptr ;doi ra ma bay thanh D1
mov D0,a
;==============================================
;Hien thi quet cac LED
;==============================================
mov a,@R0
mov P0,a ;gui so lieu can hien thi ra P0
mov P2,R7 ;cho phep Digit sang
inc R0 ;chuyen sang Digit tiep theo
mov a,R7
rl a ;chuyen sang Digit tiep theo
mov R7,a
inc Dn
mov a,Dn
cjne a,#2,KT_HT ;Kiem tra de quet lai tu dau
mov R0,#D0
mov Dn,#0
mov R7,#01H
KT_HT:
reti
;=============================================================
;bang ma bay thanh
;=============================================================
SEG:
db 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H,90H
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
;=============================================================

8
A B C D E F G H J K

0 VCC
0

R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8


1k 1k 1k 1k 1k 1k 1k 1k

1 1

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

2 K7 2

K6

K5

K4

K3

K2

K1

K0
K3

K2

K1

K0
RP1
3 RESPACK-8 3

Q3 Q2 Q1 Q0
MPS6521 MPS6521 MPS6521 MPS6521
1

2
3
4
5
6
7
8
9
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
4 VCC 4

U1
19 39 P0.0
R0
XT AL1 P0.0/AD0
38 P0.1 R1
X? P0.1/AD1
P0.2
R2
1k
37
5 18
P0.2/AD2
36 P0.3
R3
1k
5
XT AL2 P0.3/AD3
35 P0.4
R4
1k
P0.4/AD4
34 P0.5
R5
1k
P0.5/AD5
33 P0.6 R6
1k
C2 C1 P0.6/AD6 R7
1k
9 32 P0.7
33p 33p RST P0.7/AD7 1k

K7

K6

K5

K4
1k
21
P2.0/A8
6 22 6
P2.1/A9
C3
VCC

23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
10u 31 26 Q7 Q6 Q5 Q4
EA P2.5/A13
R16 P2.6/A14
27 MPS6521 MPS6521 MPS6521 MPS6521
28
VCC

7 10k P2.7/A15 7
1 10
P1.0/T2 P3.0/RXD
2 11
P1.1/T 2EX P3.1/T XD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
8 P1.5 P3.5/T1 8
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
DATE:
AT 89C52
FILE NAME: LED_DIODE.DSN
DESIGN TITLE: 1/11/2007
D:\Duy Phú\TN_VDK\Bai 1\LED_DIODE.DSN
PAGE:
9 PATH: D:\Duy Phú\TN_VDK\Bai 1\LED_DIODE.DSN 1 9
of 1
BY: REV: TIME: 11: 21:21 PM
A B C D E F G H J K

H×nh 1.1 : S¬ ®å nguyªn lý ghÐp nèi vi ®iÒu khiÓn víi c¸c diode ph¸t quang
9
A B C D E F G H J K

0 0

1 1

RP1 7SEG_LED
RESPACK-8

VCC
2 2

2
3
4
5
6
7
8
9
dp1
a1
b1
c1
d1
e1

g1
f1
3 3
89C52
U1
19 39 a1
R1 a
X1 XT AL1 P0.0/AD0
38 b1 R2 b
P0.1/AD1
37 c1
R3
1k
c
18
P0.2/AD2
36 d1
R4
1k
d
4 XT AL2 P0.3/AD3 R5
1k 4
35 e1 e
CRYSTAL P0.4/AD4 R6
1k

dp
C2 C1 34 f1 f
R7

a
b

d
e

g
c
P0.5/AD5 1k

f
33 g1 g
33p 33p
9
P0.6/AD6
32 dp1
R8
1k
dp
RST P0.7/AD7 1k

21
R9 1k

5
P2.0/A8
22
R10 5
P2.1/A9 10k
C3 P2.2/A10
23
10k
29 24
VCC PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12 VCC
10u 31 26
VCC EA P2.5/A13
R12 27
P2.6/A14
10k 28 R11
P2.7/A15
6 6
10k
1 10
P1.0/T2 P3.0/RXD
2 11
P1.1/T2EX P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15 C4
7 P1.5 P3.5/T1 7
7 16
8
P1.6
P1.7
P3.6/WR
P3.7/RD
17
10u
N
AT89C52

8 8

DATE:
FILE NAME: Dieu_Khien_LED.DSN
1/13/2006
DESIGN TITLE: D:\Bo Mon DLDK\Bai2\Dieu_Khien_LED.DSN
PAGE:
9 PATH: D:\Bo Mon DLDK\Bai2\Dieu_Khien_LED.DSN 1 9
of 1
BY: REV: TIME: 12:12:42 PM
A B C D E F G H J K

H×nh 2.1 : S¬ ®å nguyªn lý ghÐp nèi vi ®iÒu kiÓn víi LED 7 thanh vµ nót Ên