You are on page 1of 1

-Ç-C-¢√®Ωç 6 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

B: I would be, indeed =


Q. Indeed, Rather than ©èπ◊
-Å®Ωn-¢Ë’-N’-öÀ? -Éç-Tx-≠ˇ-™ -O-öÀ - Å´¤†’. ÅC Eï¢Ë’.
¢√-úø’éπ í∫’-Jç-* -ûÁ-©’°æí∫-©®Ω’. 3) Indeed -†’ ´·çü¿’ ņo-´÷-ôèπ◊ ´uA-Í®-
- P.Sreenivasulu, éπçí¬ ´îËa Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç.
Hyderabad. He wasn't disappointed at all. Indeed
A. Indeed -†’ -Gµ-†o Ææç-ü¿®√s¥- he was happy =
™x -¢ËÍ®y®Ω’ -Å®√n-©’ -Å-ûªúø-Ææ©’ E®Ω’-û√q-£æ«-°æ-úø-™‰ü¿’. Éçé¬ î√™«
üµ¿y-Eç-îË-™« -¢√-úø-û√ç. ÆæçûÓ-≠œç-î√úø’.
1) Indeed= Eïçí¬ (really) Rather than= È®çúø’ ¢ËÍ®y®Ω’ N≠æ-ߪ÷-©†’
A friend in need is a friend indeed. §Ú©’Ææ÷h äéπöÀ ÉçéÓü∆E-éπçõ‰ áèπ◊\´ ÅE
comparative degree ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ rather
(Å´-Ææ-®√-EéÀ ´îËa ÊÆo£œ«-ûª’úË Eïçí¬/ Eï-¢Á’i† Q. 1. Thirteen day training programme for the A. 1. You are correct. It should be 'A thir-
than ¢√-úø-û√ç. Éçé¬ preference (É≠ædûª)
ÊÆo£œ«-ûª’úø’) teachers. DEEheading A
í¬ ¢√úÕ-†-°æ¤púø’ teen day-tour' ÅE-í¬F, 'A thirteen
2) Indeed -†’– 'Å´¤†’ ÅC éπ®Ωé˙d—/ 'Å´¤†’ ÅC
ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç. thirteen day training Thirteen
ÅE-í¬E, days' tour' ÅE-í¬F ®√ߪ’úøç correct.
Eï¢Ë’— – ÅØË Å®ΩnçûÓ èπÿú≈ ¢√úøû√ç. I'd rather starve than eat that food = days training ÅE-í¬E ®√ߪ’-†-´-Ææ®Ωç ™‰ü∆? Å®·ûË Newspaper Headlines ™
A: Would you be happy if I gave you
Å™«çöÀ ǣ慮Ωç AØËç-ü¿’éπçõ‰ ؈’ °æÆæ’h 2. The Prime Minister left New Delhi on a four articles (A/ an and the) omit îËߪ’-úøç
some more money? -Öç-úËç-ü¿’Íé É≠æd-°æ-úø-û√†’ = Rather than eat day visit to Australia- Ñ ¢√éπuç ÆæÈ®j-†-üËØ√? Ææçv°æü∆ߪ’ç. ÅC ûª°æ¤pí¬ Å†’-éÓ®Ω’.
that food I'd starve. - Pavani & Sudha, Matsyapuri 2. ÅC ÆæÈ®j-†üË.
(Éçé¬Ææh úøGsÊÆh †’´¤y ÆæçûÓ-≠œ-≤ƒh¢√?)

Q.

Study late into the night


1. Billet-doux, love letter 6. Molestation, nuisance Ñ
äéπ-õ‰Ø√? È®çúÕç-öÀéÀ àçöÀ Ææç•çüµ¿ç? ÅÆæ-
2. Epistle, Missive ©’ à ®Ωéπ-¢Á’i† ™„™« ´*açC O’é¬ Idea?
Öûªh-®√©’? Molestation- ¨»K-®Ω-éπçí¬, ™„jçT-

3. Vale, Valedictory function, farewell, send off,


éπçí¬ ´·êuçí¬ °œ©x-©†’ £œ«çÆœç-
3. Vale = Valley = ™ߪ’. îªúøç.
Adieu äéπ-õ‰Ø√? Vale poetic.
ÅØËC Nuisance = *é¬èπ◊, ¶«üµ¿ éπL-Tç-îªúøç.
4. Venality, Bribery Valediction= OúÓ\©’ °æ©- Mutation - @´-¨»≤ƒYEéÀ Ææç•ç-Cµç-*† ´÷ô–
äéπ-õ‰Ø√?
5. Baccy,
äéπ-õ‰Ø√?
Tobacco, snout, guvnor, boss
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 474
éπúøç, ´·êuçí¬ ã OúÓ\©’
Æ涵º™– ÉC î√™« §ƒçúÕûªuç,
´’†’-≠æfl-©, îÁôx, ïçûª’-´¤© u-°æ-ü∆-®√n©’, ¢√öÀ
Ææçûª-A™ îÁçüË -´÷®Ω’p.
6. Molestation, Nuisance, Mutation, Alteraction, ´÷´‚©’ OúÓ\-©’èπ◊ ¢√úøç. Alteraction = Ñ ´÷ô English ™ ™‰ü¿’.
Vicissitude, Variation É´Fo äéπ-õ‰Ø√? Öü∆-£æ«-®Ω-ùèπ◊ Terrorism èπÿ, Nihilism èπÿ (´uèπ◊h© •%çü∆-EéÓ, Nü∆u-®Ω’n© Vicissitude = äéπJ @N-ûªç™E ´’©’-°æ¤©’, Ææ´’-
M.SURESAN
7. Nihilism, Terrorism Ææç•çüµ¿ç àç Öçü¿E ûËú≈ N´-Jç-îª-´’ç-ö«®Ω’? Ææ´‚-£æ…-EéÓ, v°æûËu-éπ Æ涵º™ Ææu©÷.
8. Lucubration – Nocturnal study äéπ-õ‰Ø√? O’®Ω’ ´’ç* dictionary ≤ƒßª’ç BÆæ’-éÓçúÕ. Ñ °æLÍé OúÓ\©’). Variation = ûËú≈/ ´÷®Ω’p.
9. Noontide, Noon, Noon time- eventide, Spoken English lessons ™ ´÷´‚©’ daily Valedictory function= °j† ûÁL°œ† ÖüËl-¨¡çûÓ
7. Nihilism = N’ü∑∆u¢√ü¿ç. v°æ°æç-îªç™ ´’ûª, ≤ƒç°∂œ’éπ
evening, eve äéπ-õ‰Ø√? life situations ™ ¢√úË ´÷ô©’, ¢√öÀ ¢√úø’éπ à®√p-ô’-îË-Æœ† Æ涵º/ ¢Ëúø’éπ †´’t-é¬-©èπÿ, Çî√-®√-©èπÿ à N©’-¢√-™‰ü¿’, ÅN °æE-éÀ-
- U. Ajay Kumar, Adilabad. í∫’Jç* ´÷vûª¢Ë’ ûÁLߪ’ñ‰ßª’-í∫©ç, í∫´’-EçîªçúÕ. Farewell= OúÓ\©’. Give/ say a farewell =
®√-´ØË ûªûªyç.
A. O’®Ω’ ®√Æœ† ´÷ô© Ææ´·-ü∆-ߪ÷© (sets of 1. Billet- doux (G-©ö¸úø÷)= love letter. Å®·ûË OúÓ\©’ îÁ°æp-úøç (ã ´uéÀh ÉçéÓ-´uéÀh/ ´uèπ◊h-©èπ◊)= Terrorism = Bv´ £œ«ç≤ƒ-¢√ü¿ç.
Billet- doux, french ´÷ô– á°æ¤p-úÁjØ√ £æ…≤ƒu-EéÀ ™‰ü∆ sendoff= ¢ÁRx-§Ú-ûª’†o ´uéÀhE ≤ƒí∫-†ç-°æúøç.
words) ™ éÌEo sets, synonyms, î√™« áèπ◊\´ 8. Lucubration (î√™« Å®Ω’ü¿’) = Nocturnal study
sets ™E ´÷ô™x äéπ-ü∆-E-éÌ-éπöÀ Ææç•çüµ¿ç ™‰EE ví¬çC∑-éπçí¬ ¢√úË-´÷ô, Åçü¿-Jéà ŮΩnçé¬éπ§Ú´îª’a. Adieu = goodbye – ÉC §ƒûª-üÁj-§Ú-®·çC. v°æÆæ’hûªç
2. Epistle - ÅÆæ-©®Ωnç - Jesus ¢Á·ü¿öÀ ņ’-îª-®Ω’©’
(Å®Ω’ü¿’) = ®√vA°æ‹ô î√™«-ÊÆ°æ¤ v¨¡N’ç* îªü¿-´úøç.
ÖØ√o®·. éÌEo sets ™E éÌEo ´÷ô©’ î√™« ¢√úø’-éπ™ ™‰ü¿’.
Study late into the night Åçõ‰ Åçü¿-Jéà ŮΩnç
ví¬çC∑-éπ-¢Á’i-†N, formal written English ™ èπÿú≈ ®√Æœ† Öûªh-®√™x àüÁjØ√. ÉçéÓ Å®Ωnç = àüÁjØ√ 4. Venality= úø•’s-éÓÆæç FA-´÷-L† °æ†’©’ îËߪ’úøç=
bribery= -©ç-îªç. È®çúø÷ ü∆ü∆°æ¤ äéπõ‰. Å®·ûË
Å´¤-ûª’çC éπü∆?
î√™« Å®Ω’-ü¿’í¬ éπE-°œç-îËN. Spoken English ™ ´·êu-¢Á’i† N≠æߪ’ç í∫’Jç* Ææ’D-®Ω`-¢Á’i† ™‰ê– ví¬çC∑-
9. äéπõ‰. Å®·ûË noontide ví¬çC∑éπç.
ÅÆæ©’ ¢√úø-EN– ¢√úÕØ√ á´JéÀ Å®Ωnç é¬èπ◊çú≈ éπçí¬ é¬F ™‰ü∆ £æ…≤ƒu-E-éÀ-í¬F ¢√úË-´÷ô. ´÷´‚©’ Venality ví¬çC∑éπç. Spoken English ™ Å®Ω’ü¿’.
communication break éπL-Tç-îËN. O’K °æü∆-©†’ Öûªh-®√-EéÀ ÉC- ¢√úøç. 5. Baccy= ¶«uéÀ (British English ™ ´÷vûª¢Ë’– ¶«u,
O’®Ω’ à book of synonyms †’ç-îÓ ÊÆéπ-Jç-*†
áéπ\-úø-†’ç* ÊÆéπ-Jç-î√®Ó ûÁL-ߪ’úø癉ü¿’; ÉçéÓ Missive Åçõ‰ èπÿú≈ ´·êu- N-≠æ-ߪ’ç í∫’Jç-* Bank ™ ba ™«)= Tobacco. Snout èπ◊ Tabacco
´÷ô-©†’ Ééπ\úø ÅúÕ-T-†-ô’d-Ø√o®Ω’. Å™«çöÀ °æ¤Ææh-é¬-
N≠æߪ’ç, à Ææç•çüµ¿ç ™‰E 4, 5 ´÷ô-©†’ äÍé set Ææ’D-®Ω`-¢Á’i† ÅCµ-é¬-Jéπ ™‰ê– ví¬çC∑éπç, £æ…≤ƒu-EéÀ ¢√úË- èπ◊ àçÆæç-•çüµ¿ç? Snout Åçõ‰ °æçC ™«çöÀ ©™ Ö†o ´çü¿™«C ´÷ô-©†’ N´-Jç-îª-úøç éπ≠dçæ
™ îª÷°œç* É´Fo äéπ-õ‰Ø√ ÅE Åúø’-í∫’-ûª’-Ø√o®Ω’. ´÷ô. ´÷´‚©’ Öûªh-®√-©èπ◊ Ñ ´÷ô ¢√úøôç ïçûª’-´¤© ´·èπ◊\, ØÓ®Ω÷ éπL°œ. éπü∆? Åçü¿’-™†÷ ÅN Spoken English ™
Guvnor= boss (Guvnor- British Eng)
O’èπ◊ ¢√öÀE ᙫ N´-Jç-î√™ Å®Ωnç 鬴-úøç-™‰ü¿’. îµ√çü¿-Ææçí¬ NE-°œ-Ææ’hçC. N-E°œç-îË-N é¬-´¤.

Q. -Ñ ¢√é¬u-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ -á-™« -îÁ-§ƒp-L? 8. ÖvûËp-é~¬-©ç-鬮Ωç A. 1. He ruined the institution by We should conduct ourselves,
8. ÖvûËp-é¬~ -©ç-鬮Ωç– DEéÀ ÆæÈ®j† °æü¿ç
his high handed behaviour. conscious of our serious respon-
1. ûª† ü¿’®Ω’Ææ’ v°æ´-®Ωh-†ûÓ Nü∆u-©-ߪ÷Eo 9. Nví∫-£æ…Eo ÇN-≠æ\-Jç-î√®Ω’. English ™ ™‰ü¿’.
2. Conducting/ organising a felici- sibility.
v¶µº≠æfld °æöÀdç-î√úø’. 10. ®Óúø’f °æéπ\† ´®Ω{-°æ¤-F-öÀéÀ °ü¿l ´’úø’- 9. Unveiled the statue.
tation ceremony (English ™ 4. The services he rendered to the
10. Buffaloes are lolling about in
2. ÆæØ√t-Ø√Eo E®Ωy-£œ«ç-îªúøç/ ÆæØ√t† 鬮Ωu- í∫’™« à®ΩpúÕ •vÈ®©’, ü¿’†o-§Ú-ûª’©’
Éçûª-éπçõ‰ ÆæÈ®j† ´÷ô ™‰ü¿’. -Ñ nation are invaluable.
the large puddle (of rain water)
véπ´’ç. ™«çöÀ °æ¨¡Ÿ-´¤-©èπ◊ véÃú≈¨¡-ߪ’-¢Á’içC.
3. ´’† í∫’®Ω’-ûª®Ω ¶«üµ¿u-ûª-ØÁ-JT v°æ´-Jhç-î√L. DE°j ¢ÁçôØË ÆæpçCç* ûªT† Ωu -´÷-ô Åçûªí¬ ÆæJ-§Úü¿’. ÆæØ√t† 鬮Ωu- 5. He is good at writing and form- along the margin of the road.
4. Çߪ’† ñ«AéÀ îËÆœ† ÊÆ´©’ ¢Á©-™‰-EN. BÆæ’-éÓ-´’E ´·Eq-°æ™¸ ÅCµ-é¬-®Ω’-©†’ véπ-´÷-©èπ◊ Ççí∫x Ææçv°æü∆-ߪ’ç™ Åçûª ing as well. The Municipal authorities are
5. éπ©ç, £æ«©-´·-©çü¿’ °∂æ’†’úø’. éÓ®Ω-úø-¢Á’içC. v§ƒ´·êuç ™‰ü¿’) 6. Emended by scholars. requested to respond and take
3. We should behave with a high
- Y. Gayathri, Asifabad. immediate action to end this.
6. °æçúÕûª °æJ-≠æ\%ûªç.
7. In his/ her own style.
7. ûª†-üÁj† ¨ÎjL™ sense of responsibility/

Q. 1. éÌçü¿®Ω’ Grammar Depth í¬ îÁ•’û√ç Åçô’-Ø√o®Ω’. Q. 1. Active Voice ™ verb 12 ®Ω÷§ƒ™x Ö†oô’x ®√¨»®Ω’. ´’®ÌéπîÓô verb Q. 1. Consonant sounds V, W ©èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ?
´’J-éÌç-ü¿®Ω’ Grammar Deep í¬ îÁ•’û√ç Åçô’-Ø√o®Ω’. 6 ®Ω鬩’ ÅØ√o®Ω’. àC éπÈ®èπ◊d? 2. Present perfect continuous, past perfect continu-
Éçü¿’™ àC éπÈ®é˙d? 2. Pratibha Plus ™ èπÿú≈ ÉçTx≠ˇ ví¬´’Í® ÉÊÆh ¶«í∫’ç-ô’çC. -ví¬-´’®˝èπ◊ ous, future perfect continuous, future continuous
2. Tenses ™ perfect continuous tense ©èπ◊ passive -v§ƒ-´·-êuç -É-´yí∫-©®Ω’. tense passive voice
èπ◊ ™‰ü¿ç-ö«®Ω’ éπü∆. áçü¿’èπ◊
form (voice) áçü¿’èπ◊ ¢√úø-èπÿ-úøüÓ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’. - S. Satyanarayana Murthy, Kakinada transitive verbs
™‰ü¿’. OöÀ™ èπÿú≈ ¢√úøû√ç éπü∆, N´-
– V.B. Naidu, Ganapathi, Bhimavaram A. 1. Active Voice
™E 12 forms
Å®·Ø√ passive voice 8 forms
™E Jç-îª-í∫-©®Ω’.
A. 1. Grammar deep í¬ îÁ•’û√ç ņúøç correct. Å®·Ø√, Ç 6 forms
™ØË Öçö«®·. English voice
™ à ™E à - P. Srinivasa Rao, Pitapuram
2. Perfect continuous tenses èπ◊ passive form î√™«
verbÅ®·Ø√ Ñ six forms- 1) be form 2) be form + ...ing form A. 1. °j ´-®ΩÆæ °æ∞¡x†’ éÀçC °ü¿-NéÀ û√éÀÊÆh ´îËa ¨¡•lç V. ÉC
3) be form + pp (passive) 4) Have/ has/ had/ shall have/ will F èπ◊ ü¿í∫_®Ω. °ü¿-´¤-©†’ í∫’çvúøçí¬ A°œp- Ø√-©’-éπ†’ flat í¬
Å≤˘-éπ-®Ωuçí¬, éπ%ûª-éπçí¬ grammar éÓÆæç grammar í¬ have, etc + pp 5) Doing words 6) Shall/ should/ will/ would
(English ®√ߪ’-ú≈-EéÀ, ´÷ö«x-úø-ö«-EéÀ é¬èπ◊çú≈) éπ-E°œÆæ’hç- °öÀd Öîªa-JçîË ¨¡•lç 'W'. V, W ©èπ◊ É™« î√™« ûËú≈ ÖçC.
etc + 1st Regular Doing Word -
2. ÉC Éçûªèπ◊´·çü¿’ N´-Jçî√ç. OöÀéÀ passive î√™«
OöÀ™ äéπ-öÀ-í¬ØË Öçô’çC.
ô’ç--C. (have/ has/ had/ shall have/ will have been 2. Pratibha Plus ™ Vocabulary (words- ¢√öÀ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç)
being + PP)– ÉD ¢√öÀéÀ passive - ÉC áçûª éπ%ûª-éπçí¬, grammar éÓÆæç grammar í¬ Öçô’çC. OöÀéÀ
É•sç-C-éπ-®Ω¢Á÷ ûÁ©’-≤ÚhçC éπü∆? ®√ߪ’úøç™ ÖüËl¨¡ç grammar ûÓ¶«ô’ §ƒ®∏Ω-èπ◊©’ °æü¿ Ææç°æ-ü¿†’ èπÿú≈ passive î√ü¿Ææhçí¬ Öçô’çC.
°ç-éÓ-¢√-©E.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm