You are on page 1of 2

B-ismi ALLAH 'i Rahman-i Rahim...

Hakan ÜÇOK
Atom ile Kütle Çekim Kuvveti
Mutlak Düzenden Isınarak ve Yörüngelerde Hareket Ederek Tekamül Eden Evren Hipotezinin Makalesi.

20.10.2009, Salı – 13:21 O zaman demeliyiz ki, madde elektromanyetik emisyonda (foton salınımı)
bulunuyorsa ve bunun sebebi proton ile elektron arasındaki etkileşim/eşleşme
Makale: Atom ile Kütle Çekim Kuvveti ise, maddenin Kütle Çekim Kuvveti uygulamasının da sebebi, nötronun graviton
Yazan : Hakan ÜÇOK ile etkileşimi/eşleşmesi olmalıdır, ortada başka görünen bir parçacık yok. Bu aynı
zamanda gravitasyonun (yani kütle çekim kuvvetinin) başka açıklamalarla
Atom ile Kütle Çekim Kuvveti beraber, neden sonsuz bir erime sahip göründüğünün ve formüllerde neden
sonsuzluklar oluştuğunun1 da bir açıklaması olabilir. Şu alıntıyı iyice kafanızda
Bir gece yine, uyumadan hemen önce, atomun yapısı ile ilgili kafamda canlandırmanızı istiyorum:
canlandırma yapıyordum ki, atomun yapıtaşlarını (proton, nötron, elektron)
düşünürken, birden kafama dank etti. Şimdi sizde bir canlandırın kafanızda: “Matematiksel bir anlatımla, kütle çekim alanları nonlineer ! Bu, gerçekte kütle
Proton artı yüklü, Nötron yüksüz, Elektron ise negatif yüklüdür; Elektromanyetik çekim alanlarının enerjiyle ilişkili olması, enerjinin de kütleyle ifade edilmesi ve
Kuvveti düşündüğünüzde, bu kuvvetin etki edebilmesi için proton ile elektronun dolayısıyla bir çekimin ortaya çıkması nedeniyle ön plana çıkıyor. Kuantum diliyle
gerekli olacağına dair yadsınamaz bir ipucu bulursunuz. Peki ya Kütle Çekim söylersek, gravitonlar başka gravitonlarla etkileşebiliyor. Oysa elektromanyetik
Kuvveti ? Onun etki edebilmesini sağlayan parçacıklar hangileri ? kuvvetin taşıyıcısı olan fotonlar kendileriyle değil yalnızca elektrik yükleri ve
Bir Graviton'un varlığına dair söylentiler mevcut. Bu gravitonu dördüncü parçacık akımla etkileşir. Gravitonların arasındaki bu etkileşim nedeniyle maddeyi
olarak atoma dahil ederseniz ne olur ? oluşturan parçacıklar, kapalı bir ilmek oluşturan ve bir ağacın dallarına benzeyen
Şu olur: gravitonlar ağı ile çevrili.”2
Elektron, yük itibariyle (ying-yang) proton ile eşleşmektedir (parçacık çifti etkisi
oluştururlar), graviton ise açıkta kalır. Her ne kadar gravitonu henüz görebilmiş Şöyle diyebilir miyiz: “Maddenin elektromanyetik emisyon (foton salınımı)
değilsek de, yerçekimi bize öyle bir parçacığın var olduğunu anlatmaktadır ki, yapabilmesi için, mutlak sıfır dan daha sıcak bir halde olması gerek ve bu
elektronun da etkisini Elektromanyetik Kuvvet (Emisyon/Işıma/Foton salınımı) elektromanyetik kuvvetin bir özelliğidir.” ?
olarak tespit etmemize rağmen görmüş değiliz zaten. Ancak bu graviton Diyebilirsek eğer, o zaman da şunu diyebilmemiz gerekir: “Enerji farklı şekillerde
parçacığının (çiftler etkileşir kuramına göre ying'in) bir dengeleyici yang'ı bulunur:
olmalıdır. Arıyoruz tarıyoruz, atomun içinde bir tek Nötron'u buluyoruz. Nötron 1.Potansiyel,
ise, yüksüz olmakla beraber, hiçten gereksiz gibi görünmüyor; Gereksiz olsaydı, 2.Kinetik,
herhalde orada (var-) olmazdı. Diyeceksiniz ki: “Nötron, atomun kütlesine 3.Termik.
katkıda bulunuyor.” Ancak, hepsi bu mu ? Bence değil. Diyoruz (/-lar) ki, atomun Bunun dışında bilinen bir enerji türü varsa, çekinmeyin, bana söyleyin. Ortaya
kütlesini oluşturan parçacıklar, proton, nötron ve elektron, itirazım yok. Ancak çıkan termik enerjinin elektromanyetik kuvvet ile yakından ilişkisinin hepimiz
nötronu öksüz bırakmak niye ? Üstelik, nötronun atomun içinde farklı miktarı, farkındayız. Aynı şekilde potansiyel ve kinetik enerji ile de, ancak dolaylı olarak,
izotopların oluşmasına sebeb olduğu halde. Buna rağmen eş-parçacığı ilgilidir benim anladığım kadarıyla. Potansiyel enerjinin türleri, ya kinetiğin
bulunmuyor diyebilirmiyiz ? Proton ying, elektron yang ise, aynı şekilde nötron potansiyelidir (Kütle Çekim Kuvvetinin depolanması gibi), ya da (olası) termik
da bir ying ve yang'a ihtiyaç duymaktadır. Hadi bu da graviton olsun. Bilmediğim enerjinin (maddenin genel olarak ısı açığa çıkarmasından kaynaklanan) oluşumu
şey ise, Graviton'un atomun ağırlığı üzerinde etkisinin olup olmadığıdır. Onu da bi potansiyelidir. Aslında konvansiyonel Kuvvetler birliği olarak bildiğimiz
zahmet Bilimadamları araştırsın. Elektromanyetik Kuvvet, Güçlü Çekirdek Kuvvet ve Zayıf Çekirdek Kuvvet olarak
Bu konuda hipotezim şöyle: tabir edilen kuvvetlerin bir ortak paydaya sahip görünmelerine rağmen farklı
Büyük Birlik Kuramında (bak. Stephen W. Hawking) eksik olan Kütle Çekim 1 Bilim Teknik Dergisi, Ekim 2008, Sayfa 53, Sütün 3, Satır 3; Makale: “Her Şeyin Kuramı”
Kuvvetinin tabiyatı değil mi ? 2 Bilim Teknik Dergisi, Ekim 2008, Sayfa 51, sütün 1-2, Satır, aşağılarda; Makale: “Her Şeyin
Kuramı”

Sayfa 1/2 - Atom ile Kütle Çekim Kuvveti


B-ismi ALLAH 'i Rahman-i Rahim...
Hakan ÜÇOK
Atom ile Kütle Çekim Kuvveti
Mutlak Düzenden Isınarak ve Yörüngelerde Hareket Ederek Tekamül Eden Evren Hipotezinin Makalesi.

tabiyatlara sahip olduklarını iddia etsem nasıl olurdu ? ısısında bulunmaktaydı. Yani, orada herhangi bir büyük patlama veya benzeri
Buna göre, elektromanyetizma diğer kuvvetlerden ayrı düşünülemiyeceği gibi, termik, elektromanyetik veya farklı bir potansiyel enerji veya kuvvetten
kütleçekim de diğerlerinden ayrı düşünülemez. Aynı sepetteki yumurtadır hepsi. bahsetmek mümkün olamaz. Bunu iyi anlamakta fayda var.
Eğer, elektromanyetizmayı güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleriyle 10:50
birleştirmenin bir yolu bulunabilirse (matematiksel olarak) o zaman kütleçekimi
ile de birleştirmenin yolu açılmış demektir. Ancak burada kütleçekimin iki farklı Şimdilik bu konuda aklıma gelenler bunlar. Bu makaleyi bir ihtimal genişletmem,
yüzü (özelliği) olduğunu ve bunun diğer kuvvetlerin iki yüzlerine benzer, ama yeni şeyler eklemem mümkün görünüyor.
tıpatıp aynı olmadığını mantıken (soyut bir felsefe ile) kabul etmek yanlış olmaz.
Elektromanyetizmanın, her nekadar elle tutulur (belkide 5 duyu ile algılanabilir)
bir “gerçeği” var olduğu izlenimi yaygınlaşmış olsada, aslında pek de öyle
olmadığını hepimiz kabul ederiz herhalde (bak. Atomu oluşturan parçacıkların
boyut ve oranları ve daha küçük parçacıkların özellikleri). Benzer şekilde,
kütleçekim de otantik ve şimdiye kadar anlaşılmamış bir tabiyata sahipdir.
14:35
21.10.2009, Çarşamba – 10:45
Kütleçekim'i üç boyutlu bir matris olarak düşünürsek ve bu matrisin
elemanlarının temel düzeninin eşkenar piramit şeklinde dizili olduğunu
düşünürsek (bu şekli kafanızda çok iyi canlandırmanızda
fayda var, iyisimi kartondan bir modelini yapıp iyice
incelemek), ki bu şekil mutlak düzenin yegane mümkün

s
olduğu biçimdir, o zaman maddenin o ilk düzenli halinden
sonra gerçekleşen öbeklenmelerin de bu matrisin düzgün
enerji potansiyelinden yola çıkarak, yüklerde (aynı
zamanda termik) armalar oluşturduğu sonucuna varmak
zor değildir. Aradaki fark, kütleçekimi oluşturan enerji
düzeyleridir, yani gravitonların yükleri. Ancak, daha öncede
ima etmiş olduğumuz üzere, bu yüklerin doğrudan,
elektromanyetik prensibe dayanan araç gereçlerle,

b
duyumsanamıyacağını, algılanamıyacağını, tespit
edilemiyeceğini anlamak da zor olmaz. Ancak yüklerin
sebep olduğu sonuçlar algılanabilir ve tespit edilebilir:
Örneğin, yerçekimi gibi. Bu durumda mutlak düzen
halindeki o ilk anda, kütleçekim de mutlak potansiyel ve
evrenin her noktasında eşit ve bir olması gereği apaçık
ortadadır. Bu yukarda tarif etmiş olduğumuz eşkenar şeklindeki piramitin köşeleri
dediğimiz noktaları hidrojen atomundan oluşmaktaydı. Hidrojen, tüm
elementlerin ilki olduğundan, ki günümüz bilimi de bunu inkar etmez, madde ilk
var olduğu anda bu mutlak düzen halinde ve mutlak sıfır (0 Kelvin = -273°C)
Sayfa 2/2 - Atom ile Kütle Çekim Kuvveti