You are on page 1of 3

Departament de Matemàtiques.

IES Alcúdia MACS-I

Tema 3: Sistemes d’equacions. Aritmètica mercantil

1. Si compram un lot format per tres productes X, Y, Z costa 48 €. Si el preu del producte
X augmenta un 10% i el producte Y augmenta un 20% el lot costa 55 €. En canvi, si el preu del
producte X es rebaixa un 20% i el producte Y es rebaixa un 10% el lot costa 43 €. Què val cada
producte? (R: x=10, y=30, z=8)

2. Es tenen 1385 € en bitllets de 5, 20 i 100 €. El nombre de bitllets de 5€ excedeix en 7


unitats el nombre de bitllets de 100 €. Per cada 2 bitllets de 100€ se’n tenen 3 de 20€.
Quants de bitllets hi ha de cada valor? [Juny 01] (R: 17 de 5€, 15 de 20€, 10 de 100€)

3. Dues empreses A i B aporten una part del capital d’un negoci. El capital total es col·loca en un
compte al 7,5% TAE durant 1 any. En aquest temps el capital es transforma en 32250 €.
Quin capital va aportar cada empresa sabent que l’empresa A va aportar 1/3 part del total?
(R: a=10000 €, b=20000 €)

4. El 30% dels habitants de les balears llegeix almenys el diari de Mallorca, el 13% almenys
el diari Última hora, i el 6% els llegeixen tots dos. Quin percentatge d’habitants no llegeix
cap dels dos diaris? [Juny 01] (R: 63%)

5. A principis de cada mes ingresam 1000 € en un compte estalvi al 6% anual amb períodes de
capitalització menusuals. Si a principis d’any el compte estava buit, quin capital tenim a l’acabar
l’any? (R: 12397,24 € )

6. Ens han concedit un préstec hipotecari de 30.000 € a un 6% d'interès compost anual i amb una
durada de sis anys. Calculeu:
a) L'anualitat que s'ha de pagar. (R: 6100,88 €)
b) Completeu la taula següent:

Any Deute Interès Pagament Deute pendent


1
2
3
4
5
6

7. Una entitat financera concedeix un préstec hipotecari al 7,5% nominal d'interès anual. El client
efectuarà els pagaments de 2838,18 € cada semestre durant tres anys.
a) Quina és la quantitat prestada? (R: 15000 €)
b) Completeu la taula d'aquest préstec hipotecari:

Any Deute Interès Pagament Deute pendent


1
1
2
2
3
3
Exercicis de matemàtica financera.
1. En quina quantitat es transformaran 4000€ invertits a un interès simple del 5.5 % anual durant 9
anys?

2. Quina quantitat de diners hauriem d’ingressar en una entitat bancària al 5 % anual durant 5 anys per
obtenir un capital final de 30000 €? Els interessos es retiren al final de cada any.

3. Una persona ingressa en un banc un capital de 4000 € al 6 % d’interès compost. Quant li retornaran
al cap de 10 anys?

4. En quants anys 5400 € col·locats al 5 % d’interès compost es convertiran en 6250 € ¿

5. A quin tipus d’interès compost hem d’invertir 9250 € perquè en 12 anys generin uns interessos de
850 €?

6. A quin interès compost anual hem d’invertir un capital si al cap de sis anys ha augmentat un 25 % ?

7. Calcula els interessos que produeixen 10000 € que s’inverteixen al 7 % anual durant 6 anys i que es
capitalitzen mensualment.

8. Una caixa ofereix un producte financer al 6 % nominal, convertible cada trimestre. Quina és la TAE
de l’operació?

9. Un empresari sol·licita un préstec de 32000 €. L’hi concedeixen a un interès fix del 8 % que ha de
pagar en 10 anualitats. De quant serà cada anualitat?

10. Una persona vol pagar-se el cotxe demanant un préstec de 18000 € al 8 % anual, pagant
mensualment en tres anys. Determina el valor de la mensualitat a pagar.

Solucions:
1.) 5980 €; 2.) 24000 €; 3.) 7163,39 €; 4.) 3 anys.; 5.) 0,735 %; 6.) 3,79 %
7.) 5201,05 €; 8.) 14 %; 9.) 4768,94 €; 10.) 564,05 €

Inequacions

1. x 2 − 5x + 4 < 0 y≤ x+ 1 
6. 
2. x 2 − 4 > 0 y > 2 − 3x
3. 3x − x 2 ≤ 0
x + 3y > 0
7. 
4. 2x 2 ≥ 5x + 3 3x − y > 1 
x + 2y < 6 
5. 
2x + 4y ≥ − 2
x− y> 0 
8. 
− x + y > 2