You are on page 1of 30

TÜYAP KiTAP FUARI KAPıLARı­ BESiKlAS, LiGDEKi GAliBiYET SERi·

Nı AÇlı. Vagmur ve soguk havaya i siNi 4'E ÇıKARDı, ınönü'de agırladıgı An-
ragmen kitapseverler fuar alanını karagucü'nügencyıldızı ısmail Kôyba$ı'nın
doldururken, gazetemizin bugünkü Kül- golüyledevıren Siyah-Beyaılılar, Oevler L1gl'nde-
tür sayfası 'Zaman standı'nda hazırlandL kı Wolfsburg macı öncesi moral depoladı.

~ ~~:i~:~t~~=:~~~ ~ :::~€kn~n:~t=~~~Mı ~ :;;~~~~~ı:~:~.~~~


kallilyan 00 varanın ~arıiirıe OOrıOsJJlelI1€ bııkered.m\'a$Olnıamakıoobi)'Oltumılıyıı. aoImdr,BuI~msall*~.l:rIll'denrrıe
l(1Uyejl e!>ir 3lmasıııa~3ol$1alıinveıemeyiı lUrl:iyetı.ıaglrlıgıdoı\.ll~tnLııo~ ,j(I1!'1ıJ,.Ht>rkı>l.dE"Oleu~elnaıı>Jlve~ırl

Türkiye bu kan kaybıyla


"KiRtlmGAH'AKARSlSIVllOl'LUlı4lEKSES
geleceğe yürüyemez
Darbe planlayanlar Acılımkarsıflarından
ordudan temizlensin 'ıehlt mitingi' tahriki
I.'\'r:d!olIl.~ .. ,_ilIIIısb<.
~~kI-TlıuılıJllı\\lfKt
~_l;I\hWmlJ.'(ll.Ul~IlfI,lf\"
l"'ı:lMıoo:nım.ı:nıırrn\Dlil(~
\IYmllg:ıı<ia",ilflolbı!ıalrnllo;l1ıt­
MiIIıIilı~J!IO'II4~r,tQp.
llJaIIIXll,IIDI.. ,....bırM;mjl'ü.
lrdorıı;Qtllıı~fIn,\. . ırı""'M>
lıI.8~iıııMrC!.nİıiJlU~
I!lll'lMJll)fl~.o.ıın.nııım
"ôfllraııeYa:ıtlıııuli1lJ~~<ic'l­
Seçimler normal zamanında yapılacak 1'l1Oliiııtı.ru1sı1l?ııPıl<tıv.fllıEı
... __
S>/INr.oı.ııo_rdı, l!mOl~. 'lIIlıI_IIUOp~t\lrld;ı .... ıııııııı_aıro:lıril'raUr;ıırııe~
In~~a)i:iIı'4m~oIIfW.fQrO\­
&==;ı:=~::'~a%=::=,'~ l"11la1tıolıllılaı'fıı'ı::ııo.ou.'9ıWolJ­
«""'~1iOf.ı19EUn~"'-""_~_""'""ı>lol_~wıı.
w..l'"",, _ _ lı~"",$e(I;'ıonırt<,..l_leC<~'_"~IGIk.·>ı1s .... \lIfM.lI(:IıJrıurırıOOıooınlller~(jl.
1I'Ii\1t'tl!d.~ll1J!WA_L,"""""'''

itıbarmeklubu,cuntanın
taktiklerinldeslfreediyor:rıı16

AHlıPlARIHEKMl'ill

(indoruk
Ergenekon'a
özgürlük istedi
"""""'"'"
~:r.:~.~~_
kmw,""",IJPIJ<ıiH __

~ ... ~­
lOtıy~ı.~_""'"
s"....m·Sı)."·,Jor ........
~~~
=7~tt
t-.I.~ _ _

=~~=~
..wıı..-,,,,,*,,,kı.:ıılMI)o
"""'l"'~~'l'iıx;ı",
..... bl<Dıj.. ı.ıb·<W:ıNU
"'S'<Ill.o""~,,,ıımı·
nU.'!lU"""~_
Tw&U'Öul'",~"'"
, I>:J ,'"'ı.u.nr
.. o ) ,ı.,ı,a n .ıo.ul:5'"
... Ib,,>lo<nlııol.o<w_,w

~:~~~i~~~~
ıııııırıı~ıııııııı
BEBEGE TELEViZYON KARSI- F.BAHCE, KAYSERi'DE 1PUAN Bı­
SINOA ZORLA VEMEK YEDiRME- RAKTı' Kaleci Souleymanou'nun
ViN. Beslenme uzmanı Nil Gürhan, hatasıyla öne gecen Fener, Ikinci
Cizgı film izleıefek cocuga yemek yedirme- yarıdayedigigollemacıberalıere
nin obeziıeye sebep olacagım söyledi bılırdi G.saray ise SIVas'l 2·0yendi.

Emekli Orgeneral Baser, 'ordu göreve' cagrılarına sert tepki gösterdi

iktidarm üstünde darbe kıhcmı


sallama dönemi artık bitti
. """....
-----~-_ _
....""--",.'"-"
Demokrat Parti'nin
.....
birlesme fotoğrafında
sadece Çevik Bir eksikti

ıl.
ihracat rakamları 13 ay sonra artışa geçti
~rll'l<ir'.lJI"""'ktWrı)'l""n",,,,,,,,,",~~.,,"rıı,..ı,.,ı..,,,,· """"'"\dn"'T\Iı\;Iyobır ....ta4rM<dIoI(!\).ll'*"""~l<hm<ollO
..,V:)::;:;t62~~~~;:~eioa: ~~;:::~~~":b.~-~~ı~~
;:=~~:~~;:=~~~:1 ~~~=...~~~~.=.=
ıN<:loJri<roı.\o.f.... "'.y."""""""odu~"bOdönümod' ... oI. '.....gloj'"'.ı..mı<)" .. ~;ın.... ""&">'l'd.ı.,Iu""'-"'E!ll_ıı

kar
payı ......
.. "~ "',~ ..
e-,-'.'.
,.----TI.,._."'.
.!O....... Q ....., .. . . ",
i
l~V 1.31 11.11 1.11 1.7t IR IM
!AV LU'L 11. 10.. 4.111 1.11L 1.01
I~Y IlI.lil ILA U.tL UL ZLI.III 1.01
111l 111.11 11.1l ~.13 I.lt 4uı 1.12

111L1111L111111·111L1
Cumaya kadar ifadeye gelmezse
yakalama emri (ıkanlacak
1ıIIele'll!liıkiiııJıtf,...ti1!'J1tııı
~ıs&t~lIftIyicıbtı~
OllrWI~ıf.D~lÜl~
ııri.5a'damhaı'd.JIıetrı'egı:me-.
i
dlı1i~18gıiOO(r~d~.
Gül: Türkiye'nin yönünü ~~~
llan~ıııaeım~
sorgulamak bilgisizlik ve
kıskançlıktan kaynaklanıyor
........ ~IIWI5U:.OL __ ~·.....ı..oıIt~")"J""Io.

~~~.ı: ...e-ı..::-~~
g-_yIJ"Lnı. k_ı..­
~ .... )O(I'_-n..

=~:'=:"'Si
~?~=~
2E:~~;~* ... . .
_1""bI--....t..ıı. ~ ~~.
ıul<n,·~It"l"-"'I<'Nj·w..nı...~·>II111_lU'll

CiiiihurbaSkanıadaylaııııınse<lmrnasrarlHaziJle'denlıl12
KONUT KREOisi iCiN HAYAT si·
i ~~~~i~a~~~~~:ıt~~~ıl~ra
hndan yüksek pnmle hayat slgonası yap-
ıınlan Edip GulOm'On nlrozını haklı buldu,

'Meçhul subay'dan ikinci mektup

Kara propagandaya
devam ediyorlar
(anlar müzakereler
icin [alıyor, açılabilecek
sadece 5fasıı kaldı

Domuz gribine yenilen


Betül Bilgili, 5B5'de
sampiyon olmustu
1AQAI"'Il'\I_lIT~'1Ill-

YÖK engelleri kaldırırsa Türkiye


yabancı öğrenci akınına uğrar
!
i
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA KINAMA TÜRK CiCEK SEKTÖRÜ ALTIN DEVRi·
Kulüpler Birli~, Wollsburgmaonda B~ i Ni VASIVDR, Dünyada cicek tüketimı
$iktas8a5kanIOemirören'eyapllarıha- kriıle birlikte azalırken, Iürklyey[ızde 1000uk
karellerelepkigösterdi,ihsanKalkavan,Bu büyumeyakaladı.BundaAVlupa'nın,gUldendaha
olaylar,isadamlannıkulOptenuzaklaslırır. um olan karanfili lercih etmesı rol oynadı.

YÖK 'yabancı öğrenci çekme


seferberliği'ne hazırlanıyor

r\ ~
Tolon'un yönlendirdiği
usulsüz ıehit derneğine
kapatma davası
1IIlI.l..... O/'f_(~

15 Türk sairin, 200 Devlet bankasında


ıiiri Ermenistan'da 6,5 ınilyonluk sahte
yayınlanacak belgeli kredi vurgunu
'......... ISI.N!IlI.
'lltı.1T\lrlJ)'<IloErmenı>taıı-mımwı.·
~
~""'J"O"lI<oIkl\>lloı.",dIy>I<ıg_.
",,!>IrIUllJo<l.> ""'*"ı'''''''''''' kom>'uy<ıt. Et·
~=':"~~~
<illmWiBtı.·8l.Jı,1~.a..ı..
_ıS...,,1\ı>k_2OO"<l>lırt,ııri· Zdıl. _..ı.ip~

l.~.:.ı.."'7.:~·~Sı~ -Y"" "",>"_~Y"'


dom_~iöiNnk.o....
T........ R.ı..\D,..,.O<hon\·<II.OI.1>:fRJ
... ~It. .ı.:ı.ı6_d.o~StI<k.... _ _ u
~"'t'~~~~-;:=:'i:;
..,ı...)'OIo-..ı..n

ıMı.... ıı.bNi<cl:"Ono_""·
C:_,~A;.ı.nII.. ıf"'SN~Dlml<tY'"'<kJ."'.
_ .. Y'l.......i·""';"l>mloj_~I'ıi. ,ı"ı- k«o~""'lbO)'Ol<t>.-_ ..

~_\"~:~ r-''''~
E..~:;=='
vonlJn'do""'='...... ·_p....ı;~~
ın;Arll .... A..~Gnalc~1Il
..... "",..' .t '....
-
k.O<~""'l-.. yopaW:.201Ol..ıır.ı.""""""""""'" tU dı$L_Muklotı<lL:ıı-.m
pluılanu>r"*,,",..-ı.on>nTllıkh;ı,oy"""
""" ....'L\lır"~C"'I!1ln<'.KüIM""T". :;..,,,,,,,~ St;mlr..>ıo·
ri>m~do ........ ~:ıırbcıolo!
Korucu silahıyla ortalı~
....... ..... kana buladılar, 4ölü
~

Andıç'a paraf atan komutanlar kritik görevlerde


BUNlAR KU15AL IIEIl.INlARA ÖZEL
KIYAFETLER. Hac ve umreye giden
kadınların kıyafel bulmakta IOrlandıkla·
rını belirlerımoda[ı NurVamankaradeniiln
ilWI( tasarımlan büyük iIW gOrOyoL CUMA EKi

Avrupa'daki PKK'hlar bekleyecek


önce Mahmur kampı bosaltılacak
HiltiImeldenıoUatik~'IliftdllItarııarııWııatklntilısmUiıka1dı~yerdendevamediyof.Avrupa:dangel~rSlmdılik
bek1emeye i111fMf1ren Ik hedef Mahmıır kampının tamanıefl bosalt~ma!ol olarak bellflendl Habur'da yasarıaıı 5CN gOnlntll-
ıennınıekrarlarımamasıil;lngt!lenklSiıemlrakıopraklanndaka~lirwnasıdahilblrllzlıormoıllzerjndedı.ınıluyoc

ilginç iddia: Güler


2. mektup. savcılığın Zere'nin
af dosyası
'mail' adresindeki
arızaya takıldı _.-
KÖ$k'le

---
!!!!..--
~===....~
-
=,=-==..ı.~~
<-...:ı:ı<l<lı,,~:!.
---
--~

._-
--
-~.

.....""-.,.,
J"'_ı_

Sincan Hakimi
~~
Kaçmaz'ın kararıyla
ll~,~~kın yapıldı
~~~~~le~~u~~~.'!15!2!e~~.~~.ı~~i
.......
.....
.._ . . . ....
_GIıl_ lıo

Ww_ · '"
ı:o.ı.._v_-..l>ioIl>'o ... C"""'_i_.
iou_........
~_","_dl _· ,_""o:r,wn"_II4O"-"
.,. , . . "~_"

~"

~"tl'ea.~-....Ot-
ILIm Açılımdan geri
~~s~~ok
...
-..'1...... _ _
.....-""..,..,...... _ _
__ '-'$on""'-'Soo'ıo«tmı.
"'CU

I>n
__

..._
fN.GIıl
_1'1:'' '_
_blt.,.,If<'I"'''''''' _
wı_ı.ı.:oı_lon

_ ...... ~o:na
~~_,...""_""
6< _ _"''''''"'''
...... $rd... "!WYıo
..
,m,.....
"""""'u

Kalasnikof'lu korucu
katliamında soru isaretleri
_llOın.ıuu_

... •, .'!l:=~~~~:--
'BEN DE Mi DDMUZ GRiBiYiM?' DiYE
PANiK YAPMAYıN. En kOcükbellrtide has·
r
taneııinyolunululanlarauzmanlardanLlya-
rılargeldi: lllerinizıgözünüze.agımıza, burnunu-
za50rmeyln.Panikyapmayın:CUMAERlESi

Basbakanlık'tan Azerilere Karabağjesti POLiTiKA16

Brifingden tatmin edici cevap


cıkmadı, soru isaretleri coğaldı
1I<ılıl-..ıı lIoIlIIilli.ı"IST"'",,-- ..nlO'Aoc.kl<oo")... llaıa ....""""balW... SU

"
,1'),lllI.et, ... b~.""'pk>·rJuw-""p. Nl<an!oI<b~b"J'<bIrdr~o\<ıIftn_&oN
.nılinlı>~~_<:<><...ııgo! ... l<>~,Bo:a .. Lekm·AKI'ymllsl·olM... f...
mol<tY""""'l""ı.w:IıN;ılı~~_",· ~pl.. ",,"~~.lm.tiII
..
rustınmM""ylI<Ilt<n.. v<>Wi>.~m«tıuı"'_<>l., """"lm... do«tIobIıbuturı<Ju. GENEL.KURMAY BAŞKANLlGI
!nyInj\<jncJIhlw"'ol;ıu. .. .ı.t<ııi\l;.)'>nh"l"<'w,- 8.ı... nhr!finglod<"fuAg.......colllofuCubullu.
mı .... """'It"tmd~..lotIninrO$lo<ldlglnl'l'ôK·NIl
·~tw<b.. _
~." .......MbII'On ..lq>l«jnln'"',..,I..... ,~n'
... >lt<l<fk",J"IUn<'~OS ....Il"'I.Ano.okbolll")'i'mh.o .. l<m'... ko',kh~>6y.
" ..... 1:Ind ......... ptat.lbdg<, c;...,ıı"""'''Y"mIW- lcncn ....... gu.ocnfik k.o.....-... k.or.l.o",~ bil,",
,i ; ~
~~~~==al~ ~~~~~~~~=~n=~ l' Tl Tl
Ts"...., Inkıol ~ l>öJ~cil ..hdit ""....l.on. huku..
bııL<IU.
",ld<m<kt1z<,okuo'ldtwitottmdtlf<!ftlbul"o.
.."dandoVubif'*"'<>la"'k)"""mı."~'
1,"~"k",ı."p<.bo""'t1I"."'m•• olk<ıym.ı
\ ..... '7 ,. -~ ~:.
.ıuı ...... $Il'jI<dI.At<lı<ınyonır>do<ıldupm"bo1ı<. '''''<knık''~ıpIooldoon1tim_I"",.ItWı",,
..... Ç""',lcl".""I..ııycılr.nn~·m_.ılolıl'ob,..k .. l<lır"r,ı:ıoı.y..,)... b<:Jg<n'''.>l'"'
IIIloıi"'rı..ı."d~ndaY"rutiilihlt"n'l""'~mo<""''J<'I'''''I"o''''')",.>ır.O.rUll

IIII:l!IlIGenelkurmayBaskanlıgt'ndanitiraf!A8DOLHAMITBllJCI~20

Al8.JE$IDlIDılllOltVARGf.IZI!IfAZIsYAlU
Cumhurbaskanı,
Zere ile birlikte Kuşları bile bu
3mahkGmu kadar mermiyle
dahaaffetti öldürmezler
~~~~
:===::=
gr.&.mı.ı..bd''''''''l''~.d<
\.oıNj"lII=«'.Gıö"<Maı.oBai<lnlıi'
~~doıyo~.II ...
..... ı.r .. A4i1ıpı:un-ı:ı.A.ıl1
Tıplhıiıo<l:wW·..... "f""ı-.ı.
!'-'ur<Itln ......1nJoldjot.lu$u.$j.
M "ydıo1'",,,,,,,,,,,",,,,><Jl ,...
rn~,~ıhllyoc\aml
ıtI:_~Ft"""
!J:u"nı.-.......,..,l'"p",
. .......
pV<<!<to<bit.;..ıa.<luı
_ _ tub.ıırnidi.a.ınt.ır-
p.Ctili:>Z<rc:'nln""I<a""",ı...

-.....}'<II;Jllho.....,1>n:.4U·
U<IIonmııpotloN'b)_
"J"U'bhohbilUploo_ ....
~=<"<~.~~
.._,rn<loy._
._e'rıplc

··~~=,:ımZ
"""'~t<dnts«<tlGüh
ı.r..<>ın,xeP""'tl<rd<t.m

:'~~<ıı~,.:r.
ktır.JmboNllIyIW",,",,"ı;,.
"",,"-..w~doIoyı_
.....""YiOI)uum.Umanm""ti'
P'Uı....",...,·-."foilNDEJI.. TUNCEl1,r;{i.1iııurıumLl\IQl'\lgiiıltbıtltyoolaupııdnıı~.llO.&.Yı(8,liıtı1Irı-ı­
~"'DoJıı(lltıaAAı""'"~~6I.!IrnIl'dlkIı-sııı-.dıı<dıl_OlıfdIclılı(l.
y(t'oıIıtlia~I'.ıııt~"~_ı:bırR.li'sinllÜ>ılıdln~
lı>h"'llpım;l.......... IııIıti*.uı.HIBIlt!flmlllllllllTIOI(l'hI,lI.lU.M.CIUl(0II0lI>ı1'(II/I'IUIIo

ıııı~ııııı 11II~QlI
KiTAPLAR YÜZÜNDEN EViNI DEV RANDEVUDA GÜLEN TARAF
:~~:d~':n~rrn~'~~:
BESiKTAS OLDU. Trabzonspor,
i • kalesini golekapalan Hakan'ı
yürüyecekyerkalmayınca(are~baskabir asamadı. KartaLdeplasmanda Ernst
eve tasınmakla buluyor. ZAMAN PAZAR ve Baba'nun gollerıyle S'te Syapir. ' ) "
,~
MHP, kongrenin 1997'ye benzemesinden korkuyor POliTiKAlS
-==
;:i fa

~~
Basbakanlık,andıca acıklama istedi
Genelkurmay 2000 yılını gösterdi
Gı>nelku..ına(I!!ı_'inleroelallllıu'nIBajbakanllkdiremllerl·
ne bal!aması, hükümetin lepklslnl cek11. Arslvlerde bOy' Hukukcular uyardı: Orijinal belge iyi korunmalı
Le bır (alımatın olmadıgım bl!llrlen Basbakanlık. asker-
clenSOZOedllenbelgenlnveyajlllanfaallyellerlnblkllrll'
rneslnllstedl.Genelkurmayı!adüna~myaptlgıvazıll
.'f-;;;• • ProtI):8.WIOlt(rtKm~urowl:Askeı15il'f
t1Iı:.5M~l:tWl\leıroıez.Ka\«lmag::wı.
açıklamada dlrektılin2000 yılmda verlldıglni bildirdi ~ ~ ~ ~ ~ I1ererı\Ol1Jm!.ıl.l.ır.8lırllklhk:blıbrumal.ımaz.

Afrika'daki is Forumu'nda UI'ı!Ul' • C<ndk"""O)')...uililmnol.on."


A1ımeı lyim.ı\ll (MeUlsMaletKooı. Bol$I:am):
~~~;',;j.~,t...ı::~: nun~.....::ı.~ iil:ı'ıJIen~~ıartMl1Sldegıllıun.ımsal~
10 yasındaki öğrenciler . . . ._ ..... c....,........,. ...
Io>""'."y\>.L1o"'""",1<l&... ,...,
fiklır.i'l@'ıgmlnııı'ıJrıa'ı1n\n\ı:tıI1JII/!Ia'.,I(~\ı:~
tercümanlık yaptı
"~NJıLnbllgl..nJI""""'lÜn". ~1Ie,.ma»~~.,.bIr
.. 1<O"'"O'f\,,'ı<l;ıu....ılı<lı:tl.n".~~IIottLc..
d,.B~Angl<<KUr•• "1>nbırlo ..ıbıtnu.yA.ıllMll.. I'iri~
(i'M~(Emelı!ıasl:ellhal;jrro:Ad~IIP'lIlf4Q­
d.. l!C"nka..'yokalL""'I,.Ge. . . . Oh.oklu·"""·~"'.
....1o,""'yf.dIlMU>""'''T.U''. ,<k!l/i'ımuyı.-..ııı«Nlllrı< fuiiliil~I'ÔII8WJ$l.J1.I\turmasıll;lnyeteıllNt'l1
..... llhfzıOıbuklu'n"n.lS"'nın<ıUu&u_SC._bol@o· ~l~~cil:I:alfiSllr,
in....h~t>:>lu<iI"'bd"."'"tl.ınn' yı Gcn<D<'"""l"""" ...,... "'"
.........., .. ""'lundmu'ın ..''''..' ~O)"",kIoJJ,_dircl<tıf
_Imbulundutunob<!'1UIIe>l """""""' ... ""k>darı'llfll"*" raikTarwooogIu~~~~Wn.
",konuy\&illl'lı.nd,,'ITl.>sNl<oo._~k<nl!lMn<\lIl,H.
Iok'," d!"'h~ne botlo'"'~, l"ImooıIlıoJ<ı> .... GeneliıJrmayAdir.ı\lSoJV'fI· mn aıılBııayapı1lall·
hO'.....' ..«k<'<g«!nll 1'SK .."'_od"" ....myo. iJır.is9IMSMll@ililWledl'ıcecmıgllrevll:ilff.
Aı.>otıblWlo",s«<.rı..ıı.- rd'" "'kl.",. ... l"''''''.. ",d",
kanhkr.. <ııu..rt.<l<>c<klgil".g«<' "",ı8Su""'""'~nloanın"oI·
>~k.od>tMy\<bhdtf<'k"Iduıı'""""·ı"koydu.""l:1I. ~M€CdtOr1l(EskIllGLIsaıotl5lt.8elgenlnıarar
buIun.pbu~,t'".,,,,,,<d,-".·6~llm",ı,,'f'I"ı.."
görmesl.bnılınOlladan bybılm.r;ıdır, Askefi
~""""'d._"'f"il·'·r"""dol>lf"""'r·n.-riIn'ı"'·
~:-~ı.:;::..,'1:,:;; ~ ~,~:'~:.t:~d=.~; •. 1~ i sal':11t, AO~ Tıp maynı mMf ~unek zorunda.

40 'vakıf insan'a vefa:


Onlar bu ülkenin
ruh kökleridir
VELilERE GöNDERiLECEK ASI GAlATASARAY, ZiRVE TAKiBiNi DE·
VAM miRDi. Diyarbakı~por'a konuk
i :~u~~~:::~~g~~~ipWi~:~SISI, olan Sarı-Kırmızılılar, Sabri ve Arda'nın gol-
5agIık ve Milli Egitlm bakanlıkları, bu kapsam- lerlyl'sahadan2-1 galip ayrıldı. G.5araylı oyuncu-
da velilere gonderilmek üzere form hazırladı. lar, maclan önc, trıbünler, beyaz gül alll.=""d?-

Sudan lideri Ei Beşir, Türkiye'ye gelmiyor 015 HABERLERI7 :tt~\


, 10~~ı
1'~'~

Rakipleri gelmedi,
Bahçeli yeniden
genel baskan seçildi

Taahhüt belgesi imzalatan özel i internet şubenizi


siz şekillendirin!
kar O!iKmıı2009tr " _ ..

hastanelere 50 bin Tl ceza kesııecek payı .ıı", '''Ol ~"'\iI """'l


F·Li.".......
<l.", '""""

lAy Uli UL lA! 3.74 1./1 3..-


UL 11.11 11.11 IUi Uli i .•
UT i5.1lI ıı.. tt.\i 1.51 ıuı

1 Tl 'ö9.tı LU!I 1:.11 ~.~ ci.M U'

ıııılll!II~IIIIIII!
SER·i ARUS DiPlDUMisi YDlDA. TÜRKiYE, ÖlÜUÜNÜN 71. YI·
Dıspolitikaacılımlarıyladikkatceken ltNDA ATATÜRK'Ü ANIYDR.
Türkiye. yeni bir adıma hazırlanıyor.
Oı- Cumhuriyet'imizinkurucusu
sislerLl7AralıkSeb-iArustörenlerindeBatıile Gazi Mustafa KemaL, bugün bütün
Dogu'nunbakanlarınlKonyadabuluslUıacak, yuıttacesillietkinlıklerleanılacak,

Demokratik açılım bugün Meclis'te görüşülüyor POliTiKAlS

5er, 1subayadliyede, gözler Cicek'te


ifıbar mektubunda. 'millete kamp-
IO'planıylailgllibelgeleıinlmhasıııa
kauldıkianbeıınllen5erveısuba'/
dunikfiifuphallodeadltyeyegeıi
rIldl,')ah15iardan!ıazlları'lanık',
Iwılanise's.lnık'olarakErgene­
Iı:on sortl$lurmasını yOroıen sav·
Ci\aralklsaaııtaı:severdı.Skarıdal
belgedelmzasıbulunanAlbaycı·
ı;eli: Ise adliyeye bugOn beklenIyOr.

Adalet Bakanlığı, Sincan


Hakimi ile YARSAV I!Ililm!IlllralçısubavHılzıCtıOOklu!
Baskanı'nın ihracını istedi illımmı:u::ıın

.'IH-....".... ~~_

~===~c::;:
.. _ _-
"YCwnluı~ s..""'Om.rF..,.ı.'

U~)ilrllllll<nı.1'..;,:===-

SEMDINlI MAGDURLARI ANLATıYOR


Eşimi katledenler
serbest kaldı,
katiller tutuklansm

1IIIIIIIIIftllllIU
ÖLÜMÜNÜN LL YıLDÖNÜMÜNDE MANGA'NIN GÖZÜ, MTV'DEN SON'

i : &~~~rr::~~~;~u~~;nVe~ı;i
ATATÜRK'E HÜZÜNLÜ ANMA. Bü'
i yOköndennhayalagözlerinikapadlgl
saat9'u5geçesirenlercaldl,lrali~eolanlar grubu' seçilen Manganın solisU AkglI
aracıanndan inip sam durusunda bulundu. "OdüL Eurovislon cesaretimizi artırdı."

Albay Çiçek
19 gün sonra
ifadeye geliyor
l5Iakimrall'klrlleylemplalU'nınoı1Jlrıallnlncıtaya
(lkllligOndenbEflsorguyabeklenenDursuo
Ctek.n1tıayetadl~geIlyor.<,ay(II<rıı'ıa"ı.:ı
getlf1lmesrkararınd.ınsonraCi;ek·inavu~l,
mlNekklljnl1bugOnlladevefEeegkılacıkladl

Temizöz, faili
meçhullerden
sonra 'gasp'la Fislenen siteler yüzlerce dava açacak
yargılanacak ~ .... ..
..ı_"~'<:'lko"l'I~ ı,"""",",Ii/)j""""ttl\l'lld,""",
'i".(.ll:ol1n1LlıZI1r,·b:fd.nco:I.Ilm,IN"""
............ '~.-~ln'f.ır_
.. ~ ...... _tl>~hıltlrlılfIIUI"""8' . ..... l:>"".llı.iı:ım'l1ıl><tıı1ıı1
II(Il"IT~<a.~Il!'''" ~_Dı:t.tI',_.lljJ.l'\llıf>I _ _ \le."lıYW~\IIC~twı«ltı'­
'"I Foııı_IU""",<tlu",t<N)' ""'~ıı.ı.;",I'I01ltftı_r~.~~m~_".l\Il/II'IldCJI.JÇJot."
.k9"'~_·

r=t~:
Basbakan Erdallan: TSK'ya verllen direktifler 1l\(elenlyor:~1I3
-'T_tG<O>.<~
ı:ııuıı.'~""""""'~_ 5yıtrlıbırv)pıl~n Llll'':':''~' POVIJlkoywfllIIUlIll)1 ~MlllıEgtıınBakan
~~~';:.
_~"'l_&*'I'<Cın<I:I<
~.Ahyh>kloM.ı<kklo:ll toıu BrdılıııaııMIlS;ıld tof?«7v.l
DlIn~JOlıılerPMlalııelı

Nırsı~ıkoıııısa{ak:ı.ııı
~ -,'
}' ,.
1'~ [llIfeS
KlIrılı:ıy~:ırll]1 1elııneı ri
kııı"ııııııııl;ııfııil yrr~1l

llIliıklındl :ı.ı12; /
meııokulkarılınlellıl(le
lıgllllllgeııelg~lI\er;ıg

meyYeıatllmıyo :ı.ın

Adalet Bakanlığı: Hakimleri AGB'den sonra TiAK'ln


etkileme çabası var da saltanatı bitebilir
::ıaI~c:::~t:~. =~~,,"=
Io..,SjncanHok1nılOsmmKacrn.u ~')"""."<"'ı""b.ı.
Nkb'td.,"'ı'«lıJe"...-....;ru0< l~Y'"'.ı.t<-ll"',ı1""' ..,...ı..hilim
~~~~;;: ~~~-=';::;
M"')1.v",_""""",~-","g«<nl'Wldm
I' ..)"
.ı.ı. <01< ....... ~ 2(00 Urihin_
....
ı; ><"""""","""" h<f_""""
",,,,l\o.........•
"l'

;:t~~ ~~:~~1~
I(VIJ!~l~ll!1
SÜREYYA AYHAN'A ÖMÜR BOYU
MEN CEZASı. Uluslararası SporTah·
kim Mahkemesi. mim atletin 4 yıllık ce·
zasım veniden ömür boyuna çevirdL. Bôyle<:e
Süreyya, pistleretamamen veda etmis oldu.

Albay Dursun Çiçek 4,5 ay


sonra yeniden cezaevinde
Kiı1iey\l'flıplanlOOaıslaklll1lilSllııılurıaııKumıayAlbayOUrsunOtek'\llahlıleröförgiit(lOyeli2i'IDCIllldantutu~landl ve 4,5 aysonra
yenıden Hasdal AskeriCezaevl'rıegOl'lderildı.lslaklmzanınorIJlnallnlnOl'tayacıkması ndanl9gOnsonraadliyeyegelerıAlbay
Ciçek,Ergerıekonsorus1urmasınıyllrütensallOlartara!lndan3saaısorgu!andI.DOnCicekiieljrlilaeadliyeyegellrileıı5asker
ise 'PoyraıkOY cephaneııgr sebebiyle Ifade verdI. l.o1ahkemeve cıkarılan askerlerden bi ri IlJIUklandl,dCrdu serbesı bırakıldı.

VARSAY'ın siyasitavırlan
AYM raportörü Can'ı
Birlik'ten istifa ettirdi

RTÜK yerel dilde 24 saat yayın izni verdi Osman Kaçmaz hakkındaki
iddianame kabul edildi
_ -4 ? -, to f>. 'oJ "ı> ~
Numara taşımanınbirincı yılında hangi operatör _-. _ 17"'0) :''e.~ F -: ~ ? ': cil
1 numara ' • Aynrıı,ı",".kakapnkın
.~
,:.0 &,
"'~
ı.
", "'
~";
,,21,
,'" ,
'i ••
-\ ~ !)f~J" .. "-'''';i, ~; <t? A i

'Ciçek yalmz değil' ise


bundan sonra ne olacak?
Yargıtay'ın hiçbir
telefonu dinlenmedi

Tunceli sokaklarında CHP'li KüçükMusa'nınkatil


zanllsı amçasının oglu
Öymen'e inanılmaz tepki Uılı..:w...... _~oı'ı<ur<ıı~~u~
~~'::;"'.::-~.~.
i b:.:=~:~.=!=
TUSKON Baskanı Meral:
ı te.e.~-::,==
Afrika'yı gündem yaptık,
holdingler üyelik icin sırada
i
ALBAY ÇiÇEK, BASBAKAN KONUlUR- 'OAVUT TATAROGLU ÖLDÜRÜLÜRSE
KEN TAHLiYE EoiLOi. 'Kaos Planı'nda im· i ' ÇOK ÜZÜLÜRÜM.' Kurtlar vadisrnde 'Ta'
zası bulunan Oursun (icek'intutukluluk taroglu'karalrtertniba"nylacanlandııan
süresi 43saaı sürdü. Yartısmalı lahliye kararı, (an Gu"ap, Türkıy'deki problemler" kaynaglnı
Cicek'in'kacmaihUmaliyok'denilerekalındl. 27 Mayısdarbesiolarakgöniyor.CUMAERTESI

Insan haklarını korumaya yönelık ba@lmsııbiraynmcllıklamCKadele komısyorıu kuru~ak.


~ DoRu ve GOneydoR!! Anaoolu'da yaylayasaklan kaldır.!!llill ve yol kontrolleri aza Iıılacak
Vatandaslannfarldı dil ve leht;elerl kullanmalarının OnOndekl yasal engeller kaldırılacak.
Basbakanhk Insan Hakları Baskanlıgı.baglmsız·sivılinsanhaklan kurumunadOnOShlnllecek.
Hukukçular: -~jlar5IBlrıesmiSMllletlerSözlesmesi'nlnihliYariproıokolUMeclis·leorıa~anacak.
Eminağaoğlu
dosyasına Osman
Kaçmaz bakamaz
1923'teki kadar büyük
düşünmek zorundayız

Sivilyargı, 'Kaos
Planı'nı hayata
geçirenlerin pesinde
~"N<_'. __
,"1ı:-Pbnı"_"",,4Mbulu
..a ..... K.."""Ynw llun>ln
O<ck'.. ~_ipuda
n ..... SO,.,....p<......reg<nıı3
... ,1:>oyutI<o~*'ıtı0<d<.<
~}i<m rı.."ro ı.uuı..bm i.i<d<ı
..ı."...um.ı~""~ .. "'<hr>olan
pl.w>ınll».",~......-..

~~~~ Reytingdeki saibeler


..,ph......,.,.•• loot>gı }_"".
lılIoıi""'.'~ _gu· mahkemeye tasındı
... ~ ...dW-.m}"'·)lQlııooıll

111111111111"1111111111
ALEVilER, iZMiR'DE ÖYMEN'i isıi­
FAYA ÇACIRDI, Meclis'te, De~im katııa·
mını savunan CHP'1l Onur öymeo'e tep-
kiler dinmiyar. Alevi kesimin temsilcilerı, "ırkçı
liymenhesapvereı:ek"yazılıpankarllaracıı,

AlBAY DURSUN CiÇEK'iN TAHliYESiNE KAMUOYUNDAN BÜYÜK TEPKi

Hukuk hice sayılıyor


Özal, 1993'te 'açılım'
yapmak istediği
için öldürüldü

Erdogan:lerör bittigizaman, kanlı


lıaıarınranıcllarılss!zkalacaklıl16

insan Hakları izleme


Örgütü: israil'in
baskısı altındayız
;,._"'''ın' ...'' ,"

Dev sirketler eleman alırken


sigara içmeyeni tercih ediyor
~w:ıu~NIlU,

~1ı:.~oy.:;:.==.;:"aı..-.:·
rul~kQlÜ_''''v<''''''''"'1omlo<
""''''nlrwSooj'.Mi<ro-ofl,-'Amko.''''.u,I'<.
~ .... T"",T_TM<n.lJ"lf"'l_ımlıı:FA
~I', l.<ri... OtI'octo&lbl<lol"',....,bIJ<o;<~"'.....ı..ı..
n,fI"'_~&-'l'\v_l<tnl>J.ı...ı.ı<&ı,*"
,..""IinNlorIo""""'Y"bJo.to,hH.<rglylm,*"ctl
Dtf.... a.)_.ı.ttI:ııJe>lı>ııı<1:l""'_~
~..,ı..,,~,OM""""'1h<('''''''''Pad<l'<tlti·
LO" ... ~... old "'" >kn.>eık br> kı,",'" turıam=>ol.i
~&'f.Icm<mo_~~",,-,,

1I1lnıml'1!llllllllll
POTA OERBisi OLAYLI BiTTi. iSPANYA'OAN AB SÖZÜ. Ispanya 01515'
i Normal süresi 56·56 bilen G.Sa- leri Bakanı Moralinos, Oısisleri Bakanı Ah-
ray-F.Bahce mücadelesinde se- met Oavutoglu'na, "!orkiyenln AB'ye girl·
yirci sahaya girince tarafların tumü dı­ sini dönülmez bir yola sokmak icin elimiz-
sarı (ıkarıldı. Son gulen Cim Bom oldu, dengelenlyapacagız:'sözOnOverdl.

3. ihbar mektubundan
skandal belgeler tıktı
T~lrııfisIerımlS:DI.r!lJl(l;~l:ı~
yaııMaklll.>lgplerdelrıbı'e"riIlllllJi$!erd:gi
onavaoiu·tsııarıa'ıLırıekaOarWrkvene
kadarKLtrt·ünyasadlgıdahlı~edllmls.
llemokrast,banSW!e$itliktehdituıısul\t
'PslkolojlkllarekalQalreBask.ıolıgloın
soo.ımloorılamesitliı,dem::ıkra5llman
tıadarıveadalet.'letıılO"tmurusa\'lll'ı'lf.
AOOmiliıeıert~li:!MUbnparcası
1Sl<ıı.ıraIeindellAıatUrmıOOSli~~

~:=~~~~

Sanaloyun bağımlısı
çocuklar: internet
hayatımızı kararttı

ifI,::_ı:ınıIllllli'"'!iil. Açılımdan Kerkük'teki gruplar da umutlu:


Bizim aramızdaki barısı da olumlu etkiler

Soba gazı, babaanne


ve dört torununu
uykuda yakaladı Medislomındaki eylemde Ergenekon izi i internet Şubenizi kar lJKı:sınmtr ~ , _

~:t"~;t,~~'=~lli:=
ıaorJ.ı.....,..ı,;k:I:oy.ıuoı..ı.n.uı..ı ...
,.w1 ... •
siz şekillendirin! payı '''''' '_N
, ,.'
:t.. _N "'.\1
_g;ı:a\'<l>.I<l:<pI:inl6Q),,,<lQn.,.
111 i .• UI 3.Il5 ı,n :1.11 3.21
nnınu"ıi.u<l>.)-.I:>lo<Iı,,.,....wı..ı...ı.n. tu

~~=~~:t"J.\i;ı:~i:,,'::'~~
lAl IJ.;l 11.32 US U,I UII

~;".ı.wı.n~bI<.ım."r"
ur M.1lı ıı.ı~ l2.1lI • .se 19.11.
..... ..ıı.m<ıl>r.O"I:al"' ......,"""."""""... ın. 15&.1. ıut ~.41 sıı <1M
KopIdn.... «><Ul<J.ırıblıv.ıltır·"'Sl'...ı:Idn ..•
:;~~~,~~~;~
1i11111111111111!
ÖNCE YARGı MENSUPlARı MAH· BiLE BiLE ÖLÜME GiTTi. TÜRKiYE'DE
KEME KARARLARıNı TANıMAli. 4 HASTANE 'OYNAYAMAl' RAPORU
Basbakan,'ıelekulak'iddialarına verince Yunanistan'a giderek orada top
tepkigösterdi. Kendisıninyıllarca ılle­ kosluranDeNigrls,ldmandakalpkrızigeçirdi.
galsekildedinlendiginihalırlattı. Evınde uyurken de hayaıa gözlerini yumdu,

MECHUL SUBAYıN GÖNDERDIGi DEıiLLER ARASINDA ALEVi ANDıCı DA VAR

Cemevleri ve dedeleri
tek tek fişlemişler
c
~~~~~=:=~~
(ea,~r.~[)Jrımj·baSlMıardi(1il(orum
'2 veit;~ki(enl"tıeıitm),ında!ilgkJ\'8"ai)1ır.

Y ~~~:=ı~t~~=~~.
Qııyoc.(eme'ilbubıaı1ko;iı!ftespJıedılerek.'OO:Ie
CN~1<JIYA.llM.EM( wmsı.tll.ARtNAElrDıOO

Kanunların
.~ v.ır,dedejQlc"se!ofo;leaynnlıiınoUarwtutrııus.

~.Alevil\ltaııdaslannkılıkkıya·
felleıinekadarherlürıübllglbulunuVor.
uygulanmasına azami '"G€nelliklepantoloııeıekglyertel,!ıasörliısOıak'
mazlar,Hamazkıkmzlar.lX\(tuımazlar:derılyor.
hassasiyet gösterin
=
.ı:::
mAlbayDursuntiı;ekimzall'millelekooıplo'
c;.ıbelgesirıdede,'15lkev\efilıa5lllnlannda
E
= :; ;~~~~~:~:,~go~r~~:ı=~.·
Siviltoplumdan
'cuntacılar
aıı:I ~::1l~;:teviler yargılansın'cagflsı
llarbolıt1llIMIttd:.""ör~m.

_-:
ll!frd:ri\1ıerrı:d3llıll'~
Nevruz FM'in sahibi mıil\ltıUaıOır..lolO(rk)ı

Genelkurmav çıktı :=~i=~~


1!liı;qıllı:I5n'lı1IrJfm!l~fIllmı.n b.rll<tril';O~(Qrbel'
tırıd:rn.<ılaı'mJlıJit.tımlliı<mıılM'L t:..YııJO~~~
~Blp~Do.ıı$llt.D\;llUır> oılukhlıtlaııı.ııUl1ı.,.....
1lJı~~blVtt~Ge'ııl-

=':==~~: =~==~t.
hll!~tm<lsrıı~
"'lXIlJrit·... l~bJ_9.ı'llı1aI ~,·~Mi
fIlıto:llIt\lJl':llPJ'flı:ıııını;ı",llfl.l.~W ıJaı1IııIsıı'~ .. IL~'"

Franla'da, 13 yaşındaki
Türk öğrenciye
'soykırım' cezası
'UJ"""'~'.IS _
'\.IF'.....·d.ıf.nt><nl""_...... _~
... ~'''''tl'''''....... "klıo\lıtftO>Y''.
,.,ı.,,,,,.ı..Noc"I'r.<r=_>iınJıd<,,"'l""""
...",.,""'l""T"rl<~""'.I_ı· ....
..... \)~~t_~Eım<tıIIm:..,.,t.ı
","1'~_~"JtdMohıldoıoUJJI:
ı..ıını.ı.f,"""'WoJ-Mo... ı.ı·1"""'1oıum .....
""""" ... I<>l<JI""'""ldnıl.i&On>ıı""wdJ.Al"'"
a_f,("'l<"!IlıI<~"~fIıı<~\~"'Y
bnm<=llmik~_~DI\_zı

1i11111111~11ii11[1i1
ADALET BAKANı SADUlLAH ERGIN, IDDIALARıisTATIsTIKLERLE YALANLADI, 'Telekulak
çetesi'ni
Yargıya baskı yok, 2bin yüksek yargı
ihbar i$leme bile alınmadı
Adalet Bakanı Ergin,hoiklmvesavcılarayönellkyasaldinleme Isiemleri nlnça~ıtık:lıgını
kurtarmıstı

söyle<!l. Yargıtay'ın dlnlenm!1dıe-Inl vurgulayan Ergin, yargı Oıerlnd e mOfettlsler eH'Ile baskı ku·
ruldugu Iddialarma isı' sert cıklı. Hakim ve savcı sayı;ındakl arllsa paral elslk~yetsa'lISlnına(ltl·
gını belirlen Ergin, buna ragmen hakkında ısıem yapılan yarg1c sayı;ının azaldıgınadlkkaı(ekll.

Hukukçular: Iki
suç birden islendi
~~~c:=~ı:~~
UhlU'nm"""""""ru-""'_ec..ı
WnnıyAdJjM.ı,.,vırl;sı-nııı~s"'<bI'''f'O'N.
~"'oı··""",M~UIıI:.o·"",,,,,, .
...... """'_oldUg"""~e\;~M""
................ ll<><wmlnG<n<ll"...,..y:ı._
Iiı""'S')iUtl'ıO·'"'""..... "tnMI'""""'.Iiu·
~·""Jcd<mh<m~K~
g;n;. ... m<ltJ<'l:_b~~""'~1lJ
""",,_~"""""'~,Dr,H.ı.
bnJı. ..... ·Komo~~"""'·
nıhbM .. "'<IJoyOl<\lmlIı.·.ı.JI.Do<;.Dr,M""
ı.or..&""m'~ı>O<.Dr.M""""""o...,",,,,,,,
y.... ""~sM...... bıı ........ M(II16
Gefıelkurmay:3.lhbarmelrtubunun
zamanlamasıdOsOndOrOcD:ıı15

Danimarka, Sudan Türkiye'de ve PKK'nın içinde DERSIM'INrANlITANıGINDANÖYME/([:

Hiç 3yasındaki kardesin


lideri Ömer el Beşir'i çözümü istemeyenler var kursuna diziidi mi?
.ılllııoUlAlllll~IR ~
BM zirvesine davet etti ",ıı'M'll"~Bll .... 1OO'G<rıoI&$btıv_eı..Oy.
'IItı..h_IlOIı;c><IKfinY_"'kiliı_N~_dr
~"""'n(),ı,lm~hokb>;lo""ı"""
..JII~_oloot<J:"","""""",_l"""""''''''P
riinrill<nnı.-.110 h..... ı-ı-ıı.ır.""'""_ zı ...
~f!<"':~&n.mı.ı;w.l<7""'''t ... _~

_""""""_T_~~-f'I(j(_"""'
ml'l<_~~_bıIı)"',-oöoIm)'Io<tlo.,.
.,.,.,_f~ılerı:ı.:..-.~d.ıdıl<·
loo<<do._·II<'<<oMılmd"">vnzn.~",ıı,,.-
l»"_tou"""'~);_i>Om><j",pl<I»l;r<l_·
__ ow""""rurtırellollııl:*rm!>JY'p'
_ _.... ...."""dIlO ..
_
~
ı
m
7
r
l
l
.
'
o
I
o
I
:
l
ı
ı
.
p
.
"'_f~r<""'go~", ...
"'"IIttUe""oy.o~""l'<'d'.:.ı(ll!;H IlUI:~ ..
"llmlll!!!lllllllllM
ARDA, DOMUZ GRiBiNE GLADiD'YA "ÜZÜNLÜ GALA.
YAKALANDı. iki gündür KurtlarvadisiGladiolilminln
burunakıntısl,atesve halsiz- galası dün aksam yapıldı. Yazar
liksikayetlerı bulunan Galatasaray"n ve senarist Ömer lOtfi Mete'ninvefat
kaptanındaHINl virüsülespitedildi. haberı geceye damgasını vurdu.

YÜKSEK YARGıDAN EMINAGAOGlU VE KACMAZ ICIN EMSAL KARAR. KÖSk


vOksekyargınln,Ergenekonsanıklarıyla KARARı:v.ırpay.seddl~kl.>r·inavukalll'1ale-
iliskilffigı)rdem<!endC!SmeyenVargııaySiıI'!JSI !elorıgıiiisrTıesileknilllakil1'tal:ılansavoGu' seçimine
Ömer faruk Emlnagaoglu ve Sincan H~klml ner sazak'ı dlSlplloslZlikten HSYK'ya sevketmiSIl
osman Kacmatın meslekıenatılmaıarıııa yol a(i1 KARAlll:Vargıta'ylim"dalcllelelıırıkayıtlandln-
ABDmodeli
ljeı:ekeoısalkara~ar.ll'loklL@Jortaya(lklı lEreıe!ll1\(f§IaV$aI(ıSINlmesıetloo~ra(edlli1 geliyor

Dinlemeye tesadüfen takılan


suc meslekten atılma sebebidir

Üçkiıilik
ailenin uçakla
bayram seyahati
lODOlira
GRiBE KARSI ACı YiYiN. Kırmızı­ KARNEMi CUMHURBASKANI'MA
bilıer.bagısıklıksislemınigiiclendiri· I' GÖTÜRECEGiM. 5emdinli saldırısın­
yorve kansızlıga iyi gelıyor. Ayrı- da ölen M.Zahir Korkmaz'ın kızı Fatma.
ca vücudun sıvı ihtiyaonı artlrdıgı icin gri· kendllerınesaliıpcıkanCumliurbaskanl
iıe karsı önemli kalkıyapıyor. CUMA EKi Gül'ü'manevibaba·olarakgöriiyor.

TÜRKivE'vi
BiliRME PLANI
Gayrimüslimler tek tek 'Islenetek, (emaal llsteleri olusturulacak. POYRAZKÖV
CEPHANELi~jNIJ{N
Ag05 gazetesi abone!!!r! tehdit edılecek, arabaları kundaklanacak.
'BORtrOECll,
isadamı ve sanatçılar ~açırılacak, suikastlar düzenlenecek. 'KAFESPLAHl'oırn
Adalar/da ve vapur iskelesinde bombalar patlatılacak.
Eylemler,lıtlca adına frstlenilec:ek,AK Parti 50rumlu tutulacak. '"""""
:ra~:e~~
mMl2Wı.ıropıı
Böylece dünyadan koparılan hükümet yalmzla$tınlacak. (-1palla\1OIWW.
mı=
'io3>OOıagaerıitbimoou­
bu,ErgııHıntıJllÜl!lllf­
I'!ll1liJl3as'a~oJIlıorIm
tr1OOl~liı\IfIemı.

Kılıçdaroğlu
""""""
!ilıf:v.ılfıMalÖ~
\alI.IlısillilılıiJlAW'il~
1ıısr.ı«ı1lJrei~ııı:nı
48 saatte döndü
Aleviler öfkeli
"IOII'''''''-''V_I:<tNlKo

~~ı-:.=~
0)m<01l'l _ _ ' _
"'r_'y.....ı..~.wlor.l'..,;.
DJP"..ı.ı-.ııın.ı.ollogInı>6ylo.L16
ı:ıı-'.ı.T"""'·""o::ıı-·.'G<ntl·
n1).'.Jı:ım~.ı8""_
&.ıhl·"'U),.... _·OI.."'... _·
,""P'·doIô_
ıIoJe;inIt.ııı.ndı. ....
lı>.'Orm«ıw~·"""p<bI:jI·
royor.AIown)~"""""- ___
... Gcı>dS<l<o._liuoeyınMıt"»Il<1·
,--.. ...... S<ı~Rıt~ııtoı""'·"r
_?yoıo._~"'_(ı'
ko<.... IGOr«tga.·d«ll.>ıl'O((lI ... "

Balbay, günlükleri
kabul etti

__ -
Eylem planına tepkiler Clğ gibi
....,...,"._....,.
.." ..
~
~ ....... .....ıe-ıı
. .,(,a'_ _ ",alıllyl<_

..".,.._...
D"
Pt..._ _
_,",~_
ıoı .....
•_ _ ,_ _·,''''''_
1IOLIıIOCIı'_
~~"""1OIMı.

" ~ _ . .....
toıı\Ol"f'n"""""'Ol""" "'",",I_ _'l<W·

!1I111111~111I1I1
PiMi (EKEN TEGMENE 9 VIL. SÜPER LiG'DE 29 MAÇA
ElaZl~da4askerinsehitolmasl­ J siKE iNCELEMESi. Alman- .,
na sebep olan Mehmetlümen'e, ya'dapatlakverenbahisskan,
askerl mahkeme 9yıl 2ay hapis cezası dalıTOrklye'l"51cradI.Ulm-f.Bahcema­
verdLTegmenenfazla6yılyalıpcıkacak, ==.:.:.:;;;,o .. cınındamanIP01eedlldi~ıddıaedildi ,r~

~inENMAIf(El.ImYAZ~ KAFES PLANI'NA GÖRE ERGENEKDN'UN BILiNMEVEN CEPHANEliKLERI VAR


Kayıtları almayın, ulusal
güvenlik tehlikeye girer 'Silahlarm bir kısmı yakalansa da
kalanlar operasyon için bize yeter'

'Denizaltıdaki
bombayıcok
ôgrencigelince
_"""_
patlalalım'
...... ..
"",",'00"",,'">1'''
_,,.,..ıı.or,I...ı.l

""""(VJIoC>OI""o;oc
u;'.....--"''''.ıuı.

~--
19~.PlMııf.,.rıl"
..
...
....
~"",~ ",-m.ıı
.,ii>e'lltı_ .....
.,,.,.-~''''d<

Erdil davasında bir 5asker daha ifade verdi


~
~ :a.~,E:
~~~~~,ntihar daha
,,"lf"'l>tft.,K~I:om".....ı.n.ı.n! •
.. """'!idI'kı........-ınCı<W1iI"""~ .
.ı.niı.l.knY..ı..ı·ı>o/Uil...ı'<!oo""".<><rlIi
Alboy8<I&C"'Y\'.. ımlıdolntlh>r<lli.~'"
~,,_h_"'""ruakh>y._
b:_ _ ~!j]).Sa\""""'lI.ll:aniJtıT<!IIlK"

Mıflo>l;o"'V...... 200SJıIm4>~d.MiIo

;:=5~=
....ıcll....ı.ı.m.ı.nyW<roltn_Coko>·_
Tarım sakaoııgı, lirüoüo
-...ıOlilııll<!<hdll<tllf;ini-..
.. Iı.
' ....n')"md.o!'srlor.. ı...c.m.ı.........ı..
iızerineGOO'suzolduguouo
l'<"""_~I~Y"""rT
...
~Gtw.~Itı_"".,.l:ııGllNtı!MOI yazılmasmaizinverdi::ıııı
DERiN DEVLETi iSKENDER KARTAL, iNÖNÜ'DE L60LLE KANATLANDı.
~ı~~~~'~~~z~~:r~~ı~i:ema
Sahasında son 4 maetır yenemedigi F.Bahce'yi
i • , Fink. Bobo ve ugur'la gelen Besiklaı. gallbiyet
filmL OnlO OYUIlCU, derin devleti iskender serisini sürdürdü. Kanarya, ilk kez kalesinde 3
BOyük'lelanıdl~nı5Ö~Oyor.PAZAREKi gol gördügü karıılaımayı tü klli tamamladı.

Cuntanın nihai hedefi


siyaseti ele gecirmekti
Kafe5OperasyonuEyll'fI1plarıfnda.
AXPartl'nloıollse(lmleı1nd~lkll·
dardandllWOlmesınlnnehe
dellendıtlortayacıkıl.'OOs·
manunsurunıasfiyesj'ba$l181'
Dinlemelerle mtasr;an callsmaya göre. AK
Partfnlnyıpraıılmasıvecum'
hükümetin uzaktan hurbilskanmIMlkınsP(mesi'
nlnengeHenmeslplanlamyor.
yakından ilgisi yok
l.lIloIlIUlA/lW..!.. _
,"IAKr..""nin~'J>llll,~<i>.lI ...
• D<~T""""""'n<lı.I:mI",,",ıı.ı.
__
ı
.
.
g
"
I
l
c
c
<
p
T
a
y
,
'
p
~
ıan;101lsil'hWlm<''~,","~~
l:Iııcot<rd.K<nillIlnIn·_~"·<ılJugIJ
... _fl.ıog.".·tıw.""'>~htıb.m'ı<rl·Nt
_~I>1"'ı«!1.Bukıırıu.l>fı:jlfkurum
lor"' ... QnoıU;ı..... ""'~yaj"O.ıwı.

~~ı=·=~
~·~Mj...-Iıı.ıd.ıIMMso·
. ..
_'~~Nt.ı."''''l'OIJT 1I

TIB'dekidin!emeildyllliınnın ~lınmasına
itlrazO!(jeomahkeme~~lSISO'yetJkll:.ı1lS

Sehit aileleri, teğmene


verilen cezaya tepkili:
Ülkeyi terk edeceğiz

AB'nin ilk baskanı ile


çalısan Türk vekil:
Rompuy, Sarkozy değil
ıuwı:VOUilu5'U!Sl.l •
,"ııoo.ı·ı.nuı.ı)·.ı..,~".&ı.. ...r.. ~
"''''ı>Y''<II=ll<I<\l..o~ı""",""
V""Rocnf'uı'onil""I"0"iJ&'"""'Ul:l>.»l<>"'
... >«iIrn<>l'<dJt~)"Ol_Ron,puy'""
A8U• ....,..""'.l<olor<"mOuk<"""""'"
""'"..."..~bcl<n1I1"m.lI<k:I~ .. "".
t>.>I<>n,lI<coıı._nı.~ ..olli"Y._d<n
oI:tI;~~5"l<lI.ı:>
... "·,l<o.\l,""
::.= ~';~I;d~l:t~:.:~1o %'::',;
bol~""'iIkTU,k"",lbrall)""t><moI<.
r•• 1>lil_IV<iiYııl<;<;"Roml"')'uSot""'l'
y• .ı.Mcd<domili.,;y....-ı<ilo< ooıın.. .
... !W>.nhkOıO<"3""~i<:<li-.. ~" "
'Esin üç saat sonra serbest' dediler
15 yıldır bekliyorum
Gilroeydogu.901ıyıllardabüyiıkaalarvasadt. Kayıplar,falll medıul!er,ktiybosa"ıııwr
VOZlerceallenlnlıayaıımkaraıtb.ISyııooceeslk.ırak:o!agıltilruleıı()lberBuluı.1k1co­
(l$Jlleh<il!.ıumutlublr~i(lııde.·DeYlelvatarıda';ıJU',.ybederıl1?·d~SOfU'/OI".
~Gk((DlYAA81". __ ,....... <JIOh4I'_

:!ııI~~~.~t::."=ı:; ::=~~=~:::
(icek'i tahliye eden mahkeme baskanı MmtıIo._,~bm>i<rl;lc~~1.1,,"- «i<oJ ... tlılılliılll _ _ ~'<opbo*
J<~""""-A>kıl.,..,.~Ih"!" oNı"'~'_"""''''~'*"'~_;ı.
saibe yüzünden iki davadan cekilmis ~.lliıl.ııı~<!Iıl<" ... ır-.ı.1kl tw.l<l~yolJırıO<"""')'>hR>~""_<>'

.ow.uo.u.lsıA.8Ul """,Vokh(BAYl"""""}<ıo<bI: =:=ı.ı.::~~~pJ); ~~~~ı..:.ı..~",:=~ DIPO\'E$I'SKI.I'lLlffi'[J(IU


""1·"'-I'Iaru·.... .ıımda""""'bu._~_Al:.BAv.ı. . I.W&QlIAlINAK1AHOIllESTA:
.... _~tIulsuJ,O«<iı.>NI.\_rlI>v\,i>INIg!_U«rl

ı:~~~~~=-~;. Demokratik
)'I1lIlı>.Im~_.~ktLi<ı.n- ""'~lnm"'I*ı1~1leıik
açılım sürecini
~;ti=~:: ~:Zc:=

ii
KalesPlanı'nı!a37kis1ifal1evert!i,slraamlralleregeldi::ıı16

"".-.""'~
~ıı:'~'=~~
.......... _"'
tın"'~_,~lIlIIllıruu.O(Il/Jb"
....

'Öymen, Dersim'le ilgili sözleriyle


TOKi, teslim olanlar için
varmadan hayırlı bir iS yaptı'
farkına
Habur'a bir ev kuracak
ZOIO'OA MEKTUPLAR 1GÜNDE KASIMPASA MAGlUBiVETi TRAB·
~~~~~ü~~~;an~~g~r~I~~~~~
ZON'U KARI5TIRDI. Hugo 8rOOl'la
i i yollannı ayıran lrabzonsp:ır, Senol
AvrupavedOnyastandardıolanOcgOnde Günes'ele~llgölürdü,Kadrodl\lbl~· ••
yerine ulastırılacagını söyledi. .lanEgernenveEn~n'eafyolda,

AvrupaBlrllgl,Terklve·dekıgavrlmüsllmıerlh~efalanKafesOpe· Erdogan:
rasyonllEylemPlanı'nasesslzkalmadl,Yapllanyazıliacıklamada, ey·
lemplarunaillsklngelismelerin"cokyakmdan"taklpedildlgldIle ge-
ızmir'deki bölücü
t1r1ldl. AB Komisyonu, 14Ekım'de vav1m1adıgıllerleme raporunda da pankartıara
Malatya'daklmlsyonerclnayeıılleOınksulkaslıoaatıfyapmlstl,
51cak bakmayız

Kafes Eylem Planı'm çok ~f;~·~,:):ı;,ı~~":


r~'" Im' k""""",,"" lCLt\
OJ" k"M

~:::"'..:=
Or~l1I b'l~.ıJo.Uı, <ıl

yakından takip ediyoruz


guu0Ö)1o<Il.Ub;..).. ı",''''ın.
...... 8ac< .. ,-.I!m>Nrıd.ı><>klo.
mo!>ololıoluoanll.ı<bol<.m&
Jogon.t<ıWrg/lrll"'oı.nn."
'o:<IoLm>uz~<ıı
so.(UI~DI,"!U8IIlIKS!L ~~TG~'t·<IokI"'.
'1(;0;''''''(1,10''1"" ı"""lll< n._.
-.ı.ıd.ıı''tAII.......... ;;:"=~~~Jf';:
.....".., ..bomb.olı..u- I..>u ... »d«<""""",,,,'l"" ..",-..ıt«!>lmo;""tInlUO<k
....... M P a t i _ ... ·""'il<'t"'<bo.ııro<ool<t>olOn ... ""F~".,..ı.ı-=ı..!>~&'
mnq;l>«ldI<ı=-ıw.,üp< kubOOkw.ıı..• ...,...'_ U""·KaP;Oı;rupLınn<4 OLO
rOO)"""~)'\<mrı..,'noJ"''''plounl~_''o.Iıt: "ll>..IW,kOtL<rt;LO.L ı.ny
....·.cb ... '<pidg<l.II.A'. A8~ılkbm'de 1<• .lo>ı; ...... oyl.onc;1..-rnol1 ..
tup>~"'nung<~yo;""~il«I<ın<,~ ..
_.ı.h t..I<l<onl~"""

~:.;~4t~1
_QlliRd>n'"_doF~'''''·.lI'"'''';''''l'''
~ .. ...;.,,:r..m.n·'l"p.ı."l·'· m.... """,.'''''''''''"P<n>ok
"'_K>l"'PlIII\I)... ~",tıl<~"'hukul<""<IoI­
5ilIvııımeı.JIIl""*ı'>bnd>rt· dlnIOgGı><oı.tııiM'nl"''''.....
~tdiJ dı1<g_. l<U>ıvo,,""",-_W·
~_,,, AotJam><l.ı'l(a ı.._.A!l.~~\lilimiı-
r..·gibI.€~·.lII;Wnı.ıı.; __ y<Uıı.ılr,""DW;

.
t4noıfh>ianıı~Idoıı~.ıiy_u.w..
. . . .ıo<l:lll<ıcl<.:ıd>ltIın«_IwonTrlt1>ı:....ki""'ı..mı.
..... IJink~"porun.;",.
ıa;.. eam."""'!><k!<tvJı&I''''
~, ..Iuo... _QA.ıı\o.""_tı.~D.N<"':
.... AIt...oj·r_imub"""· ......... _-ıon><ljl ......·
ı.m.eı.>öt"'ckriJ<II:·llu .... ","ıı.r>roıP'.<mnl'ı'"gocie'
mod.l"""'oIIl-l<;.t;I""","'" ı1JJ!nl«,_IıkKU""nW-öüm
........ı.hllfJl<'l<kotı'._"'hdIU""""""",,', ..
"'ı;-.
ho"'" g<Iiım<'l<n<Ol<r-" «dNr.1mAk'... """",OITnl$llr."

LcwalKIKI 6b;;;;;;;;;;i~ri;;i;eL
Buindirlm~retmenlerlmlzin24Kas'm2009taritıinde
kampanyayakat,lanLCWaikiktma~azala"ndanyapaeakla"
ıomçocukyeyil~şkinOJÜnatrşvarişlerindegeçerlidir
O/~O
Kampanyadan yararlanabilmek ıçın öflroımon belgesi ibraz edilmesi
ve kampanya bılgı formu oolduruıması gereklidir.
itH"az edilen belgenin resim lıulunan OnyOzünOn foıokopisi
maoazaçalrşanl1arghndanahnacakl"
iNDiRiM .
Geleceğimize yön veren \
öğretmenlerimize şükranlarımızia. ':lı
Caddemağ:ıu:alarımızgece24.00'akadaraçıktır.

[1II~\IlIII!RIIIII~lım
E!l AP TÜRKIvE RAPORTÖRU RUIJTEN: Ergenekon davası ve 'Kafes'te sonuna kadar gidilmeli.
E!l AB KARMA PARLAMENTO ESBASKANI FLAUTRE: Demokratiklesme için yenı anayasa gerekiyor.
~ KARMA PARLAMENTO ÜVESI HOwın Fransa, Türkiye'nin AB Oyeııginl engelleyemeyecek.
AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN ERGENEKON SORUSTURMASı VE DEMOKRATIK ACILIMA DESTEK:

Ergenekon ağı mutlaka (özülmeli


Karartmauygulayangazetelerinyazarlanndanaykırı(ıkıs

c!
_ _ -.ı__
ı
1
• i,
_-1 _.. .'. . !
11
'*rı- 1 _-- MiItW<Iı"rıır_dOIn

:==:t'=:.. ::<.===.: i ::::~:ı:.=


_'"==:.ı i:::::...":.."' :-u:.":~

Bayramda
'Tegmen sanki 4askerin Suriye'den 100 bin
ölümüne yol açmadı, misafir gelecek
Si\"llMUSlO/Sr.ı.IlOI.

~~~~,ı~kta geeti' 'lı..'Tllr~..,il<smy.'.ıuotI\


... .ı..,_i:o~..
SlI'i.. ~""".ı_bı..,.ı,"'l"'~
'''''''I_><!>Il'''''''''''''''''p_
""' ..... '""'...1""'0"1:"""'"
~~1,~:~~~.
'r'im<'"~"""""_,9rılı'Yı..;.ı._ wf•. KllIo",Iı.ı.y_ı;d«q:lb.!.
"""'onIJı.n-t .... fırl.ı 6 i"1l1>pl< ........ <.uw. Iınlllı",·r...portutıu&""'=
S<hIt_.CAA<)'I,... ~""""II~. td:TIloI:l)"'yo:glıliy,r.><u-oı",,
noıu..n..g:1ir\"5"ıı.-.Al::T'.oıtICnJplldo:.ı<ı Su~.t>w-...ı..lJ"'.ıNl.>tıy­
\'dili!l<ti<""'J..lG·.. .ı. .... "'rl.l" ..")"._ ı..b..),,·Il.ı,.w..&I'>ttlgon
~·llI:ouAı"'CS""""I._pı...l
",,(lıud.olomuı'ı _ _ "'l"' _ _ l<1o.J.Tllrid:A"<I<n:;udj..,j,,<Io:
M<lwrı<'ıI#tr.ııı:~m ........... yopımı,. 1~""g«I.ı.r~s...ı.­
«"MM<hn',ı._8~"ıe..ı.ıl>in
..... kl,böj... bO'bıuoılıbı __
J.8.l~nl""f'O"""'.o<ıI;"
....",..-.,~ .. d«l.~"'"
nro.nc<zo""""'l<ı:m<oln·"""w.r_
ı..yonM.dlnv.ıı.ıı[..,nOu.
... ,,-"'kioininboıT.,.'
1 ..... l"~"..~~>IrOlaı1" i
ARAFAT. HACIADAVLARINI BEXllI'OR.ı.ı;I~onlaro;a tıau~lIal"nrog(ioltrd;r$il"mbeklevlslsonae"\'Or. Arllk ha{) olmak
40 gün önce 'saglıklı' kin ~vrlr sa.lIer kaldr. Bu aksam, hac Ib~d~llnln en anMlII rilknO cıao Aralar. (ıkrl~(ak. 'Hac ~fanlr' h~dislnde~l
ndi. ~aıın a~u matıse:r veı-Ine dllneo:ell. Are/e gOnO Ilncest bOlgede bDtOn !lazırlıklartamamlandı. Konıklıma yerleıine
raporu verilen Haberal ı:;ıdrrloIrkurulılrı,haualby1arrmnlh\lyaclarınrliır,llamakOlfl"el'wlrtanmrıyerlerel6M8I!(irildi.~WuIACUYAJ[MO:KE

ı ,~t~~~nede yatıyor Musa Kang cinayetinde Internet Şubenizi


siz şekillendirin!
'"1l'.t~""""'J.ı ..... .ı.ı:..r)&>«ld""".uı"",·
~ı.n.nl'r<Lo._~lw....-",ı...ı.n,.ım
O)nhnıj~hI<nl)<drot. TIıtU!dı<ıCLıtı
I/:'Nn"dao
kapüsonlu zanlı da tutuklandı
ı...,....IO'~<ıII:f~'..ı.ı-._ lAY ı.u Ui l.ol ı.ıı !,13 U:i!
<lOşltnÖl\Ol',>rtm~t>IuN_.ı>pO ~~;:~t',.~~~~~ HT :ı1.I5 11.11 III ı .• 1,12 ),51
Nn>I>ı;moo1'ıaı<JR«<y_,ll>l><rlfııı.ı.ıı:.· _.ı..ı~M_· ... ,..,....ı."""""~",,,,,n;;.(IIi)IU.
",..ı_"*""',ctil>J""' llI>riI<oı)k .... ...ı:ı.n...k~""~<':ııIo)'clI<~ı.ı.-Iul\.I(>n",~1u>.ı'..,~"
",",S.K."'olJ.<rını:o"Çoruk_\/o..bIa!NrıI\l'.·l'IIII.bptiiotı.
tAT WL IL.~ n.n 1,51 1U! ı.tl
<ez>e'.r.o~d<~~"",,",
.ııı..p."ı.ıbolt"'_br.., . bı_kn.IJı;I~bW~-.ı,l;,~~c..ı...,.,
ın 151.51 i~S6 SU! ~1I ıım 1.1,
"""'«,""-"""I~",-"'doj.nbma ~s.ı:. .....n.ı.."'~"""'~_k.""""","",,"
~ ... .......u..",_~ ... >ı"'''.'' <l<dgIot;rnüB.,,"luı;ünS.K.ıs,I~_"'_n-.r;IIt<[ılMoı

[1II111[111111111111~
MEDVEDEV AFFETMEDi. Rusya KARTAL DESTAN YAZDı.
Devlet Baskanı. ıoaskerin ölme-
sine sebep olan patlamaların ger-
çeklesti~ Ulyanovski sehrindekı depoda
, :M~~n::~~~~~;~~n di
m~upettilürkıye'yeerkenbay- til
görevli albay ve generalleri ordudan attı. ram ıasatan gol. leilodan geldi •

PATRiK BARTHOLOMEDS ERGENEKOlJ V1.'KAFES PLANI' HAKKINDA ILK KEZ KONUSTU,

Karanlık planlan ortaya


cıkaranlara tesekkür ederim
Ergroe;;oosaJtelewolBekbs'molklndel!legedrilM'KalesEy,emPlaror'naıepklgllslerelıBa!t·
hob:nN!.annlıklanııhede'all~veliıtfimetlyıkıııaı:i'i\iııleriıl!br,oktl.GayMlTlhllm·
~~\'OOeiksakllnplanl<nnıortaya(lwaııS<M:dara(~l'dena.ı.rtlıllooıros,oılocloM
Pa(rthanesrocleyapııandevl€tk.ıf5ltl~l~nlll.ınnllse·rızoctl·dryeyorumlacl.
_l<>pfuınuı,;, __

l" ......., .....,w,;,ı.nı.n"""Y.al:onrı.. ,tııo


"'''"",,*,.ı;tl<I«Ine.ı.~,,",'11IıI<po­
........ T.ı:.~twıI.oJ,..."ı..n.<ıl><""·
~""''''''''''''''''''''~''''-Iı;\j-.,..._
M~~~~1>
=~ı.:=...~~~
~;;"on~~~
~~~;"~~ ::,-~~~~
«r<e'>,*j'>pIınıı~'-"~'<W!. ı.nııır....u1lzil<ij'oJ)~~lIiOM\1(Moı

~BaYramlnllfacıava~ TfJbzonsporuntekhll
; \

.....
~ donusmesln
snll~madankaclnll1 hatalı

suratyapmayın ::ııı!
s;,
..


n~ II(UnCııkezıakımın
nı kabili eden SenolGıı

basınagetınlıyor::ıı,]

Mahkemeler
Kaçmaz'a karsı
ayağa kalktı
istanbul Barosu istedi
Danıştay, katsayı
düzenlemesini iptal etti
..... lıı.ö.UlClGW_ g>bboj,,;,ı.... .ı.ı_,ıı ....
'"ID.onıl»'~ .... """'......,.ı..olotı"Y....ı'"
"'tW·rımıilt.~o,;.m·
o,ı",,,,n...ı...ı.t...ro..ı.Jrl.

=t,";,~~:
ımuıı""""""......ı.uı.p:>ı
cIrm<"ı.n.-ıe..ıo.,{"""
tw.'""'"_I<oo<ı;"'"
mDanısr>y&D.ıImI.)'öK1ln
iIoIII~~S"btol:>"'J'~b.
.. 1:Ulo:ıorıı...tınnyIW"""'" DOğan-Maliye
"'~IIo""'.ı...tIo\'Öl('''''
ımJ'lnbn_"'''I,.,ı..ı. görüsmeleri
tO:WIl!!.._ _kaldı
sonuçsuz
::ıI~~~~

...... --
_""Kl""......
'-.obn."',o,,,,,~
~y>rıJ.>rı

dı.1·oiı»O<l& ..... Alr<nı;6Nı

"'ı-ı""",~l'If'Itn""
,",~&ıriIm~ıI'"
"""'''"''''~
ki~..ı:.ı.ı..\Io~
.... _.;ıo".~enm' ....
...
..........
I"",",'d,ol>l<nı,*"","",",,"
)Uk<J<ııcrL»_:ııı_u
M.UNITED'IN REKORU RÜSTÜ'YÜ CiLiv, DÜNYADA YılıN CEO'SU.
i GEÇEMEDi. in~" basını, 8yıldır 2JAvrupa i ' TurkceliGenel MüdürüSüreyyaCiliv,
maClndayenllmeyenManchesterUnıled·ld. • Dünya Iletisım Odüllerl (WCA) kapsa-
virenBesiktas'lgöklereClkaıdı.RuslÜ'nün,OldTrat­ mında'YılınCEO'su'secildi.8asbakanEı­
furd'daayakıaal.sland\!ınıyaıdı, dogan,Cıtiv'ltelefonlaarayarakkutladı.

Eğitime
darbe
Türkiye'yi ayağa
kaldırdı
Devleti tümüyle
karanlıklardan
arındıracağlz
WU5ol1.l'Il"I'"~A~(IH'H
'Itı.IO'....,.,.,""""""'""dolornsol~n
.00ı.od.uıUlcln<aId.o" .. Idlri<1l_·
kanT..".ıpE~_k.>:...ı,U.'-'o
m.,... ... n~"o<.ıcı.nn...ıyı.-.ıi.ııı.,.,'i<'>lm~
ion"....."..cIo·drmob.tıt""hm·,"'P'''')·.
1,,"-.n.d<-1.uhokl=l;"'In< ..."......
8""'niI<n;"w.""'OIrY·P'l"I:.ı"",,,,,,,·k1··
,""doi<gct•.ı,!Wotu>.F<"''''.ı.ı ....''''''
"""""..,"",.ıD""I<nyI<~""Y""N".
kım "l".,ı.m.ı.n b<ı~il'''ln T"'bro""""ı.huI
..lImt<r< .. I"..wuoi<lmK"",ı..ddl~. ."
ll""""Nglnıır.. ı., ..,ıa.,ı.alın.·n"ı;y.Cnm'
h"riy>1~ """"" ~n..ı. ""NIl&,••"""" '...
haı.Wj'g.olhtlyo<dU)'D"l'Xokı-ı .. sÜ<!",,,,
nwt\""oil"''''...... h,r"ıog.n.s«''g<mi<y<di
Y'' ' """'" ımıo,"'" ll.....•.. 1'J~\ll< gol....•
Ilj.. roılly<\l<......,.,...ının_mli..... ""
lu ı..)Uo.'''S'nl_'IJ,.-';ıı.>ıP11t1rt.<1.ll

A80vONETIMI.BASlNIOIKKATEAlMADI

Türkiye, bölgesi
için önemli model

Demokrasiye müdahale
hakkımıza tecavüzdür
oOlnl.lilwE."'iARA ~",,1«l_g:Il<>mNlloo"_"
,"ıbdl>t)"""'o:aıı<ı<ı;<>t'il<tri<fr< _~_i_

"0Ja1.l,,.._1IOIItı(l'06ll)ot,Iu.ı;ı,,,,ı,,Ku.""""~o.i>I:l
1Io"""llıl.ıı~"",_ <=IoW~'~""",x.ı.,,<lr<"
<l<l"""""lI'"lı-""'iı;ık7"'"""·.'_'~\moI'\onıN.ı.,~ı
"""'frIIıac*l,........... bub>d\ı 108II1Io_-It<Nt"'ld<~W-
(.On.io:mı~~_ ~''''''''''"'''''l'''~poIo<o'''Oı
1:wI-"'~_k<tıoI". daNIotl>ı .. h _ . ! «...... _
"""..,l~T~""1f1J7rı ""p.ı:.ı...ı ............ lldıit'ff'<ha1
bı>J.>O-..~~ ıı.~~"""""'.t.mu.~
.ı.p.."' ......
~_ı..;+< .. 1l...ıı:-ı.-ı.<ıbNk-ooııı_.oı
~-
Türk Telekom ile ~
evden eve, doya doya ~
bayramlaşTürkiye! ~__ ... " .. M."'.......

isadamlan Doğu'da kapı kapı


~ dolasıp yardım dağıttı
'EIII
'KAFE5EYlEl.IPLANI'SORU5lURMASI .:;:
2albay ve 1yarbay Gl

terör örgütüne ~
üyelikten cezaevinde

Avrupa Parlamentosu
Türkiye Raporu'ndan
dört önemli mesaj
!Ilr;\'llfjm~dı!rrı:ıkl"4likiııfır;aı
!IBıSınilfısWly;ısı~k11ll$kl~
IIKSYK'nuıMıjektllolmas'Ic 1 nrelomılanm

.
IIPKKlffllrörglitülilahblr.ıkmall
lO(utCa"'IUBRll_O<SE~~~
,"IA,.,...P~·""lAI'lı.olakT~
"ıı.-.rmı'r>:\o,~ __ ~_'
_ ı -'~.ıaı.-b<I.m

ı-~..".",_~_ ..
_....-""'t<rfnıtolckıtu~
1_'I"""J-.nl.'>'<ı>okmRlleı""""
~"""'~t.,ı,~'OjXl!\ffi"'~l
hdk"'l"..-:uı::.ı.n::l).l'J..mı.,.,ı,kr,'.

=:...~.~~~= Erdogan: Katsayı kararı ideolojik


~bj'\o.Ioli:.",.T""~"'iJ#nt~
ı.n;"'~Gnclıo·",_"'Y lIIlllSll ......ENII.lS1."SUl,. ad=~_;"'........,bul<uru
~~_T..ı.k
...=-J.on ....... ~'IIiJllJII""*.
Inol>.-ntal'_.ı.~'.ı"
~=ko~::?~f:::~~ ;:~~~:'~:;=.=:
di.Koram'<l<olclk"oı.Jıııunubdlrt",EnIo ıwd')"1II;ıJIf!'><'<Intı\YOKoIdugun."""'""
....oy.;ı,,;,~.........ı...Id

t'"..:.~~===: =~:~=,J.~
_ ...... CÜl8""'fIIj
)"l'I'Qı«.y<tıJblt"-' ...... ..
l<r,,-.d»jk.ıt>o),f>ılunı,:>ldı<..,.ı~""""._ıı.ıIo>nt m>JtlJ)... ld<oIofIJ<lılrk:ı.
NoNlhlI)-""olUutuanl.o·- R'd.n.llpl.ıl_D....,':ı:.',">:tIIl<oo")1.ıdr..w.P04Y'''lio~lılr~l=ın
...
... wI>.kl>.l'l(J(y.ı.ı.... &'l'_<WıoOM:'""'dJ&IıO<.ın,Iıoı..'ıÜ\('" Lım"'tab<n..ı.ı..'O""'!Mv;,,",m:"""""."
ı.ı.hr.ı..a...oo~",·
bm)"'_"'a$HAIllIlO:1S Veliler öfkeli: Oanıstay bayramı bize zehir etti ~GÜNDEM B
nllftllJII i ~1"nJl
'MiLLiYETCiLiGiN ORTAK Dili YOK.' FENERBAHCE, EviNDE iLK KEZ
i dlyen8elirAyvaıoglu,mıll~elcllikve J PUAN BıRAKTı: H KaSlmpa-
, muhalazakarlıkozerinekalemealdı~ sa ıle seyircisiz oynadıgı maetageriye:
'Tanrıdagı'ndan Hıra Dagı'oa isimli yeni kııabı­ dO$l'nKanarya,GOizaileesilll~yakala­
mAhmelTuran Alkan'a anlatlı' PAZAR EKI sa da Cenk ve Sahirie engel olamadı.

Hukukun önünde
kimse layüsel değildir
~===; ~:r~~u~~~ ~~~~:'~':,"=l
orıadankaldlrmaıH~ui:tnOSl(tıI(itıJ. (sorumwz)~egildlr.herkesba8ımsll illIÔ\IflliIlıbjmlttBr6ırıııR>m!I:ı'.ı·
tıuku'ıtumllfi>\~iI'Ik1mln.ı.gffiıel.YM~ekdurumurrlıdır.ıı(ıa_~bıııtiroılnMın.

'Danıştay'ın aldığı
katsayı kararı
insan hakları ihlali'

Kıra,crhkaslıle5aban /, IIClısıındchlıteyuksell • Bıım<ınMılieıvekılıAh

\Ielrr{rynmkıragellrlerı ıitf dıkteıırngeC6san'lesolı ,~ yerıııeyanlıılıkla50n


oCentellKıılCıerlveya ıorCeptennmııarauwi '';. ~ lllelln:ılçıxuklarıSll

!lOMANI.AlllJANllASBAKAlfAA(llIU(AGRlSI neoı',olal>ilirsllııı~O)!J ratelefoncala(J~ ~O'l ... , i=-y, lı"r(lı~da~ıııl :ııı14


Insan ayrımı yapanlara
müsaade etme,
bizi sokaktan kurtar Rusya'da bomba, treni
~"~ raydan çıkardı: 39 ölü
mmZıımI=.~~~~
,riıı...I"l"ıy>tM
.... ~,eı.-blrıd:ll. Farklılıklara
... d<jıcr~ __ ı.~,. .."'_.
ı..H<U!I>'I=".-.aıı..n.n-.ı.n..ı.- tahammül
:="-~ı/'=#:=ı~= gösterin
~""""'~io

-....,.-
J:,,=;~=
ttr~ı.ıT_"<IW.

Amc\b·""'1"'l",r..ı..
in"ho"l".",,;ı,<!o«ndiR.
IIlr..... ~<:"""'·

Gurbetçiler de bayram
ı..ı.ı..mJonilgilmenGü

bon~==:: isviçre 'minare yasağı'


sevincini Güneydoğu'daki
_"l·..... ll'k1'ılmoiooh
1>Ilıl"!'t'ıı.ı-IloLıı-d<. için referanduma gidiyor
yoksullarla paylaştı ~=
'*'<Oi;i)!~
~'.UIlllHAlAllflllll,lll"'U'~AO!'I'AUJJl
~~~
",1ı:..w.~_A""",·",y>;»",,~
• ~~\iopo/llblıım....w.~pın
~.b.ı.+onbrnlw.obk"jcl~"".
""'.....,~dt1:ir ....
w;r·ı;alıIro<_""_"lIkJ~·
.. _ .....
"'rof"k<Ib*U.... bfo_ •
&ı:<ıl:ı>.i

..",.yol<
""~"'.m.ı.n&<"_~
ı.tl"lJJklıpn>k:ı)riloı~K<obonI
..
.... 1ıdı
)""""-_rJıı _.M... -'s..-nok.llık
~~==
l<lnSlJn.V"'gIlliDmlok<otnpı_.",_.
...
"'a:J<ı1"'tr<kdl-So.iot<_ ~_dOp.
"1Of"m'''''''Il<ı''"""""",~",ı;tHouıOl
F.BAHCE'NiN ÜZERiNDEKI KARA ZiRVEDE KARTAl'IN KANAT
i SE5lERi.BolıonungoliiyleSlvas'la
j ~~~~~C~~~~i~I~J:~:cinı~ı~:~I~ dakaıananBesl~as,8·de8yaptı.
ıralik kazası geçırmesı Kanarya'damoralleri boz· lIderF.Bahcellearasındaklpuanlarkl·
du. Mllrıluılıolcu el bılegınden amelıyat oldu, nll'elndlrereklklnclsırayayOkseldl.

Adli Tıp: Belge gerçek,


Kafes Eylem Planı'ndaki
imza Yarbay Kirectepe'nin
~~~~- :e~~=~~
1"""""''''... _'''<iI-T,p~.lmzOlmn''
_deg«ldlcnKak'sUpe- r«I<Ja..... .,...,<Jdus "'P"
tRI)"""
Ol""" P\onı'.., ~
ot>oI.ıkltml'.:n<IYOl",>"ômın
...
_ ·So><ılomsc
_ ""'rt><
wıroon.ı..rıt>n"

~)~"00Iuf»_ lo4ıliy.ro.yl'ı=1:.!KWp<
lc>n.Buf;<m'onMJjT,p"ro OIeLcWnlB<kIaı'.. l<l<mtf.ı
...... "")........ı.,=l&'hob<: d<l<nı>obal>"''''"iiiOf><'nIl:.I
"'ıf.<".mııW.lr.,~ ....... ~ MHopKunm' d.>N""'"
w.J'Ö'lcbkd<"""><NJl" d< """.., "'.,.", ...,Ih·
.... Im<n~oltırıd,lkl.ı..~p • .o>lcri~"'.ıo
lml.~l\ıyrall>l\' _ _ )vpI:ım.ı)'<'Inıl<'I<mlıll<>;-ı.

--
~nJ.ı""""'l""ı60<Io· M","_f'JiomPwt.·"",.ı·
n1mY.mayK"""'t'r"'-"'"b. ıınd.ıbu ..... "~.u..r
~1lM>i>.~·""'<lah.ıUUrowıO«k·
..... oldu;uo"
6n«,f,ddt'rt .... ltrl<l>oIıı\:ı" omyo~O\",,_,>KOılo!Mll

Avrupa, demokratik düzeni


devirmeye kalkan cetecilerin --
""' ..... «*
tod:ao"""'"

.........
cezalandırılmasını bekliyor
~~~~~,:~~~~~
E!I:~~:=t'"~~.
m~lıktndimkelnıem.lllItr.oIulllnYfl\Prtyolınm,Bu
ı;;.ı_"'PS*ıWblıaltl'!bl!lwrılk'/tAlpılsta~a~
--
Engellilerin evi çağrı merkezi oluyor
","lllill<Ilıı>.<trIO<Od."'.ön.-.ı.k!).Ik>muo.Lı 'IMm"""p _ _ ,Iıı..k.o~"'''I'I'''lilolo"'' .
• 38"",l1odII<btlhdom_,,~'n.'- U.Lbıındam ...... Lm,bo"'l'''"'''' __ .JO".çLnlo
.ı.n.un.(Ud",u.ıt<k""II,.. pıı.n~l<in"" "",.•"ıl<ıı;ı."""'ı-... '"'......... nı...gı.)·.,.""ı,",ı".
''''''''"ıı«ıı.GS.\lorn ..Od<oIT.... «-Il.\'oJıIano:''' ULo~.""l\....'I>&'n'"~nyı."l "y.S'""
A\u·nınh&.oı!&dıgırrol<>~..,...~""rn .. <!)"'_~"'''"~ ...... P"''k.ıuno< do
_.opc.-.. ",ı.-,r"g<'ı.n~"".I<frıN", .......
-ı<-- ",y... ~cknı-..gı."",.ıI<-""""""'''''_oı

Işadamları, Bilge'nin internet Şubenizi


siz ekillendirin!
yetimlerini unutmadı
~~::ı=:=~'~.=..ı;= lAy 1.14 '-la ı.oı ı,le tn uı
~",*",ill<rin<l<""_~Nllo ur ıue iUI uı ue u. :U1
... .ız.ı.n..,.;".,ı. """"n~ı, lIög<l<O)-ıln"
UY il.11 ıı.• 22.10 UI ıuı uı
:~"'7ı~~:~~~~;: 11'1. 11ue LUI 11.13 l.n ".'lii ULI
=~:~~~'.:~~~~
ı .... '-i<li' .. ~, " ........... (U.... GON."'OI