You are on page 1of 30

. ,~ Clinton Türl<iye'nin 21.

Yüzyıla damgasını vu-


:. . " . . . ' racağını belirtirken, Schröder, "Dünya ekono-
. .
&Jç misi ve siyasetinde yükselen yıldızsınız" dedi r-~~---'
~"1!1!Ii1!llU ...""""'--
~ ~ Yılmaz
ti OZTUNA
MOTOR KAPAGINI THY'ninlstanbul- UvMlI KULEDEN GEUli
. .. .H.v:ıd'p:ınikl I03~10ll"ıyI"M"I(.
• • iIAirtıos,
gid~nTLirkH.,"dYolla,,·n
ini•• nın".fTCni<n\oyisa!I.}
....... m<>-

PiSTTE BıRAKıi! -.. 'orbp'tı"'piMıenka1kls,"""'nda

~L~~~~~~in~:'~~ ~~~:~~ ~~~-


HlrkH'''.. linlaJlı'"•• cilini:şy:ıp'''''R

+
HER SEYi TARTISALIM
- Gül: Şeffaf
- bir ortamda tartışıp
"_.-_iıiiiiııiiiıiıiıiiii"l~ çözemediğimiz meseleler, gele-
cek nesillere yük olarak kaiiL ..
Galatasaray
DiNAMD'YU
FENADAöml
Yüzyılın en büYük
deneYini, ekmek
kırıntısı durdurdu

Bilgiyi yöneten
kuralları koyar
• Kol; Bilgi Gnobu Genel M('ıd(jrll Mehmet
N.ll>anlOilu.hizi f''''''''çevi,n'.nin
foımiılünliaçıl:ladı:0ı-""onkurııllanııı,
bllgi}'i),ö.. '.nl.rb<lirli)'(l1".-r-.I.bin ....
rroeoldotunubilcnlotvebul'lcbc
h01lıcc".p'.. 'en!cröncçıkacak.
lıZl.EMYlI.MAZIl.r:SlRAIllfI
EMoNoMlIiOHBrnmlSolll'F".'oA

BORSA'da 18 ay
sonra ilk halka arz
200 DAiRE
hasar gördü
ORl'AUKSAVA$Al.AI'lINAıDÖNoU

·;:t~~~r~*"Ef;= ~
~~~:w>.:.ı:=r~~ ~
2OOdıire~, 2Q:ıno:lı;oı;ıtgö,<Ii\.:rDI< :

.IIItIJQJZAMAHI
.CUmI\urtıılıl=ıGeI"He .......
dlıoooklıar.k01<lm"~i:LAt.

~i~~ib:~~~~~~~"~
1<:c<ı;;<ı.k~.d<lim·m.
>aJı",,,,,dl.Su"ı~o.:vı·11la$-
k;on,Eoad;se,"l;l'mGlkcl.ri

birtıirinc#i'"""",."ded.uw ;;~~~~::;=
ATA'YA KOSlUK
.Co.ıırWiyeIimizil~CUSlJAlat(i1('llnölıh000n71.l1ldörılırııürıOOAnrtlIabirseven~do/.­
dutaşlı.O&v1etiıızirvasiylebiılikteyıırdmdörtbir~rıdangeleııbjnıercıavatarldaşBOyOkör.­
der'isaygıy1aarıdı.MustafaKemaJ'inhavatagOZlm\Wdı!)Jsaal09:05'leülkedehayatdlmJ

: ı - L"I ...I.I ... H'V .


FENERBAHÇE'YE"
i PATLAYACAGI~
i i II' i
"
1_ i
i

i
)

miz:TıcaretKarıuruJıük!hllı'>-
r1ne"l'll""oIaıak,GenoIK
rı.j'dii _ _ <IoOıUIU-

sundoborçUarıjanyaııt>!jı
i

TaslIylHıılOıclıooletl$itl<ell·

·8996,986n.~.
..

tahsiııdlll'iIıI!le'S8PsatılpIoıme

i i
i

•. Bu<la
6.oı;ıı.3ll4OC1\..AR'd
K
i

l.89\l.02OEUFlCl"w.loplamr
'"

bon:IJJ'OI<l.... Odemei.. borç


bil">coyekad..-ı..çqclllzeı>i
_yaprnaya<lıırvarnet _do'vıımodeoel<tif'.
mekledlı. KıwroJoyuıUı08l'll'iIo~
BuçalışmalardQOr\tlUSU'lCllı: ........
Ekm2OO9'dakapatılonhesap TASFiYEHALINDE
tUla'l3.25a.413USOv<> iHl.ASFlNANSKUAUM\JA.$.
üN BiR
MiLAllIR
TBMM, açılımı görüştü. Erdoğan: Hayati süreci +
başlattık. Kardeşlik için cesur adımlar atacağız
YARıNLARı iNŞA EDivORUZ ÇOCUKLAR KiNLE BÜVUYEMEZ
• Türki),,'nin 25 ı,ldır (erör bd."yı. ya- • ~Riiı;ımll'. d<l'o"kı-millcl byna~m."ı",
ı.dığım br~ı1_cn_ Başb;ı~"n. "Ce"" bir hcrl<c:<iııhi«clnıesi"di)<:nEr<log:ııq;.'i):":
adımanık.EI'mildcıanh'f,,,"lvıı'.So- kO'''''lm:''lla!;ırılıııkumagömiip.U1k"ıruzı
nunda 72 mil)'On w-"no""k. Ülkent;' ka\-ga)" ~'" w<;mtyiL Çocuklar i:ininc
Kimı;cy;,kır'
il,inY<'''; ufuklal3Ç,lacak. kinkaıaınl:büyiil"'mo,:Popiilistsiy;lSCl
m:ıd,"y:ınnl:ın i~ cdccc~' dedı •
için dcıll. kesınÇÖZün, 'çın ,,,nı:. ını
iran uranyumu için
Türkiye'ye resmi teklif
DETAYlAACÖIl(ıŞi)I1CEK
.UI~A,,,,,,En<ıjisiK"ıumu6.,,.
l<a1U8~.[ran·uı""nıı'n~irilmis
Ur>ııyIJUI""U"lıJzOc 1j·i"inTürk~,,·d.
s101:1'"m..,"ı6no'''"'O~lir ..iA"k.un'y.,
ileIU.Ilaıad"l"'rrur\;:l"tl:ilae,,,,,,,,.d.
dc:l"liannKÖı\iıüIı.I"tiIbolinikli.ll'H

Açılım görüşmeleri
dünya basınında
.Amı:riIolnN""'YOlkT"",,~"1ürk
hiıkiim<ti,ıcrônibilir=k"ıle'ktnl ..
ı;ilizTIIII<:$,p!>n''laıihi'obrnkrıiı'"
Icndiıdi.AlınaııDeuıcheWelleise
PKK·nınd;ıytaco~.. }'lttdc1.ll''''
lIT 1•• !.si l.IIl I.n Vi HI
UL 11,12 1$~ i.. UL 1.51 He
IAI I",IZ lı.10 2HO .~ 19.11
ın. \5I.1I1S,cı iB2 12• •ı.u
._---- r;~~ill~Jj~H~H i
i e JmlliJJJlJ lliil'

Kanunsuı dinlemel .-
YiiREK
,~~~"'~.~_,~"_
iSTER!·
7yıla kadar varan hapis cezası
her önüne
gelenin dinleme yapmasını engelleyecek .
~
JIIlk1n<'sekıtıulod,le""", ~ IlEYFtYErD6Huı1lSONAUlDI NAPII,PARA'I'AÇKVRILME'I'ICEK

L~~.
- ---
..... ,---r' ' - - - -
• ..
'"

• '.'
'

...
.,
BEKLEYiN...

·1· . . i
••• i I· 'I

Başbakan Yardımcısı Bülent


Annç, gündemdeki konularla
ilgili önemli mesajlar verdi
KARARUIJKsüailYoft
•.

'.
,

- .':. "

"Örgütün bir kanadı ile Ergenekon


ortak iş yaptı. Bunu net olarak bili-
yorum; elimde sağlam bilgiler var"
8,3" 1l"""3 ifll ' H

e:mil'ltllillilil '•
.-°rzül.dinuLi.$ııUnlonnınya.
n,nda.Karnplanlııiblldeledon
iwn,;<yig(irm«liın. Z1le" OL·
",,;'dıd:ılıoş~nın:wJLH
.. ~". "'N
!M"Mg
""'' '\lo, '''I'' ..u:.....'"
ll' U4 Ibı !.Il H4 t.l! 1.11
UY V.O> 11.11 l.iii 4.111 lIı ,.lt
UY ıoı.ı:ı 'UI 27.311 4.501 11.41 :ı.ıı;
\1'll 1~,$4 ıs.n SUL 5.21 •.15 UO
raT ;w,;,,,,,,,,.,,oom,,

[~I~!Jf1ml F1YATI 50Kr


a, HACı ADAYlARı '~~::::::;:::'.::'""'~~".
.. .... Diln)'.nonıl6nb;'y:ı·

AIIJA~A'T
HnHrH YOLUNDA g~i~~~~:, f,ı",..ıf~)tdunıc:ık.:r""

"~M~""'." ıSRAIL barışil


e samimi olmalıi
~~~~~~~{ii=~~i"'i"ii,,ii"~~;iii .Cumhürba$lwıIGul.
Köşk"'eagırla<bg:ıtsrnillioo.
l:anBc:nE!ie«r'iOn.
Doau b:ı"ll için "l"nı" ı..
rniI-filisliıı.rası.ıı<labugiin

;lt=~~'~ı
~'~<~'=.~

Libya ile vize


devri kapandı Irak ordusunu
ıTSK EGiTECEK
.1lI1!111. boyunca
Genelkurmay'ın, Irak askerine 5 yıl
vermesini
askerı eğitim
öngören mutabakat Meclis'e geldi
OMAXTAnılKAlUII
• TU",~·, ik r.. k aras,nda"""
dôrıcnl<ie."I'n.konomj};"'siy:ı>i
.dımlıırahirycn;S;ılahııckkııiyoT.
o.:n< lku t1lU!'lJo>l<anhııöolr>l:
Slı\1Jnrna Il.ık:ınl<t;ı.11 almtb. ~
bir1iğil"'p""'kTSK.lrnk"*,,rk.
rini<S;Im:l::iki(i1ktoNut>noml;
"'tbi"lıert<~ıin;"'k

IlnIH8ARAYPAYLAfIMI
.Gc""I~"",,")"IlajI:aııI"n"'j"lIr.
dmcıI,niloLisldiilq)',,'kilil<rin

Thrıceli'nin<$kiNniD<rı;;m,günl<ıdir
k~bkon~"ı,h.,koinm:ıl"","
okJ.. Kim<lı:rdil:ib<ılWllcnmiıhiıdi<c
birgünı""idcndill"rodÜjoccl<
__ _ _ _ ,A21$ll.
Kutsal topraklarda
heyecan dorulda!
AkınakınArafal'agelen .Haftob.rdu.~bıımb~hxı3d:ı>l.ın.ı:ıp..

a~i~ır~~... =;;i~~=~~~
keıı~boIduaettl ~iarı.zı)_''''cafınıy>panokıı.cıdaak.ı ....

ıııÇalışmavı
I(örüklemevin~~
"Siyasetçiler, Türk-Kürt çatısmasına yol açmaktan ka-
çınmalı. Aksi halde ülkeye en büyük kötülüğü yaparlar"

AA A
.;" Ergenekon'da
taviz vennevin~
~~'
2 albay ile 1 Yarb~Ya Avrupa Parlamentosu: Ergenekon çözülürse Türki-
~~~~~~";..,KARARI ye'ye güven artar. DavaDa sonuna kadar gidilmeli
~~~""s:.,~~ ..... G6ZQIllıJvRt'DI
OtpUne~oIm>k'b"'ıy<lr_lı'DI .~::.;,.ı:.l\:<nno.......-oIar.ı.k . i "

l!L!ILI!m
't, ~ ~~ ' ~:
bayramlaşTürkiye! ~_
TürkTelekom ile ...' \
evden eve, doya doya r J ~
........"'",,......

Danıştay kararı
ideolojil(!
Başbakan, Danıştay'ın katsayı kararını
Mekke'de sevinç:
Milyonlar hacı oldu
'" değerlendirdi: BU KABUL EDiLEMEZ
~ ANLAMAKI"ZDRI.ANJYORUZ YOlGEÇENHANINADöHERIZ
• Ila';bııkan Rocep 'rajyip Erdot'n,. Da- • Memurların şrcv;ni <lo dctorlnı>dir~n

1 :\~,;;;;.~~~~;ıu~r~:;~~~ı":n ~~i~~;. ~tn;,:~~·:~~~~i~i,:,.n~:~:~~Ç;~i i ""H' 'ÜrO "Hi !lı.'.' mıl.! ı.ı+


m.. ,;iailgiilnlarnk,"'Bn,nmamıylaı<k<>- geı;enbanınadöncr.llnknka.anııl,ol.

~--~:,:o..~ ~k~.ria~~~lu~;;:~;~~';'r~r~~'r.olU7- ~~.?~iı~~~~:~~~I)";'''"''I-=blru Türkiye kucaklaştı


dargınlar barıştı. ..
~---=--..~ g~
BES-- KITAYA~' ~
TURK SiLAHı

lAT 7.&1 uı '-'9 ,,'" tl: UL


UT LU! LUL U2 :ı.. u1 :ı,17

UL 113.11 11." 72.11 U, ın!i :1.1;1


lTı, 1~ 1I!1 11.1:1 ~ii 41.11l Hi