You are on page 1of 5

1

j

nader moeten worden bestudeerd.

m.I. de

nit nader onderzoek observaties op

dar:

de

De BBO heef!: een cumnlatief effect. Hierdoor zullen lokale prortucenten

of aan de

direct <'tat"). de consurnent wordt fY,c.lp,,,>,-n

4.

hebben zoals eerder is aangegeven

van BBP zwaarste Het

aa,8IClOC1r de BBO ruet moet worden ';n,"''''''HV'rti

Er wordt om de BBO ook toe te passen op de van van Valero

voorstel van is ruet in van DEZHI mee

volsta met op te mer-ken dat een BBO op de l"YnnrtP'n van Valero wellicht meer

afL 200 mIn. zemden genereren,

eerste moet dUB een exactere

het BBP.

wa,ardoor de em~cten ook minder o.a, 1..'1 de IDJ:COlne:n:::;SH::er

verdient

loon trekkers zouden weIlicht

de

zou