You are on page 1of 1

Daõy ñoàng ñaúng

Daõy ñoàng ñaúng laø daõy caùc hôïp chaát höõu cô coù tính
chaát hoaù hoïc töông töï nhau, thaønh phaàn phaân töû khaùc
nhau moät hay nhieàu nhoùm - CH2.
Ví duï:
- Daõy ñoàng ñaúng ankan:
CH4, C2H6, C3H8,…(CTPT chung CnH2n+2).
- Daõy ñoàng ñaúng anken:
C2H4, C3H6, C4H8,…(CTPT chung CnH2n).
Caàn chuù yù raèng khoâng phaûi taát caû caùc chaát coù daïng thöùc
chung laø ñoàng ñaúng. Ví duï: khoâng phaûi taát caû caùc röôïu no ñôn
chöùc coù coâng thöùc chung CnH2n+1OH laø ñoàng ñaúng.
Chaúng haïn CH3 - CH2 - OH

Hôn keùm nhau 2 nhoùm CH2 nhöng coù tính chaát hoaù hoïc khoâng
hoaøn toaøn gioáng nhau - khoâng phaûi laø ñoàng ñaúng cuûa nhau.
Hai chaát ñoàng ñaúng lieân tieáp (keà nhau) coù soá nguyeân
töû cacbon Cn vaø Cn+1 hoaëc Cn-1.
Söï bieán ñoåi tính chaát vaät lyù cuûa caùc chaát trong daõy
ñoàng ñaúng tuaân theo moät quy luaät chung. Ví duï maïch
cacbon caøng daøi thì nhieät ñoä noùng chaûy, nhieät ñoä soâi
taêng daàn, ñoä tan trong nöôùc giaûm daàn.