You are on page 1of 30

::fe

I=TORKIYE'NINBIRIKIMI ' ... "M1009'AlAR


fak 50KU~U$

.E~R~KE~NS~EC~iM~YO~K Baykal'la 29 Ekim'deki sohbetinin ardından ortaya atılan 'Bas-


kın seçim' iddiasını yalanlayan Başbakan Erdoğan kesin konuştu:
Erken seçim dönemi bitti. Seçim zamanında yapı cak
ı6AVOABIRSEÇlMOlMAZ
.S...... Oöl<ç=II2>
_~'"(;;;pb<"A
· )'Onit.........lini
h.I"'<.,ı;.ı"On<
"l>:n><Om<l<nNlı""m V""~ı,;'><Y.
r.. tir<16'yd;ıbiro<çim_,ibl'>1'.~'
",;"ıaru.; ............... u,...... l"p.tııcat'"d«i.

EKONOMIYEZARARVERIYORLAR
.·Eı\<n.....,;m'..ı,I<tııNııill<l:oıı<wı..1<l'"""... Ilı.
"'" ..... n.."nE:nlo>pı.~""".w.ıfdo<li"
~ın<J'bıDg<t;riliği<lti);Iriç~<lım'
m'?_n".billkh;,}~O<UJ"_n'
....... s'J<'.ı;,.,bir<k,.ıi}"""'")~1»<ıu,ıo.
IddIAlAR KÜuJYEN YALAN
.lddiaı'·""~iye"l""'n·~,,;'d<"""".. Enl<>-
P"-1IUni.l n lÖl1<di;·ıı<,'ltlıÔfıeyimilk:nmk
I"')...,..,m. An>rı'alh.\~r"ı< njy< rıoıla\»'m?
Bit bu tçmrinolcriinpl"'Ç>kıu~,"...... km om·
IM.ıembMlu .. .ı.m<>8"I~_·.U'Il(

OZAL'I BOYLE BiTiRDiLER iki dönem tek başına iktidar olan ve


bir (Umhurba~brıı ~ıkariln Özal'ın
Anavatan Partisi resmen tarih oldu.
• D<_'l'a<ti ............tan·ın _ _ ~ .
rai_A"IOl,."<lol"lpılo'I,.......... '.".lO'IIIlı~.

~~~i"~~i;~:~ .
• Ot>J·.~'yIçoktotın<l>plniji<tıWI<t
e,ı;p~"ppıWMcMY"""'<ı>_
<nrıgr«l<}<li.BirIe>m<bın",""_.",,kIa.
o.",oP)'lrı<ri<ikri _ _ Y....... d.y<'_
A........ ·'"ıiImow'~r~ııDI')<~l.u
....
AHMEDiNEJAD GELiYOR

·~~~:~t!"~
UT '.lt u. ı,M t41
llT 11.7. 11.6l1 ıı.lll UI 1.11
UT ~J. LW ::ı.1I •.111"'1 UIL
ı III 161,. LU1 ~.51 5JI 11,. 1.11
KALPLERi
DNARDltl

~en·
l:rORKIYfNINBIIlIKIMI

.. .
ECEViT·TEN .~ ,
Başbakanlık, TSK'ya "Internet sıtelennı ızlerne ernn aldık" açıklarnasının nedenıl
ni sordu. Genelkurmay'dan "Direktif bize 2000 yılında verildi" cevabı geldi
,
~7",a;,

.,.~
.....',IOlI/)SIUIO)
""_"ın •• i'"' ,0 "'''"'"'/IU.'''[
r"lo/11""9)61
kfu 12l'.iısı1ııOOg,.~ ..", _""".""",,
payı m~.. _~ '"'tl!

lAT
'MI_.
1.tı
181,1

1,6ı 1.0&
", . . . . . .

1.12 ı.n 3.21


UI LU. 11,17 '.N U:; i .•
M,1I U.LI 12.51 L~ 11.11 uıı

1_ l:;,M sı,ıı 1.1'$ ll.$ll UL


DOSYALARI
KOPYALAD
KORKTUM
~
~

L
fak '-'====='--"==---
;;;;~,;,;,,---,;,;,,-::;..-,;,;,,;;..'.;,'.;,".;,"";;';;'''.;,'.;,'';;'";;''';;.'---....;';,;'';;'";;;"'

MAHMUR UMUTLUli'ı
ÖCALAN'A 5 VOlTA ARKADAsı
• ..,.._.w.."",..,"'....
_ _ ........ '"*"'lo

==:...-:.::..
_< ;-'--..-
o..a...~
....

~:..
....
lAy 1.101 ı~ tOl ı:ı:z 2.11 3.Zı

HY V.$! 11.11 UI UZ UZ ısı

UY 13.11 lUJ l'ı-CI i.~ LUL J.•


lll. l~JII 15.18 iui S.Z1 Il.Q U'
EMASYA'YA
YARGı FRENi
•~r.::=~~.~~'r~'
.....
""ıu.luI im.." ... "l"U
EMASYAP"""kola".. <l:oj,w
a"m"~y'illu,""""i1 .
• ;'llş""'>Üı","""'~lJ\SYl\'y:ı.~>\a,..ı ••
n.k ,orgiili <diJ<Oôir<ıIı.,,,,Ç<lio v.,;ı. ~
ydld<hllkuklııÖC3d<l<>iııiı, .. ,ı,oduımoJ..
k,m"""",I~'I'g'-~"-; . . i>d«mldl.• ,,..,.
~01HJJll
r'j\j [-l r' 'J~J
rrJ ~'-J~:.J
lnönll'dekidevm;ıçtalleşi~lıruna­
sıll$ti. Siyah-beyazlilar.ezeli rakibini
3go1letarihlhezimeteu!lrattı

.~.-. ..tlll~.II"
I~rlnln~anı""
!IkIen 1.
.A.ıOÇ\Obutu...n~.
~o1lo<ıFun<laF.n
...
üniV<'ı>iloliyltol'Yon '.Iolon"~ını
mldlbG>.Z600....... "odı.-Çokkorlıuyc>-
yiikHlılikwloJOvilD.- ,uLk.lwunmo..,.

ı'~,=ı~::~~ı":~~:;.
~i~ dilt<'ı'l.,.... yokı..
=k~=~~"'"
bbl ku"'"n- diye
ılld,~lbelirt;ld; yofd,mifl.dl""'Tt

GÜNÜN ESPRiSi ÇÖPDEMiR'DEN


.~I""ıor.ı~l><r"'il"'" .CJpkııw.-II«l.ı'h:Lri<~"
~<Jlodjll><llu_ ~K=dmcılıl>.""""'dicd<
K>dO~.~~ ""l"'dım-!lqioh"""ım..oı
<t\ikr<k};a;""",y""",," l""""'k:ı)b<!,im'<bIi..,r..
Yeni Şafak, MIT'in NeQrvan Barzani üzerind€n dönüş için temas
kurduğu Osman öcalan ile görüştü. öcalan, "Eve dönüşe kat-
~~~~~~~;=jlııikıil'içıı'n" ibanvu~'u~m~uziiu toplamaya hazınz" mesaj, gönderdi
ı. lAYIQNDt100Kl~L.EGEıJRIM
• fu!<; PKK', O<m>n {bLO•. llÇII'm. otu Enlo~8lI
Snın ~ ~~iı::ıım,",,~
~

:sıa?n~,~~~?f~ c::~~
"nil
od,m."ln»loy;ç;nd'ı<I;m."<kın

AÇlUMKORnERlçINlARIHIARS.h
• M,II;I";hb.,",T<ık~."·",".lI>=n;"""'I>t>
il<P",tü SU i ,d .. ruı.nCk-obn,-lkmakr.o
,il: i<~ .., Kun h.ltı i<in'"ih;w 1, 1 yd
"""'<IoTiht;"-1<.ıoo ... k;~..ıim "".... "
UDUfi""'""lP'n.ı.yldi·diı"k"",,>,"
CADIRDAN:~!!
~'BARIS ~~'~~=
MESAJı
TürkTelekom ile
evden eve, doya doya
~~. DIfLJ
bayramlaş Türkiye! ~ ;l' o o 000 •

KAFESE
GiRDiLER

fak
Sal'llamdQ~e,I,'m"esah'p"kan
buvuk ~~,uk he,kese
ıyı bayramlar dılerız

H KA~IM ıo09 CUMA So KURUl ~4'Oll] ~;:''"- Kuue"'TTuRK

DAHISTAYIII

\~1 1.16 ı.n UL


UL iUi ıuı Uil u. U'l U1
63.'11 LUO 12.10 4.<11 Lt~ uı
L!iL,LIII IMI IUL ~ 11 •• ‫ן‬IL 4.10
5~,la"'d"w,l( ı i (sahlp(lkıl1
bu~ ık k ıuk tll'lk,~,

ıyı bayramlar dılerız

••• " ıı, ~ ~t ~ Kuue"'TTuRK

iDEOLOJiK.
KARARKABUL
EDiLEMEZ ;~:
Danıştay'ın IstanbulBarosu'nun '~panşı'yle aıdı~ı katsayı kara- ~ .. ,
nna bır tepkı de Başbakan Erdoğan'dan geldı Erdoğan, "Ka-', ·11
f

_~.L ';::
"ıpI, "dN'~'lp, 1H1P ,ıh p("ı ı

iıu,ukku(khı '"
ıyı bayramlar dılerız

~~." II ~ ~ ':. KUUEYTTURI'i


fak
S~ı:I .. m d~~e'le"m ıe s~h,p ~ kan
bııvukku,ukherkese

ıyı bayramlar dılerız

JO KASIM ıto' ~"'!Aun' so .U~U~


... o ", ~ .;:,t~ liUUEYTTUAK

....., ... ERGENEKON'


KAFE8 iKIR 1
~2OOT.ı»
..-_MIL'"
... 8u5hilııyopllOl
~rr.ı.ıı-
w ..
krilikkonrior .....-.ıtı
.1Icyu5aı>ı'.f~·

=...~t.
=i~
Ortod.>tu'\oo.b.
Demokrasiye darbe wrrnak amacıyla hazırlanan 'Kafes P1anl'nın Er-
do.r"oIıWtoo,..
j'. . ~oIrnxat.
genekon'un 4. iddianarne-jne gireceği öğrenildi. f1anın yürütmesin-
.M".... IrlI<_ de yer aldıklan öne sürülen 3 amiralin sorgulanacağı belirlendi
~tr .. \~
1.... '."I<""''''Y.
l"tıniıP><ob<l'
••
ıa;.,..- 11....