You are on page 1of 30

Somalili kaçak göçmenlerin botu Didim'de battı,

B ltişi öldü. Olayın nedeni lse bir kadın kaçaklCl


öpQşürkendalgayıfarkedemeyenkaptandl •.•
a4fkl...·<Ie~jons~bt<"'beı"~.Dl<:lm·<leSornııIill~kg<\Ç­
"""*"~~llOlı.ınlllttıOonaY~·,·OIaya.\OOuk>donveço·
ClJk8~~oyO\ll"O .. y~,OlaV"'~d"nI'~ ... ~ ...
mokUı""vffine,,;ttilcFOÔIIn'n ...... kll69'n.nı.l:nesirıllaıllanan
lrısIıntocktnlnbt<I<bdı>...... Ida~Dr1<.. 9tItı'ldaııı.\'lf;)r1<.e\.
yOıUnıltnmey<i.na ~lnlOol.-ı<.... 'O'~.

~ i~:
Cıin on'ın yine
burnunu sıkt,!
17~~n''''II'Id.nruı1d­
V"'Il>ly.o«eıltn<lOne_ASO~'"
Ointotı'ın,.,.., ....... edo&1o>nlletfilO....
~ ..... nt>.ırn,,~k~.1lu9ll'ilntO,tOm
di;lnynıbQyu~IIgIslrıI~.Cllnton
il!şIrncIIIOY.ıındaol.nEıl<
....,ditljlnt
Fabrikası Erol Evcltarafındanelındenahnanışadamı 5eza1 Rahmı Ozden'ın I'nı!m.mosıdkk;>l =::~~=:'~
aılesllSO milyon hrahk seNetiili almak ıçın DNA testinın sonllalnU beklıyor Ieılçe~a • II ""
1Uııı:ı.'lııNiatailı;esiııdosa/ıilıôoldlı8ıJEeeMtlaI1Ero1_
Evctl'1ıı.damlanOlduıı>hldlawllenkl$llcl\'5atıpor i I· i·
- ...ıanb)tıoLv:ıi\lO<laJruS<:zaiRnlımiQıd.on'inailcsilSO

- .. ~üU~~~~~f~I~~I~t:iü~~=g.. i ":, .
d/;n·ONA'c<ıııı!nwnueunutrlJlyoruz.Fabrlkal'rı
'--.- .L..._ _----,J . ._ _"-------'nuzı"clı:Aerlırı~llr.yıbullll'Ql"de<ll..4ı. i ~ . ~
.1:ı,lllW,1 U~IMI(AN1ZNOı"rı,
<lom"srib' ... ı.ıola.
cotı""ıü""lIktı:lhcr.

iYiLiK DERSi
1.. =rtnesatl'l<l~'·
IwIIRt«:pAl:<lal'a
'.""Ig6>t.rdi.E.do>-
ton,"ııcnima<lırruvı:r'
mi$Wı. ... oIrnayaca.
gım-<ktIlII;Lkanl\l<'
<JııA."'",*,n"ın",lttw·
10 yıl öncesinin Erkan bebeği, bugünün Erkan IŞık'l bumunu sıktığı Clinton'a l·ıısııı<ll.uU."ll.ı>t>a·
""!i!~~~lI!IlIIIII!Ikan·ny.ınlljbiııı"'rll'
küçücük bir mektup verdi. Mektupta ailesinin sıkıntılan yazıyordu. ABD eski ::....uo,.....ot. .... """"'~....""_ :-::'T::ı~"'n
Başkanı, yanındakilere "Küçük dostumun flfriilhtiyaçları karşılansm" emri verdi
'BENİM CUNTON AMCAM'
l'l9'ldop"'nılnde7ııylll;Iıct>oUcnbllrnu,
nu"kııııABD.<i<I~"'OIn'QJI"J ..
...bul'da ~Iı hlrk... dahabuluwı Elbn
::-it;~;~~~~t~,~:~Z~~~~'
C3"'lah"lu><uk"'''sonn<l'''lunkOJ\1/11'''
bcnl'·c.hlo"'ıoo."n.göı ..'du· ......1

ri zekileri
Dünyanın en
buluştu
18. DOov' Z.lo&Oyunl~n bu·
':f gQnAnıaly.·da ... ~,y<ı<, ı7aı·
~1)Ln," lo!"Id-a,
I<e<len 200

:"~;"~~==.n
L-~""'--'-'----;7-'""'~~ ....
~~~'*'= i ::.I:;:ı~~ri";ı:::.=
Da~n .. ~nY.nşacak.•~'O'.... -'--~-T_~---'.
Kom-ad-akij
. imzayla
•• .".~. milyonlan
l!

i ~~-.ı""- KAPTlLAR
Geçen yıl ölen Ma\Taş Deri'ııiıı ~I Necati Matraş'a
komadayken di§er ortaldar tarafindan atMlan imzayla
187milyondolar1lkservetineelkonuldu§ubeliflendi
ORTAKLARA DAVA EMNİYET DoGRULADI

Eı,~IITRIK'TEö>e1lc~;nn.
IMk'lcrl~"h""~adı_lbölıle­
nln<Jatııı'nllı.lt<lmlod~1tr
}'(IrI$IJ,Enyilbt~lcklincri()s.
m.nııazj'ı'e-\8S mll)"" dowla
Eli Giimiiş.Ye$lhrmak'a4-ll.s
milı"ndola'I:ıCa!ıkllnc~l

~~~~ri~:,~t:J~.alla

Zere'ye af geldi
OANlMARKA'daWy(i-
Y""Si.~"',Cindyl.k.pl,
Talln~~ln.O\'Un(\lol'
m.y.k.,.,,,,,,in<~dikıi.
y<>nku"ununyolunu

ıo~~~' ~ı=~f~~tı:
;inianlamad,ğın'sO't1e­
y.nıOlill,·SoII",~ıor_
i.nmam.k~inbı.ı~.rın
ald'm.81'~a<;ajlSQn'a
hefk.. kadı, lyiıo,k(e
nk~~~.~~~

Yılın kabusu hergOn bir kaç kişi­


nin canını almaya devam ediyor.
Oün de 2 kişi'grip"ten can verdi
MEClis'E DE sıçRADı
S.\CI.IKIm:aıılıjı.dilndottıuıgribiscb<.
bl)Joe2~lnd.ılı.ı<an .. n1iğInJ • ..,kla<h.
OIonl.'<knblrinln4J.dijerlnln5J!.~"'b

~:~~,=~"~~l~~~.~~:
1<''''k1l1ll'l:w.rlroo do"".>; gıibI '~~ISL
l«>nuJdLL(;aı:lÜnh"fSh ..l"nln~ığı",,·
~lItn,,"ço~nıınçlO/1l.',"\.u...,UI..l1'cIa

27 yaşındaki evli
velÇOOJklucıd.nı
oi' sevgisinekarşılık
vemıeyengenç kııı
delik deşlk etti... Erken maaş
:1):'=~=~~Ay bayram yaptırır
!"Ida.""~ ,.~ım.rtnc kıl"i,hk "',LLL<- lUK Ilaıkılm Bond"'; pa
l"nD<m.'E)ıl·nlnl"l"nu~es'!.R1, JandOl<tn.-Ila.ıT.n•• ~""n".

=-====---' ===--==-,,-::::~:::::~::::~~:::::::::::!::::,~~::::~::::r::::":::::~~~::::. -l' ~;~~~?&~i~~:~__


Marisa da i
Türkiye
~~Y!~~ı~
::n~ıi;:=nbr.~"~~
~9WkeTQık~~geldi.
Onl0 SporuIllUlU.led iQn
Bodrum'daobjel<liflc<in
1<.ı1'$l~""g!("'MiII".
TO,kiye·de~t.kiltnfot*
,.IIa"N ~end, Intemd~·
teı.lnekOydu .. Bodrum'.
ol.nllayrontıgon,diloge­
tlrdl. • SAKUM8AÇ'a
J' •---"':==="----"=='-=----=-=='-=----

Olül1!.~~,L~~~=:~~~~1ıııı1IIIII
sonra taburcu edildi. Oysa apandisitinde kanserli kitle
vardı. Avukat, doktorların raporunu incelemediğini öne
sürdü. Sağlık Bakanlığı'na 1.2 milyon liralık dava açtı
GÖZ GÖRE GÖRE eRİYOR
2010'da 16 bin
polis alınacak
lÇ1ŞLERlBiıl<an'&ı lr ,
A':ıL1y.:o!lIOyıIında16
binl"nipoliiimcmunı
'IL"'.::ıtm,SÖj\<dl.

~~~~~~~~~':~.:,".
d"" .. (!kç<!inll!a<kcuı..ı'H

Migros'tan sınırsız
IADE GARANTİSI
:I1ARKı:rı..r.Rıln<ir1Mlgro<,~"·
rn"'lbolge>lolm"I"''"tiimorU"'
lor1ömii,bQyu 1adt S""'"';S;.'t
r=l<.ladck"p"'mllçkı,'t>!ga.
r"yıl.1l~mlJy3(O~,.6'd"
Df_\lOKllAT!Kao;dınu n gondWlnl\f1lC$1""ı;!in
MOCıIso.nelKulUlu'ndal"P''''''''k.Olurııın<.b
hlrkonııı,m"Y'pIl('3kol.nll>.",'kanF.nlob"',
'Çl!ınıınSCJIOlh.ıtanıu.!Wri8akaruAIa1ay
oonll13cal<adımlnnanlal:ı<:ıf .• 12'<1Oo
Ba:ıtıakan Erdoi)an, milyonlaıuı kişinin mağdurold~u KEY ödemeleıi
için özel talimat verdi ve sorunun biran önce çözülmesini istedi
5 MILYON MAGDUR 3. BAŞVURU HAKIU
A1bay Kl.'\'ödom,l.rin<ICoıu\>nınaj.IlAŞIIAKA.'l· .. ""'rIyIo~n
Çiçek ~"Ji)'oU";ngkl<tUn""llçIn~ Y.nhnKISlAlJB~·,"IOpl'
bak.nEnJot.'nIW1"'dovn.)"O wgıKEY>:Iıı'CSlodoltak~1hlpIe.
serbest glnll.~ljmÜ)'O<lkilJ· rind.k<'b3.Mlmltal<l;,,~riI.....•
bırakıldı nlnlılmzoJ1ltlSm1iy\>n,yakm $lkamr~unldı.Kam"kurumla.

~~~~~:'~m:::r.~~ ~;:ı~:~::.~~
ıw:;II.\IW'Thj,;p\lrdotıuı.
MIIUPiyıınso.}ıl""l>o.cıçeo d<ınoIınıtll<lI(ı.Iımp.ı~.'lnl
l:ili$bilcll.r1lçlnb"~e:ıcl~.n. aııl.ıtmokIçlnMal.ıll'J'rlaj'dl.
dcnlinlcmaldl.Bllcılcl.p;ınI.>r O"~2.0'<!uKonıu\"nlr!l·n,
g1bınıtgramll6ıclkattlıamb •• ıI;·.,ctcdenEr,,*n.daha
sıIdl.lşıtıııuıulduSundalo;in<l<
>OIlrnOrgı:oı:raIN....ı.ı
Ml'"nln","blcmlgôruıw:I<./Iy
o .. Jlcı"",nl~lıbgönqmc
"""«ıl ~si ~~ Mraml>lı::·
ıııplı.iIlljl:>akıon'blı.1"","m
~~~~~~:t'lIhl(uIU bir~II'",,"I".kıılddl

20tO'da vergi, harç BIJII,IIlAhall:ahlrapodcn


1b\b31<:ln,"Şehlıbn,okma.
ve cezalar artacak ıınd!;.biiıün makıımlon ro·
~ı.uJn;ılal:anlıSı.)"cni;ıUalıir­ "'elmeye.b~ı~n n1lbeıcri·
1I~lclnIB~"'ı:'t'lnıLınııas.1Iı(m mizd<:nlJ)'n1ıllayııhonm.l'i
harrıruı_birco~,..,rgIl<4e. )ıldrrbun"'nckmeky1y'mıu
ınl",,""mj'Jpacak.I}ıUıkpala. ' .... ·r.n1rbôllij/ııım.nh<ı
ıx;nha""'67Ilmolacal: .• r.ı. kıonlı]ll)'asalı",r.ın'çıland:ı
I$StZl<aIlıcaI:"Il<<Ii..ı!t'do
JL ,11---""==='---====..::====-----
FuhU$ nedeniyle
KAPALIYIZI Silivri Kaymakamı Ahmet Mesut Demirkal, fuhuş yapılan
"'i.t 4.14 otelleri takibe girişti". Bir dizi oteli kapattı ... Kapablan oteller
arasında Ergenekon davasını izleyenıerin kaldığı otel de var
FUHUŞ KOMISYONU KURDU
ISTMlIlUlpoIWniıı.nanıaluhUiopcra:!·
lonl.nnd"ns"nrnpl.'Sllh'fl)'CÇ<...·rllrnlş.
\!,SIIMi Ka)'Jll.karnl Ahınel MosuıDernlr­
kol.ruhUiunijnil""8,,,,,,,,klçln~lrsailık
gnıpllaşk.nı,bJr.mn~1:1miidiiıil.NrpoUs
mcmunıvcblls:ığlıkpersr:ınellı><lonolUŞBn
bir'FuhuıKomlS)-oou·Ohl$lUıdu.

6 OTEL KARA USTEYE GIRDI


DElIllIlKOı.JanıJannaı"n""ııe.ıe~alaF.<l;
"'dl<"'_l"'pmal"'~6"t<I'fu~uı'
ne<!eni)'kkapouldı.Kıı""tıWıOl<lkr"""""'"
Eıııe""~on<lavasln,"lUıuksuz","ll;lann ... .\a·

~:E~r~:~~;~

~~"~~'~ın'!::ı Öymen koruma altında


yctlnenedenolanÇckY.."sı

~ıı=~~,~ı::~~ı~.
'iiCemllÇlç<:I:,·'Kon"BaI;an.
l'rKunJhl·nd.~I<laTıı·
rnlIannılablraray:ıgc"",,,iy·

:fkb=~"':~~ı;r:t.

Genelkurmaydan
belgeaçıklaması ..,
. ili
CI--=K==-=MA=""'--'G=D=U"----'-"'R=LA=R==-I-NA- ~~~~

SARTLI TAHLiYE
HUkümetl karşılıksız çek suçundan cezaevinde yatanlara müthiş bir şans vermeye
ijı;şıK'fA~'," lıa~'lln
<lda""OyUı>ı:usu
M..""ofcrrari, .....
kl.... Tu~Eı;IncI'Tlln
<;eklrn.ıoruıı.oglrdl
Ila\anlı0)1lJl(>IyIA
hazırlanıyor. Hapiste çile 'çek'enler, borcunu biryıl içinde öderse serbest kalacak Nişanl~,-rıd>klblr

meır""daka""las;ın
""'IIIFlI!"I~"";"'''''''''.if1'i;:;;;''' tKı TARAFU KAZANÇ OLACAK scksl'i'l"'ıal:O'<cbo­
)'Un<a!'e'....i)i
HCKC.'>lIIT,ı;o.yıIonblnltrtbuLmh3pl;1Cklçcl;
ıo~b'pıJ"e.ıd.
mağdw!aruı:ıWı;UJlukfıt<.a"l>JUmayahwrt.
nl)'Ol'.8un"lIÖre.çeı:...ıelcn:bcıIÇlannıl.ı:.ı,·
ıcÖ<kıı>elrııl<lınıvo,"ryıllL~..cm:ıanınacıık.Blr
~l~r:,'=~
mlbl.$Old!""
yılLıl:.liirtdcboıcunuôdem"l'on'okr.ırox"""i.
no<l<'ıı><ccl:.IIi'l1e<elı<m«'l<ztdol<r!<;lno;özilm or ., ~~.~~:
bIlI"~h.md.m:ığllııılarkonınııcak.

ÇEK ızLEME MERKEZİ GELİYOR <~~E


11JRK.ln~Cl(Onomıs.ı"""<;cklel'"
)'UkIill:JOOmiIyaJlLmylbuJuyor.Y.pl_""·
.. "l:InbO.
tiŞll<li§nt>crluıngiblrolurn<ıızlugono""nol.
m.'ltI<l.n«ıdi\Ce<l<nh"kiin"'.olıazriskll
lorm~IQ"n)'Of.~nYa:rd'meısII\lIBa.
Mcano;ti:""""""unçUzoımUlçin(dWomc
---
Mc'kczlk"rul:ıc:ıııınlllÇlkla~,.• rlle

=-·~:_· - "·= -' I:·


:lihlii/.!,"l "- t<i
~çııdı.1YOIı Türkiye'ninönemlişansoyunlanbuhaftaki
C 4 mılyon n çekilişierinde iştirak~i1erini zengın edecek
II ~~~~~ T.uJıı"'""'rı>:rntlıl:uı,bu.!;ıln<Icn<>lllWt~\'I<a<IaJ<lldnJ<.Ça
~'«aII1ı3g(inl!l'\ir=l<.~",kilocckclmSiip<rU>ıo'da
~nlnı'miI)'onllı'8)'lbIJlmMlı.:kknb<ı<.BurlınajT1
ca4mil}m1Ll<lpIaın/NJoUilMJWP!yango'ı'nlll<;<l1lIIl<ll'w,.
OJmarteslgii"iil<csıı)'l"'Uıı<ı'nun6",tıı<ı"Ilraj".U~
• . . .

~======~··~~--~"~"'""~s~;ı~·~~ futbola ve
Davutpaşa .
2 yıldır aynı Okyanus'tilmucize
JıOcllk2OOll'ılcO""ıpa.
,..·<labirm:o}upaıÖ!j"'; BtIY{lKOky.ınus'aj'llkla.

ezaevine bulaştı
!atasaray'ın kaptanı Arda, Roma'da domuz gribi virüsü
p"ilod~22~b"y:"'nıb)'
ı.:1I1.0giind<nbugiint
moidurDa''''M3esn:ı!r
l<,inb~ir'iCl'l"'",Im:ı<lı
U$lasozet<dReıaıSurııe.
~=~t~ç~
bilJrle<;i"crlenlylcakınııya
""ıııtanl'apu"'l'nIGI"'1I
7kk1.2aybol"ncayosun

~:~;~=~~~;
j1ycrek"'Ol<}'8"u""'Yu
ptı,5i1ivriceıaevi'nde35askerdekarantinayaalındl 1~r<klıaj".ıı.k"dl,.D''''

ÜS ROMA'DAN... TEST YAPILACAK


llItiı'I<llQIlIı;otbıtrıaıdıaı' IIAST.wJUAIlJllllblrba>kaOı>ı:m. Akmerkez'de yıkım
Inllj(ıı,GIlI~Ia<anıı~nboı\a' 1l&<,II~eIleSilivrl'<kOldu,Ergc· l'TlU!R'dekiMmerkezA!lŞ'o'<f11
nı amAnlaTınaıı'm<la"""' ...... ,knn sanıklan"," bldrir SilMi Mork~rndorub",1~<ıZoI"rn"in~
8l1b!'1riisClkaputıao;ıklandl. "riııı>, Cl-ucvl'nllesÖ"",y"""nlSasker. <dllenbölilmdıln~rl:ılm'~aba$l'"'
!olbolauınnvlıüıil.ll".... lIal'l.sil\iAi d••ir\ıs<raslland.t.C. ...vlTalJur dl.Yıkımı-öık<!'n""'ragelenb;:le,
itı1j,,'nın~keoilRooıa'<lakapmıl Kooıuıanlıt:ı.\Üm>s/;:erl""."ya.
Ol'bllı:o:ııı.:ıırııl<\!. • _ " ,... , ;dm... ""ko"'I'll ı n:ıI .••• 'd. L..:.--;---=---=-.---=---==:::::cc==
dlyoeklrlorlgerçekl"'i.lrdi..'3","
ABu'de PP'I"" bir ar.>$umıa, .",,!Iınıada l:"'si~"n ha't.l.n
(\(MlI"'ndromluÇOCtlUı.!d"Ili_lçlnkuI!Unıl"ubirgrupllacın
n"'n",tıozuı;lu~"""tO<l.'lYlçdl. .njokı•• dlldlğlr.rolcnlo<!owlı
I.ceii '/Ö!ıand.ki umu~a.n .u,,· sendrom" l<lıynaIJ'llıln:nmd'O­
~'.Ho"uz .. k""'!j"m,ı.rdııkl nıl:Ju~gcrtl"lIdl
omuz gribine
--. .= EVDE TEŞHIS
OOMUZQbn
Erd~an'danKıllÇda~lu'na
Kerbela imalı göndermel
,~.tEI::;.;:::'
Birileri i ....
iki geri· ~
.,,0
-i· .' ~:i:::~J,S:';> \do
o,if';~~~;~
yapıyor ......i‫ן‬ii\ ...- ... :';';~':'2ô;~=-
Unıversıtelerde de tatıl başladı." <le
.',ı,w~mjı---,===,,----====----..:..::o==-­
Diyarbakırlı Rojda'nın mektubu Başbakan'. ağlattı

Artık melekler
gibi uyuyoruz

A1manya'daortayaçıkanşlkeskandalınıoaynnblannetleşiyoc.8ahisparalannı
yabrarm Deniz C. adındaki birTürk olduğu belirlendi. SüperUg'de 8 maç şikeli

.. ,
SKANDALDA BOMBA TRABZON'UN MAçı ...
_.. A1J,I.lWA"<bll<>chwnS.-.aııtı SlKıl.ıoamıaıııııJaT\II~USll

=~~~=~ ~~!::=~~i~~
j'3jUI<lakiDonizC.)iba/li<<I'j' l""fmlakITnlbıonspor.i\nı"1
nan.. ~lk<lim>ÇIanp;ı.nıyııIJr. yaspo'IIUÇI.Dijol maç iK 110·
='ic- ~---..J • . m.}:las~IWcnlllll. «1t'-1"'"Kooıırli<po'_.lO'<1<1
Morfin kanseri Öğretmenlerin
AZDIRIYOR halilçler acıs.
.uıD·dı;Y3pı1lIı~I,.~". OCII.ImlIEl'iLEftGGnQbu·
ııwa._ıwıaııtının BilD~ıwuı'(ll"·Otıelm<n.

:"'~mo~I" krlcllgllly,tpdanblr3l'llf-
tınllI,gc~."Iı.tl'"
ItJ.m<rrılmOrkrtıılnyaj'll' eIlWmlı~rtııyUz­
m.ı.<Ulıluılandın!J90rtay;0 de'llTtnlnldıap<ll<uınadıı1ı.
çıkıınıldı.ell'd. n'oıuyal<Olw.es""
Dinlenemeyen
CEP TELEFONU Ekonomik kriz
TCBt!'AK,dlnltı>omcrcn<q> liroid yapıyor
lCI<fO<luilrcııl.Kon-.-k<Il>C­ JIAS1\IATOHasıalıbD<r.
"'~bıI<mk:rll}"g~
1<lcl'on,...sl""l1
oaı"'m"'döoıuı­ ~~=~
ı~<iıyo<. Bu.....ı:ı
llilgITcl:nolojllo- ~l~
rh"'lltri$lmKu. 1~l6y-
rwmı.l:ril'\<ll"le
::.::ı:.
Bu
~=:ı:~:ı:; nnruhb:ılinid<gi;tirip.)'Il­
;::'l<:"hanr. '''}1kar'"<k<l:l..''''''
Yanarken
SEYRETMiş
bTANBULKLlçQ~.l;rtI«:e'cIe
6Ka>;ını·datıel«!i.,.,OIotıi'ı$iın<
0"1"" moI010r~Ollel'liS01lıı(U
1ı.c/ItRIld>I$mıpE.kc:I\<­
kild<:y.>ıunı$ll.Olo"uı)"lI:aI'_
n:ınfolU"rldiinOdllyc)'OÇIk:ı._
11lll"MoıOlOfko~lCı1Inl'Uln
PKK .. mpaltzanıl~S<·
rap'ınyaı\~" .. ~unanl'ı'nı
ruılytunulspo.,ııı"dtdl. l>.I"dilinlSÖ','kdI.••'"

ı~;"",mır'ii'$mftl'ilfi
~ ı.ı. •
~
bayramlaş ~
Türk Telekom ile --,
evden eve, doya doya
Türkiye!

Bakan'dan zam
YALANLAMASı
• OOC;,u.GAZAyiiı<leSPınm
sı:ko:~)<llun<laldlıl<lla"'r
EneıjillakanITancrY'I<I<tı
l:ııd,rtIL YII~"'dOAıllg(Wn
eJ:mcksıoiôııcmliolduiu'
nu""lIrıen:k'1"cmellhll}"«ÇIariizerlne
,pcklll"'}'Onj'.pllmalIL1!J"dNIi.• 7'IIo

10 bin atama başlıyor


~ııuJı:.a;'lmııa1<anlıtı'nca",anacakl0
blnötr<ımenl:adıl::6ulçln~'U",lar4-J~
i\rulıttaı1hıcrl.",I.ıntlablı$ll)<lf.Aıama
I.\ltmlcridoI6Ar8lıl:tar1hlmlCeICtıronlt
on''''''lai<',,,,ldeltirilccck. ••'d.
JII,IIDl,11

POLiS 'SIKTl!'
Konya'da polis, bir o.~ula giren 3 genci kovalamaya başlad,. Gençlerden
2'si kaçıp kurtuldu. Uçünciisiüse polisin sıkbğ, kurşunla ağır yaraland,
KANTİNİ saYACAKLARDı

Bir çeşit travestiyim


ıa_nd.oça/op'ıayal>OŞllıyon,yıll·""'l/IlCllhavatın .........
JlfIIlluı:ıolank.nll.nBlllu.K.lklı ""lmdll... "ka1't.,,'"
befo-i"".... yııı",ıd.kon"kl." ~'rIay;lnblr."nuaı
oldu. S bın lıı,lIIlı Klılkıı_IOI_ln Ilginç,. 90••1YiWi
.iIIurllal......u·'n ..hnd.... rblblr_.nlıd.onbrklr<>k.
eSON .. OHlKANARtlAUSItAN'INRClpORTAJIS'OA

Tecavüzcüler Korsan kitaba


hadım edilecek resmi bandrol
'\I(Pnnl'nln2kndınmll·
''''''OI:ill,çocukl>rac'lnsel
.:ıcııolaylırl)'lalı;ıllbp­
.. ml'Iıl,,,,lı,maballalıı.

~r~~+~=~.
rinlaçlohadlCIlc<lilm<sl
)'tulıyor.• ıa'<I.ıı
İş var, eleman yok
IŞKUR, Bl ilde 275 bin işyerinde anket yaptı. Ankette toplam
23 bın 126 açık iş oldu~u ancak eleman bulunamadığı belirlendi
4.9 MiLYON ÇAUşAN
T(IRKh"ElıKurumu(lSı.;UR)~
giıı:iıpiy.N:sınd>.kllll<'ı:utdwuınu
ıcsıınoımek""""'JII.81U<k:!75tılıı
!l9 in'Oıtnllmp<3YOn i>ir ""~ot dU·
"'nle<Jlllui5:ı",l<rindc4ıniı""ım
l)/n~ldşInln~bcl~lcncn ....
kelle .... <li<kalo;<!dd:lOtlU(!arbo$
b<lroı:ulollslllrnbmlaıd3çıkıı,

AÇIK'TAKİ MESLEKLER
TOPlA\12Jblı:ı126>Çı1:l\<ek""",
Jıu1u""ıııadığıbdirk:ııdlGtnc:lbe­
<lı:ni\ı;IsLYOıCU''''illl\3şoll'rii,ma·
kineci.>:Meleııwu.gmon,inşı;ı1iş­
<;l!J,ocııırpuzmanı.lurtı:melem .....
=,:ıı",=~~~~:' L.:i:=====-'S':::ı. ....r_:.!.fIJ