You are on page 1of 8

 

 
 A(H1N1)
 ‫א‬

 
   
 A(H1N1)‫א‬‫א‬
 
 ،A(H1N1)‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
 {‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬ 
 
 ‫א‬ ‫א‬‫א‬  ‫א‬    ‫א‬  A(H1N1)  
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬A(H1N1)‫א‬‫א‬
 ‫ƒ א‬
 ‫ƒ א‬
 ‫א‬‫א‬‫ƒ א‬
 ‫א‬‫א‬ ƒ
 ‫א‬‫ƒ א‬
 ‫ƒ א‬
 ‫ƒ א‬
 ‫א‬ ƒ
 ‫א‬‫א‬‫ƒ א‬
 
   ‫א‬
 
 WE‫؟‬‫א‬W‫א‬)‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ƒ
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ƒ
 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ ƒ
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ƒ
 KKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ƒ
 W‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬ ƒ
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ƒ א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ƒ א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 0537772042W‫א‬y0537687216W‫א‬y‫א‬–‫א‬
 
 
 ??
  
 W‫א‬
 
  ‫א‬ ‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   
    ‫א‬ ‫א‬‫א‬   A(H1N1)  ‫א‬
 K‫א‬
 
 W‫א‬
 K200916‫א‬‫א‬
 
 
 W‫א‬
    ،?‫א‬ ‫?א‬    ‫א‬ ‫א‬   J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬‫א‬  J
‫א‬،‫א‬10W •

 ‫؛‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬ W •

 K‫א‬
  W ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ F ?‫א‬ ?   ‫א‬‫א‬  J
‫א‬‫א‬‫א‬E‫؟‬
 ،‫א‬ ‫א‬  ‫א‬‫א‬ ‫א‬ ، ‫א‬   ‫א‬
K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 0537772042W‫א‬y0537687216W‫א‬y‫א‬–‫א‬
 
 
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
 A/H1N1‫א‬‫א‬
 ?‫א‬‫א‬?
    
 
 W‫א‬
 
‫א‬    ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬A/H1N1
 KKKK‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬   ‫א‬     K‫א‬    
 K‫א‬

 W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
K‫א‬‫א‬

 W‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
    ‫א‬   ،‫א‬ ‫א‬ ‫א‬    
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 15‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 0537772042W‫א‬y0537687216W‫א‬y‫א‬–‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬‫א‬ ‫א‬   
 K‫א‬
‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬   
 W‫א‬‫א‬،‫א‬
 W‫א‬

    ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬

         

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
  ‫א‬ ‫א‬    EKKKKK ‫א‬ ‫א‬ ،‫א‬‫א‬ ‫א‬ F 
 K‫א‬
 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 0537772042W‫א‬y0537687216W‫א‬y‫א‬–‫א‬
 A(H1N1) ‫א‬
 ‫؟‬  ‫א‬  
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
‫א‬

‫א‬ ‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬
‫א‬
‫א‬‫א‬
‫א‬
‫א‬
 A(H1N1)‫א‬

 ‫؟‬     

‫א‬K2 ‫א‬ K1
‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬K4 ‫א‬‫ א‬K3


‫א‬
‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬K6 ‫א‬K5
‫א‬ ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
‫א‬‫א‬ 
‫א‬

‫א‬K8 ‫א‬K7
 ‫א‬
‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

K9

‫א‬