You are on page 1of 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ THI THỬ

ĐẠI HỌC LẦN 2


NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi:
Toán, khối A

-------------------------
---------------

Câu 1 ( 2 điểm )

Cho hàm số (1)

1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số (1).


2.Tiếp tuyến tại điểm M bất kỳ của (C) cắt các đường tiệm cạn của nó
tại hai điểm phân biệt A và B, gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của
(C). Chứng minh M là trung điểm của đoạn AB và xác định M để tam giác
IAB có chu vi nhỏ nhất.

Câu 2 (2 điểm)

1. Giải phương trình:

2. Giải hệ phương trình:

Câu 3 ( 1 điểm)
Tính các giới hạn:

a) b)

Câu 4 ( 1,5 điểm)


Cho lăng trụ đứng có và
. Gọi M là trung điểm của cạnh
1.Chứng minh rằng
2.Tính thể tích khối tứ diện , từ đó suy ra khoảng cách từ A
đến mp
Câu 5 ( 1 điểm)
Cho 2 số thực u, v thỏa mãn u < v. Chứng mình rằng:

Câu 6 ( 1,5 điểm)


Trong mặt phằng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(2;4) và đường tròn (C)
có phương trình . Gọi là đường thẳng đi qua điểm M
và cắt đường tròn (C) d\tại hai điểm phân biệt A, B sao cho MA + MB = 4.
1.TÍnh độ dài đoạn thẳng AB.
2. Viết phương trình đường thằng .

Câu 7 ( 1 điểm)
Tìm hệ số của trong khai triển của nhị thức , biết rằng n là số
nguyên dương thỏa mãn đằng thức: