You are on page 1of 30

MISIR CEzisiNDEN NOTLAR

Niı-i
MÜBAREI<TE
DÖRTGÜN

. ..
ABD ISTEDI, BIZ
'

DARBE
J
VAPTII<
EMEKLi GENE: ABD ESKiDEN TüRKiYE'DE iSTEDiCi ZAMAN ASKER-
LE DARBE tA~IYORDU, BIZ DE SAF SAF OOYUNU OYNUYORDUK.
AfII.ASKERLElll..*vAUııNlAMAIJI UEVtiiı.'ilHHATM.UISlKWTI\lEllııl
~bıfTVprc>pam:nclasauı....·ı\Jl:D AlJlI'nın.Alıııooııotıı<ı ... IW<lılaı:ı.
_1\ıılaı'&'<IeıIı>ıwııeıeıı_

r==~=~
""""c\tltıoIonl<aq:ıTh>~ını_.cIt-

~==~:.:
1It8dilıı_~~bııde..ı
ıo(lMqk~aoyMly<lııEsloıı'12
)'lIPIıln ..... yUlillndıın
Ey!UltoQl..... ,
.ıOOylmU~llu<;Unlıaıpııktuı buyulcıııkır:lılaı~dodlYO""_dc-
~"""*",,,onık~aslo;>loo:loo·
nıılılle~ _ _' :m"~ıc=~~<Y. ~!.'!!~~~~~

EABil'OEBARZANliLECÖROŞHıol$işwıl8AJ(ANIAHNETOAVUooeW:
28. TüYAP IdTAP FUARI AÇıLDı
Terörü birlikte bitireceğiz
Fuarda Said Nursı OItTAKvlm:ıNUMU.l:DAIARIŞ.GlI\I(NLIKV!GWŞMEIIAJl,mlÖRYDK
.D""I<ı,Iıı:.laI"'A1'ınoı~....ıoolıı.e"ı .. ıılIlOl"'PlLkl""lJÖl\lvneletdo_
l/IlIoo<ıOe~tlLkvlıyonııbo"'bo'''''fIlI<Illond'rdddenn'bel_ıok,"ııu"...,.,.,.ı.

büyük ilgi gördü b.)''',QlMInlılı.V'lJ~vn<'''~ınrwı.,.Iıı,o';'Ol<f:kono:nik""nl<aI''''flıl<.6n


l"'lll l yok.1\l'kI)'Illlo1ınk.... ""'ııdAa:tıJılllll/ln ..... mııl .ooııııloc8k,amaglW""I$
LObdJılIdonl)lJ<oıÖlll<hnuolmlıyaçolc-dıyeloonuoru-K-.l>OVfı_
VENIASVANEŞIllvATOAFUAIIOAMNIAI.OI
.TÜ'iAl'1\u".\ınu;ılık'l\'P""AŞ,,,,,1\ı,kıyııY~'J'U'I<,.<iaIBiıu·
"'tlızo!:ıl<l:ııı ........ ~:ıa~Kiı.ooıl'lıu.ılllda.'ıIıııI
~NEşıyalda)'lllkııaidı3oalcıı:ılOO'I'i<ııO)'.llll1ikYOııfu
ı:ınıleı14olıuılııııııııaı.oaÇlkaı''ıIml"",",N'oııtYat'ınftl>ll

::-~==~:o=:...w::;=
ııaıQOrllılıcn.lJ'lÇIlOlmI:ı~gullI.'mlılo)l:ılrlıkloV<!ıııe"
"'S>i:;INUISi~\1ıaıW~ılııoQıtıklı_l'tlı

Al.MANBiivOıu:U;i.OU<ESlVlTilRK/vElçIHKOHUŞTlJ

iki ülke için din çok önemli


IsLJ.Ni'm"IJJIıNtIA'OAÇOI(ÖNDoISlNIVtIII
.A!mlınbmnıuııır,..dıo __ g ı b o ~ .

c1~l'i:ııl.ınyal'iodoıalCwııt.aı..,.,eu"""",,~
Edaırt cwıız. ~Alman7*.ı..ı;oI<-.dıllıni
.,.,.ıodi.Cuııu."Thıla~dıo":II..ı)"a
__
.... ~·_K-.l
lıo. ....
T.
... AIaı,.,.,..ı..ı;oI<""""
..,..<Wdm~ı;oI<-.ııokluO"J

....
IIAŞlIAKAHEJtlIOt.ANT~OURN~

Seçim zamanında yapılacak


·~1lılo!ptrrJlPElıı::IcıOan._~1lIn_
....ııı..de~2-ır.3"l".-_~_
__ n. se;aı:­
_
"
"
_
-
.
;
m
ı
o
_
~
ARAŞTIRMAYAPıLDı

YAPTICINIZ
MESLEK sizi
ÖLDÜRMESiN


BORÇ,FAIZ
• • • TAKSlM'DE~

ı
:::;o;::'::",:':',~":'~

VE IŞSIZLII< =,~:meı::
medoyaıyıUının<u;uu~,

M"lumderGeMıBa,~.n'
Alıın8IP.lnıJıOMlllIbYledıt­
di: "BIzleı'!'SK)olııIııııbııllt·
ternlçvıisiııdıt<leOili2.IIizIe.­
RESMI VERiLERE GÖRE, EKONOMivi ZQRA "';Y;'ı!,'<I>6oıdıur;arı<:Ull\a<:ı:\8.

rm~ .. cr<t.ıı:Ieıı
SOKAN KRONiK SORUNLAR DEVAM EDiVOR ==.'":::
_ _ 9'*9MD. ... nık_

nMlVAlIIrIlMAPı\AA,:ıut4tYARMz 2D1JI'tM,~0RNıI~1U(Uı[Al( ıdllDlım=~lIlI"


.;I)I~~~ı:lıMııı:ıtdooo/loloa<l"l \'UIUL· 1Woori S3'fh5'lo
.MWye~2C10Ilı.ı"",~.,..
Ul1~~-,2CWudllı..-ı""" l>::ııç-.2016wıal<ıp"'yıllııodoJ6=lıw
~_...ı.-.ıı:...,ı.m"'b:ırç.I08ını1 81Omı.'IUı_"""-.16-,..,9t6<:ıılta>dı:ıIııırı
~88Zrıı:II"'l_.uıarpı::altBute.ın72mı1)'ilı212 ıa:z_.-52rfll1ı8ıaı.6~""'_&.ı
~dı:ıi.lıım""p.:ll,J6mıı-;aı870mıI)'lIıdoian:e
da.l.>ıı
....... -ıı.1luı:wı.7mllyaı56mı\joınlldıon
""""'2l)IQYIIı~şıuJık""",.ımoyo,u:de
14.6_~l>el<Iı!rııtUBuaıarı.1'IllıDcııı
Samimiyet
ana paıa.ı/fIWoı917 rı'Ulyoodolaı,la!l:l:bIc*.,.ıLO """"1011n_çoIıılemeyen~l::izaıt..-.wı
ıesınile>ııı_oIaıalı~'\Q-H-ıDyh4'tıı
yoksa açılım
ntilyar973milyoodolaılıklasm>""""l"O<leıMlOOlı
başarılı olamaz
10AVlçINlIEl20öRGliTOVEslTESUMOlOU ANKARABAR05UFEl.Sl:FEKuı.lJBOBAŞKANIGORBOzÖZAl.nNU: AÇIUMOABAŞllRT050YDK

çatışmalar azalınca Uzlaşma teslimiyete dönüşmesin


.SaJ<3ıyıı._G~Ilıı..

.
PIUSUf'\ı.~'o.-:ııu.yaJll>l)LB.

PKK'dan kaçışlar artıyor çıldıı.madıı. .. D<omolcrauk


bm <lıyeılinedıleabııyııpı­
....·

.YenlAsyto·nın-.ılannı~M ..."ta.. B8rcou~Kı.ıI~ lmr.:ıuı ....... ~ e n


W'l'l.WdMNJK~şaılrOUlU
~G"'bu.Ozalımlı,·a.deoıy_.edcmıbçmofı..~ıı.. ı:-mçıe8ı~ıı..;
.Bu,.mıI08'M<~IIDııo.ıı._""­ w _ ~ )o'III-'-
.. bub.l'\JIlIOlnl:llJ'llfÇOllı:.
~dıllh8lcımr:ıid'~bu~
~""'driı.~Ç8bFIIWm-ıı:ıo"" "'" ·~oım-ydı'_mnbu:_yoItHalol;ıo.ılrıı"';ıI8pı>8yı ""IQwlıllılı~eebe­
-....,.cııgutlnlealı:lççların--~ __

---
tııvMlnlınçIı eoııım-
-.=unonunıı.eııgelolıı.:uılıı.asw-..,...ıııı~dıı.<Iiı.
a:ıı::ılt\:ı_~.....,.lııı:ıı\I:l,jııdııo;i­
:ı=uyon.ımÇuı:ıbıbu..~~~trIIlu:ııolıMyı~<Ie dıı.n. ....... ~ ~ .
<h).ı!>4~
_~<üıı)ı
_ _ 'l"bt-a.-A_
....... _o;dı._~
-.-.f8lıI'ıde~ ~ç:ıı.I:ıF-.. . . ı:.

."ılIıDıle_dlIıloıIqıılııı.IIaIıeıIS3'fh5'lo l'II.~K...nn~.ll'tıı cIııdI._gyı.r.

Yine "Atatürk ilkeleri" vurgusu Irak yine güne


"KLlIl'ANw5ONNEı1lNsAMMızAw!lfl(M$lMlUANı..riTM:IRlIZ"
bombalarla
.DıyıııJO\~IIaşkaruAhIlaıllal<oOlU.'O.urıl ... lyIllImIı.Dlyıınol~llnojIcnrılıı)I uyandı
lru.ıı:lUlJ,dııuı:"'''8Deı<ledoOru!"kIldoanıı.,ım.'I:lUII~!lOylor:W1Lıı)J~
ÇlllcIobı:ı.Oı\'oı.ı.ı.ıBıı.ıjlaınlıQıolııııılıCuınlııılyıııllıonal<",*,leMI,lIlnıtıı~lilol sllt.O,nVNUWvAR
.. ınIolAplıı.ırnı.\lllCdıllldu:ıyarunı,ıeldlOl_yı~BuOllel1lllCll'l8
.1lIı,)d.ıı,'ıngUneytntleY""'.
Kuı·iIJl ... ~~ıın:ıJıI:ılıIjll!lOldlı"""""'~ız.:u.
IM Mı-n-.bf"lınrıdıolııt
_,.ıntıo __ 1'0.
=g(O!wı<lııtıtıtlln_tw.lrı!lm~dedı..-ıgyı.§'tıı

.... Slı>p:ıınokluOü.3?lılfl·
M.ALITALAT: ıundo,...~bıılıılJldıl
_~cIolııt_
çÖZÜMiçiN l'RT ,..-\etUnl.... l:>oa:ba.ı:wı.gfı.
DAHAAKTIF KESiNTisi . . . ~boOkl*_
uolDCll<tal:lndıı.PMJ.ıı.\llmıı.a
OLACACız KALKACAK -.utll2q;6Iclu.ıı~ya.
tıılıı.ııtlı_Ayf:I7'.

I<ATSAVlI<ARARI SONRASı, iHl'lEREVOtUNTALEP » -.....,.


111
ERZiNCAN, MUtlA VE ~ENDiK MÜFTÜıütü VAPAN TEFSiR AıiMi

EMEI<Li MÜFTÜ YAHYA ALI<IN ANLADı


~Ie-lNu,olıvduplçtniınamlıai,lôHsindıtnUuııı..fbnkb­
~vn~~islJmEmıItiiSulleIQydı~l5U'IWnedı
~llftO""ı&wyapıııjıllin....ıkl,~Y""'~Qml ..... Ntlndıtnıpıdımtılplamaoı. . lst..ıL
_u(anO~;ımc.ıwo~kelepı;eUobr.ıklc<ı",1a;ılaıoıurlkl

»FARlIMÇAKIR'INROPORTAIIYARINYENIASYA'DA

ıKASlMZDlJSAU ID.r

TÜRı<ivE'NiN ilaçta kaos


4 Aralık'ta
dahada

ÖNÜNÜ AB büyüyecek
FlYATUıRiNEı:a:ıM1
~\Iıııdo!ı.PıngıL'"
It.opsamu:ıd.ayapolaıı

SÜRECiAÇTı
-"'1OOıı.o..
ı_Uaı:lIllıy.llııııa
dıinclen_\IIlÇllI'­
bcı.c:.oıaçıldananh.
Y"11ı>dLıIrnLnInYi.ııILLLU
O\lnlln~ Alalı. ıaılM·

--
lllIc,talcnm=.Tutk
THE ECONOMIST: AB SÜRECi, GÜCÜ GENE- ~BnliOlıaı8'
lından ··.o",lnu~.·

RALLERDEN siviL KURUMLARA AKTARI'JI .-ıv.-.,. ....


AÇlJN.8OrtlNıdlRTı.ERI5AKiıuşTRDi Tt2l<ERENINAEIlOi,AR.APlARI~ »)~~ın.

Ec<ıoıcıııc<leıgısı.t\ıılgye=c:ııı:JX*. =.""",~I""'.ıını:-
'_
__ ı--ııao:ı~'ocn
21X13vılırıdııı-*"'"'

===C!.ıe~~
aeyısınd&.ı..~·ABUI'OI$.u">a.
gı=ı_'9-~"..uk:o:lDlala
al<ı.ard" tw1>,tmr""AB "V-~~' Nl8Clnde ~",""AIı:mıımll\ı:lc'"",,~p:>­
........ lıJqeJıdemokJ.ııııJ.fıne",b:mlaıına zkıl_~~DeU.'tlc:ıI
~ladıOefvt,dcmol<rnlı!<aÇtlın'l~ 0fI'l0_"""'''''~_1'Oi<~"''_ -- ------"-

=::Z~~~:MiN~:~YA:;
Twlııl"l'ıuıı}'&u""uIrı>k.Sı.ııI)'UvoLım\lnli:l ~ ....... AllD'nın<lı!~<ıt><!Il:lIı
Kwıl<>ııdosaklnlefutdıı,l'I/OIIltUll8Y"'"",di vr·S'to
<lt!r<aldo ..lIldldlye,.....ıı.H-ı..

PEŞAVEA'DE MEYDANA GELEN INTIHAR SALDıRısıNDA DNLAACAKlşl ÖLDO

Kış kendisini
..... YALMIRIMU~I
_o-
Pakistan'da bombalar susmuyor
MI1TQRsiKLflLIiNTlHAAMOMANOOSUTlu.RET~ERMlE2ıNllE8OMBAVlPAll.Am
"":aJl'.. ~\ııWıIı.ı:.l~~_ıııeycIaJ:a
..ı.ı..-ndaQ:llı .."..ııq.""""""'kaytıam _~.--ııı.ınubN
~r.unRe.,'aIpmclınJIlen~cod:le"'""clenldo.Ul1cad.dal'lıoanM1lll
llankas>.xlooı.o:ı::el""\J"
....,t~~tdgedııiızı!nndaOu
ıoOıbellltlldı Sa:dıJıda.rınlaı""qııunıHj1lI.ıand$kay<iod;ldı.~gyhT
...
lII1LL>;ıı

,.,_
hissettiriyor -""'"
r..... ı'\.,.,sen<hb! ... '

~~~\i-
yelanmn,l\ııbJoOKa·
ıııu&sı . . KESK ......
1:ı:ıdoı:>25ı:-dallB
o;ekIeıftuılecıtlı:"'II)'lU'
Dl"""""'-...._...
i 5t.lllOdlLBliHIWtY~IWtŞlTmBlRAUWARlIsm«ıl
..-G"IllblldlJdl,"'uy.
..... klıımlıOlIl'"Y"~kıO"""ıımeneyıbul<luouııc"""GeçI· h\ikumılurıyilıdıl23o-
BEŞŞAR ESAO: ıSRAiL BARIŞ iSTEMIYOR " ....... _r~ dlndcQClıaayxlc... rıç)'Oldıı1<aJdı slV....... Aı\Icaı.)1ı.-nın1llc nonıOO8ldWI'IWllI""
I<8rı dıışc.kcn, 1bkIlI'", ""ynbokı-mlcıcluı'YııQt1ı Kaıarıllll1· ınut ..... cllllIlllldohc·
Mc"lınyo/llnıılnıUlIll8Cl!-kf\ll\'ıcule<IuııYIlO""",ıwilıooooo.lt"'"
IAnIıı:ın"""ndııuy.nldıOtayandanKonyıı.·Ant.ol\'8Iuı"'YCıuJKlıı
I<8rıemıı:Jeme~'IUl"'I>eıı.'l\abzıon'dogıoçenaylllıklutn
, :,=~:C=~:M J
<\u1lUOIıY"V'.aloJ_ı.:ıu",~·
... bopldı.lWwlgyf;oli'''
• rP! ,..
SAID~NURSI ii: demokralik açılım

GERÇEKTEN HABER VERiR •

@j1/GYE
~

ZANLIl.AR \ıARGıVA
.. . . . _"_ i '

~ D66 i

--
,~
,

<~~ı,~
~,
TESLiM EDiLSiN
ERDALAN: SÜREÇ iŞLEMELi. ZANLlLAR YARGıYA
TEsliM EDiLMEli. KURUMLAR YIPRATILMAMALI.
Müslümanlar ADAlET1NI$ld.iNIGÖRO'tORUZ VONETIdlBlnrn..ıtlLlMlçN-Gil:tMl:sIN

._-.~~~:-ı~ ..,._=~m:,,=,,===
yük değil, kazanç =~...ı.tu;tu~ıt:~: ~auı::::..-.~~
=:::-=.ı.~~ =~=::-~..:=.~
~IW'MZSONl.»lAIlAllNlA(ll(
_IioIlandöıDeınoGIl\66l'lutıoııu-ndaalYenol
1lı;Iıı*M<dıııı0ıuı>1llıııkanı'lln~?'IltI
_'J'UrI<lftkıplannıllXlUllldolı8Çlllılıvo:ıı.çcık ASOER 8AŞKANL TANRIVERDi: t04ESEL..EUÔR ÖRTBAS eOiLEıW< SAt.uıw SONUCA VARılAMAZ llIMHURIAŞl(ANIdİ.:
...,.lanııklıl>iolrıllva,....ıı,pıP"l_I'l'B<ü1­
AB'ye üyeliğin
Ounu~-Bızuııo..ıı-yaıııtlmMiiııl=on
1:tıkııı:ılı ..~bbJ"1k<loO\l,bmrço\anık
~·<1ıYlI~Hobert....... 5'ıo
T51<, hukuk çizgisine çekilmeli alternatifi yok
'1OZlIMllZllAnvAollNOK
IWlllEduç.o.ılŞE5AHil'çlKARAl[§ONlJÇN.lJWoIAZ
5AKAvıIlETlcARETIIAKAHINIHATEllGON:
1IW;Df;R8rlşkNuMMIl'nınmlcrdı.)'OlpllQlyıı
........ """""'~­

-_
işsizlik daha da artacak
oui.. 'I\ııki;<ı'nin..-.ınu !la.
1.l.ınt>:la.oıınelbırmtıyllaşl=uhkı><~~·

IUliUi9lKAUClrndsllsrtHlIAMli2ıRla;:llI.AtAK
ı.en s,U\lIı, Kuwellen hukukçıtgl$''''
LÇIIIdeoWı~~"Buıtıtli,\lllku'Mlllıbır
çekrno g.yı'O\.l
::~r.~::=
~==
• '.kınorıulc kııwıon lcal><::ıoıkıo;ırun ıotih<l.ıın~ ... .... •
_=AıMSıWIIı.Kuweıle<ıIıukuk<;lılıi

rindeclftaıOınıbeluııınS"""Y;voTıoaletBakaııı "",*ÇClkme~uygu1aMn ...."",çcıkyoıılışt.a Tilı\<iV'lCtoefineıfi'igenlYG"


Mel'lflı!>ıy<ıl<lU1V"*U,leSd"'hkuVWlloıiJı<l.'bDçI
~~~'~~~~~ __ ı:ıou""n.ABperbıııa...,yle
~
a
h
ı
p
~
"
"
"
,
,
1
I
d
ı
I
o
t
o
k
1l""'i<Io~,.,.·de<iABu;e­
cbcal<lU. Zaıonbil1i"lıif tfllWıkSlokuınuı_dı -O:OO>""""",,_Dwıya<IakidllOıfımın
ladonıı ., oI.c.k bil Tuıiuye'ye

~101ar<:rv .. ındlıBut<Okunfmlrine2-3puan
_ekIerunlıIoldu"dedıHolıotlwyhl1'.
....ııı.lıdıı:·_1ı::ıllacı:Iı.~Al'b4'to

u.DURU$MADONvAPllOl
AIl""",katkı<l&~
......
nuıfacleeclı-.tOUl,"1\ııb­

Erıe~idedışa inşaatsektörü Ergenekon'da iddianamelerin _ _ _ _ diıotlııo-


V'I'ıunAB)lılatkılaıımu'

bagım~lık artr,<ır yOzde 33 küçOldü ~-'-,,­


))_sayfan.... 'l_sayfaU'.
okunması tamamlandı s..,tae" ...... _AyhJ'to

EMEKU MÜFTü YAHYAALKIN ANLATTı DOMUZ GRIBiNE


KARŞı HUMIK ASIT

Risale-i Nur okuduğum »)_soyI;o:rtıt

için imam hatip lisesinden nLEFONLAA


ViRÜS VUVASI

uzaklaştırıldım
ıı...-ısayfa~

_Rı •• I.-lHu.oInıdutulç1nlm.mh.llpli
...inclon KABiL'E MEVLANA
u.. ~I.ftınldl,•. -Avnı ie~k\evıe IsI)m EnStiIOSO'le ÜNivERSiTEsi
kiYdl Vipılmik istemnedl... -MlIttll gl.aktörwv.- )lH_sayfaı"

trtı ılın vallsl, Myk" y.pmH Iı;ln camlcem.allndm


y.rdım !opi.am• .,nılgtdl ••• _Ku.·~n o~ıeten ~mı;.sını BOTAŞ DOeAl[jAZA

~;:~~~~::::::~
linıliumaliııkelePletakarakk •••kolai010r(lO
»FARUMÇAKIR'IHRÖPORTAJIU.SAYFAOA %7DZAMIsTivOR
5KA5IMzoaiPEll$lMll/• •r

~ Risale-i Nur'da
I!l irtica aramayın
TSlCAŞLEMD{YER1NEISTfFAOEETS!N
..o1tdPYa~... IIldıçuı-.ıı ..tıılUUılde·ııu
cal"'tfIkoı·1OI~"3IU!I_uzeıınebo'lÇıklaıno.
.
_ ~ -.ı ~W Erıcl. ıtaJ. IıI11dıl YILI aWı hilılgi qın.

:.~~~~"...~
...
~1>_klencrı.bunlıden_ IıilıFIJıaynal<

Iıııllllti:ı.mıelıcıooıı.<ınIıırdandıı::ıOıu""I!ıl1IQ:~-~(A~~5;i;l!!~~
lılliıtrJ,ııloılat_'dudı_Yyfo4"-

...

_. __ -- ..............
[uMA'DAN BERi VDGUN SAI<IMDAVDI
AIOO _
~'I'W1tRNETshnat1NIDE

internet andıcına tepki


SAIDNURS1.oı:IlESENfEZHABER.COMDAUmoı:
.·lrıı.;"I!.Mrıcadel<ı~"yloml'lanı"lllllOl'Jın&hl\ll::rııonelo:m
...VCllaırıı&gorıd<oı:onmoçhulcubay'ınDvı:ıI&ı&ulaşu,d>il'

ŞABAN DÖGEN
oon&nd>çta.L'IteI""'suel<ı,ullnka~aynlıurıl<~·
""""V\l",~'ı\ınıMfaÇll\$.ıwxııı'fll"lUlyail&Jlll
..... ır.wunctı<Usu.oııı.S!udNUrlldeV\l""'t8Zhalı<ııconnlll
da bulurıdı.ıl)uçak""l'\dalllıenın".,...ılll.rlleı'cl&ıni:ıiiim-
..-. . . . .,.
ıı;ıIanmımtıu;'llkteı:4<!Y'.ekıı.ılj>lıındı -.._ .. _ _ .. ~ _

VEFATETII
KARCil'DA lıclNDIDEN SONRA TOPRAtA VERILECEK
.Goo;lıOıı..,qQ.ıım--'--~Tlp
-.-.....""""'JcııIdınla:ı... I",o"""bııicma ..... ~
ŞabvıDOı)en._ııee-HıoIdı:ıro~-"'''''''-'*'tb­
.. ·8DfI_......-·aIııoılIı~-..Vok
'o'O!lılııl..., __
~bıı_bybetıııeı:ııl~;.........".-
.........
dııdıiIlı<OOC""flll_bıılJı:n_laııP<lıı1cılı:lııaılı;1Jon
dıns-.ı",...-rpıqnQıı __ -.yh5'.ı.

Vergi ve harçlar Domuzgribi


yeniYlidan gündemi
itibarenzamlı değiştiriyar
»HobooIgyhU'cio )l_liJI'blNo

MCRJı./tıERı.BltlEJ«l(llATiKA(a»lADUmlVlIlM(VEHAZIR "AlUllmıu~~AluNIN~ElMOYDU

istenirse açılıma destek veririz Kudüs'te gasplar sürüyor


TOıtKYE'I1<lwROEN~~I ...uJYcıAJJZ ElI«lYlltJlQ.ARlEViNEŞ'fAl..AAlNlSCiKAtAAmLAR
.Demr:ılaoıılılÇlım&bir_ıo:!o'ıldot::ıızıryIı:nl<'tan~J_ -W,C<>J'ob·lltblıIlllBdııluzJartIIIIllılAlı.n.kaIşıFllıct\nb­
ıolc"n\<uzeo,ıııdelcıtıolg<>gelyılnellrnlnll&$&nlıleDıvanıBlı$<Onı Joılobı,ıı~to mucadolo ""'on IMan HnkiMIÇIn Hnıı.ml&r
"''''''Hıı:ooym,''Kwl~ııonufll&nD.ıyenı8Çl1uıuçoi<o­ oıglltünOn ,",'d~1 b11g1Yl! l/Ölo. 40 kada, ye~ış,mr::ı, one.kı
~1lıııçl1m,1UIkıl"''"'t::ıızıryI'Rl<~<,W:o­ gl!nöznl'ılllhh~uv~nhk nlUrnıhzlon eşlı(jinde Rı""a EI-Kur<!
hlnIlu~k.Tuıkl'Oll<llılcırıe""""",bu.çılınlıı_
... a1looln'"ovıne(ll«lr ..... ,Inye&'t.."..ıa"ooJ<a<ianttr.ltnr.dJ·
""_,Küıtlıclı!ı... deı'l:9l< ..... moyohBn("dodı~.TcIo lo"deoveye'I~,H.bttlooyf.1''''
GERÇEKTEN HABER VERiR •

@0YE
Sorunların I<aynağı 2010 Kur'an
yılı
olacak

işlemeyen yargı --""""""""


Il4DIDlYllyınl ... Koıı.lI'<ıS'IOPuç
lnkl"ıı-ııeıa.2010yıhnınlWı"N
r.enm'uı H=<ıu Payo,;ıııı:nbeı·"Qıb.
,oıIWll!ın<lAng<llJlilmaoıınınl4QO
yıhohllllSl<lolayısıyl.·Kı,ıı'lııY,Iı"
oIIIJıılııı.."e</llecelllbJldlılldl.Bu

AP TÜRKiYE RAPORTÖRÜ OOMEN-RUiJTEN "TÜRı<iYE'OE ~,r.w'tın"Il""Kuı·4tıU!m·


leı!naılıılıbllzıklaslJılc'ınyoyımvo

~ BiRÇOK SORUNUN I<AYN -ı YARGıNıN iyi iŞLEMEMESi" ==~~kQ09lıll

I)HalMıIwybJ'et
tEtiKNEOEN VARı;1 REFORIolU V.lPlLSIN
..w"1ıı:ır""",,1\ııloyoı!bp:ıı:orlıRılClcımln·Ruıı isA:Ak.IIOv1lKELçI5iLEVY:
ıen.Tuıkıye' .. -=ıaıaIolııd*... ~ ...
n:ıaııiuıı~ııııa*UOmıboir""'h,*""-,,
~YWOlıııfooııu"~Ilır .. <lnoııır;
Sıkıntılı bir
~~1\JıIııye'del:ılto;<ıklllNlUlby
. . " _ , ,. ....-·~ıtılegıeWSl
ClcımIn-R\>'i\fII\,y_l'Ilbımı~1ıı.ıIn-.
dönemdeyiz
>eaıııbUılııdı:ı...ııı.ım-~ı.ııancıu iJşıdlıRII.ııizTDoELlw.ı.AM
.~IIII'ınAr..kataIluyukıılçı>;lGalıy
HER OYıNIN O.~ POLITiKASı FARKUOLAIILIR ı..,y.Ttabto.,dayapılaııp,cıt_
.~AnııomlONoyts-Uyıı.clııw;:k*"b,,"_ """""'1\ıJIo.v--Imırı~'ljJqll.
1llrııı>Ml'Wlıly.'-I"I,-lronkoıll.$.lbl>polıMk\llll!l'& ıııliolaıal<yapl$açıkIaııla<la, ''SI.
ABıl<ıIoxıı,I,nnlldıtpolıtlkııyıı=-·ÇIl(lnsıyıopıl.
kınulııloIlOlnı."<leı'\IRQIYIII"z.au·
m""m~km",çılwınk·Sinekh<>lR,.kT\l'IO",,""'n& nuuılılltllUnemmunıkiln<!oOllo.
yl\f>I'N\IOlI"tcl<\ıQınııo::>yllldıkFaklııonlllıdandıtpcıll· ,,,,,tıeııbukoııudalylmseıim.ÇIln·
tIknlrurnıA6ı1o;ıl«loıdlneelln&l&<ınııstoyı>moylZ.1N ku IKI ıJ1kelllRi!lUldaÇ<ll<lIllQIaıo w.
YI"""ıIıır(ttfiI •.ıf... herır;enındıtpolmkıısıl;oıl<lı....
fJllIllelaı::klynnanılifldl!!ı:""''"dodi
lıi<tıunıışııyaıgıııoteıı}lOrUı1\ıJıcr,oo· ..... ıt.ıklıbo.ı"..,.

~
ya..-u~.do!<Ilıı.rıJaVl • ..,.

KAAA.DEMz.HA..... lCJJ\I\IE'II.Vlvoasıı.TolNDI
Paraguay'da darbe söylentisi
komutanlan koltuğundan etti
OEVU'TBolŞUNllUGOSÖYUHTiı.u:!Voll,.lHl.AlIl
yıIl'ftll11aıı_~ __ ıı.

.""",,~~l'cm.>nclcLıııı<>dIıoıı.~
ı.leı'ın'yalar.~. __ <Idu"""_"" lolEMUKm ÇORUM'UN KARC;IIU;ESINE OEfNEOlLOI. SEVENURl VA1.NIZ BıRAKMADı
gcı<e\'donllldlElCoo:irfl=_ııen.Raı_
sııihlııcuv-ı.ıındorıyopılM~.Kaı- .. o. ..:.:ınoıııcıgun,biılla/ladır~altııııIııımıılılıOuCl'rrollpııpoTıp~ı_~
nız'"'llRV.Kıı........u.nıunb8şınRJIf'nıloxııuWllllıa.'lb:}uııBakııııOnıl<lll·rdll....ımıden,~~Şııbftntıoo<n.<!UtıÇonımKaııııM<ıı1<oı

=n:::'~ıx:N~~.=:a~-1=~:ıııMlln~==~~~:==.~

Kazım Güleçyüz iskele Sancak'ta DUYURU kar ltiIBl2OJ1 _ _ .... _ _ ,~ .. _


payı .~ IOON _ ., _ .. -:>i
OEMOKR.UlY!KOIolPLOPU.NlNll.ll.PlJllI!1
. . . . . . .1
.e-ııııGinll~Y_ıa..:m~-oı.-
........ ~ıwı.-_}'OIIIIıiDa:ı____ UT ul
.. ı:ıemoaıııaıı...... adıecı·IııxıoMıınn"......,.... JlT .,.IIM_uıuıı •
Jııcaı)r.mnÇ<!lıklllı.ı.ı.SaraIı~ __ IAl ııu.ı ıuı IUI UI ılJll
_Kıoı:.l7dob.>8lojııal2300do~ı-:v ın _ '"' lU! li.ZI ol1. .
_~ltbdllt:ııo._~Nlfı<-. ...
.sıı-9ıIIfıc:ııınDı.~Eı;IL~a.-GanıtI
Ylıyo'ıY6oeııııılrlıEıbaı:ılla!lıUtdayoralat:alt
Fişleme merl<ezini lağvedin
GENELKURMAY, iNTERNET SiTELERiNi FişLEVEN ANDıÇiN 2DD7'DE ÇıKARTıLAN BiR KANUNLA VERiLEN VET-
KiYLEYAPILDıCINI SAVUNDU. HUKUKÇULARANTiDEMOKRATiK BU KANUNUN DERHAL KALDıRıLMASıNı iSTEDi.
nıı:~vmclsININeFlEOENAUVO~1 eeNeUlUIl/o4AYOURUMOll.Nv.ulFEÇlKARM1Ş 8(U:;ENıNASUNı1!ITtDIK,FOTOK0I'l51~(LOI ı;lçB<'tDAVETWIo\UlI,SUQJltiNIDIEYIN
IHalwlı_bo.ınblllılloMl1mntopIMlıo,oda 1'It>;:lgeflWl.1Çuı..ıkJu.huı:ılılyın ... ttılc",,2fX{l .'l\ıöııoıı<ıraltloh.ıÇul:\ıldu,I'Isb>ıIS,'WClhkı&· .1\!O'ııCflllralÇllbuklu,"Ou Il')dQn\o\o)şlnle:ı­
glUeweıkuın8Olulırın'covnplııyanc:en.lk", yılındtıçıkenSôS1S3yıh"'lnlenle,oııamında 1II1ındı1n 'lıw::a ıle me>cad<llewlem illanı'" ve mlıjlıiıınnh1lılrnekl~ıınylııll\>ÇişledLkl"ı!_
mBYB04lIa"hO)AdlıM~V1ril\ıOlJ'l"'.".lHoı Y.pJıınYtıyınlannDuıenlonmı:ııoıYO~'ı\ııruIlSf ıalalıın=lJ"oIdu{ıuıcklıaedılorıbelgtıyloIlgUl oımavnnltlploıını>oıi"""lIUÇlu_l1Anedıl'
.,Çut:o.ıl<lu.TuıkS,!AhlıKuwcllcıınln\TSK) Yoluyı.~n""SUÇI.ılaMuQ<lollı!d,I_ yıııuwıtnto>u;ıurır.,,"'ndoltam.wı)ınlbıı rıı<!SIllUrouylıı"'.... ",..,lhukıllıllloı:ı.nnınçiO·
8aşlıukıınlıCmııoıııplıı." ..... duokt>llen_ _t:anun'_ınagCOll~1'I. IıIıpMındııb8l(ılln!n..ıınırılııtanbuıCı.ıınluırt­ nenmesınldoounlntuyl"lıl"me~"do<Iı
'.-ııdı>"~",,bohJallclıd:lWlSUflannıl< pIoıtıcl:nlması1ılı~"llCO"mal~qlr Y"~W;Im:ı_cmı.bWıdıIirı ı\llıayÇıçelr"ıa~_~
lemo:tI<.-ak"""_....-.ı"'_ ..... -.~ç..ı._ı.ı.boo,.ı..klo--"" <ıo~Iooolqıoolııuı.<lıj)oılalndıot .... ~. ılI> .. """""ÇUıı.9tlu.~"ıleIlUı~\ıor1l!b­
leıll:ıulu:ıduOunu~"ouıdıı. ."~belıı""_..........ıu haııgıl*~QIIWnedıCıı:ıı<lıl_ I:ça:golı-ıı'<iıldı _AYfa'""'

1'1
Türkiye AB'ye yarar sağlar
B1RLkIçlN8AŞKAtlRAlOuı:ESINlNSAHil'ouwııeıBIRDEtolSAHlp
.BuIe;ıl<Kıalb{Jm_AZllcaııı~SııDev>ı:!l.ı:ıgaıı.ThılllyeıunOıl(l<l<ıo)ıı.
I:lllkMyı!Igıbı1>:ıQeloodeO>uIlUıIo ..h,p<ö.(ıuıJ:şkılorlo,Bıılıl<oyı;llbıışloılılıABlıyoıi
ulkerun!'l1upı>'mııd$bıı<lfOi!'eııahıpııldu(ıunu<l:ılayısıy\a"'Nıkiye'nl:l lI"lı;u'<!IOI
''''''''''IClı'l~All.... woıdaııZlya<lııjWll>~·~C1llSayf'S'1or

trAlVAoşişı.tlllllAKANlFRATtlNl· TAW'lEIl1Nf:~KVER!voR-
AB ÜVELiCi BERLiN DiYANET Bl ÜLKEDEKi
DUVARıNıN VIKILMASI SOYDAŞLARıMıZLA CEUIESIk;lHMElCJ\.II'YAZllI.AA
KADAR ONEMLi iRTiBATHALiNDE
.ıı.v,. DWOn Bı-. ftaıx:u Rnını,. lIm_'ndodl-...
Genç Siviller'den
Eu.. r.:aı~I'lIIJllOı~
mdo"1!tıo"ı.ıIm<b:;08 ~
. ... JıoıııııpnIlııylınaı:
_blılıı::ınbar
tı;.ıBaşiıım'tııı<lıızı<=-PıafDtMM­ Paraguay Devlet
_G>rma.""1IIçUn81ıııı.leııata­
Başkanına davet
.... ~TIııb/eım~8ı<·
yan~Ylllan<Iqlamıııı
~ıL)OıLO.---~-­
~dııBnlınOuvan"mı:ıy\lQlına8;ıt:ıı ~ımbr.IıaIıı:ıı:ı.ytr""
-.:ı-ılcloOeı....-~_ ı.nn..ıepe.meIı-$ılık~çaoIı. -...TkMŞIMIZIUOlMUltrI
13ASKER1N ol.DOeO. ASKERlOssESALDlRIOlAVl <!ıı"dı!Q;_gylaS'1or f'L'O'U%- H-ıooylo,"", SMh,dtIlla~-.ıo

Dbama: Dehşet verici b.tı.r>lo.ıwııtlıaıu8rılaıınl~ııIop


\'IDıerW_aııııaı-vDrMı:<BııP>n
Rı ... O;ıLuQo)oJ~pııy\ılqıa­
fOATHOODOSsDDONVANINENIlIYOKA5KERIOsSO caoıbıılır:ınfor........ ınclıU"""'TwI<i.
IABDBaGIWı,8cmıcııObıınııı.ıı._<ıY'IkllııclelılNonHoa:l yo·yadııVlK~L>J(lI)"yabıı""'ktııp
AllkllıIUsıllll<lcıı3ıısl<crinÖıf'm\l.;ınwnyı,,~ı.ınmesıylo.ılgiJl yaıMoençsıvıın,·Dlııbe<:jııenereıı.rl
...J<lmYI."pleun<\olıljı:ılV(lOClYM!I.mosCoıeınk<l<ı)orlondınlı görevden alm"yt no,,\ ı..ı~.ıdıOını11
ıbnHotıdU"'''D\lrıyadııldonbUyulııısl<en,~·oltır:ol<dııbıll. TIlrklyo·yoenl.ımanlltlısnyoN'l'a
ra·
nl)'OfvoA8D'lIlnlıoI<VElNı;ısnlSllln'dıılcıoperll5Y'"'ltıraınul<ali. IJ\l,.y'd."""ıeıloa!lkuandı,Th'~·dıı
rrlnçılwınoktMıoııı'nklılıllanı!ıl'olHobtrlpyhl'do do~·dedıJoı._gyIaS'1or

IlAPOADAIsRAIl.SAVAŞsuı;wsuOLARAKIı.AHEDIıJvtıR
DUYURU
BM'den Goldstone raporuna kabul
Fk.lstfNTAIlAR:l'ıNEM..lııiAaı.1şMf:ıüıu.ıc1blOYoRuz
.m.ıoe.ıeıı:unım._>'eHam&l'loaı:z.-dt.o.ıa:.ıı:2X8-0­
",*2lXIIıaMJton"'-"'-_lUÇIladahil
_ ...... ı z ı s a : , , _ ~ Ç l l ) o e ı DelıIe~... iJı:ı

ı.ıal:ııon<lıı
~ _
.... _ ııaı...ı _ _ AYI.T. ...
...,..,.......,........,.,~OcIdRc:aıoRlpıru-
• CUMHURBAŞKANıABDU~LAH GOL:

AÇILI~ı SAID I<rizden, Islam


değerleriyle çıkılır

NURSI'ILE YOkSUI..,Ikıı;IOINU'SlNINIKO(lYısloı.w.sıOZOdl
-25. iSeDAJ(Tbplantu,Babnla.ıA<;>ruıOturumun<lo.
......... ~().ıI.lııı.ı.m~~
Y"' ....... ..-.ııllau.ııma,lıazaııaıııpay!apııa,da','anıf­
ıııa.yu1ııııIIıpa.. ...,..ı.o.ı.tglbideOetlorlıı~

BAŞARILIR
~ ........... krtııdılndıl/ıo... ...ı.~
=ıki.ın<*lıı(lurııOO<rlldL~...,.r..'tıt

4. DIN şıjRAsı SONU( BluılRCEsI

DEMOKRATiK AÇiLIMIN BAŞARIYA ULAŞABiLMESI içit', SAiD NURSi'NiN Medya gençlere


ORTAYA KOYDUCU YAKLAŞıMLARDAN MU~1f!\ iS1jF /;IE,EDiLMELi
R'UIIALVAPlIIASltıCIIlEAVIlII«lııoı.hkAl.ARl.AKAl.J(MAZ
kötü örnek oluyor
.ı:.ıaı-7dı*ıı....ı..Son<akım;ınrnıııdılIo:nşırı"""""""'Oeı. fıBYACINQ.BlhDlMt_dooISoIıIl5MUII.I.YlLM;JI'IlIt
~M(.o:lunj~G.ıloıçyı.ır,~_'l\ıWC!nBıOı
·Dı.yanoııtleııl/afk8tıbOıneadı)lenle'!"P'_Dırı~ı'"
Nt,r.Woe .... Pıol.lkIkıOtıElg'lln~\lab:ıı:\lıl)l'lprUlOO
lwaııattnda.rı>ody.kwulUflarıllollgUlolarıı.l<.
"Medya
çlmaslgenıl<UQi"pun!oloO<llJeny' .. ilgiIıdaıak.'Rnlolyııpı_
araeılıOıyla.Onplona'ilkaıı1an 'o9oı.obja ..... llIqeleı.ozeılıJ<ııı
kı:ı ... ..,.,.ııa~oIl~lıa!klo~l<urımIdo.~
Y"rul<upkların<:!unylııaJoıouıı(lhını&uışel<llcll!etlo1eme_
beniıııı>.~b"<lılk\lıbn
. .. f'k~..,'*unılıı..... d,,·'gonl~"'j'CIV<lllloıck.ll.tcıı:ıcnmo<leıı"nn.~
Bunurı"'o=ıoıııcJdı:ıtlnlbı~dı:ı5aldNuısl\'CImışuı·do;d.
dllY\1Uvokn"'ktcıdi.tııyııw<lac:iddl ...._y<ıllloÇbO,
5AIDNUIlSı.mc:ı:OMl.f.liılAT1FU\ı;Eç\şTfRl~ l!odoo<lIldlH.>bo~.ıayf.5'Ut

-!JaşI>aI<m,l:ıdoO.m'uılo:ı"llıekQnuŞIJ'l88lllda8aidNuJllI)<tıyal' ----
u{)ıatlınkamlJO'iWMIa<,ı<ıl<olu"ıluvatlıalaıuyıırıd1ıd$JUhıılıılıı TORK-Iş BAŞKANı MUSTAFA KUMLU,
UlnG\ll8çyuı.'l\ncakSııldNunıl.~ıokctımkıLlogoçlŞUıuemo­
yvcekl\ilda:<lı\cmhl/<llllfl<ı<onayakayırı"'l-ııı<ısel<lyllzyılOı>t:ol
bolgenmdınll1ıml<'lklmodoınlonlıııınbıılilMokutu!aı:ftDıuN
V(e""tdoı:lodıxıOOlır
..... lçInpıqeleı~Dcmol<mlllı~
IMF Türkiye'yi
yoksullaştırdı
çılımınbqıulııı .... nSo.ıdNullll'nuı\ıo<o,ıWJyaldAşırnl."rıd<ın
n>.UlaIaıı.w.ıoedı/lrolı;ıdıı·<byeIr<ıre:şluHabortRVbS'to

lIEVI.nlAŞKANwı;olClM'ETlUNIT~GÖIlEIIllI:HMNIŞl1 M""""..........'..,__......."""" HOKÜIolElUA~'fÖNfTMElU.EutAAşn

ı
W/Udd,1llıfI<araMııtuıloııc.mı:u.""lMF!azl<!ıp __
Paraguay'da Genelkurmay Bugünkü demokrasiden &,1ei\lıkl)'e·nın.......-.-yıIIaıaı.al~,ı:ıbıı:h:k
u,,,ıen bu pıovı.mlaı lıuıru_Ue"nd" I""ksullu(ıu

Başkanı da görevden alındı devlet de memnun değil ~teabennılagııurııupı"1'\tmıoelÇlDll~


IJ.lTlasbı:mdıwıIı\:ıtulaaıkt:a:lanın
. .....= ıo;ıı::_
l>HolıoIl..,.,..'te edebılocıı!ObırLa<ıı~_·-.._...,.r. ....

TESk BAŞKANı BENDEVI PA1.AHDÖKEN,

Maaşlarerken ödensin
ESNAFUMUOUNUIAI'RAl4AU$Vl~HE&oW..t.Dl
.Emal ..... ~wıııı1ınl~tılııı ...... ı.ıo-­
O""beliıWl 1'aIandO:ıUı:ı. 'EOoı """'I!aıe'kaıöı:lıo!nlr3e
l<ı:ıbaııIıkıı4mlarv:ıda. ........... ı-aı laıdatıl"l""""Iıltıe­
loet!ılıı)iarlal·-,elılınde~~"""ll·""

DUYURU
Utc.a\m(uno,:ıtıiıl"tl""''''_-ıooyılılı .. WII_
TEMSILCILERIMIz TDPLANDI- 2OO'L ",. SOnbN ıLDnemI umı.mıT~T~, ~bul-ctJotllI'dflcl meıı.:., leSIılerimlıde "_~""'bro\OO'ılI~O~~d:Il"'""ı.lı1pIo­
V3~Yoguııtllrlatıln'Wıp!o'rdgl"'lJlııııı.:ıı.eıeçmIş."'~o:ıor-eıitr.t,;ıpırI;ınolu1du.lllitlWl~tıuv
.... ~ ~ ~ ""ntc.a\mç~~Pll;ıqn:rwI<Zlı_ıb!'lrft<
I"izmotll'üıele"'nıl9,;ıpod>ld;ıdileeeti<ieıı~1~W"bIiIr~"""'~dCırroı~~_~f;ı;ılMl1t<ImiıIn Taoaıl)6304i35·5SS8859fZl9,.ı20
~rn.l~lI\ÖtIloplan!Jl'll'lti'ıd~ise.'4I<ıl~eIı!*ô.r(:JJbrııı_",~~"",... <li,~ .......t ...,., VlNIAS'IAAIONEsERvl51

DOMUZ GRiBi AŞısı SAGLlI<ÇILARI DA BÖLDÜ "__ ''''''M


Va fişlenen
siteler?
KENDi SiTELERiNi iPTAL EDEN GENELKURMAY,
BAŞKA SiTELERi FişLEMEYE DEVAM EDiYOR
DJAEKTlFl000VlLlNDA WRIlMlş ıRTICA SuçlAMASINA TEPKI
.lrUClıI""lıblık:lı"'lIdııunaudannıırle- llAçı1<Iamada,ıntoıne'ıındıcıylftlwr.ego-
mc1<uıerekuıulmwı.ıtlowmlfıme.oel ıııeedılııııı.lerumıı:iıelorodlllı bu tııltıi
O1ıoloıı>yl.· ılgıı, d:rektilin:ZOOO vııına Rıı nı~ 'F olmeınooıı <\iI<l<tı1<;ckU o.oHlIclo
=::=:e:'"=":~~S:; ~=:-yoı:~=ı=:,,,:,~~'
AYılı~llyuc>~~lalundUOuQl)ı<""yıda~Wl1n""iaI'lle
,...oerı<luıerllenınış .... daha.,."alO~blıy\ıI<~~
a:uy\<ı..,ul~~YlIJl'I. ))_~_

12 EVlOı ANAYASASıYLA BiRLiKTE ARTIK TEDAVÜLDEN KALKMASı LAzıM

YÖK'ün miadı doldu


i1ZCORc..ılvERsmNINZAMANICwl ON!IIEJlS!TtDEHalKl$IMVAll.Ol.ABlLJ04W
• MAZllJMDı,:ııKuıahy. Şutıooo~ 'Oı(/UI WIL""" .MAZWMDER~ŞuIDıInln<lede$lek_ .
.. :ouıml,,"~28-"daldwanYıJoscl< Oiayt.llldel>a.. naçıldıımu,nıol<uyanK>ııahj'll
O\l'OIlmKurumunUD('(O~ııııadı.. Ukdeılı:l".,. ~YMllC1IllKuıulıUYl'lEoE:le,'\98Z_
~biılıke YOk<lo_
ıuı·~buı-.ındl1lo1AZWı.<.DERKı.ı.

ıalıyaŞubeaSIlet-"'~ozvw-cJ<oylıı­ kalIcmolıdı<Aılık~Iıeı"""~.
1Jllıı-n~.n:ıSoıvgı'ıbl"""" __ dıtı:ııoııurcell8l~<Iodl_gyf>nıı

islam aleminin gözü Dbama'da


/sIıım/(owfrtotısırqldJıHlı;".ıSıılri:l'mriBııııdod61n............ ~ıIilııı'ır-......... _Ri#lrr.
/ınıIlı<>rıf</lrmrfo~A80· .... -.ı-..~ldodifId~·~~AStIllqIanOtıcıma·""''''·
ıoMiJlIWIIII,~~~u"' .
..........,_mııIı~.·_ ..-ısayfa§'t.,

M~·d~";~;;~e i
DUYURU
PKK'nın silah 13K-..C...... jtWlUI»flr""*lıirM...

-
bırakması, Türk ·ICILI""'~.SOW_ .._'"
ırkçılı~ı için felakettir
suçu arttırıyor ~·~~OIJUl''I'''.
.ıır:ı.- _ _ ... __
! ...... ~"lMn(_poo

TOAıı;IR'UiıuCıı.çOlOl.J«sl
.~'dl:*IEsıD~ .... .M.c1ıobıı~bıı
........
.Nev,eIUl O"IV.'.ll" iI'tO(2löOalolS)5.mIlllS9lıe.m

'~t~~1
. . . . . buy""" VOIiAS'lAAIONeseMsi
'ıblıocalıO,yapanNaaın~lo:tal<.ım 'I\:IlayoıuııenllDOOTl1ıgunclemınııı;ldo.
PKK'1'I1ll~ç1ınıoUıtafı6oSl­ leundenbu,ıaııneveıen"dcI:PoIı:ıellk
IAhbııal<ınMlf:lcnTh,k"kçtlan~ eçılım'kınusunu Q<lr\1!lr'DllkOcnolKu
dDnkııbulodile"'eyeoekbi'feı._u~ '"lun bu bello.l<l enOnemıı ııUndom
ru'k"kç,hO'nınçozulm,,"ldemeklt, ıııat!dOluıl.··ıIcmok'"tik .... ı""··konu.
DIIO.... n1n"'eMııecınd<klııııu''''.leıın euıı<i.wıllonOcnelO<'lıUşmoO""ılıo· 18,lOIllUJI\Il8lno'mlarınyaılnl
do(jllmnol:\ıl$buırmdı"d8<l1 eınin\l<'lIUş,,,,,lorlol~ac:ok pa'9ya b"a~t'Oon' ıoılylcdı
11H.1til...... KomIrnri>patıırjı~.l11. .. »1I..ıı.ts.yhe'to ı)II..ıı.tPVhIı;'cb L- ---l

MEMUR I<AZANDI, işçi I<AYBETTi »_.... n.


• 88CARAŞT1RMAYAPTl

I(EMA~IZMLE Kapitalist
sistem
yürümüyor
AÇıLıM OLMAZ zıIllNDENFAZLI.ı;öRIl:j;AI.NII
-BIIC·nln"DU!I<B<lot29bu>-
den IB.ıB k','ylaı,oıu,.ı.k
I"'IlOO>8tBfCrmayaka:ıllllılıt­
nıı __ __
yuzdııll'ı

AÇılıM PROJESiv EÇÖZÜM ARA AN KRONiK SORUNLARıN

---
-lcııpı.a:ıımıni."çaiıt­
-~ ~ımd~uy<>;LIluyUkÇO"

Afganistan'da TEMELLERi, TEK PARıi DEVRi UY~ULAMALARIVLA AnLMışTI. .. Qunluk.ıı.pı.aı.....:=n.»


--.... .... .--ı!LII-
Batıyı yalnız ERooCAN: 10 KASIM" OZEU.fKLE 5(Ç'{iK )_PVfar•
bırakarnayız • ~Rocep1).~'lp~,*,"*,.,~
__
1deo:!tsıe~loıo:.ın1:lltr.ılv-dag-.mil
YOmeuDOşüşouıu
!iOIl..-.uu.M,.~ ~l.lecl:o>ı>o_.ı.~bel::1clc."'1O

.Cumhu,NI.hooAbdulloıı
Ö"l AIvon...ıu'jb bo'" ve II·
K=;rı-,bun\::l.ıçmOtel4ld8-.;tılı')\ı:ı .... =pha::ıda
.ul!ı:~uı.ıı><lebu_tılD.o6Ullel<11;JIl·<lalı. Üretimde
En\Doja.,-Bumılleundeoeo~""'nleoi""'~YOk
tikrıınn-oIıır.ıniıır;'
.. ıÇıIıole­
J8k.1lol(ır!delıııern<ıltll<aı:ıı'"""..
llo:ı>ak>oı»_IelınlY8fl-lmllkvaıdll"llıaı"ftu. gerileme
1a:aJlABD"'dj()er_~
rlnsorunl_nn'valn.. ba"na
OTP BAŞKANı TÜRKTIN ERooGAN'A DESTB(
.D'll'OeneIIlaJlwııAhw.oı'I\i.ıkd& <klmol<ıaulıııçı
sürüyor
~==.ı~~~
gcr""""'kUldtr"tIeı:!ı
bmlıaıuwııunMQÇlııııoıOKuımd.~llClll<olma
SULL do(ı'u bu ""'., olaıak<leOOI!endudikleılnlbe1lJte<OIc
lloW..ilSAHAYlIUlSl1lADA
-Sluıayiun>tiııuEylUlayındll.
E~an'adı:Jatok"'l'dıTuık.·IOKMımOnomıilliln.Bu
1).......ı...,.ı.S'. ııa_yılın8yıllll'/lMOOCO
Öfleolllgundo'l'ü,kıl'O'nmbıuııplÇtnb;'ı.wtışm.oynpı],
yuıdı>B,6.bU&ıoekiııyoaoınl.
yol5ll,ll!llln(!ıı b"Onemll, buM k~rl/l ç,kmonuıkl6rim
",yuzdeO.2dı'iJ(işgOf;tel<lı,s.,
ı:tJsTlNllM.ETIlAŞl(ANlAllllAS: M.... loyibllljCklldo{lfıodnmogouıınekge'okı"""-dodl
Nlyıü",llmL.2OO:lyılJF.yIulB·

israil'in barışa RESMi iDEOLOJI lu: AÇılıM VAPlLABiLiR Mi? yındByilzW4.JgenJnnıi!ı<i


»H.... ıluyhıll·.
-Açıl:mvoıJaı)<l.oDWfrwoı::ındll<ılnkıta""bebı.yIaıhş­
niyeti yok Iıı!eııl/llrılon/>SPlleOfP'ııınwlı",lııd.~bu~diI<
SANAYiOEKicERiLfMEll(
kaı9"l<ıcıbulunuıl<en.açı/ımp"",,",yIoç6l1UnaıBnan
BARIŞ_8lRŞf'(v_

.FI:....ınDtv\ft~lı:awMalı
9UlAtıbu,Ilol>Şoı<ıa-dal<lRl-.
_prolıIemlennıomollenAıauirk~nı:lBn
~.ooobl'(Iooı\llYBçılıloOı.~"""'do
resınil<lood...,.ınanıdannıı ııaı-<lilecelı W "açılıın"ın
Bakana
lIIl_..... ıı.r...ıı.ıuındl
1"I"'O'~ı-ı1ııı.
bBşL'lIı~Iıalıılalılıym.H.lıerIuyhı.'to göre sebep
. . ~edopI<bıı;lwf'l')'lIp­
1Illldıı)ım1>.~~
bayram
Pı>b8nt~ ........
~<lI<bclıımok_
~1'Ie _ _
~lllldrvloı_da
Teröre 300 milyar dolar gitti lACON:~QlNOA2Ol
-s.-,ıı ... T\::ıaıosıı.ıa.::"Ni­
""'ElQtı=."'Smayı..-­
Iııımtdol)lım'".-ıı. -"E-ıU"'-~
ııeııı--lv.cıl'")'lDCloba",ulm
nu..ıı.ıgyb)'do Ande_~_
--"'~PIIYI"
8 MilYON 372 SIN n_s.yf.oll'.
NUMARA TAŞıNDı
n_Y'fhl"- DUYURU
C""'t/iNI~"~l*Q:ı'
ERı;;ENEKoN'UNno.
DURUŞMASıNDAKAVtiA
.5*""...... _~"...
1I"'"IloOi<Jr"niI""tat\Z.c...ı
ııv ....I"Oıa ....... ~ ..... -.~
))ti>borI..,r.."" llr·_·I"lIou~otlI .• tt.,""

LIseöCRENclsiSlN1FTA
ı:=;,"~':~j~='
T.tO(2U)6304B:ıs"
ARKADAŞINI BıÇAKLADı 6SS88S9/28-220
)lbbo.h.yf.Sı. YfNIASYAAIONE:KRVlsl

SiNCAN HAı<iMiNiN iHRACI iSTENDi »,,~ ......~


AÇıLıMDA
IKTOVE5Iııucı1'tMSlt.dWl~

Türkiye'nin AB
üyeliği islam
•• alemini güçlendirir
r;.loO'ttLltlot~KATAR

ATATURI< \ -ıStDA~ Elıı:ıooı:nı: zı,,,,,,,,,,,, bUlan


lırruyealJllı:eleı:ıql(lm[Dk:ilori.TIlı:kI·
yeNnO-20ClyoQ,)IlIeAvnı:pı1lulıOı:1l-­
w;'tJOuun.~_dıı~
CBl)I~<lIlolJllClıdıle<

I<AVCiASI
))Kı:MoI""",.nıo

Milleti cemaatler
ERDDCAN "ATATÜRK, MiLLETi BiRLEŞTiRi· ayakta tutuyor
YOB: AÇılıM ONUN iDEALLERiYLE ÖRTÜ· IIIzMrnBlIT""IIIE~e:iu«IJ
-ı-"~ ... YoIal~
ŞUYOR" DERKEN, BAYKAL AKSi GÜRUŞTE. SoL<lU_ e-.ı Bqbm
....
l.iı:ı:IU ştono­
·ı.'l'·ou.yıoI<tAnıto:ıoeı:ı:ı.>atloı.

dı:ı:-<l>,Wo"_",yo;ıı:ı:Idı:ınlm
ERooGAN: AÇIUM, ATAÜK REFORMLARlNA YENiLEAlNı EXUvoR lII<'\loo·ı..lıd" .... .....,ııodılmesı.ııe­
'"""'UlM.ııl....".~lT.bI-.m"'ıII_~~~ ... '~i<tıOW" )QLtIOLı:dı
~f\1tllIlI .... ........,.,,~Reı:epTayyıp[~n_l0Kaoıa>\lıo ll_soyf.n.
~tlklan·m'Ulbırtll<... ~"""""""nın. -A1atUMınıtke .. Icleal.. "ylo
~llIl\ln_u""lIltUI.nylapllıalellık"",~I ... yaşaınındall'!'çek.
let\lld~ ... IO"nlll.v«ı,le",uekl"""tıı·ıı..ıı.l<omııkuU&>dı ERı;ENEKDNSAvı:ISlZEkERlvAÖZ:
BAYKAl: AÇılıM, ATATORK'ON ESERiNE KARŞI KURULAN TlIlAK [<rizden bir türlü
-.::;HPlldorıOenlıllo.yl<ol""'"Atll.tUrk'un .. lAmlantnllSlgeK!lıu(IıoııocltOl'lun_
rtneka~lbıı\UV.Olll.1\uklye·vıoMıl<teı""ldoı"yn,'mnı'k~ın.rrıe<;IMnıı
Çiçel1'i bekliyoruz çıkamıyoruz
hlitnOtO<n'lOjl<lyon<ıhk,buhkbulIm!lıl)unıuıektıliIJbhl'l"...,..,\IIZIllıilhTurlcı­ SANAVıOıtrn.ıiNf:otSmCIIBIiLMrtoıı
IFAIIf:SlAUNANAS/(6IUllCIlft1ılR1~
yo"n!nıı(In'I'<t\J""~""'bıı~.llayraid1moyımy.~lbu~cumtıUlI.
"ErlJ"O'tl«>n'~U'II\4IINYUN"""otanI>ulCUrnlıun .O~Sı"'DBqkı:ım Boluıdtı:01gı.ın.
l'ltıılboynwwbUkeo!ıkblllll"flllUl'_~-dıY'l-"'_5ayf"'ı.
yelSıı."""'ıoIı:ımyftOZ·lıtlı:aylııM\lC4d ....~ P18. bukUlı:III' ... 'ıeyıOlflllmlne<kısı:ek"",.
nındaıolal<."......~_ounılenı»ıu:iJ'ıyode llIOd>01'o,ın"TUılo;lye'de1ı:dldcınb<ıllıı:lu
$AIl:VEYAZAAHilJoliVAWZ:AYlXNLAR~EVEr.B.fHEKI.fRESAHlpÇl(SlN
ı::u'm.,1AlbeyDumınÇl\loI<'l~odo_""'k~bel<Jo­ ~"""'''''''''''ı<,·boayolODıt
Cumhuriyet aydını. Meşrutiyet aydınını örnek almalı dıl<I<nnı_Oz.~'takıistaıık..ılM:ıı=oden 1ı>.ıIo.Irnı:ıu~pı:ıtııbluı:
<;U:ıp ... _~ııı.·'Ouı=ııç.;..kmıl.1dıt_ lIe_oey>lııı~
MEŞllIJT\'mA'l'lIIHl.~IlAA'jlDiNiVlf.CBıMKLfJli5ol.\I\NCIfIU _goolıp~-~oı:ırusu.",.,.,..-'eeı.
_ _ kia-
«ıyIom.ık au ......... dıı:ın<mılılaııt­
~"')W.:>tHılmı~ ·Me.,uu..-eıı-ıe.,.ımıaı_ ... gıolInekIoMa deft~_.......-<ıı:>oı>'I!ı"
_ı.,ldıyuruı.-dodıOotyandanOı.

l'IPbn_
lııııb.ııuı _ _ ,.<la_ _
""'dın""~ -_.lIolıoılwyfıı _ .....
............ o.--=ı-<t:ınomı ~~_Jc,,*,bln["n.yapı:l.>nlClV'~ ..,.ıx.,tıı:ı~-dodı
_ tu~ıoyIoıclı._yYl • .,. ))..-ıAofbI'lıı

2SLUI< OCAK ZAMMıNIN 2'si cini BiLE

Domuz gri bi
, milyar Tl
ek yük getirdi
)lH.beoto>yf.U'dt

ROMANVALI AiR: iSLAMI 01< SEVDiM "•.•""".... -


GERÇEKTEN HABER VERiR •

@1/0YE
KASIM 2IIlIIflER$EMBE/IO ik

• •
BELGE IPTALI VETMEZ
TOPVEı<ON TASFivE ŞART
iNTERNET ANDıcı, 28 ŞUBATTA BÇG'NiN HAZIRLADıel iRTicA iLE MUCADELE STRATEJi BELGESiNE GELip
DAYANDı. 2D06'OA BU BELGEVi RÖTUŞLAMAKLA YETiNEN AKP HÜKÜMETi, ŞiMDi iPlAli içiN ÇAlıŞACAK.
DPBAŞKANI HÜSAMeniN dNlXlRUK:

Demokratik anayasa
olmadan açılım olmaz
_TiılAÇlL.-ılçDtlGiooiKvı:v-.ış
IU'Coo<wI~OrodııııAo.~.~oı;ı­
1ın·~~mı!lAI~"'~~lıukUdao'n
tıelitemc~i\iI;lQIo'IwI~""doIdııımak~i'ıw­
mııkmıklılt~!lMktiQO'i~ı-ıuyfa."

AlbayÇiçek Asıl tehlike faizciler


ifadeverdi ~70MIlVDN INSAN ÇAUŞIR, KAVMA~INI ONLAR VER"
5MlşiVU'IRlIKTlGElOl
.H_tuıkCoool'l'lıyınVGOOtmlınlvıoı'!luhı'.'l\uIciya·ıunooWllJn"""" •
• ·ı,lK:tl~Muo;ıodolo€ykıon
",.., .....tma.lç!n F\rıaosal F.roer.elıcnunt1H"""lııdılmesilIO"'kıioOl,'; If_
l'Iaıu"bqlıldıbolgedıılllak
edcınk• ....ıı.otıd1<luı.yıldıı.50-S2mılyaldıol&ılo.uıaılıınlımdı.'llnı-ırnıeı
ım-ıbulwıduQuboUr_
olckıQununalıınıçmlı..-....".n.
Oo,,",KuıIl'lllyA1blı)tOuıaın
ÇIQelı.lfodlı~"""'_
HeM BAGIMllllK YAPıYOR, HeM AŞIRI PARA HARCATlYDR
.,.,....oıö .....ııcıy.
..... _
Video oyunları tuzağı
~
ı
ı
.
:
.
.
ı
ı
ı
0Q0t.~---,...
nnlo51ıopy1o_gıı/<i.
)i Hotı.lA'ffIl.Nıı
)~-..".-

Bahçeli'ye
açıldı
dava _ _o 10 I<asım kavgası kızıştı
2OlI~nı.lMTıUMlırıı ... ı BllJtlC.t,N;MmJsIo\ŞMHlP1oNKART,t.ÇIoN0F1..IWıJ.işl.DıVAP5lN
~~1ıI0iPlıdıııi8lyl<al..-ıdalO_gunIlıa-ı·aı;wmo
dı::ı(ı&n ... AKPıo:.ılcŞbOla AwUık\<aI9aıA·r, .... _Erd:ıOon.Içıpıı:ıBakiw~~..".,.....
dına. MHPGonol Ba,kan' ....maponl;ııınıo;ooCHl'Wlln"-.ıç~telın<od<,Modis~b.ıı>­ .IlndııizıamıınSaiılNuıılyiPlı
DevlatBahçahh.kkınd
•. __
lıınnklmcıldlıı:lwukıt:nlıRıIı;ııyııloılndı t.ltıt:lıIlç<ılzuO\n'Iphal<.

_aııınıtaıı'l\ııldogPıttDr.
pllltl'lnln90l.()ıInOUyuk 1onndo>ık!m~i!ındl"'lıı;wlumırıllll:ip;loiolılt::8ldanrıı
........... MuIıIm:nodsatıiı.KıIı"'i'ıı._
KUNl1lıYl"Çı1lt'n<\.!ıY"P~' «tı'Ilırloy.'<leluıldıo;iıl%Ul\'ll­
konuımoda,·"'Cııbırl>ı<;'m.
.. IIoYKAl;BAŞ8o\IWI"'fCıJSllAŞl(ANININAMIRloı:CIuıiR,TAllw.ı'4llEME%
lMwasll'Idıılledıılız;ırMn"''P
dııouçIAyıCI",~,'ıyıı;,ı. .:rdo:ıan·ut""tk>nnekar",'ılılloykald",·~.'rBMMrun.mlll,kwııaı,.

1.... 1o'·kullAnd~'ıı:ld'..,ylA dMı ~'LdiL MllClıılJGtkomno '.I'm.'.... rnlek TBMM·yı y(lrıetmosı",", \wtIU' =~~~~a;::.;
top!flllI200butlUık''''''ı<M au deılLld;r,
~balto" luın~ı ıımıım. oh;us"n" b,lecek. Moc:lis başkanını deıl"ı· I,"ııçınmnlcl<eıleı·baılıktıl»­
ıaDnlnıı~ı1av.1!ııaçıldı­ tır<!I,~8n1qıhyorlobıı,luındoO~n«mlodıl.M"""'<enrnomn"no· Iwrdelcııııoktuı>latııı<>1lollrılyot
lamaı~d~ ...yın~bak4n.·",lıIindıık<lnlJil"tt.-.ıPVf.4ı1 »)H-'...,.ı.7'ılt
llHaberlPVf••"
GERÇEKTEN HABER VERiR •

@10YE
Önce "gizli
==:.:::'_ . . . . .- anayasa"
iptal edilsin _._-"'-.--"--
VARGlTAvtlANDNiNCELEMl:

Yargıda ---------
HASOAI.ASKERlCEZAEVlNEKONlLDll

dinl§m@ krizi Dursun Çiçek, örgüt


H5VIlIAŞlWMl(kJ:SIQNTlIlBlld
-V~~kı.;.J..:ıı.~ HÜKUMETiN 2DDSTE "ONA ERDiCi MiLLi GÜ- üyeliğinden tutuklandı
tay~~""""
VENliK SiYASET BELGESi. 4 YI DIR YURURLÜKTE
=~~~
AVllKATI:SlJÇI.AMA.TUlliIt6ltQlTllDvnltl

.......
ga.."a.panı-a.ı;ııioıır
_ılıtllgılıboldlrJo:ııevaısabızo­
GÜNCEUENol,AMAôzO DECi$MEOi lLKELERU ÖRTÜŞEN STKtAR _~(:m

.... Çr,ıoi(n __
__
.lrıio:::"l1&~I!Pım~~bıllgıııiıı""
O<=nırı:..vAlboyDuı

ı.ı.-ıaQlıYk~WIlıı

nuntal<ıı>l-~dedı.ıluı:ı
1I"Gulı_'ola:llIı6ıı~MılII r.ı.n"'r_ı~lıı:ıtııırıA=ı ......
ycla!uıAiblUlkıJI,lt:l'elçılığıolAıokgooteııl ao,p:ıoo(ıylıııl=ılıour,u>::lorl~_cI
bul CumbunyoıBaşıo&YC\$lAykuı eu-ıtııı:Sr~llollgesı20~""'guncıeBeıı
<lıU_-CIlIrfl· ... <IYlI\llaIM'/IIıı:ınu· dıı) ·..."../-.ıo. ınkılip 1ı3mınlıı. Çır;eI<./!alıdaI~~laııılo:lı.Soyb.~
CenglzE:ngln.goıoldı9Oıı-ıl1ıııl<la
lan .... hakınde~olanbelgede1üı. nıım<ldLJl'lwıınedı!oll',l\/lllaı'lmgeıukbdıı
rın'n,~~'8OykldıIfS'ı'KB"'t
Ioyt·nınguvenh(ıınilebd.ılodontoıııol"""", TllıkıyonıntomelkuruluıjlllrelenylehlKle6oı1 SAH'TEçOAOKRAl'ORUÇrnsINOEN\ÇERIrn:
kıulvekllJKAdllOıllcl<.... "YA'\l'''''
lal;ııuca,bollı<:lllLıkvo,"",L8OleloıııloJdJr· on~'~ıvılıoplum kuruluşl8ııy\lı ~ ~
IU\dAlllIvunmnkofıumllnM
deıeoıl"'k1n"""nCl'de<lı
Bu50ll
do"'~'l<ıın, """"llaaliyoll""" lçlO YO dlQlll
d..."""oıUO'ıIadoeıoodoylll ...~llıyoı.
nem ta~'makwd'''' Uıb'
yoc,KhımGllıowııtOnyaı
Ciimla"" de yt" eIL
.. 'l.oı<yf....
Tutuklu askerisavcı
ı>1l.borioı<yf.4~
disiplin subayı oldu
NUMAHKURTUl..NUŞ: oiSıPLIN JıW1lı;lMlsıNOEOlslPLIH SUUıVl

Açılım
seçim llbıanbulHöbıllçIıol'.r;.ceoa~ı.-nr­
iıl.!lIIt.tIlçunı/ı:I_"kUi4Iı'..,IlrgulII-""",_
yorı"I<a;>Mmalı<II.ZllE'(.:ırdero:uklaı:anHanHa­

malzemesi Iıl:nAItey_ZelııUl;dı.lWo'aXllv'.-ı::..ı..­
-ııoıAslııoıls.weıııonı-ı.'-~~.
oıDisı;ıll:ı~~~.-D.o.
olmasın çı*"ı:ı:ıtu1UlOllııQııDo21::lıım·<Wl'aııoJa.nıUIQ9E­
lcm·delOdııoıdılı:rqu"-~_
I4kıErEVAll(mı.MşOLUll
-SPOenei~HumaııKı.ııuaı.
"",,"~ar;>lım1.l1lgili.-ı;;m
Annç'tan Atatürk yorumu
Jıedıanaıblı_l/yfIIIl~w "AlAlORlCdlZEl..,AlAlORlCçIliSTl_çilUliN"
......."........,IIIllIlıt!rIWJl!Oyıı.ıl_ ~Y.rdı_auıeııtAnnç,·''''mguzel·
mnıl'elll:"';k'lmnyııÇ8!~_ön"" d.... mıı.lsl.!ımcıdoCIU""o>llIlrOingu:ze!tIıı,..,,.
_kayI:ıe<lel;m'nIloomıMlıdfılıoı d,,,,,,olmaJıdocPUdo,)lldı:AtııurkllUJ"lldır...,,."A.
mıucıı:ı.,...,ı.oımıııotur"dodJ t.lIJ,l<çuyUm·d'y&I~kOl1uksıırırıllıOl.Dl~kdo,
..okç'l·
»)Hobortwyh4'llı k1ndıı;Çokyenı"ııı"dadıH.ıı.toı<yfo5"toı
AILELERE BÜYÜI{ GÖREVLER DÜşÜYOR MEHMET ÖZKAN YOLlAMıŞTl

iNTERNET
ÇOCUKLARı
TEHOiT EOiYOR
GERÇEKTEN HABER VERiR •

@I/GYE
• •• ÇAGLAVANGiı, OROU

TEI< PARTI ZULMUNE ZEHiRLi CAl KULLANDı


1GlIeym>nl'lonınol_ıruıDt­
ılıl.ılO".n, ihson S.b'l Ç.gl.y~o!lll.
Mol>ty;l E"",ıwı MılO(lı1l.1iUr'llle('bltri'

SUÇDUYURUSU
yıIo<rloDo<sm·rleiıikotUm:ı
ımdmıştıı.ç~1;ıiı
ropoıajuıda~1nomok
~"*"II~""'l'
~ı<-~~i1tic~r!I'
lh$l!od-eıa.ıotWIopzld­

YAKIN TARiHiMiziN UTANÇ SAYFALARıNDAN BiRiNi """'P'*""'''--'~


-r,tııırn1UUlr-~_
TEŞKiL EDEN DERSiM KATLiAMINI ÖVEN CHP GENEL ~~~~~::
BAŞKAN YARDıMCısı ONUR qYMEN'E TEPKi BÜYÜYOR. Doı5tn_rSlrt*ı1fUımrl.acrırı:ndo
.."., .... lIonhl·Is'd_llO,'Iotıittı-·
llV_...-,hrdo
ÖVMEWE5UÇUVE5UÇLUYUOvMESUÇl.AMAS1
"'IOMTsı;RlHJIIJıIl,r;:6züueJ'"
.=~DeıneoıllHDl'l'l.:::=~~IlmışYıJııırıın.CHP
OooolIlqtaııYloıeı.-CJm.ı:ı:ov-.ı>h&Iıl<ıı::ıdıIolUÇduyuıuouild&
CHP çark etti
~VUdıomyç<ıOo~ ~l>aIwılık.-.ıı­
_ÇaO:a"~"""""OdCıDo!ı"t(lllQllQlll*\IllI*=Q8tlll>Iı>fı*ln.
ı:ı:a.ı<ldaboılut\ll)llUÇ"""eo.n1amı<ıy\ımıleı:"""...,ha;r.
gwl....... _.ylon~'_el<,TCl::-ı=21~.~
e:ı--'Sı.lç.. SUçluyuÖvme lllIı:ıııh:i!~"dodı.

MEClis KÜA:SOSONDE roPYEKON iMHA ISTEM1$Tl


.. ",.
----
-::HPGonelSlıymaIUMUS"...ı.Or;u·
.... MJ-IJ>""'~~_.......
noyonelık....ı.nedııııl""'ko):ıo1arııa·
InImIO"lkap&ırrıosmınocrruı-.-ıno

.Oı:-n,.d"MtlClı .. nyı>pılonılernokr.:ıl<oçılml~""8 MHP gıbı dOi\lNll9dok1oriN bellneıole


KUlı.,"lfludıyobuoonınvlll.bu ...
IlndO CIlPlInı!ıu ""ma leı:ıııU1M OnUlOymen'ın SaI1 <>U$.o..ıı.r.
tePI<i l>Jyuycr lIukuınoıın Kun...uılun~ÇQZUrn ar"".... dolıı)'$yia 'un çıııoıulınolıdo'do:ii.Bunu198!lyılm.
gurxlemegeı.ırdıo'yakı,,,,,,,, ..,,bu 'l"kık!eel"l"r.. ıOnuıÖy"'"n deJdrljlOlolaıroda(J'l\ll<tCrne\I'!UIWkI&­
kon"'mMrndao.eIloMuoı.lat::ernalınŞeyhS.aıdvoO'
.... ''''oy8ı'l. ılolbolLnooOty(lıokllO'fle<:oCHP·nin
rldIıooncdd1ltıpoıuınu.y<>k'~.
lo.nll'_yapl~""norM~lIlmmosıll"lektiğınJ..,'gulrlJrrJi.bu
laıın""nÇGllıetllkleıını8ÇIklo.m"oIdu
ooıwıl8 u~''',1'''ak yu"''''.aJun ı.nşkı1O<k>ı, ıum ı..:..imlettn lO\l)lQkOn
1"'lılIedLI"'8"'n">ır~"ruşul~~.4't<ı ))~Ayf.5'Iıo

CHP DEMOKRASiNiN Mi, YOKSA KATLiAMLARıN MI YANıNDA?


~ll;WlNlIfS.$lATIlI..Io'f.

Açılım Içinyenianayasa prt


1:ıN"dı!ır<lomr:*"ııliı:8ii*"'_
\IIIl~_ı:ı.MıWıııT\lılılıle'"
o;ııo.ıoer-Ioıı.ıt. _ _,.._
lt!LIIL c*nolı:ımın:lııtd=dıC=>
.....
"l\ııl< _ _ r..
ıı= çı:»
ı . . ~ ~

y.k:lılbıu:ııçoıwptı::ıuı<=ı-"
"'~_l"CIbı:~_
n>olı"""'lU=-dI<1~gyh4'bı

IJTI(ııw:n~~lEJl'il"lIiA'jl(A.\l:

Başbakan dinlenirken
sizler neredevdiniz?
.lTK~uıııbsycnllwfim8utl<o
nıFuLlıIŞı"""k.'HiçbiIhalıırnkor."
)'OkboııElmnln~6yı1dınlenl
\'CI<V8klrllll<'lllnkıı, ıa f"rdllJlu\'CI<Boaon

1
18~ıolml%O'n1emeıeı.lIaIomk8'8I1'1e

:i~ =::ı::.,.,,::::::~':. =n;';::J"~:::ı':."n':"~~~


8Iık.nl'§'.... ~_KO)'S"i'4flllıll§.. tI..... O<'lııılkıyoı.Boçl!le~'tarlkuıtul·
.... mı,..'.H. .ı..yhJ'l:ıo "'ırıuılinm" 9o>di. H.bori..-,h4'ıt

245 YOLCU TAŞıYAN HıZlı TREN RAYDAN ÇIl<TI »_.""...


VAN'DABIL80ARDLARI5ÜSlEDi • • !!!!!!!!!~~~~i'iiiiiii:ii.iD
AÇılıMDA NASA
SAiD NURSi AYDA
RÜZGARı SU BULDU
C;ERÇEKTEN HABER VERiR •

<1W'lGYE
ZOOJPAZQ/ le

Açılım yine Atatürl<'e tal<lIdl


DEMOKRATiK AÇılıMı ATATÜRK'E DAYANDıRAN ERDOGAN, M. KEMAL'iN HER TÜRLÜ FARKLIllGI
BiRLEŞTiRDiGiNi iDDiA EDERKEN, BAYKAL YiNE ATATÜRK'E YASLANARAK AÇılıMA KARŞI ÇıKTı.
ERDOCAN'A CÖRE ATA1'ORK'ON "EN BOvOK IlAŞARI"S1 BAYKAL: iLK MECLis ÖVL...f KURULDU, AMA SONRA Df.eışrl
._=IInb<tyulı;~tıııuun.heflwı;ılaI~Ö<lC8 ~tlı~_lııllı:::l_....-_ ...... llt-
Tm.W~&:;ıı:ıı:Iıo.riı:daı:ıt\ld<ıyıl~vaıaııcloııIıOı~· """'''''''''-'cWır. ...... Auı<ııdı-.-,~ .. _.,.ııı..
=-~.,.;.,.~::.,.,~~:.-...=:~kc.:t=:~~r1:...bdoıı~
..
1ııırı __
ıı.ıım.ı~tIIfIaI _Naoo_ _ y.ıı,..i\ıı~doCıiıIı<yııl:>ı:tÇqlıeı ı.o.ocı. cıklutSm:lı"\OIr;ı::ir'It~

doQ'.Odı<,..ı-Kır.deQıldıl.,.ı-LazclÇldıı: __ ~ __ ..... .,.,..."..,~.-ııI:l:alıııCn_

..a.p_~~-"""" ...... ııı:ııı-ıı )1_"'Vb_

AÇIı.aılı;IN _ _ O...VATNASI"O!'teNMHPı..IotRl,iAŞIWUlHlIUZOIRDI

BAHÇELi iLE BOP KAVGASı


EIlDOtAH'MECLIS,VlUAACABOPGlBlHAv... llTtHDin.ERLENEŞGUlEDlı..ol
.-....oıçdımgoı:ınqmolonllOP~<!o....ıırıe~MHPIdooBah;Ui'nuı
Sl:»deaçılıın_tıcıııevokoMrol_Mmakı.-ıInltelelııu<:i\llı-tıoı
Duyul<OnadoOU~doyulmMl·<ıIdııouobüoMe~do()aıı.BuMocl"yılIaıyılı
baya.tlıetıdılltıkı.llOI'g>bı.ı!adcıloıloıneııouı~'Bunlaırıo<lli·dıyoacnanıı,lıi~
-.ı ... Hıçtnıwnaı\beI\l<lYU.deı;JebaObol8lalıdalıol\~zw-dJyooı:v""veıdl
)1 HolMı1ooylo4'1I

IçişLERI OAK"'NI 8EŞIR ATALAY;

Ortak dile doğru gidiyoruz


MUHAlEFETTENDEFAYOAl.ANACACıZ OERSiMisvANINOAYAPlLANLARI.NExcösrnlDl
.!Inlıılın-"..--tııımoI<mtıl<lIçUıı~ C!ıyarbal<ır· .... 43IMltoplumlı:utulıı:p.ı.CHPGeı:ıo:ıIBıııı·
IlI~M"",**"",~<lo1ay­ I<arı_OnıırOftnln"n~clmo:ıIaalilıaçıIım·1ıo­
~_"""'alIıcoOı>-OodIaık ....alcbır nıısundooTIlMM"yapıı.non~"1lemIıı:ı'"
~ô::ıl)U_eıı.aıcııı=ı~"<Iodo ya."."'ndoıol"'poIr.nIanOl"'* __ teı;ıl<ııır-a.m

»_"""'4"- )ı_...,.,.nıo

------
AKP'liÇEı..IK: twUTmttrHOıtGMnloEtlı.1z YARlOrTAY IA$KANI HASANlOtRÇtIWl:

Biz, Kuva-yı Milliyeyiz Esas darbeyi 12 Eylül vurdu


llANATFERlııJıc.PJunlZANMlMALEFETEYAKIŞlA MıiLAı.AMAYA5ASlMUT\AltADEt.l$ıiRlo4aJ
.AXP~e:ı.--ÇdıIı.-ıloq.mı-Rn_ -ı2E'yU~.,l:ıilyi*doıbooj\_~
""",~~--....,.........­
~~~~a.;ı.ıaı.. __ ı.o-ı-

:alılooNloOr .................. ~}J.I'lı.'1II:ui:uı1ıı!O· sızlıOnI:ıujUl;CII;u:lo~t2l'tkı1~Jıl>.


.. _....ıı... aı:ıı:oıl<t:uv.yıI.Wlıyııyaq:ı- __
_...-~~~"-­
»-ooyf..... »)Hab0t4..,.,.no

IJTPlOENElIlAŞKANIAtlMETT1IRK, EKoNOMiKKRlzioEtERLEHDlREN01HIı.ioı::RLER;

Baskılar isyanlangetirdi Krizin sebebi, ahlaki çöküntü


lSVANLAROAENŞloomlYOlLARLAIlAST1RllDl MANEVI YOZLA~1ı4A, fKONOMIK KRIZE VOL AÇTı
• DTP Qe""i Bıı,~.,\1 Ah",~, Twll. ".ıe..letin ısı.ıı ..... 1lA<:tlV<O ACAUEMY Uh... ı ...,,,,,, ~'na"" Zi,V<lSinln dO.
kuU8nd,ı)ı b.. ~ıe, "ddel yonternlorının" is'!onla" do- """ledı(l'"Kn . . . o.oeıYoıgUou·lıonulutop!on"""ko­
\)u rdl$ınu ..... ıx'det.<;lowloun,buOSY.nla"ı-ıı"'ol< nu~ndınllıd.rlor.dunyadaya"ru",fIrı.naknılnln_
lÇin"on,,(\(IoU1rnU""boiYU'U"0tın""kaydOOl ""b'nınah!tklçOkiınıuold"~unu..... rl1Ulad'\ıı',
)IHaı..lsovfıo·'" II HobertsovfıoJ'lo

YENi YAZı DiziMiz: YOI<SUllUI<, işsizliı< VE TEFECiıil< ":::"":.,.':';;'.-'"


ŞEMSrntNlÜRKAN:: MOSLOMAN AMER1KAı.ıLAR o

PERŞEMBE CENAZEDEN
GECELERi KiLisEDE ETKiLENDi
EZAN OKUNUVOR MÜSLÜMAN OLD
))H.HilMojIıo~ıiparulı""""ll'do

Bu yargıyla nereye?
ISLAK iMZALI BELGEYLE iLGiLi OLARAK TUTUKLANAN ALBAY çi-
ÇEK'iN 43 SAAT SONRA YiNE BIRAKıLMASINA TEPKiLER SÜRÜYOR.
HUKUKADlNAIBREnEsrneıIvoRuz 11Irı:"'-""'!!!!!!I---"~-""
ltBoı)Iz>I;t_tloI1:WıIM!P 1!IllolÇa!>-
••
""ınabelgıefıl-ndD immsIılıtıliındusluone
fIilIillenOwllUllÇlçfı""" .. ,tao;bımkılınasın..
r'Dı;jjIDjn;oıl<odılıIllU~ıonılcIaı"""­
_yıı~"""""'cdDı:nllllÇll/lmalııyeu

:~=~=:~ı.:ı.kı::
na Ib,,,ılooe}'ledlyo'u.vegel,",,,kn",U ..,,,
..,...,..,..edıyOn.ız'<l<;'elııpktgllltCl<lı

--VARGIOZEMaKI"5KSIGÖLGESi
__
açıç.,ınn_*"btraıe:-

ıçın~ııylm:dt Ozguı.Dft
Baçb:ııRıd'vaıl~dıı.ıahIiy<ııı:.ı-ııle_
~ _ ~ ~ .... ıIa.

de_~Sonıır.... :eıııetı:ıdıelDl:llcez:ııclı
Gwıelku"...y'ınoldtlQullll1ıwlstyıııpıı.ottwı
V8Lll\ıyıııpılanmalle~n""hu.
1<uk..... _hlllı...eOllV'~lelnırlM.ıu·
'::::-"::"'-==""'::ı:.,::...:.ı.::.-=- naolınabllJ,·do<!l H-ı..,,'to

yjNeSSlIIEr,\l(,O,t.lJC

2010'da faize Erdoğan: BOP yürümedi, keşke yürüseydi


61,5 milyar dolar
~B08 VOROsı:vollsRAil-FILlsrlN ARASıNDAKi SIKiNTllAR EVElAllAH TÜRKiYE işIN içiNDE OLACACılçiN BU HALE CELMEZDI~
TOPLN4~'l,Miı.VAAUu. .ABDeoIı:lıııoıııı-aı.-w_ .... ~çaI<_ewı>~ _ _ ı."""""l"'~Ama~ı.e.
ııonlo<>ı-,.llq:olı

.:ıtIlOywııdaıa-)ıı>e_""· OrıDıg<ı""-,,,~,*,,""""Ileoep18yyıp&lılcıO-ıBOP'uı:ı
b1ıob;ı'ı\lı\lı:ıoedı.a.-tııılı:lılıliır
. ... .-Iııf_~ı::ım_
ClıkMııdı8ııl~IIlIIi..w_
~yoiı:ıı:>ııı:>I.-oı;yIoo:::Iı"Yo.oenllCF"""''*lu(lunublıy<:l'
1 luy.ııı~~·ao1/to1y11-.tı.ııııı.~-.dı.ı.;ııaIom_
"'dOrıor~~ı:ı-ııııı _ 1 _ - = ~ f I \ l '_ _ dıyoç:oıl.aı-~1b(
.. _...-dı31:Joor.1:l~vur.&>WıadUEOoıbuyılruaejdibugufl
:>ıı:ıır.-Rıım-,...lgwenl*Jcuru­ .......
COta<l<ıO'U""'""'· *lI;UL~edılmq.loloı:~ıı-wııqolonlııf_bulllkınlıloı:>...-Vwuoeydı!=ıl.f'll>aln _
ll,qllırt"ltı<ııq:ı<ı:.irJ4Dıı.ıı-yan pqodıı.ı:..-ııu-YdıbugunOna:JoOunonlllkıı:ıtılao€Mll6lllılıT\lıIo)oe·nlnOOOO· IoIlaIıT\lılcrie..,ıçıncIo<ıllcooı:itlÇlllbu_~· _wyt.a.,
grıncld<:-llethll,""'MI..,21110yılında
415mılyıı:54mıl\'OJ>lıfayı_
Bunun363mılya:OOmıly(ırılı:ııanı TORK!n'HINllÖIITBlRVANlNOAAÇIU,",IAM.ATTı'l;lRWı.
l1ıll:dlŞl,Clınılyoı'Jflmıly(ırılı:
da i...
........
h.'Clll'\II.IannJllol,"",wııc.(h
talımın..ııtıylll.Hobtrt..,S'to
Hükümet açılım turunda
1AŞ8AKAHV1iIlAlWll.ARTOılIdrrYEDAt:ILDl
.~ReoopnyyıpEJdoOaııMalatyfı'<lo.Deo.'IMIWoIn> ....
TAV..... Rv.I.TKAUCT\,kAÇNtAllTll ~'llıDmı::ıIıIUor:hn;I\!yalı"IUdıı·dıo.ô:;lııIııciBıılılnı
Bql:~_·da.s.oııır:iIabılıIleooJıAlıı;laOE:>un:m'<lo.
Yüksek fiyat lI"~_IlıDokY*lı:ım"-'Ul.o..wt_Zalı!r~

kaçağı arttırıyor Uul;"-" Wııiı .. 1I.ıcl::rı1lMQEıtı.ı/)WQay~dıo.


OMeI_"'~Eoımon~'An<lo.ç-..,..
eaı-eu- ........ Eıı:ıı;ıluEilıiqıal*.<ı. . . . . _~.,.
aıtilııi$UkAÇNt~
.T\lıIO)'tlF_ ... ~ r c o ­ DÜNYAlMDI_TAVlIlAŞK.AHVAROlMtlSllOMT1Rıc:
~CeneI~_"
_n,ako:ytıIollO"'
....... Iıy.'
uygıılomoslnııll<all<ınuıylol\ooçoJ<,.
Tepkiler katliamı önledi
1aı:yılkıI",,,,,ıJo""'~.I<açW<· TEl'KILEROlMAS.Il't01 DOCuTOFlKinAN'OA lDBlNKişiOıOFlOO
9Y'l8fJ1 k lldo1lyulooekhy.uaıdw'''n .DilrıynU;vuılOJıuluıyılloşkan-....seyıı'Nıı>twk.·'l\lılch8llo
e<\lOIIU'eoe~ınonun<>goçıt ... ..yoneıImi.Do::$I'N'Iosun·doIo~~:ıal9l<ı>t1iıııııınaleplıl
~bı:!lı1lLH-.ısavf.n, ~10l:ıirı"_"de<l.ıw-ıwvfa4'tlı

FiıisıiNıilER, iSRAil'E iNANMıYOR "-"",,.


HAREKETSlnER, TVBA$lNDANAVRlI.MIVORLAR INTERNETlEN i60 DERECE l:iÖROM'OLENECB<

TÜRK ÇOCUKLARı
AVRUPAlıLAR
KADAR OBEZ

i CESARETiNiz VARSA
BU I<ANUNU I<ALDIRIN
5UlMIlEVIEI'IIAŞKAHIESAll:
"BENFAŞISTSEMATATÜRJ(NE7" KEMAl.KILIÇDARoGw:
Osmanlı .Dıııslmllla........ ırui:llOOko/'.ıallX!WııcınV<>
o!mıeıııa-ııedelcılanCHPQone1~ı Öymen,
emperyalist _..csıOnu:O;ınen'ın"DeWoı.syarUIll
hion",,_?BerıIapQerııAıaturk .. yarayı kanatlı
de~i1di
~Aı.olwIlUl!~.. ı>alcIoıtııl<dıye
-allllCWY-..ıı:~
w __ ıuo?ıbız~-dıyeıW_ ..."",,"
mıoya~ı:::--cmz_A:eıı.oık\ı ~&I4ı~ıcm..ı
.......... dıye"mor,odaııeılı=:& . ... Alall>rk\ı ıe.;dlftılkt.enel~Y ..
ıyeDeolet~flııııpJ
ı:cıı=........",., __ !I"~ge<ırdı.
_cn.o,m.n-.. ıı-rnl$'
ı:s.cı -o.marJı ln::paı.ı.oıl~
Sl16'Y1MDEWŞl'iRMişT1 ~.Sllllı!riıi""""""
~S""y.idll~" M<"'l."'hrıbrıirıs\Uı.lIlısO­
.eulwıunyunııl~Oıımeıı·",Auı
~_w.MetlımIAn ll!ÇlI!""""gord<e'ıttı*Jeıl
lUıliesııı:ın-ıııtl9'\'dar.cturıı.aı;ı~ı... dIckm_.T~dıl<Q.
lwa'daWhınaııA>'tBIIYIl"­
lınnırl<ıın.A:aıwlı'e..... pıl..u:kalanrıal""'llık .. te_~~wOt
laı'Bull(ıııloSuoyef\n>ı>Ylıııa!
lı:ııjrınI<ında!n yaAklayıfıCOltlllandU"'"aıııcı mtn·dr ..... go-r'-1inl)QlWNlkzo.
1a,8ulI0!""ıılındantazkiyo'do
oIa,aklo.ıllıınılaQel<ln5816sayllıAuılUlIı'llKt>
11·12 Ke"nı'dil d(.. ~e1gee" 1I.01dlıı:kr.~~,..-ıaı
ıumaI<anlJJlunuo,~ayrıçı1<Iw""'ABI ı.emCtf",tre-n04"dfldpW·
'"!\lI1de,ınOöz(ıyleAraıııaı·ııo­
lcıkınıe'llp(WlıdııdaoleoplrtlıllOiveboJkılnu· ~""'0fL'LIIeıI~.
ıı~ıu IomJ>CI%VU"'" m-ı gO<>-
nun EfııdoOlO'.ı:\llOllnIIkılılladıOuıııdılll<ıllÇ6­
djrren~.""Oısnıan:ıı_9· moşcıl;ıukıır'"~IstIl'I"
ldIdiı)ilwıdaulıyıı<IIoIıorI~!;'to
ıılQPO.KaMıtPfhno
WfluOUS<ınj'll',u,e m ll"ıya1aı
d$ldıEOeı~"ll!:o<dsır/'"
"ıbı.I"JZ_ta:~
-'-,.-. ıN1t.\'OHlSlIııiNKişiıuwılıwm~ı:ıııEYEMaIWf.lIOUIlNı;;VElANlW.ARlWtrni
1)ıw-t~1''''

METROBOsZAMMI
Holdingler karda, tüketici zorda
PRO'TtS'TOEDiLDi ''''YOAIlENZlHYÜZ!lEU,ELSm:l1KYOzılEıu.SUYOzılEU.ŞB(OlYl1ZDEsZAMlANDI
»~ı.ayf.3'too
1I'ltltItP000000~A1iÇı:ııın.kı""ıııoıı-~ ... bıorOo'ıIllı<Io,,*~_~liı­
IoııtiaJIrınwarıııınkıt.~~artQOııulilJ','ledlÇılıhboJyıhrı9oyındıılınıl'jca158lıinkltlı*
KÖŞKTE 'TaEKULAK' ,",dil<ıeı:b"'kıocIıkıt.ltJ.lı'b:lı<;Wıın~$ıll.boJnIaı",3'ıe2'aıııinla(ıdjlıer1ılıOıt;t\llıJcö>QuııJ1cajotIo)
ZiRVESI YAPıLDı deııo.ıı.SabancıHCll<lüııiırılmilyaıfilnU1)'oo.Do:>}u1H(:ık1ıııg\ııB:lmılycırı.K<ıçll<ıldırıg\ııl.lmilyar,
1IııIı.
celIın4'1/mil;aı.THY476nilly<ınbra.Deuımml/nl72nlllo,mR""'l<tııeç>kl8dll<l<ıMltııııııl4ııı.HoIıoolll'ıIo
ı)KaMıt$O'jf.4'te

MEMUR:-SENYAR.lN -..u.TYOzoEuARTTl
ALANLARA INivoR işsizliK YiNE BÜTÇEAÇıCı ORTAOOGu
»)..-~-
ARTıŞA GEÇTi

---
---
8'E KATLANDı KURTARDı
CUNTZ: TORKivFvi
KAVBEDCMEViZ
~o:sı=ıı::Io~baiJIı&­
y."d'-""t~ıIrım.ıı.o- ..
ı-ıam<looı9ııllrlclaböı­
~218.6mılytu~1ıı"1"'".·
"'""'_w
~'-l)D.,,"tw....-ı<& _)-.pı1dı.B~ ..... oaıale<lde
nll-.4AYf.!i'Io __ 06ııuanbka!lJtln

::=..ı~=:·ı:::
llıı:ııo'ıı.çılÇnOlln.....ııcü.l
wzı;IIl3.4tıtaıalıbolıılınll.\bı Q>ık-Dıım3Dl<tınıınıiıl<lobOl­
BOrON CUNTAaLAR vıı>da4m,lyıu88?mıl.,..,.,iırıı. lI"lkDıdeııOıt.ad<ıCu_
ç/ÇEX'/N rAHUYEsiNE 7U'ICI-.-,_l79ol<lo..
_ IıımgOıO~
YARl:illANSIN ~_,..iıOIJOOIıIı".

llH.alı.ısavf.S'I. dr _ _ oı-....... ııaoı,.ı........


""'ofıo_ " "
_" "l _
"* 4~~_ .. 2!X9'·clOoomlnlkılııoayan··A.

OI.,g"",,",ıçIBn"'}8lı'dtın1\ır·
oIıuıblll\lOlIÇ>Q1I>JvıI43nu1 •
ya,232ııulyonll'"Y.YIlkseldı
yopIMllııOCllyıja:loııaıwalc
1 ıııilyaı479mil;aıı76lıindol8·
Idyog<lllO!JrıdekşıUoojWlJllÇM Hu'l"kı!deblııçel>ÇlQılı"çn" no . . Gııo;onyıhrıaynıdcm­
..,..,..",.--
ISIWUlRANDA - . - . -..... ~ •-r._ _ .........
..-,-~'* yı1ın.yıudllncmırıegOre9Z71ıin yı1a1JCl"yuukı764.?arrııOı· _Oııa:ıoou."yııI~W
mAşAııOşTO
1)_...,t.7<Iıo
__
_..-...._"""""""' _ _
"'r~\oO.......- __ ~ ..
IOII'h ....
Iıo

1clıjIan.....'II<. 3 """",",,429bn ıcı­


llI'Iey..ıio:'lelıl.~ıı'do
oeıb"ıfıı<ley\looçllıy~8
kıt.tIııly\ıdU.Soyl.u....
mı!yorıWbmdolııılllılhıllClll.
~~1I.",
7. BAŞÖRTOstıNEÖZGORlOI< PLATFORMU

ÖZGÜRLÜK
MÜCADELESiNE
DEVAM EDECEGiZ

o ZiHNi'lEıi
..
BUCiUNE TAŞıDı
FERMANi ALTUN, "ÖYMEN'iN SÖZLERi, DERSiM KATLi MINI
YAPAN DGüNKU OTORiTENiN ZiHNiYETiNi CUNUMUZE T ŞIOI"
o VAHŞETiN MlMlsi, CHP'NiN ıçvOzONÜ OQTAVA ÇıKAR
ıilunya~1ıl"JIloy:Volı/ıBa?:anıFc'malıINlun.CHPGenel~Yaıt;l'ın<:>­ SÖZLERIYLE BOvOKTEPKI ÇEKEN CHP'ıJ ONUR ÖYMEN:
.. OrıuıOvırııın'uıIenl,lemucadelodBnoOıı:ado'lıl<enOeısım.,.
.."lııc,MIı""'·
_~CHl"nın,,''''ııiloııg;ıçı.kaodıCllllJQ)'\':dl.''''=·Sal'U'Ovmom'ın.
ç*laı-.1l..-.u.0 1ıalaı:ı:ııı:mn ... OIaılllaını}'apft:l 0 ll'.ıo>ku''''''''''''
zıhnırı;Ii:'~~ıapy""lıtılel6lıtıtw.Aı"":ıa<U3lIaCIIP""'_oI­
Dersim defterini kapattım,
.ıuc-""" .... ""'"""~ı.p;tıOımonayoı~..-lo:ıao:>ıW artık konuşmayacağım
KAn.iAMlAAA ÇAfW(nrrAN ZHttm' suçOsn1VıIJ<AI.ANOI "ATA1OAIrOHVAI'TlIlLNlN5AV\N4AKSlJÇJolIJ1'"DIEMIşı1
"'Dııı:anıeıı.y,.,bB$lktrlatıetı.lclenlll~_bdlII~
1Il0Kıısım"daMeciıııo.ıotlkuN!l:ıxlaJ( ... ,ıııçı.ı""""",~"""
lIlIdl:zıld>Oıomlıoıtıbalaı""blıınanhlıdı..:I.ı:hl.Daaı.ınllıbitllın
yopılllıı)lo;un=dııyafl<'Ollo;ınupnadaDmamıdllbıııelı""'ı!ıO>ıçınbuyulı
........ılı:ıı~CHPdOnemlne_ gÖN;UUZ.
:qıId"'*""""ıopkıIan pl&ırıaya<;alıı:ıılıenAlAtı.lıIı\lnyo"'*'"'oavuıı
Çunlııı.ozilm.,."t:unııçıanal<tuıuı<ıı.HLdııYl<ıı.idoolı:ııioi.
mak ..... mu? Ben m A\alUlk~?" o;ılbl IJlı<lrı., I<ullanan CHPOımol
clMno.vlot~l.akulnııı"taŞJ.yan"onlMb(J""""n<lıı
~'Y&'d"nc ... Otıu,Oyl"on.p'''tılçiııdondı:ı'''rkılornı'''lJn_lJ1O'ıno
~".<lemokı.ıikaç~ulll;"a""rçıacıtı'laal~dlJeııtm
"Ilono<lolw,ll<ııpoIUllI,k<mIJt,n;>vooaoım"dodl
CllPsuç\istu yoJ<al""""If,U," llabofluvtıı4'lO

ALLVIIlB('TA$lF8lERASVONUIlAŞKAMWIlAUUZ: ADAl.ETllAKANlSADUUAHERGINAÇlKl.ADI:
Öymen istifa etmezse, Başsavcıyı Ergenekon savcılan dinletli
CHP geregini yapmalı A'ı'IM"wdl~ONUJllHTAt.lM,Aniı.E'*'uNDl

1ıı.1<ar~s..cı"""'E.ıI/lO"lsuu'bulCw::hııı,",~AytuI
-e.ıı..ıı:ız..OIP'llOvıı-".-ı~ııı:ıoıı-ıı:.
OorıgııF.ngııı-"~~_"~""bu1s:ınudıı
Om-'IO ..... <>.iılı:"urıaılı:afu>aıııoınmakt.ıln
,~I/lf...ıı
_ _ Ofl>ycaeu.
~<:ıvıı- _
;ıeteOuuyapmalo.
~blıııt:&gMorgoldıOınl""'-'_""",",""

jl&IllPPIl'lUIMCHP"debud"",ı>oe)'O
~-_O"tOını_
Gül: Adalete güven zedelenmemeli

maIılaı'"dOOı~sayf ...,. )H_A'fb4'b

AKP'LiHüsEVINÇEı..iı<.:

Devlet projesini
AKP yürütüyor
Ekonomik kriz, cinayet &\I\PG:n:ıI--.-.x.slbiı'l-::Çıı­
lIı.~o'ıQlorı>Pıqtla ..... ı.._
ve intiharlan arttırdı pqoıoiCÖlO\nl....,..AKfIını-..-..
))~AIl'fol"lıı Irı\ll~"'_~"'lıı

TMSF Başkanı sordu: I«JKÜMETsozcilsıjı:DIi..ı;:içEK:

Bankalar nasıl k~r etti? " Parti kapatarak


»HXı..ı"'Vl'sı.
istikrar olur mu'
~·!lIı"""'>ddıa,biılıal<sujtl-..m.
Metrobüse yapılan kar:şısuıdapaıukspaU,",ylail<;llliınoıkıınlı
zam, davalık oldu ma!afhaı_~sı:ıof~o
))HabodDy'ol'l. lln3Sll~dodI.SlfVh'''Io

EGiTiM AB iLE I<ALiTE I<AZANACAI< »-_.~


ı, KASlM:zDOJ PER$lMIlI ıı J(

ITALYAOJMHURBAŞKANI"l1

AYM'nin
etkisi şaşırttı
MEClIs llIAlIES1N1 SAYGı
BUI<ANUN
CUNTAClLARA
__ hulJy"""lÇInTu,ıu·

ye'debllluMnl",lyaıCumlıw·
~Oıcı<ıııoNoıpcılr\Mıo'lIW'I
T1I.\lMlJaııbıul.Wıme\"-liŞa.­
hmıle~.'.o.nav­

_....
__

_u
ı ~ ' ~

...-~'<le~MeJ>.

YARAR
.,., _ _InIW:L_
"""""""'TBı.ı.'ıl.ıeı.-.ı.ıne4

p..
,~.tıN'POl'LlıQ(>,Şahln·.

ıııı-~~ .. io-
»..-tAVbTdo HÜKÜMET, TCK DA YAPMAK iSTEDiCi DECişiKLiKlERiN EN ÇOK
DARBEcÇETECilERINi RAHAI\ATACAGININ EARKINDA DEGiı Mi,
~u.ıwııtuıvuoot.uı: ııuDEtılşia.lKURÖRT1IA5\IESANSORCoEriRiR MEOYA.CUNTAVEÇETELERiNf.ızERiNEtoiDeı4EZ
Memurlar
Eksenimiz IlIl~Swl:'uOUc.mııç:ıç.ok'ın ........ duıIotnoid
ı1lalftnnınQ'llndemege:_-.._TCI:noııb<ı2ı
"ll$IUItIWIlllgrUbiiJııııbliJ'l~ Meclise yürüdü
2ll!>ınadııIcrY"tlUnOdorıqalı""YJd.tı~'""'''\U

Ankara ekseni mııd<lelerırwJoy.pıimaoıNorıgoıdulılofiıııaçıkla<lıOı,. lI1lI. .... ıllı~ılloÇlid$l.. ıı:.~m"lllcUı"edılı1ll)1


~bı1huoe~WJlIa.Eı{IOIl>ItIo:ınbaO;..nulıid lı.Iwlaulıl""u,hukunllllınlıwdıımelll!ıııeoaoı~lfıik
:ııno8OTçtslMPRO'fESTOrniı.1R
••ll"OllUl.Sa'ı.2010lıtıtQcsiıu_
<IialnMinedyaoılı·nllrıncol.alcılıııuoı~kbir Wdotıurııatldidoyeıalenooıalerul<lalıaıllıantul1maoı ounokve"'leplonnlduyu'm.klÇln,
EKSEHTARTlŞIAASIANI.AMSII
orı.buvesarısunlnell<>OVOluoo(ılrıolcıamıdaıı.loal'\lıylıı lı.Il,,>:;Ie,rpM .... ~... nwŞ)l""w"'" .... dW4laııylallı/lll.,. nl),fM'Y"yunk!ı.\,lluı:odo",,",Ul~'
.~!Bol<lUuAlImoI~·
~,Do\llŞildıklo"nyaı;;ılqılıalıOOobuk<>nu· 1.'llk l"'Y'"yaıJmIUluılylcezOlIıışıı<:aOI,hauIılmklmsı. ııwav_Mem\U-8eııGmel8aşl<aro
doOlu.oonounı"'d\ly.pslatıok· hakıgolııDııOlYllrgul"ııdIV..,ı.no.&yf.'·d.
lonweve<ıbuçckllU<l!l'CllIlIl1",,"\I"ooeolbol~Uldl AhmmOuııdoO<lu.2010 BulÇ<> Kanun
.... \'.I~"'I'm""aIlJ\ab\llun.o
"","""ıundarve5llbngıılirtilminbelı·
,.k, heı konud."bıyonoıbu
'rUJkll"l01>lul"rıuoııaYekOY.
uıwaıı~ IoNlvol8leplorinllıaIı;ılamakwıumk
~uooylo:li,IIaboriuyf;ıS'to
dUk!.ılıt"IQYtodl YIL "Bu balum·
ılaııobenıaıuvmaııuıııı"""w'
"Darbe planı
şlILJoıRlI.ItEl<I"'·
,.."...,ıJeıtıeı:ıvoıııdııl)'oıJlbu.
IuyolUm1'wlıl)oo'nlııeklenlAn suç değil"miş
Iı:ııı.ekuıldu",ıkllndol<ı:ıı'ıuf;u
1)..-t~S'la
"TtŞI8IIOsEazAVlRIuMfr
"Türkiye ile
=..ı..~: çırtak bağımız
YENi PASAPORT
VE KiMLiKLER ~~~~'t ıslamiyet"
tıt1lı\.lOWıieaYlt1uı::ımD .........
)1_"""'7'.
GELECEK SENEYE _tamomtaod>EmııIılıAltı.y
»~AVf._ HUilllA1ıtaU~'Wl..,UltııU

Zalı:iNa1:1y.~"!»pl:atııııın1UÇ
~...,....-oJ<..·1czzoauı
ÇiÇEK'iN RTüK
şiKAVETi DÜşTü -~­
oızıı-ıloaıeı'"dıY"........
11..-...,r.5"Iıı
11_"""4'"

"KiN VE NEfRETTOHUMLARı EKEN, ılikçı VETOTAt1rER ANLAV1Ş VE SÖYlEMLERi" IçiN

Öymen ve CHP'ye suç duyurusu


GFYESQRLIŞ'1UtM.OıAÇlUolASlIçINVAltUfA'tAı;ıluı(ÇEllfRitREl(
•. _1l...ı~gıuplıu.Dııı"""oltıyloıına~"jluıı.m.kı<lııoıIeniyI<>CHP1Io­ ALEVllfR'OENORTAKelLDIA1:
nuIÖymoııhılkk""'ı . .... duyu'UllUnd.obuhu>du Qruplarll<1ınnkoı1u'
~nllkçll>O"a .... MııbyolÇllıooDuıIOlI(lırlşımltlyosIH""""flJ1Ontr"'.IJt·
ÖYMEN'iN
".on'ln lIbılorin!n IIııdoOl~O! nnluY11lkı iLgLi! olaıuk. '"bu ""lnl'lJl1n!<ın ZiHNiYETi ViCDANi
\1l11cltutlOhunll",loktlOlnr·&öylurlwıl,"ukçıvelot"h"'I~""II"n"".
<lunl~loCHPluıl<l<ı""" .. ".lılnın baıluııJnuısl u;ın rleyo,gıuı)l"dıkık·
AÇıDAN SAIIAT
ÇfI vaıooeldorltıl" b~dlıdı ........ uyl••ı. I)Hobot1~4'la
Ci~~ÇEI<LER
ORTHAS

EDILEME~
CHP'ıilER DERSiM içiN "o KONU KAPANDı" Di-
YORLAR. AMA TARTIŞMA DAHA YENi BAŞLIYOR.
}
lCll..lÇDAAot.wDAAAAZivEtMlU,AMA- ATATÜRKDÖNEMlTAAll$MAVAAÇL/YOR BAŞBAKAN YARDIMCISI BOLENT ARINÇ:
.:HP o< LI '1''''''",.,.,.. OnU! Ovı-"ui ~--""Awoıdıi"",q:ıoı~rıI<.
MOOIIIL ~ı.-ınolAY\aıVll
aıı>el<"""_"'IJIılPYlp.)1IlllÖ)'n>'!r.vıleJ*ikıt<'
Ulmluhı>f'............. e,lJemııjolay\a< lII!jIı;Iıı
aynmılıbılgıl<oroı",yaçıl<aıl<ııo.CH1"ıılnı.kpt.l1J
Yeni anayasa dedik, kapatma istendi
'Ai.aı<ıılı\'ıııl'BJ.'Uluu •.rnrr.m...ı.:ou;"""llmlıopot· dıklasıtımulbyehulnımleımııolduOu_YlI_
"AHAVA5AVlDEGişıiıu:UMDE'fflcE8OvOKENGELlBU.EKARŞlLAŞTlK"
IlKJl/\laLlJI~rıtı".,.ıııUlmıokıl'ıphl<venrıeoı""'" """""<bOeıo!&Y'&ıııdl~~I"ı1n"
... 1II"
1\rıtıbl,lyuY"nuu~lIayl<al()yınen""IOIlOııı. "'I'iısesl-ıınlıyaı.OkuU~'daooQıeıileıı,,,,,,,4bııvuo· YıırdllflOl3lllulo",Annç.ıına_~uvvuıa.meda.,.,.,..ııııdan:raluJ<lon

Inkl('Iıqd/l">Olu"Ok o nuyukı>Jl"ltl<"booy1l1'll&nyla RIl90ıçelıdıfıol<lııOuorıııy~<;ıkıycı"'A:n !<'IlKGo /lI!IIIIIIl<ıçm-AnoyUOYldoC'!fwellrn"dildıkIeıindok&ışıl"ınabilyllkongoelleıÇll<u4ın't.

b'1U11l<'kl""""'i<'fd"''''illJ'IIl blrl'll'''''kIllNYO< ,wnaKanu n wıundaokıılduı1m&aıisıcnly<ıJ 1I'''''''l<.''AJ(A>ıuıqıngoçtiQiml.yıIlOldo;oçılanknpoıtrMdlIv''s'IllnıcmclıııooyııuıOeno­


nemlıut"lSUlYCOl"''''''ll(,~''''y ... y.pmai<ldl"",ıW,''dedl Hıbllrlgyh4'hı

ADALET BAKANı SADULLAH ER(;iN:

Herhangi bir ihraç talebimiz olmadı


~HAl(i/ı4 KAÇMAZ VE SAVCI Elı4iNAGAOC;ltrHUN lHRACINIIS1'D"IEDiK-
IlaDnıSooduloJıEJgln,Hakımlr<_~Y_KıınWı:darıSın<anılt.
Otıee..~~o.manıcaça- ... 'ta:9'QyCurıılııııly<ı<s--Omeı
R>"ılı:ı:"':nağ.oClı""'.ınıhıllCW--=bıldırdıEıı,ıuı..&zinı~
ıIıı.oç<lıye~l"* ııııaç-ııı. .....
dıeOıl' _1Wıool..,fa.....

CHP, DERNEGiN YÖNEticiLERi HAKKINDA 5UÇ IltMIRU5U VAPtı41ŞTI

Savcıdan Deniz Feneri'ne takipsizlik


SAKIRKÖY CUMHURIYET SAVCIUGI: KOWŞTURMAYA CEREK YOK
ıotI'"nlnIl<ı1tl.RıncnDflroeoıyllnflll<:llen--.\'3llllOI .... ~_yl'nıdo.
lorinln.<lomo(lUlgcUılollı.I<nınuYllfllll<lışın&~V9lıukasıllıılıaı_lICIllıIonııI
~'!\leytU>rloel<nrm'dAv&sıoçnııyııycl<!!llbiıdelılotnıadıı)ıiçtn·I<ı:Mışıuı~~ı:ıl­
modı(lt·~i;rıdolım~...erııemkıalof:mlokl<ırıetioole<>:hıildlH""""'ı'f~4"

kir jl~1l2OOl ..,... _ ... _ _ .... _

payı .•,••• -- •••_ ••


111
;.•i.'+'.z.n
I... 1.51 ı.- :ı.n 1.3
Uıl:1.sıl1.llIU1uıuıUl

aa
UL
lft.
a,M 11.'11
1S.11 a.. ILM
.~

u1
tUl
'1.13
ı.-

""
---=",1",10"",,"-

I<EMALisT SiSTEM

HESAP VERMELI
YAKIN TARiHiMıziN UTANÇ SAYFALARIND N DERSiM KATLiAMi AVRU- =-~:=.=.-~=.
PA'DA TARTıŞıLDı. MACDUR ÜRETEN SiSTEMiN SORGULANMASı iSTENDi.

--
Mit.VAAI.AACAOOlARMARtAH!VOA

SORooJJoUıt.uuR~sIsıtM~ Paralar silaha


boOırım~l*}'ıi.>&zak
"",1lwhIo~13.
gidiyor, çocuklar
ı:ıaı>Adooe~I"*Maı)­
açlıktan ölüyar

---
~~!lIl:ıIıycıNı.
ı:ıaç=aı:>o<laııbııfl'1loı""'" 5i~y ... l,'TRlt._1ICIl.AA
~uı""'bL<ıUJ._ -ıııMMBqtanı_AlıŞalun,
<I\ıIJyodIo;oculı:oıuaı:.."""'enbnemlı
e:ıı:_~'dıjoelıı>
_b:rurı~""aı;Iıl<oı=.ıouını
nıqwKolıoılpYl.""
1O{IecII.$IIun."Hofyılu>sanhk,sıl.lb'.
Ç\1lı.5ın1)'<ırldol-.~lıofay<ıLllı.ı.
nunbıım!lcleı'~ço:uIdarlçın'yııı.
bılsolıo.ıkOıOmı.nı.."yla~.
Y'Z·· ..I<1Lndekon"""
)H."oıh.yl.J'"

I<UA8ANLAAATEŞPAHASl

HOKOMETTl"ÖRNlKlILlIR"KORKlIS4J Satıcı ile müşteri


.ıur.c<tU'nm IL<!LIULI .......",' olııI.~<ı<­
O~yonoındelıı:aJeıılftır......ı6e­
ooı~IIlfUIanIı;:ıtlen_Bıoopı
karşı karşıya
.......,., ......... ~ııçe.. - SIlTo\H_.AlAH~
.,..wrde ~lO'dlS kafanyla, Jı:aı:'-'-OJa olur
.kuıbaıı 8arı:aı:ıı -.:cı. bayvan
9ı!oı'**""'~_~hoç<>
pıoıadrın~~gıe­
rııoyIamrııor"",-~--­
~yıı. ....... ~,....­
»)H-ıooybil'a
taı-ı-.::ıı.ıılleoıldomı......-.
".~oIU)'C1'l'UDmdOnı.yanın·
"KAFES"ADUIlEl..Q.il;iN dııblr,\ıkf'lUılı!ııılııı.,-ıgetııenIm!Q

Genelkurmay'dan IWIlEMEHE't'E'ltNINOZERINEDOŞTO
aıoıııılıalloflndıın~v~
lılnn_srıanflyall.v~lepIoII
ckIIıCuo/lZk'mlMlyO<
yine suç duyurusu
Ergenekon IIH.o.toaylın'ı$t

Mahkemesinin ~ ....;\' ,,.


tavanı çöktü ',.? • <o'

\~
DllRlIŞMAYAAAAvtAlı.oI
AB'nin başkanı silik biri -= _
1IDcn::ı"'Eıgonolo:ırı"-=ı.1lCftÖIIlU
-.dan !>Nı paıçz>la

Cemil Tdkpınar'ın INGh..lz(;AZ(fEl(ll~DON'I''''IW4UOY1JHCAT'''''MMI'l'OA


.lieııı:ıaııvanRDlIlı:o:Y\ınA8~gıeı;ını-..ı
-ı-.ır,-ı:ı: __ ...... NaI>-
..... HeyoQBoıılı-ıa..ı~.de
davası düştü ~~~----\BjiDfIfgnW'
ı:uıılıdoı:o.ı.ı(;dııı.8ıoı>ılıt,~1Iil:I<1ıIıll,.ıtıı<
_ımı;oıı.~.....-­
_ __
~ 1b::u"Eıgıo-

ııtı=Iı:l·~~H-.tAYfaT. ....._-...... jlllpllılı.SoyIo-

CHAZIRLII<LARI SÜR""UYOR ,,--~


ASYA'NIN BAHTININ MınAHI, MEŞVERET VE ŞURADIR

JICASl 00t 150K,

BU ANAVASA \!ARI<EN ı
ERCiENEI(ON BITMEZ
Ergenekon davası Türkiye'nin gündemini oluştururken, Le Monde
Diplomatik gazetesi, Türkiye'de, 82 Anayasası'nın değiştirilme­
den, Ergenekon yapılanmasının sona erdirilemeyeceğini yazdı.
MvAst'I'ASfTTI':A5lWIIVUAYET1Ih1REctGiUMllllUııot.uıuıu
m"KişlriAŞT1
.FWJsıtdo~ıı,.ıJ;..-_yayııı_ı..
MoadeD;.pIQma"'C[Il....." ...y""nda
....... lıı:ıııu.aı.ıbıı~,..._-.,,~
Tu,iuye<l.,ı.. tıll""~J<oıı
Kart borçluları
}bli)Q'tlrııı''''~~~_'~yapsaI_mlIOl"
I a ~ Q ı I ı __ l 9 8 2 A M _ ~ _

ıIen~)OInınlWIaı.ıVllflldi.~sry-ı;e...ı.ııl
yine artıyor
~~_~Iıtk*ı'*~oe<ııdıOım-_ mOl'OEıOl'INıdşlÖDFl'Dolfol
IIulwkmılver"*lÇIQ_..... olduC<ıJıa-,do.ıdıl<lı
.'l\lI<tUcUlırB"I~IOnııısal~rıı
AP, "Gwlo"BlT1RiNDEDj,tüRKIYnlEDM.ET81R$EYY~1 1Iııltnı.D<ınıı.I<nldl"""'bofcumı6<le­
n~ln .. y.sınınmbınl"fllDını
.194ö<lanbeıldOnukcıldıı,boyot.ııroıı<ılanThlltiye"de;lkl<e.
IIlI'I\IM:IıEııIJlııorıııitlban;ılolaedilwı
<larbeha>ııbO'idı1llısrl'\.aboul",luslıınny&lgı1andıl)ıruıdıkkBtı<;el«ın
lxııçun~<ldomayenIennııayısınd.eml<of
yaıııı, E,geMkon ı1eve.. ndokl OlırU'lenme..'n NATO W1<e'cnnı!e e'uııg·rçokleı;uOlnlklıyde<l.nOen ..,
1950'1"'<10 tın,lnyo" Oloıllo yepılanmaııyle i1ı1kil' gonlldu~~ '"St>tloceF.yluloyındol03bın94k,Il
kaydodlldl AVllll"l Pa'I"mento.~"n~n 1990'<ln b~t"n NATO I<rooll<nruborcunuocloyemoclı'"<ie<!,
Uyı:ılerlndcldbllynpılıınmnyı ..... ynsndI11 I oalıy.U'mn'soneeıdıı""' ..
1>_ffyfa5'to
çaQfllu'ldııbulu"dul)u,ancoJcThık'Y'f'doıbulo:>nıı<lııbuıeyyepıl"

vOmE150RANlNDAARTT1

i
ı
PROF,OR,SALlHMPANWlEKONUŞTU: OTSOll4ŞKANılôALIPENSAAIotWKONIlŞT\J n:tMENllOM8ANINPIMlNlÇEKIP\IUlMlşıi
•Din ve vicdan hürriyeti Diyarbakır, 'Demokratik 4 şehide karşılık verilen Borç yükü 438
ana hürriyetlerdendir Açılım'ı tartışmaya açtı 9 yıllık ceza temyiz edildi milyarı geçti
HERIluDlNlNICıtRlNIo4EKAkIONA5AHiPT1R ~çOztwllWTBıY_"ZNWlloUlMEZ $OIh"-.sı:öıN:MoYU~~ GlÇlNYIL nO.l...ılYARı..lRAY1l1
.Maı""'llIlıoıı:vat~SOyılınıl:utıaıı>a _Dlyo&ı_1'Icıom.w5ar.ayıOd&sı t&lafm. ._ccıı_.....ııgıpııı:ıo.~oI_ .lluIı»Mııııt.ııoııubCıverıledaeoce
pmg"'''''çE'!ÇeYI!t1rı<leduunl ..."" P"'".elde da.~Demotı.'ılıAçılım"'SoayaI,Slyasal..., bııoıtııu~4 . . . . . """"'ctıı:>ııoı:ıa.Ebop l'uıtlye·ı:uılDell<e:tiyı>llOlU<ll.lınrtllOlç
Pn:ııDLSoldı1\>O.-SIıkıpn>:ıI.ıı:ı.tloı<....-ya- O\ao,EtonoaukEtlnIen"lconulutopl.anııdl. -.ııwı;Jlolwı'!J:9:ı:-ı9yı:2
..,l;apo ..... IItOklIEIdoı.,....,ulUboılylog&Qltl
_QIi'l<edın",_~-.oebıı
De_.lıI:AÇılutl ..... "'I'!<b DTSOBo.$lIlInI _~ŞoIlıı.yaIontıııı _ _ eclaeIc yıı gfQy(lIde 15.2ınnırıdor
~ıbrlı,.. ~ D m .....ı.nIıur",.... GalıpEı>oaııoOhı.çoz""""'''''''teIYW'1'''U- IftIı)'It.aaı.Şobır.Pıo;adoQıbatırWıırnClınııo' ... uuıı 43IImılyarJ.avaçılıU.O"""
_

""-
'''_~yr.su<ıltl''l1"=ııbıo- _Ha:ıOıı>ıııı"",

tl-aı:ılı:l0Q;enm0... ~ g>boL..... h,.I"'. yıIlmUıııı.ıIyle'!UrlıJy!O"mnmeılıeıı


yelienlJ'!Utl"l'l><- ""oInItıdanhw..,..ıeııbo.l>. bru"N....ılnl....,...ıTa~""""'" ıuı'*-l(ınbfılria*.-~lanIl __ )'6aeWnbnıtboıçsıı:ılı:u380,.3:Dllyaı
:oe=eıı:~·fIICbnde~tu ~geıebOımvwvuJadı. ıı:aq.:.J<caalılıoy.ıı.ı-~

l)~~_-rbl'ı. llHalıool~.n. )ı..-ı~an. »)..-.....,.n.


ATAMASIYAF'IU4AYAN

işsiz öğretmen
dershane
kapısında
umutarıyor
Devlet, dinden
elini çel<sin
LAiKliK, DEVLETiN DiNE VE TOPLUMA
MÜDAHALE ETME ARACı OLMAMALı' HAlKINKARŞIÇIı<nI:IBAŞllRT1ls11vASAI:INlvEHb.LADEVAMEDIVDR?

RESMi iOEOLOJi. niN ÖZGÜRLÜGüNE ENGEL


.Doç.r::t.BLIaI~"DevlcunlOkpan.l~
OEVlET.KURaAN D'RI'INi GJ\.SPEDEM1ö2
.·Kı1Jk.kıyaloıtyaı;a(jI.~~ı(IJIl:YyUk
I<emalizmle hesaplaşmalıyız
ıeı;mJidcclciiclıwk~ ...... dınltıayaıınaeo..ıeı tıal<maıutlll\llo'elidılKı.ıılıanetWnıı=ldag.WacaOLlla
~ONEVDOCIItlAÖUNMASlJMÇOtUKlARINDAHESA8lttAı..ASORUI.NoIAIll
lcl<clıııdeoln'ııısı.achldaııJBmd(ıd"'öZo\llıooııIıQIm" 'l8ılaıkslnlnrıasılkullanıJaıı::e4ıııakıımıverIıı<ıY9lJ$l.
l<Aı=1<ıJı;u1UılıijUık!kil8il<llkl!!tJNlcüınleOll.lOplıJ oadecel<uıiJlın''''-hÜlU'''''llU.Davl:ıurıtiı..\ııU''fD-9dmlo .5akaJY<ı~.Jlıııx4ilıyeııl.l:addı::anMIl"dlOt1ııo:ıdol)u'daölcluılUmg>
mun1<ıılılcljWllma1stcni>'MRomılloildilcMl;ıyııp..dinI dcı\loıl~dlrı6'4lililUO\l iJlWIOkluı)u~~-;ym culıl>I~"ll;ılUalıutil<."B ..lefı:cmoıı.t<loo:qiyle~.....ı.,eunll"'Ç'llc»
CIOlaIeljTi1mef_l<m>;Ii<illilCmollcr<litij<JLDevkıı. zıımtındıı.millkıymJıald<ınuıgasnanlaıfilMlI"!ıı-" ruııılustıalıuıOOı<ıVfltıUNa>:Zafj'lltJdlılenlıı~sIstı:ımlnl<uısn:ın"",,·ıa
ICfJlLınıınubcnıll3ıolmıııınusuııdan'l!llQ>Çlooli." ))H.Hlı...yInK .....I·lnrilportojluybl·. ""lıümc'$;iııhlçblı8OlUllUlldJ.ıte~Inı'Inıııı)'Clu"ık!dlKobeıloayf.ı'to

All8AVRAMOtlU I.AGfNDIJK:AB·NINn"'ElISlEti
MGKreformu
OHAL'in yarımkaldı Asker kendi
yerine fJUil/)nlv~,.llnlndonYapıa.
Gihspy.MGK·da)'llptl""d<oliiik"
işine baksın
EMA5YA liI<wı",,,,,, ,.(oIm/Q,da Ilttli/"
dllm~mnj ~b/yI' a<.,,-IMI
"'~K'NINMODAHAL5lKOlt/(UNÇ
Illı~lı.rllll~ 'I'f.rl~'~ ~Ifljrllr­
.Eslci1\ııkıyW\llKııırnaF\1ı1amoıııcJ(o.
""'dl~I~ly~.ıJr.rln<IJ'D• • lId'
1""'I'QfIl>~N.bıôı.~TIlı.
otkhlnl~ıOnl.mad.gI",~_.
klY9i1&üO Uı tılmADıııpoıl"nllda,otdu­
»H.bert~ ••'bı oonken<l;}'lIklalanınındşıxlBki!<onU.

lMIaııo:;oklamol"'pm:ıyllmılan."""",ıaın
Iswklol<lolll>lıınıoluşı.ur</uo,WnullOylcı­
Yeni anayasa lQıı),·MOK'nuısivilloı:ll1,ılılısm\Jdahılllı'li
""'kımyblrşoyAvıuıx>lıl<lllÇlflrnOmkIln
şort,omQbu dınnyıı.rıhlıdunıın"şekilrdBlo;:o>,ı:j!ıı.

Meclis yapamaz ll_sıyh.~.

TıJı/d;'e~y<1Iilılr"""Y""""""'"
pnllm.ıhal·9o/dJgI"'<6ylcyo~
Po:lf.Or.Mıım(oK4Çll/l,"IIu _
_ ronI""""""' ......."'..ı..
lıIr_orla)'Il"""'~i{in1ıu
"~pcıdnmonıı>yDkoı\:Ir~
)H.....h.,1f • S'to

Gazzeiçin
özgürlük
konvoyu
TABULARı
\
~RTIŞMADAN llXlVIWKÇEC1KMENlNIlEOalAtlR

Medresetü'z-Zehra
bir 100 yıl daha
içiıı
kaybetmeye~im
GEÇENvtllYltlKAVBrnfK
~GoııcIVayınMLk,1tWKAnm
Olli<l<;yu,.VoruEOotlınCllel!;ıoıJl<'Oinln
du'enlediOl paMld&, Bediuwımun",,,
Me<lı"""n{z.Zetua~rtle<;inInLOO..,nO:ı
''TARTIŞMA''VI AÇiK TAHRiK SAYDı STATÜKOOMADDELEREOAVANIVOR Cın:::ıob\libiWoilndo.pc_blr",*o­
·l'urll!lıl1lnKıııJcııhıırnımı'dakıI4,ısnşneve Iar.ııııım<leın~"oıdu~unuboli",,'c~.
·~·"OCoiıı';;;ouıui·<lo(jişlrmll!lküın.
de~erlendı"n"topI.ont1Sllldako,I\I~Erıl<:ı­ ıe.·ın.ı,ıaçenyllAKP-MIIP'lIifaloyIaM:ı::li<ıro
"I'ıqııl00_CJıaıtıııyooı~ol­
{ıan,-lnterTttt.o,"'l<Mzy<ınIa.'<la.g,ızeooı;ny!a­ ""YIb.tıoJguıl 9"l</aıldıbirTUrlaye.Ctut­
~"\inMmlOClenı:banroıl:a.ti!ıl·<lüwı'
lenndaın<:edon,nceyebaYl'a(j,m"ı,l$\ıklil 1<:ımosin:nAııl1yid~ijınhııM ....
OOQ'u.""'.".AIı1ka.... <liIrI'),,~
Maışı..."..,,,,,,,yasaı"ızı:ı~~,hulo.mıJe. moIgeıoicı;e_~muılaıılıılollıı.bir la~C<ı;:ooI'ÜZl'llı~.
nn1,,,",,"larnnııı.bo(jur=bO' •.,....Wıışmııloo­ IikbiJyilı'/IIId"'Iı.,~lı:tıybe"n.yetiır,-dedl
UlInftonsuıtalo:xlıınşildr,<ıto<lenBlış!:lılkı:lıu
nusuyapaıılaıın.buklıv:o:ıılaJuzcnrd<m.".. di/lauıratıım""'till<ı:ımınt<rrd~ })Çül>..ıII(.hılmon~n_1II'<b

!anyanhşıd<talO:OJlayalllalıIannYJpUl<laıı, \fIıtlŞllma9ıruııılıril<_nilelcrr.esıı=ıl>:r
açıl<bıııahııkı<ınbf4o\buçGydııı1.ldtı'doJdi <;cllljlQolarlll<;<:ın>mIor<b.IUbo<I>ayf.a'tlı

PROF. DR. METE TUNÇAY:


Atatürk kendi
rızasıyla 'tanrı'laştırıldl
ATArtlRKKOılOKURUUIU,JolEVllDlBlLEVAZllJll
.iolanbul llolgı Om"""i'''' '!'alil> llolumu ~kar~ P,oL Dı
M"",'~/,Starg~fadimeOzkao'a~r<ipo,
\III<la,"'I\iıl<ij"'oolm AWüıkl<ı.iltukuıuldu.Al3\uık ",nnJaşu.
rıI:lı.movlıdibikıyaı:ıJdı.Bu, MustaI.ıKomal·",~oodılJa(lh· d
Ouı<laba<iladı OdaıaO'Joldu, Bundaonundagünal"
"","",ldın<lı:l"""lJtWlllipo<t:ıj
...yb'·d.

iŞTE TÜRKiYE'DEKi AOGERÇEK MAHKOMiYErKARARI BOZULDU ooç OR, ME5lJTVEGEN


Öğretmenlerin Fişlemeye tazminat Yeni Ortadoğu'da
yüzde 70'i okumuyor Yargıtay'dan döndü PKK'ya yer yok
YOzDEıa'IHIı;ıdTAPOIlllMVYOIl "KASlTUAŞWoIF'DENtfZAALI4IŞlAIlDl ııOYiII(GOçLERPtl.I('IAROlVERMEDl
aıııı,""UııM'ıSlt(lSlI\ekıoruPıol-Dr,I!a"""on ~otHui<ulcDı>ıtest.''tanlr&ıııiW""",''''. "OD1U~06rCııIiıııYe(jenLLLLC',..'I"P'
KoplM.'"YapılsJıal"'lll1!M'flIg<:rn,tılçlııtap<> tı=ıı<tdıQ.ı~bUvatan<lo:ıtıaJd.mda 1$ <!oI)eılendlu"o:ıo.OttadoıtU'dayapılrMl<ta.
lnımayan~or"",yıJıdo37.a,il<iay. kasu1ıtiş1eme...-nmıpnuıtannt=ıunıllı:ıd(>.oIanyenıuı=ınclo,WyIı!<l/UÇlcnnl'Kl('y.bif
clıIookıtllPdoo.ıyan~",aru
.... yuı· ... PKK'nındllb.ınurır.ukında
ın••"",.·ıtııtankaıantx>ıdu,fuiı<ı,ka:nııgi:w.rU.ıol~,
dıı:rnOUny>ı<ıl;ıe;)irogoıaThlkiyo'_<iojret. 1e<inuıkuswlu~doı)aıııazmınat<JA. ~\:ilydeIu'ı\ı{ıen_buplıı""d""""l.-...-
~yU:ıde7O"JruJlIııtap""",,lOdVıIQbı: ~ıırı.l<ııMllerinoıtıcuedılmek~kloıe I"flPıoc"",..ı.uıbııaıo-ı"'Y"oııekliolaboı.c.

l/OIQOk"ş!ıkIir-.lektmıştu._"Yfa~'~~~,:!,._". ~açı!:ı.IliIacıeıtılbeliıul_H'boriAyfa5~~,.I",'~"~~.~".-"P.""!I'~'~~""",
ERCiENEI<ON ı
VEDERSiM'i
• •
IZLIYORUZ
AB TÜRKiYE MASASı BAŞKANı: DEMOKRA-
ı:tK AÇılıMDA BA, ERGENEKON'DA DA
YARGı ÜZERiNE DÜŞENi YERiNE GETiRMELi.
DERsiMTARnŞMASlNI izı.ivoRUZ ORTADotu lLEYAKINLAŞMANız M
.AB'l\lıIıö,tı_~~"OoOıııenvegıeqent:ıırı,ı!je·claıııknıııeled>­
1'ıIcn.·F:ıQ!'rıelaıJoonusı.ındııyaııWı~oı1üıkıyedelcibu.~Ylwtlfl:lIIlanIIo
OymenmDerlı:n-...:lolııoozJerim:ıboır- AB'l"ı!(ıılcnd.uCUljııfyıntllrııol<ıaslYl ......n
\ımıCıı~~Elı.ınl.vı<lıld<allo·1ıaIdanıIaSll\lll'oI<1'*"'uVlllll\llayan~'1ort,
~dedı.·DfıınoIo:a:ıkıw;uımı:ıada.I::ı·1\ııJcıı.<ı'/llIlOnııdoOuOıı.:o:eılyklll;;.c;.ıeıtnlııe-
goımoJo;ın'<IaIo.cIomokıaı:Jıt.artışıı>:>b:<IlIdııy;ııg, IlfI"ll108lJlloo.p,1odollOlknlİldJ~nm
uteM&dIlŞClNV4Pmıı!ı"dıyenFlloıı,"lluUlll Qltado(Iul1eııı,ıoıollçdıönomll nlrJcıı.<ı1<Qrı.

-
buntaıdomoknlııkolnıul<Ç(ıWl_bmmlııı p.ılaııylıınııkodııılylllifklblÇlndoohuMABı.
OÖ;ı~!\llI<kIıı~l<)l(şelıhnd8lm"lW- çlııdookıdilllyloluı;"H.booloayh4~.

Y~(RTAL.AMASI6

GENÇ
ıo.-t',i,H.lKERlMOItUI'OR

YAHUDiKIZ .......
liBYAYADA
HACILAR iSLAMI SEÇTi, ARTIK ViZESiz
ARTIYOR TEsETTüRE GiRDi GiDiLECEK

MHP t;ENEl BAŞKANı DEVLETBAHÇELI,

MHP'nin yumurta
atacak vakti yok
lı~dA'DEKIQLAVLARlıN[EDENPLANLANDI
.MfIl'Oenellla,""-nıOovıuıllahÇ"llt!.lımu'do
D1l'kOll""'fUllayapılıuıOl1ldlrı<>luyınl,'AKP"nln
mllbltrnııl......ıdıuınuı""lol<ılGl>II.".(hni,l>un!a
IlIIlımJel"' .... t~'.len'hC"'I~
Yine faiz bütçesi Yüksek vergi itirafı BwıUlllllıoınoıoı~'deoonum""'\İ10<ı<:tıd0ın
plarıla:ı:ıı.ıfMHP'Iuııyı,mıur..&aıacakWlkllyok.
lUI·_ı.tylodeO<-~lı!odıııllHoborl~,""
~~~BENI MAHI<UM
• A

HAICIWlI05A\,lsTAMIJlV7.sG

iıiıSAYRAM

EDENLER UTANSıN
"DEPREM iLAHi iKAZDIR" DEDiCi içiN 276 GÜN HAPis YATAN KUTLULAR,
NAMAZı SAAnERi
IAYRA/olnam3Zllsıaobul'da
01:SO,AnI<a'a'da07:31.lım~·~
ONg,Ha~h'l·de06;40.Ed!'·
ne·de08,02·ıı.:

n_..." ....
.........

SEKiz SENE SONRA VERiLEN BERAAT KARARıNı BÖYLE DECERLENDiRDi.


IlERAATKARARfNıAiHMVtRDI
_ _ _.._
-.ıar"'Hoi< .-ıe<~~Buıı.
Bu_ıw;_

~Z16l1U"bo::o!ıo;e:>dttl:ll:llClOlm::l1

::=:..,~==
__ t.=ı.~ıloı)t/<.'llıJa

i:-.ı_~AlHMHayıı.ı..ı
.......... tilılılı:azoı:ıtı.ı.hı.ıuıyeliı>QIWÇı
""-dodl",,_5bıneuıo~ıı.ıı
lıiımetllllııbınat,ondBnl<n:ll.ııeldı"

TORKIvFNIN SORUNU ASKERi MODAHALELER


."l\lılo.yd""IIIIlIIlooo!!IloııQ""ıııoIa"~~He:"
lOOClOlXlııblrıGoıfı..ı~Y8Pycır6O\<ı,?I\;Io.
lDdlIlIçihtilAl2SŞul:::oı'laıuımo:ıcm __ omnıı~

nokllollkq:ıllşlorM}'l'IpI)O:C\lIIScnın"l"'n&kıdev3rnbşe­
kıIdo~""~IÇUI~?1lıı
1c8dar1;ıı)ıtn:l**,*,m:k!ı.!lı:n.."dtbunlandtieve=no­
"""geııelııy<ııBl.<IIIo~B.nlanıw-<*Il.ıta:.-

--....:: 276GÜNlÜKHAPSiNVANuşut;IANLAŞlIJ)I

~
.. o"~~:~r~;~ ~~:~~ -~ ==.""""~ımı::'=~='ci:
~~ - \. ,.:- --=~=-~.~...=--::
_ ... _ .
~~~. 2 i
... _ _ ........
=:ı.~~~~~,:
Idhılı:ı*ıan<toOıınhalda..".e::ır,1IIıIıı"IblooolAVh4'l1

Kriz J;ıüyükleri değil,


KOBI'leri vurdu

POAŞ: Maliye ile


uzlaşma sağlayamadık
»_soyf.s'te

Dışişleri: israil'le
ilişkilerde kopma yok

GENÇLERI
I<URBAN

ETTILER
DANI5TAY',IN KATSAYı K.AR~RINA l:E.E'Ki BÜYÜK,
MESLEK LISEllLER GELECEKLERINI KARART'AN
KARAR YÜZÜNDEN BAYRAMA BURUK GiRiYOR.
Mil.lETiN VICDANıNı YARAUYOR
1IHtk·ı,o.neıllf4\WllsaamUolu,ı:ı.nır.av8.
Daııoo>nın.Yöx'Unw~~~
Iaıkutıltakl,mıılttuaıııunyunııımmnıduı<lw.
""""""''1<amuV\Odanın.'aha<au.OIliCllIi··i!a
deeuı,UIıl\l,olınıınkaUuıage"ÇiaMaj'Iar.u.
19l1wıokloılıIOJllIy\ıısıtIıkyll.jllldıQ",'a'Jyledı

YÖK YENi BIR DÜZENLEMEYAPSıN DtıcHIgIInldl"J'try"g.ı"'bo/ıIyIo9r<i/urW1"I.",k/ldtlfat·."Ictı·tr""".dayl<m~


aKa'..m wııklIıOlIG,.n MOn!u,·S.tlQ<ınel """'."trınflldıtrdl1n/ldtl(at Vııt(f:fI"'dıItıı",~h,""oIdulor.Aıafııl'tDmohım"nd,"'"
Ba:jl<luı,IIhrneıtGolıO:ıOdU*,_~rlmoo' "'-~AnfogIInIJ."-_.'/IdtI""'rııbfotı_.Mf},doIi{r'tJe"'"
dwedeool<to.ıkn'"nnııllalonnlOf\8danknkl>­ wnI(nW)'OfIno~ ....... 1olhr')'09'fd/ot.IJugiltrWM'd<ıJO)/fOı'l~_
..
racıık",Jcılde,lcııllO','ll&ololllıl~bertala!
edecekyeıudllze<ılenlcmnYOlClBrallndaı>bIı
MIlntl!~ıı-ıaıcını~
..
"..,.d<ıh<ı ....... ..-~_~. . .
'J,.,........._Iıoa~hıxgöroWrıi-.-._'"""7'.
pıbıaı(ı.KdıIıo·.-r

AIOIIAŞKANIIWWXDlIAIolk "i!iı.ANAIAIU$lMllAr.s.TOıııcuA'fIIf'
SOflUNU sivit..BiRAHAYASAÇ'ÔZER
IIThi<nıkr.oı=ı'olıll:llCle<lllBoofbr:ıL~
"Eid Mubarak" Fitneci konuştu
Ab>y_bu""''''''_~~ MOR.Oıowu.RINIAYlW4N1OIT\Alll fu.iVOCUNmııWRAlM:'fTl
bıIr _ı/gılı~'l1NM"do
....... __
.... .....
~IaIlIl'JI1<W>o qxuı.
aABD~BaıadııOlıeıı>o."""" ~"",,"""""'F&­
ı.~Qıımıa.AlID-ed'irıya~ ~"'*""~_
_m.ıınlıı.mdı:LıQuılu...,.ııD.MtTBıa­ ... T\ııklye"ylzlyaooUdeio:leıımeron
1ıDlıı:ıkl~Aırbe.::ıiW,'ı_

n_..."._
ıa!:ı:ıdaı>.,.plııııoçıklaıııaclado-=
t:iı_ıIo~bıılırtilı:IL
••"" ııı...-."Haı:-.........-.
_ _ .......".,.,.,~'<lI-

yGfIc:ıtııoı:ı-.ırıçıIcI.omamılAıapo;ıı·Eıd
... oIsuıI}
),l.,ıboıı:.... (IIaywmıuı...-
lWIIldıılıoıy.-CÇlO-:Wildla./u;·
..... ~-ı;oı.~."'"
tudtimlıılAm~ı:ııııor~.
... baka'oıınız.benımlaDdençotda
dıı-"<_HaborI"'Yb7'. Wldıdoo)lf"dıedI..-ısoyfa!o"lo
N«ARASNIA't'l1)llASl: 6sYM1lAŞIWtI"~ Il.AD5P1,AM.A11l'l'ANJ4ŞTl

Sanayileşmeye darbe Belirsizlik endişesi ~Kafes"te CJ:; tutuldama


.~llou.'lIlIIıınr-. .osYMBııfl<arııPrDI o. Onaı-. alWesapmU)-'OIlu odd>aianyia
lUy\lgkiş:e ........ ı-wn(rn}­
"Q~~kıımınt/ıefll­ ~,..::;:~ =:'~:=;;.~
...,iW<ılıa!laı>eıylO<lıısıııaııııanı ıluıl'Wlu'belııteıelı:."Bu_ın blyHalılOzsa!an.AD:ıeyM\.Q.· LLL UL UL ıa 17' t.n ul
JiuıcumOz<ıclıiı._"'l'Io_'· ·'1$'.omınn...ıu~Oın'" ltit~ .... A1bayı..,.""mQul. UL LL.. LUI 1.11 ı .. ın ur
dı.Oı:dcIılı;"ThıIoye'lIIngcl..-·
bGWl1~""ı...nu,,:ıoAl··I"""'IıAkkında""Ol"'I1U'W18lı' III CI.LL lt.. l1.I1 1.11 IUI ll!
""VUIlJ\m~eflb\r,.ılıdıııbe<lır. blllanOllOt_IAıı,,,'roba ... yeoınl.k~ıa'_ıa\Ulukla
LLL 155.• IU1 5uı ı,ıı'" -.ll
SIı~vunılıı>.'l",t.ı· rIIl'Ilakvimlınlı9bN.Sın8.ıakvI· ına kaıançd<arıldı.ly",bo.y",,'ld
yUl<:_~yazılıedı'
ym.ı:ı:ıı.ınıhayreıe~"-' =~=ı:.~~' ~:.ı=\~::~=n<Ja
lltbb.hayl.4'to I)H.-lsoyf.4't1 lltilblrls:ıyl.S1.

SAVUNMA BAI<ANI, G.I{URMAVBAŞI<ANINI AlLETTi »-"-,~ 1. JIIJ


Tur
.. k Te i e..om
c.
evdeneve,doyadoya
·1i e

ba-yra-mlaş Türkiye'
((ffl -'"' :ı......

~
~ '~::
dG>~_
--
:;::
""

GERÇEKTEN HABER VERiR •

®:J1G
- -
YE - ASVA'NIN BAHTININ MIFTAHI, MEŞVERET VE ŞURADIR
21 KASIM ıon CUMARTUl/" Kr

iDEOlOJiI< I<ARARA ı
p~ii~ BÜVÜI< TEPI<i

yo . DANıŞTAY ANC;k
RUTMEYi DURDURUR!
YÜllU" Y" ~.S'T~~~" LET
KURBANKESERlIENVARALANDl1AR

UŞUMUZ" Acemi kasaplar


ÖZGÜ~.~URDURAMAZ! hastanelik oldu
TEDllvlAlTINAAUNOllAR

~~~~~;;;~~;;;;;a~s~~~:;:~~-;ai;;;sı;;~nde-
~ıdundı:lnbiry;ırıaıdakuıtıanı­
nlOY'lçalı:j<ıııbazl_~_
__
lIlI_"""ı:ı..-ı'dolıw_hırt­
.,....:anıın'Pıaıı._

ki karannın yürütmesinin Danıştay'ca durdurulmasına karşı tepki Çığ gibi büyüyor. 18Mbd8tllClavi
loı·do.-...~_",,·
OıILınıı eılındı ŞWıU:

KARARıN KABUL EDiLEBiliR YANI YOK eGiTiM sisTEMi FELÇ OLACAK KARARDA tı4iUET iRADESi YOK ~tIırıdonka:clılz:""""'~
9lOiod&--~çıolıııt­
RoaopnyyıpEl<los)an.ı:.r.ıpy'", .,...~ı:-.ı-Seı:ıı.e..-ıınllapcıımYıd.ı:tç -.rvı_~edonOtalloıgı.· ,......_ _ gybn. .. _
lanbaQı>,bır_~

"ülıO,bılJ'~'illıufuu1ulnfOY\ededı·-9u tıı:UlWıdf\ı:ıQo .,...,.......-. ...... Deı".~"'de....ı.:ııııal:ulDkıl:lU_


__ Dolo.;=ylıı.
_~.ıocııo,kl:ıırbı ~ .... ~ _Iıı/çoıacaonoor ...... 1u\lkıfJ ..."..,ıw.o.t)o>-.pgondor.
J:qtel:ıı:dedc:ıpkb:.,~:ıı:xlorııycnıı
&=ıııbb>lodıWlıaçtıuyamıoiSlylıslilmdaı
loda.-.ı.,.,.ı._-.1lorıı!jıay'ıı:ıtl.ı
_ " " " - ·... _ _ lıoIı ... ~Gı-
.... <tlI!I_~lÇU.b9_~Ka-
}' ......... llo;b" ""l'l'_"'" ERllOCAHEVllP5l.I.TAH'llAKIUll
olll.. ... yıug:ıkaq&odayapıl..... goeıel<enlef,
_~_dıııOIı~
~~-:ıbı'*"*'gilıiliDcoden
_dıınWdlırxWı ....... _ d o ~ ·
ttı<Bu_nıa.N.... bcı~<t,.ı,
_ıalop.....,..,..,dodııHabori"",,"OI Liderler bayram
namazındaydı

-""-
l1lKA.l1N~1ı.çEsINoE ÖTV~r.aJRI<AVHAt.ı IlAŞMÜZAKEREdEaMENBAt.ı$: T'ilKrndDERNB<lSliNlNlmtl
VATIlNIIAŞlAIll.A ....VRANlAŞTLUl

Yolcu otobüsü Benzin vergisi Türkiye bu Gerçek ve kalıcı _Ko:oıltopeam-."""'1oIcJoııı.

dereye devrildi bütçenin ilacı engelleri aşar demokrasi T1IMM~Mııl:nıetA!>Şabın.AD.­


ıa/vft''''''Kwııluca~MNm
CaJ>ıııı'nılelaldı.~E'ıIoOan.
eGl(işlVAll.ALANOI 5ON4VIIDA'lMtlVMWliBJR MOV&lIlRıııla/T1REUClz S.\HTEKUTI.AMAl.ARAKAVIR
M)ii""'_ ....... EyUpSulıo:ıCamI·
lI'!bl<Iıt'ınThıllalUço6lndo)'Clbı
LOb\lli\lnOnblt'lnınyodev,lImnl
.ol"'CIl16~yorolıındIO\ııyyo­
...
. ::c:.~~~ i ==:~~=n:
do:Me<&ıcnJ:ıncınlj(,JChrkalcn\leıln. . . .kereJere~llSln<llın!lOn'ft
::t~o:."'::,ç='~:
muunba'l'amlru<lıunalaı'ruSUllti
"00 gı", CIlPOooelBaşkanıIlşykol.
b,ı.)IIam_Omii.kOyA>:ını1llııı)$ı
Cl:uııardı;ııklmın.ıli<llııldl.MHPQ(ı..
rloouOıonol<lnloıooOlOb08'lonçı' olduau
<lerı bin 1x>1lıull)'O< DowIeıın 45 I'lllJl'Çtll)! gONlm<ıml$l' Amb 'N buhnuvoıuz. Sl>hlO lruti8m~18' tIllilW;Jwıı~boyıllllltıaıMD;;;n
ktısa:nnB.oon4yıl<lıı91mılyaıILl8 TwkiI"'_'ıdıı.buınIl'lU8<lOOft. tnem1voruz.Heıkealçingu'ı;:oıkl'Q OıızIMedoCıımünı"">ll_Lklcrle.-1ııy
~8~~=~:,:~~~~::,ulonl. OlVlII'hrlgınınş_ ~·~~U kB1Jçıdemol<.tlll'll.lsIlyoıu."<ledl 'nıılıuımı:u .......... eııml<;ıkışındava
ıa~~savr.5'u
))fblıoriNYfiS'"
»)H_UVl·S'Nı 1l~nyfıı5~. . .. .)...
",- .. -P"!•"',.,"i'ii""

.ı~ımn
6.8 MILYAR INSANIN 3.4MILYARI ŞEHIRU

DÜNYADAKi SANAT HAYATıNDA


iNSANLARıN YARıSı Hiç iÇKili YERDE
ŞEHiRLERDE SAHNEYE ÇıKMADı

ı i siSTEM DÜZE~.~DEN
SORUN~RÇOZULMEZ
DANıŞTAY'IN KATSAYı KARARI, KÖKLÜ VE KAPSAMLI BiR SiSTEM RE-
vOKsEı<RvATVERGiDEH FORMUNUN KAÇINILMAqLlGINI BiR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDi.
Akaryakıt PAıvATlFçllıOMLllllEVAKITIlAVIlDIlMlS1N,KÖKıOçöz1lMIlUlUNSUN i r --
vergilerinde m>an1Ş\8y8 Delı08bllıt ThmmutdaVOK Cle",,1 Kuıuhııara6nMnalm"""OSS'<\e ~
LllldıMısııl'~/ı:aI:1IrnIa·l<aranlÇUl~'Y!intllı6Ud",duıma·"".
dünya ıannıı~aIIr$kMI,201aı:ıa~OSSıloıl;phoı.ır.ıkona\'llçıkanbalıı
..... "'~gıdermok.... ıneoIııl<1loılılıIounrııaQduııyedıııpo;l!wıııtnııJııı;a1

şampiyonuyuz ~IÇlZIYOIC."""te:.ib_"wVUOUkıılDlll·Ulnl·çOıIlııı·lennde
y::-..~~ı.oıoı:ı.--..<luyo.ı),ı)'IlI
ıioııllMn"I'lJlJf1KAsıOUllJ VAIlGlRlRllUolUARnKDAHAFAZL.AEJlTEl..EHlMtZliRZORı1ıLUlI,ll(OUlU
AııaDıoQıtımŞu'
.... OPETY_ 18IıIIIIırdlo,'ZII.Iayz!ı-...._Y\A'ı:ılııQeDıuIIDl961~
_o..neoı
llm~~F\lınıılOıı·
n:ıın _ _ ~•
-....mIiIIeı:lnOflÇlllllYle ...... _kun=la:ı"'"""~
lJı:ılallmı:lanıı.-_~lMıı~"""'ı-iIopelı;opılon,_
..... la>.
<ıiIk.ıoıJıııcI<llka..-yakıı;~
........ lIi6ıIamn~<Wcaı.~~'/llIgIIfIot:ııoIılıl .... _1ıuI<ul<
oIdoounubel~~lr.,ıı1r.aIYa lnıuıIııı:mııUW.ınl:ıııdornolaaıik"'llel'~I<ırwf<uı""lıdchIl:ııı~_"''''''''''

1QuaIQ~1ccrıusunda'l\lı'
.. ukdalıııtuııı~b:f_~geJdıOıvuıDUlaı:ıl«
k>ye'nln<lunyaş.unpr,oonuol·

dl$ım>vcaır.aıyakı"'yUlOIıIk
""IlJll<oyrıuın,nhukunıeOonn
m4Dl'OI'uI<lı$lııılıne~
oavundultoborlyYhi'llı

IlOAÇlARINlÖOEVEl:EK
Türkmenistan'da bayram çoşkusu
Dubai'ye _-..-"""""'-...,r-.....-.•_
.. rwt_.. __.._/ı:iıı_

Abu Dabi .... ..... ....,... .....


'
"
"
'
_
o
r
:
d
.
.
.
,
.
.
.
.
,
_
ı
ı
:
ı
o
.
~
ı
.
;
ı
,
;
;
t
_Etn9U'(;oıf~

desteği
-'_..........
•• _/ıoıoıım_IıIıt
~ııoı___,......DIıını.s.,.....
",,"Tok

KIdl_IWlFu:DI
_EınaIilr.Ioıınbafkenli""peı·
ıalı:eog,ml\lıuD.abiyc<kılıle­
4 . .oubaj'nlnbo1çlaıın' (lde·
mOllI"" yardım cdoceklennl
apCllkbubcoçlarel<ehlol"",·
<llıllCÇlcıolb<:akiarırub<1dıı<l,.

ıO<Ab\lDlıbi'nlııbuaçılWlma.
lıycrullrııınsallr.n:ı:loırl<uaınu
ı.aıır.ewH_...,bS'\o,

AÇiKLAMA
slZURIN !>a'yrMlltPU~ ~ ~
hp,ı~ olmısı. '"trom eltMiln~ının

Fı ıstinli ı iş kurması
bavra",'ıiftltn-eyR'i~~k.a<lro$U·
oonnobeueıel>il'Yl·",imlyap,ıtıôi",,,"

Rustreni yoldan çıktı: · Çocuklaryine Deniz yetimlere .... Yoksula


leoigıbi~pletlebiY'irrwıiir;"ıloı·
dunco 'lunltrtnOt: 12 <ayfa oıı,.k k'r~'·
"'ld.OIl(~ıı,AnI.~ .. kilr'i'l.ıviluS'·
""i u",uyoı,bayr.",....,"",'l0r ....1n.·
Kaza mı, suikast mı?
)).-ıuyfar<lo I Feneri ile sevindiler
»_"an.
iHH şefkati için faizsiz kredi
»HaborIgyb"da
be, .. yoru",I.~wıeı6<ayf.oIilrilk
I:ıiılikleolmavıdıliyonıı.

I<iLis'TE I<ERPiç EviN TAVANı ÇÖI<TÜ: 51<işi ÖLDÜ ,,_......u ,I]


BÜVÜK ŞEHIRLERDEN KAÇıŞ BAŞLADI PSIKOLOGLAR BOVOKLERI UYARIVOR:

DÜNYA YENiDEN EBEVEYN BASKısı


FITRATA ÇOCUCU ÜRI<EK
YÖNEliYOR YAPıYOR

•• ••••
BAŞORTU~U
çözüm bel<liyor
YASAK BÜTüN ŞiDDETiYLE SÜRERKEN, BAŞÖRTüLÜLER SO-
RUYOR SEçiM MEYDANLARıNDA SDZ VERENLER NEREDE]
MeslEK LiSELiLERiN GnECEI( HA......U.ERiNE DAABEWRULOO

Gamştay hak gasbı yaptı


8,l,1'IIAM6Na:SıVERllLHVÜRÜTMfYlIlURllUIlI4AIWWllESKARlMOZDO
1IEsnaI-eS&naıkaılatD8tnoÇı(ESDER,\o...ı~MaIlmuı.ÇeWc.-.De
~-.... YO"uı:ı~leyegu.... kr.Ayılaı1<ır~kaldııanl<ar.ınııuı\UM­
_dwıll1Jm$lllllb:ıIıak\llllboolduOuıNtıelıı1lll
..... ıw"'Ulyuı:tılnlo:'ııaı
~ .... ..ıe.-boıyı.",eın<8IUldobUy\ıkuruıllUyaflIwoınl9OY1odI

)1 Maı..hayb4'tt

Vahşikasap Iuı:HAClKAFiıniY\JRDAOÖNoO

Hacılarımız

_==-... .- -
sahtecilikten
gözaltında
ÇÖZEacıZ DIYENLER SÖZLERiNi UNUTTU BAŞÔRTÜLÜ BAŞBAKAN eşi ÇARE OlMUYOR
'tlııIlerI."tiofo!ıılıııı"~*ııIaıı.ı
~ ... ... dönüş yolunda
ıı:=.""t:....
.MA2llnımEllr.oc.ıı.$ı;bl~Çıeırlrı~
-.--
---~- ........... ~
1Il8lıılla:ınıııuntıA:4dcwmewoın;-.ıseıı.7.Ilıı­
......... ~oIobıJııoa.bıojbelcanolatı;ljyox~
.... 1ılpıIıı . . ~-"".....,'"'ı;JilÇlıl.- .. VNl.INlAIlIli6zVAŞlMIIuKAllŞllADl

:::=~=
===~=-
__
IItl)aaırıuı""demeolı>lt,ıOliQ;ln~_iıIlmı­__
~_"'Q(WlIı>-.ııbııalııJdıOrlelcı

....... IR~~Ily-......ıı:.:n- __ ırm~~""

",..--ooıı--, Qdclo.... _ecIı!ııln:D!ı>_~

ıo.ıımzlıileKlNllllIıq_lP!ılao=alOlıımry<r-_ y..ı.:bulOn.,.ıdodyllilaıruycır"dedllIatıooI""",n.. ı)ıw-ı~n. mvuıı-oııleQOle<ıhıoalatı_


yalanlanIlVlnÇPI"'il&Jcaış.Iadı

SOS"'OLOG MUCAHiT BiLici, YENi ASYA'NIN SORULARıNı CEVAPLANOIROI: 8AVfW4LAş,ı.ıAKlçlNG10lvORLAR

MHP ile CHPaynı ideolojiden besleniyor Türkiye Sınırda iztliham


viZUIZGfÇlşK.AlABAUelARmROI
~BUPARTt~lROENBIRIDEVLerlN05TKATMANlARINDA,DleERJA~TTAIAKAl.ARDAHOKOMslJAOVlKl.." silah/anıyor
MJlEJI',..,_''''''__ .KıI"'to,SwIl"l·(1gki~YMlıın­
.CııyUn;Ye!lIIıyOlNew'ıb<lr.OCıotın'l"",,",I'ı<ıI.DrMıx:ııhıtllıliı:ı;·MHI''''CHP$jml~Lkıayııı.abılltadakııu­ naollnl\lkiçln$ınııaaıune<lcnblnlaı""
ıa!ı\l.l\ı<MI'ı:adalcıı.ıkne<lııdotse=CHPI'Il1&nst>,1o';eıı..,.,.ıulMııpe.ıIl$dıı.MHP_oyalanaınananbel<Ju'ÇIllbıIc_ _~.r~'do
lIloıol'lbı __ .."' Vlluırıdıı"lIllılwnıırıDdmolurlrBn,çocuk.
laııııpil<tll>dıı.Bltl<lılll.et:nustkaı.ıaıuıaa~Wo:iruOU1<ll~<loMı\lnııltlı:lıtluınlııwll>kak\.'llUkIimliIıı'na<lu-dodı.
""~,.ıLdOıOIr'"
Lııı'wkBdıııJaıozllmo1eh1_00ı;ıı<ll
»M.HlI.-y1nKtma/'lnJ6pı:ıN/.uyfa6·dl ))lb_"""'4'tt »)HlbofIuyfI4'bı