You are on page 1of 133

1.

1 Latar Belakang
Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan
negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam
usaha merealisasikan hasrat tersebut.

Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus


dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan
menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang
diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya,
psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahan
dadah serta pembangunan diri murid.

Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru
kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang
perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru
kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti
yang telah dirancangkan.

Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan


akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah
diharapkan fail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantu
menjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling.
1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia
VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
V

Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang, Gemilang dan Terbilang


Menjelang 2010
M

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


M

Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia Bagi


Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya Dan Memenuhi Aspirasi Negara
M
Malaysia

1.3 Visi dan Misi Sekolah


VISI SEKOLAH
( Disi oleh GKSM
)

MISI SEKOLAH
( Diisi oleh GKSM
)
1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling
VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
V

MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN


EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN
BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BERKUALITI SECARA MENYELURUH DAN BERKESAN DEMI
KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH.
K

MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


M


Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan
berkesan.

Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang
tinggi dan berakhlak mulia.

Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam
akademik.

Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan
melalui program bimbingan dan kaunseling.
� Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan
murid.
1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
�Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan
keluarga �.
1.6 Piagam Pelanggan Sekolah
( Diisi oleh GKSM
)

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling


1.
Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.
2.
Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.
3.
Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme.
4.
Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan
tertakluk kepada persetujuan klien.
5.
Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi
setiap sesi individu atau kelompok.
6.
Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai
dalam tempoh 48 jam.
7.
Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang
memerlukan kaunseling krisis.
8.
Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas
dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling.
9.
Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur,
ikhlas dan beretika.
10. Membangunkan
potensi individu sebagai model insan yang mampu
menyumbang kepada negara.
1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling
BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat
penting.
Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa
besar dan
waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus
maju ke
arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu
dilaksanakan
dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil Bidang Input Kaedah


1. Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling
1. Akademik Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Konsultasi
2. Kerjaya
3. Psikososial
4. Keluarga
5. Peribadi
6. Kes Disiplin
7. Dadah
8. HIV/ AIDS
9. Krisis
2. Pengurusan dan 1. Maklumat Kerjaya Sistem Fail
Paparan
Sebaran
Brosur / Pamplet
Poster
Buku
Buku Skrap
Perkongsian
Pentadbiran 2. Maklumat Pendidikan dan
Latihan
3. Maklumat Dadah
4. Maklumat HIV/ Aids
5. Maklumat Bahaya Rokok
dan Kesihatan
6. Rancangan Tahunan
7. Kertas Kerja Program
8. Buku Rekod Perkhidmatan
9. Borang-borang
Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
10. Jadual Waktu Perkhidmatan
11. Maklumat Murid
12. Laporan Program
13. Keceriaan Bilik Kaunseling
14. Papan Kenyataan
Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
15. Laporan dan Rekod Sesi
16. Penilaian Program
17. Rekod dan Laporan
Kewangan
Bil Bidang Input Kaedah
3. Akademik 1. Pemilihan mata pelajaran
elektif
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Bengkel
Seminar
Kem/Perkhemahan
Tayangan Video
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS)
Taklimat
Kolokium
Tutor Sebaya
Mentor Mentee
Lawatan
Ceramah
Pameran
Bank maklumat manual
Bank maklumat berkomputer
2. Kemahiran Belajar
a. Membaca
b. Mencatat/ mengambil
nota
c. Pengurusan masa
d. Pengurusan diri
e. Mendengar
f. Mengingat
g. Mengulangkaji
h. Menjawab soalan
peperiksaan
i. Menghadapi
peperiksaan
3. Mengumpul maklumat
pelajaran atau peluang
melanjutkan pelajaran di
Institusi Pengajian Tinggi.
4. Kerjaya 1. Inventori Minat Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Lawatan
Ceramah
Forum
Seminar
Tayangan video
Pertandingan-pertandingan
- Media Maklumat Kerjaya
- Buku Skrap Kerjaya
- Eksplorasi Alam Kerjaya
- Poster Kerjaya
- Sketsa Kerjaya
2. Inventori Personaliti
3. Inventori Nilai
4. Pemilihan Mata Pelajaran
Elektif
5. Pengumpulan Maklumat
Kerjaya
6. Pendedahan kerjaya
Peluang latihan kerjaya
7. Penyebaran Maklumat
-
5. Psikososial &
Kesejahteraan
Mental
1.
2.
3.
Ujian Personaliti
Senarai semak masalah
Merujuk Kad Maklumat
Diri (Jika perlu)
Bimbingan Kerjaya
merentasi Kurikulum
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Forum
Kursus
Bengkel/Seminar
Kem Bina Insan/ Diri
Kolokium
Lawatan
Tayangan video
Kaunseling Keluarga
PRS
Latihan Dalam Kumpulan
Aktiviti Simulasi Kumpulan
Perkhemahan Ibadah
Ceramah
4. Kemahiran Komunikasi
5. Kemahiran Asertif/Tegas
diri
6. Penyaringan maklumat
7. Pengurusan Tekanan
8. Kemahiran Rohani
d Kemahiran Membuat
9.
Keputusan
10. Kemahiran Pengawalan
Diri
11. Kemahiran Aplikasi
12. Kemahiran Sintesis
Bil Bidang Input Kaedah
13. Kemahiran Analisis
Kritikal
14. Pengekalan Penghargaan
Kendiri/ Self Esteem
15. Perkembangan Keremajaan
16. Konsep Kendiri
17. Pengendalian Kendiri
18. Program Orientasi
6. Keibubapaan 1. Komunikasi Ceramah
Seminar
Forum
Bengkel
Perkhemahan keluarga/
Hari Keluarga
Lawatan ke rumah
Khidmat Konsultasi
Kursus Kemahiran
Keibubapaan
Konferens
Buletin Keluarga
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2. Perkembangan individu
3. Isu-isu Kekeluargaan
3.1 Kepimpinan
3.2 Perkembangan remaja
masa kini dan akan
datang
3.3 Kerukunan dan
kesejahteraan
keluarga.
7. Pembangunan 1. Kemahiran Komunikasi Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Latihan Dalam Kumpulan
Lawatan ke rumah
Ceramah
Bengkel
Praktikum PRS
Diri 2. Kemahiran Penyelesaian
Masalah
3. Kepimpinan
4. Kemahiran Tegas Diri
5. Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS)
6. Kemahiran Sosial
7. Kemahiran Memilih
Keutamaan Tugas
8. Pengurusan Diri
8. Pendidikan
Pencegahan
Dadah / Rokok /
Inhalan dan
HIV/ AIDS
1. Kemahiran Asertif Ceramah
Seminar/Bengkel
Pertandingan Esei
Pertandingan Poster
Pertandingan Pidato
Pertandingan Boria
Pertandingan Nasyid
Kuiz
5 Minit Anti Dadah
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2. Kemahiran Sosial
3. Perkembangan Seksual
4. Sikap Benci kepada dadah
5. Kemahiran Menghindar
Jangkitan HIV/ AIDS
6. Pendidikan Kekeluargaan
6
2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia
1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan
dan sejahtera
3. Menyediakan
6
sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan
negara
4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia
2 .2 Objektif Sekolah
( Diisi oleh Guru Kaunseling Sekolah Menengah )

4
2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling
(
2.3.1
Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan:
2.3.1.1
Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.
2.3.1.2 Kemahiran belajar.
2.3.2
Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan :
2.3.2.1 Mengumpul
dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan
peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi
awam, swasta dan institusi latihan kemahiran.
2.3.2.2 Ujian psikometrik.
2.3.3
Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:
2.3.3.1 Program psikososial.
2.3.3.2 Program kesejahteraan mental.
2.3.4
Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan
kesejahteraan individu melalui:
2.3.4.1 Konsultasi keibubapaan.
2.3.4.2 Kaunseling keluarga.
2.3.5
Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan
pencegahan dadah melalui:
2.3.5.1
Pendekatan Keluarga Cemerlang
2.3.5.2
Pembentukan Jati Diri Remaja
2.3.5.3
Sekolah Bebas Dadah
2.3.6 Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:
2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri
2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan
2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat
2.3.6.4 Penyelesaian Masalah
3.1 Carta Organisasi Sekolah
CARTA ORGANISASI
KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA
/
GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA
G

PENGETUA / GURU
B
BESAR

GURU
PENOLONG
KANAN
AKADEMIK
GURU
PENOLONG
KANAN
HAL EHWAL
MURID
GURU
PENOLONG
KANAN
KOKURIKULUM
PENYELIA
PETANG
GURU
KAUNSELING SEPENUH MASA /
GURU BIMBINGAN SEPENUH
M
MASA

2
3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
CARTA ORGANISASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH MENENGAH
S

Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Sains Dan Matematik


Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Bidang Bahasa
Guru Pendidikan Islam Ketua Guru Disiplin
Ketua Guru Asrama (Warden) Guru Penyelaras Kokurikulum
Guru Penyelaras Ting: 1 Guru Penyelaras Ting: 4
Guru Penyelaras Ting: 2 Guru Penyelaras Ting: 5
Guru Penyelaras Ting: 3 Guru Penyelaras Ting: 6
PENGERUSI
Pengetua
NAIB PENGERUSI
GPK Pentadbiran
GPK HEM
GPK Kokurikulum
SETIAUSAHA
Guru Kaunseling SM 1
PENOLONG SETIAUSAHA
Guru Kaunseling SM 2
AHLI JAWATANKUASA
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 16
F

M
4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa
4.1.1
Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling sekolah.
4.1.2
Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah
melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan
murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.
4.1.3
Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.
4.1.4
Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling
kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai.
4.1.5
Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok
dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara
optimum.
4.1.6
Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling individu secara profesional dan beretika.
4.1.7.
Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk
semua murid.
4.1.8
Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti
pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan
keperluan IPT.
4.1.9
Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok,
alkohol dan HIV/AIDS.
4.1.10 Merancang,
melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti
untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang
melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar
negara.
4.1.11 Merancang,
melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti
perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling,
kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.
4.1.12 Merancang,
melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti
konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan
bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan
murid.
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 17
4.1.13 Membuat penilaian aktiviti
modul, model, instrumen dan profesionalisme
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .
4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling.
4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan
Bimbingan
dan Kaunseling.
4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar
kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah.
4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu
bapa yang memerlukannya.
4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar
yang berkaitan .
4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah
dan PIBG.
4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa
dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin
Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.
4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.
4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium,
motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.
4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib,
Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan
Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah.
4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan
dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri.
4.1.25
Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke
semasa.
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 18
4. .2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain
BAHAGIAN : Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
JAWATAN : Guru Kaunseling Sepenuh Masa
J

TUGAS PEGAWAI
ATASAN YANG ADA
HUBUNGAN
TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
KUASA YANG
DIBERI
TUGAS PEGAWAI
YANG ADA
HUBUNGAN
1. Pengetua
2. GPK Pentadbiran
3. GPK HEM
4. Penyelia Petang
1.0 Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling
1.1 Merancang dan
melaksanakan sesi
kaunseling individu,
kaunseling
kelompok,
bimbingan individu,
bimbingan kelompok
dan khidmat
konsultasi
1. Akta 580
2. Pekeliling
Perkhidmatan.
3. Buku Panduan
Pelaksanaan
Perkhidmatan
Bimbingan Dan
Kaunseling di
sekolah.
1. Mendapat maklumat
daripada guru
disiplin tentang
masalah salahlaku
murid.
2. Berhubung dengan
semua guru untuk
mendapat maklumat
murid cemerlang,
sederhana dan lemah
dalam pelajaran
3. Menerima rujukan
daripada guru
tentang keperluan
kaunseling dan
bimbingan untuk
murid yang
berkenaan.
1. Pengetua
2. GPK Pentadbiran
3. GPK HEM
2.0 Pengurusan dan
pentadbiran
2.1 Memastikan bilik
kaunseling terurus
dan kondusif untuk
menjalankann
aktiviti bimbingan.
2.2 Mengurus sistem
fail, buku rekod/
borang-borang
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling dan rekod
sesi kaunseling
dengan baik.
2.3 Merancang,
melaksana dan
1. Pekelilingpekeliling
perkhidmatan.
2. Buku Panduan
1. Kerjasama erat
daripada guru
kaunseling, guru
SLAD, Guru
Kesihatan dan guru
yang berkenaan bagi
memastikan
pengurusan dan
pentadbiran berjalan
dengan lancar.
2. Guru Kaunseling
menghubungi agensi
yang berkaitan bagi
mendapatkan
maklumat yang
r
relevan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 19


F
menilai aktiviti
tahunan serta
menyediakan
laporan.
2.4 Menerima,
menyusun dan
mempamir maklumat
pendidiikan kerjaya,
pencegahan dadah,
HIV, Aids dan rokok.
1. Pengetua
mengeluarkan surat
arahan
2. Guru Penolong Kanan
Pentadbiran
3. Guru Penolong Kanan
HEM
4. Guru Kanan Mata
Pelajaran
3.0 Akademik
Merancang,
melaksana dan
mengawal selia
3.1 Pemilihan mata
pelajaran Elektif
3.2 Kemahiran Belajar
� Membaca
� Mencatat Nota
� Pengurusan
masa
� Pengurusan Diri
� Mendengar
� Mengingat
� Mengulangkaji
� Menghadapi
Peperiksaan
� Menjawab
soalan
* Menilai aktiviti
1. Pekeliling
pekeliling
Perkhidmatan.
2. Buku Panduan
pelaksanaan
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling di
sekolah
1. Ketua Panitia
mengumpul
maklumat tentang
pencapaian
mengikut mata
pelajaran.
2. Guru Mata
Pelajaran
mengenalpasti
murid yang
berpotensi dan
lemah.
3. Setiausaha
Peperiksaan
dalaman
menganalisa
pencapaian murid
1. Pengetua
mengeluarkan surat
arahan.
2. Guru Penolong Kanan
Pentadbiran
3. Guru Penolong Kanan
HEM
4.0 Kerjaya dan
Pendidikan
Tinggi
4.1 Merancang,
melaksana,
mengawalselia dan
menilai program
Bimbingan dan
Kaunseling kerjaya.
1. Pekeliling
pekeliling
Perkhidmatan.
2. Buku
Panduan
pelaksanaan
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling di
sekolah
1. Guru Penasihat
kelab Bimbingan dan
Kaunseling /
Kerjaya
menyebarkan
maklumat kerjaya.
2. Guru Penasihat
Pembimbing
Rakan Sebaya.
R

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 20


F
3. Buku Panduan
4.2 Merancang, Kerjayamenyedia dan Jilid 1 - 6,
mendedahkan Kementerianpeluang melanjutkan Pelajaranpelajaran di IPTA, Malaysia
IPTS, di dalam dan
luar negara.
1. Pengetua
mengeluarkan arahan
2. Guru Penolong Kanan
HEM
5.0 Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental
5.1 Menyedia,
mentadbir dan
menginterpretasikan
ujian-ujian
psikometrik
5.2 Merancang,
menyelaras dan
melaksana program-
program yang
melibatkan
kemahiran sosial
seperti:
� Komunikasi
� Asertif
� Pengurusan
stress
� Kemahiran
kerohanian
� Kemahiran
membuat
keputusan
� Kemahiran
aplikasi
� Kemahiran
sintesis
� Kemahiran
analisis kritikal
� perkembangan
remaja
� penghargaan kendiri
� konsep kendiri
� pengendalian kendiri
5.3 Merancang,
menyelaras dan
1. Pekeliling
pekeliling
Perkhidmatan.
2. Buku Panduan
pelaksanaan
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling di
sekolah.
3. Ujian-ujian
psikometri
seperti ujian
personaliti,
ujian minat,
dan lain-lain.
1. Jawatankuasa
Bimbingan dan
kaunseling
� membantu
melaksanakan
program
kemahiran
sosial,
perkembangan
diri dan
orientasi.
2. Panitia Pendidikan
Islam dan Moral
� Memberi dan
mengembangkan
input dalam
program yang
dijalankan
3. Badan Kebajikan
3

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 21


F
melaksanakan
program orientasi
murid.
1. Pengetua
mengeluarkan arahan
2. YDP PIBG
� Menyediakan
peruntukan
kewangan bagi
pembiayaan
program
3. Guru Penolong Kanan
Pentadbiran
4. Guru Penolong Kanan
HEM
6.0 Keibubapaan
6.1Merancang,
melaksana,
mengawal selia,
menilai program dan
aktiviti konferens
dengan ibu bapa,
guru, kakitangan
bukan guru, agensi
kerajaan dan bukan
kerajaan yang
terlibat dalam proses
pendidikan dan
perkembangan
murid.
6.2 Merancang,
melaksanakan,
mengawal selia,
menilai program dan
aktiviti perkhidmatan
konsultasi,
keibubapaan dan
khidmat rujukan.
1. Pekelilingpekeliling
Perkhidmatan.
2. Buku Panduan
pelaksanakan
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling di
sekolah.
3. Mesyuarat dan
surat edaran
daripada PIBG.
1. Setiausaha PIBG
� memaklumkan
kepada ibu bapa
yang terlibat.
2. Badan Kebajikan
� mengenalpasti
masalah/ isu
penting murid
di sekolah.
3. Guru Mentor
� menyimpan
rekod
perkembangan
kendiri murid
4. Guru Tingkatan
� menyimpan
rekod
perkembangan
akademik murid.
1. Pengetua
mengeluarkan surat
arahan
2. Pegawai Kesihatan
Tempatan
3. Guru Penolong Kanan
HEM
7.0 Pembangunan Diri
7.1 Mengendalikan sesi
kaunseling individu/
kelompok berkaitan
kemahiran
penyelesaian
masalah.
7.2 Mewujudkan,
melatih dan menilai
pasukan Pembimbing
Rakan Sebaya.
7.3 Merancang,
melaksana,
mengawal selia dan
menilai program-
program kepimpinan
1. Buku Panduan
Perkhidmatan
Bimbingan &
Kaunseling
2. Modul latihan
Pembimbing
Rakan Sebaya
3. Pekeliling
pekeliling
perkhidmatan
4. Buku Panduan
disiplin murid
1. Guru Disiplin
� menyimpan
rekod-rekod
disiplin dan
merujuk murid
kepada GKSM
2. Guru Tingkatan
� menyimpan
rekod butiran
murid untuk
rujukan
3. Guru Penasihat
P
PRS

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 22


F
murid.
1. Pengetua
mengeluarkan surat
arahan
2. Pegawai Kesihatan
tempatan
3. Guru Penolong Kanan
HEM
4. Pegawai Pendidikan
Pencegahan Dadah
JPN
5. Cawangan
Pencegahan
Dadah dan Narkotik,
PDRM
8.0 Pendidikan
Pencegahan
8.1 Merancang,
melaksana,
mengawalselia,
menilai program dan
aktiviti pencegahan
dan pemulihan
seperti merokok,
dadah inhalan dan
HIV/AIDS.
1. Buku Panduan
Perkhidmatan
Bimbingan &
Kaunseling
2. Pekeliling
pekeliling
perkhidmatan
3. Buku Panduan
disiplin murid
1. Pegawai
Pendidikan
Pencegahan
Dadah, JPN
� mengawalselia
�urine test�
� menyediakan
program khas
kepada murid-
murid berisiko
tinggi
2. Pegawai AADK,
PDRM dan Pegawai
Kesihatan.
� berhubung rapat
dengan pihak
sekolah
(bahagian
d
disiplin)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 23


F
Proses Kerja
P

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Sub aktiviti 5.1.1
Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Kelompok/ Individu Secara
Profesional Dan Beretika
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Menerima klien yang datang secara
sukarela/ dirujuk. GKSM
2 Membuat temujanji dengan klien. GKSM
3 Membuat sesi. GKSM
4
Menulis laporan untuk rujukan sesi
yang akan datang. GKSM
5
Mencatatkan butiran ke dalam Buku
Rekod Bimbingan dan Kaunseling. GKSM
6
Menghantar Buku Rekod Bimbingan
dan Kaunseling kepada pengetua. GKSM
7
Membuat sesi bimbingan dan
kaunseling kelompok susulan (jika
diperlukan). GKSM
8 Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu). GKSM
9
Mengemaskinikan laporan bimbingan
dan kaunseling Kelompok. GKSM
S
Sulit

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 24


F
Carta Aliran Kerja
C

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Sub aktiviti 5.1.1.
Memberi Perkhidmatan Bimbingan
Dan Kaunseling Kelompok/Individu
Secara Profesional Dan Beretika
Muka
surat ini 1/1
s

T
Tidak

L
Lengkap

l
lengkap

Menerima klien yang datang secara sukarela/dirujuk.


M

Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh


dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling
k
kelompok/individu

Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/


i
individu

Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang


M

Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan


K
Kaunseling

Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling


kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani
k

Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu


susulan sekiranya perlu
s

Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu)


M

Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling


k
kelompok/individu

T
Tamat

Senarai Semak
S

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 25


F
Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Sub aktiviti 5.1.1
Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Kelompok / Individu Secara
Profesional Dan Beretika
Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Menerima klien yang datang secara
sukarela/ dirujuk oleh guru.
2
Membuat temujanji dengan klien
3
Membuat sesi
4
Menulis laporan untuk rujukan sesi
yang akan datang.
5
Mencatatkan butiran ke dalam Buku
Rekod Bimbingan dan Kaunseling.
6
Menghantar Buku Rekod Bimbingan
dan Kaunseling kepada pengetua
untuk perhatian dan ditandatangani.
7
Membuat sesi bimbingan dan
kaunseling kelompok susulan (jika
perlu.
8
Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu)
9
Mengemaskinikan Laporan
Bimbingan dan Kaunseling
Kelompok.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 26


Proses Kerja

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Sub aktiviti 5.1.2
Memberi Khidmat Bimbingan Dan
Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan
Individu Yang Berkaitan Dengan Kes
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL. PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1.
Menerima klien yang dirujuk Pengetua / PKHEM/
Guru Disiplin/
GKSM
2.
Membuat analisis keperluan GKSM
3. Membuat temujanji
GKSM
4.
Menjalankan sesi bimbingan dan
kaunseling krisis. GKSM
5.
Membuat analisa dan tindakan susulan
(jika perlu) GKSM
6. Konsultasi (Jika perlu)
Pakar Rujuk
7. Menetapkan tarikh sesi bimbingan /
kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)
GKSM
8.
Merekod hasil bimbingan dan
kaunseling krisis dengan klien dan
laporan difailkan.
GKSM Sulit

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 27


Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Sub aktiviti 5.1.2
Memberi Khidmat Bimbingan Dan
Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan
Individu Yang Berkaitan Dengan Kes
Muka
surat ini 1/1

Menerima klien yang dirujuk

Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling

Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama


klien

Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil


daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang
dijalankan

Konsultasi (jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling krisis


seterusnya (jika perlu)

Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan.

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 28


Senarai Semak

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Sub aktiviti 5.1.2
Memberi Khidmat Bimbingan Dan
Kaunseling Krisis Kepada Murid-Murid
Dan Individu Yang Berkaitan Dengan
Kes
Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Menerima klien yang dirujuk
2
Membuat analisis keperluan
3 Membuat temujanji
4
Menjalankan sesi bimbingan dan
kaunseling krisis.
5
Membuat analisa dan tindakan
susulan (jika perlu)
6 Konsultasi (Jika perlu)
7
Menetapkan tarikh sesi bimbingan /
kaunseling krisis seterusnya (jika
perlu)
8
Merekod hasil bimbingan dan
kaunseling krisis dengan klien dan
laporan difailkan.

Proses Kerja

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 29


Aktiviti 5.2 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Sub aktiviti 5.2.1
Mengenal Pasti Keperluan
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah
Muka
surat
ini
1 / 1

Bil. Proses Kerja Pegawai yang


meluluskan/dirujuk
Undangundang/Peraturan
1. Mendapatkan jumlah sebenar
murid di sekolah.
Guru data
2. Mengiklankan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling GKSM
3.
Penyediaan borang-borang
perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
GKSM
Borang tersedia
dalam UBK
4. Edaran senarai semak
keperluan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling
GKSM
Guru Tingkatan
Senarai Semak
Mooney
5. Pengumpulan senarai semak
6. Analisis keperluan utama
perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.
GKSM
Guru Tingkatan
7. Perbincangan dengan
pentadbir sekolah berdasarkan
analisa yang diperoleh
GKSM
Pengetua
8. Perancangan program
bimbingan dan kaunseling. GKSM
9. Pendokumentasian GKSM
9

Carta Aliran Kerja


C

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 30


F
Aktiviti 5.2 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Sub aktiviti 5.2.1
Mengenal Pasti Keperluan
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah
Muka
surat ini 1/1

Mula

Mendapatkan jumlah sebenar murid di

sekolah.
Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling

Penyediaan borang-borang perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling


Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling

Pengumpulan senarai semak

Analisis keperluan utama perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling.
Perbincangan dengan pentadbir sekolah

berdasarkan analisa yang diperoleh

Perancangan program bimbingan dan


kaunseling.
Pendokumentasian

Tamat

Senarai Semak

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 31


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
Sub aktiviti 5.2.1
Mengenal Pasti Keperluan
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah
Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Mendapatkan jumlah sebenar murid di
sekolah
2
Mengiklankan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling
3
Penyediaan borang-borang
perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
4
Edaran senarai semak keperluan
perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
5 Pengumpulan senarai semak
6
Analisis keperluan utama
perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
7
Perbincangan dengan pentadbir
sekolah berdasarkan analisa yang
diperoleh
8
Perancangan program bimbingan dan
kaunseling
9 Pendokumentasian

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 32
Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan
M

Sub aktiviti
S

5
5.2.2

Rancangan Tahunan Bimbingan Dan


Kaunseling Di Sekolah
K

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Perbincangan dengan Pentadbir tentang
perancangan dan pelan strategik
rancangan tahunan bimbingan dan
kaunseling
Pengetua / PK 1 /
PK HEM
GKSM
2
Perbincangan dengan GKSM tentang
perancangan dan pelan strategik
rancangan tahunan bimbingan dan
kaunseling serta pengagihan tugas
bersama
GKSM Takwim
Sekolah
3 GKSM menjalankan tugas-tugas yang
telah diagihkan.
GKSM
4
Perbincangan mengenai draf pertama
rancangan tahunan. Pengubahsuaian
dilakukan jika perlu
GKSM
5
Rancangan Tahunan yang telah
F
diperbaiki dimajukan kepada Pengetua
untuk mendapat kelulusan.
Pengetua
6
Draf akhir Rancangan Tahunan Unit
Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah
Pengetua
GKSM
8
Perlaksanaan program mengikut draf
Rancangan Tahunan Unit Bimbingan
Dan Kaunseling
G
GKSM

Carta Aliran Kerja


C
Muka
s
surat

1 / 1

i
ini

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 33
F

C
Merancang, Menyedia Dan
Sub aktiviti 5.2.2 Melaksanakan Rancangan Tahunan
Bimbingan Dan Kaunseling Di
Muka
surat ini 1/1
Sekolah

Mula

Perbincangan dengan pentadbir tentang


perancangan dan pelan strategik rancangan
tahunan bimbingan dan kaunseling

Perbincangan dengan GKSM tentang


perancangan dan pelan strategik rancangan
tahunan bimbingan dan kaunseling serta
pengagihan tugas bersama

GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah


diagihkan.

Perbincangan mengenai draf pertama


rancangan tahunan. Pengubahsuaian
dilakukan jika perlu

Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki


dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat
kelulusan.

Draf akhir Rancangan Tahunan Unit


Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

Perlaksanaan program mengikut draf


Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti

5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 34


Sub aktiviti 5.2.2
Merancang, Menyedia Dan
Melaksanakan Rancangan Tahunan
Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah
Muka
surat ini 1/1
BIL PROSES KERJA TANDAKAN
(/) CATATAN
1
Perbincangan dengan pentadbir
tentang perancangan dan pelan
strategik rancangan tahunan
bimbingan dan kaunseling
2
Perbincangan dengan GKSM tentang
perancangan dan pelan strategik
rancangan tahunan bimbingan dan
kaunseling serta pengagihan tugas
bersama
3
GKSM menjalankan tugas-tugas yang
telah diagihkan.
4
Perbincangan mengenai draf pertama
rancangan tahunan. Pengubahsuaian
dilakukan (jika perlu)
5
Rancangan Tahunan yang telah
diperbaiki dimajukan kepada Pengetua
untuk mendapat kelulusan.
6
Draf akhir rancangan tahunan unit
bimbingan dan kaunseling sekolah
7
Pelaksanaan program mengikut draf
Rancangan Tahunan Unit Bimbingan
Dan Kaunseling

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 35
Sub aktiviti
S

5
5.2.3

Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar


Maklumat Serta Resos Bimbingan &
Kaunseling Dalam Bidang Akademik,
Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan
Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran
Mengatasi Masalah Kepada Murid-
M
Murid.

Muka
s
surat

1 / 1

i
ini

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengenalpasti cara mengumpul
maklumat serta resos yang berkaitan
dengan bimbingan dan kaunseling
melalui pelbagai sumber.
GKSM
2
Bahan-bahan maklumat yang telah
dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi
kandungannya dan dikategorikan
mengikut bidang.
GKSM
3
Memilih media yang sesuai dan
menyebarkan maklumat (reachout)
berdasarkan jenis dan isi kandungannya.
4 Membuat penilaian terhadap reachout
yang telah disebarkan.
GKSM
5
Pengubahsuaian (jika perlu)
P

Carta Aliran Kerja


C

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Sub aktiviti 5.2.3 Mengumpul, Menyedia Dan Muka 1/1
S

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 36


F
Menyebar Maklumat Serta Resos
Bimbingan & Kaunseling Dalam
Bidang Akademik, Kerjaya,
Psikososial & Kesejahteraan Mental,
Keibubapaan Dan Kemahiran
Mengatasi Masalah Kepada Murid-
M
Murid.

surat ini
s

M
Mula

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat


serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan
dan Kaunseling melalui pelbagai sumber
d

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul


disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya
dan diasingkan mengikut bidang.
d

Memilih media yang sesuai dan menyebarkan


maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan
isi kandungannya.
i

Membuat penilaian terhadap reach out yang


telah disebarkan daripada klien, kos dan
s
sebagainya.

Melakukan pengubahsuaian
M

T
Tamat

Senarai Semak
S

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Sub aktiviti 5.2.3 Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Muka 1/1
S

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 37


F
Maklumat Serta Resos Bimbingan &
Kaunseling Dalam Bidang Akademik,
Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan
Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran
Mengatasi Masalah Kepada Murid-
Murid.

surat ini

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Mengenalpasti cara mengumpul
maklumat serta resos yang berkaitan
dengan bimbingan dan kaunseling
melalui pelbagai sumber.
2
Bahan-bahan maklumat yang telah
dikumpul disemak, dianalisa, dinilai
isi kandungannya dan dikategorikan
mengikut bidang.
3
Memilih media yang sesuai dan
menyebarkan maklumat (reachout)
berdasarkan jenis dan isi
kandungannya.
4
Membuat penilaian terhadap reach out
yang telah disebarkan daripada klien,
kos dan sebagainya.
5
Melakukan pengubahsuaian jika
perlu.

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 38
Merancang, Mengawalselia Dan

Sub aktiviti

5.2.4

Mengemaskini Rekod Dan Inventori


Murid

BIL. PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1 Mengumpul data/maklumat murid.
GKSM/GPK/GPK
HEM
2 Mengemaskini data murid mengikut
kategori keperluan. GKSM
3 Mengawalselia dan menyalur data
mengikut keperluan sekolah. Pengetua
4.
Menghantar laporan kepada pengetua. Pengetua

Carta Aliran Kerja

Muka
surat

1/ 1

ini

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 39
Merancang, Mengawalselia Dan

Sub

Muka

5.2.4

1/1

Mengemaskini Rekod Dan Inventori

aktiviti

surat ini

Murid

Mula
Mengumpul data/maklumat murid.

Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 40
Merancang, Mengawalselia Dan

Muka

Sub aktiviti

5.2.4

1/1

Mengemaskini Rekod Dan Inventori

surat ini

Murid

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1 Mengumpul data/maklumat murid.
2 Mengemaskini data murid mengikut
kategori keperluan.
3 Mengawalselia dan menyalur data
mengikut keperluan sekolah.
4
Menghantar laporan kepada pengetua.

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 41
M
Muka

Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan


J

Sub aktiviti
S

5
5.2.5

s
surat

1 / 1

Bimbingan Dan Kaunseling


B

i
ini

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mendapatkan maklumat tentang keperluan
perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
di sekolah.
GKSM
2
Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis
keperluan semasa.
GKSM
3
Mengenalpasti kumpulan sasaran yang
terlibat.
GKSM
4 Merangka kertas cadangan program.
GKSM
5
Perbincangan dengan pengetua untuk
F
mendapat kelulusan.
Pengetua
6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.
Pengetua
7
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika
perlu)
8
Program yang dirancang berjalan mengikut
jadual.
AJK
9 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
Pengetua
G
GKSM

Carta Aliran Kerja


C
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 42
Jawatankuasa Menyelaras
J

M
Muka

Sub aktiviti
S

5
5.2.5

1
1/1

Perkhidmatan Bimbingan Dan


P

surat ini
s

K
Kaunseling

Tidak
L
Lengkap

Senarai Semak
S

M
Mula

Mendapatkan maklumat tentang keperluan


perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di
s
sekolah.

Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis


keperluan semasa.
k

Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat


M

Merangka kertas cadangan program


M

Lengkap
Perbincangan dengan Pengetua untuk
mendapat kelulusan.
m

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


M

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika


p
perlu)

Program yang dirancang berjalan mengikut


j
jadual.

C
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
Pengetua

Tamat

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 43
Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan
J

M
Muka

Sub aktiviti
S

5
5.2.5

1
1/1

Bimbingan Dan Kaunseling


B

surat ini
s

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Mendapatkan maklumat tentang
keperluan perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah.
2
Membuat penilaian dan analisis jenisjenis keperluan semasa.
3
Mengenalpasti kumpulan sasaran yang
terlibat
4 Merangka kertas cadangan program
5
Perbincangan dengan pengetua untuk
mendapat kelulusan.
6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
7
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika
perlu)
8
Program yang dirancang berjalan
mengikut jadual.
9
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada Pengetua
k

Proses Kerja
P

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 44
F

P
M
Muka

Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti


P

Sub aktiviti
S

5
5.2.6

s
surat

1 / 1

Bimbingan & Kaunseling Di Sekolah


B

i
ini

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG /
PERATURAN
1
Mendapatkan maklumat tentang
program dan aktiviti tahunan yang
telah dijalankan sepanjang tahun
semasa.
GPK HEM
GKSM
2
Membandingkan program dan aktiviti
tahunan yang telah dijalankan dengan
perancangan yang telah dibuat
berdasarkan Jadual Perancangan
Aktiviti Tahunan.
GKSM
3
Mengumpulkan maklumat dari setiap
program dan aktiviti yang telah
berjaya dilaksanakan serta kesannya.
GKSM
4 Meneliti halangan pelaksanaan
program dan aktiviti yang tertangguh GKSM
5
Membuat satu laporan menyeluruh
semua program dan aktiviti yang telah
dijalankan sepanjang tahun. GKSM
6
Memastikan program dan aktiviti yang
tidak berjaya dilaksanakan mengikut
jadual dibawa ke tahun berikutnya. GKSM
7 Mengadakan perbincangan dengan
pengetua dan menyerahkan salinan
F
laporan
P
Pengetua
Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 45
Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti
P

M
Muka

Sub aktiviti
S

5
5.2.6

1
1/1

surat ini
s

Bimbingan Dan Kaunseling


B

M
Mula

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang


telah dijalankan sepanjang tahun semasa
t

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan


perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan
Program Tahunan
P

Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah


berjaya dilaksanakan serta kesannya
b

Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang


tidak berjaya dijalankan
t

Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan


aktiviti yang telah dijalankan
a

Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan aktiviti yang


tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk
dibawa ke tahun berikutnya.
d

Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan


l
laporan

T
Tamat

Senarai Semak
S

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 46
F
Pelaporan Tahunan Program Dan
P

M
Muka

Sub aktiviti
S

5
5.2.6

1
1/1

Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Di


A

surat ini
s

S
Sekolah

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Mendapatkan maklumat tentang program
dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan
sepanjang tahun semasa
2
Membandingkan program dan aktiviti
tahunan yang telah dijalankan dengan
perancangan yang telah dibuat
berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti
Tahunan.
3
Mengumpulkan maklumat dari setiap
program dan aktiviti yang telah berjaya
dilaksanakan beserta kesannya.
4
Meneliti halangan pelaksanaan program
dan aktiviti yang tertangguh seperti yang
telah dirancangkan
5
Membuat satu laporan menyeluruh semua
program dan aktiviti yang telah
dijalankan sepanjang tahun.
6
Memastikan program dan aktiviti yang
tidak berjaya dilaksanakan mengikut
jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya.
7
Mengadakan perbincangan dengan
Pengetua dan menyerahkan salinan
l
laporan

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 47
F
Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan
M

Sub aktiviti
S

5
5.2.7

Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan


Dan Kaunseling
D

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Menyemak fail Bimbingan dan
Kaunseling, rekod perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling, individu dan
kelompok, pembimbing rakan sebaya
(PRS) dan kemahiran belajar.
Pengetua
2
Membuat analisa berkaitan keberkesanan
dan tahap pelaksanaan program
kemahiran belajar.
GKSM
3
Menyemak rekod bimbingan dan
kaunseling meliputi tempoh satu tahun.
4
Menjalankan semakan kemudahan fizikal
bilik bimbingan dan kaunseling sebagai
Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi
:
4.1 Alatan
4.2 Perabot
4.3 Kemudahan
4.4 Bahan Rujukan
5
Meneliti pelaksanaan program dan rekod
aktiviti PRS .
GKSM
6
Menilai kualiti dan keberkesanan setiap
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GKSM
7
Membuat rujukan dan perancangan bagi
meningkatkan mutu perkhidmatan.
GKSM
8
Mengemaskini sistem fail, rekod dan
dokumentasi perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling. GKSM
d

Carta Aliran Kerja


Muka
s
surat

1 / 1

i
ini

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 48
F
Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan
M

M
Muka

Sub aktiviti
S

5
5.2.7

1/1
1
F
Dokumentasi Perkhidmatan
D

surat ini
s

Bimbingan Dan Kaunseling


B

M
Mula

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing
rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar
r

Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan


M

Program Kemahiran Belajar


Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu
t
tahun

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan


kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan
k

Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS


Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling
d

Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu


M

perkhidmatan
Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling
b

T
Tamat

Senarai Semak
S

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 49
F
Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan
M

M
Muka

Sub aktiviti
S

5
5.2.7

1
1/1

Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan


D

surat ini
s

Dan Kaunseling
D

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Menyemak fail Bimbingan dan
Kaunseling, rekod perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling, individu dan
kelompok, pembimbing rakan sebaya
(PRS) dan kemahiran belajar.
2
Membuat analisa berkaitan keberkesanan
dan tahap pelaksanaan program
kemahiran belajar
3
Menyemak rekod bimbingan dan
kaunseling meliputi tempoh satu tahun
4
Menjalankan semakan kemudahan fizikal
bilik bimbingan dan kaunseling sebagai
Pusat Sumber perkhidmatan
merangkumi:
4.1 Alatan
4.2 Perabot
4.3 Kemudahan
4.4 Bahan Rujukan
5
Meneliti pelaksanaan program dan rekod
aktiviti PRS .
6
Menilai kualiti dan keberkesanan setiap
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
7
Membuat rujukan dan perancangan bagi
meningkatkan mutu perkhidmatan.
8
Mengemaskini sistem fail, rekod dan
dokumentasi perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling.
d

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
C
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 50
Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang

Sub aktiviti

5.2.8

Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari


Semasa Ke Semasa

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Menerima surat atau arahan daripada
pengetua/wakilnya mengenai sesuatu
tugas.
Pengetua
2
Berbincang dengan pengetua / GPK
HEM berkaitan dengan sesuatu tugas
yang berkenaan.
Pengetua / GPK1 /
GPK HEM
3
Menyediakan kertas cadangan
program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
mendapatkan kelulusan. Pengetua
5
Melaksanakan program yang telah
dirancang. GKSM
6
Mendokumentasikan laporan program
dan menyerahkan kepada pengetua.

Carta Aliran Kerja

Muka
surat

1 / 1

ini

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 51
Melaksanakan Tugas-Tugas Lain

Muka

Sub aktiviti

5.2.8

1/1

Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan

surat ini

Dari Semasa Ke Semasa

Tidak
Lengkap
Senarai Semak

Mula

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM


berkaitan dengan sesuatu tugas yang
berkenaan

Menyediakan kertas cadangan program.

Lengkap

Pembentangan kertas cadangan program


bersama pengetua

Melaksanakan program yang telah dirancang


Mendokumentasikan laporan program dan
menyerahkan kepada pengetua

Tamat

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 52
Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang

Muka

Sub aktiviti

5.2.8

1/1

Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari

surat ini

Semasa Ke Semasa

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Menerima surat atau arahan daripada
Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu
tugas.
2
Berbincang dengan pengetua / GPK
HEM berkaitan dengan sesuatu tugas
yang berkenaan.
3 Menyediakan kertas cadangan program
4 Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan.
5 Melaksanakan program yang telah
dirancang.
6 Mendokumentasikan laporan dan
menyerahkan kepada pengetua.

Proses Kerja
Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 53
Muka

Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi

Sub aktiviti

5.3.1

surat

1 / 2

Tingkatan Enam

ini

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1.
Menerima pakej mata pelajaran
Tingkatan enam
-Aliran Sains
-Aliran Kemanusiaan
GPK Pentadbiran
2.
Menerima syarat kemasukan ke
Tingkatan Enam kedua-dua
jurusan dan mengenal pasti keskes rayuan
GPK Pentadbiran Rujuk syarat
kemasukan ke
Tingkatan 6
3.
Mengenal pasti kumpulan
sasaran di Tingkatan Lima tahun
semasa (sains dan sastera).
GPK Pentadbiran
4.
Merangka kertas cadangan
program.
� Tajuk program
� Masa, Tarikh dan Tempat
� Sasaran
� Rasional
� Objektif
� Tentatif Program
� Sumber Kewangan
� AJK
� Modul Program
� Penilaian
5.
Perbincangan dengan
pengetua untuk pengesahan
dan kelulusan
Pengetua
6.
Mesyuarat jawatankuasa Guru Kanan Mata
Pelajaran
Guru Disiplin
Guru Pengawas
7.
Mesyuarat jawatankuasa
(sekiranya perlu)
Guru Kanan Mata
Pelajaran
Guru Disiplin

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 54


Guru Pengawas
8. Menjalankan program
Semua AJK
9. Menyediakan laporan untuk
diserahkan kepada pengetua.
Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 55
Muka

Program Pemilihan Mata Pelajaran

Sub aktiviti

5.3.1

1/1

surat ini

Bagi Tingkatan Enam

Lengkap
Tidak
lengkap
Mula
Terima pakej ke Tingkatan Enam

Mendapat maklumat dan syarat masuk ke tingkatan


enam dan mengenal pasti kes-kes rayuan

Kenal pasti sasaran

Merangka kertas cadangan program


Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (sekiranya perlu)

Program berlangsung

Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

Senarai Semak

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 56
Program Pemilihan Mata Pelajaran

Muka

Sub aktiviti

5.3.1
1/1

surat ini

Bagi Tingkatan Enam

BIL AKTIVITI TANDAKAN(/) CATATAN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Menerima pakej mata pelajaran
Tingkatan enam
Menerima syarat kemasukan ke
Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan
mengenal pasti kes-kes rayuan
Mengenal pasti kumpulan sasaran di
Tingkatan Lima tahun semasa (sains
dan sastera).
Merangka kertas cadangan program.
Perbincangan dengan pengetua untuk
pengesahan dan kelulusan
Mesyuarat jawatankuasa
Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya
perlu)
Menjalankan program
Menyediakan laporan untuk
diserahkan kepada pengetua

Proses Kerja
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 57
Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK
Sub aktiviti 5.3.2 Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi
Tingkatan Empat
Muka
surat
ini
1 / 1

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK PEGAWAI


YANG UNDANG-
SuBILb aktiviti 5.3.2 PRProgram Pemilihan MatBagi Tingkatan Empat
OSES KERJA a Pelajaran MELULUSKA/DIRUJUK
MsuN uka
rat ini
UNDPERA1/1ANG /
TURAN
MenaTingkoleh pihak sekowarkan patan Emplah
akej mata pelajaran
at yang telah disediakan GPK Pentadbiran
1.
- Aliran Sains
- Aliran Kemanusiaan
2.
Menerima syarat kemasukan ke
Tingkatan Empat kedua-dua jurusan GPK Pentadbiran
3.
Mengenal pasti kumpulan sasaran di
Tingkatan Tiga tahun semasa selepas
PMR.
GPK Pentadbiran
4. Merangka kertas cadangan program.
5.
Perbincangan dengan pengetua untuk
pengesahan dan kelulusan. Pengetua
6. Mesyuarat Jawatankuasa
Guru Kanan Mata
Pelajaran
Guru Disiplin
Guru Pengawas
7.
Mesyuarat Jawatankuasa kedua
(Sekiranya perlu)
Semua AJK
8. Pelaksanaan program
Semua AJK
9.
Menyediakan laporan untuk diserahkan
kepada pengetua.
Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 58


Tidak lengkap

Senarai Semak

Mula

Menawarkan pakej mata Pelajaran Tingkatan Empat


yang telah disediakan oleh pihak sekolah
Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga

Menyediakan kertas cadangan program


lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa
Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)
Pelaksanaan program
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua.
Tamat

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK


Sub aktiviti 5.3.2 Program Pemilihan Mata Pelajaran
Bagi Tingkatan Empat
Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 59
1
Menawarkan pakej mata pelajaran
Tingkatan Empat yang telah
disediakan oleh pihak sekolah
2
Menerima syarat kemasukan ke
Tingkatan Empat kedua-dua jurusan
3
Mengenal pasti kumpulan sasaran
di Tingkatan Tiga tahun semasa
selepas PMR.
4 Merangka kertas cadangan program
5
Perbincangan dengan pengetua
untuk pengesahan dan kelulusan.
6 Mesyuarat Jawatankuasa
7
Mesyuarat Jawatankuasa kedua
(Sekiranya perlu)
8 Pelaksanaan program
9
Menyediakan laporan untuk
diserahkan kepada pengetua.

Proses Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK


Sub aktiviti 5.3.3 Program Kemahiran Belajar Untuk
Murid-Murid
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANG-


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 60
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG /
PERATURAN
1.
Mengumpul data dan membuat analisa
keputusan akademik peperiksaan
murid
Guru Kelas
JK Peperiksaan
2. Mengenal pasti kumpulan sasaran
3. Merangka kertas cadangan program
GKSM
4.
Perbincangan dengan pengetua
mengenai kertas cadangan program
yang telah disediakan
Pengetua
5. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6.
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua
(Sekiranya perlu)
7.
Program kemahiran belajar
berlangsung
Semua AJK
8.
Penyediaan laporan dan dihantar
kepada pengetua
Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK


Sub aktiviti 5.3.3 Program Kemahiran Belajar Untuk
murid-murid
Muka
surat ini 1/1

Mula

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 61


Tidak
lengkap

Senarai Semak

Mengumpul data dan membuat analisa keputusan


akademik peperiksaan murid

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Merangka kertas cadangan program


Lengkap
Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas
cadangan program yang telah disediakan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

Program Kemahiran Belajar berlangsung


Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua
Tamat

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK


Sub aktiviti 5.3.3 Program Kemahiran Belajar Untuk
Murid-murid
Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1. Mengumpul data dan membuat
analisa keputusan akademik

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 62


peperiksaan murid
2. Mengenal pasti kumpulan sasaran
3. Merangka kertas cadangan program
4.
Perbincangan dengan pengetua
mengenai kertas cadangan program
yang telah disediakan
5. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua
(Sekiranya perlu)
7. Program Kemahiran Belajar
berlangsung
8. Penyediaan laporan dan dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG /
PERATURAN
1 Mengumpul data dan keperluan murid
tentang kerjaya
GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 63


2 Mengenal pasti kumpulan sasaran
GKSM
Guru Kanan Bidang
3 Membuat kertas cadangan program GKSM
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
mendapatkan kelulusan Pengetua
5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Menghubungi agensi-agensi luar yang
berkaitan
Pengetua
GKSM
7
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu) Pengetua
8
Program Pameran Kerjaya
berlangsung AJK
9
Penyediaan laporan untuk diserahkan
kepada pengetua GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya Muka
surat ini 1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 64


Mengenal pasti kumpulan sasaran

Menyediakan kertas cadangan program

Tidak
lengkap
Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Lengkap
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu)

Program berlangsung
Penyediaan laporan dan diserahkan kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang kerjaya

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 65


2 Mengenal pasti kumpulan sasaran
3 Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
5 Mesyuarat Jawatankuasa
6
Menghubungi agensi-agensi luar yang
berkaitan
7
Mesyuarat Jawatankuasa kedua
(Jika perlu)
8 Program Pameran Kerjaya berlangsung
9
Penyediaan laporan untuk diserahkan
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG /
PERATURAN
1 Mengumpul data dan keperluan murid
tentang inventori minat kerjaya GKSM
Mengikut carta
aliran
perkhidmatan
kaunseling
2 Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 66


3 Menyediakan kertas cadangan
program GKSM
5 Perbincangan dengan pengetua untuk
mendapat kelulusan Pengetua
6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
7 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
8 Pelaksanaan Program Inventori Minat
Kerjaya berlangsung AJK
Inventori Minat
Kerjaya
9 Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua Pengetua

Carta Aliran
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA
Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya Muka
surat ini 1/1
Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat


kerjaya
Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat
Penyediaan kertas cadangan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 67


Tidak Lengkap
lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)
Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/) CATATAN


1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang inventori minat kerjaya
2 Mengenal pasti kumpulan sasaran
3 Menyediakan kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
mendapat kelulusan
5

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 68


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
7
Pelaksanaan Program Inventori Minat
Kerjaya berlangsung
8 Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG /
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang informasi bidang-bidang kerjaya GKSM
2 Mencari kumpulan sasaran murid
3 Membuat kertas cadangan program GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 69


4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan Pengetua
5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengetua
6
Mencari informasi-informasi terkini
tentang bidang kerjaya AJK
7
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(jika perlu)
8
Program Informasi Bidang-Bidang
Kerjaya berlangsung AJK Pelaksana
9
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya Muka
surat ini 1/1

Tidak lengkap

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang


informasi bidang-bidang kerjaya
Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 70

Lengkap
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mencari informasi-informasi terkini tentang


bidang kerjaya

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya


berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA


Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang informasi bidang-bidang kerjaya
2 Mencari kumpulan sasaran murid
3 Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 71


6
Mencari informasi-informasi terkini
tentang bidang kerjaya
7
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(jika perlu)
8
Program Informasi Bidang-Bidang
Kerjaya berlangsung
9
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1.
Mengumpul data dan keperluan
murid tentang maklumat
orientasi murid
GKSM
2.
Mengenal pasti kumpulan
sasaran
GKSM
3.
Membuat kertas cadangan
program
GKSM
4.
Membuat perbincangan dengan
pengetua untuk kelulusan
Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 72


5. Mesyuarat Jawatankuasa
Pengetua
6
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
Pengetua
7 Pelaksanaan program orientasi
AJK
8
Penyediaan laporan untuk
dihantar kepada pengetua
GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid Muka
surat ini 1/1

Tidak
Lengkap

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang


maklumat program orientasi
Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program


Lengkap
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 73


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)
Program orientasi murid berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua
Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang maklumat program orientasi
2 Mencari kumpulan sasaran murid
3 Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
7 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 74


8 Program Orientasi Murid berlangsung
9
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMR Muka
surat
ini
1 / 1

BIL
PROSES KERJA PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang maklumat program selepas PMR
GKSM
2
Mengenalpasti kumpulan sasaran
GKSM
3
Membuat kertas cadangan program
GKSM
4
Membuat perbincangan dengan pengetua
untuk kelulusan
Pengetua
5
Mesyuarat Jawatankuasa
Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 75


6
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
perlu)
7
Pelaksanaan program. AJK
Guru Tingkatan 3
8
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
pengetua
GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMR Muka
surat ini 1/1

Tidak
Lengkap

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang


maklumat program selepas PMR
Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(jika perlu)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 76

Lengkap
Program selepas PMR berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua
Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMR Muka
surat ini 1/1

BIL
PROSES KERJA TANDAKAN
(/)
CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang maklumat program selepas
PMR
2
Mencari kumpulan sasaran murid
3
Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
5
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
7
Program selepas PMR berlangsung
8 Penyediaan laporan untuk dihantar

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 77


kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Murid
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
daripada maklumat SSDM
GKSM
Guru SSDM
2
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
3
Membuat kertas cadangan program GKSM
4
Membuat perbincangan dengan pengetua
untuk kelulusan
Pengetua
5
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Edaran borang kebenaran ibu bapa AJK
7
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
perlu)
8
Pelaksanaan program Kem Bina Diri Murid AJK
Guru Disiplin
9 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 78


pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Muka
surat ini 1/1

Tidak
Lengkap

Lengkap
Mula

Mengumpul data dan keperluan murid


daripada SSDM
Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Edaran borang kebenaran ibu bapa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(jika perlu)
Program Kem Bina Diri berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua
Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 79


Senarai Semak

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA


TANDAKAN
(/)
CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang maklumat program selepas
PMR
2
Mencari kumpulan sasaran murid
3
Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
5
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6
Edaran borang kebenaran ibu bapa
7
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
8
Program selepas PMR berlangsung
9
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 80


Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
untuk Program Mentor Mentee
GKSM
Guru SSDM
2
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
3
Membuat kertas cadangan program GKSM
4
Membuat perbincangan dengan pengetua
untuk kelulusan
Pengetua
5
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Taklimat kepada Mentor GKSM
7
Taklimat kepada Mentee GKSM
8
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
perlu)
9
Penyerahan Mentor kepada Mentee
10
Program Mentor Mentee berlangsung AJK
11
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
pengetua
GKSM

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.5
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 81
MENTAL
Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee Sekolah Muka
surat ini 1/1

Tidak

Lengkap

Lengkap

Senarai Semak

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid untuk


program Mentor Mentee
Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Taklimat kepada Mentor

Taklimat kepada Mentee

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)
Penyerahan Mentor kepada Mentee
Program Mentor Mentee berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua
Tamat

Aktiviti 5.5
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 82
MENTAL
Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA


TANDAKAN
(/)
CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
untuk program Mentor Mentee
2
Mencari kumpulan sasaran murid
3
Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
5
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6
Taklimat kepada Mentor
7
Taklimat kepada Mentee
8
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
9
Penyerahan Mentor kepada Mentee
10
Program Mentor kepada Mentee
berlangsung
11
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat
Muka
surat
ini
1 / 1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 83


BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
untuk Program Sekolah Selamat
GKSM
2
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
3
Membuat kertas cadangan program GKSM
4
Membuat perbincangan dengan pengetua
untuk kelulusan
Pengetua
5
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat GPK HEM
7
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
perlu)
8
Majlis Pelancaran Sekolah Selamat AJK
9
Program Sekolah Selamat berlangsung AJK
10
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
pengetua
GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN


MENTAL
Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat Muka
surat ini 1/1

Mula
program Sekolah Selamat
Lengkap
Mengumpul data dan keperluan murid untuk
Mencari kumpulan sasaran murid

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 84


Tidak
Lengkap

Senarai Semak

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)
Majlis Pelancaran Sekolah Selamat

Program Sekolah Selamat berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua
Tamat

Aktiviti 5.5
BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
MENTAL
Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA


TANDAKAN
(/)
CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan murid
untuk program Sekolah Selamat
2 Mencari kumpulan sasaran murid

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 85


3 Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6 Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat
7
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
8
Majlis Pelancaran Program Sekolah
Selamat
9 Program Sekolah Selamat berlangsung
10
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk kursus kemahiran keibubapaan
GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 86


2
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
3
Membuat kertas cadangan program GKSM
4
Membuat perbincangan dengan pengetua
dan YDP untuk kelulusan
Pengetua
YDP PIBG
5
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GKSM
7
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)
8
Kursus Kemahiran Keibubapaan
berlangsung
AJK
9
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
pengetua
GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan Muka
surat ini 1/1

Lengkap Tidak
Lengkap
Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa


untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 87


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)
Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURA
N
1
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk kursus kemahiran keibubapaan
GKSM
2
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
3
Membuat kertas cadangan program GKSM
4 Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 88


dan YDP untuk kelulusan YDP PIBG
5
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GKSM
7
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)
8
Kursus Kemahiran Keibubapaan
berlangsung
AJK
9
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
pengetua
GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan Muka
surat ini 1/1

Lengkap Tidak
Lengkap
Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa


untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 89


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA


TANDAKAN
(/)
CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan ibu
bapa untuk kursus kemahiran
keibubapaan
2 Mencari kumpulan sasaran
3 Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua / YDP
untuk kelulusan
5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6
Menghubungi agensi luar (Jika
berkaitan)
7 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 90


9
Kursus Kemahiran Keibubapaan
berlangsung
10 Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu Bapa /
Penjaga
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa
/Penjaga
GKSM
2
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
3
Membuat kertas cadangan program GKSM
4
Membuat perbincangan dengan pengetua
dan YDP untuk kelulusan
Pengetua
YDP PIBG
5
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika
perlu)
7
Program Permuafakatan Ibu Bapa /
Penjaga berlangsung
AJK
8 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 91


pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu Bapa /
Penjaga
Muka
surat ini 1/1

Tidak
Lengkap

Mula
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk Program Permuafakatan Ibu
Bapa/Penjaga
Mencari kumpulan sasaran
buat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)
Program Permuafakatan Ibu Bapa
berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 92

Lengkap
Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu Bapa Muka
surat ini 1/1

BIL
PROSES KERJA TANDAKAN
(/)
CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan ibu
bapa untuk Program Permuafakatan
Ibu Bapa
2
Mencari kumpulan sasaran
3
Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua / YDP
untuk kelulusan
5
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
7
Program Permuafakatan Ibubapa
berlangsung
8
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 93


Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN


Sub aktiviti 5.6.3
Konferens Bersama Agensi Luar Yang
Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan
Perkembangan Murid
Muka
surat
ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG/
PERATURAN
1
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk konferens bersama agensi luar
GKSM
2
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
3
Membuat kertas cadangan program GKSM
4
Membuat perbincangan dengan pengetua
dan YDP untuk kelulusan
Pengetua
YDP PIBG
5
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
6
Menghubungi agensi luar yang berkaitan
7
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
perlu)
8
Konferens bersama agensi luar AJK
9
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
pengetua
GKSM

Carta Aliran Kerja

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 94


Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN
Sub aktiviti 5.6.3
Konferens Dengan Agensi Luar Yang
Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan
Perkembangan Murid
Muka
surat ini 1/1

Tidak
Lengkap

Senarai Semak

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa


untuk program konferens dengan agensi luar
Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)
Konferens dengan agensi luar
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua
Tamat

Lengkap
Aktiviti 5.6
BIDANG KEIBUBAPAAN
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 95
Sub aktiviti 5.6.3
Konferens Bersama Agensi Luar Yang
Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan
Perkembangan Murid
Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA


TANDAKAN
(/)
CATATAN
1
Mengumpul data dan keperluan ibu
bapa untuk konferens bersama agensi
luar
2
Mencari kumpulan sasaran
3
Membuat kertas cadangan program
4
Perbincangan dengan pengetua / YDP
untuk kelulusan
5
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
6
Berhubung dengan agensi luar
7
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
8
Program Permuafakatan Ibu bapa
9
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 96
Muka

Pelaksanaan Pembimbing Rakan

Sub aktiviti

5.7.1

surat

1 / 1

Sebaya

ini

BIL PROSES KERJA


PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/ DIRUJUK
UNDANGUNDANG /
PERATURAN
1. Menyediakan kertas cadangan
program
GKSM
2. Mengadakan outreach PRS di sekolah GKSM
3. Perbincangan dengan pengetua
GKSM
Pengetua
4. Mesyuarat dan menubuhkan
jawatankuasa program
GKSM
5. Pemilihan peserta dan melantik AJK
PRS
GKSM
6. Mesyuarat AJK PRS sekolah GKSM
7. Mengadakan kursus asas PRS GKSM
8. Mengadakan kursus lanjutan PRS GKSM
9. Penganugerahan Pengetua
10.
Tindakan susulan:
Penyelarasan dan penyediaan
program yang akan datang.
GKSM
11. Menyerahkan laporan kepada
pengetua.
GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI


Sub aktiviti 5.7.1 Muka 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 97


Pelaksanaan Pembimbing Rakan
Sebaya

surat ini

Mula

Mengadakan outreach PRS di sekolah

Memaklumkan kepada pengetua untuk


mendapatkan persetujuan

Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa


program

Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS

Mesyuarat AJK PRS sekolah


Mengadakan kursus asas PRS
Mengadakan kursus lanjutan PRS

Penganugerahan

Penyerahan Laporan

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID


Sub aktiviti 5.7.1 Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya Muka
surat ini 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 98


BIL PROSES KERJA TANDAKAN
(/) CATATAN
1.
Menyediakan kertas cadangan program penubuhan
PRS di sekolah
2. Menyediakan rancangan tahunan PRS.
3. Mendapatkan persetujuan / pengesahan pengetua
4.
Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa
program
5. Pemilihan peserta
6. Melantik AJK PRS
7. Mesyuarat AJK PRS sekolah
8. Mengadakan kursus asas PRS
9. Mengadakan kursus lanjutan PRS
10. Penganugerahan
11.
Tindakan susulan:
Penyelarasan dan penyediaan program yang akan
datang.
12. Menyerahkan laporan kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 99
Muka

Program Disiplin Murid

Sub aktiviti

5.7.2

surat

1 / 1

ini

BIL
PROSES KERJA
PEGAWAI
YANG
LULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG /
PERATURAN
1. Mendapatkan data rekod salahlaku murid
daripada SSDM
Guru Disiplin /
Guru Tingkatan
Warden /
GKSM
2. Membuat kertas cadangan Pengetua
3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua
4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.
5. Menyediakan alatan keperluan program
6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola
7. Pelaksanaan program. GKSM
8. Penyediaan dan laporan program untuk
dihantar kepada pengetua
Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI


Sub aktiviti 5.7.2
Program Disiplin Murid
Muka
surat ini
1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 100


Tidak
Lengkap

Senarai Semak

Mula

Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada


SSDM
Lengkap

Merangka kertas cadangan


Membuat pengubahsuaian kertas cadangan setelah
perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat pembentukan jawatankuasa pertama


untuk merancang program yang akan dijalankan

Menyediakan alatan keperluan program

Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola.

Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar


kepada pengetua
Tamat

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID


Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin Murid Muka
surat ini 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 101


BIL PROSES KERJA
TANDAKAN
( / ) CATATAN
1.
Mendapatkan data rekod salahlaku murid
daripada SSDM
Guru Disiplin /
Guru Tingkatan
Warden /
GKSM
2. Membuat kertas cadangan Pengetua
3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua
4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.
5. Menyediakan alatan keperluan program
6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola
7. Pelaksanaan program. GKSM
8. Penyediaan dan pelaporan program untuk
dihantar kepada pengetua Pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.8 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/


INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL
Sub aktiviti 5.8.1
Program Pendidikan Pencegahan Dadah /
Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS
Muka
surat
ini
1 / 1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 102


BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
LULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANGUNDANG /
PERATURAN
1. Membuat kajian keperluan program.
Guru Displin/Guru
Tingkatan/ Waden /
GBKSM
2. Mengenal pasti kumpulan sasaran.
3. Merangka kertas cadangan program.
4. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua
5. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua
6.
Menghantar surat kepada personalia/
agensi terlibat. Pengetua
7.
Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa
pengelola Pengetua
8. Program dijalankan.
9. Mesyuarat post mortem.
10. Menghantar laporan. Pengetua
11.
Membuat tindakan susulan
(Jika perlu)

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.8 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/


INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 103
Program Pendidikan Pencegahan

Muka

Sub aktiviti

5.8.1

1/1

Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV

surat ini

/ AIDS

Tidak
Lengkap

Senarai Semak

Mula

Membuat kajian keperluan program.

Mengenal pasti sasaran


Lengkap
Menyediakan kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat ahli jawatankuasa


Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat.
Program dijalankan

Mesyuarat post mortem


Menyediakan laporan.
Tamat

Aktiviti 5.8
BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 104
Sub aktiviti 5.8.1
Program Pendidikan Pencegahan
Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV
/ AIDS
Muka
surat ini 1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN


(/) CATATAN
1. Membuat kajian keperluan program.
Guru
Displin/Guru
Tingkatan/
Waden /
GBKSM
2. Mengenal pasti kumpulan sasaran.
3. Merangka kertas cadangan program.
4. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua
5. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua
6.
Menghantar surat kepada personalia/
agensi terlibat. Pengetua
7.
Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa
pengelola Pengetua
8. Program dijalankan.
9. Mesyuarat post mortem.
10. Menghantar laporan. Pengetua
11. Membuat tindakan susulan (Jika perlu)

JENIS BORANG / REKOD


PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 105


BIL JENIS BORANG NO. RUJUKAN CATATAN
1 Borang Khidmat Kaunseling Individu BK05
2 Borang Khidmat Kaunseling Kelompok BK06
3 Borang Temujanji Khidmat Kaunseling BK07
4 Borang Memohon Kebenaran Berjumpa Murid BK08
5 Borang Rujukan Khidmat Kaunseling BK09
6 Borang Rujukan Murid oleh pihak lain BK10
7 Borang Rujukan Murid oleh Guru Kaunseling BK11
8 Rekod Sesi Kaunseling Individu BK12
9 Rekod Sesi Kaunseling Kelompok BK13
10 Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Sekolah Menengah BK18
11 Borang Perancangan Tahunan BK22
12 Borang Penyata Kewangan BK24

7.0 Peraturan Pentadbiran


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 106
7.1
Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling Individu
/ Kelompok.
Peraturan Pentadbiran

a) Klien atau perujuk menghubungi GKSM untuk membuat temujanji


dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan
direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien yang terus
datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh dilaksanakan dengan
menggunakan borang BK04 sebelum memulakan sesi ( SULIT ).

b)
.
Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru Tingkatan /
Guru Disiplin / Guru � Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu
mengisi borang BK09 dan BK04.

c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan


kehadirannya. GKSM dan klien memperkenalkan diri.

d)
Pada permulaan sesi, GKSM memberikan borang pernyataan
masalah kepada klien untuk diisi mengikut apa yang dirasakan
olehnya. Ini bertujuan untuk membantu GKSM memfokus dan
mengenalpasti situasi klien.

e) Sesi dijalankan.

f)
GKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan sesi, masa
yang bersesuaian, tarikh temujanji yang berikutnya dan lain-lain.

g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada Pengetua


apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi kaunseling.

h)
Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan.

7.2
Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan Lain-
lain Peraturan Pentadbiran
a)
Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua
berkaitan dengan kertas cadangan program.

b)
Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit
Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran melebihi
RM 1.00).

c)
Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada Pejabat
Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Kecil/Pejabat Pelajaran
Daerah Gabungan/Jabatan Pelajaran Negeri (mengikut negeri
masing-masing).

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 107


d)
Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa murid
untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan Pengangkutan
Jalan (JPJ).

e)
Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga.

f)
Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkah-langkah
keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sebelum,
semasa dan selepas program.

g)
Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program dijalankan,
guru perlulah mengambil tindakan kecemasan mengikut
prosedur Sekolah Selamat.

h)
Menyediakan Laporan Program.

7.3
Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik
Peraturan Pentadbiran

a)
Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang mahir
dengan ujian tersebut.

b)
Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk
diperjelaskan kepada klien.

c)
Keputusan ujian hendaklah dijelaskan bahawa ia mempunyai
limitasi kesahihan.

d)
Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling semasa
sesi kaunseling dijalankan.

e)
Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika
kerahsiaan.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 108


8.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan
Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
1.
KP : 8613/Jld 3/6.
Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah berasrama penuh
dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2 Oktober 1973.
2.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975.
Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, Bertarikh 5 September 1975.
3.
Surat Pekeliling Bil 7/1975
Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar,
Bertarikh 19 Ogos 1975.
4.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978.
Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978.
5.
KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34).
Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah, Bertarikh 27 Jun 1978.
6.
Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983.
Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 25
Februari 1983.
7.
KP(BS) 8591/Jld II (4).
Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983.
8.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983.
Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan
Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan
Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983.
9.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984.
Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984.
10. Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld 2/73).
Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Peserta-peserta Kursus
Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam Kawasan Ibu
Pejabat ( Lingkungan 25 KM).
11. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995.
Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada
Pensyarah/Penceramah Sambilan.
12. Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995.
Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar
Kawasan Sekolah.
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 109
13. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995.
Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-
Murid Tahun 6.
14. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996.
Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.
15. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996.
Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di
Sekolah Menengah.
16. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997.
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok.
17. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999.
Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.
18. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002.
Pelaksanaan Program Sekolah Selamat.
19. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002.
Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.
20. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002.
Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003.
21. Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003.
Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih.
22. Undang-undang Malaysia Akta 611.
Akta Kanak-kanak 2001.
23. Undang-undang Malaysia Akta 580.
Akta Kaunselor.
24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 110
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH
(DIISI OLEH GKSM)

Bil Jawatankuasa Jawatan Yang Disandang

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 11


1
Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan

BIL. JENIS TUGAS MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT


SEMINGGU
1. Sesi Kaunseling Individu 40 minit 10
2. Sesi Kaunseling Kelompok 40 minit 3
3. Pengurusan dan Pentadbiran 30 minit 4
4. Pengajaran Kaunseling 40 minit 4
5. Mesyuarat / Kursus / Bengkel 40 minit 1
6. Penyediaan Kertas Kerja 40 minit 2
7. Pelaksanaan Program 80 minit 1
Jumlah Keseluruhan
Masa Diambil 1000 minit

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 11


2
SENARAI TUGAS HARIAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 113


Nama Guru :
Jawatan:
Tarikh:
Bil Butir-Butir Tugas Catatan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 114


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 115